BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Skogsstyrelsen ersattes 1883 av Domänstyrelsen Föregångare: Skogs-styrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år Stockholm : P.A. Norstedt & söner. - (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet ; I) Detta häfte innehåller en översikt över skogs- och jaktlagstiftningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till Här finns både om samhällsägda skogar och om den enskilda skogshushållningen. I tabellbilagan finns årliga uppgifter i vissa fall ifrån Efterföljare: Kungl. Domänstyrelsens förvaltning / av Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm : Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Domänverket / Kungl. Domänstyrelsen Det enskilda skogsbruket / av Kungl. Skogsstyrelsen. Stockholm : Centraltryckeriet, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Skogsstatistisk årsbok / Kungl. Skogsstyrelsen Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS Q digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007 urn:nbn:se:scb-bi-q0-8801_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Underdånig berättelse. Innehållsförteckning. Skogarne. Allmänna skogar sid. I. Kronoparker» II. Flygsandsplanteringar.» II. Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar» II. För statsverket utarrenderade egendomars samt militieboställens skogar» II. Civila boställens skogar» II. Ecklesiastika boställens skogar» II. Skogar till allmänna inrättningars hemman» II. Utbrutna stockfångstskogar» II. Statens till bergsbruk upplåtna skogar» II. Häradsallmänningar» II. Nybyggens och kronohemmans skogar» II. Afverkning och utsyning» III. Ordning för virkets försäljning» IV. Virkespris» V. Virkets utdrifning» V. Väganläggning» V. Strömrensning» V. Växtfysiologiska undersökningar i Norrland rörande skogsträden, deras tillväxt m. m.» V. Rågångar» V. Hägnader» V. Afdikning.» VI. Fröår» VI. Skogsodling och återväxt..» VI. Hjelpgallring» VI. Dagsverkspris» VI. Skogseldar» VI. Stormskador» VI. Skogsinsekter och annan skada och sjukdom på skogen...» VII. Skogsåverkan» VII. Åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» VII. Mulbete och höslåtter» VII. Enskildes skogar» VII. Åtgärder till förbättrad skogsskötsel» VII. Skogsingeniörernas verksamhet.» VIII. Jagten. Jagtvård» VIII. Skottpremier» IX. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne» IX. Rofdjur» IX. Roffåglar och kråkor..» IX. Af rofdjur dödade husdjur» IX. Nyttigt vildt» IX. Skogsundervisningen. Skogsinstitutet..» X. Skogsskolor...» X. Af trycket utgifna arbeten rörande skogs- och jagtväsendet» X. Meteorologiska försöksstationer» X. Rapport au Roi. Table des matières. Foréts. Forêts publiques page I. Forêts délimitées du domaine» II. Plaines de sables mouvants» II. Forêts non encore délimitées de l'état» II. Forêts des domaines affermés et des domaines militaires» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires civils» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques» II. Forêts appartenant aux bien-fonds des institutions publiques» II. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» II. Forêts de l'état mises à la disposition des mines» II. Forêts de districts» II. Forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, etc.» II. Exploitation et marque du bois» III. Mode de vente du bois» IV. Prix du bois» V. Transport du bois» V. Travaux de voirie» V. Curage des cours d'eau pour le flottage» V. Recherches de physiologie végétale dans le Norrland, concernant les bois forestiers, leur accroissement, etc.» V. Enclos» V. Perchis» V. Drainage» VI. Récolte des semences» VI. Reboisement et recroit» VI. Éclaircies» VI. Prix du travail à la journée» VI. Incendies» VI. Ravages causés par les vents» VI. Ravages causés par les insectes, et autres ravages, ainsi que maladies des arbres» VII. Délits forestiers» VII. Porsuites pour délits forestiers» VII. Pâture et fenasion» VII. Forèts privées.» VII. Mesures prises pour l'amélioration des forêts» VII. Activité des ingénieurs forestiers» VIII. Chasse. Surveillance de la chasse» VIII. Primes pour la destruction des carnassiers» IX. Poursuites pour délits de chasse» IX. Carnassiers» IX. Oiseaux de proie et corneilles» IX. Animaux domestiques tués par les carnassiers» IX. Gibier» IX. Instruction forestiêre. Institut forestier (Ecol supérieure de silviculture)» X. Êcoles forestières (inferieures)» X. Littérature forestière et cynégétique» X. Stations météorologiques» X.

6 Skogsadministrationen. För skogsväsendet anstäld personal sid. XI. Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter» XI. Stadganden rörande skogs- och jagtväsendet» XI. Inspektionsresor» XI. Finanserna. Värdet af statens skogsegendom» XI. Inkomster» XI. Anslag» XII. Utgifter» XII. Besparingar å anslagen...» XII. Nettobehållning» XII. Ecklesiastika skogsmedel» XIII. Markinköp för bildande af kronoparker» XIII. Bilagor. N:o 1. Såldt och afsynadt virke från kronoparker m. fl. kronoskogar» 2.» 2. Såldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket» 11.» 3. Såldt virke från ecklesiastika boställsskogar, hvilkas hela ordinarie behållna afkastning tillfaller löningsfond» 12.» 4. Såldt virke för ecklesiastika boställens skogsfond» 14.» 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke» 15.» 6. Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar m. fl.» 17.» 7. Åverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar» 18.» 8. Från häradsallmänningar utlemnadt virke 19.» 9. Utsynadt virke å nybyggen, kronohemman och utbrutna stockfångstskogar 21.» 10. Utsyning af vrakek och bok» 22.» 11. Virkespris i olika delar af landet» 24.» 12. Åverkadt virke å allmänna skogar Onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar» 34.» 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne 35.» 15. Statens skogsingeniörers förrättningar..» 37.» 16. Dödade rofdjur samt skottpenningar» 37.» 17. Husdjur dödade af rofdjur 38.» 18. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne» 39.» 19. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna 41.» 20. Statsverkets skogsmedel 42.» 21. Anslag och utgifter» 45.» 22. Utgifter från 1888 års reservationsanslag till skogsväsendet» 46.» 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond» 53.» 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond» 56.» 25. Värdet af statsverkets, under Domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom» 57. Administration des forêts. Personnel attaché au service des forêts publiques page XI. Domaines à la disposition des fonctionnaires forestiers...» XI. Ordonnances concernant les forêts et la chasse.» XI. Inspections» XI. Finances. Valeur des forêts de l'état..» XI. Revenu» XI. Budget» XII. Frais» XII Épargnes budgétaires» XII. Revenu net» XII. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» XIII. Acheter de terre pour l'organisation de forêts delimitées du domaine» XIII. Annexes. N:o 1. Bois vendu et marqué des forêts du domaine» 2.» 2. Bois vendu des forêts appartenant aux domaines à la disposition des fonctionnaires de l'état, mais dont les revenus entrent en partie dans les caisses publiques» 11.» 3. Bois vendu des forêts faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques, et dont les revenus passent au fonds d'appointements» 12.» 4. Bois vendu pour le compte du fonds forestier des domaines ecclésiastiques» 14.» 5. Bois marqué des domaines ecclésiastiques pour la construction des églises et des cures» 15.» 6. Bois vendu, séquestré dans les forêts des domaines mises à la disposition héréditaire des colons, etc.» 17.» 7. Bois coupé dans les forêts publiques mises à la disposition des mines» 18.» 8. Bois marqué des forêts de district» 19.» 9. Bois marqué, soit des forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, soit de celles de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 21.» 10. Hêtres et chênes de rebut, marqués» 22.» 11. Prix du bois dans les différentes parties du pays» 24.» 12. Délits forestiers: bois coupé dans les forêts publiques» 32.» 13. Bois séquestré et mis hors d'état d'être utilisé...» 34.»14. Poursuites pour délits forestiers» 35.» 15. Activité des ingénieurs forestiers» 37.» 16. Carnassiers tués et primes pour la destruction des carnassiers» 37.» 17. Animaux domestiques tués par les carnassiers...» 38.» 18. Poursuites pour délits de chasse» 39.» 19. Élèves et apprentis de l'institut forestier et des écoles forestières» 41.» 20. Revenu des forêts de l'état» 42.» 21. Budget forestier» 45.» 22. Frais de l'administration des forêts, les appointements en salaires non compris» 46.» 23. Revenu des forêts de domaines ecclésiastiques...» 53.» 24. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 56.» 25. Valeur des forêts de l'état» 57.

7 TILL KONUNGEN. Domanstyrelsen fàr härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för år Skogarne. Allmänna skogar. Kronoparkernas ytvidd, som vid utgången af år 1887 omfattade 3,386, hektar, har under berättelseåret ökats med hektar och utgjorde sålunda vid årets slut 3,396, hektar. Denna ökning har uppstått: dels derigenom att vid utarrendering eller vid försäljning af kronoegendomar, skogsmark blifvit afsatt till kronopark, neraligen inom:

8 II Allmänna skogarnes ytvidd. Norra Jemtlands revir: utskogen till försålda indragna militiebostället Tulligsås i Ströms socken af Jemtlands län hektar. Åkers revir: från Gripsholms kungsladugård dess audel i Hemön äfvensom Elgön med tillhörande torp i Kernbo socken af Nyköpings län hektar. Marks revir: utmarksskifte till indragna civilbostället Hinnarehult i Horreds socken i Elfsborgs län, tillagdt Gallåsens kronopark hektar. Malmöhus revir: utmarken till indragna regementsfältskärsbostället Stenkelösa N:o 1, 2, 3 och 6 i Långaröds socken af Malmöhus län, tillagd Jönstorps kronopark hektar. dels genom inköp af mark till bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker inom Karlstads, Fryksdals, Örebro, Upsala, Kinda och Kalmar revir, för hvilka markinköp här nedan under rubrik»finanserna» närmare redogöres, utgörande tillhopa 5, hektar. dels derigenom att efter Riksdagens hörande jemlikt nådigt Bref den 25 November 1887, angående upplösning af det då bestående rättsförhållandet mellan kronan och Sala bergslag, Nora skogsallmänning i Sala revir af Vestmanlands län blifvit från och med den 1 Januari 1888 ställd under skogsstatens vård och förvaltning för att såsom kronopark förvaltas 2, hektar. dels derigenom att kronolägenheten Blängsmosse i Skaraborgs län blifvit jemlikt Kongl. Bref den 25 Februari 1888 afsatt till kronopark hektar. dels ock derigenom att aftal på grund af nådigt bref den 18 Maj 1888 blifvit den 20 Juni samma år träffadt om öfverlåtelse till kronan af Fällforså sågverks-stockfångstområden i Säfvar socken af Vesterbottens län för att af kronan genast tillträdas hektar. Hushållningsplaner hafva under året af Domänstyrelsen fastställts för 7 kronoparker med en sammanlagd areal af 13, hektar, hvaraf 9,805"is hektar skogsmark och 3, hektar impediment. Dessutom har uppskattning af skogstillgången å 11 kronoparker med en areal af 30, hektar egt rum. Fly g sandsplantering arnes areal har under berättelseåret icke undergått förändring och utgör således 1, hektar. Ofverloppsmarkers och oafvittrade kronomarkers areal är sedan föregående berättelseår oförändrade och anses i enlighet med då lemnade uppgifter utgöra tillsammans 623,400 hektar. Kungsgårdars och andra för statsverkets räkning utarrenderade eller af kronan omedelbart disponerade egendomar hade vid utgången af år 1888 en sammanlagd utmarksareal af 252, hektar, motsvarande 254, hektar föregående år; och har areal förändringen uppstått dels derigenom att hektar skogsareal genom 8 bostadsboställens indragning under året tillkommit, medan å andra sidan 15 kronoegendomar med en utmarksareal af 1,033-2 o hektar blifvit försålda, dels derigenom att, såsom under rubriken "kronoparker" är närnndt, af vissa kronoegendomar 1, hektar skogsmark blifvit afsatta till kronopark. Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 196 stycken hithörande hemmans skogar med en sammanlagd areal af 21, hektar, hvaraf 17, hektar skogsmark och 3, hektar impediment. Härjemte hafva kompletteringsplaner för återstående år af löpande arrendeperiod godkänts för 62 stycken hemmans skogar med en areal af 3, hektar, hvaraf 2, hektar skogsmark och hektar impediment. Civila bostadsboställen med utmark voro vid 1887 års slut till antalet 360 med en ytvidd af 18, hektar, men utgöra nu, sedan 7 boställen med en areal af tillhopa hektar till statsverket indragits 353 med en ytvidd af 17, hektar. Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 17 boställens skogar med en areal af 1, hektar, hvaraf hektar skogsmark och hektar impediment. Ecklesiastika med skogs- eller hagmark försedda boställen äro till antalet och arealen oförändrade, och utgöra 2,513 stycken med en areal af tillhopa 327, hektar. Under året hafva 153 stycken hushållningsplaner faststälts med en areal af 22, hektar, hvaraf 17, hektar skogsmark och 5, hektar impediment. Skogar till allmänna inrättningars hemman, hvilka vid 1887 års slut voro 591 med en ytvidd af 32, hektar, hafva till antalet eller arealen under året ej förändrats. För 9 hemman med en areal af hektar, hvaraf hektar skogsmark och hektar impediment hafva hushållningsplaner under året faststälts. Af stockfångstskogarne, hvilka under närmast föregående år utgjorde 178 stycken med en areal af 258, hektar, har under berättelseåret en blifvit, på sätt under rubriken kronoparker redan är nämndt, till kronan afträdd, nämligen Fällforså sågverks stockfångstområde med en areal af hektar, hvadan berörde skogars areal vid berättelseårets slut utgjorde 257, hektar. I 1886 och 1887 års berättelser är omnämndt, att aftal kommit till stånd om öfverlåtelse till kronan af vissa sågverks stockfångstområden, med en areal af 24, hektar, mot det att sågverkens égare blifvit berättigade, att å dessa områden under tio års tid afverka timmerskog af vissa dimensioner. Äfven under berättelseåret hafva dylika aftal på grund af särskilda nådiga beslut tillkommit, nemligen i fråga om Hvitåfors, Ljusa, Selets, Borgfors, Lo och Kramfors, Håknäs, Hyngelsböle, Forsse, Säfvar, Degerfors, Vestanå samt Rathu sågverks stockfångstskogar, upptagande en ytvidd af tillhopa 97,066'2 3 hektar, hvilken skogsareal, liksom ofvannämnda 24,747'23 hektar, vid afverkningstidens slut återfaller till kronan. Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar utgjorde år stycken med en ytvidd af 42, hektar, men sedan Nora skogsallmänning, deri Sala silfververks bergsslagsallmänning är inbegripen, på sätt ofvan under rubriken kronoparker är nämndt, öfverlåtits till kronan, upptogo vid berättelseårets slut ifrågavarande skogar, till antalet 38, en areal af 40, hektar. Häradsallmänningarne, inberftknadt besparingsskogar eller allmänningar i Norrbottens, Gefleborgs och Kopparbergs län utgöra liksom föregående år 116 stycken med en areal af tillhopa 380, hektar. Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 3 stycken häradsallmänningar med en areal af hektar, hvaraf hektar skogsmark och hektar impediment. Nybyggens och kronohemmans skogar upptagas i likhet med föregående år aproximativt till 1,818 stycken med omkring 1,027,000 hektars ytvidd.

9 Allmänna skogarnes ytvidd. Afverkning och utsyning. III Hushållningsplaner hafva faststälts för 9 stycken dylika skogar med en ytvidd af 3, hektar, hvaraf 2,19472 hektar skogsmark och 1, hektar impediment. Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarne utgör alltså enligt nu lemnade uppgifter vid berättelseårets slut 6,356, hektar, motsvarande 6,351, hektar föregående år. I denna summa äro icke inräknade dels inom Norrbottens läns öfre lappmark belägna kronomarker, hvilkas ytvidd icke kan uppgifvas förr än afvittringen vidare fortskridit, dels inom Jemtlands län befintliga s. k. lappskattefjell, hvilka, ehuru upplåtna åt lapparne till renbete, jagt och fiske samt nödigt skogsfäng, i öfrigt stå under kronans disposition. Afverkning och utsyning å de allmänna skogar, från hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för under statens förvaltning stäld fonds räkning, har, enligt från skogstjenstemän till domänstyrelsen inkomna uppgifter, husbehofsvirket oberäknadt, haft följande omfattning: a) å kronoparker, flygsandsplanteringar, oafvittrade marker och utarrenderade hemman (Bil. 1 A, B och C): b) å boställeskogar, af hvilkas behållna afkastning medel ingå till statsverket, hafva, oberäknad ntsynadt ek, hvarför redogörelse lemnas längre fram, under året försålts (Bil. 2): Motsvarande belopp föregående år utgjorde 2,663-8 kubikmeter. Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, hafva för denna fonds och boställshafvarnes räkning under år 1888 försålts (Bil. 3): motsvarande 66,266' 5 kubikmeter år För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning liafva jemlikt nådigt bref den 31 Mars 1876 försålts följande, genom berednings- och rensningshuggning afverkade, virkesbelopp (Bil. 4): motsvarande 907,277-3 kubikmeter föregående år. Denna ökning i afverkningen har till väsentlig del varit beroende af den omständigheten, att, enligt hvad i berättelserna för de två närmast föregående åren blifvit anmärkt, rätt betydliga virkespartier i brist af antagliga anbud under nämnda år blifvit osålda, men under berättelseåret funnit köpare. Det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 1,067,046-6 kubikmeter (Bil. 1 A) och hvaraf omkring fyra femtedelar utgjordes af sågtimmerträd, utsynades till öfvervägande del inom de norrländska läneu och Dalarne, eller tillsammans 785,627-4 kubikmeter, hvaraf endast inom Norrbottens län 415,390'1 kubikmeter. Till utsyningsberättigade utlemnades 33,835-5 kubikmeter, motsvarande 30,971-6 kubikmeter föregående år (Bil. 1 B). Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna byggnader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m. beviljade utsyningar å allmänna skogar utgjorde under året 11,506-4 kubikmeter, motsvarande 9,514-1 kubikmeter föregående år (Bil. 1 C). motsvarande 12,402'8 kubikmeter föregående år. A ecklesiastika boställenas skogar har derjemte till kyrkooch prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof utsynats (Bil. 5): Motsvarande belopp omfattade 2,243"5 kubikmeter år c) A stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och enskildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt och för kronans räkning försåldt virke har under berätteiseåret utgjort (Bil. 6): hvilket belopp år 1887 utgjorde 2,579B kubikmeter.

10 IV Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under berättelseåret afverkats (Bil. 7): h) Af vrakek och bok hafva, efter ansökan från 181 innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan vederbörligt (domänstyrelsens) roedgifvande följande utsyningsbelopp beviljats (Bil. 10): Motsvarande afverkning utgjorde år ,150'5 kubikmeter, e) À häradsallmänningar som förvaltas af skogsstaten, hafva dels till delegarnes omedelbara disposition, dels till diverse ändamål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m. utsynats följande belopp (Bil. 8): Utsynjngen uppgick år 1887 till 180,386-8 kubikmeter. f) A utbrutna stockfång stskog ar, å nybyggen och kronohemman samt hemman med inskränkt dispositionsrätt till skogen, hafva på grund af 2 af nådiga förordningen den 18 September 1874, angående utsyning och försäljning af skogsalster från kronans skogar i Kopparbergs län och de norrländska länen, åt dertill berättigade utsynats (Bil. 9): Motsvarande afverkning under år 1887 utgjorde 467,179-6 kubikmeter. A utbrutna stockfångstskogar har utsynats och till stockfångstinnehafvare försålts öfverskottsvirke till ett sammanlagdt belopp af 127,147 träd eller 95,360-0 kubikmeter. I ofvan omförmälda utsyning är icke inräknadt hvad på grund af förenämnda särskilda aftal rörande vissa stockfångstskogar blifvit utstämpladt. g) Utsyning å kronans skogar åt priviligierade sågverk, hvilka ej ännu vid afvittringen tilldelats mark i ersättning för stockfångst, har endast egt rum inom Norra och Södra Lycksele revir, hvarvid utsynats respektive 988 sågtimmerträd om kubikmeter och 912 sågtimmerträd om kubikmeter. Är 1887 omfattade dylik utsyning respektive 6,891 och 7,408 ekar samt 1,928 st. bokar om tillsammans 9,568-2 kubikmeter. Virkets försäljning har, liksom föregående år, efter forutgången utsyning och stämpling i regeln egt rum å offentliga auktioner, men i vissa fall, såsom i fråga om skogsalster af ringare värde eller der antagliga auktionsanbud å större eller mindre del af årsafverkningen icke erhållits, skett under hand merendels genom jägmästarnes försorg. Likaså har, såsom till förene skett, virket till hufvudsaklig del försålts å rot och endast i vissa revir inom landets mellersta och södra delar, der sådant visat sig fördelaktigt, afverkats genom skogsförvaltningens försorg före försäljningen. Utom de vanliga årsförsäljningarne har under berättelseåret äfven upplåtelse af flerårig afverkningsrätt egt rum. I flere föregående årsberättelser har förmälts, hurusom virkesafsättningen från kronans skogar i den del af Vesterbottens län, som omgifver Ume och Vindelns elfvar, varit mindre tillfredsställande, hvartill hufvudsakliga orsaken finge sökas i den omständigheten att konkurrens saknats. Vid 1887 års slut återstodo sålunda oförsålda efter sagde och närmast föregående års auktioner ej mindre än 71,466 i mindre poster utstäinplade timmerträd. Den utväg, som synts egnad att verksammast framkalla den saknade konkurrensen, nemligen utbjudandet af ett för grundande af en ny sågverksrörelse tillräckligt stort virkesparti, har ej kunnat bringas till utförande, innan afvittringen fullbordats, skogarne uppskattats och vattendragen blifvit för flottning reglerade. Dessa förutsättningar hafva emellertid nu inträffat, i det att efter afvittringens fullbordan i Lycksele, Stensele och Sorsele socknar, kronans vid nämnda elfvar belägna skogar, hvilka, oberäknadt ännu oafvittrade skogstrakter ofvanför den s. k. fjell- eller odlingsgränsen, upptaga den betydande arealen af omkring 530,000 hektar, blifvit under åren 1886 och 1887 till en del undersökta och uppskattade, äfvensom derigenom att de omnämnda vattendragen blifvit för allmän flottning reglerade. Då härtill kommit, att träkonjunkturen förbättrats, har ansetts lämpligt utstämpla ett större timmerparti på de kronoparker, der skogen vid uppskattningen visat sig mest öfvermogen; och hafva sålunda med tillämpning af samma grunder för utsyningen, som i föregående årsberättelse omnämndes i fråga om kronoparken vid Varrisån i Norrbottens län, 897,769 träd blifvit utstämplade å kronoparkerna Metseken, Siktriiskberget, Nordanås och Ramen i Lycksele socken. De utstämplade trädens dimensioner och beskaffenhet utvisas af efterföljande tabell:

11 Virkespris. Virkets utdrifning. Väganläggning. v Vid detta virkespartis utbjudande å auktion för afverkning under 12 år afgafs högsta anbudet med 2 kronor 33 öre för trädet, och betingade de i sammanhang härmed utbjudna enligt hvad ofvan nämndes från föregående års auktioner återstående 71,466 träd ett pris af 1 kr. 50 öre stycket, hvadan köpeskillingen för båda partierna uppgick till 2,201,144 kr. 75 öre med ett medelpris för träd af 2 kr öre, hvilket anbud, såsom öfverstigaude hittills erhållna pris vid ifrågavarande vattendrag, antogs. De genom kontrakt närmare bestämda köpevilkoren innehöllo bland annat att köparen, som förbundit sig att vid Unie elf eller i närheten af dess utlopp, för virkets tillgodogörande anlägga sågverk af minst tre ramar med nödigt kantverk, skall fullgöra detta sitt åtagande före 1 September 1890 vid äfventyr att kontraktet eljest från kronans sida kan uppsägas. Beträffande de priser kronans virke i öfrigt under berättelseåret betingat, är att bemärka en i följd af förbättrade konjunkturer nära nog allmän stegring. Enligt jägmästarnes uppgifter har denna prisstegring likväl betydligt vexlat. Så har densamma i Norrbottens län varit minst märkbar, men i Vesterbottens län, oberäknadt hvad här ofvan redan är nämndt, utgjort omkring 10 % i de båda Asele reviren och i öfriga norrländska län och Kopparbergs län vexlat mellan 5 och 20 %. I flere revir inom mellersta delarne af landet uppgifves stegringen hafva utgjort 20 %. Här torde emellertid böra erinras, att, då liqviden för det virke, som under året blifvit försåldt, åtminstone beträffande de större partierna, icke inflyter förr än under påföljande år, prisstegringen hufvudsakligen kommer det sist nämnda årets skogsmedelinkomst till godo. Enligt revirberättelserna har utdrifningaarbetet i skogarne i allmänhet försiggått under gynsamma omständigheter. Dock uppgifves från vissa revir att väderleksförhållandena varit hinderliga för skogskörslor, såsom häftiga yrväder i Fryksdals revir, bristande före på eftervintern i Örbyhus revir, för djup snö i Vestbo och Värends revir. Hvad virkesflottningen beträffar förmäles, att densamma genom ihållande torr väderlek i Maj och Juni månader varit ogynsam i flere af de norrländska vattendragen. Vägatiläggningar för skogsdriftens underlättande. Inom Norra Arvidsjaurs revir har af skogsmedel bekostats spångning och upphuggning af vägar inom kronoparkerna. Den i föregående årsberättelse omförmälda väganläggningen å Jockmocks kronopark inom Norra Piteå revir har under året blifvit fortsatt. I Gestriklands revir hafva åtskilliga väganläggningar å Ofvansjö och Thorsåkers bergslagsallmänningar kommit till stånd. 1 Elfdals revir: spångväg å ecklesiastika boställsskogen Ruskåsen 290 meter lång. I Olands revir: 594 meter färdigbyggd och 534 meter under anläggning varande väg å Olands häradsallmänning samt å Ramningshults kronopark 447 meter väg. Vadsbo revir: ä kronoparken Tiveden 285 meter. Kinne revir: å kronoparken Östra Kinneskogen. 1,408 meter. Slättbygds revir: å kronoparken Edsmåren 741 meter, å kronoparken Furubacka 1,167 meter, å kronoparken Vestra Hillet 534 meter. Hunnebergs revir: å kronoparken Hunneberg har en våglängd af 5,050 meter blifvit grusad och makadamiserad samt 29 broar blifvit reparerade. Marks revir: å kronoparken Gallåsen 356 meters väg. Sunnerbo revir: 1,250 meters väg å kronoparken Förarp. Engelholms revir: å Kolleberga kronopark 240 meters väg. Hallands revir: å Kila kronopark 134 meters väg, å flygsandsfältet Hökafältet 187 meters väg. Strömbyggnader och strömrensningar för virkesflottningens underlättande hafva blifvit för allmänna medel utförda genom skogsförvaltningens försorg i Hvitbäckens vattendrag, som utgör flottled för den Norra Piteå revir tillhörande delen af Jockmocks kronopark. Arets arbeten, bestående i rensning af vissa delar af vattendraget jemte en dambyggnad i Tittmaksjön, hafva kostat 6,600 kronor. Dylika arbeten hafva derjemte i enlighet med kontraktsbestämmelser blifvit i Varrisåns vattendrag verkstälda och hafva afsett dels flottbargörandet af vattendragets nedre del genom uppförandet af ledkister till en sammanlagd längd af 3,193 meter, dels reglering af flottningsvattnet medelst en större dambyggnad i Varristräsket, beläget i vattendragets öfre del. Inom Norrbottens län hafva i öfrigt enligt revirberättelserna följande arbeten blifvit af virkesköpare utförda i nedannämnda, kronans skogar berörande, vattendrag, nemligen: strömrensning i Areajaki inom Pajala revir; rensningsarbeten i Ängesån och Linaelfven samt stensprängning i Törefors vattendrag inom Kalix revir; omfattande rensnings- och byggnadsarbeten i östra Livaselfven och Grundträskforsen inom Råneå revir; strömrensningar i östra Båtsabäcken, yttre Storbäcken, Jutiselfven, Galakkbäcken, norra Båtsabäcken, Petikån, Fiskträskbäcken, Selakkbäcken, Söderträskbäcken, Skattån och Hunguträskbäcken, alla inom Arjeplogs revir. I öfriga norrländska län samt Kopparbergs län har på enskildt initiativ flottningsreglering egt rum i flere vattendrag, som beröra kronans skogar. Särskildt förtjenar omnämnas, att Ume och Vindelns elfvar med flera af dess tillflöden blifvit under året för allmän flottning reglerade. I "Vermlands län, Elfdals revir, har å stomskogen Stora Laggåsen, Stora Kisjöns utlopp till Storsjön blifvit upprensadt för en kostnad af 1,800 kronor. Växtfysiologiska undersökningar rörande skogsträden, dess tillväxt m. ra. hafva efter samma plan som under föregående år fortgått och omfattat Vesternorrlands och Gefleborgs län. Upprensning af igenväxta rågångar kring kronoparker har måst verkställas i vissa norrländska revir. Sammanlagda längden af sålunda rensade rågångar uppgår till 21 mil. Hägnadsarbeten å allmänna under skogsstatens förvaltning stående skogar hafva under året förekommit inom 25 revir, tillhörande landets mellersta och södra delar. Trägärdesgårdar an-

12 VI Dikningsarbeten. Fröår. Dagsverkspriser. Skogseldar. Storm- och hagelskada. vändas allmännast och hafva nya sådana uppförts till en sammanlagd längd af 37,700 meter, samt äldre dylika hägnader reparerats till omkring 27,400 meters längd; nya stengårdar hafva lagts å en sträcka af 7,477 meter. Derjemte har 663 meter hägnats med taggig jerntråd. Kostnaden för nämnde arbeten, äfvensom för upprensning af rågångar omkring kronoparker, har utgjort tillsammans 6,123 kronor. Dikningsarbeten, bestående såväl i upptagandet af nya som rensning af äldre diken, för torrläggning af vattensjuk mark å allmänna skogar, hafva utförts inom 22 revir till en sammanlagd längd af, oberäknadt smärre dikningsarbeten, 76,312 meter, hvaraf nya diken 56,055 meter och förutvarande rensade 20,257 meter. Kostnaden härför har utgjort 7, kronor. Frösättningen hos våra skogbildande barrträd uppgifves under berättelseåret hafva varit god eller medelmåttig inom nedannämnda revir: Tallen såväl som granen synes alltså i de norra orterna haft svag, men i mellersta delarne af landet i allmänhet ymnig frösättning, ehuru från några revir Elfdals, Stockholms, Kinne meddelats, att fröet varit af mindre god beskaffenhet. Bok har i Engelholms revir haft rikligt och ek i Hallands revir medelgodt fröår. Skogens föryngring å trakthyggen sker dels genom sjelfsådd från fröträd dels ock genom skogsodling. Äldre kalmarker skogsodlas deremot fullständigt medelst sådd eller plantering. Under berättelseåret har en ytvidd af tillsammans 2,350 hektar undergått fullständig skogsodling och 1,170 hektar blifvit hjelpkultiverade. Kostnaden härför har uppgått till omkring 40,000 kronor. Å de skogar, hvarifrån endast gröfre virkesslag kunna afsättas och afverkningen följaktligen sker genom utgallring af timmer, måste återväxten, i stort sedt, grundas på sjelfsådd. I föregående årsberättelser omnämnda jemförande försöksåtgärder för utrönande af lämpligaste sättet för återväxtens främjande i dylika skogar hafva jemväl under berättelseåret fortgått, Jemförande försök i fråga om skogsodling å ljungmark i södra delarne af landet hafva jemväl ansetts nödiga och hafva, enligt af Domänstyrelsen lemnade föreskrifter, påbörjats i vissa revir. Uppgifter om gängse pris å mansdagsverken för skogsarbeten under år 1888 föreligga i berättelserna från följande revir: Ökdagsverken hafva i Tärendö revir betalts med 3-50 à 4-5o kr., i Norra Arvidsjaurs 7 - oo à 8-oo kr., i Vestra Åsele med 3'50 à 4-75 kr., i Marks 2-so kr. och i Tjusts revir 2-50 à 3oo kronor. I följd af den torra och stormiga väderlek, som under våren och försommaren varit rådande i de norra orterna, hafva skogarne derstädes mer än vanligt varit utsatta för eldsskada. Så uppgifves i revirberättelserna, att, trots all ospard möda att begränsa och hämma uppkomna skogseldar, dessa härjat betydande arealer af kronoskogarne, nemligen uti: Än större skada lära enskildes skogar hafva lidit, isynnerhet i Ångermanland, hvarest den brandskadade skogsarealen uppgifves uppgå till nära 30,000 hektar, äfvensom i Kopparbergs län, der 5,600 hektar anses vara af brända. I likhet med föregående år, och på sätt i berättelserna för dessa år omnämnts, hafva brandrotemästare varit anstälda i Norrbottens och Vesterbottens län. I mellersta och södra delarne af landet har enligt revirberättelserna nämnvärd skada af skogseld ej inträffat. Stormskada å skogen omtalas i revirberättelserna för Tärendö, Gellivara, Norra Medelpads, Örebro, Askersunds, Sala, Enköpings, Stockholms, Åkers, Jönåkers, Ombergs, Vadsbo, Olands och Vestbo revir. Från Norra Ångermanland omförmäles huruledes ett tallbestånd af omkring 50 hektars ytvidd, hvilket år 1885 skadades af hagelskur, under berättelseåret helt och hållet aftorkat.

13 Skogsinsekter. Skogsåverkan. Enskildes skogar. VII Beträffande skogsinsekter omnämnes snytbaggen (Hylobius abietis) hafva i anmärkningsvärd mån förorsakat skada inom Örbyhus, Stockholms och Slättbygds revir; märgborrar (Hylesinus) i Örbyhus och Stockholms revir; röda granbarr-lusen (Chermes coccineus) i Kopparbergs revir; åttatandade barkborren (Tomicus Typografus) i Örbyhus och Elfdals revir; Ollonborrar (Melolontha) i Ahus och Engelholms revir. Eostsvamp (Hysterium pinastri) har i Hallands revir förekommit i afsevärd myckenhet. Skogsåverkan å de allmänna skogarne har i nämnvärd utsträckning endast förekommit i Norrbottens och Vesterbottens distrikt; och utgör det olofligen afverkade virket enligt revirförvaltarnes uppgifter (Bil. 12): Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har beräknats till 2,284 - i kubikmeter, motsvarande 9,656-2 kubikmeter föregående år. Der å allmänna skogar åverkadt, beslagtaget virke icke kunnat afyttras till antagliga pris, har, på det ej genom samma virkes försäljning till underpris må dragas fördel af olofligt hygge, virket måst sönderhuggas eller på annat sätt onyttiggöras, hvilken åtgärd under berättelseåret vidtagits med tillsammans kubikmeter, hufvudsakligast bestående af timmerträd och timmer, (Bil. 13). Det under 1887 onyttiggjorda beslagsvirket utgjorde kubikmeter. Genom, skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne under år 1888 uppgingo till 371, hvarvid svaranden i 218 mål fäldes, men frikändes i 32, medan 121 mål ännu vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo till 6,850 kr., hvarjemte ådömts skadeersättning med tillsammans 4, kr. (Bil. 14). Motsvarande belopp utgjorde år ,500 kr. i böter och 4, kr. skadeersättning i 184 mål. Mulbete och grässlätter utarrenderas på ett eller flera år. Bilagan 20 utvisar den inkomst som häraf influtit från kronoparkerna. Enskildes skogar. På grund af till revirförvaltarne inkomna ansökningar om utsyning för skeppning och sågning af undermålig skog, i överensstämmelse med den för Norrbottens och Vesterbottens läns kustland gällande skogsförordning, hafva under året blifvit utstämplade följande virkesbelopp, nemligen: af hufvudsakligen undertryckt och skadad tallskog, samt gran, af hvilket senare trädslag vida större qvantitet än förut ut- stämplats i följd deraf att jordegarne numera genom nådiga förordningen den 19 Mars 1889 medgifvits rätt att efter utsyning använda å odlingsmark befintlig undermålig skog till skeppning eller sågning. Af de i Umeå revir utlemnade träden är större delen utsynad å skogar, som blifvit till trakthuggning indelade. För utsyningar å skatte- och frälsehemman inom lappmarkerna, äfvensom å sådana inom öfriga delar af Norrland belägna hemman, hvilkas égare jemlikt nådiga förordningen den 29 Juni 1866 allenast hafva inskränkt dispositionsrätt till skogen, är redogjordt i tab. 9 i sammanhang med utstämpling å nybyggen och kronohemman. Jemlikt nådiga förordningen den 10 September 1869, angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse på Gotland, har vederbörande revirförvaltare verkstält besigtning å fyra hemmansskogar, der skogsförödelse anmälts hafva egt rum; och hafva enligt nämnda tjenstemans uppgift samtliga dessa blifvit stälda under sådant skogsförsäljningsförbud, som i nämnda förordning stadgas. Till befrämjande af skogsskötseln à enskildes skogar hafva af landsting, hushållningssällskap eller gillen m. fl. under året vidtagits följande åtgärder. Vesternorrlands län : föreningen»skogskultur i Norrland» har i likhet med föregående år aflönat instruktör för att till handagå allmänheten vid skogskulturer, dervid skogsfrö kostnadsfritt tillhandahålles. I länets landtbruksskola har af en skogsingeniör lemnats undervisning i skogshushållning. Jemtlands läns hushållningssällskap har i likhet med föregående år lemnat anslag till en kolarskola vid Bräcke för fri undervisning åt 20 personer. Gefleborgs läns landsting har anslagit 1,000 kr. till bekostande af undersökning rörande utdikning af frostskadade sankmarker inom länet; länets hushållningssällskap har ombesörjt undervisning i skogshushållning dels genom en statens skogsingeniör, under 56 dagar dels genom en härför särskildt anstäld undervisare, hvarjemte sällskapet anordnat kolareskola vid Oslättfors. Sällskapet tillhandahåller reqvirenter inom länet skogsfrö och utbetalar belöningar för skogssådd, utförd af skolbarn. Vermlands läns landsting har till Presteruds skogsskola anslagit 500 kr. under vilkor att skolan erhölie 3,800 kr. i statsanslag; landstinget har jemväl för skogsvårdens främjande inom länet stält till hushållningssällskapets disposition 400 kr. med vilkor bland annat, att sällskapet för samma ändamål beviljade ett anslag af minst lika belopp. Örebro läns landsting har till nämnde skogsskola beviljat 500 kr. om året för ytterligare två år under samma vilkor som de af Vermlands'^landsting bestämdes. Vestmanlands läns hushållningssällskap har aflönat tvenne skogsplan t örer med tillsammans 1,500 kr. Upsala läns hushållningssällskap har anslagit 2,000 kr. till skogskulturer och har skogssådd verkstälts å 599 tunland och skogsplantering å 160 tunland, hvarförutom utsatts 77 skalp, tall- och granfrö samt utsatts 102,300 tall- och granplantor, 32,438 lärkträd, 14,200 löfträd samt 812 park- och alléträd. Sällskapet har lemnat medel till biträde af skogsingeniör. Stockholms läns hushållningssällskap har föranstaltat skogsodlingsarbeten vid 39 egendomar å en areal af omkring 110 tunland, hvarvid utsatts 158 skalp, tall-, granoch lärkträdsfrö samt utplanterats 30,785 plantor. Södermanlands läns landsting har för året beviljat 2,000 kr. samt hushållningssällskapet 1,000 kr. för skogshushållningens främjande inom länet, af hvilka medel arfvoden utgått åt tre skogstjenstemän, som tillhandagått enskilde vid skogskulturer, hjelpgall-

14 VIII Skogsingeniörernas verksamhet. Jagten. ringar och skogsindelningar m. m., lemnat undervisning i skogsskötsel vid folkskolor o. s. v. Skogsfrö och plantor hafva kostnadsfritt utlemnats. Hushållningssällskapet har upplåtit lokal för Skogshalls skogsskola, hvarest undervisningen uppehälles genom anslag af allmänna medel. Östergötlands läns hushållningssällskap har aflönat en länsskogsman samt två skogsplantörer. Den förre har haft 61 förrättningar, hvartill åtgått 157 dagar. De båda senare hafva på 22 förrättningsställen varit sysselsatta dels med omskolningar och sådd i plantskolor, dels med talloch granplantors utsättande. Skaraborgs läns landsting och hushållningssällskap hafva i förening anslagit 3,000 kr. till skogshushållningens befrämjande. Elfsborgs läns landsting har förbundit sig till skogshushållningens främjande under 5 år, räknadt från år 1887, utgifva 6,000 kr. årligen. Länets norra och södra hushållningssällskaper hafva för samma syfte hvartdera anslagit 1,000 kr. årligen. Göteborgs och Bohus läns landsting har för hvartdera af åren beviljat ett reservationsanslag af 1,000 kr., att af förvaltningsutskottet användas till premier åt folkskolelärare och lärarinnor, för åt skolbarn meddelad praktisk undervisning i skogssådd och plantering. Länets hushållningssällskap verkar fortfarande för skogsskötselns befrämjande så väl å enskildes som å af sällskapet inköpte eller eljest disponerade marker. Kalmar läns norra hushållningssällskap har för året anslagit 1,000 kr. till inköp af skogsfrö och bekostnad af skogsodling; södra hushållningssällskapet har till samma ändamål anslagit 800 kr., hvarjemte sällskapet utfäst belöningar att tilldelas jordegare som uppdragit och skyddat ungskog å minst l - 5 hektar. Jönköpings läns landsting har för åren anslagit 1,000 kr. årligen, att användas till skogsodling inom länet, med vilkor att hushållningssällskapet för samma tid och ändamål anvisar minst 500 kr. årligen. Kronobergs läns hushållningssällskap har för skogsodling beviljat 600 kr. Hallands läns hushållningssällskap har till skogsodlingssällskapets förfogande stält 2,500 kr. Till 240 reqvirenter har utdelats 781,950 st. tall- och 423,050 gran eller tillsammans 1,205,000 st. barrträdsplantor samt 120"io kg. tall- och 5-46 kg. granfrö, hvarmed beräknats 372 hektar mark blifvit skogbärande. Biträde af plantor har reqvirerats för 121 dagar och 23 plantörer hafva lemnat biträde å 42 olika ställen inom länet. Blekinge läns hushållningssällskap har till skogskulturens befrämjande anslagit 2,500 kr. Skogsingeniörernas verksamhet. Ar 1888 hafva till enskildes tjenst varit anstälda 6 med statsmedel aflönade skogsingeniörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har omfattat 19 af rikets län, nämligen alla utom Norr- och Vesterbottens, Gotlands, Göteborgs och Bohus län samt Hallands län. Förrättningarrie hafva å 280 ställen upptagit sammanlagdt 613 dagar, hvaraf inom Vermlands län 115, Gefleborgs 103, Upsala 95, Kalmar 59 o. s. v. Med afseende å förrättningarnes beskaffenhet hafva skogsingeniörernas arbeten bestått uti: hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks- eller andra läroanstalter upptagit 18 dagar, samt 195 dagar användts till andra förrättningar, bestående i lemnade råd och upplysningar uti till skogshushållningen hörande frågor. Jagten. Till främjande af jagtvården hafva under berättelseåret följande åtgärder vidtagits af landsting, hushållningssällskap, kommuner, jägarförbund m. fl. nemligen: Norrbottens läns landsting har i likhet med föregående året till svenska jägarförbundets afdelning i länet stält ett årligt anslag af 300 kr. till premier för dödande af räf. Norsjö kommun har i likhet med föregående år utbetaldt 25 kr. åt angifvare af oloflig elgjagt inom kommunen. Inom Hallens tingslag i Jemtlands län har i syfte att åstadkomma en förbättrad jagtvård bildats en jagtförening, hvars sträfvan är att afhålla obehöriga personer från jagtområdet samt att åtala förbrytelser mot jagtlagarne. Vesternorrlands läns hushållningssällskap har till premier åt dödade rofdjur anvisat ett förslagsanslag af 1,000 kr. att utgå unåfe 5 år från och med Gefleborgs läns landsting har anslagit 1,500 kr. för året till belöningar för dödande af rofdjur, att utgå med 2 kr. för räf, 1-50 kr. för dufhök, berguf och örn samt 15 öre för kråka och korp; jägarförbundets afdelning inom Södra Helsingland utdelar belöningar af 25 kr. för hvarje angifvelse om behörigen styrkt oloflig jagt. Kopparbergs läns landsting har i likhet med föregående år utbetalat skottpremier med 3 kr. för räf dödad under 1 April 31 Oktober, samt med 1 kr. för hök och berguf. Vermlands läns landsting har dels anslagit 300 kr. att utgå såsom ersättning för s. k. elgpolis dels ock utbetalat skottpremier med 3 kr. för räf, dödad under tiden 1 April 31 Oktober, för uf likaledes med 3 kr. samt för hönshök med 2 kr. Vestmanlands läns landsting har beviljat ett förslagsanslag af 3,000 kr. för utbetalande af skottpengar med 3 kr. för räf, dödad under tiden 1 April 31 Oktober, för örn med 3 kr., för uf och hönshök med med 2 kr. samt för kråka med 10 öre. Upsala läns landsting har likaledes beviljat 3,000 kr. till skottpremier att utgå med 3 kr. för räf och berguf samt 2 kr. för hönshök. Södermanlands läns landsting har anvisat för hvartdera af åren ett förslagsanslag af 2,500 kr. att utgå för räf, dödad under tiden 1 April 31 Oktober med 2 kr., för uf, dufhök eller Örn som är fullfjädrad, med 1 kr. och för kråka med 10 öre. Östergötlands läns landsting har anslagit skottpremier till följande belopp: för räf, mellan 1 Maj och 1 November, 2 kr. och för den öfriga tiden på året 1 kr.; för höns- eller dufhök 1 kr.; unge af samma fogel 50 öre, samt för kråka 10 öre. Gotlands läns landsting har till skottpenningar för dödade rofdjur anslagit 1,000 kr., hvilka medel utbetalas genom Gotlands skarpskytteoch jägaregilles försorg. Sedan detta gille under året genom antagna nya stadgar ingått som en underafdelning af det allmänna svenska jägareförbundet i Stockholm, har detsamma till syftemål först och främst att verka för jagtens vård och framgång i provinsen, hvaremot skjutskicklighetens befordrande för militära ändamål i motsats till tillförene numera blifvit satt i andra rummet. Skaraborgs läns landsting har för jagtvårdens främjande utsatt 3 kr. premie för dödande af räf samt 10 öre

15 Jagtvård. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne. Rofdjur. Roffoglar och kråkor. Nyttigt vildt. IX för dödande af kråka. Elfsborgs läns landsting har för nästkommande fem år beslutat utbetala skottpengar för räf med 3 kr. Göteborgs och Bohus läns landsting beviljade ett årligt förslagsanslag af 2,000 kr. för åren att utgå med 3 kr. för hvarje inom landstingsområdet dödad räf. Kalmar läns norra landsting utbetalar skottpengar för räf, dödad under Maj Oktober 1-50 kr., för hök 50 öre samt för kråka 10 öre. Skottpenningar inom Kalmar läns södra landstingsområde utgår för räf med 3 kr., för duf- och hönshök med 1 kr. samt för kråka 10 öre. Jönköpings läns landsting har i likhet med föregående är anslagit 4,500 kr. till skottpenningar att utgå för räf med 2 kr., för hönshök med 1 kr. och för kråka 20 öre. Kronobergs läns landsting har stält 1,500 kr. till Svenska jägareförbundets afdelning i Småland förfogande mot redovisningsskyldighet att användas till belöningar för inom länet dödade rofdjur och har hushållningssällskapet för samma ändamål anvisat 1,500 kr. Premierna utgå med 2 kr. för räf, 5 kr. för örn, l'5o kr. för uf, 1 kr. för hök och 10 öre för kråka. Hallands läns landsting har beviljat för en tid af 4 år från och med kr. årligen att användas till premier för räf, dödad under tiden 1 April 30 September. Blekinge läns hushållningssällskap belönade dödandet af räf under sommarmånaderna med 2 kr. samt hök 1 kr. Jemlikt 20 af nådiga jagtstadgan den 21 Oktober 1864 har under året af statsmedel i skottpremier för dödad björn, varg, lo och järf utanordnats sammanlagt 2,310 kr. (Bil. 16), motsvarande 3,585 kr. föregående år. Det utbetalda beloppet motsvarar icke summan af premierna för enligt sistnämnda bilaga under året dödade individer af ofvannämnda djurslag, emedan dels skottpenningar uttagits för rofdjur, dödade under år 1887, dels å andra sidan premier icke uttagits för alla under året dödade djur. Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jägareförbund hafva under året utgifvits penningebelöningar för dödande af räf, örn, uf, hök, korp, kråka, skata till ett belopp af 37, kr. (Bil. 16), under det att för samma ändamål utbetaltes 51, kr. år Åtalade förbrytelser mat jagtlagarne, hvilka under berättelseåret af skogspersonalen eller genom dess försorg anhängiggjorts vid domstol, uppgingo till 146, utaf hvilka 83 slutbehandlades, hvarvid i 58 mål svaranden fäldes, men frikändes i 25; öfriga 63 mål voro ännu vid årets slut icke afgjorda (Bil. 18). Adömda böter uti de mål, der svaranden fälts, uppgingo till 5,885-oo kr. och ådömd skadeersättning till 1, kr., hvilka belopp under närmast föregående år utgjorde respektive 4, kr. och 1, kr. Under berättelseåret hafva enligt från länsstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödadts nedannämnda antal rofdjur, nemligen-. 38 björnar, 24 vargar, 21 lodjur, 93 jerfvar och 15,150 räfvar. Motsvarande siffror för år 1887 voro: 49 björnar, 49 vargar, 16 lodjur, 94 jerfvar och 16,491 räfvar. Under år 1888 dödades 12,865 skadliga roffoglar (Bil. 16) nemligen 382 örnar, 425 ufvar och 12,058 hökar äfvensom 103,016 kråkor. Till bedömande af den förlust, som rofdjuren tillfoga landet genom husdjurs dödande, har domänstyrelsen med stöd af från länsstyrelserna inkomna primäruppgifter upprättadt bil. 17, som visar, att följande antal husdjur blifvit under berättelseåret af Domänstyrelens berättelse för är ro/djur dödade, nämligen: 14 nötkreatur, 7,288 får, 155 getter, 13 svin, 3,131 renar och 47,065 fjäderfä. Dessa djurs sammanlagda värde har uppskattats till 101, kr., motsvarande 109, kr. år Största penningeförlusten har uppstått inom Norrbottens län, utgörande 19, kr., hufvudsakligen för 1,566 dödade renar. Vid jemförelse mellan det inom landet såsom premier för dödade rofdjur utgifna penningebeloppet, 40, kr., och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 101, kr., visar sig det senare vida öfverstiga det förra. Beträffande det nyttiga vilda framgår af revirberättelserna att årgången för skogsfogel i större delen af landet varit mycket svag i följd af ogynsamma väderleksförhållanden under våren och att tillgången derföre, om ock i några få orter tillfredsställande, i allmänhet varit ytterst ringa. Sammanställas uppgifterna från de särskilda reviren, erhålles följande öfversigt af skogsfogelns förekomst: ytterst ringa tillgång i öfre Dalarne samt Norrland med undantag af Torneå och Piteå flodområden samt södra delen af Ångermanland (Pajala, Torneå, Norra Piteå, Norra Arvidsjaurs och Södra Ångermanlands revir) hvarest tillgången varit god och i vissa revir (Pajala och Norra Piteå) till och med riklig. I mellersta och södra delarne af landet uppgifves tillgången jemväl varit ringa, undantagandes Södermanland och Halland, samt vissa delar af Vermland (Karlstads, Arvika revir), Upland (Upsala, Olands, Orbyhus, Stockholms revir), Vestergötland (Vadsbo, Vartofta, Slättbygds, Hunnebergs revir) och Småland (Vestbo revir), i hvilka orter tillgången varit medelmåttig. Om i ofvannämnda norrländska trakter, der fogeln iakttagits i större mängd, årgången varit gynsammare än annorstädes i Norrland, eller om fogeln företagit en af sina egendomliga flyttningar, är svårt att afgöra. Den omständigheten, att densamma uppgifves vara liksom försvunnen från vissa trakter, exempelvis från Vesterbottens vidsträckta lappmarker, antyder att det senare antagandet har skäl för sig. Äfven för hare har årgången i allmänhet varit svag; dock har i Jemtland, Vermland, Halland, samt i vissa delar af Södermanland, Vestergötland och Småland tillgången varit någorlunda tillfredsställande. Tillgången af sjöfogel och vadare har varit under medelmåttan, men rapphönstillgången torde med få undantag kunna betecknas såsom medelgod. Ehuru elgstammen såsom i föregående årsberättelse är omnämndt under sistlidne året beskattades ganska hårdt, har årets jagtbyte derföre ej minskats. Så uppgifves från Vesterbottens län att elgarne visserligen genom föregående årets ifriga jagande skingrats och dragit sig uppåt fjellandet, men under påföljande vinter och vår åter synts uppsöka sina förra vistelseorter; och uppgifves följande antal djur hafva blifvit dödade inom länet: Utan tvifvel har denna beskattning varit större än med stammens framtida vidmagthåilande är förenligt, och har der- 2

16 X Nyttigt vildt. Skogsundervisningen. före på hemställan af myndigheterna jagttiden blifvit inskränkt till senare hälften af September månad tillika med förbud mot dödande af årskalfvar. Äfven för några andra orter innehålla revirberättelserna uppgifter om antalet skjutna elgar, nemligen Af revirförvaltarnes berättelser i öfrigt framgår att elgstammen, ehuru i vissa orter starkt reducerad, i allmänhet håller sig uppe. Skogsundervisningen. Vid skogsinstitutet var elevernas antal under vårterminen 15, hvaraf 13 ordinarie, utaf hvilka 5 ordinarie elever, äfvensom 1 extra elev afgingo från läroverket med godkända insigter. Under året antogos 10, hvarigenom elevernas antal under höstterminen utgjorde 19 (Bil. 19). Såväl under vår- som höstterminen åtnjöto 4 elever stipendier à 250 kr. hvardera för år räknadt. Den teoretiska undervisningen har under lektionstiderna haft följande omfattning: De praktiska Öfningarne hafva omfattat 99 dagar och bestått uti dels uppmätning och taxering af 2,325 har af Grönbo kronopark jemte afvägning för torrläggning af större mossar dera, dels kolning af trenne milor derstädes om sammanlagdt 657 kors vanlig kolved och 450 kors gallringsvirke samt tjärbränningar i sex tjärugnar, dels virkesutstämpling och utsyning å ofvan nämnda kronopark äfvensom å kronoparken Ramningshult, dels ock skogsodlingsarbeten, bestående i risbränning, sådd och plantering. Utaf statens sex skogsskolor, Sillre i Medelpad, Marma i Upland, Ombergs i Östergötland, Hunnebergs i Vestergötland, Boda å Öland och Kålleberga i Skåne är Omberg afsedd att förbereda till inträde vid Kongl. Skogsinstitutet, de öfriga fem att utbilda skogsbetjente. Kostnadsfri undervisning meddelas åt 10 lärjungar i hvarje skola. Lärokursen är jemlikt Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar för skogsläroverken den 13 April 1886 bestämd att taga sin början: vid Ombergs skogsskola den 1 Juli och vid de öfriga den 1 September samt fortgå till den 15 påantal följande Juni. Sedan från Ombergs skogsskola de från föregående år qvarvarande lärlingarne afgått med godkända insigter, antogos vid läroårets början 10 nya elever, hvilka under höstterminen åtnjöto undervisning. Vid de öfriga skogsskolorna har lärlingarnes antal utgjort (Bil. 19): Undervisning har meddelats i de ämnen, gällande läroverksstadga i fråga om skogsskolorna föreskrifver. Staten lemnar understöd åt två enskilda skogsskolor, Skogshålls i Södermanland och Presterud i Vermland. Lärjungarnes antal var vid den förra under vårterminen 10, hvaraf afgingo med godkända insigter 10, under höstterminen 8; vid den sistnämnde 10 ordinarie och 8 extra lärlingar. Rörande skogs- och jagtväsendet hafva bland andra nedannämnda publikationer under året utkommit:»tidskrift för skogshushållning» utgifven af C. A. Cnattingius; 16:de årgången.»skogsvännen», utgifven af C. A. Cnattingius; 13:de årgången.»svenska Jägareförbundets nya tidskrift», utgifven af J. V. Lindblad; 26:te årgången. Bland dessa tidskrifter åtnjuta de två förstnämnda understöd af statsmedel. Verksamheten vid de skogsmeteorologiska stationerna har under år 1888 fortgått efter den något förändrade plan, som i 1886 års berättelse omnämnes. De under föregående året vid Butle och Barlingbo på Gotland inrättade nya stationerna hafva oafbrutet varit verksamma under året. Stationerna hafva i öfrigt varit desamma som förut, nemligen Spårhult, Hornsberg, Helde och Österplana i Skaraborgs län, Alderstugan, Lillhärad och Dingtuna i Vestmanlands län, Dalboda i Upsala län, Aminne och Storbacken i Norrbottens län, Skåre flodstation i Vermlands län samt den mera fullständigt utrustade nederbördsstationen i Hjorthagen i närheten af hufvudstaden. A samtliga skogs- och slättstationer hafva utom nederbörden äfven observerats afdunstningsmängden från eu mindre vattenyta samt på de flesta äfven markens temperatur på 0'5, 1 och 2 meters djup med de af D:r H. E. Hamberg för ändamålet konstruerade instrumenter. Observationerna för året hafva blifvit granskade och beräknade. En särskild af D:r Hamberg utarbetad framställning af

17 Skogsundervisningen. Skogsadministrationen. XI luftens fuktighet i skog och på slätt har under året i fullbordadt skick inlemnats till Styrelsen för att intagas såsom Bihang i berättelsen för år 1887 och hvilken afhandling bär titeln:»om skogarnes inflytande på Sveriges klimat. III. Luftens fuktighet. Iakttagelserna af nederbörden, afdunstningen och jordtemperaturen hafva publicerats i den af D:r Hamberg under Meteorologiska Central-Anstaltens inseende utgifna tidskriften»månadsöfversigt af väderleken i Sverige», en publikation, som hufvudsakligen uppehälles genom bidrag af hushållningssällskapen i riket. Skogsadministrationen. Den till skogsstaten i orterna hörande personal utgjordes vid utgången af år 1888 af: a) inspekterande tjenstemän: 9 skogsinspektörer; b) förvaltande tjenstemän: 74 ordinarie jägmästare (10 jägmästaretjenster äro vakanta), 154 extra jägmästare, af hvilka 22 hade anställning såsom vikarierande revirförvaltare, samt 1 extra öfverjägare; c) bevakande personal: 208 ordinarie och 121 extra kronojägare, anstälde å kronoparker, kronoöfverloppsmarker och oafyittrade kronomarker, kronoflygsandsplanteringar samt å boställen under skogsstatens vård och förvaltning, hvarjemte 84 tillfälliga bevakare varit å dylika skogar anstälda; 79 skogvaktare och 11 uppsynings- eller tillsyningsmän å häradsallmänningar, som stå under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning samt 12 planteringsvaktare, 32 skogvaktare, 3 uppsyningseller tillsyningsmän och 50 extra kronojägare och skogvaktare å flygsandsfält, häradsallraänningar och andra allmänna skogar, öfver hvilka skogsstaten endast utöfvar kontroll. Öfrig betjening vid de allmänna.skogarne utgjordes af 7 grindvaktare och 32 fasta skogsarbetare, så att sammanlagda antalet skogsbetjente uppgick till 639 personer. Skogsläroverkens personal utgjordes under år 1888 af: a) vid skogsinstitutet: 1 direktör, 2 lektorer och 3 extra lärare, 1 vaktmästare och 1 grindvaktare; b) vid statens skogsskolor: 6 föreståndare, hvilka tillika innehaft ordinarie jägmästarebefattning, och 6 skogsrättare, af hvilka en samtidigt varit tjenstgörande kronojägare; c) vid enskildes skogsskolor med statsbidrag: 2 föreståndare och 2 skogsrättare. Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter hafva under året minskats genom ett boställes jägmästarebostället Löpdal i Köpings revir indragning till statsverket. Följande författningar och kungörelser, berörande skogsoch jagtväsendet, hafva under år 1888 utfärdats i Svensk Författningssamling : Kongl. förordning den 19 Mars, angående åtgärder till förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom Vesterbottens och Norrbottens län. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 4 Maj, angående lösen och stämpelafgift för tillståndsbevis vid afverkning af skogsalster från kronans skogar i de norra länen m. m. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 18 maj, angående försäljning af åtskilliga mindre kronoegendomar. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 18 Maj, angående beredande af tryggad besittningsrätt åt innehafvare af vissa å kronans utarrenderande egendomar befintliga lägenheter. Kongl. kungörelse den 31 maj, angående ändrad fridlysnings tid för vissa djurslag m. m. Domänstyrelsens kungörelse den 22 Juni, angående fridlysningstid för vissa djurslag. Kongl. kungörelsen den 16 November i fråga om fridlysningstid för elg inom Vesterbottens län. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 14 December, angående afyttrande af bränntorf m. m. från kronans skogar. Domänstyrelsens kungörelse den 31 December, angående fridlysningstid för vissa djurslag. Inspektionsresor. Under år 1888 hafva af chefen för domänstyrelsen inspektionsresor företagits inom Stockholms, Kristianstads, Blekinge, Östergötlands, Vesternorrlands, Skaraborgs, Nerikes och Vermlands län. Af skogsinspektörerna hafva följande revir under berättelseåret inspekterats: de delar af Luleå, Jockmarks. Råneå, Gellivara och Tärendö revir, hvarest afverkning å kronoskog för Luleå-Ofotens jernvägsbyggnader egt rum, Pajala och Södra Arvidsjaur; Degerfors, Norra och Södra Lycksele; Mellersta och Södra Ångermanland samt Södra Helsingland; Norra, Östra och Vestra Jemtlands samt Herjeådalens; Vesterås, Kopparbergs och Fryksdals; Enköpings, Olands och Åkers; Hunnebergs och Dalslands; Värends; Ahus och Engelholms. Finanserna. Den statens skogsegendom, som icke tillhör vissa hemman, i hvilkas taxeringsvärde skogen ingår, har vid årets slut beräknats ega ett värde af 50,731,600 kronor (Bil. 25) mot 47,255,500 kronor närmast föregående år. Detta värde har erhållits sålunda att kronoparker i Norrland och Dalarne ansetts lemna i årlig afkastning ett timmer träd à 1 kr. 60 öre på 2 hektar duglig skogsmark, kronoparker och kronans flygsandsplanteringar i landets öfriga delar 2 kubik meter à 2 kr. 80 öre på en hektar duglig skogsmark samt kronoöfverloppsmarker och de kronomarker, som efter slutad afvittring anses förblifva statens tillhörighet, ett timmerträd à 90 öre på 3 hektar af hela ytvidden, inbegripet impediment allt med beräkning af uthållig afkastning hvarefter det sålunda erhållna värdet af skogsafkastningen kapitaliserats efter 4 procent samt till detta belopp lagts summan af köpeskillingarne för de under året till kronoparker inköpta marker. Under år 1888 uppgick sammanlagda beloppet af statsverkets skogsmedel till 2,084,251 kr. 8 öre (Bil. 20), motsvarande 1,745,724 kr. 3 öre år Berättelseårets skogsmedel utgjordes af:

18 XII Finanserna. Dragas från denna summa dels försäljningskostnader hufvudsakligen reseersättning åt auktionsförrättare 3,886 kr. 49 öre, dels restitnerade statsverkets skogsmedel 1,724 kr. 23 öre, dels till boställshafvare utbetalte andelar af skogsafkastningar från civila boställen 4,296 kr. 83 öre, dels handtlangningskostnad vid virkesutstämpling å kronoparker i Lycksele socken 7,438 kr. 99 öre, återstår ett belopp af 2,066,904 kr. 54 öre som kunnat godtgöras statskontoret. I likhet med flera föregående år hafva de vida öfvervägande beloppen af statsverkets skogsmedel influtit från de norrländska länen, utgörande bruttoinkomsten frän För skogsväsendet under är 1888 beviljade, â riksstatens sjunde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade medel utgjorde (Bil. 21): Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrelsens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 och 22): från bestämda anslaget: hvarjemte enligt styrelsens räkenskaper en behållning förefans vid arets slut â reservationsanslaget af 42, kr., hvaraf dock största delen var disponerad, ehuru ej utbetald. Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel, 2,084,251 kr. 8 öre jemte 952'19 kr. anslagen tillhörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, dels försäljningskostnader m. m. 17, kr., dels ofvanstående 821, kr. deri dock ej inbegripet den del af anslagen till domänstyrelsen, som belöper sig på dess skogsafdelning uppstod för skogsväsendet en nettobehållning af 1,246, kr., motsvarande 950, kr. år I likhet med hvad styrelsen förut anfört, må här omnämnas, att en jemförelse mellan statsverkets skogsmedel och utgifterna för skogsstaten icke utvisar den afkomst, statens skogar lemna, enär å ena sidan inkomster från dessa skogar tillflyta äfven andra inkomsttitlar och å andra sidan en del af utgifterna äro framkallade af tjenstemännens förvaltning af och kontroll öfver kommuners, ecklesiastika och enskildes skogar, hvarifrån kronan icke åtnjuter inkomst. Ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, bar under året influtit 311,146 kr. 2 öre, af hvilken summa från Vesternorrlands län 79,530 kr., Gefleborgs län 54,659 kr., Kopparbergs län 50,709 kr., Jemtlands län 40,432 kr., Vermlands län 27,417 kr., medan kostnaderna för skogsförsäljning, bevakning, skogsindelning och skogsodling m. m. under samma tid belöpte sig till 84,144 kr. 95 öre. För 118 hithörande skogar utanordnades enligt faststälda hushållningsplaner eller eljest gällande bestämmelser andelar i skogsafkastning åt ecklesiastikstaten med tillhopa 72,116 kr. 43 öre och till kyrkoråden i Boteå församling 2,661 kr. 13 öre, Stöde församling 150 kr., Mora församling 16,943 kr. 65 öre samt till Domkapitlet i Upsala 3,802 kr. 37 öre. Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes derjemte till:

19 Finanserna. Markinköp. XIII och vid årets slut fans en behållning af dessa skogsmedel å 75,817 kr. 7 öre, hvaraf dock större delen var disponerad, ehuru ännu icke utbetald eller omförd. Af ifrågavarande fondmedel har statskontoret, godtgjorts en nettoinkomst af 124,819 kr. 44 öre, tillhörande presterskapets löneregleringsfond (Bil. 23), hvaremot af ecklesiastika boställenas skogsfond under året utöfver årets inkomster erfordrats ett belopp af 13,534 kr 74 öre till bestridande af med fondens ändamål afsedda utgifter. Såsom ofvan är nämndt, hafva i öfverensstämmelse med nådiga beslut flere markinköp för bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker under året kommit till stånd. För såväl dessa som för förut verkstälda sådana köp redogöres i nedanstående tabell: EDWARD KINBERG. Stockholm den 2 December J. O. AF ZELLEN. Underdånigst OSCAR EVERS. J. MEVES. E. G. Sundberg. Domänstyrehem berättelse för år

20

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVIII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. VII. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1875. STOCKHOLM, 1877. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog; SFS 2006:171 Utkom från trycket den 21 mars 2006 utfärdad den 9 mars 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1892.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1892. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1898.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1898. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1896. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

reglemente för älvdalens besparingsskog

reglemente för älvdalens besparingsskog reglemente för älvdalens besparingsskog LAG OM ALLMÄNNINGSSKOGAR I NORRLAND OCH DALARNA reglemente för älvdalens besparingsskog Fastställt av länsstyrelsen i Dalarnas län att gälla från och med den 1 oktober

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 1945 46.

Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 1945 46. FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET Helsingfors, den 21 april 1945. N:o 140288. Avverknings- och anskaffningsprogrammet för år 194546. I. Generellt. Med beaktande av behovet under följande konsumtionsperiod samt

Läs mer

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG ##8,ŠKOLSTVO,J:ŠVEDSKI ANVISNINGAR I SKOGSBRUK n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG PRIS HAFT. 3:-, KART. 4:-. fielt #NNANVISNING I SKOGSBRUK Avsedda for iindervisning vid skogsvdrdskurser lantmannakurser

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Instruktion. KänningsskifVor.

Instruktion. KänningsskifVor. Instruktion (ingående de i kap. 2 i af Tjen*tgörmgsreglementet omnämda KänningsskifVor. t. Hvarje känningsskifva anbringas på elt 4 meter högt torn, i hvilket inneslutes det för skifvans %*ridning erforderliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stämmohandlingar. 10 december 2015, kl 18.00, Västlaestadianska Bönhuset, Gällivare

Stämmohandlingar. 10 december 2015, kl 18.00, Västlaestadianska Bönhuset, Gällivare Stämmohandlingar 10 december 2015, kl 18.00, Västlaestadianska Bönhuset, Gällivare 1 DAGORDNING Ordinarie höststämma med delägarna i Gällivare allmänningsskog hålles i Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XI. SKOGS-STYRELSENS FÖR ÅR 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

U t r e d n i n g 2000-03-01

U t r e d n i n g 2000-03-01 U t r e d n i n g 2000-03-01 1 Vatten, fiske och samfälligheter till Rö by i Högsjö, inom Härnösands kommun. Rö by, ursprungligen omfattande c:a 170 hektar markareal och skattlagd för 9 seland,är belägen

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer