Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

2 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: Torsdag 16 april, 2015 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närvarande: Se närvarolista, bilaga 5. Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Joel Oredsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade välja Andreas Norrman till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Louise Lyckvik föreslogs. Mötet beslutade välja Louise Lyckvik till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Hannes Helin och Lisa Merkoulova föreslogs. Mötet beslutade välja Hannes Helin och Lisa Merkoulova till justeringsmän tillika rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolista skickas runt, se bilaga 5. Mötet beslutade adjungera eventuella gäster som inte är sektionsmedlemmar med yttrande- och yrkanderätt. Sida 2 av 17

3 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Hedda Nilsson yrkade på följande ändringar/tillägg av dagordningen: Flytta Val av Arbetslivsutskottsordförande från punkten Val av förtroendevalda till punkt Val av poster i Sektionsstyrelsen. Val med motkandidaturer läggs som en separat punkt vid namn Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter innan Val av poster i Sektionsstyrelsen samt erfoderliga redaktionella ändringar genomförs. Godkänna följande sena handling: "Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning" från höstterminsmötet Kommer behandlas under punkt 10. a. Lägga till en punkt Val av temporär mötesordförande innan punkten Val av Inspektor (som blir en egen punkt) eftersom Andreas Norrman kandiderar till Inspektor. Mötet beslutade bifalla ovanstående yrkanden på ändringar (i klump). 7. Sektionens Styrelses förslag till budget för nästkommande verksamhetsår (Bilaga 1) Olle Gemfors presenterade Styrelsens förslag på budget inför kommande verksamhetsår. Olle Gemfors yrkade på sänka totala intäkterna för nollningen under HT med kr, höja totala intäkterna för nollningen under VT med kr, kostnaderna för nollningen under VT med kr, samt höja kostnaderna för SRI under HT med 300 kr. Mötet beslutade anta budgeten med föreslagna förändringar. 8. Sektionsstyrelsen, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen Hållt stormöten samt genomfört utvärderingar av bland annat Styrelsens sammansättning, Sektionens ekonomi, Tackresa och Rekryteringen. b. Seniors Jobbat väldigt mycket med Styrelsen sammansättning, arkivering samt införandet av en likviditetsreserv. c. Pryl Kollektionssläpp, kortsiktiga produkter framöver exempelvis en sektionskeps. Planerar för en ny kollektion år d. Image Definierar sin verksamhet och fokuserar för närvarande på gymnasieelever (i form av skuggning av LTH-studenter samt hemvändarprojekt). Reflekterar över vart i sektionstrukturen Image ska passas in. e. FestI Sittning föregående vecka, Sångbokssittningen i fokus men planerar också inför Slaget om lund och Tandem. f. Källaren INKA-pub, vinterbankett, I-pub på tisdag med tema Japan. Planerar in miljöpub och en whiskeyprovning i slutet av maj. Sida 3 av 17

4 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll g. SpexI Jobbar på synas på finare evenemang. Tar fram en underhållnigsportfölj och reflekterar över hur de vill synas under nollningen. Spexar idag på mötet! h. Sångbok Lågsägsong, fokuserar på sångbokssittningen i maj! i. I-bandet Spelar väldigt mycket utanför I för tillfället men vill spela på fler I-sek-event. Ska spela under Slaget om Lund. j. Phöset Valt alla phaddrar, uppdragskickoff i lördags, temasläppssittning och efter sommaren nollning! k. NGI Planerar vilka företagsevent som ska ligga under nollningen. Jobbar på nästa års Stockholmsresa. Har event med Quartz nästa vecka och därefter med Triathlon. l. BGI Utvärderar Stockholmsresan, ska hålla ett utbildningsevent i maj. m. INKA Utvärderar INKA och dess förevent (både från företagens och studenternas synvinkel). n. Case Arbetar med I-case (imorgon 17 april). Caseintervjugrupp på facebook för I:are ska kunna hjälpas åt med caselösning. Håller introduktion inom kort o. Innovation Definierar sin verksamhet. Kvällsevent med Griffin Group. Samarbete med kåren (innovation week). Ett event under våren, håll utkik! p. Ivent Utväderar träningstiderna, var med på pubrundan den 10 april, ska delta på Alumnhelgen med lekar. Hjälper till med buffelhornsturneringen med TLTH den 17 april. Ska i övrigt framöver anordna kosläpp, pysselkväll och lerduveskytte. q. CafI Ny temabrunch på g snart, lagar maten idag (tack CafI!). r. AlumnI Afterwork i Sthlm, alumnhelgen går av stapeln imorgon 17 april. Examensbankett och Inspirationsföreläsning på programmet efter det. s. Mentorsgruppen Nästkommande arrangemang är avslutningen för det externa mentorsprogrammet. Påbörjar snart rekryteringen av nästa års interna mentorer. t. SRI Hållt excelutbildning, CEQ-lunchföreläsning i maj, utvärderar vår utbildning löpande, skickar inom ramen för detta ut enkäter och håller möten med skola och programledning. u. Info Har haft beställning av årsboken (sista beställningsdag är idag). Släpper snart I-type. Fortsätter fota på alla evenemang. Gör en podd. Höll i St Patrick s day-sittning i mars. Sida 4 av 17

5 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll v. InUtI Roddade InUtI-resan. Skapat en facebookgrupp för I-sektionens utbytesstudenter för lätt kunna nå ut med gemensamma event, planerar för en utbytesmässa till hösten. w. Revisorer Reviderar verksamheten. x. Suppleanter till Revisorerna Står i forts beredskap. y. LikO Föreläsning med Nour tillsammans med TLTH. Förbereder sig för nollningen och skriver en rekryteringspolicy i samarbete med bl. a. Seniors. z. SkyO Vill, tillsammans med SkyX, få ut skyddsombudens uppgifter till resten av sektionen. Veckans rättighet i nyhetsbrevet. Arbetar tillsammans med LikO. aa. Representanter från Kårfullmäktige Ser till TLTH gör det de ska göra. Beslutat om en ny nollningspolicy som nu är klubbad. Den är dessutom bra. 9. Utvärderingar i form av uppföljningar av motioner från Höstterminsmötet 2014 a. Stormöten för Sektionens medlemmar (Bilaga 2.a) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. b. Sektionens ekonomi (Bilaga 2.b) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. c. Styrelsens sammansättning och storlek (Bilaga 2.c) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. d. Internationella utskottets verksamhet (Bilaga 2.d) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. 10. Propositioner (Beslutsunderlag Bilaga 3) a. Uppföljning av propositioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av Vice kassör 1. Propositionen presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. ii. Val av Festmästare 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. Sida 5 av 17

6 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll iii. Internationella Utskottets ansvarsfördelning 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Motförslag mot eget förslag : Styrelsen rekommenderade mötet stryka första och sista -satsen (-sats 1 och 3) och jämkade sig naturligtvis med sitt eget förslag. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen med förändring enligt motförslag från Styrelsen. Endast den mittersta -satsen kvarstår och propositionen rör därför endast Reglementet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar i. Styrelsens sammansättning och storlek 1. Förslaget presenterades av Joel Oredsson och Hedda Nilsson (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på en återremittering till nästkommande Styrelse som då måste bereda förslaget en gång till. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade i första omgången vaska fram propositionen och fälla motförslaget. Därefter beslutade mötet bifalla propositionen i sin helhet. ii. Kallelse till Styrelsesammanträde 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn A. Söderström yrkar på kallelsen även ska anslås på hemsidan. Föreslagen ny formulering: Kallelse till Styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas Styrelsens ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer samt anslås på sektionens hemsida.. iii. iv. 3. Styrelsen jämkade sig med motförslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Införande av Sport- och Kulturansvarig 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Representant i Utbildningsnämnden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Sida 6 av 17

7 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Propositioner angående ändringar i reglemente i. Studierådets åligganden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. ii. Informationsutskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iii. Ivents åligganden 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iv. Administrativt ansvarigs åligganden 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. v. Internationella utskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. vi. Sexmästeriets åligganden 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Ändra från 3:3:1 till 3:2:1. Ny formulering: i Reglementet 3:2 stryka: b) utse Festmästaren, ordförande för Festmästeriet. i Reglemente 3: 2 :2 lägga till: b) sköta fester och arrangemang i samarbete med Phøset under nollningen. i Reglemente 3:2:1 lägga till: m) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. i Reglemente 3:3:2:1 stryka: f) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. 3. Styrelsen jämkade sig med förslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Sida 7 av 17

8 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll vii. Policy för Sektionens sparande och Sektionens fonder 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Propositionen bordläggs för lämna plats för ett välformulerat tilläggsyrkande senare under mötet. ix. Införandet av Policy för anordnande av resor 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på mötet viljeyttrar sig i enlighet med denna proposition istället för införa en policy i Reglementet. 3. Motförslaget dras tillbaka då Seniors jobbar med detta i dagsläget och planerar fortsätta med detta. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. x. Tandemgeneraler 1. Förslaget presenterades av Hedda Nilsson och Emma Malmström (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xi. Policy för Sektionens informationsspridning 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xii. Bordlagd proposition: 10. c. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades av Olle Gemfors (Styrelsens representant). 2. Tilläggsyrkande från Styrelsen : Tillägg till propositionen: Under 1:3 Kassör i Reglementet lägga till: h) ha kontinuerlig kontakt med vice kassör och uppföljning av dennes arbete samt göra erforderliga redaktionella ändringar. 3. Olle Gemfors svarade på frågor. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i enlighet med tilläggsyrkandet. Sida 8 av 17

9 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 11. Motioner (Beslutsunderlag Bilaga 4) a. Uppföljning av motioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av av vice Arbetslivsutskottsordförande 1. Motionen presenterades av motionärerna Frans Wåhlin och Filippa Österlin och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. ii. Val av Sångarstridsförmän 1. Motionen presenterades av motionärerna Clara Lindsjö och Boel Axelsson och de svarade på frågor. 2. Det uppmärksammades på mötet den motion som skickats ut som bilaga till dagordningen ej var den som röstades igenom sist, utan en annan med följande ändringar: I första -satsen lades vid första läsningen till två (2) i den nya formuleringen: i Stadgarna under 3:9 g) ändra Val av Sångarstridsförman enligt reglemente till Val av två (2) Sångarstridsförmän enligt reglemente 3. Styrelsens motionssvar lästes upp, likt vid första läsningen med tillägget : de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. Styrelsens tillägg: de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. iii. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen med tillägg enligt 11. a. ii. 2. samt i enlighet med tillägget i Styrelsens motionssvar. Eftersom motionen bifallits med samma två ändringar under två på varandra följande sektionsmöten behöver den inte tas upp ytterligare en gång. Medlemskap i I-sektionen 1. Motionen presenterades av motionärerna Jacob Adamowicz och Carl Bergman och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. Sida 9 av 17

10 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll b. Motioner angående ändringar i stadgar i. Införande av likviditetsreserv 1. Motionen presenterades av motionärerna Jesper Tempel, Joel Oredsson, Olle Gemfors och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Placering av PR-gruppen, Image 1. Motionen presenterades av motionär Johan Lyckenvik och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar (som följer) lästes upp: Styrelsen rekommenderar mötet anta motionen med följande förändringar: Stryka första, tredje och fjärde -satsen. Ändra 3.3 till 4, till 4.15 och till i andra -satsen. Lägga till följande -satser: ålägga Image, i samråd med Arbetslivsutskottet, utvärdera Image position och roll i AU-styrelsen. i stadgar under 3:10 n) lägga till formuleringen Val av ordförande för PR-gruppen. I tillägg med dessa ändringar görs även erforderliga redaktionella ändringar av reglementet. 3. Motionären jämkade sig med Styrelsens motionssvar. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med de i Styrelsens motionssvar föreslagna förändringarna. iii. Anslagstavlan 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. iv. Stavning av Phøs 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. v. Närvarorätt 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Sida 10 av 17

11 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Motioner angående ändringar i reglemente i. Införande samt utformning av Arkivering 1. Motionen presenterades av motionärerna Patrik Karlsson, Eric Trulsson och Clara Lindsjö och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Införandet av en Husfond 1. Motionen presenterades av motionär Frans Wåhlin med följande ändringar: Stryk första -satsen: i reglementet göra tillägget 5:10 Husfonden Fonden har för avsikt användas till införskaffande eller byggnation av ett hus för I-sektionen. Lägga till: ålägga Styrelsen presentera detta på höstterminsmötet Motionären svarade på frågor. 3. Styrelsens motionssvar lästes upp. 4. Motionen diskuterades. 5. Motförslag : Björn Sanders yrkade på stryka den sista -satsen: ålägga Styrelsen efter ovan nämnda utredning är färdigställd besluta i frågan och därefter göra lämpliga ändringar i berörda policydokument. iii. iv. då den är motstridig med Styrelsen presenterar detta på höstterminsmötet Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. ii Beslut : Mötet beslutade bordlägga motionen för lämna tid åt ett yrkande på en omformulerad andra -sats senare under mötet. NGI-ordförande & TM 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Bordlagd motion: 11. c. ii. Införandet av en Husfond 1. Motförslag : Jesper Tempel och Carl Bergman yrkade på ändra den andra -satsen till: Sida 11 av 17

12 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll Föreslagen ny formulering av den andra -satsen: ålägga Styrelsen tillsätta en utredning med syfte ge Styrelsen beslutsunderlag kring en eventuell husfonds existens, syfte, målsumma, årlig avsättning och Sektionens behov av lokaler samt hur långsiktigheten i en sådan fond skulle kunna garanteras. Av motionären föreslaget tillägg: ålägga Styrelsen presentera resultatet av utredningen på nästa Sektionsmöte. 2. Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. iv Förslaget diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med förändringar enligt 11. c. ii. 1. och 11. c. iv Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter a. Val av Sektionsordförande i. Nominerad : Svante Nyman ii. Motförslag : Björn A. Söderström, Victor Bernhardsson iii. Ordningen lottades och motkandidaterna håller sitt anförande i ordningen: 1. Björn A. Söderström 2. Victor Bernhardsson iv. Valberedningen läste upp sin nominering. v. Samtliga kandidater presenterade sig och svarade på frågor. vi. Det öppnades upp för diskussion. vii. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. viii. Beslut : Mötet beslutade välja Svante Nyman till Sektionsordförande. b. Val av Kassör i. Nominerad : Egil Nordgren ii. Motförslag : Emil Persson iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Emil Persson till Kassör. Sida 12 av 17

13 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Val av Ordförande för Börsgruppen i. Nominerad : Daniel Ströbeck ii. Motförslag : Rasmus Areskoug iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Daniel Ströbeck till Ordförande för Börsgruppen. b. Val av Sångboksförman i. Nominerad : Ingrid Nilsson ii. Motförslag : Mårten Matell iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Ingrid Nilsson till Sångboksförman. c. Val av Revisorer i. Nominerade : Cecilia Skoglund, Vakant 1. Nominerad: Cecilia Skoglund 2. Valberedningen läste upp sin nominering. 3. Ett ombud på mötet presenterade kandidaten då Cecilia inte kunde närvara. 4. Det öppnades upp för diskussion. 5. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund till Revisor. ii. 6. Nominerad: Vakant 7. Öppen nominering tillämpades. 8. Motförslag : Johan Lyckenvik har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. 9. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. 10. Det öppnades upp för diskussion. 11. Beslut : Mötet beslutade välja Johan Lyckenvik till Revisor. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund och Johan Lyckenvik till Revisorer. Sida 13 av 17

14 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll d. Val av Ordförande för Casegruppen i. Nominerad : Vakant ii. Öppen nominering tillämpades. iii. Motförslag : Sten Hellberg har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. iv. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Beslut : Mötet beslutade välja Sten Hellberg till Ordförande för Casegruppen. 13. Val av poster i Sektionsstyrelsen a. Val av Vice Sektionsordförande i. Nominerad : Elin Håkansson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Håkansson till Vice Sektionsordförande. b. Val av Administrativt ansvarig i. Nominerad : Hanna Krokström ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hanna Krokström till Administrativt ansvarig. c. Val av Ordförande för Studierådet i. Nominerad : Elin Söderberg ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Söderberg till Ordförande för Studierådet. d. Val av Ordförande för Alumnutskottet i. Nominerad : Astrid Petersson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Astrid Petersson till Ordförande för Alumnutskottet. Sida 14 av 17

15 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Ordförande för Arbetslivsutskottet (fyllnadsval) i. Nominerad : Albert Höjerback ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Albert Höjerback till Ordförande för Arbetslivsutskottet. 14. Val av förtroendeposter a. Val av Vice Kassör i. Nominerad : Anton Lundqvist ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Anton Lundqvist till Vice Kassör. b. Val av Suppleanter till revisorerna i. Nominerade : Olle Gemfors, Eric Hammarberg ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Olle Gemfors och Eric Hammarberg till Suppleanter till revisorerna. c. Val av Ordförande för Mentorsgruppen i. Nominerad : Elin Blomstergren ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Blomstergren till Ordförande för Mentorsgruppen. d. Val av Projektledare för INKA i. Nominerade : Hannes Westenius, Sofia Sundbom ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hannes Westenius och Sofia Sundbom till Projektledare för INKA. Sida 15 av 17

16 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Sångarstridsförmän i. Nominerade : Caroline Geelmuyden, Emma Rasmusson ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Caroline Geelmuyden och Emma Rasmusson till Sångarstridsförmän. f. Val av Festmästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Emelie Craft ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Emelie Craft till Festmästare. g. Val av Cafémästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Jacob Agardh ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Jacob Agardh till Cafémästare. h. Val av Representanter till Valberedningen i. Nominerade : Kajsa Alenmyr, Fredrik Wegelid ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Kajsa Alenmyr och Fredrik Wegelid till Representanter till Valberedningen. 15. Val av temporär mötesordförande Sektionsordförande Joel Oredsson föreslogs. Mötet beslutade välja Joel Oredsson till temporär mötesordförande under punkt 16. Val av Inspektor. 16. Val av Inspektor a. Nominerad : Andreas Norrman b. Valberedningen läste upp sin nominering. c. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. d. Det öppnades upp för diskussion. e. Beslut : Mötet beslutade välja Andreas Norrman till Inspektor. Sida 16 av 17

17 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 17. Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och personnummer a. Sektionsordförande: Svante Nyman, b. Kassör: Emil Persson, Övriga frågor och ärenden 19. Mötet avslutas Mötesordförande och inspektor Andreas Norrman avslutade mötet LOUISE LYCKVIK Mötessekreterare HANNES HELIN Justerare LISA MERKOULOVA Justerare Sida 17 av 17

18 Samlad budget för Sektionen för Industriell ekonomi, HT2015-VT2016 PERIOD HT15 VT16 VERKSAMHETSÅRET KOSTNADSSTÄLLE INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN SEXMÄSTERIET Sexmästeriet FestI Källaren SpexI SRI AU AU NGI BGI Case INKA INFO IVENT Ivent CafI INUTI ALUMNI Alumni Mentorsgruppen PRYLET NOLLNING ÖVRIGT TOTALT

19 Vårterminsmöte 2015 Bilaga 2. a. Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar

20 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

21 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Resultat Projektet hålla i ett stormöte för alla Sektionens medlemmar gick mycket bra och Styrelsen är väldigt nöjda med resultatet. En projektgrupp tillses som planerade och tog fram konceptet kring eventet. Slutresultatet blev I-Forum som hölls den 26/ Diskussionspunkterna som hölls på mötet togs fram efter insamling av förslag från Sektionen och diskussion Styrelsen och projektgruppen tillsammans. De ämnen som diskuterades var: Sektionens ekonomi Engagemang inom sektionen Samarbete med M-sektionen I-forum blev mycket lyckat och vi i Styrelsen är väldigt nöjda med utfallet. Efter den feedback vi fått så verkade det som detta även var fallet hos deltagande och vi hoppas alla håller med om detta. För följa upp det resultat som kom av mötet så hölls ett ordinarie stormöte veckan efter I-forum, med alla ansvarsposter närvarande, där vi arbetade vidare med mål om konkretisera det som kommit upp. Detta gick också mycket bra och bland annat så togs stora delar av utfallet från ekonomidiskussionen vidare till det budgetförslag som lades fram under vårterminsmötet. Sammanfningsvis är vi som Styrelse alltså mycket nöjda och vi kommer rekommendera nästa Styrelse hålla eventet nästa år igen. Testamente togs fram av projektgruppen vilket förvaras och lämnar vidare i berörda överlämningar. Lund, 16 april 2015 Styrelsen genom Hedda Nilsson Vice Ordförande, HT14- Sida 2 av 2

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-12 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-12, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-09, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 03 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-04-28 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-04-28, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer