Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?"

Transkript

1 Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR april 2015

2 Svenska Kyrkans Ungas rådslag april 2015 SKUR Distriktsårsmötet är en av de viktigaste händelserna som sker varje år. Då träffas ombud, ersättare och obersvatörer och bestämmer vad distriktet ska göra under året som kommer. Så organisation, budget och verksamhet är de tre huvudområden som vi kommer att behandla. Motioner Ett årsmöte blir alltid lite mer spännande om det finnas motioner att behandla. Alltså förslag och idéer från medlemmar och lokalavdelningar. De här förslagen kan handla om det mesta som rör Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Genom åren har det kommit upp förslag om kaffekoppar, Vår Fader/Fader vår, pengar till vårt Ecuadorprojekt och vi får inte glömma Kôrkhack och SKUCON. Har du eller några fler idéer och tankar om vad Svenska Kyrkans Unga borde göra så tveka inte att skriva ihop en motion och skicka in till distriktet. På nästa sida kan du hitta en mall på hur en motion kan skrivas. Men du kan också skriva en helt egen utan mall, det viktiga är att den innehåller följande: Datum Rubrik Vad man vill ska göras och varför Vem/vilka som skrivit motionen (namnteckning behöver finnas med) En att-sats med beslutet i korthet, exempelvis: Vi vill föreslå årsmötet besluta: att det på alla arrangemang ska erbjudas hackkorv Motionen skall vara distriktet tillhanda senast 15 mars. Den skickas till följande adress: Svenska Kyrkans Unga Distriktsstyrelsen Box Karlstad Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift genom Johannes Fransson, vik. stiftskonsulent

3 Motion till SKUR 2015 Datum: Jag/vi som skrivit denna motion är (ringa in det alternativ som passar): lokalavdelning mig själv grupp Rubrik. Lokalavdelningen/Jag/Vi vill: Jag/vi föreslår årsmötet besluta (börja varje mening med att): Underskrifter:

4 Proposition 2015:1 Preliminär proposition 2016:1 ORGANISATIONSPLAN Distriktets roll Basen för engagemanget som medlem i Svenska Kyrkans Unga är lokalavdelningen. Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift består av lokalavdelningar som tillsammans utgör ett distrikt. Distriktet är det samma som stiftets geografiska gränser och består av landskapen Värmland och Dalsland. Distriktets arrangemang och mötesplatser syftar till att synliggöra och stärka lokalavdelningar och dess medlemmar. Distriktets mötesplatser samordnas i första hand med lokalavdelning, församling, stift eller annan samarbetspartner. Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, SKUR. Distriktet är en del av riksförbundet Svenska kyrkans unga. Karlstad distrikt är en del av 13 distrikt som sträcker sig över hela Sverige. Distriktsstyrelsen (DS) Vid årsmötet tillsätts en styrelse som ska leda rörelsen under det kommande året. Distriktsstyrelsen skall genom att vara visionärer och strateger leda förvaltningen av distriktets angelägenheter (såsom verksamhet, administration och ekonomi). Genom att tillsätta utskott och projektgrupper skall styrelsen svara för de uppgifter som fastställts av årsmötet. Distriktsstyrelsen har gemensamt ansvar för åtaganden och all verksamhet. Distriktsstyrelsen skall vidare ha hand om de uppgifter som följer med anställd personal. Riktlinjerna för Svenska Kyrkans Ungas löpande verksamhet reglerar styrelsen i frågor gällande ledning, administration och ekonomi. Denna revideras årligen. Distriktsstyrelsen skall varje år upprätta en handlingsplan för sitt arbete. Distriktsstyrelsen består av en administrativ ledare och en verksamhetsledare samt sju ledamöter. Varje ledare har sitt speciella ansvarsområde: Administrativ ledare - ekonomi, personal och administration. Verksamhetsledare - verksamhet, strategi- och utvecklingsfrågor. De två ledarna ansvarar tillsammans för styrelsens arbete. Vid det konstituerande mötet väljer styrelsen en ledamot som kommunikatör. Kommunikatören har ett särskilt ansvar för distriktets kommunikationskanaler samt att medverka vid förbundets informationsträffar. Styrelsemötena leds antingen av: administrativ ledare, verksamhetsledare eller ledamot. Detta bestäms vid varje styrelsemöte. Stiftskonsulent Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift har egen anställd personal. Stiftskonsulenten ska i samverkan med distriktsstyrelsen ansvara för utveckling, planering, samordning och genomförande av verksamhet i Svenska Kyrkans Ungas regi. Stiftskonsulenten är direkt underställd distriktsstyrelsens ledningsgrupp med administrative ledaren som ansvarig arbetsledare.

5 Stiftskonsulentens arbetsplats är på stiftskansliet i Karlstad. Relationen till Karlstads stift Svenska Kyrkans Unga har ett gott samarbete med Karlstads stift. Det här samarbetet regleras av ett gemensamt avtal. Målsättningen med samverkan mellan stiftet och Svenska Kyrkans Unga är att främja församlingarnas arbete med barn och unga. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:1 Att anta proposition 2016:1

6 Proposition 2015:2 Preliminär proposition 2016:2 BUDGETSKRIVELSE INFÖR ÅR 2015 OCH 2016 Svenska Kyrkans Unga får ett årligt ekonomiskt stöd från Karlstads stift. Vi erhåller också stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Bidragen baseras på antalet medlemmar, lokalavdelningar och deltagardagar. Därför är det oerhört viktigt att alla lokalavdelningar medlemsrapporterar. Landstingsbidrag Svenska Kyrkans Unga får i dag det vi kallar för landstingsbidrag från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Det får alla demokratiska barn- och ungdomsorganisationer på regional nivå. Kollekter och gåvor På distriktet har vi en stiftskollekt som tas upp i alla församlingar i Karlstads stift tas vår kollekt upp den 19 april. Dessutom tas det i flera församlingar upp ytterligare kollekter för Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Försäljning Vi har en webshop på vår hemsida där vi har profilprodukter till försäljning. Vi har för avsikt att förnya vår webshop med nya profilprodukter. Räntor Vi får räntor på vårt kapital på banken. Distriktsstyrelsen I denna post ingår olika kostnader som gäller ledningen för Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Det är bland annat: Distriktsstyrelsens sammanträden och distriktsstyrelsens övriga resor och övriga omkostnader (t.ex. besök i lokalavdelning). Deltagande i nationella utbildningsdagar och sammankomster som arrangeras av riksförbundet. Kansli Svenska Kyrkans Ungas kansli ligger i Stiftskansliets lokaler i Karlstad. Vi har kostnader för kontorsmaterial, lager, arkivering, medlemsavgifter, prenumerationer, postbox, kostnader för IT, materiallager samt kopiering som inte kan göras på kansliets kopiator. Här ryms även personalkostnader för stiftskonsulent i form av lön, sociala avgifter, pensionsavtal, arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten, hälso- och friskvård, rikskuponger, fortbildning, kompetensutveckling mm. Även ledarvård, representation och gåvor ryms under kansliet. Verksamhet Distriktet för Svenska Kyrkans Unga bedriver olika sorters verksamhet som t.ex:

7 Årsmöte SKUR (Svenska Kyrkans Ungas Rådslag) Utbildningar Medarbetarutbildning, Ung ledare, Funktionärsutbildningar (VUFF), Idé och inspirationsdagar. Läger Höstmöte och Påskläger. Medlemskap och stöd till andra organisationer som t.ex. Sensus och Bryggan Konsultativ verksamhet till församlingar och lokalavdelningar. Internationellt engagemang I samband med alla våra egna läger, arrangemang och utbildningar så avsätter vi 20 kr av deltagaravgiften till vårt utbyte med Equipo Missioñero, Ecuador. Budget Intäkter Landstingsbidrag Stiftsstyrelsen Kollekter och gåvor Försäljning Räntor Summa intäkter: Utgifter Årsmöte Revision Kansli Distriktsstyrelsen Verksamhet Världens fest Unga ledare Skatter&avskrivningar Resultat Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:2 Att anta proposition 2016:2

8 Proposition 2015:3 Preliminär proposition 2016:3 VERKSAMHETSINRIKTNING Mötesplatser - lokalt och globalt. (?) Svenska Kyrkans Ungas verksamhet riktar sig till medlemmar, och är öppen för andra barn, unga, familjer och ledare. Vi vill erbjuda en mångfald av platser att mötas på och utvecklas i sin tro, i sig själva och med varandra. Vi vill också skapa mötesplatser där idéutbyte kring vårt pedagogiska och teologiska förhållningssätt kan ske. Vi vill även synliggöra de möjligheter som finns för unga inom kyrkan på församlings-, stifts-, nationell- och internationell nivå. Vi är alla en del av skapelsen och vi vill inspirera våra medlemmar att vi alla har ett ansvar att värna om den. I frågor kring miljö och internationellt arbete vill vi göra skillnad genom att erbjuda rättvisemärkta, kravmärkta, miljömärkta, och ekologiska produkter så långt som möjligt under våra mötesplatser. Mål: Att fortsätta utveckla relationen med Ecuador. Att erbjuda mötesplatser för barn och unga. Att skapa klimatriktlinjer för distriktets verksamhet och uppmana våra lokalavdelningar att anta dessa. Utbildning Utbildningar är en grundbult för vårt arbete. Vi vill skapa platser att mötas på för att få diskutera tro, olika värderingar och sätt att arbeta med barn och unga. Vi ser utbildning som ett viktigt verktyg där alla våra medlemmar ska få möjligheten till att utveckla sin tro och sig själva. Utbildning är ett instrument för att medlemmarna ska kunna känna ansvar och förtroende i sin församling och lokalavdelning. I våra utbildningar strävar vi för mångfald av inlärningsformer där vi tillsammans lär oss av varandra och för varandra. Mål: Att utveckla en vidareutbildning för förtroendevalda (VUFF). Att ha ett fortsatt samarbete med Karlstads Stifts ledarutbildningar för unga. Att tillsammans med lokalavdelningarna kartlägga behovet av utbildningar. Att inkludera Ecuador i våra utbildningar. Läger Vi i Svenska Kyrkans Unga älskar läger och under har vi bunkrat upp med ett flertal sådana. Friluftsläger 2013 på Ösjönäs blev en stor succé för dem som var där och 2015 satsar vi på att få dit ännu fler deltagare.

9 Mål: Att genomföra lägerdagar för både yngre och äldre medlemmar. Att uppmuntra och möjliggöra för fler medlemmar att åka på läger. Att föra samtal med medlemmar om framtida lägerformer. Lokalavdelningar Utan lokalavdelningar fyller distriktet ingen funktion. Det arbete vi gör, är för lokalavdelningarna och därför spelar lokalavdelningarnas åsikter roll. Därför är det viktigt att närvara och göra sin röst hörd på exempelvis SKUR. Mål: Att ha regelbunden kontakt med lokalavdelningar via e-post, möten eller telefon. Att antalet lokalavdelningar ökar med 5% och 75% av nuvarande är aktiva. Att tillsammans med lokalavdelningar undersöka medlemmars intresse av att engagera sig. Att skapa ett material för att prata om tro i lokalavdelningssammanhang. Särskilda satsningar GAFI 2.0 För många betyder Svenska kyrkans unga gemenskap. Vi träffas för att sjunga, leka, umgås, be, äta och dela med oss av livsberättelser. Samtidigt som vi ser att engagemanget minskar, arrangemang blir inställda och lokalavdelningar läggs ned. VI vill med denna satsning försöka hitta gnistan som tänder engagemangets flammande eld. För att en eld ska kunna brinna behövs bränsle, vilket vi hoppas att GAFI 2.0 ska bli. Barns rättigheter För Svenska kyrkans unga är det en självklarhet att barn och ungas röst ska höras och tas i anspråk. I början av 2000-talet fattade Svenska kyrkans unga i Karlstads stift beslut om att göra en barnkonsekvensanalys vid varje styrelsebeslut. Vi är inspirerade och stolta över att Svenska kyrkan också har beslutat om att införa barnkonsekvensanalys i alla strategiska beslut. Vi ser fram emot att arbeta mer med barnkonsekvensanalys. Vi ser fram emot att fortsätta delta i utbildningar och utveckla strategier för att arbeta mer med det. Barns rättigheter ska genomsyra all verksamhet vi gör och de beslut vi tar. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:3 Att anta proposition 2016:3

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

PROPOSITIONER. Hallunda 8-11 aug

PROPOSITIONER. Hallunda 8-11 aug PROPOSITIONER 2019 19 Hallunda 8-11 aug 1 PROPOSITION 2019:1 STADGEÄNDRING ANGÅENDE VERKSAMHETSPLANERING Förbundsstyrelsen föreslår organisationen ska anta en verksamhetsvision och en verksamhetsplan för

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200 VERKSAMHETSPLAN 2016 Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen som lyder: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av

Läs mer

Konto Intäkter Kostnader Nettobudget Noter

Konto Intäkter Kostnader Nettobudget Noter Budget 2017 Konto Intäkter Kostnader Nettobudget Noter Distriktsorganisation och demokrati Riksårsmöte 0,00-30 000,00-30 000,00 Distriktsårsmöte 0,00-50 000,00-50 000,00 A Distriktsstyrelsen/resor 0,00-10

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTE 2018 Lundby församling, april

DISTRIKTSÅRSMÖTE 2018 Lundby församling, april DISTRIKTSSTYRELSENS PROPOSITIONER DISTRIKTSÅRSMÖTE 2018 Lundby församling, 20-22 april 1. Förslag till Verksamhetsplan 2018 samt preliminär plan för 2019 2. Proposition om Vegetarisk Kost 3. Proposition

Läs mer

Utöver läger erbjuds utbildningar, så som VägVal och barnkonsekvensanalysutbildningar.

Utöver läger erbjuds utbildningar, så som VägVal och barnkonsekvensanalysutbildningar. 2 2016 års distriktsårsmöte antog en preliminär verksamhetsplan och budget för 2017. Med den som underlag vill distriktsstyrelsen nu lämna nedanstående förslag: Såsom du tror, så älskar du och omvänt Martin

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

KALLELSE OCH PROPOSITIONER

KALLELSE OCH PROPOSITIONER KALLELSE OCH PROPOSITIONER KALLELSE Hej och välkomna! Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 14-15 april 2018. Vi kommer vara på Flämslätt under helgen. Motionerna ska vara inskickade senast

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till att bygga en kyrka

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2015-11-22 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2018 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2017 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställs av Distriktsstämman 2017-11-25 Västmanlands

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Förslag på föredragningslista Distriktsstyrelsemöte 9,

Förslag på föredragningslista Distriktsstyrelsemöte 9, 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av mötesjusterare och adjungerade 5. Mötets beslutanderätt 6. Fastställande av föredragningslista 7. Lägesrunda 8. Föregående

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2014 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på föreningsmötet 17/10-17

Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på föreningsmötet 17/10-17 Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på föreningsmötet 17/10-17 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personaloch

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

2PROPOSITIONER. Proposition 2019:1 Verksamhetsplan

2PROPOSITIONER. Proposition 2019:1 Verksamhetsplan 2PROPOSITIONER VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN Innehållsförteckning: Medlemsvård Verksamhet Information Organisation Riksarrangemang Representation/samarbeten Samarbeten med andra distrikt MEDLEMSVÅRD

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

PROPOSITIONER PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN Proposition 2019:1 Verksamhetsplan

PROPOSITIONER PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN Proposition 2019:1 Verksamhetsplan PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN 2019-2020 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2019-2020 i sin helhet. 22 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

2011 PROPOSITIONER 1

2011 PROPOSITIONER 1 2011 PROPOSITIONER 1 PROPOSITION 2011:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2012-13 Upptäcka och dela tro Svenska Kyrkans Unga är stolt över vara en kristen rörelse som vill göra skillnad. Vi vill med Kristus i centrum

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning

Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning Första versionen, antagna vid riksförbundets bildande 2018-02-09. Organisationsnummer: ansökan skickas snarast till Skatteverket. Säte: Stockholm 1. Förbundets

Läs mer

Distriktens roll i framtidens IOGT-NTO Antagen av kongressen 2015

Distriktens roll i framtidens IOGT-NTO Antagen av kongressen 2015 Distriktens roll i framtidens IOGT-NTO Antagen av kongressen 2015 1 Angående distriktens roll i framtidens IOGT-NTO Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta om genomförande av testverksamhet med tre

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONER. Propositioner

PROPOSITIONER. Propositioner Propositioner 1 PROPOSITION 217:1 VERKSAMHETSPLAN 217-218 2 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 217-218 i sin helhet. VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2017 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2016 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2016-11-12

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

PROPOSITION 2018:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2018:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2018 PROPOSITION 2018:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2019 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Fastställd av förbundsstyrelsen 12 november 2015 2 [11] Innehållsförteckning Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser... 3 I Lärarförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 Samorganisationens uppgift I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Örnsköldsvik 3-6 augusti

Örnsköldsvik 3-6 augusti 17 Örnsköldsvik 3-6 augusti MOTIONER OCH MOTIONSSVAR MOTION 2017:1 2 SVAR TILL MOTION 2017:1 Detta är en fråga som diskuteras inför varje riksarrangemang och årligen inför Rikshelgen där Svenska Kyrkans

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Frågor och svar angående ny organisation för EFS

Frågor och svar angående ny organisation för EFS Frågor och svar angående ny organisation för EFS Varför behöver EFS göra en omorganisation? Detta beskrivs utförligare i förslaget till ny organisation men kortfattat handlar det om behovet av en effektivare

Läs mer

Alopeciförbundet Sverige

Alopeciförbundet Sverige STADGAR Alopeciförbundet Sverige 2016-04-16 Namn Verksamhetens namn är Alopeciförbundet Sverige. Förbundet är en ideell partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen har

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Västerort

VERKSAMHETSPLAN Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Västerort VERKSAMHETSPLAN 2018 Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Västerort 1 Verksamhetsplanen och budget Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsfrämjandet i Västerort, och beskriver

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Föreningen för särskild begåvning Stockholm Mälardalen

Föreningen för särskild begåvning Stockholm Mälardalen Stadgar för Föreningen för särskild begåvning Stockholm Mälardalen Första versionen, antagna vid föreningens bildande 2018-02-09. Organisationsnummer: ansökan skickas snarast till Skatteverket. Säte: Stockholm

Läs mer

tadgar för Vänsterpartiet Vänsterpartiet

tadgar för Vänsterpartiet Vänsterpartiet tadgar för Vänsterpartiet Vänsterpartiet 1 of 9 2013-02-11 13:38 Stadgar för Vänsterpartiet Stadgar för Vänsterpartiet Antagna av Vänsterpartiets 39:e kongress 5-8 januari 2012 Innehåll Medlemskap 2 11

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4. Inkomster Budget 2017 Tom 2017-12-31 Partistöd LiV 628 000 kr 634 500 kr Partiskatt 5 000 kr 1 000 kr Medlemsavgifter 30 000 kr 24 661 kr Räntor 14 441 kr Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 120 000 kr

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR för. Blackebergsskolans Föräldraförening

STADGAR för. Blackebergsskolans Föräldraförening 1 STADGAR för Blackebergsskolans Föräldraförening 1 Föreningen Blackebergsskolans Föräldraförening, förkortat BSF, är en sammanslutning av föräldrar och vårdnadshavare till elever på Blackebergsskolan

Läs mer

Mål, inriktning och budget 2016

Mål, inriktning och budget 2016 Mål, inriktning och budget 2016 Vad ska SBK Stockholmsdistriktet prioritera för att utveckla ledarskapet och för att skapa förutsättningar för ett aktivt hundliv till nytta för de lokala klubbarna i Stockholms

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Mål, inriktning och budget 2018

Mål, inriktning och budget 2018 Mål, inriktning och budget 2018 Vad ska SBK Stockholmsdistriktet prioritera för att utveckla ledarskapet och för att skapa förutsättningar för ett aktivt hundliv till nytta för de lokala klubbarna i Stockholms

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser Antagna av ordinarie förbundsårsmöte 1 mars 2008 och extra förbundsårsmöte 16 november 2008 Stadgarna trädde i kraft den 1 december 2008 1. Namn Organisationens

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus. Distriktsrådens arbetsuppgifter

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus. Distriktsrådens arbetsuppgifter Förord På Fonus distriktsstämmor utses distriktsråd som ska vara länk mellan den demokratiska och den affärsmässiga organisationen. Distriktsrådens sammansättning och uppgifter regleras av stadgarna och

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer