UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, Täckningsår: Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare: Landtmäteri / av Kungl. Landtmäteristyrelsen. Stockholm : Ivar Hæggström, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Översiktspublikationer Statistisk utredning rörande under åren utförda landtmäteriförrättningar m. m. / af Kungl. Landtmäteristyrelsen verkställd år (Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. XXXVII[: Bihang]) Bihang till Lantmäteristyrelsen underdåniga berättelse för år 1905 Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS O digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007 urn:nbn:se:scb-bi-o0-8601_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. O) LANDTMÄTERIET. XIX. LANDTMÄTERISTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1887.

4 Innehållsförteckning. Underdånig berättelse Sid. 3. Tabell-bilagor: Tab. N:o 1. Sammandrag öfver 1886 afslutade landtmäteriförrättningar i riket, länsvis» 10. Tab. N:o 2. Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för storskiften och afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång åren » 12. Tab. N:o 3. Öfversigt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt dervid förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år 1886» 14. Tab. N:o 4. Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar, utfärdade åren » 16. Tab. N:o 5. Uppgift å jordegares utgifter för laga skiften, afslutade under år 1886» 17. Table des matières. Rapport au Roi pag. 3. Tableaux annexés: Tab. N:r 1. Travaux d'arpentage achevés en 1886, par provinces» 10. Tab. N:r 2. Résumé, par année, des travaux d'arpentage, achevés en » 12. Tab. N:r 3. Nombre d'arpenteurs en activité et importance de leurs travaux en 1886» 14. Tab. N:r 4. Nombre des commissions expédiées aux arpenteurs pour l'exécution des requisitions, faites pendant les années » 16. Tab. N:r 5. Dépenses des propriétaires pour les opérations de distribution, de réunion et de délimitation des parcelles, achevées en 1886» 17.

5 Till Konungen. Landtmäteristyrelsen får härmed afgifva underdånig i berättelse om landtmäteriet i riket för år 1886, upptagande särskilda redogörelser angående: Rikets Generallandtmäterikontor; Landtmäteripersonalen; Det allmänna Skiftesverket samt Storskiftes- och Afvittringsverken. Rikets Generallandtmäterikontor. l:o. Såsom närmare synes af Landtmäteristyrelsens till Eders Kongl. Maj:ts Justitiekanslers embete den 7 sistlidne Januari afgifna arbetsförteckning för år 1886, har följande antal mål och ärenden handlagts af Styrelsen, nemligen: Bref och remisser från Eders Kongl. Maj:ts Kansli och Högsta Domstol, 6 balanserade och 44 inkomna under året, deraf 7 skiftesmål, tillsammans 50, af hvilka 48 blifvit afgjorda och 2 balanserade till år 1887; Bref och remisser från Eders Kongl. Maj:ts Kollegier, Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande samt andra embetsverk och myndigheter, 9 balanserade och 139 nkomna under året, tillsammans 148, af hvilka 146 blifvit afgjorda och 2 balanserade; Ansökningar m. m., 7 balanserade och 389 inkomna under året, af hvilka 391 blifvit afgjorda och 5 balanserade. Styrelsen har sålunda under år 1886 haft att handlägga 22 balanserade och 572 inkomna, tillsammans 594 mål och ärenden, af hvilka 585 blifvit afgjorda och 9 balanserade. 2:o. Oberäknadt remisser inom kontoret och utlemnade protokollsutdrag, utgör antalet af från Styrelsen under året utgångna expeditioner :o. Landtmäterifiskalen har haft att handlägga 20 balanserade och 197 under året inkomna, tillsammans 217 mål och ärenden, af hvilka 194 blifvit afgjorda och 23 balanserade till innevarande år. Antalet från landtmäterifiskalen utgångna expeditioner har varit :o. Aktuarien har mottagit och qvitterat 5,281 regalark inkomna publika renovationer, ombesörjt utlåning till offentliga myndigheter af 990 kartor och beskrifningar, samt till enskilda personer på begäran utgifvit kopior eller utdrag af 72 kartor och 66 beskrifningar mot lösen till ett sammanräknadt belopp af 1,311 kronor 34 öre, som redovisats till Kongl. Statskontoret. De i arkivet befintliga karteböckernas antal, som under året ökats med 38, utgör nu 2,210. 5:o. Ingeniörerne hafva hufvudsakligen varit sysselsatte med dels arkivundersökningar för utredning af ärenden remitterade från Kongl. Kammarkollegium, dels erforderliga uträkningar af kartor i de skiftesfrågor, som till Landtmäteristyrelsens utlåtande varit remitterade, dels revision af de till arkivet hörande registren, dels granskning af de publika renovationer, som från förste landtmätarne i länen för deras egna förrättningar inkommit, och hvilka renovationer innehålla tillsammans 419 regalark, samt dels granskning och kollationering af ofvan nämnda, af aktuarien till enskilda personer emot lösen

6 4 utgifna kartor och beskrifningar. Dessutom hafva Ingeniörerne biträdt vid handläggning af åtskilliga andra inom Generallandtmäterikontoret förekomna göromål samt bestridt landtmäterisekreterare-, landtmäterifiskals- och aktuarietjensterne under de tider, då ordinarie innehafvarne af dessa tjenster åtnjutit semester eller tjenstledighet. 6:0. Under år 1886 hafva vid Generallandtmäterikontoret varit anstälde utom tillfälliga biträden tre extra biträden, hvilka tjenstgjort derstädes hela året. En af dem har verkstält renskrifning, den andre har biträdt landtmäterisekreteraren och landtmäterifiskalen och den tredje sysselsatts af aktuarien med åtskilliga i arkivet förekomna göromål. 7:o. Förhållandet med de åt Styrelsens vård och förvaltning anförtrodda medel, har varit följande: 8:0. För att bereda en öfversigt af antalet mål och ärenden, hvilka blifvit under de senast förflutna sex åren handlagda, dels af Styrelsen och dels af landtmäterifiskalskontoret, meddelas i underdånighet följande: Arbetsförteckning.

7 Landtmäteripersonalen. Enligt matrikeln öfver landtmäteripersonalen, bestod denna personal vid 1885 års slut af: 7 embets- och tjenstemän vid Generallandtmäterikontoret; 23 förste landtmätare; 1 andre landtmätare; 204 kommissionslandtmätare, deraf 2 sysselsatte vid allmänna ekonomiska karteverket och 31 vid storskiftes- och afvittringsverken; 62 vice kommissionslandtmätare, deraf 2 varit sysselsatte vid det förenämnda karteverket och 3 vid afvittringsverket; 1 storskiftes- och afvittringslandtmätare, som icke tillika är förste-, andre-, kommissions- eller vice kommissionslandtmätare; 142 landtmäteriauskultanter och 249 landtmäterielever; tillsammans 689; deraf på eget ansvar arbetande 298. Inom denna personal hafva följande förändringar timat under år 1886: Af de genom afsked eller död afgångne hafva fyra kommissionslandtmätare tillika varit storskiftes- eller afvittringslandtmätare. Landtmäteripersonalen har ökats med de 11 tillkomne eleverna, och som 85 personer afgått, så har landtmäteripersonalen på det hela under året minskats med 74. Vid 1886 års slut funnos enligt matrikeln: 7 embets- och tjenstemän vid Generallandtmäterikontoret; 24 förste landtmätare; 185 kommissionslandtmätare, deraf 2 sysselsatte vid allmänna ekonomiska karteverket och 27 vid storskiftes- och afvittringsverken; 65 vice kommissionslandtmätare, deraf 2 varit sysselsatte vid det förenämnda karteverket och 3 vid afvittringsverket; 1 storskiftes- och afvittringslandtmätare, som icke tillika är förste-, kommissions- eller vice kommissionslandtmätare; 135 landtmäteriauskultanter; 198 landtmäterielever; tillsammans 615; deraf på eget ansvar arbetande 282, eller 16 mindre än vid årets början. I matrikeln qvarstå likväl åtskilliga auskultanter och elever, hvilka sannolikt icke vidare komma att sysselsätta sig med landtmäterigöromål; ty under sistlidet år tjenstgjorde af de 333 i matrikeln upptagne, endast: 103 landtmäteriauskultanter och 85 landtmäterielever 188 tillsammans, eller 33 mindre än under år Det allmänna Skiftesverket. Af bilagan Tab. N:o 1, hvilken innehåller ett, efter förste landtmätames berättelse om landtmäteriet i hvarje län, länsvis upprättadt sammandrag öfver år 1886 afslutade landtmäteriförrättningar i hela riket storskiftes- och afvittringsgöromålen dock icke inbegripna täcktes Eders Kongl. Maj:t nådigst inhemta, i hvad mån berörda förrättningar under j nämnda år inom hvarje län förekommit. Och när detta sammandrags summor sammanställas med de summor, hvilka finnas i lika beskaffade sammandrag för åren , så erhållas de sifferuppgifter, som redovisas i bilagan Tab. N:o 2, innehållande sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens*) och, med undantag för storskiften och afvittringar, alla andra landtmäteriforrättningars omfång åren De märkligaste upplysningar, som kunna hemtas ur Tab. N:o 1, torde vara, att inom hela riket laga skiften under år 1886 blifvit afslutade å 105,844 hektar och 202,5 9 mantal, att i Örebro län intet laga skifte under året afslutats, att de afslutade laga skiftena omfattat i Södermanlands län endast 169 hektar och 0,490 mantal, i Upsala län 304 hektar och 2,2 5 0 mantal, i Vestmanlands län 347 hektar och 2,8 7 5 mantal, i Göteborgs och Bohus län 366 hektar och 2,6 2 5 mantal, i Blekinge län 412 hektar och 0,6 6 7 mantal, samt i Hallands län 494 hektar och 2,916 mantal, att i Gotlands län, hvarest de under 1886 afslutade laga skiftesförrättningarnes omfattning varit större, än inom något annat län i södra och mellersta delarne af riket, sådana förrättningar afslutats å 8,170 hektar och 40,37 5 mantal, samt att i Jemtlands län de afslutade laga skiftena omfattat större areal än för något af rikets öfriga län, nemligen 22,928 hektar tillhörande 5,806 mantal; att inga stängseldelningar år 1886 af landtmätare afslutats inom Upsala, Södermanlands, Jönköpings, Gotlands, Blekinge, Malmöhus, Örebro, Kopparbergs, Gefleborgs, Vesterbottens och Norrbottens län, samt inga vägdelningar inom Jönköpings, Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens län. Af bilagan Tab. N:o 2 synes, bland annat, att alla de afslutade landtmäteriförrättningarne omfattat: af hvilket allt följer, att de afslutade förrättningarnes omfång varit mindre i alla afseenden. än så väl under år 1885 som i medeltal under åren Bilagan Tab. N:o 3 innehåller en öfversigt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt dervid förekomna landtmäteriforrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år Af bilagan Tab. N:o 4 synes, att förordnanden till landtmäteriförrättningar i hela riket utgifvits: år 1886 till 173 laga skiften och 1,841 andra förrättn., eller tills. 2,014 är 1885 till 182 d:o d:o 2,063 d:o d:o 2,245 o. i medeltal för åren till 236 d:o d:o 2,020 d;o d:o 2,256, hvaraf framgår, att antalet förordnanden till landtmäteriförrättningar under år 1886 varit omkring 10,3 % mindre än under *) Med egentliga laga skiften förstås, här och i det foljande, laga skifte på antingen alla egorna eller ock särskildt inrösningsjorden samt särskildt afrösningsjorden till icke allenast byar, utan äfven enstaka hemman eller lägenheter, som utgöra possessioner för sig sjelfva, hvilka icke tillförene undergått hvarken enskifte eller laga skifte. Till andra förrättningar räknas deremot ändringar af afslutade Jaga skiften, klyfningar af hemman och lägenheter, hvilka förut undergått enskifte eller laga skifte, och alla andra förrättningar, som icke utgöra egentliga laga skiften och ej heller storskiftes- eller afvittringsförrättningar. 5

8 och omkring 10,7 % mindre En i medeltal för åren För öfrigt torde i afseende å ofvan omförmälta förordnanden böra anmärkas, att under år 1886 en del deraf meddelats för landtmätare från andra län, än det inom hvilket de varit stationerade, nemligen: Af bilagan Tab. 5, innehållande en länsvis upprättad uppgift Öfver jordegares utgifter för under år 1886 afslutade laga skiften synes, att sådane utgifter icke förekommit i Örebro län, samt utgjort emellan 1000 och 2000 kronor i Malmöhus, Södermanlands och Blekinge län; emellan 3000 och 5000 kronor i Hallands, Göteborgs och Bohus, Vestmanlands och Kristianstads län; emellan 5000 och 10,000 kronor i Stockholms, Upsala och Skaraborgs län; emellan 10,000 och 20,000 kronor i Östergötlands, Vermlands, Kopparbergs och Norrbottens län; emellan 20,000 och 40,000 kronor i Kronobergs, Elfsborgs och Vesterbottens län; emellan 40,000 och 60,000 kronor i Vesternorrlands, Kalmar, Jönköpings, Jemtlands och Gefleborgs län, samt 128,670 kronor i Gotlands län, i hvilket sistnämnda län dessa utgifter varit störst, äfvensom att berörda utgifter för hela riket uppgått till 388,127 kronor till landtmätare och gode män samt till 169,974 kronor för öfrigt, eller tillsammans 558,101 kronor. För jemförelses skull torde här få nämnas, att ifrågavarande slags utgifter utgjorde år 1885: 683,462 kronor, år 1884: 888,422 kronor, år 1883: 814,979 kronor, år 1882: 718,489 kronor, år 1881: 700,735 kronor, eller i medeltal för åren : 761,217 kronor. I förestående summa äro jemväl kostnader för ändringar af afslutade laga skiften inberäknade. Ibland utgifterna till landtmätare och gode män äro upptagna alla slags till dem utgående arfvoden och ersättningar för resekostnader för laga skiften, samt lösen för skifteshandlingar och kartor. De för öfrigt beräknade utgifterna äro sådana, som måst af skifteslag gemensamt bestridas, såsom till vederbörande domstolar med deras biträden, till utflyttande delegare, minskadt med hvad af allmänna medel såsom utflyttningsunderstöd erhållits, samt för den första anläggningen af vid skifte bestämda vägar och floddiken m. m.; men till de ifrågavarande utgifterna räknas icke handtlangnings- och dylika kostnader, å hvilka landtmätarne ej hafva säkra uppgifter att tillgå, och icke heller ersättningar, hvilka blifvit enligt 99, 100, 101 och 107 i nådiga Skiftesstadgan, en eller flere delegare i skifteslag för erhållna motsvarande fördelar ålagda. Enligt i Kongl. Statskontoret erhållen upplysning, har utaf ofvannämnda slags utflyttnings understöd, jemlikt nådiga Kungörelsen den 27 September 1861, år 1886 af statsmedel utbetalts 54,678 kronor 87 öre. För ådagaläggande så väl af i hvad mån skiftesverket numera framskridit inom hvarje särskildt län, som äfven at hvad i detta afseende ännu kan anses återstå, meddelas följande: Tabell öfver det allmänna Skiftesverkets i riket ställning den 31 December 1886.

9 Denna tabell är visserligen icke i alla afseenden fullt tillförlitlig, och detta gäller i synnerhet om de uppgifter, som meddelats i de tvänne sista hufvudkolumnerna. I den förra har, såsom rubriken visar, införts mantal på de byar, som troligen komma att undergå laga skifte. Förverkligandet af hvad som i detta afseende blifvit antaget beror naturligtvis på vederbörande jordegare. Säkerligen är hemmantalet uti den ifrågavarande kolumnen snarare för högt, än för lågt, enär sannolikt ett eller annat hemman derstädes blifvit intaget, som icke kan blifva föremål för laga skifte i egentlig mening, utan allenast klyfning emellan två eller flera egare eller innehafvare. Alla sådane hemman äro eljest intagna i fjerde hufvudkolumnen, i hvilken för öfrigt intagits alla krono- och frälsesäterier, boställen, bruk, bergs-, frälse- och rekognitionsskogs- m. fl. hemman, som antingen af ålder varit enstaka, eller blifvit detta i senare tider, medelst afvittring o. d. samt följaktligen icke kunna komma att undergå laga skifte på alla egorna, eller andra af dessa, än de, som möjligen ligga i samfällighet med andra hemmans egor. Beträffande i fråga varande uppgifter så vidt de angå Kopparbergs län, har vederbörande förste landtmätare meddelat, att mantalssättning å hemman och lägenheter inom länet väl af ålder funnits och äfven i senare tid skett å särskilda skattlagda lägenheter, men att inom hela länet, utom Vesterbergslagen, den långt utsträckta hemmansklyfningen i förening med den omständigheten, att huru små andelar som helst af olika byar och hemman blifvit vid storskiftesförfåttningarne såsom besutenheter sammanförda, sedan lång tid omöjliggjort all mantalssättning å de särskilda hemmanen inom hvarje socken, hvarföre endast hela socknens gemensamma hemmantal vore kändt; samt att i följd häraf ofvanberörda uppgifter kunnat beräknas endast approximativt och med ledning af reducerade jordatalet, med undantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, för hvilka uppgifterna skett under ledning af taxeringsvärden. För öfrigt bör anmärkas beträffande i fråga varande uppgifter för Vesterbottens och Norrbottens län, att inom dessa läns lappmarker mantalet i allmänhet ännu icke blifvit genom afvittring slutligen bestämdt, samt att fördenskull uppgifterna härutinnan framdeles torde komma att väsentligen förändras. Storskiftes- och Afvittringsverken. Med ledning af de utaf Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgifna berättelser angående storskiftes- och afvittringsverket i Kopparbergs län samt afvittringsverken i Vesterbottens och Norrbottens län meddelas här följande summariska 7 Tabell öfver Storskiftes- och Afvittringsverkens fortgång år Egodelningar eller laga skiften hafva vid storskiftes- och afvittringsverken icke under år 1886 förekommit

10 8 När denna tabells summor sammanställas med de summor, hvilka finnas i lika beskaffade tabeller för åren , så erhållas de sifferuppgifter, som här nedan redovisas i Sammandragen femårsöfversigt af Storskiftes- och Afvittringsverken åren För öfrigt anföres bär nedan angående Storskiftes- och Afvittringsverket i Kopparbergs län. För Elfdals socken bar dels åbodelning af inegorna pågått och afslutades den 21 Maj 1886, hvarefter Eders Kongl, Maj:ts Befallningshafvande genom utslag den 20 December samma år ogillat de öfver åbodelningen anförda besvär, dels ock bydelning af skogsmarken och utstakning af undantag för socknens gemensamma behof varit under arbete. Derest icke mot förrättningen besvär förekomma, synes bydelningen af skogsmarken jemte rågångarnes utstakning inom denna socken kunna afslutas under innevarande år. För Särna socken och Idre kapellag har uppmätning och gradering af inegorna blifvit fullbordad samt uppmätning af skogsmark fortgått, hvarjemte gradering af skogsmark samt åtskilliga förberedande arbeten för åbodelning af inegorna och bydelning af skogsmarken egt rum. Vid storskiftes- och afvittringsverket i Kopparbergs län har under sistlidet år varit anstälde en styresman, två landtmätare i lägre och åtta landtmätare i högre lönegrad af hvilka sistnämnda en storskifteslandtmätare aflidit den 12 Juli 1886 samt sex extra landtmätare under olika tider af året. Styresmannen afgick den 22 December 1887 och ersattes af en landtmätare i högre lönegraden. Afvittringsverket i Vesterbottens län. I Lycksele socken har utstakning af några, genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga utslag den 9 Maj 1884 föreskrifna förändringar af områden egt rum, hvarjemte renoverade kartor med beskrifningar öfver största delen af den faststälda afvittringen blifvit till vederbörande aflemnade; men enär afvittringen rörande några till andra socknar gränsande byar ännu icke blifvit faststäld, kommer redovisningen för det verkstälda arbetet att uppskjutas tills afvittringen i sin helhet inom denna socken blifvit faststäld och utstakningen vunnit laga kraft. För Fredrika socken hafva de underdåniga besvär, som anförts öfver Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes afvittringsutslag, enligt nådigt bref den 18 Juni 1886 utom beträffande Lögda by lemnats utan afseende; och har under sommaren samma år utstakning af områdena verkstälts med undantag för nämnda by, angående hvilken afvittringen är beroende på nådig pröfning. För Äsele socken hafva likaledes de underdåniga besvär, som anförts öfver Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes afvittringsutslag, enligt nådigt bref den 18 Juni 1886 lemnats utan afseende, med undantag för Lomsjö by; och har under sommaren samma år utstakning af områdena verkstälts utom för nämnda by, angående hvilken afvittringen är beroende på nådig pröfning.

11 För Dorotea socken har afvittringsutslag af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelats den 21 Juli 1885, hvarefter afvittringens fortgång blifvit beroende på anförda besvär. För Vilhelmina socken har Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelat afvittringsutslag den 31 Mars 1886 och derigenom godkänt afvittringsåtgärden, med undantag af en mindre del, som lemnats beroende på vidare undersökning, hvarefter, sedan omarbetning af denna del skett, afvittringsstyresmannens förnyade utlåtande jemte handlingarne till Eders Kongl. Maj;ts Befallningshafvande inkommit den 15 December För Stensele socken har, sedan Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande den 26 Maj 1886 meddelat utslag rörande afsättande af sockneallmänning och detta utslag vunnit laga kraft, förslag till områdestilldebiing påbörjats under hösten samma år. För Sorsele socken har fullständigt afvittringsförslag blifvit upprättadt och jemte styresmannens utlåtande deröfver inlemnadt till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande den 26 Juni För Mala socken hafva afvittringsförslag varit under handläggning. Vid afvittringsverket i Vesterbottens län hafva under år 1886 varit anstälde en styresman samt sex landtmätare i högre och fyra landtmätare i lägre lönegraden, af hvilka en aflidit den 18 Februari 1886 och en för sjukdom icke kunnat under året tjenstgöra vid arbeten på fältet. Afvittringsverket i Norrbottens län. För Öfver-Torneå och Hietaniemi socknar samt Korpilombolo kapellförsamling hafva afvittringsarbetena blifvit fullbordade och, under år 1886, slutligen redovisade. För Pajaia socken med Tärendö och Muonionalusta kapellförsamlingar äro fortfarande 4 af de i sammanhang med afvittringen verkstälda laga skiftesförrättningarne beroende på pröfning af hos egodelningsrätt anförda besvär, och i 3 andra af dessa skiftesförrättningar har vederbörande egodelningsrätt föreskrifvit smärre ändringar, som under år 1887 torde komma att verkställas. Här anmärkes att de ofvan nämnda socknarne räknas till länets kustland, hvaremot nedan nämnda socknar räknas till länets lappmark. För Arvidsjaurs socken hafva renovationer af kartor och handlingar pågått samt förslag till disposition af öfverloppsmarkerna varit under arbete. I Arjeplougs socken har mätningen under året blifvit fullbordad till så stor omfattning, som för närvarande anses nödigt. I JochmocTcs socknar har taxeringen så fortgått, att endast en mindre del återstår, hvarjemte reglering af socknens kyrkoplats blifvit verkstäld. För Geltivara socken hafva förslag till områdestilldelningar blifvit fullbordade samt upprättande af afvittringsförslag i öfrigt blifvit påbörjadt. För Juckasjärvi socken hafva större delen af för afvittringen erforderliga mätningar blifvit under året verkstälda samt rågången emot Enontekis socken blifvit uppgången. Vid afvittringsverket i Norrbottens län hafva varit sysselsatte två styresmän, af hvilka den ene jemväl tjenstgjort såsom afvittringslandtmätare och dessutom 10 landtmätare i högre lönegraden af hvilka en på begäran entledigats den 6 Juli 1886 och två landtmätare i lägre lönegraden samt 4 extra landtmätare, af hvilka två under hela året och två endast under sommarmånaderna. Enligt i Generallandtmäterikontoret tillgängliga anteckningar öfver statsverkets utgifter för storskiftes- och afvittringsverken, uppgå dessa utgifter för 9 Underdånigst L. NORDENFELT. Stockholm den 1 Juni H. Wetterström.

12 10 Sammandrag öfver år 1886 afslutade Detta sammandrag, som grundar sig på förste landtmätarnes uppgifter,

13 landtmäteriförrättningar i riket. Tab. N:o innehåller intet i afseende på storskiftes- och afvittringsverken. Stockholm i Rikets Generallandmäterikontor den 31 Maj Ex officio H. M. Kruuse.

14 12 Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för storskiften

15 13 Tab. N:o 2. och afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång åren Stockholm i Rikets Generallandtmäterikontor den 31 Maj Ex officio H. M, Kruuse.

16 14 Öfversigt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt dervid

17 15 Tab. N:o 3. förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning undar år Stockholm i Eikets Generallandtailteritator den 31 Maj Bx officio H. M. Krnnse.

18 16 Tab. N:o 4. Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar, utfärdade åren Stockholm i Rikets Generallatidtmäterikontor den 31 Maj Ex officio H. M. Kruuse.

19 17 Uppgift å jordegares utgifter för laga skiften, afslutade under år Tab. N:o 5. Stockholm i Rikets Generallanätmäterikontor den 31 Maj Ex officio H. M. Kruuse. 3

20

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket. Stockholm, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1856. 1830-1840 med

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007

Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1 Laga skiftet i Senneby 1844 1847 Sammanställt av Béla Botos 2007 1757 tillkom i Sverige lagen om Storskifte. Lagen tillkom som resultat av att brukningen av byarnas mark blev alltmer svår, man tvingades

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

reglemente för älvdalens besparingsskog

reglemente för älvdalens besparingsskog reglemente för älvdalens besparingsskog LAG OM ALLMÄNNINGSSKOGAR I NORRLAND OCH DALARNA reglemente för älvdalens besparingsskog Fastställt av länsstyrelsen i Dalarnas län att gälla från och med den 1 oktober

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XX. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1888. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

U t r e d n i n g 2000-03-01

U t r e d n i n g 2000-03-01 U t r e d n i n g 2000-03-01 1 Vatten, fiske och samfälligheter till Rö by i Högsjö, inom Härnösands kommun. Rö by, ursprungligen omfattande c:a 170 hektar markareal och skattlagd för 9 seland,är belägen

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. XVII. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1885. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F.,

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F., INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-1911. Täckningsår: 1859-1910 = N.F.,

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Särskild ]Sagot Berättelse Ordningsstadganden CTpplysningar Om December. Lagstiftningen 1892 1892 Om 256). erdhüslänsk FISKERITIDSRRI fo^jl^ UTGIFVEN AF AXEL YILH. LJUNGMAN. 1^ N:o 55 60. Januari 1892.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Fattigvårdsstyreisens

Fattigvårdsstyreisens 197 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under året 1895 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvuclsak intagna

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Skiftesreformer i Sverige Stor-, en- och laga skifte. Örjan Jonsson JK92J96

Skiftesreformer i Sverige Stor-, en- och laga skifte. Örjan Jonsson JK92J96 99 Skiftesreformer i Sverige Stor-, en- och laga skifte Örjan Jonsson JK92J96 100 Inledning Den historiska bakgrunden av den odlade jorden karaktäriseras aven stark uppsplittring mellan olika delägare

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8501_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8501_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, Till Hans Kejserliga Majestät, ifrån kommissionen för verkställande af undersökning utaf de omständigheter, som kunna verka menligt på åfooernes å de inlösta donationslägenheterna ekonomiska ställning

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer