Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 42). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-42

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXXII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1953 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1953 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1953 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktie-bolag vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren

5 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1953 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24. Uppgifter om bankerna den 31 januari 1953 Tillgångar Skulder

6 Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Uppgifter om bankerna den 28 februari 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Uppgifter om bankerna den 31 mars 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Uppgifter om bankerna den 30 april 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april Uppgifter om bankerna den 30 maj 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 maj Uppgifter om bankerna den 30 juni 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni

7 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni Uppgifter om bankerna den 31 juli 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Uppgifter om bankerna den 30 september 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september Uppgifter om bankerna den 30 oktober 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 oktober Uppgifter om bankerna den 30 november 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november

8 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Uppgifter om bankerna den 31 december 1953 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. K. BAND XXXXII UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1954 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10

11 Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1953 samt för åren Vid ingången av år 1953 voro 17 bankaktiebolag i verksamhet. Förändring av antalet har icke ägt rum under året. Antalet bankkontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1953 års ingång 1025 st. och vid årets utgång 1032 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a (i 969 invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1953 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 309 st., Skandinaviska Banken Aktiebolag 209 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 102 st. Under året har förlängd oktroj beviljats aktiebolaget Göteborgs bank. Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren

12 4 Tilb. 2. Bankaktiebolagens omslutning vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ') Exklusive rcdiskontcrado växlar. Medeltalet av bankaktiebolagens omslutning under år 1953 enligt av dem månadsvis avgivna översikter åtgjorde tkr. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 juli juni 1914 såsom 100, utgjorde för sista kvartalet 1915 ocli i övrigt vid årets slut (juni 1920) S (366) 'J Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. I fråga om fonderna ha under året följande förändringar inträtt. Reservfonden har i ett bankaktiebolag ökats med 200 tkr. Dispositionsfonderna ha i två bankaktiebolag ökats med 900 tkr.

13 5 Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år I förhållande till samtliga bankaktiebolags omslutning utgjorde egna fonder 7-7 %. deras Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren ) Häri inga kapitalsamlings- och lönspanäkningar. 2) Härav inlåning frln utlandet tkr > » > >

14 6 Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Se not 1 tab. 11 Bid. 8. 2) Härav utlåning till ntlandet tkr > » »

15 7 Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren

16 8 ') 1953 har remboursredovisningen omlagts. T. o. m redovisades bland tillgångarna disponerade rembonrser samt beviljade men odisponerade importrembourser. Fr. o. m redovisas endast disponerade rembourser bland tillgångarna medan nppgift om storleken av odisponerade rembour8er av alla slag lämnas utanför den slutna balansläkningen. Full jämförbarbet mellan 1953 års siffror och föregående års är icke möjlig. Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter 1 ) vid slutet av åren ) Se not 1 tab ) Härav med statlig kreditgaranti tkr » > > , Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren ) Med undantag av bankaktiebolagens tillgodohavanden på checkräkning hos riksbanken, vilka räknas såsom kassatillgång.

17 Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 18 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren ') Häri ingå Inteckningsbanken aktiebolags obligationslån m. m. Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren l ) Exklusive rediskonterade eller försålda växlar.

18 10 Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren ) Häri ingår icke aktiebolaget Göteborgs handelsbank, som under året trätt i likvidation. Efter avdrag av utskiftningsskatt tkr. återbetalades till aktieägarna tkr. 2 ) Härav har under år 1951 hos en bank disponerats tkr., se not 2 sid. 13 i nppgifter om bankerna för år ) Häri ingår icke aktiebolaget Luleå folkbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank och aktiebolaget Diskontobanken, vilka under året trätt i likvidation. Till aktieägarna har återbetalats resp tkr., tkr. och 1163 tkr., sedan utskiftningsskatt utgått med resp. 166 tkr., 411 tkr. och 42 tkr. 4) Häri ingår icke aktiebolaget Hjo bank, som under året trätt i likvidation, varvid till aktieägarna återbetalats 908 tkr., delvis i aktier i annat bankbolag.

19 Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Jfr uppgifterna i tab. 21. Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Riksbankens officiella diskonto, som sedan den 1 dec varit 3 %, sänktes den 19 nov till 2 3 /4 %. I samband därmed beslöto bankaktiebolagen sänka vissa räntor, dock med tilllämpning först fr. o. m. 1/

20 12 Tabell 20. Uppgifter om de särskilda

21 bankaktiebolagens bokslut för år

22 14 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSKILDA

23 BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR

24 16 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSK BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT ) Se not 1 sid uppgifter om bankerna för Ir ) Se not 1 sid. 12 > > >. > > ) Se not 2 sid. 13 > >» > >» > 4) Se not 3 sid. 13 > > > > > >

25 17 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år ) I procent av stamaktiekapitalet 8 och av preferensaktiekapitalet o. 2) I procent av stamaktiekapitalet 8 och av preferensaktiekapitalet 5. 3 ) I procent av stamaktiekapitalet 15 och ar preferensaktiekapitalet 4. 4 ) I procent av stamaktiekapitalet 11 och av preferensaktiekapitalet 4'5.

26 18 Tabell 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1953 års utgång vid ordinarie 1) Se not 1 tab. 11 sid. 8.

27 efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits bolagsstämma. 19

28 20 TABELL 22 (forts.). DE SÄRSKILDA BANKAKTIEBOLAGENS BALANSRÄKNINGAR VID SAMBAND DÄRMED VIDTAGITS 1 ) Här redovisas även kapitalbamlings- och lönsparräkningar. 2 ) Därav i preferensaktier: Wermlands enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Göteborgs bank tkr. Stockholms enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Svenska handelsbanken tkr.

29 1953 ÅRS UTGÅNG EFTER BOKSLUTET OCH EFTER DE DISPOSITIONER, SOM I VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA. 21

30 22 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Antalet fondkommissionärer har under år 1953 förblivit oförändrat och var vid årsslutet 29, därav 16 bankaktiebolag, 3 aktiebolag, 4 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och. andra handelsbolag än kommanditbolag. Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem av Stockholms fondbörs, samt de 22 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor. För andra fondkommissionärer än bankaktiebolag angives dessutom storleken av det kapital, som fondkommissionären anmält sig disponera för rörelsen. Bankaktiebolag: Aktiebolaget Gotlands bank (m) Stockholm > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm Inteckningsbanken aktiebolag (m) Stockholm Aktiebolaget Jämtlands folkbank Östersund Skandinaviska Banken Aktiebolag (m)... Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Nyköping, Örebro Skaraborgs enskilda bank aktiebolag (m).. Skövde, Stockholm Aktiebolaget Skånska banken (m) Malmö, Stockholm > Smålands bank Jönköping, Malmö Sparbankernas Bankaktiebolag (m).... Stockholm Stockholms enskilda bank aktiebolag (m). Stockholm Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag (m).. Sundsvall, Härnösand,Stockholm Aktiebolaget Svenska handelsbanken (m).. Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Örebro Sveriges Kreditbank Aktiebolag (m).... Stockholm Uplands enskilda bank aktiebolag (m)... Uppsala, Stockholm Wermlands enskilda bank aktiebolag (m). Karlstad, Stockholm Östergötlands enskilda bank aktiebolag (m) Linköping, Norrköping, Stockholm

31 23 Övriga fondkommissionärer: Anmält kapital kronor Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm Fondkommissionärsfirman Berg Kommanditbolag (m) Stockholm Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm H. O. Forssell Göteborg Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m).. Stockholm Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag (m) Stockholm Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m)... Stockholm C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg Wittenström & C:o. (m). Stockholm Bankirfirman E. Öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm Summa Ingen fondkommissionär är numera bunden av sådan försäkran, som omförmäles i 7 lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Vid årets slut utövades fondkommissionsrörelse vid 61 kontor, vilka fördelade sig sålunda: bankaktiebolag 48, aktiebolag 3, kommanditbolag 4 samt enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag 6 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 24, Göteborg 6, Malmö 4, Norrköping 3, Borås, Hälsingborg, Härnösand, Sundsvall, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg, Västerås och Östersund vardera ett kontor. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av fondkommissionärer under 1953 utfärdade slutnotor: 1000 kr. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av ovannämnda belopp.

32 24 Fondstämpelavgift följande belopp: har å under 1953 utfärdade slutnotor utgjorts med 1000 kr. Courtageinkomsten för året har varit: 1000 kr. Värdet av genom fondkommissionärer under åren omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå: 1000 kr. Anmärkas må, att höjning av courtagesatserna för aktier skedde år Fondbörs. Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs har under året förblivit oförändrat och uppgick alltså vid 1953 års utgång till 24. A fondbörsen voro vid utgången av år 1953 inregistrerade aktier i 91 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av tkr., därav i 68 industribolag tkr., i 6 trafik- och rederibolag tkr., i 12 bankaktiebolag tkr. och i 5 försäkringsbolag tkr. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av tkr. mot tkr. under år 1952, därav obligationer tkr. respektive tkr.

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SEK. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

34 2 Januari 1953

35 tal kronor

36 4 Januari 1953

37 tal kronor

38 6 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2Därav tkr. i preferensaktier.

39 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

40 8 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

41 tal kronor

42 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri inga, nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/ : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/ : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/ : tkr) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/ : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

43 ställning den 31 januari tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående pä inlåningsräkninjrarna äro tkr. (31/ : tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/ : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

44 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SEK. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 Februari 1953

47 tal kronor

48 4 Februari 1953

49 tal kronor

50 6 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och Jönsparräkningar. 2 Dirav tkr. i preferensaktier.

51 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

52 8 Februari Här redoviaaa även kapitalaamlings- och lonaparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

53 tal kronor

54 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/1 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/1 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/1 1953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/1 1953: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

55 ställning den 28 februari tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlaningsr åkningarna äro tkr. (31/1 1953: 183 3S7 tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/1 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

56 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKEBIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Mars 1953

59 tal kronor

60 4 Mars 1953

61 tal kronor

62 6 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

63 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

64 8 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

65 tal kronor

66 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (28/2 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (28/2 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, län, utestående krediter i räkning och remboarskrediter avse tkr. (28/2 1953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (28/2 1953: tkr.) Un med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har rembonrsredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade remboarser redovisas särskilt ntanför den slntna balansräkningen (å rad 34); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, export-, inrikes och övriga rembourser.

67 ställning den 31 mars tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsanilings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. (28/2 1953: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2 Därav tkr. (28/2 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not i sid. 10.

68 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars

69 STATISTISKA MEDDELANDEN SEK. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

70 2 April 1953

71 tal kronor

72 4 April 1953

73 tal kronor

74 6 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier.

75 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

76 8 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

77 tal kronor

78 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/3 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/3 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, utestående krediter i räkning och rembonrskrediter avse tkr. (31/3 1953: tkr.) andra ntländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/3 1953: tkr.) Un med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har remboarsredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembonrser redovisas särskilt utanför den Blutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen beror även ställningen gentemot utländska banker. 6 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembonrser.

79 ställning den 30 april tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 /3 1953: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 3I /3 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not 4 sid. 10.

80 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SEE. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 MAJ 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Maj 1953

83 tal kronor

84 4 Maj 1953

85 tal kronor

86 6 Maj Bär redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

87 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

88 8 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier

89 tal kronor

90 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväilar (30/4 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/4 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, nteståendb krediter i räkning och rembonrskrediter avse tkr. (30/4 1953: tkr) andra utländska knnder än banker ocb bankirer. 3 Häri inga 14 4«2 tkr. (30/4 1953: tkr.) Un med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har remboarsrcdovisningen omlagts såtillvida, attalla icke disponerade rembonrser redovisas särskilt ntanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rcmbonrser.

91 ställning den 30 maj tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. (30/4 1953: tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (30/4 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not 4 sid. 10.

92 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 maj

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

94 2 Juni 1953

95 tal kronor

96 4 Juni 1953

97 tal kronor

98 6 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferemaktier.

99 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

100 8 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier

101 tal kronor

102 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (30/5 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/5 1953: tkr.). 2 Av inrikes värlar, lan, utestående krediter i räkning och remboorskrediter avse tkr. (30/5 1953: tkr) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (30/5 1953: tkr.) lin med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har remboursredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembourser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 84); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig Bålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembourser.

103 ställning den 30 juni tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 ÅV innestående pa inlaningsråkning»rna äro tkr. (30/5 1953: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (30/5 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not 4 sid. 10.

104 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

106 2 Juli 1953

107 tal kronor

108 4 Juli 1953

109 tal kronor

110 6 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparrakningar. 2 Därav 4000 tkt. i preferensaktier.

111 tal kronor 1 Däray tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

112 8 Juli Här redovisas även kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Dirav tkr. i preferensaktier

113 tal kronor

114 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. avenska atatena skattkammarväxlar (30/6 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/6 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, utestående krediter i räkning och remboarskrediter avse tkr. (30/6 1953: tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (30/6 1953: tkr.) Un med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har rembonrsredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembourser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembonrser.

115 ställning den 31 juli tal kronor Har redovisas även kapitalsamlings- och länsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna aro tkr. (30/6 1953: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. Därav 20b 129 tkr. (30/6 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. - 5 Se not 4 sid. 10.

116 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Augusti 1953

119 tal kronor

120 4 Augusti 1953

121 tal kronor

122 6 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

123 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

124 8 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och 15nsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier

125 tal kronor

126 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/7 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/7 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lan, utestående krediter i räkning och rembourskrediter avse tkr. ( 31 /7 1953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/7 1953: tkr.) lån med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mar har remboursredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembourser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 6 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembourser.

127 ställning den 31 augusti tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av inneståeude på inläningsräkningarna äro tkr. (31/7 1953: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/71953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not 4 sid. 10.

128 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SEK. E. BAND XXXXII UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

130 2 September 1953

131 tal kronor

132 4 September 1953

133 tal kronor

134 6 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

135 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

136 8 September Här redovisas även kapitalaamlinga- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier

137 tal kronor

138 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkanimarväxlar (31/8 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/8 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, utestående krediter i räkning och rembonrskrediter avse tkr. (31/8 1953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/8 1953: tkr.) lån med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har rembonrsredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembonrser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembonrser.

139 ställning den 30 september tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestaende på inlåningsräkningarna aro tkr. (31/8 1953: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav 20o 080 tkr. (31/8 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 3 Se not 4 sid. 10.

140 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september

141 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 OKTOBER 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

142 2 Oktober 1953

143 tal kronor

144 4 Oktober 1953

145 tal kronor

146 6 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

147 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

148 8 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Dårar tkr. egna obligationer. - 3 Därav tkr. i preferensaktier

149 tal kronor

150 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (30/9 1953: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/9 1953: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lan, utestående krediter i räkning och rembourskrediter avse tkr. (30/9 1953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (30/9 1953: tkr.) lan med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har remboursredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembourser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen beror även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembourser.

151 ställning den 30 oktober tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestäende pä inlåningsräkningarna äro tkr. (30/9 1953: tkr.) från andra utländska kander än banker och bankirer. 3 Därav 20Ö 077 tkr. (30/9 1953: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. 5 Se not i sid. 10.

152 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 oktober

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1953 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154 2 November 1953

155 tal kronor

156 4 November 1953

157 tal kronor

158 6 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

159 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

160 8 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier

161 tal kronor

162 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (30/ : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/ : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, utestående krediter i räkning och rembourskrediter avse tkr. (30/101953: tkr ) andra utländska kunder än banker ocb bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 30 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. m. mars 1953 har remboursredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembourser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 84); omläggningen berör även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. imjort-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembonrser.

163 ställning den 30 november tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. (30/ : tkr.) från andra utländska kunder än banker och liankircr 3 Därav tkr. (30/ : tkr.) egna obligationer. _ 4 Hos annan än Riksbanken. - 5 Se not 4 sid. 10.

164 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november

165 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXXII UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1953 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1954 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

166 2 December 1953

167 tal kronor

168 4 December 1953

169 tal kronor

170 6 December Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tbr. i preferensaktier.

171 1000-tal kronor 1Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. i preferensaktier.

172 8 December Här redovisas även kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

173 tal kronor

174 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammnrväxlar (30/ : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (30/ : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån, utestående krediter i räkning och rembourakrediter avse tkr. (30/111953: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (30/ : tkr.) lån med statlig kreditgaranti. 4 Fr. o. ni. mars 1953 har remboursredovisningen omlagts såtillvida, att alla icke disponerade rembonrser redovisas särskilt utanför den slutna balansräkningen (å rad 34); omläggningen beror även ställningen gentemot utländska banker. 5 Fördelar sig sålunda: tkr. import-, tkr. export-, tkr. inrikes och tkr. övriga rembourser.

175 11 ställning den 31 december tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. (30/ : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (30/ : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken. - 5 Se not 4 sid. 10.

176 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010 Bank- och finansstatistik 00 Publicerad i september 00 INNEHÅLL Tabell Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB Årsredovisning för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB 845001-3019 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 AB. Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Eken. Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Länsmansängen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 AB. Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Eken. Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Länsmansängen Förvaltningsrapport Svenska Bostadsfonden 3 AB Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Eken Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Länsmansängen Svenska Bostadsfonden 3 Fastighet Jätten 2006 Året som gått Fastighetsmarknaden

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1)

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) 1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) ALLMÄNNA VILLKOR SAMMANFATTNING Låntagare: Lånebelopp: Försäljningssätt: Vinstutlottning: Svenska staten genom Riksgäldskontoret. Låntagaren förbehåller sig

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Amhult 2 AB prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Åkeriföreningen Syd Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige (SOF) är en ideell sammanslutning med uppgift att främja utforskandet och skyddet av landets fågelfauna

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5 Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 3 A B Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2 Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen 2009 förvaltningsber ättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer