Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, H. 165, utg utgör register till I Statistisk tidskrift årgångarna publicerades Sveriges officiella statistik i sammandrag som första nummer. Efter ett uppehåll uppstod Statistiska tidskrift igen åren Efterföljare: Journal of official statistics : JOS : an international quarterly / published by SCB, Statistics Sweden. Stockholm : Statistics Sweden [Statistiska centralbyrån], Tidskriften finns från 1985 fritt tillgänglig i fulltext på internet. Anmärkning: Vid digitalisering av Statistisk tidskrift, , har häftena med Sveriges officiella statistik i sammandrag och tre bilagor brutits ut ur sin årgång och behandlats som separata häften. Statistisk tidskrift. 1888: häft Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-st-1888_h84-85

3 STATISTISK TIDSKRIFT UTGIFVEN AF KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. [Häft ] STOCKHOLM, KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Innehåll af årgången [Häft. 83.] Årgångens N:o 1. Sveriges officiela statistik i sammandrag sid. 1. [Häft. 84.] Årgångens N:o 2. Sparbankerna i Sverige år 1886» 89. [Häft. 85.] Årgångens N:o 3. Folkmängd, vigde, födde, döde m. m. i hvarje län och dess städer sedan Svenska tabellverkets början år 1749: Vestmanlands län» 159. Kopparbergs län» 171. Om de statistiska redogörelser, som genom Post- och Inrikes Tidningar offentliggöras» 183.

6

7 Sparbankerna i Sverige år (Pour un résumé en français voir page 158). 1. Sparbankernas och folkbankernas sparkasseafdelningar. Vid 1886 års slut voro de egentliga sparbankerna 376 (tab. 1) och de folkbanker med sparkasseafdelningar, för hvilka några uppgifter erhållits, 11 (tab. 2) eller tillsammans 387 sparbanksinrättningar. Af dessa kommo enligt hufvudkontorets belägenhet 103 på städerna och 284 på landsbygden. Af de vid föregående års slut redovisade sparbankerna saknas nu 1, nemligen Hejde pastorats i Gotlands län, som upphört med sin verksamhet. Deremot hafva under år 1886 tillkommit 4 nya sparbanker, Alunda sparbank (i Uppsala län) har reglemente stadfäst af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 13 juni 1885 och började år 1886 sin verksamhet inom Alunda socken. Hufvudkontoret är tillgängligt för insättare hvarje lördag. Aseda kommuns sparbank (i Kronobergs län) har reglemente stadfäst af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 31 december 1885 och började under år 1886 sin verksamhet inom Aseda och närgränsande socknar. Hufvudkontoret är tillgängligt för insättare hvarje helgfri torsdag. Riseberga sparbank (i Kristianstads län) har reglemente stadfäst af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 30 september 1885 och började år 1886 sin verksamhet inom Riseberga och till en del inom angränsande socknar. Hufvudkontoret är tillgängligt för insättare sista fredagen i januari samt andra och fjerde fredagen i öfriga månader. Höja och Starby sparbank (i Kristianstads län) har reglemente stadfäst af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 28 augusti 1886 och började i slutet af samma år sin verksamhet inom Höja och Starby samt angränsande socknar. Hufvudkontoret är tillgängligt för insättare den 1 och 15 i hvarje månad, eller, om helgdag då infaller, följande söckendag. De i tab. 1 för hvar och en af de 376 sparbankerna meddelade stiftelseåren angifva, att sparbankerna tillkommit under följande tider: Är sparbank Aren sparbanker Aren sparbanker» » » År » » » , » » » » » Samma 376 sparbanker. Stat. Tidskr. 84:e häftet. 1

8 90 Sparbankerna i Sverige år Af efterföljande tabeller A och B framgår, till hvilken betydande ståndpunkt sparbanksväsendet utvecklat sig änder de 27 år, som dessa tabeller omfatta. Så hafva delegarne mer än femdubblats och deras behållning likasom sparbankernas egna fonder nära niodubblats. Tab. A. Sparbanker, delegare och deras medel. Tab. B. Sparbankernas (ej folkbankernas) reservfond, skulder och summa medel. Relativa tal.

9 Sparbankerna i Sverige år Af de 376 vid 1886 ars slut varande egentliga sparbankerna äro följande 23 de mest betydande, i hvilka delegarnes behållningar vid årets slut uppgingo till mer än 2 millioner kronor: Sparbank. Delegarnes antal. Delegarnes behållning. Kronor. Stockholms stads 90,655 20,431,931 Sparbanken i land 26,666 10,164,727 Göteborgs städa 26,311 7,219,312 Malmö stads 24,307 6,697,823 Stockholm» läns 28,910 6,592,139 Göteborgs och Bohus läns 33,093 5,496,280 Uppsala stads och läns 18,827 4,807,319 Kronobergs läns 24,777 4,638,378 Oiie härads 10,052 4,352,084 Örebro 14,474 4,158,202 Kristianstads 16,499 3,792,642 Ystads 11,699 3,781,233 Gefleborgs läns 14,217 3,679,701 Karlstads 14,012 3,528,740 Lunds stads o. kringliggande lands 7,803 3,471,197 Gefle stads 7,323 2,796,931 Linköpings läns 12,844 2,701,897 Jönköpings stads och läns 14,188 2,679,083 Norrköpings stads 14,251 2,539,527 Skaraborgs läns allmänna 17,596 2,515,444 Venersborgs 10,006 2,168,642 Torna, Bara och Harjagers härads 6,507 2,136,356 Färs härads 5,331 2,066,653 Af de öfriga 353 sparbankerna hade 32 innestående för delegarnes räkning mellan 1 och 2 millioner kronor. Hvad vidare beträffar redogörelseåret 1886, meddela tabellerna 1 och 2, att till sparbankerna hörde 592 filialkontor eller sparbankskomitéer och 2 filialer till folkbankerna. Om delegarne meddela tabellerna 1 och 2, att under år 1886 tillkommit 95,048 delegare hvaraf 70,154 i städernas sparbanker och 24,894 i landsbygdens, hvilket för riket är 10,178 färre tillkomna än under år 1885; a/gått 71,049 delegare hvaraf 51,542 i städerna och 19,507 å landsbygden, hvilket för riket är 4,069 flere afgångne än under det föregående året; och att vid 1886 års slut

10 92 Sparbankerna i Sverige år qvarstodo 990,476 delegare, hvaraf 744,079 i städerna och 246,397 å landsbygden. Ökningen under året är 23,789. Då antalet af flere tillkomne än afgångne är 23,999, uppstår for året en brist i delegarnes antal af 210, som förklaras dels af åtskilliga rättelser i uppgifter för året och dels hufvudsakligen af det nu icke redovisade antalet af delegare i den under året upphörda sparbanken. Insättningarna under året uppgå till 56,710,251 kronor eller 1,354,694 kr. mera än under år Uttagningarna äro 54,805,065 kr. eller 4,757,386 kr. mera än under det föregående året. Ofverskottet af insatta öfver uttagna medel uppgår sålunda till 1,905,186 kr. I städernas sparbanker belöpa sig insättningarna till 43,964,280 kr., uttagningarna till 42,044,887 kr. och ofverskottet således till 1,919,393 kr., medan i landsbygdens sparbanker, hvari insättningarna varit 12,745,971 kr. och uttagningarna 12,760,178 kr., uppstår ett öfverskott å uttagningar å 14,207 kr. Proportionen mellan tillkomne och afgångne delegare och mellan insatt och uttaget belopp visas af efterföljande tal, som för de sista tio åren angifva, huru många delegare afgått mot 100 tillkomne och huru många kronor uttagits mot 100 kr. insatta: År. Afgångne delegare. Uttaget belopp % 116 % > 149» > 135» » 88» » 84» » 87» År. Afgångne delegare. Uttaget belopp % 81 # » 90» » 90» » 97» deraf i städerna 73 «96» å landsbygden 78» 100 >» Såsom häraf synes har under de sista tre åren tillströmningen af delegare och kapital varit i relativ nedgång. Räntorna, som tillgodoskrifvits delegarne för deras behållningar, uppgå för år 1886 till 10,745,911 kronor, hvaraf 8,056,031 kr. i städernas sparbanker och 2,689,880 kr. i landsbygdens. Detta räntebelopp öfverskjuter 1885 års med 618,623 kr. Räntefoten har under de sista fem åren varit följande inom sparbankerna (bland hvilka en icke medräknats för år 1882):

11 Sparbankerna i Sverige år De flesta sparbankerna hafva sålunda gifvit 5 % i ränta åt insättarne under år Medelräntan under året är dock icke fullt 4-7 % ty dels äro de sparbanker flere som gifvit under 5 % än de som gifvit öfver och dels är räntefoten lägre i de större än i de mindre sparbankerna. Denna medelränta visar sig vara i nedåtgående, om man jemför de senaste årens siffror: åren 1880 och 1881: 4-72 % och derefter 4-67, 4-71, 4'68, 4-67 samt år 1886: 4-66 %. Delegarnes behållning uppgick vid 1886 års slut till 236,884,037 kr., hvaraf 179,360,419 kr. i städernas sparbanker och 57,523,618 kr. i landsbygdens. Denna summa för hela riket är 12,605,292 kr. högre än vid 1885 års slut. Om det ofvan nämnda öfverskottet af insättningar öfver uttagningar, 1,905,186 kr., lägges till delegarnes räntor, 10,745,911 kr., så uppstår derigenom en tillväxt under året af 12,651,097 kr., hvilken summa är 45,805 kr. högre än den verkliga ökningen i delegarnes kapital. Såsom här ofvan är nämndt i fråga om antalet delegare vid årets slut, beror äfven denna skiljaktighet dels på nu inkomna rättelser i 1885 års uppgifter, dels hufvudsakligen derpå, att den af den under året upphörda sparbanken förvaltade delegarebehållningen nu ej redovisas. Tillväxten i delegarnes kapital sedan år 1860 har varit följande: År. Öfverskott af insättningar ( + ) eller uttagningar ( ), ärligen. Räntor, årligen. Summa. Den verkliga tillvälten, årligen ,005 kr. 1,501,074 kr. 1,779,079 kr. 1,738,340 kr ,126,170» 2,067,532» 4,193,702» 4,278,595» ,686,145» 4,552,645» 15,238,790» 15,348,617» ,986,634» 6,702,767» 2,716,133» 2,687,193» ,760,712» 8,698,610» 15,459,322» 15,344,617» ,905,186» 10,745,911» 12,651,097» ,292»

12 94 Sparbankerna i Sverige år Kapitalet har under hvart och ett af dessa 26 år tillväxt med undantag af de båda axen 1878, då det sjönk mer än 6 mill. kr., och 1879, då det ytterligare sänkte sig 3 1 /, mill. kr. Den största tillväxten inträffade under åren 1873, 1874 och 1883, då under hvartdera året delegarebehållningen ökades med omkring 18V 2 mill. kr. Medelvärdet af hvarje sparbanksbok eller den andel, som kommer på hvarje delegare, om hela kapitalet fördelas på samtlige delegare, uppgår år 1886 till 239 kr. 16 öre för riket, 241 kr. 5 öre i städernas och 233 kr. 46 öre i landsbygdens sparbanker. Ökningen i detta medelvärde för riket är under året 7 kr. 15 öre. Klassijikation af delegarne efter deras innestående behållning meddelas af tabellerna 1 och 2 för 372 sparbanker. Då de i detta hänseende redovisade sparbankerna sålunda äro 96 % af hela antalet med 89 % af samtlige delegare och 88 % af hela delegarebehållningen, torde de uppgifter, som föreligga om klassifikationen, vara tillräckliga för bibringande i allmänhet af upplysning i ämnet. Af uppgifterna framgår, att inom den grupp, som bildas af delegare med behållning af 1,000 kr. och deröfver, utgöra delegarne blott 5-86 % af hela antalet, men de ega # af samfälda kapitalet. I nästföregående grupp, från 500 till 1,000 kr., utgöra delegarne % och deras behållning % I gruppen 100 till 500 kr. äro delegarne 23-o 6 % och deras behållning %. De öfrige delegarne, eller de som ega högst 100 kr. hvardera, äro de fleste och bilda 64-io % af alla delegarne, men deras samfälda behållning är dock ej mer än 6-51 % af hela delegarekapitalet. Om denna öfversigt utsträckes till alla de grupper, som tabellerna 1 och 2 innehålla, hvarvid den i förestående beräkning ingående Stockholms stads sparbank måste uteslutas, enär den ej meddelat någon specifikation under 100 kr., blifva procenttalen för såväl delegare som deras behållning inom hvarje grupp under de sista fyra åren följande:

13 Sparbankerna i Sverige år Fästes särskildt afseende vid städernas och landsbygdens sparbanker, framgår af nedanstående sifferuppställning för år 1886, att öfvervigten af delegare och behållning ligger å landsbygden intill 500 kronors behållning, men i städerna inom den högre behållningen. Sparbankernas egna tillgångar, i hvilka inräknas endast de egentliga sparbankernas och icke folkbankernas, som hafva för all sin rörelse gemensamma reservfonder, voro vid 1886 års slut 18,521,568 kr. Inkomsterna under året hafva varit 2,780,966 kr. och utgifterna 1,373,396 kr. I städernas sparbanker utgjorde inkomsterna 2,015,776 kr., utgifterna 1,066,060 kr. och behållningen 14,170,900 kr.; i landsbygdens sparbanker voro inkomsterna 765,190 kr., utgifterna 307,336 kr. och behållningen 4,350,668 kr. Förhållandet mellan utgifterna och såväl inkomsterna som samtliga de af sparbankerna förvaltade medlen, eller summan af delegarnes behållning och sparbankernas egna fonder samt upplånade medel, var enligt uppgifterna härom i tab. B under år 1886 och de närmast föregående fem åren följande: Ar. Öfverskottet af inkomster öfver Utgifterna i procent af utgifter. inkomsterna. förvaltade medel ,059,773 kr % 0-ei % ,070,704» 49.49» Ose» ,008,988» 56oo» Oes» ,202,966» 51«o» 057» ,391,968» 47-65» O53» ,407, O55 deraf i städerna 949,716» 52'8o. " '57» a landsbygden ,854» 4O16» O50»

14 96 Sparbankerna i Sverige år Om reservfondens förhållande till delegarnes fordringar är i 4 af gällande förordning stadgadt, att först sedan reservfonden, som skall ökas med all vinst å rörelsen, uppgått till 10 % af delegarnes behållning jemte npplnpen ränta, får utöfver bankens eget behof någon disposition göras å reservfonden, och det endast till allmännyttiga ändamål. Af tab. 1 och anmärkningarna dertill framgår, att detta icke alltid iakttages och af samma tabells kol. 23 och 26 framgår ock, att endast följande antal sparbanker hade en reservfond, som hunnit till 10 % af delegarnes behållning : År af 347 sparbanker.» » 351» » 358» » 374» År af 373 sparbanker.» » 376 deraf i städerna 32» 97» å landsbygden 74.» 279» I medeltal för samtliga sparbanker utgjorde reservfonden vid 1886 års slut 8.o % af delegarnes behållning; 8.2 % i städernas och 7.6 % i landsbygdens sparbanker. Dessa tal höja sig något öfver de motsvarande för de närmast föregående åren. I fråga om denna reservfondens förhållande till delegarnes fordringar, som i de enskilda sparbankerna vexlar mellan 0 och öfver 100 %, är skilnaden öfver hufvnd taget rätt betydlig mellan större och mindre sparbanker. De i tab. 1 upptagna sparbankerna äro i följande öfversigt sammanförda enligt delegarnes behållning vid 1886 års slut: Reservfondens förhållande till delegarebehållningen visar sig häraf och i jemförelse med de föregående fem åren hafva varit följande:

15 Sparbankerna i Sverige år I sparbanker, der aamfälda delegarebehallningen varit: År År År År År År Under 10,000 kr. %»é 8-» i 9' ,000 50,000»» 6-o o 7o , ,000»» i , ,000»» 7-2 7o ä 8i 250, »» fri ,000 1,000,000»» ä 8-5 Öfver 1,000,000..» '5 7'6 7'8 7-9 I samtliga sparbanker $ 7'8 7'8 7'6 7'7 7'8 8-0 Den betydliga stegringen under år 1886, som häraf visar sig i reservfondens proportion till delegarnes behållning i sparbanker som hafva mindre än 250,000 kr. delegarekapital, beror dels på någon ökning i reservfonden och dels i lika stor mån på minskning i delegarnes behållning. Sparbankernas skulder äro i tab. 1 upptagna till 986,899 kr. hvaraf 587,293 kr. i städernas och 399,606 kr. i landsbygdens, hvilket belopp för riket är 485,739 kr. lägre än vid 1885 års slut. Om de förvaltade medlens placering redogör tab. 1 för hvarje sparbank. Summan af dessa medel utgjorde vid 1886 års slut 250,079,836 kr., hvaraf kommo på städernas sparbanker 188,437,729 kr. och på landsbygdens 61,642,107 kr. Efterföljande procenttal angifva för åren , huru de af samtliga sparbankerna förvaltade medlen voro använda: År År År År År År Kontant i kassan % 0-9> l 'S4 0 - b3 0'80 0'7H I andra bankinrättningar innestaende» 5'5«4"8 4'92 5o8 5'37 5'7» Egna fastigheter och inventarier» '86 0'63 0'ö6 0'74 0-8O Statens, kommuners eller hypoteksföreningars obligationer o. förbindelser» lvoo 10'80 10"21 10'!4 9'25 8'07 Jeravägsobligationer, aktier och dylika värdepapper...» 2"93 2"4 7 2'7 6 2' il 1'84 fordringar mot säkerhet af inteckningar» ' i i borgen» '78 33'43 33'7o pant i gnid eller»ilfver.» 0 - oi Ooi 0'003 Oo04 O annat hypotek» 2'76 2'7o '43 2'92 3'69 Obetalda räntor» l - 48 l'5i lie 1-49 lbb 1'60 Andra räkningar» 0'13 O29 O08 O '09 Summa % 100oo IOO IOO00 IOO00 loooo

16 98 Sparbankerna i Sverige år Häraf visar sig, att största delen af medlen utlånats mot säkerhet af inteckningar och dernäst mot borgen äfvensora att minskningen i obligationer och aktier fortgått äfven under år De anförda procenttalen för samtliga sparbankerna utfalla dock annorlunda, om de större och mindre sparbankerna åtskiljas. Följer man den här ofvan (sida 96) framstälda grupperingen af sparbankerna, finner man nemligen följande förhållande vid 1886 års slut mellan de vigtigaste sätten för placering af medel: Förestående tal för år 1886 stämma temligen nära öfverens med motsvarande för föregående år och angifva bland annat, att allmänna värdepapper hafva ingen eller obetydlig användning för de små sparbankerna och att i inteckningslån är relativt desto mera medel placeradt ju större sparbanken är, men tvärtom i lån mot borgen ju mindre sparbanken är. Den nämnda skilnaden i utlåningssäkerheten mellan de större och mindre sparbankerna råder äfven mellan städernas och landsbygdens. Städerna räknade visserligen blott 25-8 % af alla sparbanker, men de hade 75-1 % af hela delegareantalet och 75-3 % af samfälda delegarebehållningen samt 76-5 % af sparbankernas egna fonder, och medan hvarje sparbank i stad i medeltal förvaltade 1,942,657 kr. förvaltade hvarje sparbank å landsbygden blott 220,939 kr. Dessa medel voro sålunda placerade: I riket. I städerna. Å landsbygden. Statens, kommuners ni. fl. obligationer och förbindelser 8'07 JK 10'23 % l'4-i % Jernvägsobligationer, aktier och dylika värdepapper 1.84» 2'13» 0"96» Fordringar mot säkerhet af inteckningar 44'67» 49'2X» 30'T9»»»»» borgen 32-7S» 24-17» 58-9S > Kontant och öfriga räkningar 12"69» 14'26» 7"»8» Samma lm'oo % % 108 oo %

17 Sparbankerna i Sverige år Postsparbanken. För postsparbankens verksamhet meddelas här, i likhet med de två föregående årens sammandrag, de vigtigaste uppgifterna enligt styrelsens för postsparbanken berättelse om postsparbankens verksamhet under år Såsom af efterföljande tab. C närmare redovisas för hvarje län, utgjorde hela antalet postsparbankskontor i hela riket vid 1886 års slut 1,731 och hade under året ökats med 43, i det att 59 nya kontor öppnats, hvaremot 16 indragits. Antalet delegare (eller utlemnade motböcker) har under året ökats med 22,045 och delegarnes behållning ifrån 1,455,205 kr. vid årets början till 2,119,395 kr. vid årets slut med 664,190 kr. Insättningarnas antal var 203,988, hvilket är 19,255 färre än under föregående år, och uttagningarnas antal 33,540, eller 7,709 flere än under år De under år 1886 gjorda insättningarnas belopp öfverskjuta nästföregående års med 224,914 kr. och uttagningarna voro 208,061 kr. högre än under år Medeltalet af hvarje delegares behållning har under år 1886 ökats från kr. till kr. Delegarnes större eller mindre andel af behållningen angifves af följande sifferuppställning: Delegarne grupperade efter deras behållning. Delegare. Antal. % Samma belopp. Kronor. % Under 5 kr 83, , Mellan 5 t. o. m. 10 kr 22, ,783 6»7 Öfver 10» 50» 20,504 15'22 411, » 50» 100 3, , cs,»100»500» 4,301 3'i9 815, » 500» 1,000» 436 O-sa 254,247 12oo»1,000 kr 79 Oos 83, Somma 134, oo 2,119, < >

18 100 Sparbankerna i Sverige år Tab. C. Postsparbankskontor, delegare och deras medel. Det stora antalet af delegare med helt liten behållning förklaras deraf att de fleste delegarne äro skollärjungar, barn och minderårige, såsom framgår af följande yrkesfördelning bland de 37,201 under året tillkomna delegarne

19 Sparbankerna i Sverige år År Antal. "/. År Med jordbrak och dess binäringar såsom näringsfång » sågverk, grnfvor, bruk eller fabriker såsom näringsfång 1,170 3'i4 2'59» handtverk såsom näringsfång 2,441 6'56 7'42 Arbetare af obestämdt slag 1,343 3'61 3'34 Handlande, handelsbokhållare 623 1"67 2"24 Tjenstemän och betjente (äfven kommuners och enskilda verks) 2,614 7' Tjenstehjon, inhyses-, fattig- och dylika hjon 1,086 2'92 3'98 Lärjungar vid läroverk o. skolor samt andra barn o. minderårige 25,515 68'59 67'38 Ofrige utan nppgifvet yrke 1,770 4"76 7'00 Summa 37, oo loooo Postsparbankens utgifter hafva under år 1886 uppgått till 70,006 kr. Fördelas detta belopp å sammanlagda antalet af insättningar och uttagningar, blir kostnaden för hvarje omsättning omkring 29 öre 25 öre år 1885, och fördelas nämnda driftkostnad å summan af insättningarnas och uttagningarnas belopp, utgör den 2-9 % af omsättningssumman och 3-3 % af delegarnes tillgodohafvanden vid årets slut, hvilka två procenttal nedgått från de motsvarande 3-o % och 4 - i % för år För ränte- och kapitalförsäkringsanstalterna i riket har nu icke kunnat meddelas någon öfversigt, såsom förut i dessa sammandrag egt rum, enär härför lämpligt material icke förefinnes. Karl Sidenbladh.

20 102 Tab. 1. Rikets

21 sparbanker år

22 104 Tab. 1 (forts.). Rikets

23 105 sparbanker år Stat. Tidskr. 84:e häftet. 2

24 106 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

25 banker Östergötlands län. 107

26 108 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

27 banker Östergötlands län. 109

28 110 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

29 Östergötlands län. Jönköpings län. Kronobergs län. 111

30 112 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

31 Östergötlands län. Jönköpings län. Kronobergs län. 113

32 114 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker

33 1886. Kronobergs län. Kalmar län. 115

34 116 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker

35 1886. Kronobergs län. Kalmar län. 117

36 118 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

37 banker Kalmar län. Gotlands län. 119

38 120 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

39 banker Kalmar län. Gotlands län. 121 Stat. Tidskr. 84:e häft. 3

40 122 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

41 Gotlands län. Blekinge län. Kristianstads län. 123

42 124 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

43 Gotlands län. Blekinge län. Kristianstads län. 125

44 126 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker

45 1886. Kristianstads län. 127

46 128 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker

47 1886. Kristianstads län. 129

48 130 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

49 Kristianstads län. Malmöhus län. 131

50 132 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

51 Kristianstads län. Malmöhus län. 133

52 134 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

53 banker Malmöhus län. 135

54 136 Tab. 1 (forts.). Rikets spar-

55 banker Malmöhus län. 137 Stat. Tidskr. 84:e häftet. 4

56 138 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker Hallands län.

57 Göteborgs och Bohus län. Elfsborgs län. Skaraborgs län. 139

58 140 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker Hallands län.

59 Göteborgs och Bohus län. Elfsborgs län. Skaraborgs län. 141

60 142 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

61 Skaraborgs län. Vermlands län. Örebro län. 143

62 144 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

63 Skaraborgs län. Vermlands län. Örebro län. 145

64 146 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

65 Vestmanlands län. Kopparbergs län. Gefleborgs län. 147

66 148 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker 1886.

67 Vestmanlands län. Kopparbergs län. Gefleborgs län. 149

68 150 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker Vesternorr- *) Koll gälla endast för 362 sparbanker, af hvilka Stockholms stads sparbank ej ingår

69 lands län. Jemtlands län. Vesterbottens län. Norrbottens län. 151 i koll

70 152 Tab. 1 (forts.). Rikets sparbanker Vesternorr-

71 lands län. Jemtlands län. Vesterbottens län. Norrbottens län. 153 Stat. Tidskr. 84:e häftet. 5

72 154 Tab. 2. Folkbankernas (Forts.).

73 sparkasseafdelningar år Anmärkningar till tab. 1. 1) Stockholms stads sparbank. Klassifikatiou af medel under 100 kr. är ej meddelad. 2) Söderielge sparbank. I de höga förvaltningskostnaderna ingår dels ett anslag af 200 kr. till stadens pedagogi och dels ett lån, 25,000 kr., till badinrättningens ombyggande. 3) Uppsala sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå afskrifningar och förluster med 16,111 kr. 67 öre. 4) Forssjö bruks sparbank.»räkenskapsåret börjar med den 1 november och slutar med den 31 oktober.»»bruksegaren ansvarar i sista hand för betalningen.» 5) Strengnäs sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 1,200 kr.»anslag». 6) Daga härads sparbank. Sknlden är till en del kreditivskuld, likasom i följande sparbanker: Nässjö, Korsberga, Marianelunds, Sunnerbo härads, Skatelöfs, Urshults, Oskarshamns, Hvena, Mörlunda, Virserums, Al/va, Lärbro, Karlskrona läns, Vinslöfs och Näfiinge, Bikupan, Löberöds och kringliggande orts, Fjäre härads, Vestmanlands läns, By. 7) Vestra Ny sparbank. 1 förvaltningskostnaderna ingår» 1. 6 af räntevinsten till fattigkassan 125 kr. 42 öre.» Hela skulden är å kreditivräkning, likasom i följande sparbanker: Asby, Bredaryds, Adelöfs, Vislanda, Långasjö, Vimmerby, Gärda, Tvings, Mjellby nya, Gårds härads, Vittsjö, Akarps, Visstltojta, Tostarps, Frosta härads, Kullens, Lunds stads och kringliggande lands, Onsjö härads, Eslöfs, Jonstorps och Farhults, Lyddeköpinge m. f. socknars, Brunnby, Laholms, Lidköpings, Askersunds, Fellingsbro, Arboga, Hedemora, Bollnäs. 8 ) Valkebo sparbank. Bland insatta medel»ingå 13,300 kr. i sparbanken deponerade medel» och bland lån mot borgen»54,491 kr. 94 öre diskontlån utlemnade på 1 till 6 månoiier.» 9) Rydaholms sparbank. Sknlden är dels å kreditivräkning, 6,702 kr. 12 öre, och dels behållning i anslagsfonden, 3,562 kr. 75 öre.

74 156 Sparbankerna i Sverige år ) Kronobergs länt sparbank. Det öfver höfvan stors beloppet kontant i kassan, 429,811 kr. 83 öre, ntgör»jemväl under de första dagarne af januari månad influtna men för den 31 foregående december bokförda medel såsom varande då till betalning förfallna.» 11) Vettervikt sparbank. Bland förvaltningskostnaderna ingår bland annat äfven»utdelning till aktieegarne 6,188 kr.» 12) Fliteryds sparbank.»det stora antalet afgångne delegare beror deraf, att alla sparbankskonto, som icke rörts på öfver 10 år, hafva sammanförts på ett konto.» 13) Öfverums bruks sparbank.»sparkaasans medel förvaltas af Bruket, som äfven är ansvarigt för dem.» 14) Åspelands sparbank.»rörelsen drifves under namn af»aspelands sparbank», som är en solidarisk aktiebank.» 15) Figeholms sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 1,000 kr., använda till allmännyttigt ändamål. Skalden är kreditivskald. 16) Klinte sockens sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå»150 kronor till kommunen» behof, enligt derom å kommunalstämma fattadt beslut.» 17) Karlshamns sparbank. I egna fondens behållning är inräknad»fond till Styrelsens och Hufvndmännens framtida disposition», 12,817 kr. 82 öre. 18 ) Glimåkra sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 4,000 kr. till allmännyttigt ändamål för församlingen. Skulden är å kreditivräkning. 19 ) Sparbanken i Lund. I förvaltningskostnader ingå gåfvor till ej uppgifvet belopp. 20) Sparbanken i Helsingborg. Räkenskapsåret räknas från den 1 december 1885 till s. d Skulden ar»sparbankens välgörenhetsfonder.» 21 ) Skytts hämds sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 7,950 kr. 48 öre afskrifningar och förluster, 5,570 kr. nybyggnadsomkostnader och 5,875 kr. till insättarne återburna»preskiiptiousmedel.» 22 ) Skurupt sparbanks förra benämning var»vemmenhögs härads nya sparbank.» 23 ) Halmstads sparbank. Skulden är»halmstads Elementarläroverks för qvinlig ungdom fond.» 24 ) Eftra sparbank.»vid årets början öfverläts sparbanken från Eflra kommun till enskilda personer.» 25) Göteborgs stads sparbank. Nominela beloppet af kommuners och hypoteksföreningars obligationer, som af sparbanken innehafvas, utgör 1,517,256 kr. 94 öre och af jernvägsobligationer 166,500 kr., tillsammans 1.683,756 kr. 94 öre, hvilka äro bokförda till 1,589,835 kr. 57 öre. Då dessa värdepapper tillsammans sålunda äro bokförda till nära 94V 2 procent af nominelavärdet, har här, för att i kol. 31 och 32 skilja de båda slagen af obligationer, den förstnämnda gruppen utförts med 1,432,623 kr. och den senare med 157,213 kr. 26 ) Göteborgs och Bohus läns sparbank. 1 delegarues behållning äro vid årets slut inräknade 14,124 kr. 86 öre»afförda sparbanksmedel». 27) Venersborgs sparbank. I skulden ingå 158,349 kr. 34 öre till Hänte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Veneraborg. 28 ) Borås sparbank. 1 förvaltningskostnaderna ingå afskrifningar till belopp af 15,672 kr. 45 öre och anslag till skolor m. m. 5,900 kr. Skulden är kreditivsknld. 29 ) Åmåls sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 10,000 kr.»anslag». 30 ) Kristinehamns sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 4,927 kr. 52 öre anslag till välgörande och allmännyttigt ändamål. 31) Örebro sparbank. I egna fondens behållning vid årets slut är inräknad Tjenstehjonsbelöningsfonden, 2,120 kr. 64 öre. 32) Nora sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 1,750 kr. anslag till allmännyttiga ändamål och 1,350 kronor afskrifningar. Skulden är å kreditivräkning. 33 ) Karlskoga härads sparbank. Räkenskapsåret omfattar tiden från den 1 november 1885 till den 31 oktober Skulden är å kreditivräkning.

75 Sparbankerna i Sverige år ) Ramsbergs sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 3,500 kr.»anslag till telefonledningar». 35) Köpings sparbank. I förvaltningskostnaderna ingå 1,238 kr. 23 öre afskrifningar. 36 ) Bergsjö sockens sparbank. I förvaltningskostnaderna ingår äfven»6 % utdelning till lottegarne, 600 kr.» 37) Neder-Kalix sparbank.»kassan innestår hos aktiebolaget Bergman, Hummel & C:i, med hvilket bolag sparbanken har upp- och afskrifningsräkning.»

76 158 Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne en Le nombre des caisses d'épargne était de 376 et celai des banques populaires de 11, en somme 387, dont 103 dans les villes et 284 à la campagne (tabl. î et 2, col, 1), c'est-à-dire une caisse par 12,189 habitants et une par 1,142 kilom. carrés. Col. 2 indique l'année de la fondation des caisses. Les succursales étaient de 594 (col. 3). Pendant l'année, 95,048 livrets ont été ouverts (col. 4) et 71,049 soldés (col. 5). Il existait, à la fin de l'année, 990,476 livrets (col. 6). Les colonnes 7 18 contiennent une classification des livrets d'après leur montant: au-dessous de 10 couronnes, de 10 à 50, 50 à 100, 100 à 500, 500 à 1,000 et au-dessus de 1,000 couronnes. Le total des versements pendant l'année était de 56,710,251 couronnes (col. 20) et celui des remboursements de 54,805,065 couronnes (col. 22). Les colonnes 19 et 21 indiquent les intérêts du capital des déposants, en pour cent et en couronnes. Total 10,745,911 couronnes. Le capital des déposants, a la fin de l'année, s'élevait à 236,884,037 couronnes (col. 23), dont 230,571,369 cour, dans les caisses d'épargne et 6,312,668 cour, dans les banques populaires. Le livret moyen était de 239'16 couronnes. A la fin de l'année, les fonds réservés des caisses d'épargne étaient de 18,521,568 couronnes (col. 26). Les recettes 2,780,966 cour. (col. 24) et les dépenses 1,373,396 cour. (col. 25). Les dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient 986,899 couronnes (col. 27). Le passif total des caisses d'épargne se composait de: Capital des déposants (col. 23) 230,571,369 conr. Fonds réservés (col. 26) 18,521,568» Dettes (col. 27) 986,899» Total 250,079,836 cour. Ces sommes étaient placées que voici: Caisse (col. 28) 1,907,886 cour. Dépôts dans les banques (col. 29) - 14,338,550» Immeubles et mobilier (col. 30) 1,999,971» Titres publiques, obligations des sociétés hypothécaires et des communes (col. 31) 20,177,687» Obligations et actions des compagnies industrielles et des sociétés diverses (col. 32) 4,602,445» Prêts contre hypothèques immobilières (col. 33) 111,708,040» caution (col. 34) 81,867,302» nantissement d'or ou d'argent (col. 35) 38,479»»» d'autres hypothèques (col. 36) 9,222,741 Intérêts non payés (col. 37) 3,990,094.. Autres opérations actives (col. SSï 226,641» Total 250,079,836 cour. 1 couronne = 1.59 franc.

77 159 Folkmängd, vigde, födde, döde m. m. i hvarje län och dess städer sedan Svenska tabellverkets början år (Forts. från Stat. Tidskrift, årg. 1877, sid. 176.) Vestmanlands län: 1. Stat. Tidskr. 85:e häftet. 1

78 160 Vestmanlands län.

79 Vestmanlands län. 161

80 162 Vestmanlands län.

81 Vestmanlands län:

82 164 Vestmanlands län.

83 Vestmanlands län. 165

84 166 Vestmanlands län.

85 Vestmanlands län. 167

86 168 Vestmanlands län.

87 Vestmanlands län. 169

88 170 Vestmanlands län.

89 Kopparbergs län:

90 172 Kopparbergs län.

91 Kopparbergs län. 173

92 174 Kopparbergs län.

93 Kopparbergs län: Stat. Tidskr. 85:e häftet. 2

94 176 Kopparbergs län.

95 Kopparbergs län. 177

96 178 Kopparbergs län.

97 Kopparbergs län. 179

98 180 Kopparbergs län.

99 Kopparbergs län. 181

100 182 Kopparbergs län.

101 Om de statistiska redogörelser, som genom Postoch Inrikes Tidningar offentliggöras. Den s. k. officiela statistiken plägar vanligen i vårt land göras liktydig med den serie af publikationer, som sammanföres under gemensamma titeln:»bidrag till Sveriges officiela statistik», men redan den omständigheten, att hela den gemensamma serien likasom hvar och en af de deri ingående redogörelserna endast angifves såsom»bidrag», antyder att utrymme bör finnas för äfven andra»bidrag», vare sig dessa blifvit inrangerade eller icke inom den utstakade kretsen. I sjelfva verket har flertalet af de redogörelser, som kunna göra anspråk på att få inräknas i den officiela statistiken, äfven blifvit dit infördt genom upptagandet i nämnda serie, men dessutom finnes det icke så få redogörelser, hvilka man förgäfves söker bland dessa, oaktadt de kunde anses böra vara med lika rätt som de öfriga der inrymda. Hela serien»bidrag till Sveriges officiela statistik» omfattar för det närvarande följande littera och ämnen, nemligen: A) Befolkningsstatistik; B) Rättsväsendet; C) Bergshandtering; D) Fabriker och manufakturer; E) Inrikes sjöfart och handel; F) Utrikes handel och sjöfart; G) Fångvården; H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser; I) Telegrafväsendet; K) Helso- och sjukvården; L) Statens jernvägstrafik; M) Postverket; N) Jordbruk och boskapsskötsel; O) Landtmäteriet; P) Undervisningsväsendet; Q) Skogsväsendet; R) Valstatistik; S) Allmänna arbeten; T) Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster; U) Kommunernas fattigvård och finanser; V) Bränvins tillverkning och försäljning; X) Aflönings- och pensionsstatistik. Granskar man nu denna serie, finner man visserligen deribland exempelvis redogörelse om kommunernas finanser, men deremot icke någon om statens; icke heller några uppgifter om våra bankanstalter, försäkringsanstalter m. fl. Dessa jemte åtskilliga andra såsom det kan synas i den officiela statistiken befintliga luckor fyllas dock genom flere publikationer, hvilka jeralikt allmänna förordningar eller särskilda föreskrifter skola bringas till allmänhetens kännedom genom»allmänna tidningarne», d. v. s. Post- och Inrikes Tidningar (enligt Kungl. kungörelsen den 19 dec. 1844).

102 184 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. De fleste af dessa publikationer åtfölja tidningen såsom särskilda bilagor, men några intagas blott i tidningens text. Genom denna anordning lenmas medelst den s. k. Posttidningen högst vigtiga»bidrag» till den officiela statistiken, hvilka i de flesta fall endast på detta sätt blifva för stora allmänheten tillgängliga. I äldre tider var detta förhållande ännu mera brukligt än i våra dagar, ty till en början fortföro flere officiela berättelser att spridas genom den officiela tidningen, äfven sedan de intagits i serien»bidrag till Sveriges officiela statistik», men genom Kungl. bref den 28 mars och den 21 nov förordnades, att den utdelning af vissa bland dessa berättelser, som skett genom redaktionen af Post- och Inrikes Tidningar till samtlige tidningens prenumeranter, skulle upphöra, och skulle spridningen af dessa likasom öfriga i den statistiska serien inrangerade berättelser verkställas genom försorg af vederbörande embetsverk. Flertalet af de såsom bilagor till Posttidningen offentliggjorda finansiela m. fl. redogörelser, äfvensom den särskildt tryckta Riksstaten öfverlemnas af vederbörande embetsverk till Statistiska Centralbyrån i tillräckligt stort antal exemplar, att häraf kan likasom af serien»bidrag till Sveriges officiela statistik» utdelas exemplar till utlandet för det s. k. internationela utbytet af statistiska publikationer, och behandlas alltså äfven de båda förstnämnda slagen af publikationer, såsom utgjorde de delar af den s. k. officiela statistiken. Af de jemte eller i den officiela tidningen offentliggjorda redogörelserna torde de vara vigtigast, som röra statens finansiela rörelse och ställning. Dessa äro: Kapitalkonto till rikshufvudboken och Generalsammandrag öfver bevillningen, hvilka båda offentliggöras af Statskontoret; Utdrag af riksgäldskontorets hufvudbok och Riksdagens revisorers berättelse om statsverket samt Riksdagens revisorers berättelse om riksgäldskontoret, offentliggjorda genom försorg af Fullmäktige i Riksgäldskontoret; Sammandrag af Generaltullstyrelsens berättelse angående uppbörd af tull- samt fyr- och båkmedel, offentliggjordt af Generaltullstyrelsen; Uppgift å beloppet af de stämplar, som användts till beläggning af protokoll m. m., hvilken offentliggöres af Finansdepartementet, likasom det äfven sker med månatliga redogörelser om Statsverkets inkomster af tullmedel, bränvinstillverkningsafgifter och jernvägstrafikmedel. Alla dessa många finansiela redogörelserna, utom de sistnämnda månadsredogörelserna, som intagas i tidningens text, åtfölja den officiela tidningen såsom särskilda bilagor, och om man härtill lägger den vid hvarje riksdag faststälda Riksstaten (budgeten), hvilken ej blott intages i riksdagshandlingarne, utan äfven särskildt tryckes, torde man få medgifva, att det råder ingen brist på statsfinansiela redogörelser, som kunna räknas till den officiela statistiken.

103 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. 185 En annan stor och vigtig grupp af redogörelser, som spridas jemte och genom den offlciela tidningen, är den som berör våra bankanstalter. Hit höra: Öfversigt af Sveriges riksbanks ställning vid årets slut och för hvarje månad utkommande Sammandrag af riksbankens ställning äfvensoin Riksdagens revisorers berättelse angående riksbanken, alla offentliggjorda af Bankofullmäktige; Öfversigt af de enskilda bankernas ställning vid årets slut och för hvarje månad utkommande Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, offentliggjorda af Finansdepartementet; Revisionsberättelser för de enskilda bankerna, hvilka det åligger de särskilda bankstyrelserna att låta införa i den officiela tidningen; samt Uppgifter om hypoteksbanken och hypoteksföreningarne, hvilka offentliggöras äfvenledes af Finansdepartementet. Samtlige dessa öfversigter och redogörelser åtfölja Posttidningen såsom särskilda bilagor, utom revisionsberättelserna för enskilda bankerna, hvilka intagas i tidningens text. För rikets sparbanker meddelas deremot icke ofticielt några öfversigter genom Posttidningen, utan blifva de årsredogörelser, som Statistiska Centralbyrån utarbetar om dessa, offentliggjorda i Statistisk Tidskrift. I nära samband med de nyssnämnda inrättningarne stå lifränteoch kapitalförsäkringsanstalterna. För hvar och en af dessa skola i Posttidningen Iemnas af anstalternas styrelser ej allenast redogörelser om rörelsen och ställningen hvarje år, utan äfven fyra gånger årligen qvartalsuppgifter i samma ämne. Andra försäkringaanstalter, åtminstone när de äro aktiebolag, hafva likaledes skyldighet att i den officiela tidningen låta införa års- (men icke (jvartals-) redogörelser. Samtlige dessa redogörelser och uppgifter intagas i tidningens text. Beträffande handeln offentliggöras af Generaltullstyrelsen såsom bihang till Posttidningen för hvarje månad Uppgift å rikets in- och utförsel af vissa hufvudsakliga varor, och i tidningens text införas för hvarje månad Kommerse-Kollegii Sammandrag af spanmålspriserna i utländska Östersjöhamnar, äfvensom två gånger i veckan börspriserna å Stockholms börs. Kontroll- och justeringsbyrån lemnar till tidningen enligt regel hvar fjortonde dag uppgifter om brånvinstillverkningen i riket, och Statistiska Centralbyrån plägar preliminärt genom samma tidning meddela åt allmänheten uppgifter om årets skörd. I öfrigt innehåller tidningen åtskilligt af statistiskt innehåll, hvilket kan anses vara af mera eller mindre officiel natur, och naturligtvis meddelar tidningen dessutom en och annan regelbundet återkommande eller mera tillfällig statistisk notis, som tidningsredaktionen sjelf anskaffar eller erhåller. I sammanhang härmed kan erinras, att den»berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista Riksdags sammanträde sig tilldragit», hvilken såsom ett bland de första numren hvarje år intages i Bihang till Svensk

104 186 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. Författningssamling, är en urkund, som man icke bör försumma att rådfråga för erhållande af statistiska uppgifter i en stor mängd ämnen och af nyaste datum. Härjemte meddelas nu ett register å samtlige de statistiska redogörelser och dylika uppgifter af mera allmänt intresse, som varit genom Post- och Inrikes Tidningar för år 1888 offentliggjorda antingen som bilagor (dessa angifvas i tidningen enligt regel strax före rubriken: Norge) eller i texten, och har dervid äfven dagen för offentliggörandet angifvits, i syfte att underlätta återfinnandet af de särskilda redogörelserna ej allenast för det nämnda året, utan antagligen äfven för andra år, emedan man har att vänta återkommandet af åtminstone flertalet bland dessa redogörelser på temligen bestämda tider. E. S.

105 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. 187 Register å de statistiska redogörelser, som äro genom Postoch Inrikes Tidningar för år 1888 offentliggjorda. Arbetsredogörelser. Posttidn den: Hofrätternas arbetsredogörelser för år ) - 2I,,, Tabell öfver Kollegiers eller i deras ställe inrättade verks arbetsredogörelser för aren l ) - - \ Sammandrag af Statsdepartementens arbetsförteckningar år Tabell upptagande afförda och balancerade mål hos Öfverståthållareembetet och Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åren ,, Banker. Se: Enskilda banker, Hypoteksbanken, Riksbanken, Sparbanker. Bevillning. Generalsammandrag öfver 1887 års bevillning af fast egendom samt af inkomst äfvensom öfver taxeringsvärdet å sådan fast egendom, för hvilken bevillning icke erlägges, och öfver samma års bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter. Upprättadt i Kungl. Statskontoret 2 ) Bil. till '% Se: Försäkringsanstalter. Brandstodsbolag. Brönvinstillverkningen i riket. 3 ) Bränvinstillverkningen d. I3 / /, I0, D:o d. 2/, 1888 "/j ,', D:o d. /, 1888»; , 2 D:o d. V, 1888 lä 22 / D:o d. lä / l j ; 3 D:o d. V, 1888 lä /, / 3 D:o d. I5 / / /, D:o d. % 1888 "Z, , D:o d. '% 1888 ' , ä D:o d. Vs 1888 Vio , D:o d. >/, 1888 «/io / 10 D:o d. > ä /, \' u / D:o d.» 1888 lä / n D:o d. lä / 1888 V /l2 D:o d. l / 1888 Iä ; , 2 Statsverkets inkomster af bränvinstillverkningsafgifter: Se Statsverket.

106 188 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. Börspriser. Kurs- och vexelaffärer samt börspriser å Stockholms börs för hvarje börsdag (Tisdagar och Fredagar): meddelas i Posttidningen samma dag. 4 ) Kursnoteringar i Hamburg, Köpenhamn och Göteborg för hvarje börsdag (Tisdagar och Fredagar): meddelas i Posttidningen följande dag. Emigrationen. 5 ) Emigrationen under jan. dec D:o jan. mars 1888_ D:o jan. juni 1888 D:o jan. sept Posttidn den: 17 / 17 / 4 28 /, 23 / 1( Enskilda banker. Revisionsberättelser för år 1887: 6 ) för Bohusläns enskilda bank _. 14 / 3 > Borås d:o 27 / 3» Gefleborgs d:o 13 j 3» Gotlands d:o,7 / 4» Göteborgs d:o 7 / 3» Hallands d:o» Helsinglands d:o» Hernösands d:o._ 12 / 4 ; Kalmar d:o 7 / 4» Kopparbergs d:o 7 / 4 2 Kristianstads d:o 19 / 4» Kristinehamns d:o 23 / 3 > Mälareprovinsernas d:o 21 / 3 i Norrköpings d:o - Oskarshamns d:o 23 / 3» Skaraborgs läns d:o - 24 / 4 > Skånes d:o M / ä» Smålands d:o 24 / 4» Stockholms d:o 24 / 4 > Sundsvalls d:o 16 / 3 i) Södermanlands d:o l7 / 4 :> Uplands d:o 5 / 4 i Enskilda banken i Venersborg I3 / 3 > Vermlands enskilda bank 13 / 4» Vesterbottens d:o» Örebro d:o 57 / 3 s Aktiebolaget Stockholms Folkbank. 23 / 4 i d:o Stockholms Tjenstemanna-Sparkassa 19 /«J Industrikredit-Aktiebolsget i Stockholm 14 / 4 > Skandinaviska Kreditaktiebolaget lo / s Öfversigt af de enskilda, sedelutgifvande bankernas och aktiebolagens ställning efter 1887 års bokslut samt derefter skedd disposition af vinstmedlen för samma år') Bil. till 21 / 6

107 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. 189 Posttidn den: Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter: 6 ) för d. 31 /, _ Bil. till 2i l\» d. 31 /! 1888 d:o 22 /,» d d:o 23 j i d. 3I / d:o 24/ 4» d. 3 % 1888 d:o 24 5» d. 31 / ä d:o 25 6 s d. 30 / g 1888 d:o 25 /7 > d. 31: d:o 23 8» d. 3I / d:o 26 / :> d. 3 % 1888 d:o 24 /i» d. 3 V ] d:o 24 / > d. 30 / d:o 2 'V Månadsrapporter för Bohasläns, Göteborgs, Skånes, Sundsvalls och Uplands enskilda banker, äfvensom för Aktiebolaget Stockholms Handelsbank och Skandinaviska Kreditaktiebolaget; samt Qvartalsrapporter för Borås och Kopparbergs enskilda banker och för Aktiebolaget Blekinge bank äro å vederbörande ställen i Post-Tidningen meddelade; men då dessa rapporter egentligen icke innehålla något annat än hvad som finnes i ofvanstående sammandrag för hvarje månad, specificeras de ej härstädes. Folkmängd. 7 ) Folkmängden i Stockholm d % Rikets folkmängd d. 31,, ' Se; Tulluppbörd. Fyr- och båkmedel. Försäkringsanstalter. 8 ) Uppgift angående Allmänna Brandförsäkringsverkets för byggnader å landet verksamhet år /6 Summarisk uppgift öfver Städernas Allmänna Brandstodsbolags ställning vid 1887 års slut 3 / ä Uppgift öfver Stockholms stads Brandstodsbolags till försäkring af lösegendom ställning vid slutet af försäkringsåret den 30 sept / 3 Uppgifter för försäkringsaktiebolagens verksamhet år 1887: för Brandförsäkringsaktiebolaget Sverige... '/ 6» Försäkringsaktiebolaget Skandia - 30/ 8 > Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne 2 '/ 6» Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Svea 20 / 6» Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan - 18 /7 :> Lifförsäkringsaktiebolaget Thule 3 ' 7» Försäkringsaktiebolaget Fylgia 6 / 6 > Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Skandinavien u i 9» Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings-Aktiebolag i Göteborg 7,' B» Sjöförsäkringsaktiebolaget Vega i Stockholm 25 / 6» Sjöförsäkringsaktiebolaget Agir 22 / 6 Lifränte- och kapitalförsäkringsaustalter: Se denna rubrik.

108 190 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. Se: Börspriser. Göteborg-s börs. Posttidn den: Handel. Se: Börspriaer, In- och utförsel, Spannmålspriser. Hjpoteksinrättningrar. Uppgifter OIIJ Hypoteksbanken och Hypoteksföreningarne för år 1887») Bil. till Revision af Skånska Hypoteksföreningens räkenskaper för år 1887 w / 9 M / T In- och utförsel. Uppgift i runda tal å rikets in- och utförsel af vissa hufvudsakliga varor: 10 ) under jan. dec _ Bil. till 2%» jan d:o 18 / 2 >, jan.-febr d:o 23/,» jan. mars d:o M / 4» jan. april d:o 25 / 5» jan. maj d:o a / 6» jan. juni d:o 24 /j» jan. juli d:o»/,» jan. aug d:o 24 /9» jan. sept d:o 25/,» jan. okt d:o M /n» jan. nov d:o 2 / Jernvägar. Statens jemvägstrafiks inkomster och utgifter: 11 ) under dec so /,» jan / s» febr. 1888»/,» mars %» april /,» maj %» juni 1888 S1 / T» juli / 8 > aug ;, > sept M / l0» okt %,» nov M /, 2 Statsverkets inkomster af jernvägstrankmedel: Se Statsverket. Sammandrag af svenska jernvägars trafikrapporter för hrar månad nar juni 1888 finnas t vederbörliga ställen i Posttidningen meddelade, men afstanna med sistnämnda månad, och specificeras derför ej härstädes.

109 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- o. Inr. Tidn. offentliggöras. 191 Kommissionärer hos myndigheter. Posttidn den: Förteckning å Kommissionärer hos statsdepartementen och vissa einbetsverk m. fl. myndigheter, upprättad af Kungl. Civildepartementet 12 ). '"/j Se: Börspriser. Kursnoteringar. Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalter. 8 ) Redogörelser för Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalternas rörelse och ställning år 1887 : 8 ) för Den med Civilstatens enskilda enke- och pupillfond kapital- och lifränte-försäkringsanstalten» Göteborgs ränte- och kapitalförsäkringsanstalt» Jönköpings- m. fl. läns pensionsförening» Skaraborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt» Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm» Vermlands ränte- och kapitalförsäkringsanstalt förenade Qvartalsuppgifter: 8 ) för Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Blekinge. för okt. dec /,» jan. mars / 4» april juni M / 7 >, juli sept "/, s Den med Civilstatens enskilda enke- och pupillfond förenade kapital- och lifränte-försäkringsanstalten: för okt. dec. 1887» jan. mars 1888» april juni 1888.» juli sept. 1888» Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Gefleborgs län: för d. 31 /i » d. "/s '%» d. 3 % ' 7» Göteborgs ränte- och kapitalförsäkringsanstalt: för d. «/ w ,',» d. 31 / / 4» d. 3n / «.',» d- 3 % I» 88 2 V 10» Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Kalmar: för okt. dec /, v d. 31 / »»/ >: d. 3 % >'/. > d. 3»/ »/; Stat. Tidskrift. 85:e häftet. 3 M / 6 18 / 4 n /. l2 / 6 30 / 5 23 / 6 12 /,,2 / 4 5 / 7 n /, 0

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1893. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. D) FABRIKER OCH MANUFAKTURER. KOMMERSKOLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1892. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN

UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 10 UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN AV KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN III. STOCKHOLM 1917 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 162447 Statistiska meddelanden.

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Särskild ]Sagot Berättelse Ordningsstadganden CTpplysningar Om December. Lagstiftningen 1892 1892 Om 256). erdhüslänsk FISKERITIDSRRI fo^jl^ UTGIFVEN AF AXEL YILH. LJUNGMAN. 1^ N:o 55 60. Januari 1892.

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning.

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Stockholm : Centraltryckeriet, 1870-1910. Täckningsår: 1868-1912. Innehåll: Folkundervisningen den 31 december 1868 ;

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F.,

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F., INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-1911. Täckningsår: 1859-1910 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM HVART HAR PENNINGEN TAGIT VÄGEN? 239 säga: vi skola ej allenast lefva, utan äfven betala våra skulder. Således tåtamod, sparsamhet, fiit. 59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM MYNIREFORMEN 1 FINLAND» 1 N:O

Läs mer

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning.

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Stockholm : Centraltryckeriet, 1870-1910. Täckningsår: 1868-1912. Innehåll: Folkundervisningen den 31 december 1868 ;

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

ARBETSSTATISTIK. L: 1. UTGIFVEN AF K. KOMMERSKOLLEGII AFDELNING FÖR ARBETSSTATISTIK. TILL BELYSNING AF LANDTARBETARNAS

ARBETSSTATISTIK. L: 1. UTGIFVEN AF K. KOMMERSKOLLEGII AFDELNING FÖR ARBETSSTATISTIK. TILL BELYSNING AF LANDTARBETARNAS INLEDNING TILL Arbetsstatistik. L / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1911 Täckningsår: 1910=1 Ett häfte utgivet med titel: Till belysning av lantarbetarnas arbets-

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Fattigvårdsstyreisens

Fattigvårdsstyreisens 197 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under året 1895 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvuclsak intagna

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord)

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord) Såsom i det föregående redan blifvit nämndt, beslöt styrelsen under loppet af 1891, att bolagets hela nät skall ombyggas efter dubbeltrådssystemet. Detta arbete påbörjades omedelbart och har sedan dess

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket. Stockholm, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1856. 1830-1840 med

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer