Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?"

Transkript

1 Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR april 2015

2 Svenska Kyrkans Ungas rådslag april 2015 SKUR Distriktsårsmötet är en av de viktigaste händelserna som sker varje år. Då träffas ombud, ersättare och obersvatörer och bestämmer vad distriktet ska göra under året som kommer. Så organisation, budget och verksamhet är de tre huvudområden som vi kommer att behandla. Motioner Ett årsmöte blir alltid lite mer spännande om det finnas motioner att behandla. Alltså förslag och idéer från medlemmar och lokalavdelningar. De här förslagen kan handla om det mesta som rör Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Genom åren har det kommit upp förslag om kaffekoppar, Vår Fader/Fader vår, pengar till vårt Ecuadorprojekt och vi får inte glömma Kôrkhack och SKUCON. Har du eller några fler idéer och tankar om vad Svenska Kyrkans Unga borde göra så tveka inte att skriva ihop en motion och skicka in till distriktet. På nästa sida kan du hitta en mall på hur en motion kan skrivas. Men du kan också skriva en helt egen utan mall, det viktiga är att den innehåller följande: Datum Rubrik Vad man vill ska göras och varför Vem/vilka som skrivit motionen (namnteckning behöver finnas med) En att-sats med beslutet i korthet, exempelvis: Vi vill föreslå årsmötet besluta: att det på alla arrangemang ska erbjudas hackkorv Motionen skall vara distriktet tillhanda senast 15 mars. Den skickas till följande adress: Svenska Kyrkans Unga Distriktsstyrelsen Box Karlstad Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift genom Johannes Fransson, vik. stiftskonsulent

3 Motion till SKUR 2015 Datum: Jag/vi som skrivit denna motion är (ringa in det alternativ som passar): lokalavdelning mig själv grupp Rubrik. Lokalavdelningen/Jag/Vi vill: Jag/vi föreslår årsmötet besluta (börja varje mening med att): Underskrifter:

4 Proposition 2015:1 Preliminär proposition 2016:1 ORGANISATIONSPLAN Distriktets roll Basen för engagemanget som medlem i Svenska Kyrkans Unga är lokalavdelningen. Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift består av lokalavdelningar som tillsammans utgör ett distrikt. Distriktet är det samma som stiftets geografiska gränser och består av landskapen Värmland och Dalsland. Distriktets arrangemang och mötesplatser syftar till att synliggöra och stärka lokalavdelningar och dess medlemmar. Distriktets mötesplatser samordnas i första hand med lokalavdelning, församling, stift eller annan samarbetspartner. Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, SKUR. Distriktet är en del av riksförbundet Svenska kyrkans unga. Karlstad distrikt är en del av 13 distrikt som sträcker sig över hela Sverige. Distriktsstyrelsen (DS) Vid årsmötet tillsätts en styrelse som ska leda rörelsen under det kommande året. Distriktsstyrelsen skall genom att vara visionärer och strateger leda förvaltningen av distriktets angelägenheter (såsom verksamhet, administration och ekonomi). Genom att tillsätta utskott och projektgrupper skall styrelsen svara för de uppgifter som fastställts av årsmötet. Distriktsstyrelsen har gemensamt ansvar för åtaganden och all verksamhet. Distriktsstyrelsen skall vidare ha hand om de uppgifter som följer med anställd personal. Riktlinjerna för Svenska Kyrkans Ungas löpande verksamhet reglerar styrelsen i frågor gällande ledning, administration och ekonomi. Denna revideras årligen. Distriktsstyrelsen skall varje år upprätta en handlingsplan för sitt arbete. Distriktsstyrelsen består av en administrativ ledare och en verksamhetsledare samt sju ledamöter. Varje ledare har sitt speciella ansvarsområde: Administrativ ledare - ekonomi, personal och administration. Verksamhetsledare - verksamhet, strategi- och utvecklingsfrågor. De två ledarna ansvarar tillsammans för styrelsens arbete. Vid det konstituerande mötet väljer styrelsen en ledamot som kommunikatör. Kommunikatören har ett särskilt ansvar för distriktets kommunikationskanaler samt att medverka vid förbundets informationsträffar. Styrelsemötena leds antingen av: administrativ ledare, verksamhetsledare eller ledamot. Detta bestäms vid varje styrelsemöte. Stiftskonsulent Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift har egen anställd personal. Stiftskonsulenten ska i samverkan med distriktsstyrelsen ansvara för utveckling, planering, samordning och genomförande av verksamhet i Svenska Kyrkans Ungas regi. Stiftskonsulenten är direkt underställd distriktsstyrelsens ledningsgrupp med administrative ledaren som ansvarig arbetsledare.

5 Stiftskonsulentens arbetsplats är på stiftskansliet i Karlstad. Relationen till Karlstads stift Svenska Kyrkans Unga har ett gott samarbete med Karlstads stift. Det här samarbetet regleras av ett gemensamt avtal. Målsättningen med samverkan mellan stiftet och Svenska Kyrkans Unga är att främja församlingarnas arbete med barn och unga. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:1 Att anta proposition 2016:1

6 Proposition 2015:2 Preliminär proposition 2016:2 BUDGETSKRIVELSE INFÖR ÅR 2015 OCH 2016 Svenska Kyrkans Unga får ett årligt ekonomiskt stöd från Karlstads stift. Vi erhåller också stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Bidragen baseras på antalet medlemmar, lokalavdelningar och deltagardagar. Därför är det oerhört viktigt att alla lokalavdelningar medlemsrapporterar. Landstingsbidrag Svenska Kyrkans Unga får i dag det vi kallar för landstingsbidrag från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Det får alla demokratiska barn- och ungdomsorganisationer på regional nivå. Kollekter och gåvor På distriktet har vi en stiftskollekt som tas upp i alla församlingar i Karlstads stift tas vår kollekt upp den 19 april. Dessutom tas det i flera församlingar upp ytterligare kollekter för Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Försäljning Vi har en webshop på vår hemsida där vi har profilprodukter till försäljning. Vi har för avsikt att förnya vår webshop med nya profilprodukter. Räntor Vi får räntor på vårt kapital på banken. Distriktsstyrelsen I denna post ingår olika kostnader som gäller ledningen för Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift. Det är bland annat: Distriktsstyrelsens sammanträden och distriktsstyrelsens övriga resor och övriga omkostnader (t.ex. besök i lokalavdelning). Deltagande i nationella utbildningsdagar och sammankomster som arrangeras av riksförbundet. Kansli Svenska Kyrkans Ungas kansli ligger i Stiftskansliets lokaler i Karlstad. Vi har kostnader för kontorsmaterial, lager, arkivering, medlemsavgifter, prenumerationer, postbox, kostnader för IT, materiallager samt kopiering som inte kan göras på kansliets kopiator. Här ryms även personalkostnader för stiftskonsulent i form av lön, sociala avgifter, pensionsavtal, arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten, hälso- och friskvård, rikskuponger, fortbildning, kompetensutveckling mm. Även ledarvård, representation och gåvor ryms under kansliet. Verksamhet Distriktet för Svenska Kyrkans Unga bedriver olika sorters verksamhet som t.ex:

7 Årsmöte SKUR (Svenska Kyrkans Ungas Rådslag) Utbildningar Medarbetarutbildning, Ung ledare, Funktionärsutbildningar (VUFF), Idé och inspirationsdagar. Läger Höstmöte och Påskläger. Medlemskap och stöd till andra organisationer som t.ex. Sensus och Bryggan Konsultativ verksamhet till församlingar och lokalavdelningar. Internationellt engagemang I samband med alla våra egna läger, arrangemang och utbildningar så avsätter vi 20 kr av deltagaravgiften till vårt utbyte med Equipo Missioñero, Ecuador. Budget Intäkter Landstingsbidrag Stiftsstyrelsen Kollekter och gåvor Försäljning Räntor Summa intäkter: Utgifter Årsmöte Revision Kansli Distriktsstyrelsen Verksamhet Världens fest Unga ledare Skatter&avskrivningar Resultat Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:2 Att anta proposition 2016:2

8 Proposition 2015:3 Preliminär proposition 2016:3 VERKSAMHETSINRIKTNING Mötesplatser - lokalt och globalt. (?) Svenska Kyrkans Ungas verksamhet riktar sig till medlemmar, och är öppen för andra barn, unga, familjer och ledare. Vi vill erbjuda en mångfald av platser att mötas på och utvecklas i sin tro, i sig själva och med varandra. Vi vill också skapa mötesplatser där idéutbyte kring vårt pedagogiska och teologiska förhållningssätt kan ske. Vi vill även synliggöra de möjligheter som finns för unga inom kyrkan på församlings-, stifts-, nationell- och internationell nivå. Vi är alla en del av skapelsen och vi vill inspirera våra medlemmar att vi alla har ett ansvar att värna om den. I frågor kring miljö och internationellt arbete vill vi göra skillnad genom att erbjuda rättvisemärkta, kravmärkta, miljömärkta, och ekologiska produkter så långt som möjligt under våra mötesplatser. Mål: Att fortsätta utveckla relationen med Ecuador. Att erbjuda mötesplatser för barn och unga. Att skapa klimatriktlinjer för distriktets verksamhet och uppmana våra lokalavdelningar att anta dessa. Utbildning Utbildningar är en grundbult för vårt arbete. Vi vill skapa platser att mötas på för att få diskutera tro, olika värderingar och sätt att arbeta med barn och unga. Vi ser utbildning som ett viktigt verktyg där alla våra medlemmar ska få möjligheten till att utveckla sin tro och sig själva. Utbildning är ett instrument för att medlemmarna ska kunna känna ansvar och förtroende i sin församling och lokalavdelning. I våra utbildningar strävar vi för mångfald av inlärningsformer där vi tillsammans lär oss av varandra och för varandra. Mål: Att utveckla en vidareutbildning för förtroendevalda (VUFF). Att ha ett fortsatt samarbete med Karlstads Stifts ledarutbildningar för unga. Att tillsammans med lokalavdelningarna kartlägga behovet av utbildningar. Att inkludera Ecuador i våra utbildningar. Läger Vi i Svenska Kyrkans Unga älskar läger och under har vi bunkrat upp med ett flertal sådana. Friluftsläger 2013 på Ösjönäs blev en stor succé för dem som var där och 2015 satsar vi på att få dit ännu fler deltagare.

9 Mål: Att genomföra lägerdagar för både yngre och äldre medlemmar. Att uppmuntra och möjliggöra för fler medlemmar att åka på läger. Att föra samtal med medlemmar om framtida lägerformer. Lokalavdelningar Utan lokalavdelningar fyller distriktet ingen funktion. Det arbete vi gör, är för lokalavdelningarna och därför spelar lokalavdelningarnas åsikter roll. Därför är det viktigt att närvara och göra sin röst hörd på exempelvis SKUR. Mål: Att ha regelbunden kontakt med lokalavdelningar via e-post, möten eller telefon. Att antalet lokalavdelningar ökar med 5% och 75% av nuvarande är aktiva. Att tillsammans med lokalavdelningar undersöka medlemmars intresse av att engagera sig. Att skapa ett material för att prata om tro i lokalavdelningssammanhang. Särskilda satsningar GAFI 2.0 För många betyder Svenska kyrkans unga gemenskap. Vi träffas för att sjunga, leka, umgås, be, äta och dela med oss av livsberättelser. Samtidigt som vi ser att engagemanget minskar, arrangemang blir inställda och lokalavdelningar läggs ned. VI vill med denna satsning försöka hitta gnistan som tänder engagemangets flammande eld. För att en eld ska kunna brinna behövs bränsle, vilket vi hoppas att GAFI 2.0 ska bli. Barns rättigheter För Svenska kyrkans unga är det en självklarhet att barn och ungas röst ska höras och tas i anspråk. I början av 2000-talet fattade Svenska kyrkans unga i Karlstads stift beslut om att göra en barnkonsekvensanalys vid varje styrelsebeslut. Vi är inspirerade och stolta över att Svenska kyrkan också har beslutat om att införa barnkonsekvensanalys i alla strategiska beslut. Vi ser fram emot att arbeta mer med barnkonsekvensanalys. Vi ser fram emot att fortsätta delta i utbildningar och utveckla strategier för att arbeta mer med det. Barns rättigheter ska genomsyra all verksamhet vi gör och de beslut vi tar. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: Att anta proposition 2015:3 Att anta proposition 2016:3

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer