Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

2 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: Torsdag 16 april, 2015 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närvarande: Se närvarolista, bilaga 5. Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Joel Oredsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade välja Andreas Norrman till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Louise Lyckvik föreslogs. Mötet beslutade välja Louise Lyckvik till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Hannes Helin och Lisa Merkoulova föreslogs. Mötet beslutade välja Hannes Helin och Lisa Merkoulova till justeringsmän tillika rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolista skickas runt, se bilaga 5. Mötet beslutade adjungera eventuella gäster som inte är sektionsmedlemmar med yttrande- och yrkanderätt. Sida 2 av 17

3 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Hedda Nilsson yrkade på följande ändringar/tillägg av dagordningen: Flytta Val av Arbetslivsutskottsordförande från punkten Val av förtroendevalda till punkt Val av poster i Sektionsstyrelsen. Val med motkandidaturer läggs som en separat punkt vid namn Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter innan Val av poster i Sektionsstyrelsen samt erfoderliga redaktionella ändringar genomförs. Godkänna följande sena handling: "Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning" från höstterminsmötet Kommer behandlas under punkt 10. a. Lägga till en punkt Val av temporär mötesordförande innan punkten Val av Inspektor (som blir en egen punkt) eftersom Andreas Norrman kandiderar till Inspektor. Mötet beslutade bifalla ovanstående yrkanden på ändringar (i klump). 7. Sektionens Styrelses förslag till budget för nästkommande verksamhetsår (Bilaga 1) Olle Gemfors presenterade Styrelsens förslag på budget inför kommande verksamhetsår. Olle Gemfors yrkade på sänka totala intäkterna för nollningen under HT med kr, höja totala intäkterna för nollningen under VT med kr, kostnaderna för nollningen under VT med kr, samt höja kostnaderna för SRI under HT med 300 kr. Mötet beslutade anta budgeten med föreslagna förändringar. 8. Sektionsstyrelsen, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen Hållt stormöten samt genomfört utvärderingar av bland annat Styrelsens sammansättning, Sektionens ekonomi, Tackresa och Rekryteringen. b. Seniors Jobbat väldigt mycket med Styrelsen sammansättning, arkivering samt införandet av en likviditetsreserv. c. Pryl Kollektionssläpp, kortsiktiga produkter framöver exempelvis en sektionskeps. Planerar för en ny kollektion år d. Image Definierar sin verksamhet och fokuserar för närvarande på gymnasieelever (i form av skuggning av LTH-studenter samt hemvändarprojekt). Reflekterar över vart i sektionstrukturen Image ska passas in. e. FestI Sittning föregående vecka, Sångbokssittningen i fokus men planerar också inför Slaget om lund och Tandem. f. Källaren INKA-pub, vinterbankett, I-pub på tisdag med tema Japan. Planerar in miljöpub och en whiskeyprovning i slutet av maj. Sida 3 av 17

4 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll g. SpexI Jobbar på synas på finare evenemang. Tar fram en underhållnigsportfölj och reflekterar över hur de vill synas under nollningen. Spexar idag på mötet! h. Sångbok Lågsägsong, fokuserar på sångbokssittningen i maj! i. I-bandet Spelar väldigt mycket utanför I för tillfället men vill spela på fler I-sek-event. Ska spela under Slaget om Lund. j. Phöset Valt alla phaddrar, uppdragskickoff i lördags, temasläppssittning och efter sommaren nollning! k. NGI Planerar vilka företagsevent som ska ligga under nollningen. Jobbar på nästa års Stockholmsresa. Har event med Quartz nästa vecka och därefter med Triathlon. l. BGI Utvärderar Stockholmsresan, ska hålla ett utbildningsevent i maj. m. INKA Utvärderar INKA och dess förevent (både från företagens och studenternas synvinkel). n. Case Arbetar med I-case (imorgon 17 april). Caseintervjugrupp på facebook för I:are ska kunna hjälpas åt med caselösning. Håller introduktion inom kort o. Innovation Definierar sin verksamhet. Kvällsevent med Griffin Group. Samarbete med kåren (innovation week). Ett event under våren, håll utkik! p. Ivent Utväderar träningstiderna, var med på pubrundan den 10 april, ska delta på Alumnhelgen med lekar. Hjälper till med buffelhornsturneringen med TLTH den 17 april. Ska i övrigt framöver anordna kosläpp, pysselkväll och lerduveskytte. q. CafI Ny temabrunch på g snart, lagar maten idag (tack CafI!). r. AlumnI Afterwork i Sthlm, alumnhelgen går av stapeln imorgon 17 april. Examensbankett och Inspirationsföreläsning på programmet efter det. s. Mentorsgruppen Nästkommande arrangemang är avslutningen för det externa mentorsprogrammet. Påbörjar snart rekryteringen av nästa års interna mentorer. t. SRI Hållt excelutbildning, CEQ-lunchföreläsning i maj, utvärderar vår utbildning löpande, skickar inom ramen för detta ut enkäter och håller möten med skola och programledning. u. Info Har haft beställning av årsboken (sista beställningsdag är idag). Släpper snart I-type. Fortsätter fota på alla evenemang. Gör en podd. Höll i St Patrick s day-sittning i mars. Sida 4 av 17

5 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll v. InUtI Roddade InUtI-resan. Skapat en facebookgrupp för I-sektionens utbytesstudenter för lätt kunna nå ut med gemensamma event, planerar för en utbytesmässa till hösten. w. Revisorer Reviderar verksamheten. x. Suppleanter till Revisorerna Står i forts beredskap. y. LikO Föreläsning med Nour tillsammans med TLTH. Förbereder sig för nollningen och skriver en rekryteringspolicy i samarbete med bl. a. Seniors. z. SkyO Vill, tillsammans med SkyX, få ut skyddsombudens uppgifter till resten av sektionen. Veckans rättighet i nyhetsbrevet. Arbetar tillsammans med LikO. aa. Representanter från Kårfullmäktige Ser till TLTH gör det de ska göra. Beslutat om en ny nollningspolicy som nu är klubbad. Den är dessutom bra. 9. Utvärderingar i form av uppföljningar av motioner från Höstterminsmötet 2014 a. Stormöten för Sektionens medlemmar (Bilaga 2.a) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. b. Sektionens ekonomi (Bilaga 2.b) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. c. Styrelsens sammansättning och storlek (Bilaga 2.c) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. d. Internationella utskottets verksamhet (Bilaga 2.d) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. 10. Propositioner (Beslutsunderlag Bilaga 3) a. Uppföljning av propositioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av Vice kassör 1. Propositionen presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. ii. Val av Festmästare 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. Sida 5 av 17

6 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll iii. Internationella Utskottets ansvarsfördelning 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Motförslag mot eget förslag : Styrelsen rekommenderade mötet stryka första och sista -satsen (-sats 1 och 3) och jämkade sig naturligtvis med sitt eget förslag. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen med förändring enligt motförslag från Styrelsen. Endast den mittersta -satsen kvarstår och propositionen rör därför endast Reglementet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar i. Styrelsens sammansättning och storlek 1. Förslaget presenterades av Joel Oredsson och Hedda Nilsson (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på en återremittering till nästkommande Styrelse som då måste bereda förslaget en gång till. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade i första omgången vaska fram propositionen och fälla motförslaget. Därefter beslutade mötet bifalla propositionen i sin helhet. ii. Kallelse till Styrelsesammanträde 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn A. Söderström yrkar på kallelsen även ska anslås på hemsidan. Föreslagen ny formulering: Kallelse till Styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas Styrelsens ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer samt anslås på sektionens hemsida.. iii. iv. 3. Styrelsen jämkade sig med motförslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Införande av Sport- och Kulturansvarig 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Representant i Utbildningsnämnden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Sida 6 av 17

7 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Propositioner angående ändringar i reglemente i. Studierådets åligganden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. ii. Informationsutskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iii. Ivents åligganden 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iv. Administrativt ansvarigs åligganden 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. v. Internationella utskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. vi. Sexmästeriets åligganden 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Ändra från 3:3:1 till 3:2:1. Ny formulering: i Reglementet 3:2 stryka: b) utse Festmästaren, ordförande för Festmästeriet. i Reglemente 3: 2 :2 lägga till: b) sköta fester och arrangemang i samarbete med Phøset under nollningen. i Reglemente 3:2:1 lägga till: m) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. i Reglemente 3:3:2:1 stryka: f) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. 3. Styrelsen jämkade sig med förslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Sida 7 av 17

8 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll vii. Policy för Sektionens sparande och Sektionens fonder 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Propositionen bordläggs för lämna plats för ett välformulerat tilläggsyrkande senare under mötet. ix. Införandet av Policy för anordnande av resor 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på mötet viljeyttrar sig i enlighet med denna proposition istället för införa en policy i Reglementet. 3. Motförslaget dras tillbaka då Seniors jobbar med detta i dagsläget och planerar fortsätta med detta. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. x. Tandemgeneraler 1. Förslaget presenterades av Hedda Nilsson och Emma Malmström (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xi. Policy för Sektionens informationsspridning 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xii. Bordlagd proposition: 10. c. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades av Olle Gemfors (Styrelsens representant). 2. Tilläggsyrkande från Styrelsen : Tillägg till propositionen: Under 1:3 Kassör i Reglementet lägga till: h) ha kontinuerlig kontakt med vice kassör och uppföljning av dennes arbete samt göra erforderliga redaktionella ändringar. 3. Olle Gemfors svarade på frågor. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i enlighet med tilläggsyrkandet. Sida 8 av 17

9 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 11. Motioner (Beslutsunderlag Bilaga 4) a. Uppföljning av motioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av av vice Arbetslivsutskottsordförande 1. Motionen presenterades av motionärerna Frans Wåhlin och Filippa Österlin och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. ii. Val av Sångarstridsförmän 1. Motionen presenterades av motionärerna Clara Lindsjö och Boel Axelsson och de svarade på frågor. 2. Det uppmärksammades på mötet den motion som skickats ut som bilaga till dagordningen ej var den som röstades igenom sist, utan en annan med följande ändringar: I första -satsen lades vid första läsningen till två (2) i den nya formuleringen: i Stadgarna under 3:9 g) ändra Val av Sångarstridsförman enligt reglemente till Val av två (2) Sångarstridsförmän enligt reglemente 3. Styrelsens motionssvar lästes upp, likt vid första läsningen med tillägget : de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. Styrelsens tillägg: de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. iii. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen med tillägg enligt 11. a. ii. 2. samt i enlighet med tillägget i Styrelsens motionssvar. Eftersom motionen bifallits med samma två ändringar under två på varandra följande sektionsmöten behöver den inte tas upp ytterligare en gång. Medlemskap i I-sektionen 1. Motionen presenterades av motionärerna Jacob Adamowicz och Carl Bergman och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. Sida 9 av 17

10 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll b. Motioner angående ändringar i stadgar i. Införande av likviditetsreserv 1. Motionen presenterades av motionärerna Jesper Tempel, Joel Oredsson, Olle Gemfors och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Placering av PR-gruppen, Image 1. Motionen presenterades av motionär Johan Lyckenvik och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar (som följer) lästes upp: Styrelsen rekommenderar mötet anta motionen med följande förändringar: Stryka första, tredje och fjärde -satsen. Ändra 3.3 till 4, till 4.15 och till i andra -satsen. Lägga till följande -satser: ålägga Image, i samråd med Arbetslivsutskottet, utvärdera Image position och roll i AU-styrelsen. i stadgar under 3:10 n) lägga till formuleringen Val av ordförande för PR-gruppen. I tillägg med dessa ändringar görs även erforderliga redaktionella ändringar av reglementet. 3. Motionären jämkade sig med Styrelsens motionssvar. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med de i Styrelsens motionssvar föreslagna förändringarna. iii. Anslagstavlan 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. iv. Stavning av Phøs 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. v. Närvarorätt 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Sida 10 av 17

11 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Motioner angående ändringar i reglemente i. Införande samt utformning av Arkivering 1. Motionen presenterades av motionärerna Patrik Karlsson, Eric Trulsson och Clara Lindsjö och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Införandet av en Husfond 1. Motionen presenterades av motionär Frans Wåhlin med följande ändringar: Stryk första -satsen: i reglementet göra tillägget 5:10 Husfonden Fonden har för avsikt användas till införskaffande eller byggnation av ett hus för I-sektionen. Lägga till: ålägga Styrelsen presentera detta på höstterminsmötet Motionären svarade på frågor. 3. Styrelsens motionssvar lästes upp. 4. Motionen diskuterades. 5. Motförslag : Björn Sanders yrkade på stryka den sista -satsen: ålägga Styrelsen efter ovan nämnda utredning är färdigställd besluta i frågan och därefter göra lämpliga ändringar i berörda policydokument. iii. iv. då den är motstridig med Styrelsen presenterar detta på höstterminsmötet Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. ii Beslut : Mötet beslutade bordlägga motionen för lämna tid åt ett yrkande på en omformulerad andra -sats senare under mötet. NGI-ordförande & TM 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Bordlagd motion: 11. c. ii. Införandet av en Husfond 1. Motförslag : Jesper Tempel och Carl Bergman yrkade på ändra den andra -satsen till: Sida 11 av 17

12 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll Föreslagen ny formulering av den andra -satsen: ålägga Styrelsen tillsätta en utredning med syfte ge Styrelsen beslutsunderlag kring en eventuell husfonds existens, syfte, målsumma, årlig avsättning och Sektionens behov av lokaler samt hur långsiktigheten i en sådan fond skulle kunna garanteras. Av motionären föreslaget tillägg: ålägga Styrelsen presentera resultatet av utredningen på nästa Sektionsmöte. 2. Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. iv Förslaget diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med förändringar enligt 11. c. ii. 1. och 11. c. iv Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter a. Val av Sektionsordförande i. Nominerad : Svante Nyman ii. Motförslag : Björn A. Söderström, Victor Bernhardsson iii. Ordningen lottades och motkandidaterna håller sitt anförande i ordningen: 1. Björn A. Söderström 2. Victor Bernhardsson iv. Valberedningen läste upp sin nominering. v. Samtliga kandidater presenterade sig och svarade på frågor. vi. Det öppnades upp för diskussion. vii. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. viii. Beslut : Mötet beslutade välja Svante Nyman till Sektionsordförande. b. Val av Kassör i. Nominerad : Egil Nordgren ii. Motförslag : Emil Persson iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Emil Persson till Kassör. Sida 12 av 17

13 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Val av Ordförande för Börsgruppen i. Nominerad : Daniel Ströbeck ii. Motförslag : Rasmus Areskoug iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Daniel Ströbeck till Ordförande för Börsgruppen. b. Val av Sångboksförman i. Nominerad : Ingrid Nilsson ii. Motförslag : Mårten Matell iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Ingrid Nilsson till Sångboksförman. c. Val av Revisorer i. Nominerade : Cecilia Skoglund, Vakant 1. Nominerad: Cecilia Skoglund 2. Valberedningen läste upp sin nominering. 3. Ett ombud på mötet presenterade kandidaten då Cecilia inte kunde närvara. 4. Det öppnades upp för diskussion. 5. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund till Revisor. ii. 6. Nominerad: Vakant 7. Öppen nominering tillämpades. 8. Motförslag : Johan Lyckenvik har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. 9. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. 10. Det öppnades upp för diskussion. 11. Beslut : Mötet beslutade välja Johan Lyckenvik till Revisor. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund och Johan Lyckenvik till Revisorer. Sida 13 av 17

14 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll d. Val av Ordförande för Casegruppen i. Nominerad : Vakant ii. Öppen nominering tillämpades. iii. Motförslag : Sten Hellberg har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. iv. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Beslut : Mötet beslutade välja Sten Hellberg till Ordförande för Casegruppen. 13. Val av poster i Sektionsstyrelsen a. Val av Vice Sektionsordförande i. Nominerad : Elin Håkansson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Håkansson till Vice Sektionsordförande. b. Val av Administrativt ansvarig i. Nominerad : Hanna Krokström ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hanna Krokström till Administrativt ansvarig. c. Val av Ordförande för Studierådet i. Nominerad : Elin Söderberg ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Söderberg till Ordförande för Studierådet. d. Val av Ordförande för Alumnutskottet i. Nominerad : Astrid Petersson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Astrid Petersson till Ordförande för Alumnutskottet. Sida 14 av 17

15 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Ordförande för Arbetslivsutskottet (fyllnadsval) i. Nominerad : Albert Höjerback ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Albert Höjerback till Ordförande för Arbetslivsutskottet. 14. Val av förtroendeposter a. Val av Vice Kassör i. Nominerad : Anton Lundqvist ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Anton Lundqvist till Vice Kassör. b. Val av Suppleanter till revisorerna i. Nominerade : Olle Gemfors, Eric Hammarberg ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Olle Gemfors och Eric Hammarberg till Suppleanter till revisorerna. c. Val av Ordförande för Mentorsgruppen i. Nominerad : Elin Blomstergren ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Blomstergren till Ordförande för Mentorsgruppen. d. Val av Projektledare för INKA i. Nominerade : Hannes Westenius, Sofia Sundbom ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hannes Westenius och Sofia Sundbom till Projektledare för INKA. Sida 15 av 17

16 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Sångarstridsförmän i. Nominerade : Caroline Geelmuyden, Emma Rasmusson ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Caroline Geelmuyden och Emma Rasmusson till Sångarstridsförmän. f. Val av Festmästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Emelie Craft ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Emelie Craft till Festmästare. g. Val av Cafémästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Jacob Agardh ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Jacob Agardh till Cafémästare. h. Val av Representanter till Valberedningen i. Nominerade : Kajsa Alenmyr, Fredrik Wegelid ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Kajsa Alenmyr och Fredrik Wegelid till Representanter till Valberedningen. 15. Val av temporär mötesordförande Sektionsordförande Joel Oredsson föreslogs. Mötet beslutade välja Joel Oredsson till temporär mötesordförande under punkt 16. Val av Inspektor. 16. Val av Inspektor a. Nominerad : Andreas Norrman b. Valberedningen läste upp sin nominering. c. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. d. Det öppnades upp för diskussion. e. Beslut : Mötet beslutade välja Andreas Norrman till Inspektor. Sida 16 av 17

17 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 17. Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och personnummer a. Sektionsordförande: Svante Nyman, b. Kassör: Emil Persson, Övriga frågor och ärenden 19. Mötet avslutas Mötesordförande och inspektor Andreas Norrman avslutade mötet LOUISE LYCKVIK Mötessekreterare HANNES HELIN Justerare LISA MERKOULOVA Justerare Sida 17 av 17

18 Samlad budget för Sektionen för Industriell ekonomi, HT2015-VT2016 PERIOD HT15 VT16 VERKSAMHETSÅRET KOSTNADSSTÄLLE INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN SEXMÄSTERIET Sexmästeriet FestI Källaren SpexI SRI AU AU NGI BGI Case INKA INFO IVENT Ivent CafI INUTI ALUMNI Alumni Mentorsgruppen PRYLET NOLLNING ÖVRIGT TOTALT

19 Vårterminsmöte 2015 Bilaga 2. a. Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar

20 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

21 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Resultat Projektet hålla i ett stormöte för alla Sektionens medlemmar gick mycket bra och Styrelsen är väldigt nöjda med resultatet. En projektgrupp tillses som planerade och tog fram konceptet kring eventet. Slutresultatet blev I-Forum som hölls den 26/ Diskussionspunkterna som hölls på mötet togs fram efter insamling av förslag från Sektionen och diskussion Styrelsen och projektgruppen tillsammans. De ämnen som diskuterades var: Sektionens ekonomi Engagemang inom sektionen Samarbete med M-sektionen I-forum blev mycket lyckat och vi i Styrelsen är väldigt nöjda med utfallet. Efter den feedback vi fått så verkade det som detta även var fallet hos deltagande och vi hoppas alla håller med om detta. För följa upp det resultat som kom av mötet så hölls ett ordinarie stormöte veckan efter I-forum, med alla ansvarsposter närvarande, där vi arbetade vidare med mål om konkretisera det som kommit upp. Detta gick också mycket bra och bland annat så togs stora delar av utfallet från ekonomidiskussionen vidare till det budgetförslag som lades fram under vårterminsmötet. Sammanfningsvis är vi som Styrelse alltså mycket nöjda och vi kommer rekommendera nästa Styrelse hålla eventet nästa år igen. Testamente togs fram av projektgruppen vilket förvaras och lämnar vidare i berörda överlämningar. Lund, 16 april 2015 Styrelsen genom Hedda Nilsson Vice Ordförande, HT14- Sida 2 av 2

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer