BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Skogsstyrelsen ersattes 1883 av Domänstyrelsen Föregångare: Skogs-styrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år Stockholm : P.A. Norstedt & söner. - (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet ; I) Detta häfte innehåller en översikt över skogs- och jaktlagstiftningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till Här finns både om samhällsägda skogar och om den enskilda skogshushållningen. I tabellbilagan finns årliga uppgifter i vissa fall ifrån Efterföljare: Kungl. Domänstyrelsens förvaltning / av Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm : Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Domänverket / Kungl. Domänstyrelsen Det enskilda skogsbruket / av Kungl. Skogsstyrelsen. Stockholm : Centraltryckeriet, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Skogsstatistisk årsbok / Kungl. Skogsstyrelsen Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS Q digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007 urn:nbn:se:scb-bi-q0-8501_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Innehållsförteckning. Underdånig berättelse. Skogarne. Allmänna skogar sid. 1. Kronoparker.» 2. Flygsandsplanteringar...» 3. Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar..» 3. För statsverket utarrenderade egendomars samt militieboställens skogar...» 3. Civila boställens skogar» 3. Ecklesiastika boställens skogar» 4. Skogar till allmänna inrättningars hemman» 4. Utbrutna stockfångstskogar» 4. Statens till bergsbruk upplåtna skogar» 4. Häradsallmänningar» 5. Nybyggens och kronohemmans skogar» 5. Afverkning och utsyning.» 5. Ordning för virkets försäljning» 7. Virkespris» 7. Virkets utdrifning» 8. Väganläggning» 8. Strömrensning» 8. Växtfysiologiska undersökningar i Norrland rörande skogsträden, deras tillväxt m. m.» 9. Rågångar» 9. Hägnader.» 9. Afdikning» 9. Fröår...» 9. Skogsodling och återväxt» 9. Hjelpgallring.» 9. Dagsverkspris» 9. Skogseldar» 9. Stormskador» 10. Skogsinsekter och annan skada och sjukdom på skogen...» 10. Skogsåverkan» 10. Åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 10. Mulbete och höslåtter» 10. Enskildes skogar» 10. Ytvidd» 10. Skogar och flygsandsfält med inskränkt dispositionsrätt...» 10. Åtgärder till förbättrad skogsskötsel» 11. Skogseldar eller annan skada å skogen» 12. Skogsingeniörernas verksamhet» 13. Table des matières. Rapport au Roi. Forêts. Forêts publiques page 1. Forêts délimitées du domaine» 2. Plaines de sables mouvants» 3. Forêts non encore délimitées de l'état» 3. Forêts des domaines affermés et des domaines militaires» 3. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires civils» 3. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques» 4. Forêts appartenant aux bien-fonds des institutions publiques...» 4. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 4. Forêts de l'état mises à la disposition des mines.» 4. Forêts de districts» 5. Forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, etc» 5. Exploitation et marque du bois...» 5. Mode de vente du bois» 7. Prix du bois...» 8. Transport du bois» 8. Travaux de voirie...» 8. Curage des cours d'eau pour le flottage» 8. Recherches de physiologie végétale dans le Norrland, concernant les bois forestiers, leur accroissement, etc.» 9. Enclos» 9. Perchis» 9. Drainage» 9. Récolte des semences» 9. Reboisement et recroit» 9. Éclaircies......» 9. Prix du travail à la journée......» 9. Incendies» 9. Ravages causés par les vents...» 10. Ravages causés par les insectes, et autres ravages, ainsi que maladies des arbres» 10. Délits forestiers» 10. Poursuites pour délits forestiers» 10. Pâture et fenasion...» 10. Forêts privées» 10. Étendue» 10. Forêts et plaines de sables mouvants avec droit limité de disposition» 10. Mesures prises pour l'amélioration des forêts...» 11. Incendies et maladies des arbres.» 12. Activité des ingénieurs forestiers» 13.

6 Jagten. Jagtvård sid. 12. Skottpremier» 13. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne...» 13. Rofdjur» 13. Roffåglar och kråkor» 13. Af rofdjur dödade husdjur» 13. Nyttigt vildt» 13. Skogsundervisningen. Skogsinstitutet» 14. Skogsskolor» 14. Af trycket utgifna arbeten rörande skogs- och jagtväsendet» 14. Meteorologiska försöksstationer» 15. Skogsadministrationen. För skogsväsendet anstäld personal» 15. Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter» 15. Stadganden rörande skogs- och jagtväsendet» 15. Inspektionsresor.» 16. Finanserna. Värdet af statens skogsegendom» 16. Inkomster» 16. Anslag» 17. Utgifter» 17. Besparingar å anslagen» 17. Nettobehållning» 17. Ecklesiastika skogsmedel» 18. Bilagor. N:o 1. Kronoparker» 2.» 2. Kronans flygsandsplanteringar» 13.» 3. Indelade kungsgårdars och audra för kronans räkning utarrenderade egendomars skogar» 14.» 4. Indelade civila och militie boställens skogar» 42.» 5. Indelade ecklesiastika boställsskogar» 48.» 6. Indelade skogar till allmänna inrättningars hemman» 72.» 7. Stockfångstskogar» 76.» 8. Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar» 80.» 9. Häradsallmänningar» 82.» 10. Sammandrag öfver de allmänna skogarnes areal...» 86.» 11. Såldt och utsynadt virke från kronoparker m. fl. kronoskogar» 94.» 12. Såldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket» 101.» 13. Såldt virke från ecklesiastika boställsskogar, hvilkas hela ordinarie behållna afkastning tillfaller löningsfond» 102.» 14. Såldt virke för ecklesiastika boställens skogsfond» 104.» 15. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke» 105.» 16. Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar m. fl» 106.» 17. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar» 107.» 18. Från häradsallmänningar utlemnadt virke» 108.» 19. Utsynadt virke å nybyggen, kronohemman och utbrutna stockfångstskogar» 110. Chasse. Surveillance de la chasse page 12. Primes pour la destruction des carnassiers» 13. Poursuites pour délits de chasse» 13. Carnassiers» 13. Oiseaux de proie et corneilles» 13. Animaux domestiques tués par les carnassiers» 13. Gibier» 13. Instruction forestière. Institut forestier (École supérieure de silviculture)» 14. Écoles forestières (inférieures)» 14. Littérature forestière et cynégétique» 14. Stations météorologiques» 15. Administration des forêts. Personnel attaché au service des forêts publiques» 15. Domaines à la disposition des fonctionnaires forestiers...» 15. Ordonnances concernant les forêts et la chasse..» 15. Inspections» 16. Finances. Valeur des forêts de l'état» 16. Revenu» 16. Budget» 17. Frais» 17. Épargnes budgétaires» 17. Revenu net» 17. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 18. Annexes. N:o 1. Forêts délimitées de domaine» 2.» 2. Plaines de sables mouvants de l'état» 13.» 3. Forêts aménagées faisant partie des domaines affermés» 14.» 4. Forêts aménagées faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires civils et militaires» 42.» 5. Forêts aménagées faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques...» 48.» 6. Forêts aménagées appartenant aux biens-fonds des institutions publiques» 72.» 7. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 76.» 8. Forêts de l'état mises à la disposition des mines» 80.» 9. Forêts de district» 82.» 10. Relevé de l'étendue des forêts publiques» 86.» 11. Bois vendu et marqué des forêts du domaine...» 94.» 12. Bois vendu des forêts appartenant aux domaines à la disposition des fonctionnaires de l'état, mais dont les revenus entrent en partie dans les caisses publiques» 101.» 13. Bois vendu des forêts faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques, et dont les revenus passent au fonds d'appointements» 102.» 14. Bois vendu pour le compte du fonds forestier des domaines ecclésiastiques» 104.» 15. Bois marqué des domaines ecclésiastiques pour la construction des églises et des cures» 105.» 16. Bois vendu, séquestré dans les forêts des domaines mises à la disposition héréditaire des colons, etc.» 106.» 17. Bois coupé dans les forêts publiques mises à la disposition des mines» 107.» 18. Bois marqué des forêts de district..» 108.» 19. Bois marqué, soit des forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, soit de celles de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 110.

7 N:o 20. Åt privilegierade sågverk utsynadt virke från öfverloppsmarker och oafvittrade skogar sid. 111.» 21. Utsyning af vrakek och bok» 112.» 22. Virkespris i olika delar af landet» 114.» 23. Åverkadt virke å allmänna skogar» 122.» 24. Onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar...» 124.» 25. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 125.» 26. Mulbete och höslåtter å under skogsstatens förvaltning stälda skogar» 128.» 27. Statens skogsingeniörers förrättningar» 131.» 28. Dödade rofdjur samt skottpenningar» 131.» 29. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne» 132.» 30. Husdjur dödade af rofdjur» 134.» 31. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna» 134.» 32. Statsverkets skogsmedel» 135.» 33. Anslag och utgifter.» 138.» 34. Skogsstatens aflöning» 139.» 35. Utgifter från 1885 års reservationsanslag till skogsväsendet» 142.» 36. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond.» 148.» 37. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond» 149.» 38. Värdet af statsverkets, under Domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom» 153. N:o 20 Bois marqué, pour les scieries privilégiées, des forêts non encore délimitées de l'état page 111.» 21. Hêtres et chênes de rebut, marqués» 112.» 22. Prix du bois dans les différentes parties du pays» 114.» 23. Délits forestiers: bois coupé dans les forêts publiques» 122.» 24. Bois séquestré et mis hors d'état d'être utilisé» 124.» 25. Poursuites pour délits forestiers» 125.» 26. Pâture et fenaison dans les forêts publiques aménagées par l'administration des forêts» 128.» 27. Activité des ingénieurs forestiers» 131.» 28. Carnassiers tués et primes pour la destruction des carnassiers» 131.» 29. Poursuites pour délits de chasse» 132.» 30. Animaux domestiques tués par les carnassiers...» 134.» 31. Élèves et apprentis de l'institut forestier et des écoles forestières» 134.» 32. Revenu des forêts de l'état» 135.» 33. Budget forestier» 138.» 34. Appointements et salaires du corps forestier...» 139.» 35. Frais de l'administration des forêts, les appointements et salaires non compris» 142.» 36. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 148.» 37. Revenus forestiers affectés aux fonds de règlement des salaires des fonctionnaires ecclésiastiques» 149.» 38. Valeur des forêts de l'état» 153. Bihang: Om Norrbottens skogar. Appendice: Sur les forêts de la Norrbothnie. Rättelse: Bilagorna: För Österdalarnes revir sid. 95 upptagna virkesposter tillhöra sid. 97.

8

9 TILL KONUNGEN! Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för år landets Enligt approximativ beräkning omfattar rikets hela ntmark, inbegripet fjell och andra impediment, 35,772,000 hektar, hvaraf den skogbärande marken antagits nppgå till 17,140,800 hektar. Hela skogsareal. Skogarne. Allmänna skogar. Vid 1885 ars slut ntgjorde sammanlägga ytvidden af landets allmänna skogar 5,780,671,i9 hektar eller 16,2 yi af hela utmarksarealen.

10 2 Allmänna skogarnes ytvidd. Kronoparker. Kronoparkernas ytvidd, som i föregående embetsberättelser uppgifvits till: här under berättelseåret ökats till 2,734,252,42 liektar, utgörande 47,25 % af samtliga allmänna skogar. Denna ansenliga tillökning, 375,198,13 nektar,- här framkallats dels hufvudsakligen derigenom, att vid numera afslutad afvittring inom en del socknar i Norrbottens och Vesterbottens län nya kronoparker bildats, nämligen i Norrbottens distrikt: En minskning af kronoparksarealen här deremot uppkommit genom den ersättning för mistad mulbetesrätt å Karlstrands kronopark i Norra Helsinglands revir, som genom utbrytning af 316,40 hektar skogsmark från nämnde kronopark blifvit Huskölens byamän i Ytter Hogdals socken tillerkänd, hvarförutom vid nymätning smärre arealförändringar inträdt. Under året hafva hushållningsplaner af domänstyrelsen faststälts för följande kronoparker: Vesterbottens distrikt: dels ock derigenom att vid utarrendering af kronoegendomar eller vid försäljning af mindre sådana skogsmark blifvit afsatt till kronopark, nämligen i: Jemtlands distrikt: Vid årets slut voro hushållningsplaner faststälda för inalles 161 kronoparker med en areal af 290,171,90 hektar, utgörande 10,6 '/. af samtlige hithörande skogars areal, såsom afföljande sammanställning närmare framgår: Bergslags-dislriktet : Östra dislriktet: Smålands distrikt: Indelade kronoparker utgjorde Södra distriktet: I sammanhang härmed får domänstyrelsen nämna, att de under år 1885 beslutade köpen af Hof Skattegården i Elfsborgs län, Skällandstorp och Vesslarp jemte enskilde tillhörande andelar af Engelholms flygsandsplantering i Kristianstads län samt utmark till Sjöstorps by i Malmöhus län för bildande af nya eller tillökning af äldre kronoparker icke under berättelseåret afslutats. För kronoparkerna inom Norrbottens distrikt hafva sådana hushållningsplaner, hvarom här är. fråga, i allmänhet ansetts icke böra upprättas, utan ersättas af taxering eller uppräkning af för närvarande eller inom viss tid afverkningsbara träd, hvarigenom vinnes tillräcklig kännedom om skogens tillväxt och beskaffenhet för att beräkna det timmerbelopp, som bör afverkas.

11 Kronans flygsandsplanteringar hafva en sammanlagd areal (Bil. 2) af 2,149,7 5 hektar hvaraf, 1,883,4 2 här skogsmark och 266,33 här impediment. Flggsandsp lanteringar. Sedan kronoparker på sätt ofvan är nämndt blifvit vid afvittring inom Norr- och Vesterbottens län afsätta, här den i föregående årsberättelse angifna areal för öfverloppsmarker samt den del af ännu oafvittrade kronomarker, som efter slutad al vittring kan an tagas komma att fortfarande bibe- 'hållas för kronans räkning, minskats med omkring 400,000 hektar, och kan alltså berörda markers areal i rundt tal nu anses utgöra 760,000 hektar eller 13,13 % af de allmänna skogarnas areal. samt Öfverloppimarkcr och oafvitlrade kronomarker. till- för Skogar, hörandt statsverket utarrenderade egendomar militie- butlads- bo.itällen. Enli'gt uppgifter, hemtade frånskogstjenstemännens årsberättelser eller andra officiela handlingar, uppgick 'antalet af med utmark försedda kungsgårdar och andra för statsverkets räkning utarrenderade eller af kronan omedelbart disponerade egendomar samt militieboställen, hvilka i en nära framtid komma att till statsverkets disposition öfverlemnas, till 2,645 stycken med en sammanlagd areal af 254,981,4 1 hektar (Bil. 10), motsvarande 4,41 % af samtliga allmänna skogar. - Under året hafva sex hithörande hemmansskogar om tillsammans 530,2 5 hektar blifvit försålda, och från nio hemman här hela eller en del af skogsmarken afsatts till kronopark, tillsammans 1,757,42 hektar (se rubriken kronoparker). Arealförändringar hafva dessutom uppkommit genom den noggrannare kännedom om dessa skogar, som inhemtats genom nymätning för skogsindelning eller eljest. Hushållningsplaner hafva under berättelseåret faststälts för 103 af dessa egendomars skogar om tillsammans 9,868,35 hektar, hvaraf 7,386,45 hektar skogsmark och 2,481,90 hektar impediment, såsom af följande uppställning framgår: Allmänna skogarnes ytvidd. hektar (Bil. 4 B). Samtliga dessa skogar äro på följande sätt fördelade mellan de skilda skogsdistrikten: Förutom ofvanstående till ordnad hushållning indelad skogsmark, utgörande 86,5 % af samtliga hithöratfde skogar, hafva för flere hemman hushållningsplaner upprättats, hvilka utan att fastställas af domänstyrelsen antagits till ledning för skogsskötseln. Antalet och ytvidden af skogar, tillhörande kungsgårdar eller andra för statsverkets räkning utarrenderade egendomar, hvilka blifvit till ordnad hushållning indelade, utgjorde: Antalet civila boställen, som ega utmark, uppgå till 373 st. med en areal af 18,687,42 hektar (Bil. 10). Under berättelseåret hafva hushållningsplaner faststälts för följande civila boställen: 3 CMla boställen. Vid årets slut funnos hushållningsplaner gällande för 1,943 stycken kungsgårdars eller andra för Btatsverkets räkning utarrenderade egendomars skogar med en sammanlagd ytvidd af 220,513,38 hektar hvaraf 1,906 stycken om tillsammans 209,259,87 hektar vid hemmanens utarrendering bibehållits under arrendators bevakning och skötsel, men 37 stycken.. utgörande 11,253,51 hektar, från arrendet undantagits och stälts under skogsstatens omedelbara förvaltning och vård (sammandrag af Bil. 3 A och B) förutom 8 stycken ännu ej till statsverket afträdda militieboställen, omfattande 592,71 För 155 st. hithörande skogar funnos vid årets slut faststälda hushållningsplaner, omfattande en areal af 11,533,08 hektar, såsom följande uppställning närmare visar:

12 4 Allmänna skogarnes ytvidd. Motsvarande summor utgjorde: Hushållningsplaner hafva under året faststälts för följande hithörande hemman: Ecklesiastika boilållen. Antalet ecklesiastika boställen, till hvilka skogs- eller hagmark finnes, utgör 2,513 stycken med en areal af 326,084,03 hektar, motsvarande 5,63 % af samtliga allmänna skogars ytvidd. För 74 stycken hithörande skogar hafva hushållningsplaner under året faststälts, utgörande deras sammanlagda areal 15,703,86 liektar hvaraf 11,251,36 hektar skogsmark och 4,452,50 hektar impediment, såsom följande distriktvis upprättade sammanställning visar: Oheräknadt de skogar, som tillhöra Upsala akademi och skötas af en särskild utaf Konsistorium Akad. Majus antagen skogstjensteman, utgjorde samtliga allmänna inrättningars skogar vid 1885 års slut: Samtliga till ordnad hushållning indclade ecklesiastika skogar uppgingo vid årets slut till 1,619 stycken med en ytvidd af 248,092,56 hektar, hvaraf 198,167,94 hektar skogsmark och 49,924,62 hektar impediment. Inom de skildaskogsdistrikten voro de på följande sätt fördelade: De skogar, å hvilka vissa sågverk inom Norrbottens, Vesterbottens och Vesternorrlands län ega uteslutande rätt till utsyning af timmer, motsvarande förut åtnjuten privilegierad stockfångst å statens skogar, utgör 178 stycken med en sammanlagd areal af 258,315,51 hektar, eller 4,46 % af samtliga allmänna skogar. För 5 hithörande skogar med en sammanlagd areal af 16,489,82 hektar äro hushållningsplaner upprättade. Stockfångstskogarne äro å distrikten på följande sätt fördelade: Utbrutna stockfånijslskogar. Under föregående fem år utgjorde motsvarande summor: Motsvarande: Skogar allmänna inrättningars hemman. till Skogs- och hagmarken till 592 allmänna hemman, anslagna ad pios usus eller allmänna inrättningar, omfattar 32,933,87 hektar, motsvarande 0,57 % af samtliga allmänna skogars ytvidd. Till bergshandteringens understöd anslagna s,kogar utgöra i öfverensstämmelse med nedanstående sammanställning 39 stycken med en sammanlagd ytvidd af 42,313,11 hektar, motsvarande 0,74 % af samtliga allmänna skogar: Statens till bergsbruk anslagna skogar.

13 Dessa skogar omfattade: Allmänna skogarnes ytvidd. Afverkning och virkesutsyning. Nybyggtm och Ironr'iem- 'går. Kronohemman och nybyggen uppgingo vid 1885 ars slut enligt revirförvaltarnes meddelanden till 1,827 stycken med en skogsareal af 1,033,622,88 hektar, utgörande 17,86?i mans t af samtliga allmänna skogars ytvidd. Dessa arealuppgifter äro likväl endast approximativa, enär en stor del af hithörande skogar ej blifvit till sina gränser fullt bestämda samt för en annan del (inom Vesterbottens läns lappmark) nppgifter helt och hållet saknas. I% : -' -. Uti föregående embetsberättelse lemnas öm dessa skogar följande uppgifter: ' Häradtallmänningar. Antalet häradsallmänningar, inberäknadt besparingsskogar eller allmänningar i Kopparbergs, Gefleborgs och Norrbottens län, uppgick vid berättelseårets. slut till 115 stycken med en sammanlagd areal af 323,330,79 hektar motsvarande 5,59 % af allmänna skogarnes areal hvaraf 236,655,29 hektar utgöras af produktiv skogsmark och 86,675,50 hektar af impediment. Dessa skogars areal omfattade: Utaf dessa allmänningar stå 88 stycken med en ytvidd af 167,154,53 hektar hvaraf 110,311,64 hektar skog'smark och 56,842,89 hektar impediment, under skogsstateus omedelbara vård och förvaltning. För 76 stycken af dessa allmänningar finnas faststälda hushållningsplaner, hvaremot för 12 stycken dylika planer ännu saknas; å inom Norbottens län belägna allmänningar är afverkningen inskränkt till timmerträd af viss dimension. Under allmänningsdelegarnes egen förvaltning stående 27 häradsallmänningar omfatta en areal af 156,176,26 hektar, hvaraf 126,343,65 hektar utgöras af för skogsproduktion duglig mark och 29,832,61 hektar af impediment. Å 22 stycken af dessa allmänningar är afverkningen bestämd genom faststälda hushållningsplaner, hvaremot å öfriga 5 i likhet med å allmänningarne inom Norrbottens län afverkningen är inskränkt till timmerträd af viss dimension. Inom skogsdistrikten äro häradsallmänningarne på följande sätt fördelade: Den minskning, som såluuda under föregående femårinträdt, är framkallad af en fortgående omföring till skatte af dessa hemman. Genom faststäld afvittring för Lycksele socken i. Vesterbottens län hafva der belägna nybyggen och kronohemman till sina arealer ingått i berättelseårets uppgifter. 't Enligt de uppgifter, som från skogsstatens tjenstemän till domänstyrelsen inkommit, här afverkningen, Afverkning och utsyning. husbehofsvirket oberäknadt, å de allmänna skogar, från hvilka försäljning skett antingen för statöverkets eller under statens förvaltning stäld fonds räkning, haft följande omfattning: Å kronoparker, flygsandsplanteringar, öfverlopps-'marker samt utan-enderade hemman' hafva nnder året m. m.; hronoparker utsynats (Bil: 11 A, B och C): Sammanlagda knbikmassan häraf utgör 1,063,320,2 kubikmeter, motsvarande:

14 6 Afverkning och virkesutsyning. Af det under berättelseåret försålda virket, som samman lagdt uppgick till 1,034,654,8 Kub.-meter (Bil. 11 A), och hvaraf ej mindre än 812,279,2 hub.-meter utgjordes af sågtimmerträd, 1,276,110 st., utstämplades största beloppen inom de båda nordligaste länen eller inom Norrbottens 555,795,9 kub.-meter och inom Vesterbottens 104,168,9 kub.-meter.. Till utsyningsberättigade utleinnades från kronoparker o. s. v. sammanlagdt 20,995,8 kub.-meter, hvaraf ensamt inom Kopparbergs län 10,727 kub.-meter. Till diverse ändamål utsynadt virke, såsom till vissa- allmänna byggnader äfvensom väganläggningar, hägnader m. m. å de allmänna skogarne, utgjorde under året 7,669,6 kub.- meter. Å de boställsskogar, af hvilkas behållna afkastning andel ingår till statsverket, utgjorde försäljningen under året (Bil. 12): :. i hoitålutkognr: Å ecklesiastika boställens skogar, der på grund af nådigt bref den 31 mars 1876 virkesförsäljning för nämnda boställens skogsfonds räkning egt rum, här under berättelseåret genom berednings- och rensningshuggningar afverkats (Bil. 14): Motsvarande: För byggnadsskyldiges räkning här å ecklesiastika boställens skogar till kyrko- och prestgårdsbyggnad utsynats (Bil. 15): Denna försäljning utgjorde: Motsvarande belopp omfattade: Försäljningen från de under skogsstatens vård och förvaltning stälda boställsskogar, hvilkas hela behållna afkastning tillfaller löningsfond, här under år 1885 omfattat (Bil. 13): Å stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och enskildes skogar under inskränkt disposition här af åverkadt virke följande belopp blifvit för statsverkets räkning försåldt (Bil. 16): å ttockfångstikogar, ny bygge») m. fi-»kogar åverkadt virke; Motsvarande försäljning utgjorde: Sådan försäljning utgjorde:

15 Afverkning och virkesutsyning. Virkesförsäljning. 7 't»talent till bergtbruk anslagnn'»lcogary Å statens till bergsbruk anslagna skogar här under berättelseåret afverkats (Bil. 17): Dylik utsyning omfattade: Motsvarande afverkning utgjorde: De privilegierade sågverk, belägna inom Norrbottens och Vesterbottens län, åt hvilka särskilda stockfångstskogar icke blifvit utbrutna, hafva under berättelseåret erhållit 6,231 sågtimmerträd om 4,634,3 kubikmeter (Bil. 20), motsvarande: Å gådana häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, här dels till delegarnes omedelbara disposition dels till hägnäder m. ni. å allmänningarne samt dels till husbehof åt bevakare utsynats följande belopp (Bil. 18): Efter ansökan från 230 innehafvare af kronojord, å af hvilken ek och bok icke må fällas utan domänstyrelsens medgifvande, hafva följande utsyningsbelopp beviljats (Bil. 21): vrakeh och bok. Dylik utsyning omfattade: Liknande utsyning uppgick Å de till vissa sågverk såsom ersättning för privilegierad stockfångst utbrutna skogar samt å nybyggen och kronohemman här jeralikt 2 utsyningsförordningen 'utsynats (Bil. 19): I öfverensstämmelse med den erfarenhet, som under Ordning virkett närmast föregående år vunnits, här virke från statens skogar inom de knorra orternå afyttrats å rot, sedan träden behörigen stämplats och klassificerats. Försäljningen här verkstälts å ofientliga auktioner, som hållits inför länsstyrelsen' eller i orten, der timret förefinnes, eller ock samtidigt på båda dessa ställen, hvarefter de gjorda anbuden, sedan skogsinspektören lemnats tillfälle yttra sig öfver desammas antaglighet, pröfvats af länsstyrelsen. Mindre värdefulla skogsalster hafva såsom förut sålts under hand af revirförvaltarne. i ^: Inom landets södra och mellersta delar försäljes visserligen den ordinarie afverkningen på årshyggena inom flertalet å häradtallmänningar; u utbrutna ttochfingsttkogar, ny byggeri och ronohtmman; å öfterloppimarher tomt oafvittrade hronomarher till privilegieraie tågverk; får fårtäljning.

16 8 Virkespris. Virkets utdrifning. Väganläggning. Strömrensning. revir å rot; men inom några revir, såsom Ölahflsoch Hunnebergs m. fl., upphugges och sorteras virket före försäljningen, och här rcsnltatet häraf utfallit gynsamt. Försäljningen här i allmänhet skett å offentliga auktioner i orten; dock hafva likasom i norra orterna mindre värdefulla skogseffekter afyttrats under hand af revirförvaltarne, hvarvid i mänga fall högre priser kunnat betingas än de å auktion erhållna. Försäljning under hand torde derför ock böra erhålla vidstrilcktare tillämpning än hvad hittills skett. Om än konjunkturen för trävaror under berättelseåret ej kan sägas hafva vant till någon väsentlig del sämre än det närmast föregående årets, här likväl mindre efterfrågan vid virkesauktionerna flerstädes förmärkts, och i vissa orter, der endast några få virkesamämare finnas, såsom vid en del af Norrbottens vattendrag, vid Ume- och Vindel-elfvarna i Vesterbotten samt vid Dalelfven i Kopparbergs län, hafva auktionsanbuden varit mycket låga, till följd hvaraf endast en mindre del af årsafverkningen blifvit försåld. I öfriga orter, hvarifrån virke afsättes till utlandet, hafva virkesprisen emellertid varit ungefär de samma som under föregående året, hvaremot i andra trakter af landet, der virke från allmän skog köpes för förbrukning i orten, priset å skogseffekter i följd af den å de flesta näririgsområden rådande trycktä ekonomiska ställningen ej. oväsentligt sjunkit. Till belysning af virkesprisens olikhet och vexling jnom landet här Bil. 2 blifvit npprättad. Denna visar för oupphugget sågtimmer, hvilket sortiment allmännast försålts från kronans skogar, följande resultat vid en jemförelse mellan högsta och Iägsta medelprisen, beräknade revirvis per kubikmeter: Virktsprii Under vintern rådande väderleksförhållanden voro, beträffande nörrländska länen och Dalarne, i allmänhet gynsamma för virkets framforsling till vattendragen, hvaremot flottningen uppgifves flerstädes hafva gatt mindre väl, isynnerhet i de smärre vattendragen, beroende detta på den hastiga snösmältningen och flodvattnets deraf följande korta varaktighet. Inom landets södra och mellersta delar här snötillgången flerstädes varit knapp och virkesutdrifningen i följd deraf försvårad; inom större dclen af Bergslags- och Vestra distrikten äfvensom i Östergötlands län uppgifva dock revirförvaltarnc att virkets utdrifning kunnat försiggå under jemförelsevis gynsamma förhållanden. Virlets utdrifning. Såsom i föregående årsberättelse anmärktes, erfordras särskilda väganläggningar för virkets utdrifning endast undantagsvis inom de norra länen, hvarest floderna med sina biflöden bilda naturliga utfartsleder för skogens produkter; men för att undanrödja svårigheter, vid transport af lifsförnödenheter och andra nödvändighetsartiklar vid skogsarbeten och förrättningar i de vidsträckta obygderna äro en del vägarbeten ound : gängliga. Sådana arbeten hafva under berättelseåret utförts inom Norra Arvidsjaurs revir längs Pite elf, mellan Muskusselet och Malmisjaur samt mellan Muskusselet och Ljusträsk. Inom södra och mellersta delarne af landet hafva, förutom mindre omfattande reparatibner, följande vägbyggnadsarbeten till underlättande af virkesafforslingen verkstälts å statens skogar: Olands revir: Af på Ramningshults kronopark pågående väganläggning här under året en sträcka af 891 meter fullbordats, hvarjemte stensprängning och planering pågått å de.n öfriga sträckan. Ombergs revir: Nya strandvägar till en längd af 900 meter hafva upptagits å Ombergs kronopark. Hunnebergs revir: Uppfartsvägen Byklef till kronoparken Hunneberg här omlagts, hvarjemte å samma kronopark, förutom omfattande reparationer och förbättringar, uppbrutits 554 meter ny väg. Marks revir: Den, under föregående år påbörjade vägen å kronoparken Gallåsen här fortsatts med en längd af 434 meter. Inom Engclholms revir hafva vägarbeten utförts invid Kolleberga skogsskola samt å Mölleröds kronopark. Utfartsvägen från Eickarums kronopark, Åhus revir, här delvis omlagts. Hallands revir: Å vägen från Kila till Bökhulfhar en sträcka af 113 meter blifvit fårdiglagd. Väganläggning. Strömrtntningar och strömbyggnader. Sedan Kongl. Maj:t anvisat nödiga medel, hafva på statens bekostnad omfattande arbeten utförts i syfte att flottbargöra de s. k. Grenarne i Varrisån, hvarigenom kronans här belägna skogstrakter vinna lättare afsättning och Ökadt värde. I öfrigt hafva dels i följd af med virkesköp från kronans skogar förenad rensningsskyldighet dels ock på enskildes initiativ följande arbeten till flottningens befrämjande verkstälts i vattendrag, hvari virke från kronans skogar flottas: Pajala revir: Under föregående år påbörjade rensningsarbeten i Kihlangijoki hafva fullbordats hvarjemte Kolkajoki, ett tillflöde till Kaunisjoki, under berättelseåret flottbargjorts samt en större ledbom utlagts vid Parkajoki mynning. Jockmocks revir: Strömreusningar hafva bedrifvits i Perlelfvehs nedre lopp. Norra'Piieå revir: Flottledens förbättrande i Vistån här under året fortsatts. Norra Arvidsjaurs revir: Eebrauerströmmens upprensning här fullbordats och en spardam uppförts vid Stjäggejaur. Södra Arvidsjaurs revir: Flottledsrensningarne i Nuortejaurbäckens öfra lopp är afslutad och dambyggnader uppförda vid sjöarne Nuortejaure och Tellek. Norsjö revir: Uti Skäppträskån, Karsbäcken, Jonträskbäckcn, Norsjöån, Bjurbäcken, Villbäcken,

17 Växtfysiologiska undersökningar. Rågångsrensning. Hägnader. Afdikning. Fröår. Skogsodling och återväxt. Hjelpgallring. Dagsverkspris. 9 Brunträskbäcken,. Bockträskbäcken och Sikträskbäcken hafva rensnings- och byggnadsårbeten blifvit verkstälda. Östra Åsele revir: Strömrensningar, dam- och kistbyggningar hafva utförts i Gideån med bivattnen Viskabäcken, Oxvattenbäcken och Tegelträskbäcken. Inom öfriga delar af Norrland samt inom Kopparbergs län här reglering af en del flottleder, i enlighet med gällande författningar egt rum. De i domänstyrelsens föregående årsberättelse omnämnda undersökningar för utrönande af skogens tillväxt och derpå inverkande omständigheter m. m. inom rikets nordliga län.hafva under sommaren 1885 fortsätta inom Norrbottens - län och omfattat skogslandet vid Lule, Kalix, Tärendö, Törne och Muonio elfvar samt fjellandet vid Lule och Törne elfvar. Sedan härmed dessa arbeten afslutats inom sagde län, här det insamlade materialet bearbetats; härigenom vunna resultat hafva sammanförts af direktören för skogsinstitutet C. G. Holmerz och amanuensen i domänstyrelsen Th. Örtenblad,. och medföljer deras framställning detta ars berättelse såsom särskildt bihang. De åtgärder till förekommande och hämmande af skogseld, som vidtagits inom Norr- och Vesterbottens län bestående deri att skogarne indelats i s. k', bråndrotar med en inom hvarje sådan utsedd uppsyningsman eller rotemästare med uppgift att utöfva tillsyn och omvårdnad inom roten till skydd mot skogseld samt att efter uppbåd af manskap om- Växtfysiologisla undertökningar i ; Norrland, rsrandt skogt- ' träden, deras tillväxt m. m. Inom rikets norra och mellersta delar hafva igenväxta eller otydliga rågångslinier mast upprensas i några revjr till flere mils längd. Inom de flesta revir i södra och mellersta delarne af Rågångtrensning. Hägnäder. landet äro hägnadsarbeten utfärda å skogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning; och utgör den sammanlagda längden af sålunda under året uppförda hägnäder enligt revirförvaltarnes berättelser omkring 60,000 meter. Dikningsarbeten, bestående i så väl upptagande af nya som rensning af äldre diken, hafva under år 1885 utförts å allmänna skogar inom 22 revir, belägna i södra och mellersta landet, till en sammanlagd dikeslängd af, förutom icke specificerade smärre dikningsarbeten, 77,400 meter, hvaraf nya diken 52,700 och förutvarande, upprensade diken 24,700 meter. För våra skogbildande barrträd, tallen och granen, uppgifves frösättningen under berättelseåret hafva varit god eller medelgod inom följande revir: Afdikning. Fröår. holms, Jönåkers och Slättbygds revir, medan för granen ett liknande förhållande egt rum inom Torneå, Norra Jemtlands Enköpings, Upsala, Örbyhus, Åkers, Jönåkers, Kinda, Östkinds, Slättbygds och Sunnerbo revir.' Tallen synes sålunda i allinänhet haft ett medelgodt, granen deremot ett 'svagt fröår. Anmärkas bör dock, att revirförvaltarnes uppgifter om frösättningen icke alltid synas afse det år, hvarunder fröen affalla, hvilket delvis torde förklara den enligt uppgifterna ojemna frösättningen. Skogsodling å allmänna skogar eger företrädesvis rum ilandets södra och mellersta delar,,och säges återväxten ej blott å kulturfälten utan ock å fröträdshyggena under den fuktiga sommaren hafva lyckats väl. Den skogsodlade arealen uppgår enligt revirberättelserna till i rundt tal 2,000 hektar, förutom 980 hektar hjelpkultiverad mark; kostnaderna häi-för beräknas utgöra sammanlagdt 44,000 kronor. I Norrland och Dalarne föryngras skogen nästan uteslutande genom sjelfsådd, och omnämnes återväxten härigenom inom flere revir vara betryggad, hvaremot den på vissa trakter är otillfredsställande. Hjelpgallring å under skogsstatens vård oeh förvaltning stående skogar utföres allmänt, der så befinnes lämpligt, ända upp i södra Norrland och Dalarne. Härigenom erhållet virke angifves vara lättsåldt och gallringarnes inflytande på den qvarvarande skogen gynsamt. För följande revir föreligga i revirberättelserna uppgifter om gängse pris å mansdagsverken för skogsarbeferi år 1885: Skogtodling och återväxt. Hjelpgallring. Dagiverktprii. Tallen säges hafva haft svag frösättning eller saknat kottar i Vestra Åsele, Södra Helsinglands-, Enköpings, Stock : Skogteldar.

18 10 Stormskador. Skogsinsekter m. m. Skogsåverkan. Förbrytelser mot jagtförfattningarne. Mulbete och höslåtter. Enskildes skogar. Stormskador. Skogsinsekter och annan skada å skogen. bestyra släckning af dylika eldar omförmälas af flertalet revirförvaltare medföra göda resultat. Den under sommaren rådande regniga vädcrleken här ock mycket motverkat skogsoldars uppkomst och spridning, hvarföre härigenom uppkommen skada å skogen varit ringa, jemförd med hvad under föregående år varit fallet. Den af eld härjade arealen af allmänna skogar uppgifves omfatta 380 nektar, hvaraf inom de två nordligaste länen 358 hektar. Inom landets nordligaste delar rasade under våren, den 10 och 11 juni, en stark nordlig snöstorm, hvaraf anmärkningsvärda skador omnämnas hafva förorsakats inom flere revir. Södra Sverige hemsöktes den 4 och 5 december af stormar, och dylika, ehuru såsom det synes med begränsad, omfattning, omnämnas äfven från några af mellersta landets revir, såsom Vesterås och Kinne m. fl. Å kulturfälten här snytbaggen (Hylobius abietis) föröfvat stor skada inom flere revir i landets södra och mellersta delar, och hafva åtgärder till denna insekts utrotande vidtagits inom Örbyhus, Vesterås, Ölands m. fl. revir. Barkborren (Tomicus typograpkus) och märgborren (Hylesinus piniperda) omnämnas till anmärkningsvärd myckenhet hafva förekommit inom Enköpings, Hunnebergs, Åkers och Svältornas revir, hvaremot den i föregående embetsberättelse påpekade insekthärjningen å kronoparken Norra Qvill i Tjusts revir under året upphört. Ollonborrens (Melolontha vulgaris) larver hafva anstalt förödelse bland tallkulturerna i Engelholms och Hallands revir. Inom Hunnebergs revir hafva tjädrar och barar samt inom Eksjö revir sorkar föröfvat skador i plantskolorna. Tallplantornas farsot skytte här å vissa trakter uppträdt mera förödande än någonsin tillförene, under det den å andra trakter visat ett märkbart aftagande. Snötryck här inom flere revir förorsakat stor skada, i särskildt inom Elfdals och Kopparbergs, hvarest till och med träd af 6 till 9 tums groflek vid 8 till 10 alnars längd afbrutits genom den tunga snöbelastningen. Grantorka griper omkring sig å några allmänna skogar, särskildt i Norra Jemtlands och Gestriklands revir. Under år 1885 å allmänna skogar åverkadt virke utgör enligt revirberättelserua (Bil. 23): Skogsåverkan. I de'fall,'då beslagsvirke från de allmänna skogarne icke kunnat afyttras till antagliga pris, här för att icke genom försäljning till underpris uppmuntra till vidare åverkningar virket, liksom förut skett, onyttiggjorts, hvilken åtgärd under berättelseåret behöft vidtagas endast inom Norr- ochvesterbottens samt Kopparbergs län med tillsammans 255,7 9 kubikmeter, hufvudsakligast bestående af sågtimmerträd och timmer till ett antal af 548 stycken (Bil. 24). Motsvarande belopp utgjorde: Under berättelseåret voro genom skogspersonalens försorg 478 mål rörande förbrytelser mot skogsförfattningarna anhängiggjorda inför domstol, hvarvid svaranden blef fäld uti 298 mål men frikänd uti 37, medan 143 mål ännu vid årets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo till 9,005 kr., hvarjemte svarandena dömts utbetala skadeersättning till ett sammanlagdt belopp af 4,427,36 kr. (Bil. 25). Dessa belopp utgjorde: Atalade fö rbrytelser mol skogsfb rfattningarne.. Inkomsterna tör å allmänna, under skogsstatens förvaltning stående skogar, utarrenderadt bete och höslåtter uppgick under år 1885 till 34,666,21 kr. hvaraf särskildt för mulbete 25,258,20 kr. och för höslåtter 8,006,76 kr., förutom 1,401,25 kr. i arrendeafgifter deri båda posterna sammanförts (Bil. 26). Motsvarande inkomst utgjorde: Mulbete och höslåtter. hvaraf den vida öfvervägande delen tagits i beslag. Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke här beräknats utgöra 4,600,05 kubikmeter, motsvarande: Enskildes skogar. Den del af landets utmarksareal, inbegripet betesmark samt fjell och andra impediment, som är i enskildes ego, här beräknats utgöra i rundt tal 30,022,000 hektar eller 83,83 % af. hela landets. På grund af till revirförvaltarne inkomna ansökningar om utsyning för afsalu af undermålig skog i öfverensstämmelse med de för Norr- och Vesterhottens län Ytvidd. ' Skogar och flygtandtfålt med inskränkt disposition.

19 Enskildes skogar. 11 gällande skogsförfattningar, här å 384 skattehemmansskogar dylik utsyning inom 8 revir verkstälts, omfattande 166,887 st. träd, hufvudsakligen undertryckt och skadad tallskog samt gran. A skattehemman med inskränkt dispositionsrätt till skogen, belägna inom de norrländska länen, verkställes utsyning af för afsalu afsedda träd i öfverensstämmelse med skogarnes afkastningsförmåga, och hafva dessa.utsyningar under berättelseåret omfattat 56,254 träd. Sådana hemmans skogar äro tillantalet 121 stycken med en sammanlagd areal af 83,388,29 hektar. Jemlikt den för Gotland gällande nådiga förordning af den 10 september 1869 här af vederbörande skogstjensteman besigtning företagits å skogen till fem hemman, af hvilka tre stälts under sådant skogsförsäljningsförbud, som nämnde förordning stadgar. Enskildes flygsandsfält, som stå under skogsstatens kontroll, äro belägna i Hallands, Blekinge, Åhus och Engelholms revir och uppgå till ett antal af 19 stycken med 3,153,88 hektars ytvidd. Utsyning för afverkning här verkstälts å sex af dessa flygsandsfält inom Hallands och Åhus revir till ett sammänlagdt belopp af 1,307,9 o kubikmeter. Bland de åtgärder, som af landsting, hushållning?- sällskap och gillen m. fl. under året vidtagits till höjande af skogsskötseln å enskildes mark, hafva följande kommit, till domänstyrelsens kännedom: Vesternorrlands län: föreningen»skogsknltur i Norrland», som åtnjuter frikostigt understöd af enskilda personel-, utlemnar kostnadsfritt skogsfrö samt aflönar instruktör för att tillhandagå vid skogskulturer och söker genom undervisning väcka intresse för skogarnes skötsel och vård. Vid länets ' landtbruksskola lemnas undervisning i skogshushållning af en skogsingeniör. Gefleborgs. läns hushållningssällskap här ^arbetat för införande af en förbättrad hushållning å enskildes skogar genom att dels hålla skogsfrö af god beskaffenhet reqvirenter tillhanda dels ock söka befrämja insamling af barrträdsfrö, hvarjemte sällskapet utbetalt skogsingeniörers dagarvoden för den tid, de af länets skogsegare användts. Kopparbcrgs läns hushållningssällskap här för året anslagit 250 kr. till skogshushållningens befrämjande, och af sällskapet anstälde skogsplantörer lemnas kostnadsfri undervisning i skogssådd. Vermlands läns landsting och hushållningssällskap hafva i likhet med föregående år lemnat 600 kronors anslag till en inom länet bosatt skogsingeniör, med skyldighet för denne att efter reqvisition tillhandagå enskilde skogsegare vid ordnandet af skogshushållningen, hvarjemte landstinget lemnat bidrag till Vermlands och Orebro läns gemensamma skogsskola vid Presterud. Örebro läns hushållningssällskap här under året lem-, nät följande anslag: till skogsodlingens inom länet främjande 1,000 kr., till underlättande af skogsingeniörs biträde 100 kr. och till inköp af skrifter angående skogshushållning att kostnadsfritt utdelas 400 kr. Länets landsting bidrager med 1,000 kr. årligen till upprätthållande af Presteruds skogsskola. Ätgärder till förbättrande af tkogsshötseln. Vestmanlands läns hushållningssällslcap här aflönat tvänne skogsplantörer till enskildes tjenst. Upsala läns hushållningssällskap här för 1885 anvisat 2,000 kr. till underhåll af plantskolor i Upsala, hvarifrån plantör tillhandahållas enskilde skogsegare; hushållningssällskapet här likaledes anvisat medel för dagarvode åt skogsingeniörer, då de inom länet anlitas. Stockholms läns hushållningssällskap och landsting hafva för skogskulturer å enskildes mark anslagit 1,500 kr.? Gotlands läns hushållningssällskap ntdelar åt enskilde gratis skogsfrö och plantör: : Södermanlands läns landsting och hushållningssällskap hafva hvartdera i likhet med föregående år anvisat 2,000 kr. för skogshushållningens befrämjande inom länet, af hvilka medel arvoden utgått åt trenne jägmästare, som tillhandagått enskilde i skogskulturer, hjelpgallringar och skogsindelningar m. m., lemnat undervisning i skogsskötsel vid folkskolor o. s. v. Skogsfrö och plantör hafva kostnadsfritt utlemuats. Länets hushållningssällskap här såsom understöd åt Skogshalls skogsskola anvisat 2,500 kr. att mot redovisning användas i mån af behof. Öster gotlands läns hushållningss'ällskap aflönar fortfarande en länsskogsman och tre plantörer, med åliggande för den förre att åt allmänheten meddela råd och upplysningar rörande skogars rätta skötsel och vård, anordna gallringar, utsätta hyggen m. m. och för de senare att utan annan ersättning af enskilde 'skogsegare än husrum och fri kost biträda med kulturers verkställande och plantskolors anläggning. Vid anlitande af dessa personer erhålles skogsfrö gratis. Skaraborgs läns hushållningssällskap tillhandahåller allmänheten genom sina kretsafdelningar skogsfrö och plantör, hvarjemte det står hvarje skogsegare fritt att på sällskapets bekostnad reqvirera skogstjensteman för att erhålla upplysning rörande skogens skötsel. Elfsborgs läns landsting och tvänne hushållningssällskap hafva äfven för år 1885 anslagit sammanlagdt 9,000 kronor till skogsodling å enskildes marker. Häraf utbetalas arvode åt skogstjensteman och aflöning åt plantörer, hvarjemte plantör och frö kostnadsfritt tillhandahållas. En inom länet bildad fröodlingsförening verkar bland annat för insamling af skogsfrö. Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap verkar fortfarande för skogsskötselns främjande så väl å enskildes som å af sällskapet disponerad mark, i hvilket syfte sällskapet aflönar tvänne skogsförvaltare och nödigt antal plantörer samt gratis utdelar plantör och skogsfrö. Vid årets kulturer hafva användts 5,220 kg. skogsfrö och 2,024,000 st. plantör. Kalmar. läns norra hushållningssällskap här för året anslagit 1,000 kr. till inköp af skogsfrö och bekostande af skogsodling, och södra hushållningssällskapet här i likhet med föregående år kostnadsfritt tillhandahållit allmänheten Bkogsfrö och plantör samt biträde af skogsingeniör. Jönköpings läns hushållningssällskap här för år 1885 anslagit 500 kr. till skogsodling.,af sådan skoglös mark, som af enskilde dertill upplåtes. Hallands läns skogsodlingssällskap här under berättelseåret till 175 reqvirenter

20 12 Enskildes skogar. Jagten. Jagtvård. utdelat 820,950 st. skogsplantor och 408 kilogram skogsfrö. Till bestridande af kostnaderna härför här länets hushållningssällskap anslagit 3,000 kr. Blekinge läns hushållningssällskap här för år 1885 anslagit 3,000 kr. till atgärder för förbättrad skogsskötsel inom länet, i hvilket syfte dels sakkunnigt biträde tillhandahållits allmänheten, kostnadsfritt under tre dagar på hvarje ställe samt för tid deröfver mot 2 kr. per dag, dels ock plantör utlemnats kostnadsfritt eller till lågt pris. Under året här till 69 reqvirenter utlemnats 509,720 plantör- Äfven å enskildes skogar hafva under 1885 ars regniga sommar skogseldarne haft ringa omfattning; och i syfte att inskränka dem hafva inom vissa delar af Norrland enskilde skogsegare utfäst belöningarförupptäckandeafbrandanläggning. Bland skador å enskildes skogar, förutom de som i fråga om allmänna skogar nämnts, framhålles, att kronhjortarne i Skåne förorsakat anmärkningsvärd skada å så väl bok- som barrskog. Skogseldar och annan skada å nkogtn. Slcogsinijtniörtrnas verksamhet. Till enskildes tjenst anstälda, med statsmedel aflönade 6 skogsingeniörer hafva år 1885 utöfvat följande verksamh'et (Bil. 27): Med undantag af Vesterbotteris, Gotlands, Göteborgs och Bohus, Blekinge, Kristianstads och Hallands län, hafva förrättningar utförts inom rikets öfriga län å tillsammans 235 förrättningsställen. Skogsingeniörernas arbeten; som sammarilagdt upptagit 689 dagar, hafva till.beskaffenbeten bestått i: hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks- eller andra läroanstalter, föredrag vid landtbruksmöten eller eljest offentligt upptagit 21 dagar, samt 240 dagar användts till andra förrättningar, bestående i lemnade råd och anvisningar uti till skogshughållningen hörande frågor. Jagten. Genom revirförvaltarnes meddelanden hafva följande åtgärder, som till jagtvårdens förbättrande vidtagits under år 1885 af landsting, hushållningssällskap, kommuner, jägarförbund och enskilde, kommit till domänstyrelsens kännedom: Vesterbottens läns jägarförbund söker befordra jagtvården inom länet; i samma syfte verkar Norsjö kommun, som för angifvande af behörigen styrkt oloflig elgjagt utfäst en belöning af 25 kr. Vesternorrlands jagtvårdsförening utbetalar premier för rofdjurs dödande samt vakar öfver jagtlagarnes efterlefnad; föreningen åtnjuter understöd af länets landsting och hushållningssällskap med 500 kr. af hvartdera. Gefleborgs läns landsting och hushållningssällskap hafva under år 1885 utbetalt premier för dödande af räf 3 kr., dufhök, berguf och örn 2 kr. samt korp och kråka 15 öre. Kopparbergs läns landsting söker decimera rofdjursstammen genom att utgifva skottpenningar för räf under, tiden 1 april 31 oktober 3 kr. samt för hök och berguf 1 kr. Vermlands läns landsting här dels utbetalt skottpremier, nämligen för räf under april oktober 3 kr., hönshök 2 kr. och kråka 10 öre, dels anslagit 300 kronor att utgå såsom ersättning till s. k. elgpolis, anstäld i syfte att motverka olaga elgjagt. Örebro läns landsting utdelade under året premier för dödande af räf under sommarmånaderna 3 kr., berguf 3 kr., dufhök 1 kr. och kråka 10 öre; dessutom belönade Hällefors jagtförening inom området för dess verksamhet dödandet af räf, berguf och dufhök mad 3 kr, samt sparfhök och vråk med 1 kr. Jagtvtird. Vestmanlands läns landsting här för en tid af 5 år från och med år 1883 bestämt följande premier att utgå för räf, dödad under april oktober, 3 kr., hönshök och uf 2 kr. och för örn 3 kr. Upsala läns landsting här i likhet med föregående år anvisat ett förslagsanslag af 2,000 kr. att utgå såsom premier för inom länet dödad räf och berguf med 3 kr. samt för hönshök 2 kr. Länets»jagtvårdsförening» arbetar genom sina i orterna antagna»jagtchefer» och»jagtvårdare» för att upptäcka och till laga åtal befordra öfverträdelser mot jagtlagarne. Stockholms läns hushållningssällskap och landsting hafva under 1885 utbetalt skottpremier för räf, uf och hök samt det senare derjemte äfven för kråkor. Likasom under flera föregående år här Södermanlands läns landsting utdelat premier för räf, dödad under april oktober, 3 kr., för uf, dufhök och örn 2 kr. samt för kråka 10 öre. Enskilde skogsegare uppmuntra dessutom sina skogvaktare genom belöningar att efterhålla skadliga djurarter. Jönåkers och Bönö häraders jagtförbund verka fortfarande för jagtvårdens höjande. Östergötlands läns landsting här under året såsom skottpremier utgifvit för räf, dödad under april september, 2 kr. och under öfriga delen af året 1 kr., för hönshök 2 kr. och för kråka 10 öre. Kalmar läns landsting belönar dödandet af räf med 3 kr., dufhök 1 kr. och kråka 10 öre. Jönköpings läns landsting lemnar skottpenningar för räf 3 kr., berguf och dufhök 2 kr. samt för kråka 20 öre. En filial af svenska jägarförbundet här under året bildats inom länet. Smålands

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103 Kongl. Maj:ts nådiga förordning (Rubrik och datum kungörs från predikstolen.) Angående explosiva varors transporterande på järnväg Given Stockholms slott den 19 november

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog; SFS 2006:171 Utkom från trycket den 21 mars 2006 utfärdad den 9 mars 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1864-1912. Täckningsår: 1861-1910

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2015:60 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 1945 46.

Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 1945 46. FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET Helsingfors, den 21 april 1945. N:o 140288. Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 194546. I. Generellt. Med beaktande av behovet under följande konsumtionsperiod samt

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

JAKT, FISKE OCH HISTORIA. Föreläsning av Lennart Lundmark vid partiet Samernas årskonferens i Lycksele 20 maj 2006.

JAKT, FISKE OCH HISTORIA. Föreläsning av Lennart Lundmark vid partiet Samernas årskonferens i Lycksele 20 maj 2006. 1 JAKT, FISKE OCH HISTORIA Föreläsning av Lennart Lundmark vid partiet Samernas årskonferens i Lycksele 20 maj 2006. Vid mitten av 1800-talet synes deras urgamla rätt hava bortglömts. Det skrev en utredning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

reglemente för älvdalens besparingsskog

reglemente för älvdalens besparingsskog reglemente för älvdalens besparingsskog LAG OM ALLMÄNNINGSSKOGAR I NORRLAND OCH DALARNA reglemente för älvdalens besparingsskog Fastställt av länsstyrelsen i Dalarnas län att gälla från och med den 1 oktober

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m HHIMHi iiiijsrm OSB Sm us m^^mw^^m Turisttrafiken till Finland. År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlänningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250 milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Ljusdal, 31 ha. Kläppen

Ljusdal, 31 ha. Kläppen Ljusdal, 31 ha Kläppen 1 2 SKOG VID KÖLSTRÖMMEN Del av fastighet i en ägofigur omfattande ca 30 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. God tillgänglighet genom tre korsande vägar varav en

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Bilaga 3 Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Sammanställt av Lantbruksstyrelsen 1981 PM Angående ett dikningsföretags organisation och funktion Enligt bestämmelserna i vattenlagen

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer