BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING"

Transkript

1 BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje och sorg och kan, med sina ritualer och symbolhandlingar, vara till stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden. Inledning Denna begravningspastoral är lokala riktlinjer för hur förtroendevalda, anställda, och frivilliga medarbetare inom Tyresö församling förväntas arbeta med begravningsgudstjänsten. Pastoralen är ett arbetsledningsinstrument för kyrkoherden och det åligger de anställda och frivilliga medarbetare att lojalt följa de riktlinjer som häri läggs fast. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton. Kyrkoordningen kap 24. Svenska kyrkan har ett uppdrag från staten att bedriva begravningsverksamhet. Verksamheten regleras genom Begravningslagen (1990:1144) och Begravningsförordningen (1990:1147) och står under tillsyn av Länsstyrelsen. I Tyresö församling finns en särskild kyrkogårdsnämnd med ansvar att driva begravningsverksamheten. Till nämndens sammanträden kallas särskilda begravningsombud utsedda av Länsstyrelsen. Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. Den administrativa chefen är under kyrkoherden ansvarig för begravningsverksamheten. Den här begravningspastoralen handlar inte om begravningsverksamheten i stort, utan om begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning. Helheten Tyresö kyrka, Bollmora kapell, Bollmoradalens kyrka och Trollbäckens kyrka används vid begravningsgudstjänster. Andra kapell och kyrkor kan förekomma. Om en begravningsgudstjänst äger rum i andra lokaler åligger det prästen att föra statistik över antalet deltagande i gudstjänsten. Församlingen har tre begravningsplatser, Tyresö kyrkogård (med en liten kyrkogård innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka), Tyresö begravningsplats och Bollmora kyrkogård. På dessa finns i olika omfattning minneslundar, urngravar, kistgravar och askgravlund. När det gäller särskilda gravplatser så har Tyresö församling upprättat ett avtal med Nacka församling, om möjlighet för muslimer folkbokförda inom Tyresö kommun att gravsättas på den muslimska avdelningen vid Storkällans begravningsplats. Då borgerlig begravningsakt önskas erbjuds Bollmora kapell och församlingshemmet vid Tyresö kyrka. 1

2 Församlingen har inget eget krematorium, men har upprättat ett avtal med Nacka församling gällande kremationer. Det finns särskilda Regler för gravsättning i Tyresö församling, utfärdade av Kyrkogårdsnämnden. Tillgänglighet Församlingens strävan är att ingen ska behöva dö ensam som bor eller vistas i Tyresö församling. Församlingen samverkar med kommunen och andra vårdgivare för att ge kunskap om och uppmuntra till goda insatser i samband med dödsfall. Församlingen erbjuder präst eller diakons närvaro vid dödsbädden för samtal och sockenbud. När en församlingsbo avlidit får församlingsexpeditionen normalt sett besked om detta från begravningsbyrån via en dödsfallsanmälan. Vid anmälan erhåller församlingsexpeditionen information om anhöriga. Tid samt plats för begravning bestäms i samråd med anhöriga. Om begravningen ska ske på annan ort får församlingsexpeditionen ett verifikat från kyrkobokföringen. Därefter skickas i båda nämnda fall en inbjudan till tacksägelse till anhöriga. Information vidarebefordras till tjänstgörande präst, organist och vaktmästare inom överenskommen tidsram. Tacksägelsen sker i någon av församlingens gudstjänster på söndageller helgdag och dess plats är i förbönen med ljuständning och klockringning. I inbjudan till tacksägelse framgår i vilken av församlingens kyrkor och vid vilken gudstjänst tacksägelsen sker. Den präst som leder begravningsgudstjänsten ansvarar för att kontakt upprättas med anhöriga för samtal, planering och samordning. Plats för samtal skall bestämmas utifrån de anhörigas önskemål i möjligast mån. Ett sådant samtal tar sällan mer än 1,5 tim. Präst eller diakon kan närvara vid bisättning eller enskilt avsked. Enskilda samtal erbjuds. All kontakt med anhöriga hanteras av församlingens samtliga anställda med vänlighet och lyhördhet, humant bemötande och snabb handläggning. Församlingens präster leder begravningsgudstjänster enligt ett särskilt schema som fastställs av kyrkoherden i samband med planeringen av annan verksamhet. I församlingsbladet samt på församlingens hemsida ska alla prästers och diakoners aktuella kontaktuppgifter finnas. Barn Barnen har en särskild ställning i kyrkan. Det är av yttersta vikt att barnens situation i samband med dödsfall tas i beaktande vid kontakt med sorgehuset. I samband med dödsfall är det viktigt att barn som är berörda får möjlighet att vara med och känna delaktighet. Tyresö församling strävar efter att möta barn med särskild omsorg.

3 Gudstjänstens utformning och uppföljning Begravningsgudstjänsten ska planeras tillsammans med de anhöriga. Begravningsgudstjänsten genomförs enligt Svenska kyrkans ordning med stor omsorg om och lyhördhet för de anhöriga. Då barn är med tas särskild omsorg att utforma begravningsgudstjänsten för deras närvaro. Diakoner medverkar vid speciella tillfällen och kan även närvara som resurs. Om en präst som inte är anställd i Tyresö församling ombeds leda en gudstjänst eller en kyrklig handling förutsätts att den prästen först samrådet med kyrkoherden (KO, 18 kap, 16 ). Samråd bör också ske med den kyrkomusiker som ska spela vid gudstjänsten eller den kyrkliga handlingen. Det finns en särskild bestämmelse i Kyrkoordningen om av vem en präst får ta betalat för att utföra en kyrklig handling (KO, 18 kap, 16 a ). Den bestämmelsen tillämpas i Tyresö församling genom en särskild policy för ersättningar för kyrkliga handlingar. Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan men kyrklig begravning efterfrågas avgörs ärendet av kyrkoherden. En präst eller diakon anställd i Tyresö församling bör lika lite som en kyrkligt förtroendevald vara officiant vid en borgerlig begravning. Om någon dem närstående önskat borgerlig begravning kan man som privatperson medverka vid något enskilt moment men inte leda akten. Frågor som gäller begravningsgudstjänst för den som tillhör annat trossamfund avgörs av kyrkoherden i samråd med kyrkorådets ordförande. Valet av musik till begravning görs i samråd mellan anhöriga, präst och kyrkomusiker. Församlingens musikers kompetens och professionalitet tas till vara och anhöriga informeras om möjligheter när det gäller framförande av musik från olika genrer av våra musiker som ett alternativ till förinspelad musik. Förinspelad musik kan förekomma vid begravningsgudstjänsten. Noter finns oftast tillhanda i församlingen, anhöriga tillhandahåller noter i fall utöver det vanliga. Lämplighet och omfattningen av fotografering, film- och videoupptagning av gudstjänst beslutas av tjänstgörande präst med respekt för anhöriga, övriga deltagare, prästen själv och kyrkorummet. Gudstjänstens språk anpassas efter önskemål och behov. Finska och teckenspråk har en särställning inom Svenska kyrkan och bör därför alltid erbjudas. Andra språkönskemål bemöts efter förmåga och tillgång. En god kompetens ska finnas hos alla församlingens anställda inför mötet med anhöriga vilket är viktigt för anhörigas bearbetning av dödsfallet och de anhörigas fortsatta liv. Präster och diakoner står till förfogande när det gäller önskemål om närvaro vid minnesstund efter begravningsgudstjänsten samt vid urnnedsättning. Om en präst deltar vid en minnesstund bör närvaron inte överstiga 1 timme. Sorgestöd i form av enskilda samtal och i grupp erbjuds. Inbjudan sker till närmast anhöriga inför Allhelgonahelgen.

4 Samverkan Församlingen samarbetar med Tyresö Kommun, sjukvården, Röda korset, BUP, socialjouren och brandförsvaret i organisationen POSOM (Psykisk Och Socialt OMhändertagande) vid större olyckor. Polismyndigheten i Nacka ska ha en uppdaterad lista på församlingens utsedda präster och diakoner som de kan ringa vid en olycka eller en katastrof. Tyresö församling har en särskild krisplan. Samverkan med församlingens förskoleverksamhet och kommunens skolor sker för att berätta om döden, begravning och kyrkogård. I Tyresö församlings konfirmationsverksamhet ska information kring döden, begravning och det kristna hoppet förmedlas. Kontinuerliga kontakter för främjande av samverkan sker med begravningsbyråerna. Gåvor Den präst som genomför begravningen får ta emot enskilda penninggåvor i samband med begravningsgudstjänsten. Gåvan skall dock omedelbart lämnas till kansliet, med uppgift om givarens namn och adress. Gåvan kan förmedlas vidare till församlingens stöd för barn och ungdomar, församlingens diakoni eller Svenska kyrkans internationella arbete, beroende på givarens önskemål. Kansliet skickar kvitto på gåvan och ett tackbrev till givaren, undertecknat av kyrkoherden. Vill givaren vara anonym kan kvitto och tackbrev inte överlämnas, men prästen skriver i så fall ett underlag som bifogas bokföringen om orsaken till gåvan. Sådana anonyma gåvor överlämnas alltid till församlingens stöd till barn och ungdomar. Miljöhänsyn Miljöhänsyn ska så långt som möjligt tas i begravningsverksamhetens olika delar. Kompetensutveckling Medarbetare i Tyresö församling kompetensutvecklas kontinuerligt i frågor som har med död och begravning att göra. Hur framgår av varje anställd medarbetares kompetensutvecklingsplan. Kommunikationsplan Information om Tyresö församling finns på församlingens hemsida samt i trycksaker såsom församlingsblad och broschyrer. Alla anställda kan svara på frågor om hur arbetet med begravningar fungerar.

5 Tyresö församling har beredskap för samtal såväl enskilt som i grupp kring frågor som har med sorg att göra i sorgegrupper, självhjälpsgrupper och leva vidare-grupper för både barn och vuxna Konflikter Om de efterlevande inte kan enas om kremering skall ske eller om gravsättningen, skall huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna (Begravningslagen, kap 5, 3). I Tyresö församling har kyrkoherden och kyrkogårdschefen uppgiften att fungera som medlare. Kyrkoherden och kyrkogårdschefen medlar tillsammans eller i samverkan med kyrkogårdsföreståndare, beroende på omständigheterna. Om den som anordnar begravningsgudstjänsten inte kommer överens med den präst som ska leda gudstjänsten om dess utformning avgör kyrkoherden frågan, så långt som möjligt i samtal med inblandade parter. Uppföljning Begravningspastoralen skall förankras, följas upp och omarbetas på kyrkoherdens initiativ i samband med arbetet med församlingsinstruktionen, eller om kyrkoherden så finner påkallat, vid annat tillfälle.

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet 2014-05-27

Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet 2014-05-27 Dag: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: Kl.18.00 Plats: Kyrkogården, Norrtälje Sammanträdesprotokoll 2014-05-27 47. Sammanträdet öppnas Ordföranden Agneta Hedlundh (posk) hälsar välkommen till dagens sammanträde

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer