Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 40). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-40

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXX. UPPGIFTER OM BANKERNA 1951 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1951 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1951 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktie-bolag vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren

5 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1951 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24. Uppgifter om bankerna den 31 januari 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari

6 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Uppgifter om bankerna den 28 februari 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Uppgifter om bankerna den 31 mars 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Uppgifter om bankerna den 30 april 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april Uppgifter om bankerna den 31 maj 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj Uppgifter om bankerna den 30 juni 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

7 Uppgifter om bankerna den 31 juli 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Uppgifter om bankerna den 29 september 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 september Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Uppgifter om bankerna den 30 november 1951 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Uppgifter om bankerna den 31 december 1951 Tillgångar

8 Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1952 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10

11 Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1951 samt för åren Vid ingången av år 1951 voro 21 bankaktiebolag i verksamhet. Under året ha aktiebolaget Luleå folkbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank och aktiebolaget Diskontobanken trätt i likvidation i samband med att rörelserna övertagits av respektive aktiebolaget Svenska handelsbanken, Sveriges Kreditbank Aktiebolag och Wermlands enskilda bank aktiebolag. Antalet bankaktiebolag uppgick sålunda vid 1951 års slut till 18. Aktiebolaget Jordbrukarbanken ändrade med ingången av år 1951 sitt firmanamn till Sveriges Kreditbank Aktiebolag. Antalet bankkontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1951 års ingång st. och vid årets utgång st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1951 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 304 st., Skandinaviska Banken Aktiebolag 208 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 102 st. Under året har förlängd oktroj beviljats aktiebolaget Svenska handelsbanken och Sparbankernas Bankaktiebolag till utgången av år Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren

12 4 Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Medeltalet av bankaktiebolagens omslutning under år 1951 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde tkr. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 juli juni 1914 såsom 100, utgjorde f8r sista kvartalet 1915 och i övrigt vid arets slut (juni 1920) (366) " Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. Aktiebolaget Luleå folkbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank och aktiebolaget Diskontobanken ha under året trätt i likvidation (jfr ovan sid. 3); bolagens fonder grundfonder tkr., reservfonder tkr. och dispositionsfonder 457 tkr. redovisas därför icke längre bland bankaktiebolagens fonder. Grandfonderna ha ökats med tillhopa tkr., varav tkr. genom nyteckning och med tkr. genom överföring från dispositions-

13 5 Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år ) Härav har endast ett bankaktiebolag egna fonder nnder 1 milj. kr. fond. Keservfonderna ha ökats med tillhopa tkr.. varav tkr. i samband med nyteckning och 301 tkr. genom överföring av medel från dispositionsfond. I förhållande till samtliga bankaktiebolags omslutning utgjorde deras egna fonder 7'9 %. Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren ) Häri inga kapitalsamlingg- ock lönsparräkningar. 2 ) Härav inlåning från utlandet tkr > T 52I013

14 6 Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren ) Härav utlåning till utlandet tkr » 19A >

15 7 Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren

16 8 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren ') Härav med statlig kreditgaranti tkr > » Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren ) Med undantag av bankaktiebolagens tillgodohavanden pä checkräkning hos riksbanken, vilka räknas såsom kassatillsrång. Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren ) Häri inga Inteckningsbanken aktiebolags obligationslån m. m.

17 9 Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren ) Exklusive rediskonterade eller försålda växlar. Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren

18 10 Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren ) Häri ingår icke aktiebolaget Göteborgs handelsbank, som änder året trätt i likvidation. Efter avdrag av utskiftningsskatt tkr. återbetalades till aktieägarna tkr. Den 31 dec uppgingo bolagets fonder till tkr. och balanserade vinstmedel till 378 tkr. 2) Härav har änder år 1951 hos en bank disponerats tkr., se not 2 sid ) Häri ingår icke aktiebolaget Luleå folkbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank och aktiebolaget Diskontobanken, vilka under året trätt i likvidation. Vid utgången av år 1951 voro likvidationerna ännu icke avslutade. Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Jfr uppgifterna i tab. 21.

19 11 Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Riksbankens officiella diskonto har sedan den 1 dec varit 3 %.

20 12 Tabell 20. Uppgifter om de särskilda 1) Häri ingär ett belopp av 5S2 000 kronor, som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt.

21 bankaktiebolagens bokslut för år ) Sedan grandfondbräata betalats.1 pref.aktieraa mod -. för fbrsta halvåret 1951 och a stamaktierna med 5 % för år 1951, tillhopa i 7U0 000 kronor. 2) Genom fondemission ha kronor av dispositionsfnnden överförts till grundfonden.

22 14 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSKILDA

23 BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR

24 16 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSK. BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT ) Se not 1 sid ) Se not 2 sid ) Se not 3 sid ) Se not 1 sid. 12 i uppgifter om bankerna för år 1950.

25 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år ) 1 procent av stamaktiekapitalet 8 och av preferensaktiekapitalct 5. 2) I brutto- resp. ncttobehållnlngen har här icke inräknats det belopp av 582 tkr., som tidigare varit avsatt för mötande av förluster nicn icke blivit tör ändamålet erforderligt. 3 ) I procent av stamaktiekapitalet 7 och av preferensaktiekapitalct 5. 4 ) T procent av stamaktiekapitalet lä och av preferensaktiekapitalet 4. 5 ) I summan för fonderna har härvid inräknats den ökning av grundfonden tkr. och av reservfonden å, tkr., tills tkr., som nnder året åstadkommits genom nyteckning. 6) I summan för fonderna har härvid inräknats den ökning av grundfonden å 500 tkr., som änder året åstadkommits genom nyteckning. 7 ) I procent av stamaktiekapitalet 10 och av preferensaktiekapitalet ) I summan för fonderna har härvid inräknats den ökning av grundfonden ä tkr. och av reservfonden å 6 O00 tkr., tills tkr., som under året åstadkommits gennni nyteckning.

26 18 Tabell 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1951 års utgång vid ordinarie

27 efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits bolagsstämma. 19

28 20 TABELL 22 (forts.). DE SÄRSKILDA BANKAKTIEBOLAGENS BALANSRÄKNINGAR VID SAMBAND DÄRMED VIDTAGITS 1) Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2) Därav i preferensaktier: Wermlands enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Göteborgs bank tkr. Stockholms enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Svenska handelsbanken tkr.

29 1951 ÅRS UTGÅNG EFTER BOKSLUTET OCH EFTER DE DISPOSITIONER, SOM I VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA. 21

30 22 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Vid ingången av år 1951 utövades fondkommissionsrörelse av 31 fondkommissionärer. Fondkommissionärerna Aktiebolaget Diskontobanken och Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank ha under året uppbört med utövandet av fondkommissionsrörelse. Vid årets slut var antalet fondkommissionärer sålunda 29, därav 16 bankaktiebolag, 4 aktiebolag, 3 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag. Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem av Stockholms fondbörs, samt de 22 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor. För andra fondkommissionärer än bankaktiebolag angives dessutom storleken av det kapital, som fondkommissionären anmält sig disnonera för rörelsen. Bankaktiebolag: Aktiebolaget Gotlands bank (m) Stockholm > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm Inteckningsbanken aktiebolag (m) Stockholm Aktiebolaget Jämtlands folkbank Östersund Skandinaviska Banken Aktiebolag (m)... Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Nyköping, Örebro Skaraborgs enskilda bank aktiebolag (m).. Skövde, Stockholm Aktiebolaget Skånska banken (m) Malmö, Stockholm > Smålands bank Jönköping, Malmö Sparbankernas Bankaktiebolag (m).... Stockholm Stockholms enskilda bank aktiebolag (m). Stockholm Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag (m).. Sundsvall,Härnösand, Stockholm Aktiebolaget Svenska handelsbanken (m).. Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Örebro Sveriges Kreditbank Aktiebolag (m).... Stockholm Uplands enskilda bank aktiebolag (m)... Uppsala, Stockholm Wermlands enskilda bank aktiebolag (m). Karlstad, Stockholm Östergötlands enskilda bank aktiebolag (m) Linköping, Norrköping, Stockholm

31 23 Övriga fondkommissionärer: Anmält kapital kronor Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (in).... Stockholm Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm H. O. Forssell (m) Stockholm, Göteborg Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m).. Stockholm Fondkommissionärsfirman Häggiöf, kommanditbolag (m) Stockholm Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m)... Stockholm C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg Wittenström & C:o (m). Stockholm Bankirfirman E. öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm Summa 4 00L 900 Ingen fondkommissionär är numera banden av sådan försäkran, som omförmäles i 7 lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Vid årets slut utövades fondkommissionsrörelse vid 62 kontor, vilka fördelade sig sålunda: bankaktiebolag 48, aktiebolag 4, kommanditbolag 3 samt enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag 7 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 25, Göteborg 6, Malmö 4, Norrköping 3, Borås, Hälsingborg, Härnösand. Sundsvall, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg, Västerås och Östersund vardera ett kontor. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av fondkommissionärer under 1951 utfärdade slutnotor: 1000 kr. Omsättnings värdet kan beräknas till hälften av ovannämnda belopp. 1) Frånsett Aktiebolaget Diskontobanken.

32 24 Fondstämpelavgift följande belopp: har å under 1951 utfärdade slutnotor utgjorts med 1000 kr. Courtageinkomsten för året har varit: 1000 kr. Värdet av genom fondkommissionärer under åren omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå: 1000 kr. Fondbörs. Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs har under året förblivit oförändrat och uppgick alltså vid 1951 års utgång till 25. Å fondbörsen voro vid utgången av år 1951 inregistrerade aktier i 90 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av tkr., därav i 67 industribolag tkr., i 6 trafik- och rederibolag tkr., i 12 bankaktiebolag tkr. och i 5 försäkringsbolag tkr. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av tkr. mot tkr. under år 1950, därav obligationer tkr. respektive tkr. ') Frånsett Aktiebolaget Disknntobailken.

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

34 2 Januari 1951

35 tal kronor t

36 4 Januari 1951

37 tal kronor 1 Före 1 januari 1951 Aktiebolaget Jordbrukarbanken.

38 6 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

39 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

40 8 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

41 tal kronor 1 Före 1 januari 1951 Aktiebolaget Jordbrukarbanken.

42 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri inga. nom tkx. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 /n 1950: 3S1 5O0 tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 3 %3 1950: tkr.). Av inrikes växlar, lan och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 30 /i3 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri inga tkr. ( 3n /i2 1950: tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

43 ställning den 31 januari tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestaende på inlåningsräk-»ingarna äro tkr. ( 30 /i'j 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( OT /IJ 1950: tkr.) egna obligationer. i Hos annan än Riksbanken.

44 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 Februari 1951

47 tal kronor t

48 4 Februari 1951

49 tal kronor

50 6 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

51 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

52 8 Februari Här redovisas även kapitalsamliogs- och lönsparräkningar.

53 tal kronor

54 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /i 1951: tkr.) ock nom tkr. svenska statsobligationer ( 3l /i 1951: 6G4 536 tkr.). 9 Av inrikes växlar, lin och utestående krediter i räkning avse Så!äo8 tkr. ( 31 /i 1951: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri inga T 033 tkr. ; 31 /, 1951: tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

55 ställning den 28 februari tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 /i 1951: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 3 '/i 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

56 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Mars 1951

59 tal kronor

60 4 Mars 1951

61 tal kronor

62 6 Mars Här reiovisas även kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav 21 8T5 tkr. i preferensaktier.

63 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

64 8 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

65 tal kronor

66 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( M /j 1951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 2s /j 1951: tkr.).! Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 28,'a 1951: tkr.; andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (- 3,'.' 1951: tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

67 ställning den 31 mars tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlinsr-- och lönsparräkniugar. 2 Av innestiende. på, inlamngsräkuingarna äro S tkr. ("l-i 11951: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav ) tkr. C!-i i9.31: tkr.) egna obligationer. 4 Därav 115 tkr. hos Riksbanken.

68 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars

69 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

70 2 April 1951

71 tal kronor t

72 4 April 1951

73 tal kronor

74 6 April Sär redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.! 3 Därav tkr. i preferensaktier. Därav tkr. i preferensaktier.

75 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav 2ö 000 tkr. i preferensaktier.

76 8 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

77 tal kronor

78 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå, nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( sl /:i 1951: tkr.) och non) tkr. svenska statsobligationer ( sl h 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och ntestående krediter i räkning avse tkr. (31 l h 1951: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri inga tkr. ("/a 1951: tkr.) lan med statlig kreditgaranti.

79 ställning den 30 april tal kronor 1 Här redovisas aren kapitalsamling-i- ocli lönsparräkningar. 2 Av innestaende pä, inlåningsräkningarna äro 15)795 tkr. ( 31 /a 1951: tkr.i från andra utländska kander än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 A> 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

80 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Maj 1951

83 tal kronor

84 4 Maj 1951

85 tal kronor

86 6 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

87 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

88 8 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

89 tal kronor

90 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri inga. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 3, /i 1951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 3,, <i 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående Krediter i räkuing avse tkr. ('"/i 1951: tkr.! andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri inga tkr. ( :;n ' : tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

91 ställning den 31 maj tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. - Av innestlende pä inlåningsräkningarna äro tkr. '- 3 '/i 1951: tkr.l från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (/ /i 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

92 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

94 2 Juni 1951

95 tal kronor

96 4 Juni Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; backess tillgångar och skulder ha övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

97 tal kronor

98 6 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

99 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

100 8 Juni Här redovisas även kapitalsamlingg- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sia rörelse: bankens tillgångar och skalder ha övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

101 tal kronor

102 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /s 1951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /s 1951: tkr.'.. 2 Av inrikes väjjar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ("Vs 1951: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( :11 /s 1951: tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

103 ställning den 30 juni tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestaende på inlåningsräkningarna äro tlir. ( 31 /n 1951: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /s 1951: tkr.; egna obligationer. 4 HOB annan än Riksbanken.

104 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

106 2 Juli 1951

107 tal kronor

108 4 Juli Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juni 19M iivertagiti av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

109 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse: bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

110 6 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

111 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

112 8 Juli Här redovisas även kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Luleå folkbank bar upphört med sia rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juni 1951 övertagita ar aktiebolaget Svenska handelsbanken.

113 tal kronor 1 Aktiobolaget Sundsvalls krcditbunk har upphört med sin rörelse: bankens tillgångar och skalder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

114 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 /6 1951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 30 /a 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( ä0 /o 1951: tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (. s % 1951: tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

115 ställning den 31 juli tal kronor 1 flär redovisas även kapitalsamlings- och löusparräkinngar. 2 Av innestående pa inlåningsräkningarna äro tkr. (Te 1951: 17J 173 tkr.l från andra utländska kondor än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( :1 Vo 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

116 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Augusti 1951

119 tal kronor t

120 4 Augusti Aktiebolaget Lule;, folkbank har upphört med sin rörelse: bankeus tillgångar och skulder ca i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

121 tal kronor 1 Aktiebolaget Sandsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse: bankens tillgångar och skalder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

122 6 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

123 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

124 8 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönaparräkningar. 2 Aktiebolaget Lnleå, folkbank bar upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skalder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

125 tal kronor 1 Aktiebolaget SmrUvalis kreditbink har upphört med sin rörelse: bankens tilltriiajrar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kredithank Aktiebolag.

126 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ; 31 /r 1951: tkr.) ock nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /7 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och nteståendc krediter i räkning avse tkr. ( 3 7r 1951: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. i^n/ : tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

127 ställning den 31 augusti tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- ooli lönsparräkniugar. - Av innestående pä inlåningsräkningarna äro tkr. I. 3 '7 1951: tkr.! från andra utländska kunder äu banker och bankirer. 3 Därav tkr. ^ : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

128 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 SEPTEMBER 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN KUNGL. BOKTRYCKERIET. STOCKHOLM 1951 P. A. NORSTEDT & SÖNER

130 2 September 1951

131 tal kronor t öiisei

132 4 September Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

133 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse: bankens tillgångar och skulder ka i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

134 6 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

135 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

136 8 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse: bankens tillgångar och skalder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

137 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank har nppnört med sin rörelse; bankens tillgångar och sknlder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

138 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/81951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/8 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/8 1951: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. (31/8 1951: tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

139 ställning den 29 september tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående pä inlåningsräkningarna äro tkr. ( 3l /8 1951: tkr.l från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/8 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

140 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 september

141 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

142 2 Oktober 1951

143 tal kronor

144 4 Oktober Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i inni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

145 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank bar upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

146 6 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. s Därav tkr. i preferensaktier. ' Därav tkr. i preferensaktier.

147 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

148 8 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skolder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

149 tal kronor 1 Aktiebolaget Sandsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 Övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

150 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri inga. nom tkr. svenska statens skattkarumarväxlar (29/9 1951: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (29/9 1951: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lan och utestående krediter i räkning avse tkr. ( s3 /«1951: tkr.: andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 29 /a 1951: tkr.) lä.n med statlig kreditgaranti. 4 Ökningen änder oktober manad beror i huvudsik pä. ändrat redovisningssätt hos en bank.

151 ställning den 31 oktober tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av inneståeude på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 29 /«1951: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 29 /9 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

152 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154 2 November 1951

155 tal kronor

156 4 November Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

157 tal kronor 1 Aktiebolaget Sandsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbauk Aktiebolag.

158 6 November Här reiovisas även kapitalsamlingä- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

159 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

160 8 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Lnleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

161 tal kronor 1 Aktiebolaget Sandsvalls kreditbank bar upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag.

162 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri inga. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker ocb bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31/ : tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

163 ställning den 30 november tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 3l / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

164 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november

165 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1951 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1952 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

166 2 December 1951

167 tal kronor

168 4 December Aktiebolaget Luleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och sknlder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

169 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i juli 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag. 2 Aktiebolaget Diskontobanken har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skulder ha i december 1951 övertagits av Wermlands Enskilda Bank aktiebolag.

170 6 December Här redovisas även kapitalsamungs- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

171 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

172 8 December Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Aktiebolaget Lnleå folkbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skalder ha i juni 1951 övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken.

173 tal kronor 1 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank har upphört med sin rörelse; bankens tillgångar och skalder ha i jali 1951 övertagits av Sveriges Kreditbank Aktiebolag. 2 Aktiebolaget Diskontobar.ken har npphört. med sin rörelse; bankens tillgångar och sknlder ha i december 1951 övertagits av Wermlands Enskilda Hank aktiebolag.

174 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( so / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och ntestående krediter i räkning avse tkr. ( 30 / : tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( s : tkr.) lin med statlig kreditgaranti.

175 ställning den 31 december tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkniagar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 30 /n 1951: tkr.) frän andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 3<l /n 1951: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

176 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Åkeriföreningen Syd Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Styrelsen i ALM Equity AB (publ), 556549-1650, föreslår att årsstämman den 24 maj 2011 beslutar

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129.

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1930 V. Persontrafiken. A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Tidtabell nr 129, som gällde vid 1930 års ingång, och för vilken närmare redogörelse finnes

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER E-postadress INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Balansräkning B. Resultaträkning C. Specifikationer

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

NÅGRA JÄRN- OCH STÅLFöRETAGS FINANSIERINGS FöRHÅLLANDEN UNDER SENARE ÅR

NÅGRA JÄRN- OCH STÅLFöRETAGS FINANSIERINGS FöRHÅLLANDEN UNDER SENARE ÅR Appendix 1 NÅGRA JÄRN- CH STÅLFöRETAGS FINANSIERINGS FöRHÅLLANDEN UNDER SENARE ÅR BENGT-GÖRAN LÖWENTHAL Följande presentation av några data för åtta företag med verksamhet inom järn- och stålverksområdet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 3 A B Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2 Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen 2009 förvaltningsber ättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1)

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) 1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) ALLMÄNNA VILLKOR SAMMANFATTNING Låntagare: Lånebelopp: Försäljningssätt: Vinstutlottning: Svenska staten genom Riksgäldskontoret. Låntagaren förbehåller sig

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115 Målnummer: 3385-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-12-20 Rubrik: Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då den framstod som

Läs mer

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om att ändra bolagsordningen varefter den

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer