Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets delårsrapport 2013"

Transkript

1 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 3 RESULTATRÄKNING OCH PROGNOS 5 BALANSRÄKNING 9 MYNDIGHETSKAPITAL 11 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 ANSLAGSREDOVISNING 14 REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL 15 LEDNINGENS UNDERTECKNANDE AV DELÅRSRAPPORTEN 16 Läkemedelsverkets delårsrapport

3 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) ska varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Delårsrapporten är upprättad enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). Redovisningen följer Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd om myndigheters bokföring. Delårsrapporten avser all verksamhet som Läkemedelsverket (LV) bedriver enligt förordning (2007:1205) med instruktion för LV. Intäkter Alla intäkter får disponeras av Läkemedelsverket, förutom de avgifter som avser blodverksamhet samt mänskliga vävnader och celler, dessa redovisas som uppbördsintäkter. LV:s redovisningsprincip för ansökningsavgifter grundas på en utredningstid av i snitt fem månader oavsett typ av ansökan. Intäkterna för ansökningsavgifter periodiseras över fem månader. Syftet med åtgärden är att skapa en mer rättvisande bild genom tillämpning av matchningsprincip i enlighet med god redovisningssed. LV:s årsavgifter periodiseras inom kalenderåret. Förändrade redovisningsprinciper Från och med bokslutet 2012 ändrade Läkemedelsverket sina redovisningsprinciper för redovisning av ansöknings- och årsavgifter från EU. Tidigare intäktsfördes dessa vid inbetalningstillfället enligt kontantprincipen, men nu intäktsförs dessa istället då intäkterna är kända, d.v.s. enligt intäktsmässiga grunder. Efter denna förändring tillämpas samma redovisningsprinciper för både nationella avgifter och EU-avgifter. Denna förändring förklarar skillnaden i periodavgränsningsposterna, upplupna intäkter där periodiseringen av EU årsavgifterna återfinns och uppgår till tkr, samt i posten kundfordringar där EU ansökningsavgifterna återfinns och per balansdagen uppgår till tkr. Från och med detta halvår periodiseras även uppbördsintäkterna. Värdering av anläggningstillgångar Anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr redovisas som anläggningstillgångar. På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningar görs månadsvis. Immateriella anläggningstillgångar består av kontrakterade systemutvecklingskostnader inom IT. Laboratorieutrustning skrevs tidigare år schablonmässigt av på 5 år. Då laboratorieutrustning kan variera mycket både i anskaffningskostnad och ekonomisk livslängd görs från och med 2012 istället en individuell bedömning av den ekonomiska livslängden och avskrivningstiden kan variera mellan 3-10 år för denna kategori av anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Kontorsutrustning: 5 år Laboratorieutrustning: 3-10 år Övriga inventarier: 5 år IT-utrustning: 3 år Immateriella anläggningstillgångar: 3-5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet: 5 år Läkemedelsverkets delårsrapport

4 Kundfordringar Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra fordringar. Värdet på fordran baseras på den tid som förflutit från förfallodagen enligt nedanstående tabell: Kundfordringar 4 6 månader: 50 % Kundfordringar 6 > månader: 0 % Värdering av kundfordringar görs enligt ovanstående grundprincip, men varje osäker kundfordran värderas dessutom individuellt. Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningsposter bokförs belopp överstigande 100 tkr. Läkemedelsverkets delårsrapport

5 Resultaträkning och prognos Delårsbokslutet uppvisar ett resultat på tkr ( tkr). Utfallet vid halvårsskiftet påverkas av upparbetat semesterlöneskuld som uppgår till tkr ( tkr). Samtidigt påverkas utfallet negativt av att medel för viss bidragsfinansierad verksamhet rekvirerats och inbetalats till myndigheten efter den 30 juni Detta har medfört att intäkter av bidrag om tkr har redovisats under juli men kostnaderna har uppstått under första halvåret Prognos för helåret 2013 pekar på ett positivt resultat med 731 tkr. Intäktsutfallet motsvarar 48 (50) % av årets prognos och kostnadsutfallet för perioden motsvarar ca 55 (51) % av årets prognos. Årets prognos leder till ett beräknat positivt myndighetskapital vid årets slut på tkr. Intäkter Läkemedelsverkets verksamhet är till största delen finansierad med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av regeringen förutom vad gäller avgifterna för kontroll av kosmetika och hygieniska produkter vilka Läkemedelsverket beslutar om, samt avgifter för läkemedelsutredningar som går via centrala proceduren och beslutas av EU. Intäkterna får disponeras av Läkemedelsverket, förutom de avgifter som avser blodverksamhet samt mänskliga vävnader och celler. Fördelning av utfall och prognos per finansieringsslag ses i nedan figur 1. Finansiering Utfall juni 2013 Finansiering Utfall juni 2012 Finansiering Prognos 2013 ANSLAG AVGIFTER ANSLAG AVGIFTER ANSLAG AVGIFTER BIDRAG ÖVRIGT BIDRAG ÖVRIGT BIDRAG ÖVRIGT 6% 0% 17% 4% 1% 19% 9% 1% 16% 77% 76% 74% Figur 1 Totala intäkternas fördelning per finansieringsslag Verksamhetens totala intäkter uppgår till ( ) tkr per halvåret. Helårsprognosen för intäkter 2013 är tkr. De upplupna intäkterna uppgår till (7 330) tkr och består av ännu ej erhållna bidragsintäkter tkr, ej fakturerade licensansökningsavgifter tkr och periodiserade EU årsavgifter tkr. Avgiftsintäkter uppgick vid periodens slut till 49 (48) % av de beräknade intäkterna för helåret. De nationella och EU-årsavgifterna ökar, medan nationella ansökningsavgifter minskar som en effekt av minskat antal inkomna ansökningar. Intäkter av EU-ansökningsavgifter har ökat i jämförelse med förra året samma period, men detta beror på ojämn fördelning över året. Prognosen för helåret visar dock på en minskning jämfört med föregående år. Läkemedelsverkets delårsrapport

6 Avgifternas fördelning på avgiftstyp, belopp och år kan utläsas i figur 2 nedan. Intäkt för avgift Utfall januari juni Utfall januari juni Utfall januari juni Prognos Nationella ansökningsavgifter Nationella årsavgifter EU ansökningsavgifter EU årsavgifter Uppdragsverksamhet o övrigt Summa Figur 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar fördelade på avgiftstyp Anslagsförbrukningen för perioden blev (62 392) tkr av totalt tkr vilket innebär en anslagsförbrukning på 52 (55) %. Anslaget är ett sakanslag och används till tillsyn av medicintekniska produkter, producentobunden läkemedelsinformation och utökat ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Anslaget används även till kostnader för Läkemedelsverket till följd av ny lagstiftning på EU-nivå inom områdena för kosmetika, medicinteknik och avancerade terapier och för verkets ökade kostnader i och med tillkomna ansvarsområden efter apoteksomregleringen. LV får även bidrag som ska täcka kostnader inom samma område. Bidragsintäkterna uppgår till tkr ( tkr) per halvåret och prognosen för helåret är tkr. Medel för viss bidragsfinansierad verksamhet har dock rekvirerats och inbetalats till myndigheten efter den 30 juni Detta har medfört att intäkter av bidrag om tkr har redovisats under juli men kostnaderna har uppstått under första halvåret Prognosen innebär att bidragens andel av den totala finansieringen ökar. En större andel bidragsfinansierad verksamhet skapar inte förutsättningar för en stabil och långsiktig verksamhetsplanering. Det är därför önskvärt från myndighetens sida att finansiering avseende löpande verksamhet istället sker genom anslagstilldelning. Läkemedelsverkets delårsrapport

7 Figur 3 visar hur LVs bidragsintäkter, förbrukning och oförbrukade bidrag fördelar sig per projekt. Inkomna tom Förbrukning tom Inomstatliga bidrag (tkr) IB Jan jun jun 13 UB den 31 juni 1078 Narkolepsi Drug Effectiveness ADR Ordnat införande Barn o Läkemedel Enhetsgemensamt CBL LA LM samtal på apotek LA Indikatorer apotek FV lagstiftningen/1172 BiSi Sjukvårdens behov av licensläkemedel Nationellt substansregister Kommunikationslösning för licensansökningar Utveckla märkning av lmförpackningar MT Nationella informationssystem Elektronisk biverkningsrapportering fr hälso o sjukvården Expertmöten regeringsuppdrag Psykisk ohälsa Baltic Sea Project Restnotering Apoteksombud CBL uppföljn NLS Ordnat införande Drift av GIC MT bidrag utökad tillsyn, Da Vinci, GIC Läkemedelsboken bidrag Olaga bidraget Förskrivning licensläkemedel Bidrag 2010 epidemiologi Bidrag 2010 Socialfarmaci Kommentar Varav upplupna bidrag på totalt tkr (aktivitet 1147,1148,1205,1218) Bidrag i form av anställningsstöd finns inte i tabellen och uppgår till 277 tkr, dessa är bokförda direkt mot lön. Figur 3 Bidragsredovisning inomstatliga bidrag De finansiella intäkterna uppgår till (2 330) tkr. Av dessa är (2 191) tkr ränteintäkter på räntekontot hos Riksgäldskontoret. Resterande finansiella intäkter avser valutakursvinster samt ränteintäkter på kundfordringar. Läkemedelsverkets delårsrapport

8 Kostnader Verksamhetens totala kostnader för halvåret uppgår till ( ) tkr. Helårsprognosen för kostnader 2013 uppskattas till tkr. Personalkostnaden uppgår i delårsrapporten till ( ) tkr. Posten inkluderar löner med avgiftstillägg och övriga personalkostnader. Skillnaden mellan förra delårsbokslutets personalkostnadsutfall och detta år är ca tkr. Den huvudsakliga orsaken till detta är en personalökning med 54 årsarbetare (årsarbetskraft). Siffran för årsarbetare är beräknat som ett snitt av antalet årsarbetare under de senaste 12 månaderna där periodens antal är 680 i jämförelse med 626 i juni Rekryteringarna beror dels på att LV har fått utökade uppdrag och dels varit nödvändiga för att upprätthålla krav på god arbetsmiljö och för att hantera utredningar inom utsatt tid. Många av de nyrekryterade är experter inom sina områden och därför dyra rekryteringar. LV har även valt att anställa personer istället för att anlita konsulter inom områden där man ser att behovet är långvarit, exempelvis inom IT området. De retroaktiva löneutbetalningarna gjordes i maj och påverkade utfallet med ca tkr. Semesterlöneskulden har ökat som en följd av den ökade personalstyrkan och påverkar resultatet vid halvåret med (23 482) tkr. Lokalkostnaden uppgår i delårsrapporten till (16 759) tkr. Prognosen för helåret är tkr. Lokalkostnaderna kommer att öka under andra halvan av 2013 då lokalytorna utökas något. Övriga driftkostnader har ett utfall vid halvåret på (52 129) tkr och helårsprognosen visar på tkr. Ökningen med tkr är en direkt konsekvens av personalökningen bl.a. genom ökat resande, ökade materialkostnader, inköp av telefoner och datorer inkl licens- och abonnemangskostnader. I denna post ligger även konsultkostnader vilka uppgår till (29 168). Av dessa kostnader är (904) tkr aktiverade som immateriella anläggningstillgångar. Största delen av kostnaderna utgörs av konsultkostnader i flera stora utvecklingsprojekt inom IT området. Exempelvis uppgradering till nytt ekonomisystem, nytt e-handelssystem, nytt vigilanssystem, arbete med nationellt substansregister och start av uppgradering av ärendehanteringssystemet. LV genomför dessutom en stor satsning på ledarskapsutveckling under 2013 och konsulter anlitas som stöd i detta arbete. Under förra året påbörjades ett arbete med att införa Lean på LV, detta arbete fortsätter under 2013 och krävde ett visst konsultstöd under perioden. Finansiella kostnader avser till största delen kursförluster men posten rymmer även räntekostnader för leverantörsskulder och lån i RGK. Kursförlusterna har ökat vilket beror på de ändrade redovisningsprinciperna, att EU avgifter bokförs när de är kända istället för som tidigare vid betalning års kostnadsprognos ökar med tkr jämfört med helårsutfallet 2012 och 54,9 % av helårsprognosen för kostnader har förbrukats. Kostnaderna minskar under semesterperioden juli-augusti, främst beroende på minskning av den redan upparbetade semesterlöneskulden. Det förklarar den högre kostnadsförbrukningen under årets första 6 månader jämfört med prognosen avseende årets sista sex månader. Läkemedelsverkets delårsrapport

9 Balansräkning Läkemedelsverkets anläggningstillgångar har t.o.m. juni 2013 ett totalt bokfört värde på tkr. Två stora projekt, uppgradering till nytt ekonomisystem Agresso samt Agresso e-handel är avslutade per sista juni. Projekten Nytt Vigilanssystem, Nationella substansregistret, m fl. fortsätter under resten av Årets totala avskrivningskostnader är t.o.m. juni (4 673) tkr. Figur 4 visar fördelningen mellan olika anläggningstyper per juni Figur 5 visar värdet av de olika anläggningstypernas anskaffningar och avskrivningar per sista juni Immaterilella tillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella tillgångar Figur 4 Fördelningen mellan olika anläggningstyper per juni Immateriella tillgångar IB Ack. anskaffningar Årets anskaffningar Försäljning IB Ack. avskrivningar Årets avskrivningar Värde juni Förbättringsutgift på annans fastighet Materiella tillgångar * *Försäljning bilar netto -18. Ack anskaffningsvärde och ack avskrivningar tkr. Figur 5 LV:s anläggningstillgångar per juni 2013(tkr) För 2013 disponerar LV en låneram på tkr i Riksgälden för finansiering av anläggningstillgångar i verksamheten. Det bokförda värdet för LV:s anläggningstillgångar är tkr. LV:s återstående låneutrymme för investeringar är således Anskaffningsutgifter avseende investeringar i anläggningstillgångar är (2 615) tkr. Läkemedelsverkets delårsrapport

10 På balansräkningens tillgångssida är (23 153) tkr bokförda som fordringar. Den största delen tkr avser kundfordringar. Kundfordringarna är nedskrivna med tkr p.g.a. osäkra kundfordringar. Nationella kundfordringar har ökat med tkr vilket beror på senare fakturering och utländska kundfordringar har ökat med tkr där tkr kan förklaras av ändrade redovisningsprinciper för EU ansökningsavgifter. De förutbetalda kostnaderna består till största delen av förutbetalda hyror och de upplupna intäkterna som uppgår till (7 330) och består av ännu ej fakturerade intäkter för licensansökningar tkr och periodiserad årsavgifter från EU tkr enligt de nya redovisningsprinciperna. LV disponerar ett kreditutrymme avseende räntekontot i Riksgälden på tkr. Likviditeten är god. Behållningen på LVs konto hos RGK uppgår till ( ) tkr per sista juni och kreditutrymmet har inte utnyttjats under året. Övriga avsättningar består av avsättningar för kompetensutveckling. De upplupna kostnaderna uppgår till (56 971) och består till största delen av semesterlöneskulden (53 582) tkr och här återfinns även de periodiserade uppbördsintäkterna 792 tkr. Övriga förutbetalda intäkter ( ) tkr består av periodiserade nationella ansökningsoch årsavgifter. Läkemedelsverkets delårsrapport

11 Myndighetskapital Det ingående myndighetskapitalet för 2013 är (59 058) tkr. Delårsrapportens resultat (-7 135) tkr visar på ett myndighetskapital om tkr. Prognosen för helår 2013 pekar mot ett positivt myndighetskapital på tkr. Redovisade överskott kommer att användas för framtida investeringsbehov för att möta verksamhetens behov. Målsättningen är att balansera överskottet så att volymen av myndighetskapitalet understiger 10 % av de totala avgiftsintäkterna senast Läkemedelsverkets delårsrapport

12 Resultaträkning Prognos Helår 2013 Utfall helår 2012 (tkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL UPPBÖRDSVERKSAMHET Intäkter av avgifter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Läkemedelsverkets delårsrapport

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank 9 5 Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Läkemedelsverkets delårsrapport

14 Anslagsredovisning ANSLAG Utgiftsområde 9, 1:11 Läkemedelsverket, ap 1 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Utnyttjad del av medgivet överskridande Indragn ing Totalt disponibelt belopp Utgifter Summa Saldo Läkemedelsverkets delårsrapport

15 Redovisning mot inkomsttitel INKOMSTTITEL Beräknat belopp Utfall januarijuni 2013 Prognos Övriga offentligrättsliga verksamheter Avgift för blodverksamhet Avgift för vävnads- och cellverksamhet* Summa När LV gjorde en uppskattning över antal aktörer på marknaden var detta cirka 60 aktörer. Men det har nu visat sig att majoriteten inte faller under läkemedelsdefinitionen utan endast får tillsyn av Socialstyrelsen (SoS). Dock är behovet för LV för att vidmakthålla och bedriva tillsyn och normativt arbete inom området en heltidstjänst som i dagsläget kombineras med tillsyn inom blodområdet. *Humana vävnader och celler är ett område under uppbyggnad, vilket innebär att det endast finns ett fåtal aktörer för närvarande. För 2013 är tre aktörer anmälda hos LV. Samtliga är ännu ej fakturerade för De prognostiserade inkomsterna för blodverksamheten motsvarar de inkomna årsavgifterna och är periodiserade i halvåret. Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler 11 Den som ansöker om tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning enligt 9 lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska betala ansökningsavgift med kr. Årsavgift för sådant tillstånd tas ut av tillståndsmyndigheten med kr. Läkemedelsverkets delårsrapport

16 Ledningens undertecknande av delårsrapporten Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning Christina Åkerman Generaldirektör Läkemedelsverkets delårsrapport

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Dnr 2012/01483 Innehåll 1 3 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Uppdrag, vision och mål Statens internbank Skuldförvaltning Garanti och kredit Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

1 (27) Bokföringsnämnden

1 (27) Bokföringsnämnden 1 (27) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2010 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2010 2 (27) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010. Årsredovisningen

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA UNDERTECKNANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter

Läs mer

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 2 (29) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för 2012. Årsredovisningen omfattar en sammanställning över

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer