Stadgar Lund Sustainable Engineers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Lund Sustainable Engineers"

Transkript

1 Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL NAMN MEDLEMMAR ORGANISATION FÖRENINGSMÖTE REVISORERNA FÖRENINGSSTYRELSEN PROJEKTGRUPPER FÖRERNINGSORDFÖRANDEN TIDSBESTÄMNING STADGARNA REGLEMENTE UPPLÖSNING ÄNDAMÅL Förening har som ändamål att väcka intresse för en hållbar utveckling och på så sätt skapa engagemang och förståelse för miljö- och samhällsfrågor hos i första hand studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Avsikten är att teknologerna skall engageras så att de i sina framtida yrkesroller ställer och arbetar mot högt uppsatta ekologiska och sociala mål. 1.1 Obundenhet Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 2 NAMN Lund Sustainable Engineers, LSE är en ideell miljöförening inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, (TLTH). 3 MEDLEMMAR Medlem är person som avlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Summan utgörande medlemsavgift fastställs på årsmötet. 3.1 Ordinarie Medlem Person som har avlagt medlemsavgift.

2 3.2 Förtroendemedlem Person som uppfyller 3.1 och godkänd av styrelsen. 4 ORGANISATION 4.1 Högsta beslutande myndighet Föreningens högsta beslutande myndighet är årsmötet. 4.2 Organisation Föreningens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består föreningen av de kontrollerande myndigheterna. 4.3 Verkställande myndigheter Föreningens verkställande myndigheter är styrelsen, projektgrupperna och funktionärerna. 4.4 Kontrollerande myndigheter Föreningens kontrollerande myndigheter är teknologkåren vid LTH och revisorer. 5 FÖRENINGSMÖTE Föreningsmöte äger rum vid årsmötet eller enligt paragraf 5.4. Föreningens löpande medlemsmöten har ej beslutanderätt att utse ny eller delvis ny styrelse. Likaså ej heller beslutanderätt att ändra stadgarna. 5.1 Befogenhet Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 5.2 Rösträtt Rösträtt tillkommer föreningens ordinarie medlemmar. 5.3 Årsmöte Under läsperiod två skall ett årsmöte hållas. Föreningsmötet får ej äga rum under tentaperiod eller ferietid Beslutsförhet Föreningsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade överstiger tio (10) Ärenden Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp: i) Val av mötesordförande. ii) Val av mötessekreterare. iii) Val av två justeringsmän tillika rösträknare. iv) Fråga angående mötets behöriga utlysande. v) Fastställande av föredragningslistan. vi) Verksamhetsberättelse vii) Revisionsberättelse viii) Val av styrelse. ix) Val av en eller två revisorer. x) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller 5.6 och 5.9

3 5.4 Extra föreningsmöte Extra föreningsmöte skall hållas då föreningsstyrelsen finner detta påkallat eller då föreningens revisor, eller minst 20 medlemmar därom skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas. Extra föreningsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra föreningsmöte får dock ej äga rum under tentamensperiod eller ferietid. 5.5 Utlysande Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall tillställas TLTH samt anslås senast 15 läsdagar, för extra föreningsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två föreningsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med tillhörande handlingar skall tillställas TLTH samt anslås 5 läsdagar före mötet. 5.6 Upptagande av motion Varje medlem äger rätt att ta upp motion på föreningsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 10 läsdagar före föreningsmötet. 5.7 Val Revisorer kan endast väljas på föreningsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan väljas av styrelsen 5.8 Protokoll Över besluten vid föreningsmötet förs beslutsprotokoll. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets ordförande samt två på mötet valda justeringsmän. 5.9 Övriga ärenden Övriga ärenden från medlemmar skall inkomma senast 5 läsdagar före mötet. Ärenden inkomna senare eller på mötet betraktas som information. 6 REVISORERNA 6.1 Revisorerna Revisorerna skall ha uppfyllt 3.1 samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej inom föreningen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar. 6.2 Åligganden Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. 6.3 Rättigheter Revisorerna äger rätt att: A) ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så begär. B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning. C) med yttranderätt närvara vid samtliga föreningsorgans sammanträden. 6.4 Revisionsberättelse Revisorerna har att senast 6 läsdagar innan årsmötet till styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på denna tecknat påskrift med yttrande huruvida den överensstämmer med föreningens böcker. Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående: A) Fastställande av balansräkningen. B) Ansvarsfrihet för styrelsen. C) Styrelsens förslag till resultatdisposition.

4 7 FÖRENINGSSTYRELSEN 7.1 Befogenhet Föreningsstyrelsen är föreningens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla föreningsorgan. 7.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice Ordförande, Projektgruppssamordnare, Näringslivskontakt och Informationsansvarig, PR-ansvarig. 7.3 Vice ordförande Det åligger vice ordförande att i) I samråd med föreningsordförande och styrelse sammanställa förslag till budget för nästkommande verksamhetsår. ii) Ansvara för kontinuerlig uppföljning av föreningens ekonomi. iii) Ansvara för föreningens bokföring och redovisning. iv) Bistå ordförande i dess ordföranderoll. 7.4 Projektgruppssamordnare Det åligger projektgruppssamordnare att i) Genom kontinuerlig kontakt med förtroendemedlemmar fungera som länk mellan projektgrupper och styrelse. ii) Bistå projektgrupper i sitt arbete. 7.5 Näringslivskontakt Det åligger näringslivsansvarig att i) Upprätta och upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och föreningen. ii) Bistå projektgrupperna samt ansvara för sponsring. 7.6 Informationsansvarig Det åligger informationsansvarig att i) Ansvara för allt informationsflöde till LTH:s studenter. 7.7 PR-ansvarig i) Ansvara för all marknadsföring till LTH:s studenter. 7.8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och vice ordförande var för sig. 7.9 Konton Personer som får disponera föreningens samtliga konton är föreningsstyrelsens ordförande och vice ordförande var för sig Sammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande, dock minst tre gånger per termin, samt i övrigt då föreningens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver Beslut Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

5 7.12 Kallelse Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar före sammanträde och tillställas styrelsens ledamöter Åligganden Det åligger föreningsstyrelsen att: i) Inför föreningsmöte ansvara för föreningens hela verksamhet. ii) Förbereda föreningsmöten. iii) Verkställa och övervaka genomförande av föreningsmötets beslut. iv) Tillse att gällande stadgar och förordningar i föreningen efterlevs. v) Ansvara för föreningens medel. vi) Till årsmöte framlägga förslag till budget. vii) Verkställa fortlöpande inventering av föringens kassa och övriga tillgångar. vii) Bereda inkomna förslag, handha förenings korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden. ix) Till revisorerna senast 3 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. x) På alla sätt verka för föreningens bästa. xi) Rapportera om misshälligheter i föreningens verksamhet till TLTH Entledigande Styrelseledamot kan endast entledigas av föreningsmöte Protokoll Sammanträdesprotokoll förs vid alla föreningsorgans sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträdet. 8 PROJEKTGRUPPER Förslag till projekt samt förtroende skall godkännas och utses av styrelsen. Ytterst ansvarig i varje projektgrupp är projektgruppens förtroendemedlem. 8.1 Definition En projektgrupp avser att utföra en specifik och tidsbestämd aktivitet. 8.2 Projekt Förslag till projekt samt förtroende skall godkännas och utses av styrelsen. 8.3 Ansvar Ytterst ansvarig i varje projektgrupp är projektgruppens förtroendemedlem. 8.4 Projektgruppsmedlem Projektgruppsmedlem är den av förtroendemedlem utsedd. 8.5 Åliggande Det åligger projektgruppmedlemmar att i) Följa föreningens stadgar och reglementen. ii) På alla sätt verka för föreningens bästa.

6 8.6 Överlämning Överlåtande av förtroendepost skall godkännas av styrelsen. Överlämning skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. 8.7 Entledigande Projektgrupp upplöses genom godkännande av styrelsen. 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN 9.1 Uppgift Föreningsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av föreningens verksamhet samt i officiella sammanhang representera föreningen. 9.2 Befogenhet I ärenden som ej tål uppskov utövar föreningsordföranden styrelsens befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och godkännas av styrelsen vid nästföljande sammanträde. 9.3 Rättighet Föreningsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i föreningens verkställande organ. 9.4 Förfall Vid föreningsordförandens förfall träder i dennes ställe föreningsstyrelsens vice ordförande. 9.5 Ansvar Föreningsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet. 10 TIDSBESTÄMNING 10.1 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper första november till sista oktober Mandattider Styrelsens mandattid är första november till sista oktober. 11 STADGARNA 11.1 Tolkning Vid tolkning av stadgarna gäller TLTH:s styrelses åsikt intill dess föreningsmötes beslutat i saken Ändring Förslag till stadgeändring inlämnas till föreningsstyrelsen senast 15 läsdagar före föreningsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före föreningsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders intervall Giltighet Dessa stadgar är giltiga då de fastställts av TLTH Delgivning Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH.

7 12 REGLEMENTE 12.1 Innehåll Reglementen är tillägg till stadgarna Ändring Ändring kan ske på föreningsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag skall ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 10 läsdagar före föreningsmöte Delgivning Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH. 13 UPPLÖSNING 13.1 Upplösning Endast årsmötet får upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna biträder beslutet Tillgångar Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar under en tid av tio år förvaltas av TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller tillgångarna TLTH att fritt disponera.

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer