BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Skogsstyrelsen ersattes 1883 av Domänstyrelsen Föregångare: Skogs-styrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år Stockholm : P.A. Norstedt & söner. - (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet ; I) Detta häftet innehåller en översikt över skogs- och jaktlagstiftningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till Här finns både om samhällsägda skogar och om den enskilda skogshushållningen. I tabellbilagan finns årliga uppgifter i vissa fall ifrån Efterföljare: Kungl. Domänstyrelsens förvaltning / av Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm : Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Domänverket / Kungl. Domänstyrelsen Det enskilda skogsbruket / av Kungl. Skogsstyrelsen. Stockholm : Centraltryckeriet, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Skogsstatistisk årsbok / Kungl. Skogsstyrelsen Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS Q digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Den digitala versionen har kompletterats med serieuppgift på titelsidan och med uppgift i innehållsförteckningen på svenska om kartan i slutet av häftet. urn:nbn:se:scb-bi-q0-8601_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Underdånig berättelse. Innehållsförteckning. Skogarne. Allmänna skogar sid. 1. Kronoparker» 1. Flygsandsplanteringar» 2. Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar» 2. För statsverket utarrenderade egendomars samt militieboställens skogar» 2. Civila boställens skogar» 3. Ecklesiastika boställens skogar» 3. Skogar till allmänna inrättningars hemman» 3. Utbrutna stockfångstskogar» 3. Statens till bergsbruk upplåtna skogar» 4. Häradsallmänningar» 4. Nybyggens och kronohemmans skogar» 4. Afverkning och utsyning» 4. Ordning för virkets försäljning» 6. Virkespris» 6. Virkets utdrifning» 6. Väganläggning» 6. Strömrensning» 7. Växtfysiologiska undersökningar i Norrland rörande skogsträden, deras tillväxt m. m.» 7. Rågångar» 7. Hägnader» 7. Afdikning» 7. Fröår» 7. Skogsodling och återväxt» 7. Hjelpgallring» 8. Dagsverkspris» 8. Skogseldar» 8. Stormskador» 8. Skogsinsekter och annan skada och sjukdom på skogen...» 8. Skogsåverkan» 8. Åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 9. Mulbete och höslåtter» 9. Enskildes skogar» 9. Skogar och flygsandsfält med inskränkt dispositionsrätt...» 9. Åtgärder till förbättrad skogsskötsel» 9. Skogsingeniörernas verksamhet» 10. Jagten. Jagtvård» 10. Skottpremier» 11. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne» 11. Rofdjur» 11. Roffoglar och kråkor» 11. Rapport au Roi. Table des matières. Forêts. Forêts publiques page 1. Forêts délimitées du domaine» 1. Plaines de sables mouvants» 2. Forêts non encore délimitées de l'état» 2. Forêts des domaines affermés et des domaines militaires» 2. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires civils» 3. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques» 3. Forêts appartenant aux bien fonds des institutions publiques» 3. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 3. Forêts de l'état mises à la disposition des mines» 4. Forêts de districts» 4. Forêts du domaine mises à la disposition héreditaire des colons, etc» 4. Exploitation et marque du bois» 4. Mode de vente du bois» 6. Prix du bois» 6. Transport du bois» 6. Travaux de voirie» 6. Curage des cours d'eau pour le flottage» 7. Recherches de physiologie végétale dans le Norrland, concernant les bois forestiers, leur accroissement, etc.» 7. Enclos» 7. Perchis» 7. Drainage» 7. Récolte des semences» 7. Reboisement et recroît» 7. Eclaircies» 8. Prix du travail à la journée» 8. Incendies» 8. Ravages causés par les vent» 8. Ravages causés par les insectes, et autres ravages ainsi que maladies des arbres» 8. Délits forestiers» 8. Poursuites pour délits forestiers» 9. Pâture et fenaison» 9. Forêts privées» 9. Forêts et plaines de sables mouvants avec droit limité de disposition» 9. Mesures prises pour l'amelioration des forêts» 9. Activité des ingénieurs forestiers» 10. Chasse. Surveillance de la chasse» 10. Primes pour la destruction des carnassiers» 11. Poursuites pour délits de chasse» 11. Carnassiers» 11. Oiseaux de proie et corneilles» 11.

6 Af rofdjur dödade husdjur sid. 12. Nyttigt vildt» 12. Skogsundervisningen. Skogsinstitutet» 12. Skogsskolor» 12. Af trycket utgifna arbeten rörande skogs- och jagtväsendet» 13. Meteorologiska försöksstationer» 13. Skogsadministrationen. För skogsväsendet anstäld personal» 13. Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter» 14. Stadganden rörande skogs- och jagtväsendet» 14. Inspektionsresor» 14. Finanserna. Värdet af statens skogsegendom» 14. I n k o m s t e r.» 14. Anslag» 15. Utgifter» 15. Besparingar å anslagen» 15. Nettobehållning» 15. Ecklesiastika skogsmedel» 16. Markinköp för bildande af kronoparker» 16. Bilagor. N:o 1. Såldt och utsynadt virke från kronoparker m. fl. kronoskogar» 2.» 2. Såldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket» 9.» 3. Såldt virke från ecklesiastika boställsskogar, hvilkas hela ordinarie behållna afkastning tillfaller löningsfond» 11.» 4. Såldt virke för ecklesiastika boställens skogsfond» 13.» 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke» 15.» 6. Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar m.fl.» 16.» 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar» 17.» 8. Från häradsallmänningar utlemnadt virke» 18.» 9. Utsynadt virke å nybyggen, kronohemman och utbrutna stockfångstskogar» 20.» 10. Åt privilegieradesågverk utsynadt virke från öfverloppsmarker och oafvittrade skogar» 21.» 11. Utsyning af vrakek och bok» 22.» 12. Virkespris i olika delar af landet» 24.» 13. Åverkadt, i beslag taget virke å allmänna skogar» 32.» 14. Onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar» 34.» 15. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 35.» 16. Mulbete och höslåtter å under skogsstatens förvaltning stälda skogar» 37.» 17. Statens skogsingeniörers förrättningar» 40.» 18. Dödade rofdjur, samt skottpenningar» 40.» 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne» 41. Animaux domestiques tués par les carnassiers page 12. Gibier» 12. Instruction forestière. Institut forestier (École supérieure de silviculture)» 12. Écoles forestières (inférieures)» 12. Littérature forestière et cynégétique» 13. Stations météorologiques» 13. Administration des forêts. Personnel attaché au service des forêts publiques» 13. Domaines à la disposition des fonctionnaires forestiers» 14. Ordonnances concernant les forêts et la chasse» 14. Inspections» 14. Finances. Valeur des forêts de l'état» 14. Revenu» 14. Budget» 15. Frais» 15. Épargnes budgétaires» 15. Revenu net» 15. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 16. Acheter de terre pour l'organisation de forêts délimitées du domaine» 16. Annexes. N:o 1. Bois vendue et marqué des forêts du domaine» 2.» 2. Bois vendu des forêts appartenant aux domaines à la disposition des fonctionnaires de l'état, mais dont les revenus entrent en partie dans les caisses publiques» 9.» 3. Bois vendu des forêts faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques, et dont les revenus passent au fonds d'appointements» 11.» 4. Bois vendu pour le compte du fonds forestier des domaines ecclésiastiques» 13.» 5. Bois marqué des domaines ecclésiastiques pour la construction des églises et des cures» 15.» 6. Bois vendu, séquestré dans les forêts des domaines mises à la disposition héréditaire des colons, etc» 16.» 7. Bois coupé dans les forêts publiques mises à la disposition des mines» 17.» 8. Bois marqué des ségrairies» 18.» 9. Bois marqué, soit des forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, soit de celles de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 20.» 10. Bois marqué, pour les scieries privilégiées, des forêts non encore délimitées de l'état» 21.» 11. Hêtres et chênes de rebut, marqués» 22.» 12. Prix du bois dans les différentes parties du pays» 24.» 13. Délits forestiers: bois coupé dans les forêts publiques» 32.» 14. Bois séquestré et mis hors d'état d'être utilisé...» 34.» 15. Poursuites pour délits forestiers» 35.» 16. Pâture et fenaison dans les forêts publiques aménagées par l'administration des forêts» 37.» 17. Activité des ingenieurs forestiers» 40.» 18. Carnassiers tués et primes pour la destruction des carnassiers» 40.» 19. Poursuites pour délits de chasse» 41.

7 N:o 20. Husdjur dödade af rofdjur sid. 43.» 21. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna» 43.» 22. Statsverkets skogsmedel» 44.» 23. Anslag och utgifter» 47.» 24. Statens utgifter för skogsförvaltningen, oberäknadt ordinarie aflöningen (reservationsanslaget)» 48.» 25. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond...» 54.» 26. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond...» 58.» 27. Värdet af statsverkets, under Domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom» 59. N:o 20. Animaux domestiques tués par les carnassiers... page 43.» 21. Élèves et apprentis de l'institut forestier et des écoles forestières» 43.» 22. Revenu des forêts de l'etat» 44.» 23. Budget forestier» 47.» 24. Frais de l'administration des forêts, les appointements en salaires non compris.» Revenu de forêts aux fonds pour regler les salaires des fonctionnaires ecclésiastiques» 54.» 26. Revenu des forêts de domaines ecclésiastiques» 58.» 27. Valeur des forêts de l'état» 59. Karta. Bohus revir

8

9 TILL KONUNGEN! Domanstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för År 188G. Allmänna skogar. Kronoparkernas ytvidd, som vid utgången af år 1885 omfattade 2,734,252,42 liektar, bar under berättelseåret ökats Kronnparker. Skogarne med 242,68;3,n liektar och ntgjorde sålunda vid årets slut 2,976,9515,5» liektar.

10 2 Allmänna skogarnes ytvidd. Denna ökning här förorsakats: dels genom efter faststäld af'vittring tillkonma kronoparker inom följande socknar af Vesterbottens län, niiniligen: dels geiioni vid ntarrendcring eller försäljning af kronoegendomar undantagen ocli till kronopark afsatt mark inom: dels i öfverensstämmelse med nådiga beslut genom inköp af mark, för bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker, nämligen inom: Akers revir 45,6 7 liektar, Vadsbo revir 1,699,04 liektar, Svältornas 11,38 hektar, Bolnis 48,82 hektar, Kalmar 694,os liektar, Värends 93,30 hektar, Ålius 1,208,4» bektar, Engelholms 731,56 hektar, Malmölius 16,35 hektar, för hvilka markinköp här nedan under rubrik»finanserna» närmare redogöres. Å andra sidan här en minskning af kronoparkernas areal, uppgående till 225,2 6 hektar, föranledts af' den noggrannare kännedom om ytvidden, som vunnits vid uppmätning för ordnarl husliållning af vissa sådana skogar. Hiishållniiigsplaner hafva under året af' domänstyrelsen faststälts för 7 kronoparker med en saminanlagd areal af' 3,914,25 hektar, på följande sätt fbrdclade å de skilda skogsdistrikten: Antal. Skogsmark. Impediment. Summa. Vesterbotteos distrikt 1 894, ,92 = 1,131,52. Jemtlands» 1 568, ,09 = 622,11. Bergslagsdistriktet! 1 435, ,15 = 461,59. Östra distriktet 2 196, ,39= 215,87. Smålands distrikt 2 1,278, ,16 1,483,16. Summa 7 3,372, ,31=3,914,25. Vid årets slut f'unnos husliållniiigsplaner gällande för 164 kronoparker med en saminanlagd areal af' 293,171,88 hektar, motsvarande 290,171,90 hektar föregåendc år. Fullständiga skogshushållningsplaner upprättas icke för de större krouoparkerna i de liordligaste länen, utan ersättas af' en på uppfattning af timmer oeh tinimerämnen grundad af'- verkningsberäkning. Sedan vissa delar af Engelholms södra och vestra Flyg&and»- planierimjar. flygsandsplnnteringar för statsverkets räkning blifvit inköpta, hvilken mark jemte kronans förut varande andel af nämnda planteringar numera upptages under rubriken»kronoparker», utgöra flygsandsfältens areal 1,418,13 hektar. Genom f'örut nämnda afslutade afvittringsåtgärdcr inom vissa socknar af Vesterbottens län, hvarigenom om' marlcr kring 238,000 hektar öfverloppsmarker och oafvittrade krönomarker disponerats, här sammanlagda arealen af dessa skogar nedgått till omkring 522,000 hektar, motsvarande 760,000 hektar för år Anmärkas bör, att om kronomarkerna i öfre lappmarken medräknas, siffran borde betydligt höjas, men att, innan afvittringen vidare fortskrida, tillförlitlig grund saknas för bedömandet af huru stor ytvidd af dessa kronoinarker sir för skogsbörd tjenlig. Kungsgårdar och andra för statsverkets räkning utarreliderade eller af' kronan omedelbart disponerade egen- Skogar, hörande domar hade vid utgången af år 1886 en sainmanlagd rit-' marksareal af 255,549,60 hektar, motsvarande 254,981,41 samt hektar föregående år. Öfverlopps- och oafvittrade kronomarktr. till- för statsverket utarrenrlerade egendomar militiebostadsboitällen. Denna arealförändring här uppstått, dels derigenom att ej obetydlig skogsareal genom flere bostadsboställens indragning under året tillkommit, medan å andra sidan flere kronoegendomar blif'vit försålda, dels derigenom att, såsom under rubriken»kronoparker» är nämndt, vid fornyad utarrendering af vissa kronoegendomar skogsmark blifvit af'satt till kronopark. Följande sammanställning upptager de hithörande skogar, för hvilka hushållningsplaner under året faststälts, utgörande tillsammans 130 stycken med en -areal af 13,856,or. hektar, nämligen: Utaf förenämnde skogar haf'va 86 stycken förut varit till ordnad hushållning indelade. Vid utgången af år 1886 funnos hushållningsplaner gällandc för 1,978 hithörande skogar med en saminanlagd areal af 224,990,35 hektar, motsvarande 220,513,38 hektar för 1,943 skogar föregående år. Hithörande skogar äro på följande sätt fördelade å de skilda skogsdistrikten:

11 Allmänna skogarnes ytvidd. 3 Förntom ofvanståcndc till ordnad hushållning indclade skogar hafva för flera hcninian hushållningsplaner npprättats, hvilka utan att fastställas antagits till ledning för skogsskötsel^ Antalet civila boställcn, som ega utmark, utgöra, sedan 5 dylika boställcn under året indragits, 3(58 styekcn med en' sammanlagd ytvidd' af 18,427,09 hektar emot 1573 stycken med tillsammans 18,687,42 hektar föregående år. Civila bnstålltn. Hushållningsplaner hafva under året faststälts för o civila boställens skogar, en inom hvartdera af Ostra, Vestra och Smålands distrikt, och omfattande sammanlagdt 232,9 6 hektar, hvaraf 174,39 hektar skogsmark och 58,5 7 hektar impediment. Vid årets sint funnos hushållningsplaner gällande tör 151 hithörande skogar, utgörande tillsammans 11,289,31 hektar, emot 155 stycken med 11,533,08 hektar år Antalet af de ecklesiastika boställeu, till hvilka skogseller hagmark finnes, här under året ej förändrats och uppgår sålunda till 2,513 stycken, hvaremot arealen vid nymätning för skogsindelning fuuuits vara 1,133,18 hektar större än förut uppgifvits, och utgör således nu 327,217,21 hektar. Utaf hithörande skogar hafva hushållningsplaner under berättelseåret faststälts för 80 stycken, utgörande deras saiumanlagda areal 10,748,83 hektar, hvaraf 7,634,45 hektar produktiv mark och 3,114,38 hektar impediment, såsom afföljande sammaiiställning franigår: Ecklesiastika boställcn. Samtliga till ordnad hushållning indelade ecklesiastika skogar voro vid årets slut på följande sätt fördelade å de skilda skogsdistrikten: Suminan af hithörande indelad skogsareal, 255,135,93 hektar, utgjorde närmast föregående år 248,05)2,5 6 hektar.»sedan under året ett hospitalshemman indragits, utgör skogs- och hagmarken till 591 allmänna inrättuin- Skogar gars hemman 32,804,35 hektar, motsvarande'32,933,87 hektar föregående år. Under 1886' hafva hushållningsplaner faststälts för 4 hithörande hemmans skogar, hvaraf 1 inom Bergslags- och 3 inom Östra distriktet, omfattande tillsammans 598,4 3 hektar. Samtliga allmänna inrättningars skogar, för hvilka faststälda hushållningsplaner finnas, oberäknadt Upsala akademi tillhörande skogar, hvilka skötas af en utaf konsistorium akad. majus antagen skogstjensteiuan, utgjorde vid 1886 ars slut: till allmänna inräitninrjay» hemman. Utbrutna stockf-åbgst' skogar. Åt vissa sågverk i Norrbottens, Vesterbottens och Vesternonfands län i ersättning för privilegierad stockfångst utbrutna skogar utgöra, likasom närmast föregående år, 178 stycken med en sammanlagd areal af 258,315,51 hektar. Från dessa skogar här staten utöfver den skogsränta och bevillning, som till toga afsevärdt belopp äro dem påförda, högst ringa inkomst, alldenstund privilegiehafvarnes nyttjandcrätt, ehurn- vilkorlig och begränsad till ett visst antal träd, utesluter rätt tör kronan att fritt disponera och åt den högstbjudande sälja återstående del af afkastningcn. Deras återvinnande till kronan synes derföre önskvärd, och detta ej minst med hänsyn till den ändamålsenligare vård, som derigenom komnie dem till del. I sådant syfte väektes ock af 1875 ars riksdag fråga om åtgärders vidtagande för uppgörelse med innchafvarne om stocktångstprivilegiemas afstående mot rättighet, att under full eganderätt erhålla den skogsmark, som vid undersökning kunde ben'nnas i värde motsvara stockfångsträtten. Detta sätt för frågans lösning visade sig emellertid, då privilegichafvarne stälde ganska höga anspråk på godtgörclse i mark för privilegiernas afstående, endast medföra det resultat, att smärre delar af ifrågavarande skogar kunde återvinnas, och dessa i allmänhet af den belägenhet, att de icke med fördel kunde tagas under statens förvaltning, hvarjemte störa kostnader genom förberedande undersökningar skulle hafva drabbat statsverket utan någon säkerhet, att uppgörclse på antagliga vilkor med privilegiehafvarne slutligen kunnat åvägabringas, och ficl^ frågan i följd häraf förfalla. Såsom ett nytt uj)pslag i denna angelägenhet torde böra omnjlmnas, att uppgörelse med en privilegiehafvare nu kommit till stånd i samma syfte, fastän på andra grunder. Jemlikt nådigt bref den 1 oktober 1886 bar nämligen Yttersfors såg-

12 4 Allmänna skogarnes ytvidd. Afverkning och virkesutsyning. verksegare medgifvits rätt, att, mot afstående af sågverkcts stockfångstprivilegicr, niuler en tid af tio år afverka timmerskogeu å sågverkets stockfångstområden intill den minimidimension, som i den s. k. Norrbottens- och Vesterbottenslagen är föreskrifven. Härigenom återvinnas alltså detta sågverks stockfångstskogar, utgörande 13,443,67 hektar, mot det att i förskott utlemnas af timmerskogen, hvad som på grund af privilegier, om än under en längre tidrymd, kan anses vara sågverkets lagliga rätt att bekomma. Statens till bergsbruk anslagna akogar. Hdradsallmânningar. Under skogsstatens uppsigt stälda, till bergshandteringens understöd anslagna skogar, hvilka vare sig till omfattning eller areal under året icke förändrats, utgöra i öfverensstämmelse med nedanstående sammanställning 39 stycken med en ytvidd af 42,313,11 nektar, nämligen: Inberäknadt besparingsskogar eller allmänningar i Norrbottens^ Gefleborgs och Kopparbcrgs län, uppgick häradsallmänningarnes antal vid berättelseårets slut till 115 stycken med en sammanlagd areal af 323,330,-a hektar, hvaraf 236,655,29 hektar produktiv skogsmark och 86,675,so hektar impediment. De under skogsstatens omcdelbara vård och förvaltning stälda häradsallmäniiingarne utgöra 88 stycken med en ytvidd af 167,154,53 hektar, hvaraf 110,311,64 hektar skogsmark och 56,842,89 hektar impediment. Utaf dessa allmänningar finnas för 76 stycken hushållningsplaner faststälda; å inom Norrbottens län belägna allmänningar är afverkningcn inskränkt till timmerträd af viss dimension. Sedan under berättelseåret 9 stycken nybyggen och kronohemman omförts till skatte, utgöra hithörande hemman enligt revirförvaltarnes meddelanden 1,818 stycken med omkring 1,027,000 hektars ytvidd. Enär en stor del hithörande skogar ännu icke blifvit till sina gränser fullt bestämda samt för en annan del (inom Vesterbottens läns lappmark) uppgifter saknas, är ofvan lemnade arealuppgift endast approximativ. Vid 1886 ars slut utgjorde sammanlagda ytvidden af ylvidden de allmänna skogarne enligt nu lemnade uppgifter alltså de 5,785,097,89 hektar. I denna summa äro icke inräknade dels inom de tvenne nordligaste länens öfre lappmarker belägna kronomarker, hvilkas ytvidd icke kan uppgifvas förr än afvittringen vidare fortskridit, dels inom Jemtlands län befintliga s. k. lappskattetjell, hvilka, ehuru upplåtna åt lapparne till renbete, jagt och fiske samt nödigt skogsfång, i öfrigt stå under kronans disposition. Afverkningen å de allmänna skogar, från hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för under ock statcns förvaltning stäld ibnds räkning, här, enligt från skogsstatens tjensteman till domänstyrelsen inkomna uppgifter, husbehofsvirket oberäknadt, hatt följande omfattning: a) å kronoparker, flygsandsplanteringar, oafvittrade niarker och utarrenderade hemman (Bil. 1 A, B och C):' Nrfbyggens och kronohemmans skogar. Sammanlagda «/' allmdnnn tkogarne. Afvcrhning utsyning. a) å kronoparker m. m.; Under allmänuingsdelegarnes egen förvaltning stå 27 häradsallmänningar, hvilka omfatta 156,176,26 hektar, hvaraf 126,343,65 hektar för skogsproduktion duglig mark och 29,832,61 hektar impediment. Å 22 af dessa allmänningar är afverkningen bestämd genom faststälda hushållningsplaner, hvaremot å öfriga 5 i likhet med å allmänningarne inom Norrbottens län afverkningen är inskränkt till timmerträd af viss dimeusion. Hushållningsplaner äro under året faststälda för 2 häradsallmänningar inom Ostra distriktet med en ytvidd af tillsammans 3,583,63 hektar. Summan af alla hithörande skogar framgår af följande sammanställning: eller tillsammans 871,282,1 kubikmeter, motsvarande 1,063,320,2 kubikmeter föregående.år.

13 Det försålda virket, som sammanlagdt nppgick till 835,372,1 kubikmeter (Bil. 1 A) och hvaraf omkring två tredjedelar (66 %) utgjordes af sågtimmerträd, utsynades till öfvervägande del inom de norrländska länen och Dalarne, eller tillsammans 773,429,9 kubikmeter, hvaraf endast inom Norrbottens län 503,334,4 kubikmeter. Till utsyningsberättigade utlemnades 27,573,4 kubikmeter, hvaraf största beloppet, 20,290,2 kubikmeter, inom Kopparbergs län (Bil. 1 B). Till diverse ändamål, såsom till vissa alhnänna byggnader äfvensom väganläggningar, hägnader ru. m. å allmänna skogar, utgjorde under året 8,336,6 kubikmeter (Bil. 1 C). b) Oberäknadt utsynad ek, hvarför redogörelse lemuas längre fram, hafva å sådane boställsskogar, af hvilkas behållna afkastning medel ingå till statsverket, under året försålts (Bil. 2): Afverkning och virkesutsyning. Å ecklesiastika boställens skogar här derjemte till kyrkooch prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof utsynats (Bil. 5): Motsvarande belopp omfattade 4,172,2 kubikmeter år c) Sådant för kronans räkning såldt virke, som åverkats på stocktångstskogar, uybyggens, kronohemmans' och enskildes skogar med inskränkt disposition, här under berättelseåret utgjort (Bil. 6): 5 c) à stock' fângstskogar, m. ji. skogar âverkadt virht; Motsvarande belopp föregående år utgjorde 1,918,7 kubikmeter. Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, hafva tör denna fonds och boställshafvarnes räkning under år 1886 försålts (Bil. 3): hvilket belopp år 1885 utgjorde 2,755,7 kubikmeter. d) Å statens till bergsbruk anslagna skogar här under berättelseåret afverkats (Bil. 7): b) à bostâtlsehogar; d) à statens Ull bergsbruk anslagna skogar; För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva jemlikt nådigt bref den 31 mars 1876 försålts följande, genom berednings- och rensningshuggning afverkade virkesbelopp (Bil. 4): Motsvarande afverkning under 1885 utgjorde 27,397 kubikmeter. e) A de häradsallrnämiingar, som torvaltas af skogsstaten, hafva dels till delegarnes omedelbara disposition, 1 dels till diverse ändamål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m. utsynats följande belopp (Bil. 8): e) à hàradsallmânningar;

14 6 Afverkning och virkesutsyning. Virkesförsäljning. Virkespris. Virkets utdrifning. Väganläggning. f) ä utbrtttntt itnctfänjttskogar, nybt/ggen och kronohemman; Utsyniageii nppgiek år 1885 till 228,183,e kuhikmetcr. f) På grund af 2 af nådiga förordningen den 18 september 1874, angående utsyning och försäljning af skogsalster från kronans skogar i Kopparberg» län och de norrländska liincn, hafva å utbrutna stockfångstskogar, nybyggen och kronohemnian åt dertill bcrättigade utsynats (Bil. 9): Motsvarande afverkning under 1885 utgjordc 380,718 ku bikmeter. Å. utbrutna stockfångstskogar här derjemte utsynats och till stockfångstinnchafvarne lorsålts öfvcrskottsvirkc till ett sammanlagdt be'lopp af 140,188 träd- om 95,378,5 kuhikmetcr. g) Privilegierade sågverk, för hvilka särskilda stockfångstskogar icke blifvit utbrutna, hafva under berättelseåret emot stubböresalgift erliållit 5,483 sågtimmerträd, innehållande 4,073,3 kubikmeter (Bil. 10). Dylik utsyning förekommer numera sedan i sammanhang med afvittringen inom Arvidsjaurs socken af Norrbottens län stockfångstskogar blifvit åt här utsynmgsberättigade sågverk afsätta endast inom Vesterbottens län. h) Efter ansökan från 291 innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan domänstyrelsens medgifvande, hafva följande utsyningsbelopp beviljats (Bil. 11): h) af trakek och bok. År 1885 omfattade dylik utsyning respektive 6,426 och 9,580 ekar samt 1,307 bokar om tillsammans 8,312,6 kubikmeter. ƒör Inom de norra orterna rådande förhållandeu göra för- det med statens fördel förenligt att å rot afyttra virket från kronans skogar..sedan trädcn stämplats och klassiricerats, verkställes försäljniugen å off'entliga auktioner, som hållas inför länsstyrelsen eller i orten, der virket förefinnes, eller ock samtidigt på båda dessa ställen, hvarefter de gjorda anbuden, sedan skogsinspektören lemnats tillfälle yttra sig öfver desammas antaglighet, pröfva» af länsstyrelsen. Mindre värdefulla skogsalster hafva, i likhet med hvad förut skett, salt» under hand af revirlorvaltarnc. Ordning virkets såljning. g) a öfver' loppsmarker samt uafviltrade kronomarktr Ull privilegierade sågverk; Äfven inom landets mellersta och södra delar försäljes virket inom flertalet revir å rot, med undantag dock hvad beträffar rensnings och gallringsvirkp, hvilket i regeln före forsäljningcn blifvit upphugget och klassificeradt. På liknande sätt förfares inom vissa revir med hela årsafverkningen, och angifves resultatet häraf utfalla gynsamt. Försäljningen verkställcs i allmänhet å offentliga auktioner i orterna; mindrc värdefulla skogseffekter afyttras dock likasom i de norra orterna under hand af revirförvaltarne, hvarvid vanligen högre pris kunnat betingas än vid försäljning å offentlig auktion. Inom de orter af landet, der trävarurörelse tör export bedrifvcs, här kronovirket liksom föregående år visserligen rönt något mindre efterfrågan än'vanligt, hvarföre ej obetydliga partier i brist af antagliga anbud förblifvit osålda; men något större prisfall här i allmänhet ej inträffa!, och i några revir (de jemtländska m. ff.) hafva priserna bibehållit sig oföräudrade samt till och med något stigit. Virkespris. A sådana traktcr åter, der virke från alhuänua skogar köpes hufvudsakligen för förbrukning i orten, vare sig till kolning tör jeriiverkens behof eller till brännved och byggnadsvirke ni. ni., här priset å skogseffekter i följd af inom de flesta näringsområden rådande tryckta konjunkturer sedan ioregående år vant nnderkastadt ytterligare sjunkning. Vintern var inom de flesta skogstrakter för virkesfbrslingen gynsani, i det att lämplig snömängd nnderlättade körslorna, sedan mossar och kärr på hösten hunnit tillfrysa, i hvilket afseende afvikande förhållandeu anföres endast från några revir i mellersta Sverige. Tidigt blidväder afbröt på vissa trakter timmerdrifningen, som dock i nordligaste länen bann afslutas, hvarefter en hög och långvarig yårflod i regeln gynnadc flottningcn, men i enstaka fall uppgifves hafva varit hinderlig (Luleå revir). - Vägauläggningar för virkets utdrifning från kronans skogar hafva icke förekomniit i de norra orterna under året; inom landets mellersta och södra delar hafva, förutom mindre omfattande reparationer, följande vägbyggnadsarbeten verkstälts å allmänna skogar under år 1886: Virkets uidrifning, Väganläggning. Elfdals revir: Å Laggåsskogen här anlagts 1,243 meter spångväg. Å allmänningar inom Enlcöpinys revir här öppnats en vägsträcka om 855 meter. 594 meter ny väg här under året anlagts å kronopark inom Olands revir. Påbörjade vägarbeten å Omberrjs kronopark hafva fortsatts med 350 meters längd, hvarjemte å allmänning inom reviret brutits 926 meter skogsvägar. Vadsbo revir: en vägsträcka om 641 meters längd och 2,7 meters bredd bar brutits å Tivedens kronopark. Inom Kinne revir hafva omfattande reparationer vidtagits å äldre vägar inom kronoparker samt ny väg anlagts å Varaskogen till en längd af 967 meter. Slättbyyds revir: å häradsallniäniiingen Rolken 858 meter ny väg anlagd och 1,769 meter äldre vägar reparerade; å kronoparker hafva 3,700 meter vägar reparerats. Vägomläggningar och förbättringar

15 Strömrensning. Växtfysiologiska undersökningar. Rågångsrensning. Hägnader. Afdikning. Fröår. Skogsodling och återväxt. 7 hafva å en sammanlagd sträcka af 7,902 meter ntförts A Hunnebergs kronopark. Inom Marls revir hafva å kronoparker brutits 1,336 meter nya vägar och inom Srältornas likaledes 459 meter. Reparationer å vägar inom. Ljungby kronopark, Sunnerbo revir, hafva uttorts till 697 mcters längd. Inom Halfatlas revir, Kila kronopark, hafva 228 meter nya vägar brntits, likaledes inom Engelhohns rcrir, flygsandsfälten, 595 meter. Med af Kongl. Maj:t anvisade medel hafva rensningsarbetena i Sikån, Hvitbäcken och Telebäcken inom Jockmocks kronopark i Norra Piteå. revir under berättelseåret fortsatts. I Ufrigt hafva ; dels i följd af med virkesköp frän kronans ;skogar förenad rensningsskyldighetj dels ock på enskildes initiativ följande arbeten till flottningens befrämjande verkstälts inom nedannämnde vattendrag, hvari virke från kronaus skogar flottas: Pajala revir: strömbyggnaderna i Nedre Kihlangijoki hafva undergått tillbyggnad och rensningsarbetcn hafva påbörjats i Parkajoki. Kalix revir: större kistbyggnader hafva uttorts strax ofvanför Linafallet äfvensom efter Angcsåelfven vid Gåltbrsen m. fl. ställen. Båneå revir: rensningsarbetena hafva fortsatts i Råne elf och liknandc arbeten af stor omfattning uttorts i Livaselfven. Strömrensningarne i Perlelfven, Jockmocks revir, äro i det närmaste afslutade och reparationsarbeten hafva ntförts å äldre strömbyggnader. Norra Arvuh : jams revir: uti Vistån, Tjartjebäckcn, Ljnsbäcken samt Abraurbäcken hafva rensningsarbeten uttorts. Södra Arvidsjattrs revir: arbeten tör flottledsreglering hafva pågått i Byske elf från kusten till och med Fällforsen, i Svärdelfvens nedre lopp samt i Skogträskbäcken. Inom Arjeplogs revir hafva strömrensningar verkstälts uti Hungerträskbäcken, Arjeplogströmmen, Magaträskbäcken, Skattån, Galtackbäcken, Sandbäcken, Voltabäcken, Krutbäcken, Mnsabäcken, Skrafveltjernbäcken och Selachbäcken. Norsjö revir: uti Skellefte elf, Gräsbäcken, Malån, Norrbäcken, Villbäcken, Storbäcken, Stockbäcken, Bockträskbäcken och Karsbäcken hafva strömrensniugar och strömbyggnader uttorts. ' Östra Asele revir: damoch kistbyggnader hafva verkstälts i Gideåbäcken med bivatten. Norra Änger manlands revir: Tågsjö- och Ruunarbäckarna hafva rensats. Mellersta Äng er manlands revir: bland flottbargjorda vattendrag berör Regnsjöbäcken allmän skog. Omkring s / 4 mil af' Björnån å Hamra kronopark inom Vestra Helsinglands revir här gjorts fiottbar. Strömrenarifi' går och strömbyggnaåtr. Växtfysiologishsökningar Xorrland rande träden, tillväxt De år 1884 inom rikets norra län påbörjade undersökningar om skogens tillväxt och.derpå inverkande om- under- i rö-ständigheter m. m. hafva under berättelseårets sommar skogs- derng pågått inom Jemtlands län och omfattat lappskattefjell m. ni.' och kronoparker inom provinsen Jemtland. Med ledning af dessa bar förslag utarbetats till afverkningcns ordnande inom lappskattefjelleu, hvarförutom det insändade materialet vidare bcarbetats för att läggas till grund för en sammanfattning af de vunna resultaten. Upprensning af kronoparksrågångar här under året egt rum i 9 revir, hufvudsakligen inom de norra orterna. Hägnadsarbeten för allmänna skogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, hafva uttorts inom 21 revir, tillhörande landets mellersta och södra delar. I allmänhet användes trägärdesgårdar, och hafva nya sådana uppförts till en sanimanlagd längd af (ifver 30,000 meter samt äldre dylika hägnader reparerats till öfver 37,000 mcters längd; nya stengårdar hafva lagts till en sträcka af 1,092 meter, hvarjemte 260 meter stengård reparerats. För torrläggning af vattensjuk mark å allmänna skogar hafva under år 1886 dikningsarbeten, bestående så väl i upptagande af nya som rensning af äldre diken, utförts inom 23 revir, hvaraf endast ett inom Norrland (Gestriklands), till en sanimanlagd längd af, förutom smärre icke specificerade dikningsarbeten, 91,657 meter, hvaraf nya diken 54,563 meter och förutvarande rensade 37,094 meter. Frösättningcn hos våra skogbildande barrträd, fallen och granen, här enligt revirförvaltarnes uppgifter i allmänhet varit svag; så uppgifvcs fiirhållandet varit inom Kalix, Vestra Åsele, Södra Helsinglands, Askersunds, Enköpings, Örbyhus, Gotlands, Tjusts, Eksjö, Ölands in. fl. revir. Godt eller medelgodt fröår säges hafva inträffat inom följande revir: för tall: för gran: Rågångsrensning. Hägnader. Afdikning. Fröår Tonica, Norra Jemtlands, Råneå, Elfdals, Fryksdals, Upsala, Ombergs, Kinne, Kalmar, Marks, Hallands. Kalmar. Löfträden hafva visat rik frösättning inom Upsala, Hallands m. fl. revir. I Norrland och Dalame föryngras skogen nästan uteslutande genom sjelfsådd, ehuru resultaten häraf icke i och allo kunna anses vara tillfredsställande. Med ledning af de resultat, som vunnits vid här ofvan omnämnda undersökningar om skogens tillväxt m. m. i norra delarne af landet, hafva derföre försöksåtgärder i några revir påbörjats för utrönande af lämpligaste metoderna att erhålla återväxt efter timmerblädning. Skogskulturer, hvilka i stort icke kunna finna användning å Norrlands vidsträckta skogsmarker, hafva användts å en del brandfält eller i öfrigt käla marker inom Umeå, Norra Jemtlands, Södra Medelpads, Särna m. fl. revir. I mellersta och södra delarna af landet åstadkommes återväxt dels genom sjelfsådd från vid afverkningen qvarlcmnade friiträd, hvarefter nödiga hjelpkulturer foretagas, dels efter kalafverkning genom skogsodling så väl plantering som skogssådd, och förfares på liknande sätt med af ålder käla Skogsodling återväxt.

16 8 Hjelpgallring. Dagsverkspris. Skogseldar. Stormskador m. m. Skogsåverkan. marker, vare sig desamma af staten inköpts för bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker eller tillhöra boställen och ntarrenderade hemman. Den skogsodlade arealen uppgår enligt- revirberättelsema till i rundt tal 2,200 hektar, förutom 880 hektar hjelpkultiverad mark; kostnaderna härför beräkna» utgöra sammanlagdt 49,000 kronor. Hjelpgallringarnes gynsamma inflytande på skogsbestånden vinner årligen större erkännande, i sammanhang hvarmed gallringarne utsträcka», der det dervid erhållna virket finncr afsättning. Uppgifter om gängse pris å mansdagsverken för skogsarbeteu under år 188G föreligga i bcrättelserna från följande revir: Hjtlpgnllring. Dagsverkspris. Stormar, förorsakande anmärkningsvärd skada å skogen, hafva endast hemsökt rikets norra delar från mellersta Norrbotten till -nordligaste delen af Ångermaniand, hvilka stormar inträffade i slutet af augusti och början af september. Bland skogsinsekterna omnämnes snytbaggen (Hylobius abietis) hafva förorsakat skada inom Vesterås, Örbyhus, Slättbygds, Hunnebergs, Eksjö, Ölands och Åhus skada revir; barhborrav (Tomicus typographus m. fl.) och märgborrar (Hylesinus piniperda) hafva i anmärkningsvärd myckenhet förekomniit inom Råneå, Södra Ångermanlands, Åkers, Ombergs, Hunnebergs m. fl. revir; ollonborrar (Melolontha vulgaris) hafva uppträdt inom Ahus och Engelholms revir; å Visingsö ekplantering här ekvecklaren (Tortrix viridana) anstalt ganska stor skada, hvarjemte björkmätaren (Amphidasys betularius) atlöfvat björkarne inom Euköpings revir. EJgames skadegörelse å tall- och löfskog på Hunneberg här pågått äfven under berättelseåret, och anses tallkulturer icke hafva utsigt till framgång med mindre elgstammen starkt reduceras. Derjemte hafva å sagde kronopark äfvensom å Visingsö harar förorsakat anmärkningsvärd skada, likaså å senare stället äfven sorkar. Tjädrar fortsätta sin skadegörelse i Hunnebergs plantskolor. Shjttesjuhan å tallplantorna här anstalt mindre förödelse än under föregående år, hvaremot torlcan inom några revir, särskildt Gotlands, varit mera än vanligt ödeläggande å kulturfälten. Snötryck här förstört en stor mängd träd inom An'ika revir och förorsakat skada äfven å andra trakter. Grantoria fortfar att gripa omkring sig inom Norra Jemtlands och Gestriklands revir. Enligt revirförvaltames uppgifter utgöres det virke, som under år 1886 åverkats å allmänna skogar, af följande belopp (Bil. 13): Stormskador. Skogsinsekter och annan å skogen. Skogsåverkan. Ökdagsverken hafva i Vestra Åsele revir betalts med 4 a 5 kr., i Mellersta Ångermanlands med 5 a 7 kr., i^ Vadsbo med 2,50 a 4,5 o och i Marks revir med 2,25 a 2,5 o kr. Den under året af eld härjade arealen af allmänna skogar uppgifves omfatta tillsammans 1,340 hektar, hvaraf mera än hälften, eller 735 hektar, inom Kopparbergs län och särskildt inom Säma revir 528 hektar. Inom rikets båda nordligaste län hvarest till förekommande af skogseldars uppkomst och spridning landet indelats i s. k. brandrotar med en inom hvarje område utsedd uppsyningsman eller rotemästare, med uppgift ej blott att utöfva tillsyn och omvårdnad inom roten till skydd mot skogseld, utan ock att efter uppbåd af manskap ombestyra släckning af dylika eldar hafva endast omkring 275 hektar allmänna skogar hemsökts af eld. Skogseldar. Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke här beräknats utgöra 3,948,2 kubikmeter, motsvarande 4,600,os kubikmeter föregående år. Der å allmänna skogar åverkadt, beslagtaget virke icke kunnat afyttras till antagliga pris, här, för att försäljning till underpris icke må uppmuntra till vidare åverkningar, virket mäst sönderhuggas eller på annat sätt onyttiggöras, hvilken åtgärd under berättelseåret behöft vidtagas endast inom Norroch Vesterbottens län med tillsammans 756,8 kubikmeter, hufvudsakligast bestående af timinerträd och timmer, 961 stycken (Bil. 14). Det under 1885 onyttiggjorda beslagsvirket ntgjorde 255,7 9 knbikmeter.

17 för- Genom skogspersonalens försorg voro under år 1886 mot 395 åtal rörande förbrytelser mot skogsförfattningarne anhängiggjorda inför domstol, hvarvid svaranden uti 223 mål fäldes, men frikändes i 30, medan 143 mål ännu vid årets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo till 6,808,5o kr., hvarjemte ådömts skadeersättningar med tillsammans 12,241,61 kr. (Bil. 15). Motsvarande belopp utgjorde år ,005 kr. i böter och 4,427,36 kr. skadeersättning uti 298 mål. Atalade bryteher skogsförfattmngarnt. Förbrytelser mot skogsförfattningarne. Mulbete och höslåtter. Enskildes skogar. kulturer, dervid skogsfrö kostnadsfritt tillhandahålles. I länets landtbruksskola lemnas af en skogsingeniör undervisning i skogshushållning. Jemtlands läns hnshålhiitigssällskap här lemnat anslag till en kolareskola vid Bräcke för fri undervisning åt 20 personel -. För skogshiishållningens höjande hade Kopparbergs läns hushållningssällsliap anställt en instruktör, hviken tjenst likväl, då reqvisitioner om dylikt biträde icke ingått, sedermera indragits. Gefleborgs läns hnshullningssällslcap här ombesörjt undervisning i skogshushållning dels genom en statens skogsingeniör, dels genom en härför särskildt anstäld iindervisare, hvarjemte sällskapet anordnat en kolareskola'vid Röste. Vermlamls läns landsting här lemnat anslag till Presteruds skogsskola samt för fortsättande af dess verksamhet under ytterligare två år, räknadt från och med den 1 november 1887, anvisat ett belopp af 700 kronor, att utgå med hälften under hvartdera året, hvarjemte Iandstinget såsom bidrag till skogsvårdens befrämjande inom länet stält till husbållningssällskapets disposition för år 1887 ett belopp af 300 kronor, under vilkor att sällskapet för samma ändamål beviljade ett minst lika stort anslag. För samma' skogsskola och under likadana förhållanden här Örebro läns landsting beviljat 1,000 kronor om året. Vestmanlands läns hushållningssällsmp här aflönat tvänne skogsplantörer för att biträda enskilde vid skogskulturer, och hafva dessa plantörer under tillsammans 200 dagar i sagde syfte besökt 60 skilda hemman, hvarjemte en af dem haft tillsyn å ett af hushållningssällskapet och landstinget kultiveradt skogsområde, 226 tunnland. Upsala läns hushållningssällslcap här verkstält skogssådd och plantering å tillsammans 674 tunnland, kostnadsfritt utdelat 62,785 plantör samt utbetalt dagarfvode åt statens skogsingeniörer, då de inom länet anlitats. Stockholms läns hushållningssällskap här låtit verkställa skogsodling å afverkade eller eljest käla marker, tillhörande 36 gårdar, anlagt nya eller tillökat äldre plantskolor å 25 ställen, hvarjemte sällskapets plantör kostnadsfritt biträdt enskilde skogsegare. Södermanlands läns landsting och hushåuningssällsmp hafva hvartdera i likhet med föregående år anvisat 2,000 kronor för skogshushållningens främjande inom länet, af hvilka medel arfvoden utgått åt tre jägmästare, som tillhandagått enskilde med skogskultnrer, hjelpgallringar och skogsindelningar ni. ni., lemnat undervisning i skogsskötsel vid folkskolor o. s. v. Skogsfrö och plantör hafva kostnadsfritt utlemnats. Länets hushållningssällskap bar uppehållit Skogshalls skogsskola, som derjemte åtnjutit statsunderstöd. Östergötlands läns hushållningssällskap här aflönat en länsskogsman och två skogsplantörer, och här den förre varit anlitad af 77 reqvirenter under 158 dagar; vid jernkontorets kolareskola å Ekeby hafva 30 lärjungar åtnjutit kostnadsfri undervisning. Skaraborgs läns landsting bar anslagit 3,000 kronor till skogsodling, företrädesvis till plantskolor inom krets- Mulbete höslätter. Skogar flygsandsfält under skränht sition. Atyärder förbättrande af sköiseln. och Bete och höslätter å under skogsstatens förvaltning och vård stående skogar utarrenderas på ett eller flera år. Under berättelseåret uppgingo inkomsterna af mulbete till 25,194,36 kr. samt för höslätter till 9,475,03 kr., eller tillsammans 34,669,39 kr., hvarjemte mulbete och höslätter, titan att åtskiljas, utarrenderats för 602,25 kr., så att hela inkomsten häraf uppgått till 35,271,64 kr. (Bil. 16), motsvarande 34,666,21 kr. år Enskildes skogar. och Jemlikt de för Norr- och Vesterbottens län gällande in- skogsförordningar här, på grund af från hemmansinne- till revirförvaltarne inkomna ansökningar om dispo-hafvare utsyning för afsalu af undermålig skog, dylik utsyning beviljats till ett belopp af 258,669 träd, hufvudsakligen undertryckt och skadad tallskog samt gran. Å Gotland bar en ödeläggande sleeperstillverkning under året pågått, hvaremot något väsentligt icke uträttats för skogsåterväxten. Med anledning häraf här vederbörande skogstjensteman i öfverensstämmelse med nådiga förordningen den 10 september 1869 verkstält skogsbesigtning å 5 skattehemman, utaf hvilka 3 blifvit stälda under sådant skogsförsäljningsförbud, som sagde författning stadgar. Enskildes flygsandsfält under skogsstatens kontroll hafva icke under året till antal eller areal förändrats. Utsyning för afverkning här inskränkt» till hufvudsakligen öfverståndare och torra träd; enligt nådigt medgifvande här dock frisk ståndskog undanröjts för fråndragande af väg genom Nya Espet. Å hithörande flygsandsfält hafva skogskultnrer utförts inom Hallands och Åhus revir. till Bland de åtgärder, som af landsting, hushållningssällskap och gillen m. fl. under året vidtagits till höjande shogs- af skogsskötseln å enskildes mark, hafva följande kommit till domänstyrelsens kännedom: Vesternorrlands lun: fb'reningen»skogskultur i Norrland», bildad af enskilde, för skogarnes väl intresserade personel-, här under sommaren 1886 genom af stateii anstälda skogsingeniörer, till hvilka föreningen ntbetalt dagarfvoden, låtit hålla föreläsningar i skogsskötsel, hvarjemte i likhet med föregående år instruktör aflönats för att tillhandagå allmänheten vid skogs- 9

18 10 Enskildes skogar. Jagten. Jagtvård. afdelningavne. Under berättelseåret hafva Elfsborgs läns landsting och Södra hushållmngssällskap lemnat anslag af tillsammans 7,500 kronor för skogsodlingens befrämjande å enskildes marker, hvarjemte landstinget för ytterligare 5 år i samma syfte beviljat 6,000 kronor, att årligen ställas till Kong]. Maj:ts Befallningshafvandes förfogande. Från statens plantskolor vid Hunneberg och Ollestad hafva dels mot låg afgift, dels utan sådan enskilde erhållit skogsplautor. Göteborgs och Bohus läns hushållmngssällskap verkar fortfarande för skogsskötselns befrämjande så väl å enskildes som å inköpta eller eljest disponerade marker. Under år 1886 hafva till 531 innehafvare af jord inom länet utdelats 1,174,000 plantör och 4,964 skålpund skogsfrö, och hafva vid skogskulturerna sällskapets plantörer lemnat anvisning och biträde. Å sällskapets egna marker, 7,627 tunnland, hafva till en ordnad skogshushållning hörande arbeten, såsom skogsodling, afverkning, fröinsamliug, afdikning o. s.' v. bedrifvits, och å af sällskapet arrenderade eller tör dess verksamhet upplåtna marker här utsåtts 384 skålpund skogsfru och utplanterats 122,000 diverse skogsträdsplantor. Derjemte hafva inom länet Herrestads skogsodlingsförcning,»shogsodlingensvännw» och sällskapet»s.m.s.», af hvilka det förstnämnda af hitshållningssällskapct åtnjutit ett anslag af 2,500 kronor, utöfvat en Tör skogshushållningen gagnande verksamhet. Samma läns landsting bar auvisat 400 kronor att utgå såsom tvänne pris för täflingsskrifter i skogshushållning, afsedda för folkskolans barn. Kahnar läns Norm hushållningssällskap bar anstalt en skogsförvaltare, som åt mindre hemmansegarc meddelat kostnadsfri undervisning i skogsodling, hvarjemte sällskapet vid Jernkontorets kolareskola å Ekeby bekostat undervisning tör 10 personel 1. Samma läns Södra hushållningssällskap) bar till allmänhetens tjenst aflönat en plantör samt låtit utsätta 57,000 skogsträdsplantor och 1,500 pilsnittlingar. Jönköpings luns hushållningssällskap här för året beviljat 500 kronor för skogsodling af sådan kal mark, som af enskilde för detta ändamål upplåtes. I samma syfte här landstinget för åren anslagit 1,000 kronor årligen att auvändas till skogsodling inom länet med vilkor att hushålluingssällskapet för samma tid och ändamål anvisar minst 500 kronor ärligen. Hallands skogsodlingssällskap,- som under 1886 af' hushållningssällskapet åtnjutit ett understöd af 3,000 kronor, här till 195 reqvircnter utdelat 979,500 skogsträdsplantor och 2,210 skålpund skogsfrö. Sällskapets planteringsinspektör och tvänne plantörer hafva reqvirerats under 106 dagar och föregående ars kulturer hafva inspekterats å 30 skilda ställen. BleMnge läns hushållningssällskap här i likhet med föregående år anvisat 3,000 kronor till skogskulturens befrämjande, och hafva kostnadsfritt eller mot billigt pris 565,000 skogsträdsplantor till reqvirenter utlemnats samt i skogskulturer sakkunnigt biträde tillhandahållits allmänheten, hvilket biträde anlitats under 76 dagar. År 1886 hafva till enskildes tjenst varit anstälda och med statsmedel aflönade 7 skogsingeniörer, af hvilka 6 tjenstgjort under hela året samt en under dess senare hälft. Deras verksamhet (Bil. 17) här omfattat 19 af rikets län, näinligen alla utom Norr- och Vesterbottens samt Hallands, Blekinge och Malmöhus län. Förrättningarna hafva å 311 ställen npptagit sammanlagt 695 dagar, hvaraf inom Vermlands län 115 dagar, Gefleborgs 112, Vesternorrlands 77, Kahnar 73 o. s. v. Med afseende å förrättningarnes beskaffenhet hafva skogsingeniörernas arbeten bestått uti: Skogsingeniörernas verksamhet. hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks- eller andra läroanstalter upptagit 134 dagar samt 241 dagar användts till andra förrättningar, bestående uti lemnade praktiska råd och upplysningar uti till skogshushållningen hörande frågor. Jagten. Till jagtvårdens förbättrande inom landet under år 1886 haf'va enligt revirförvaltames meddelanden följande åtgärder vidtagits af landsting, hushållningssällskap, kommnuer, jägarförbund eller enskilde, nämligen: Norrbottens läns jagtvurdsförening eller»svenska jägarförbundets afdelning i Norrbottens län», bildad år 1886, bar till ändamål att befrämja jagtvården och skjutskickligheten inom länet, hvarjemte i Nederkalix sedan flere år förefunnits Jagtvård. ett skyttegille med likadant syfte, hvilket gille utdelar premier till personer, som till laga - ansvar befordrar brott mot jagtförfattningarne. Vesterbottens läns jägarförbund söker befordra en god jagtvård inom länet, och Norsjö kommun här utfäst en belöning af 25 kr. åt angifvare af behörigen styrkt oloflig elgjagt inom kommunen. Vesternorrlands läns jagtrårdsförenivg, som åtnjuter understöd af landsting och hushållningssällskap, anordnar prisskjutuiugar och utbetalar skott-

19 Jagtvård. Skottpremier. Förbrytelser mot jagtlagarne. Rofdjur. Roffoglar och kråkor. 11 penningar för dufhök med 2 kr. och kräk» med 20 öre. Gefleborgs luns landsting och hitshållniwjssälhlcap hafva under 1886 utbetalt preraicr för dödad räf 3 kr., dufhök, berguf och örn 2 kr. samt för korp och kråka 15 öre. Kopparberg» läns landsting här utdeladt skottpremier för räf, dödad under 1 april 31 oktober, med 3 kr., samt för hök och berguf under hela året med 1 kr. Vermlands läns landsting här dels anslagit 300 kr. att utgå såsom ersättning för s. k- elgpolis dels ock utbetalt skottpremier för räf, dödad under tiden 1 april 31. oktober, 3 kr., för uf likaledes 3 kr., hönshök 2 kr. och för kråka 10 öre. Qrebro läns landsting utdelade premier i för dödad räf och berguf 3 kr., hök 1 kr. och för kråka 10 öre. Vestmanlands läns landsting bar utbetalt skottpenningar för räf, dödad under tiden 1 april 31 oktober, 3 kr., örn 3 kr., uf och hönshök 2 kr. samt för kråka 10 öre, hvarjemte Gysinge bruk utdelat premier åt sina underhafvande för inom länet dödade rofdjur. Upsala läns landsting bar till premier för rofdjurs dödande anvisat ett förslagsanslag af 200 kronor att utgå med 3 kr. för räfunge och berguf samt 2 kr. för hönshök. Länets jagtvurdsförening utöfvar bi. a. tillsyn öfver jagtlagarnes efterlefnad. Stockhohns läns landsting bar under året utbetalt premier för dödade räfvav, ufvar och hökar till ett belopp af 4,800 kr. Södcrmanlands läns landsting här utbetalt premier för räf, dödad under tiden 1 april 1 november, 3 kr., för uf, örn och dufhök 2 kr. samt för kråka 10 öre. Jönåkers och IlönÖ häraders jägar/örbnnd verkar företrädesvis för jagtlagarnes efterlefnad. Östergbtlands läns landsting hade för 1886 förslagsvis anvisat 5,000 kr. till premier för rofdjnrs dödande. Gotlands läns landsting utbetalade skottpremier för räf med 2,so kr., örn 2 kr., dufhök 1 kr., sparfhök 50 öre samt för kråka 10 öre. Ett särskildt bolag verkar för ejderfogelns skydd, och försök bar gjorts att införlifva rådjur med Gotlands fauna genom utsläppande af sådana djur på kronoparken Elingheims myr. Kalmar läns landsting bar utbetalt skottpenningar för räf 3 kr., för hök 1 kr. och kråka 10 öre, hvilken senare premie vissa kommuner ökat med 15 öre för hvarje inom socknen dödad kråka. Jönkbpings läns landsting lemuade skottpenningar för räf' 3 kr., berguf och ƒdufhök 2 kr. samt för kråka 20 öre. En afdelning af svenska jägarförbuudet söker inom länet verka för jagtvårdens höjande. Kronobergs läns landsting här tillhandahålla svenska jägarförbundets afdelning inom länet 2,000 kr. till premier för rofdjurs dödande, i hvilket syfte hushullmngssällslcajtet anslagit 1,500 kr.; för räf utbetaltes 2 kr, örn 5 kr., uf och hönshök l,so kr. samt för kråka 10 öre. Skaraborgs läns landsting och hushållningssällskap hafva för en tid af 5 år från och med 1886 beslutat utgifva skottpremier för räf 3 kr. samt för kråka 10 öre. Elfsborgs läns landsting här utbetalt 15 öre för hvarje dödad kråka och 5 öre för kråkägg. Göteborgs- och Bohts läns statsviedel andra medel i skott- ut' belopp. husmllningssällskap belönade dödandet af berguf med 3 kr. samt dufhök 2 kr., hvarjemte tvänne afdelningar af svenska jägarförbundet likaledes verkat för en ändamålsenlig jagtvård. Hallands läns landsting här för en tid af 4 år från och med 1886 beviljat 600 kr. årligen att användas till premier för räf, dödad under tiden 1 april 30 september. Blelcinge läns landsting och hushållningssällskap belönade dödandet af räf under sommarmånaderna med 2 kr., hök 1 kr. samt korp, kråka och skata med 10 öre. Inom Kristianstads och Malmöhus län rårdas jagten i allmänhet väl å de större egendomarne, hvarjemte»skånska jagtföreningen» och»zoologiska jagtföreningen i Lund» utöfva en för jagtvården gagnande verksamhet. Jemlikt 20 af nådiga jagtstadgan den 21 oktober Af eller 1864 här under året af statsmedel för dödad björn, varg, premier lo och jerf utanordnats sammanlagt 2,235 kr. (Bil. 18), gifna motsvarande 3,210 kr. föregående år. Det utbetalda beloppet motsvarar icke suuiuian af premierna för under året dödade individer af ofvannämnda djurslag, emedan dels skottpenningar uttagits för rofdjur, dödade under år 1885, dels å andra sidan premier icke uttagits för alla under året dödade djur. Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jägarförbuud m. fl., hafva under året utgifvits penningebelöningar för dödande af' räf, örn, uf, hök, korp, kråka och skata till ett belopp af 52,197,5 2 kr. (Bil. 18), under det att för samma ändamål ittbetaltes 49,332,-» kr. år Antalet mål, angående förbrytelser mot jagtstadgarne, Ätalade brytelser som under berättelseåret af skogspersonalen eller genom jagtlagarne. dess försorg anhängiggjordes inför domstol, uppgick till 117, utaf hvilka 61 slutbehaiidlades, hvarvid svaranden i 49 mål fäldes men frikändes i 12; öfrig» 56 mål voro ännu vid årets slut icke afgjorda (Bil. 19). Ådömda böter uti de mål, der svaranden fälts, uppgiugo till 5,538,49 kr. och ådömd skadeersättning till 1,411 kr., hvilka belopp under närmast föregående år utgjorde respektive 2,545 och 944,25 kr. Under berättelseåret hafva enligt från länsstyrelserna Rofdjur. inkomna uppgifter inom landet dödats 31 björuar, 22 vargar, 17 lodjur, 85 järfvar och 16,415 räfvar. Motsvarande siffror tör 1885 voro: 37 björnar, 28 vargar, 31 lodjur, 113 järfvar och 17,489 räfvar. Björustammen anses vara ringa och sedan flere år i aftagande; vargen torde inom Norrbottens fjelltrakter hafva ökats, hvaremot öfrig» ofvan nämnda rofdjur anses vara stadda i aftagande. Under år 1886 dödades 18,641 skadliga roffoglar liojfoglar kråkor. (se Bil. 18), nämligen 374 örnar, 671 ufvar och 17,596 hökar, äfvensom 91,121 kråkor.. Stammen af roffoglar och kråkor synes, sedan förföljelsen af dessa djurarter allmänt uppmuntrats genom af landsting J'ör- mot och

20 12 Af rofdjur dödade husdjur. Nyttigt vildt. Skogsundervisningen. hushållningssällskap m. fl. utgifna skottprcmier, hafva undergått någon minskning. Af rofdjur dödade husdjur. Till bedömande af den förlust, som rofdjuren tillfoga landet genom husdjurs dödande, här domänstyrelsen med stöd af fråu länssryrelserna inkomna primäruppgifter upprättat Bil. 20, som visar att följande antal husdjur blifvitunder bcrättelseåret af rofdjur dödade, nämligen: 3 hästar, 10 nötkreatur, 7,882 får, 150 getter, 21 svin, 2,446 renar och 52,834 fjäderfä. Dessa djurs sammanlagda värde bar uppskattats till 99,516,36 kronor, motsvarande 108,296,45 kronor år Största penningeförlusteu bar uppstått inom Norrbottens län, utgörande 21,004,50 kr., hufvudsakligen för 1,828 dödade renar. Vid jemförelse mellan det inom landet såsom premier för dödade rofdjur utgifna penningebeloppet, 54,432,52 kr., och värdet af utaf rofdjur dödade husdjur 99,516,36 kr., visar sig det senare vida öfverstiga det förra. Elgen anses fortfarande vara stadd i tillökning inom landets flesta delar; å kronoparken Hunneberg är stammen så talrik, att en minskning vore önskvärd. Äfven rådjuren hafva ökats och spridt sig till trakter, der de förut ej hatt stånd. Deremot säges haren haft medelmåttig eller mindre än medelmåttig årgång, hvarjemte uughararna på vissa trakter fallit offer för sjukdomar. Skogsfogeln, särskildt tjäder och ripor, hafva haft små kullar; vadare och sjöfågel hafva likaledes haft svag årgång, hvaremot rapphönsen ytterligare ökats och visat stark stam vid jagttidens slut. Prisen å matnyttigt vildt hafva icke väsentligt föräudrats, hvarföre domänstyrelsen i detta afseende får hänvisa till sina nppgiftcr i 1883 ars berättelse. A'yttigt vildt. Pris å vildt. Vid skogsinstitutet var elevernas antal under vårterminen 22, hvaraf 21 ordinarie och 1 extra, utaf hvilka 7 ordinarie elever afgiugo från läroverket med godkända insigter. Under året antogos 5 ordinarie och 1 extra elev, hvarigenom elevernas antal under höstterminen utgjorde 21 (Bil. 21). Såväl under vår- som höstterminen åtnjöto 4 elever stipendier å 250 kronor hvardera per år räknadt. Den teoretiska andervisningen här under lektionstiderna haft följande omfattning: Skogsinstitutet. Skogsundervisningen. De praktiska öfningame hafva omfattat 82 dagar och bestått uti: a) skogsaffattning och taxering af följande skogar: b) inegomätning dels med matbord och diopter dels med distanstub; c) afvägning dels för väganläggning de'ls för afdikning, hvarjemte eleverna erhållit öfning i kulturarbeten och kolning. Utaf statens sex skogsskolor Sillre i Medelpad, Marma i Upland, Ombergs i Östergötland, Hunnebergs i Vestergötland, Bada å Öland och Kolleberga i Skåne är en, Ombergs, under året ombildad och nu afsedd att förbereda till inträde vid Kongl. Skogsinstitutet, de öfriga fem likasom förut att utbilda skogsbetjente. Kostnadsfri undervisning meddelas åt 10 lärjungar i hvarje skola. Lärokursen, som förut börjat den 1 oktober hvarje år, här jemlikt Kongl. Maj:ts förnyade nåd. stadgar för de allmänna skogsläroverken den 13 april 1886 bestämts att taga sin början vid Ombergs skogsskola den 1 juli och vid de öfriga den 1 september samt fortgå till den 15 påföljande juni. Sedan från Ombergs skogsskola de från föregående år qvarvarande lärlingarne, 10 ordinarie och 5 extra, vid läsårets slut afgått med godkända insigter, antogos vid dess Statens skogsstolor.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IV. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM, 1874.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IV. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM, 1874. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os>

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os> 1914 SEPTEMBER N:r 9. NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os> Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. #f«~^"»?*»^ Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897 STADGAR FÖR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA mcd den ändrade lydelse af 2, som enligt resolution af den 2 Januari 1897 af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse.

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG ##8,ŠKOLSTVO,J:ŠVEDSKI ANVISNINGAR I SKOGSBRUK n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG PRIS HAFT. 3:-, KART. 4:-. fielt #NNANVISNING I SKOGSBRUK Avsedda for iindervisning vid skogsvdrdskurser lantmannakurser

Läs mer

//t/t/ är tiden inne att. föryngra skogar med nedsatt prnduktinn

//t/t/ är tiden inne att. föryngra skogar med nedsatt prnduktinn //t/t/ är tiden inne att föryngra skogar med nedsatt prnduktinn Skogsägare Om Du har boskap, sä vet Du av erfarenhet, att de inkomster den inbringar inte bero på hur stort fähuset är utan på antalet kreatur

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

'notis- och annonsblad] " ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

'notis- och annonsblad]  ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND I H 1914. MAJ N:r 5. 'notis- och annonsblad] " ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND. ^V *^ ^ =21 Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Semester har åtnjutits Tjänster

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer