BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Skogsstyrelsen ersattes 1883 av Domänstyrelsen Föregångare: Skogs-styrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år Stockholm : P.A. Norstedt & söner. - (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet ; I) Detta häfte innehåller en översikt över skogs- och jaktlagstiftningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till Här finns både om samhällsägda skogar och om den enskilda skogshushållningen. I tabellbilagan finns årliga uppgifter i vissa fall ifrån Efterföljare: Kungl. Domänstyrelsens förvaltning / av Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm : Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Domänverket / Kungl. Domänstyrelsen Det enskilda skogsbruket / av Kungl. Skogsstyrelsen. Stockholm : Centraltryckeriet, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Skogsstatistisk årsbok / Kungl. Skogsstyrelsen Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS Q digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007 urn:nbn:se:scb-bi-q0-9901_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 Underdånig berättelse. Innehållsförteckning. Allmänna skogar. Kronoparker sid. I. Flygsandsplanteringar» II. Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar» II. För statsverket utarrenderade egendomars samt militieboställens skogar» II. Civila boställens skogar» II. Ecklesiastika boställens skogar» II. Skogar till allmänna inrättningars hemman» II. Utbrutna stockfångstskogar» II. Statens till bergsbruket upplåtna skogar» II. Häradsallmänningar» II. Nybyggens och kronohemmans skogar» II. Afverkning och utsyning» II. Ordning för virkets försäljning» IV. Virkespris» IV. Virkets utdrifning» IV. Väganläggning» V. Flottleder» VI. Hägnader» VI. Frösättningen» VI. Skogsodling och återväxt» VII. Afdikning» VII. Skogseldar» IX. Stormskador» IX. Skogsinsekter» X. Öfriga skador på skogen» X. Skogsåverkan» X. Åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» X. Enskildes skogar. Åtgärder till förbättrad skogsskötsel» XI. Skogslagarnes tillämpning» XI. Skogsingeniörernas verksamhet» XII. Jagten. Jagtvård» XII. Skottpremier» XII. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne» XIII. Rofdjur» XIII. Roffoglar och kråkor» XIII. Af rofdjur dödade husdjur» XIII. Nyttigt vildt» XIII. Skogsundervisningen. Skogsinstitutet» XIV. Skogsskolor» XIV. Af trycket utgifna arbeten rörande skogs- och jagtväsendet» XIV. Skogsundersökningar och studieresor» XV. Rapport au Roi. Forêts publiques. Table des matières. Forêts délimitées du domaine page I. Plaines de sables mouvants» II. Forêts non encore délimitées de l'état» II. Forêts des domaines affermés et des domaines militaires» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires civils» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques» II. Forêts appartenant aux bien-fonds des institutions publiques» II. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» II. Forêts de l'état mises à la disposition des mines» II. Forêts de districts» II. Forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, etc» II. Exploitation et marque du bois» II. Mode de vente du bois» IV. Prix du bois» IV. Transport du bois» IV. Travaux de voirie» V. Curage des cours d'eau pour le flottage» VI. Perchis» VI. Récolte des semences» VI. Reboisement et recroit» VII. Drainage» VII. Incendies» IX. Ravages causés par les vents» IX. Ravages causés par les insectes» X. D'autres ravages des arbres» X. Délits forestiers» X. Poursuites pour délits forestiers» X. Forêts privées. Mesures prises pour l'amélioration des forêts» XI. L'application des lois pour la disposition de forêts» XI. Activité des ingénieurs forestiers» XII. Chasse. Surveillance de la chasse» XII. Primes pour la destruction des carnassiers» XII. Poursuites pour délits de chasse» XIII. Carnassiers» XIII. Oiseaux de proie et corneilles» XIII. Animaux domestiques tués par les carnassiers» XIII. Gibier» XIII. Instruction forestiêre. Institut forestier (Ecole supérieure de silviculture)» XIV. Êcoles forestières (inferieures)» XIV. Littérature forestière et cynégétique» XIV. Investigation des forêts» XV.

6 Skogsadministrationen. För skogsväsendet anstäld personal sid. XV. Administration des forêts. Personnel attaché au service des forêts publiques page XV. Finanserna. Värdet af statens skogsegendom» XV. Inkomster» XV. Anslag» XV. Utgifter» XVI. Besparingar å anslagen» XVI. Nettobehållning» XVI. Ecklesiastika skogsmedel» XVI. Markinköp för bildande af kronoparker» XVII. Bilagor. N:o 1. Såldt och utsynadt virke från kronoparker m. fl. kronoskogar» 2.» 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket» 12.» 3. Såldt virke från ecklesiastika boställsskogar, af hvilkas afkastning medel ingå till löningsfond.» 14.» 4. Såldt virke för ecklesiastika boställens skogsfond» 17.» 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke» 19.» 6. Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar m. fl.» 21.» 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruket upplåtna skogar» 22.» 8. Från häradsallmänningar utlemnadt virke» 23.» 9. Utsynadt virke å nybyggen, kronohemman och utbrutna stockfångstskogar samt enskildes skogar med inskränkt dispositionsrätt» 27.» 10. Utsyning af vrakek och bok» 28.» 11. Virkespris i olika delar af landet» 30.» 12. Åverkadt virke å allmänna skogar» 37.» 13. Onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar» 39.» 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 40.» 15. Statens skogsingeniörers förrättningar» 42.» 16. Dödade rofdjur samt skottpenningar» 42.» 17. Husdjur dödade af rofdjur» 43.» 18. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna» 43.» 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne» 44.» 20. Statsverkets skogsmedel» 46.» 21. Anslag och utgifter» 49.» 22. Utgifter år 1899 från reservationsanslag till skogsväsendet» 50.» 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond» 56.» 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond» 62. Finances. Valeur des forêts de l'état» XV. Revenu» XV. Budget» XV. Frais» XVI. Épargnes budgétaires» XVI. Revenu net» XVI. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» XVI. Acheter de terre pour l'organisation de forêts delimitées du domaine» XVII. Annexes. N:o 1. Bois vendu et marqué des forêts du domaine» 2.» 2. Bois vendu des forêts appartenant aux domaines à la disposition des fonctionnaires civils de l'état, mais dont les revenus entrent en partie dans les caisses publiques» 12.» 3. Bois vendu des forèts faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques, et dont les revenus en partie passent au fonds d'appointements» 14.» 4. Bois vendu pour le compte du fonds forestier des domaines ecclésiastiques» 17.» 5. Bois marqué des domaines ecclésiastiques pour la construction des églises et des cures» 19.» 6. Bois vendu, séquestré dans les forêts des domaines mises à la disposition héréditaire des colons, etc.» 21.» 7. Bois coupé dans les forêts publiques mises à la disposition des mines» 22.» 8. Bois marqué des forêts de district» 23.» 9. Bois marqué soit des forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, soit de celles de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 27.» 10. Hêtres et chênes de rebut, marqués» 28.» 11. Prix du bois dans les différentes parties du pays» 30.» 12. Délits forestiers: bois coupé dans les forêts publiques» 37.» 13. Bois séquestré et mis hors d'état d'être utilisé» 39.» 14. Poursuites pour délits forestiers» 40.» 15. Activité des ingénieurs forestiers» 42.» 16. Carnassiers tués et primes pour la destruction des carnassiers» 42.» 17. Animaux domestiques tués par les carnassiers» 43.» 18. Élèves et apprentis de l'institut forestier et des écoles forestières» 43.» 19. Poursuites pour délits de chasse» 44.» 20. Revenu des forêts de l'état» 46.» 21. Budget forestier» 49.» 22. Frais de l'administration des forêts, les appointements en salaires non compris» 50.» 23. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 56.» 24. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 62.

7 TILL KONUNGEN. JL/omänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för år Allmänna skogar. Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början omfattade 4,071, har, har under året ökats med 376, har och utgjorde således vid dess slut 4,448, har. Denna ökning har uppstått: dels derigenom att vid disposition af öfverloppsmark i Arvidsjaurs socken en areal af 295, har blifvit enligt Kongl. Bref af den 20 Oktober 1899 afsatt till kronopark och att, sedan afvittringen i Jockmocks socken i anledning af besvär återförvisats i vissa delar, en areal af 2, har blifvit vid afvittringens slutliga behandling till kronopark ytterligare afsatt; Domänslyvehens berättelse för Ar 1S9U. dels derigenom att följande stockfångstskogar genom aftal med vederbörande privilegieinnehafvare öfverlåtits till kronan, nemligen: i Burträsks revir: Qvarnfors stockfångstomräden (2 st.) om 3, har, i Degerfors revir: Baggböle. stockfångstomräden (7 st.) om 10, har och Säfvars stockfångstomräden (7 st.) om 2, har, i Södra Ångermanlands revir: Förse stockfångstomräden (8 st.) om 6,11384 har, samt i Norra Jemtlands revir: Sporrsjönäs stockfångstområde om har, eller tillsammans 23, har; dels genom inköp af mark till bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker inom Herjeådalens, Vestra Helsinglands, Vesterdalarnes, Örebro, Daga, Finspångs, i

8 II Allmänna skogarnes ytvidd. Kinda, Vestbo, Eksjö, Värends, Sunnerbo, Tjusts, Kalmar, Blekinge-Ahus och Malmöhus revir, tillsammans 55, har, för hvilka markinköp här nedan under rubrik»finanserna» närmare redogöres. Flygsandsplanteringarnas ytvidd är oförändrad och utgör 1, har. Öfverloppsmarker och oafvittradc kronomarker, som vid 1898 års slut utgjorde 927,67099 har, har minskats med 295, har, hvilken ytvidd numera ingått i den vid afvittringen i Arvidsjaurs socken nybildade kronoparken, men deremot ökats vid ofvannämnda slutliga behandling af afvittringen i Jockmocks socken med 9, har, hvadan öfverloppsmarkers och kronomarkers ytvidd nu upptagas till 641, har. Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, såväl de hvilka åtfölja arrendet som de hvilka äro derifrån undantagna, hade vid berättelseårets utgång en sammanlagd ytvidd af 173, har, motsvarande 175,37283 har föregående år, och har minskningen uppstått derigenom, att 47 st. mindre kronoegendomar med en utmarksytvidd af 2, har blifvit försålda. Civila boställens utmarksytvidd utgör 14, har. Ecklesiastika boställenas utmarksytvidd har ej undergått någon förändring och utgör 345, har. Allmänna inrättningars hemman tillhörande skogar äro till sin ytvidd oförändrade och utgöra 43, har. Af stockfångstskogarna, som föregående år utgjorde 160, har, hafva, såsom under rubrik»kronoparker; är nämndt, 23, har öfverlåtits till kronan, hvadan deras areal vid årets slut utgör 136, har. Statens till bergshandteringrns understöd anslagna skogar, utgöra vid berättelseårets slut 32,57227 har. Häradsallmänningar, inberäknadt s. k. besparingsskogar eller sockenallmänningar i Norrbottens, Gefleborgs och Kopparbergs län, som föregående år utgjorde 641, har, hafva under berättelseåret å ena sidan minskats med 3, har, som vid här ofvan omförmälda slutbehandling af afvittringen i Jockmocks socken frångått allmänningen i denna socken, men å andra sidan ökats med 2, har, som vid afvittringen i Arvidsjaurs socken i anledning af härnedan omnämnda nybyggesanläggningar tillagts dervarande allmänning, och utgöra således vid årets slut 640, har. Nybyggens och kronohemmans skogar, som föregående år upptogos till 1,128,04435 har, hafva ökats med 6,61184 har derigenom, att ett flertal nybyggen blifvit till anläggning beviljade i Arvidsjaurs socken, men deremot hafva dessa skogar genom nybyggens skatteomföring minskats med 2,41140 har och upptagas derför vid berättelseårets slut till 1,132, har. Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna, som föregående år utgjorde 7,542, har, uppgick vid berättelseårets slut till 7,610, har. Hushållningsplaner hafva under året blifvit faststälda för 164 allmänna skogar mot 186 st. föregående år. Afverkning och utsyning å de allmänna skogar, från hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för under statens förvaltning stäld fonds räkning, hafva, enligt från skogstjenstemännen till Domänstyrelsen inkomna uppgifter, husbehofsvirket oberäknadt, haft följande omfattning: a) å kronoparker, flygsandsplanteringar, oaf'vittrade marker och utarrenderade hemman (Bil. 1 A, B och C): Sammanlagda knbikmassan häraf utgör 2,129,992-5 kbm., motsvarande 2,138,708-G kbm. föregående år. Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 2,067,003-1 kbm. (Bil. 1 A) och hvaraf 55 % utgjordes af sågtimmerträd, utsynades öfvervägande delen eller tillsammans 1,912,585-4 kbm. inom de norrländska länen och Dalarne. Motsvarande summor föregående år voro 2,079,438-1 och 1,929,527-1 kbm. Till utsyningsberättigade utlemnades 52,761-5 kbm. (Bil. 1 B), motsvarande 44,577-7 kbm. föregående år. Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna byggnader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., verkstälda utsyningar å allmänna skogar utgjorde under året 10,227-9 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 14,692-8 kbm. föregående år.

9 Afverkning och utsyning. III b) d boställsskogur, af hvijkas behållna afkastning medel inga till statsverket, kafva under aret försålts (Bil. 2): c) å stockfdnystskogar, nybyggens, kronohemmans och enskildes under inskränkt disposition varande skogar äverkailt och för kronans räkning försåldt virke liar under berättelseåret utgjort (Bil. 6): Motsvarande belopp föregående år utgjorde 5,5264 kbm. Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, hafva för denna fonds och boställshafvarnes räkning under berattelseåret försålts (Bil. 3): motsvarande kbm. föregående år. d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under berättelseåret af verkats (Bil. 7): motsvarande 24,726'9 kbm. föregående år. motsvarande 106,265-3 kbm. föregående år. För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva jemlikt nådigt bref den 31 Mars 1876 försålts följande, genom berednings- och rensningshuggning afverkade, virkesbelopp (Bil. 4): e) cl häradsallmänuingar, som förvaltas af skogsstaten, b af va dels till delegarnes disposition, dels till diverse ändamål, såsom åt bevakarepersonalen, till bägnader m. ni., utsynats följande belopp (Bil. 8): motsvarande 23,886'3 kbm. föregående år. A ecklesiastika boställens skogar hafva derjemte till kyrko- och prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof utsynats (Bil. 5): motsvarande 8,7409 kbm. föregående år. motsvarande 2ot>,110'3 kbm. föregående år.

10 IV Virkesförsäljning. f) å utbrutna stockfånystskoyar, å nybyggen och kronohemman samt hemman med inskränkt dispositionsrätt till skogen hafva på grund af ä'å i nådiga förordningen den 2ti Januari 1894 at dertill berättigade utsynats (Bil. 9): motsvarande 1,406,665-9 kbm. föregående år. Af vrakeli och bok hafva efter ansökan från 210 innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats (Bil. 10): motsvarande respektive 3,205 och 5,558 ekar samt 1,075 bokar om tillsammans 9,5604 kbm. föregående år. Virkesförsäljningarna hafva under aret liksom det föregående lemnat gynsamt resultat, i det något högre pris i allmänhet erhållits, om ock ungefär lika stora virkesrester som föregående är blifvit oförsålda. Detta senare förhallande beror hufvudsakligen pä den omständigheten att stora mängder vindfällen tillvaratagits och utbjudits men mött svårigheter att afyttra, i synnerhet som arbetsprisen vid utdrifningen stält sig mycket höga. Under året såldes emellertid inom Norrbottens och Vesterbottens distrikt 887,369 vindfälda, torra eller eljest skadade träd om tillhopa 384,364 kbm. (se bilagan 1 A), motsvarande 1,130,923 st. om 538,224 kbm. föregående är, dä äfven en myckenhet vindfäldt virke efter 1897 års höststormar afyttrades. En följd af dessa betydande extra afverkningar har varit, att virkesförsäljningarna frän kronans skogar inom de två nordligaste länen liksom föregående är öfverstigit det vanliga beloppet. Hela den försålda virkesmassan för dessa län utgjorde nemligen under berättelseåret 1,392,762 kbm. och under år ,454,537 kbm., medan motsvarande siffror utgjorde för ar ,093,455, för ar ,045,396, för ar ,985 kbm. o. s. v. Till hufvudsakligaste delen hafva försäljningarna skett genom auktion och å rot. A vissa skogar i södra delarne af landet, i synnerhet ä de till kronoparker inköpta, utföres dock afverkningen genom skogsförvaltningens försorg. J em väl kolning bedrifves å flere af dessa skogar. Öfver förloppet af försäljningarna och utdrifningarna inom de särskilda distrikten lenmas här nedan en kort redogörelse. Norrbottens distrikt. Af från kronoskogarne å auktion försålda 518,009 träd voro 339,554 st. ständskog och 178,455 vindfällen. För de förra var medelpriset 2-82 kr. för träd eller 441 kr. för kbm., motsvarande 2-45 kr. för träd eller 382 kr. för kbm. föregående år, och för de senare 114 kr. för träd eller 1-77 kr. för kbm., motsvarande 110 kr. for träd eller 1'94 kr. för kbm. föregående år. Högsta partipris för ständskog nåddes inom N. Piteå revir med 5'41 kr. och lägsta betalades inom Torneå revir med 1 kr. för träd. Bland reviren stå i fråga om medelpris för ståndskog N. Jockmoeks revirdel främst med 3-83 kr. och Torneå sist med 168 kr. för träd. För vindfällen betalades mest i Ö. Gellivare revirdel med i medeltal 163 kr. och minst i M. Jockmoeks revirdel med 047 kr. för träd. För statsjernvägarnes behof hafva under hand försålts till ett efter årets auktionsresultat lämpadt pris ganska betydande virkespartier, nemligen till ban byggnaden Gellivare riksgränsen 104,903 träd och till bansträckan Gellivare Luleå 25,650 träd, hvarjemte till telegrafverket försålts 11,500 träd. Af under berättelseåret till försäljning utstämplade träd hade vid årets utgång 124,034 träd, till större delen vindfällen, ännu ej kunnat säljas. Motsvarande parti föregående år var 133,119 träd. Virkesutdrifningarne lyckades synnerligen väl genom särdeles gynsamma väderleksförhållanden. Endast i Malmesjaurs revirdel har större resthygge uppstått, i det ej mindre än 79,000 år 1898 försålda vindfällen måst i skogen qvarlemnas på grund af i Mars och April månader inträffade starka snöfall. På höstvintern upptogos åter drifningarna af vindfällen ej blott inom Malmesjaur utan öfver allt i de norra reviren, der sådana ännu lemnats qvar, och gynnades af lagom snö på starkt kälad mark. Genom den Jånga och kalla våren hann snövattnet småningom rinna bort, hvarigenom i alla mindre vattendrag svårigheter uppstodo för virkesflottningen, som ock på flera ställen afstannade helt och hållet. Afven i de större elfvarne var vattenmängden liten och minskades ytterligare under en ovanligt torr försommar. Bland större virkesposter, som blifvit qvarliggande i flottlederna, märkas: i Perlelfven 80,000, i Livas- och Spikelfvarne 30,000 40,000 och i Eggelatsjaur c:a 40,000 timmer. En bidragande orsak till att så mycket timmer qvar-' blef i vattendragen uppgifves vara det sätt, hvarpå flottningen bedrifves, i det att timret ej under vårfloden hålles ut från stränderna och i tid länsas undan utan får hopa sig i brötar. Vesterbottens distrikt. Högsta medelpriset för revir har uppnåtts inom Asele revir med 5-16 kr. för träd eller 7-68 kr. för kbm. och lägsta inom Burträsks med 142 kr. för träd eller eller 1-89 kr. för kbm. Likaså har högsta priset för virkespost erhållits inom Asele revir med 9-70 kr. och lägsta inom Burträsks revir med 0-54 kr. för träd. Virkesutdrifningarne försvårades i början af året genom kall, snörik och stormig vinter, men kunde till följd af den sena våren fortgå nära nog en månad längre än vanligt, så att afverkningsresterna ändock ej blefvo stora. Under November och December var väderleken både till temperatur och snömängd mycket fördelaktig för skogskörslor, hvilket kom synnerligen väl till pass för tillvaratagande af en massa under hösten vindfälda träd. Flottningsarbetena under året hafva i de flesta fall varit gynnade af lämplig och riklig vattentillgång under en ej för hastig snösmältning, så att

11 Virkespris. Väganläggning. v med undantag för virket från Vilhelmina, hvilket i vanliga fall ej hinner nedflottas till kusten inom samma år, blefvo vattendragen ganska fria från qvarliggande virke. Mellersta Norrlands distrikt. Från kronans skogar äro å auktion försålda 223,807 st. dels friska dels skadade och torra sågtimmerträd samt under hand 219,801 träd, förutom koloch vedvirke. Större delen af de under hand försålda träden hafva utgjorts af vindfällen. Vid årets slut qvarlåg det oaktadt en ganska betydlig mängd vindfällen i skogarne, då möjlighet ej funnits att tillvarataga dem, innan för mycket snö kom. A kronans virkesauktioner har under året erhållits ett pris för träd af i medeltal 4-80 kr., motsvarande 4-03 kr. föregående är. Vindfällen hafva betalts med pris motsvarande växande skog. Afven mindre virkessortiment och i all synnerhet pappersved röna efterfrågan och betalas till följd af den rådande konkurrensen högt. Kolved har äfven stigit i pris och har på välbelägna skogar nära jernväg betingat 1-50 ä 2 kr. för famn om 144 kbfot löst mått. Utdrifningsförhållandena hafva varit goda, oaktadt snön låg ovanligt djup i skogarne. Endast obetydliga resthyggen förekommo och dessa mest beroende på svårighet att erhålla skogsarbetare för rimliga priser. Flottningarne gingo synnerligen väl. Gefle Bala distrikt. Virkesförsäljningarne hafva i fråga om alla betydande virkesposter skett å auktion. Högsta medelpriset för revir räknadt har erhållits i Österdalarnes revir med 7'36 kr. för träd eller 995 kr. för kbm., och lägsta i Vesterdalarnes revir med 4'25 kr. för träd eller 6 É 36 kr. för kbm. Virkesutdrifningarne försvårades i hög grad genom de ymniga snöfallen, särskildt inom Gefleborgs län. Flottningen deremot gick jemnt trots den väldiga vårfloden. Bergslags-distriktet. Virkets försäljning har i allmänhet skett å auktion och i regel å rot. För virke å rot hafva medelprisen varit: för sågtimmerträd 697 kr. för kbm. mot 6-04 kr. föregående år, för hustimmerträd 499 kr. för kbm. mot 5'12 kr. föregående år, för kolvirke 2-03 till 2-42 kr. för kbm. mot 1-05 till 204 kr. föregående år samt för timmerdugligt virke och småvirke tillhopa 3'70 kr. för kbm. mot 3-38 kr. föregående år. För upphugget virke var medelpriset för sågtimmer 8'45 kr., för hustimmer 7-32 kr. och för barrved 3-50 (kolvirke 3-41 kr.), motsvarande 783, 6-4l och 3-06 (2-10) kr., allt för kbm. brutto. Virkets utdrifning har kunnat ske under ganska gynsamma förhållanden, till följd hvaraf endast obetydliga virkesbelopp blefvo å skogarne qvarliggande. Östra distriktet. Af under året dels å auktion dels under hand såldt virke är omkring en tredjedel upphugget. Resten såldes å rot. De höga virkesprisen hafva under året ytterligare stigit i synnerhet å ved och träkol. Virkesutdrifningarne försiggingo i början af året under mindre gynsamma väderleksförhållanden, så att mycket virke blef qvarliggande öfver sommaren, men under årets sista månader har virkesutfbrslingen gått obehindradt. Vestra distriktet. Det utsynade saluvirket har dels upphuggits före försäljningen, dels sålts rotstående. Försäljninningen har i allmänhet skett å auktion, men underhandsförsäljning användts å vissa kronoparker och i fråga om mindre virke. Virket har afyttrats till pris, som inom de flesta reviren varit något högre än fjolårets. A kronoparken Tiveden äfvensom å några andra kronoparker och boställsskogar blef dock en del virke oförsåldt i anseende till allt för låga anbud. Virkesutdrifningen försvårades nästan hela vintern genom brist på snö och kale i marken, Smålands distrikt. A de flesta skogarne sälj es virket ä rot, men å vissa kronoparker upphugges en del af årsafverkningen liksom rensningsvirket före försäljningen, hvilken merendels sker å offentlig auktion. Endast å Boda kronopark har afyttrandet af virke på grund af särskildt nådigt bref hittills uteslutande skett under hand,- men har äfven der auktionsförsäljning från och med berättelseårets höst blifvit införd. Största delen af det till försäljning utsynade virket har vunnit afsättning, med undantag dock af virket från Boda kronopark, der till följd af befolkningens ovana vid det nya försäljningssättet ej hela afverkningsbeloppet såldes. Virket har eljest betalts särdeles högt och hafva prisen i vissa revir ställt sig högre än under sistförflutna året. Trots den snöfattiga och blida vintern vid årets början har med några få undantag virkesutdrifningen kunnat ega rum inom derför bestämda tider. Under December månad gynnades utdrifningen deremot af tjenligare väderlek. Södra distriktet. I allmänhet upphugges endast hjelpgallringsvirket och säljes såväl detta som det å rot stående i regeln å offentliga auktioner. Endast vindfällen, smärre virkesposter och en del ekar säljas under hand. Virkesprisen hafva varit ungefär lika med närmast föregående år utom i Hallands revir, der prisen sjunkit till följd af större virkesförsäljningar ä enskildes skogar. Trots den snöfattiga vintern har virkesutdrifningen utan hinder försiggått, så att endast några få försäljningsposter vid afhemtningstidens slut funnits qvar. Virkesprisens vexlingar inom de olika reviren belysas närmare af Bil. 11. Väljanläggningar I likhet med hvad under föregående år varit fallet hafva för underlättande af samfärdseln mellan olika skogstrakter i Norrbottens distrikt gångvägar uppröjts och spångats. Vägen mellan Bis]iden och Teleträsk i Norra Piteå revir har grusats. Inom Mellersta Norrlands distrikt hafva följande vägarbeten utförts: röjning och spångning af vägen mellan Grrubbe och Lägsta, 1 mil, en ny väg å Ulfviks kronopark af 4 km:s längd, fullbordandet af vägen genom Örasjö och Säters kronoparker af 8 k:ms längd. Inom Grefle Dala distrikt hafva å Hamra, Ofvansjö och Elfdalens kronoparker förut påbörjade vägarbeten under året fortsatts. A G-rangärde kronopark i Vesterdalarnes revir hafva gångvägar blifvit spangade, hvarjemte v äg för bättringar inom kronoparken Nisshyttan vitförts. I södra distrikten hafva följande vägarbeten under året blifvit utförda:

12 VI Flottleder. Skogstorp. Hägnader. Frösättning. Mattanr- och Ribbraur-strömniarne i Skellefte elf, hvarjemte köparen af det vindfälda virket vid Karats jemlikt köpevil koren flottbargjort Perl elf vens öfre distrikt i enlighet med uppgjord regleringsplan. I det senare länet bafva Mattabäcken och Moscumbäcken i Stensele, samt Ume elf från Stor-Umans utlopp till Åskilje, der Juktån utmynnar i samma elf, blifvit för flottning reglerade. Flottledsarbeten. I kronans flottleder inom Norrbottens distrikt hafva följande arbeten under berättelseåret blifvit utförda: Torneå revir. I Puostijoki flottled, der dambyggnaderna vid Ekfors af 1898 års vårflod raserades, hafva uppförts ny dam, nya rännor och stenkistor, hvarjemte en del sprängningsarbeten längre norrut i samma flottled (Haisojoki) blifvit påbörjade. Sammanlagda kostnaden för dessa arbeten uppgår till 12, kronor. Norra Jockmocks revirdel. Vid Harsprånget samt mellan Pakko och Ligga i Lule elf hafva kompletterings- och ombyggnadsarbeten blifvit utförda för en kostnad af 2,600 kr. Mellersta Jockmocks revirdel. I Perlelfven vid Portaoch Vuojatfallen samt vid elfvens utlopp i Purkijaur hafva de äldre kistbyggnaderna dels tillökats, dels förstärkts, hvarjemte i sistnämnda sjö en ny kistbyggnad med stödkar uppförts för den här utlagda insamlingsbommen, hvilka arbeten befunnits nödvändiga, enär flottgodsets mängd i denna led betydligt ökats genom försäljning af vindfällen vid Karats. Dessutom hafva en del regleringsarbeten verkstälts från Koltaselet till utloppet. Kostnaderna för samtliga arbeten uppgå till 3, kr. Södra Jockmocks revirdel. En större spardam för Vojmatsjön har påbörjats och arbetena dermed så fortskridit, att grund och bankar lagts, virke, grus och sten framkörts; derför belöpande kostnaden uppgick vid årsslutet till något öfver 10,000 kr. Norra Piteå revir. I Bölsmansån, Sikån och Hvitbäcken hafva reparationsarbeten utförts, för sammanlagdt 1,17052 kr. Malmesjaurs revirdel. I Pite elf hafva nybyggnadsarbeten utförts å sträckan Nedre Trollsele Jägnajaur samt reparationer och förbättringar å sträckan Öfre Ljusselet Nedre Trollselet. Genom dessa arbeten hafva 50 km. flottbargjorts. Kostnaden härför uppgår till 52, kr. Dammen vid Malmesjaurs utlopp, som af vårvattnet svårt ramponerades i det högra banken upprefs till en längd af 20 meter, har under hösten reparerats samt en ytterligare sluss insatts i den nya strandvallen för att lättare kunna göra sig af med öfverflödigt damvatten vid starkaste tillströmningen af vårfloden. Kostnaden härför belöper sig till 4, kr. Södra Arvidsjaurs revir. Några mindre reparationsarbeten hafva utförts i Sotträskbäcken. Af flottningsföreningar och bolag hafva en del elfrensningar verkstälts inom såväl Norrbottens som Vesterbottens län i sådana vattendrag, som utgöra flottleder jemväl för kronans skogar. Särskildt omnämnas i det förra länet rensningar och byggningar i Pite elfs öfre lopp samt i Skogstorpsanläggningama å kronoparker i Norrbottens län. Vid årets slut voro 193 skogstorp definitivt upplåtna och kontrakt upprättade om ytterligare 6, ehuru ej ännu af innehafvarne undertecknade. 38 ansökningar om torpupplåtelse hafva under året inkommit och äro under utredning. Vid årets slut var byggnadsskyldigheten fullgjord å 66 skogstorp, af hvilka 12 under året blifvit bebyggda, och hafva respektive torpare härför uppburit stadgadt statsanslag med sammanlagdt kr. Hägnadsarbeten. Förutom reparationer å äldre hägnader for sammanlagdt 2,500 kr. har under året 101,000 meter ny hägnad blifvit uppförd å de allmänna skogarne för en kostnad, förutom stängselmaterielets värde, af 13,000 kr. Frösättningen hos tallen har under berättelseåret i allmänhet varit mindre god, dock något bättre än föregående år. Granen har icke lemnat någon afsevärd frötillgång. I fråga om tallens frösättning i landets olika delar hafva Gefle Dala och Östra distrikten lemnat det jemförelsevis bästa samt Vestra distriktet det sämsta resultatet. Nedanstående sammandrag af rapporter från distriktens bevakningstrakter utvisar den större eller mindre tillgången på kött i dessa bevakningstrakter hösten 1899, hvilken tillgång i sammandraget angifves i procent af distriktens samtliga bevakningstrakter;

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7501_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7501_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer