X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs."

Transkript

1 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre fram intagna tabeller, af följande innehåll: Biblioteket har under år 1896 hållits tillgängligt för allmänheten, Bibliotekets p öppcnhållandc. likasom iörut, större delen at året alla söckendagar, utom onsdagar, kl. 4 7 e. m.; men till följe af den mindre freqvensen under sommaren från den 1 Juni till slutet af Augusti endast tre gånger i veckan tisdagar, torsdagar och lördagar. Stängdt har biblioteket varit endast under större högtidsdagar. Rörelsen i biblioteket har varit jemförelsevis lika liflig som under Bokiåncnsantai. föregående år, om ock låntagarena hvarje år betydligt vexla. Med de begränsade medel, som stå biblioteket till buds och hvaraf år för år en allt större andel måste användas till remontering af det gamla bokförrådet, kan biblioteket ej tillfylles motsvara de kr af en alltjemt ökad läselust hos den närboende allmänheten ställer på detsamma, utan händer det ofta att låntagare måste hänvisas till det i staden befintliga folkbiblioteket. Under årets lopp hafva 6,965 boklån utgifvits, af hvilka 2,915 (41,9 % varit svenska och 4,050 (58,i / 0 ) finska. Föregående år utgjorde motsvarande siffror: 7,309, 3,064 (41,9 %) och 4,245 (58,1 %). utgifna lån per dag utgör detta år 26 emot föregående år 27. Mars var medeltalet högst 32. i biblioteket, är bilagd denna berättelse. Medeltalet Under En tablå, närmare utvisande freqvensen Af under året utgifna boklån är o ännu 25 utestående, nämligen för Januari 2, Februari 1, Mars 5, April 2, Maj 4, Juni 2, Juli 1, September 1, Oktober 1, November 3, December 3. Bokförrådet har under året undergått följande förändringar: ny till- Bokförrådets komna 320 band, afskrifna 2, motsvarande sålunda en ökning af 318 band. Vid årets slut omfattade boklagret 2,571 volymer. Med gåfvor har biblioteket ihågkommits af fröken Falck samt af hrr M. Helenius, E. Reimann och E. Wickberg. ian 1111&a1 '

2 174: Inkomsterna. tablå: Inkomsterna af lånerörelsen vid biblioteket framgå ur åtföljande Tablå öfver inkomsterna af lånerörelsen vid Biblioteket i Sörnäs år Januari STnf. 7iL 652 lån per gång å 5 p 33: 60 4 månadsabonnement å 25 p 1: 7 plikter influtna å 50 p 3: 50 Februari Summa 38: lån per gång å 5 p 30: 85 4 halfårsabonnement å 1 mk.... 4: 8 månadsabonnement ä 25 p 2: 6 plikter influtna ä 50 p 3: Mars Summa 39: lån per gång å 5 p 35: 55 4 halfårsabonnement å 1 mk.... 4: 3 månadsabonnement å 25 p : 75 4 plikter influtna ä 50 p 2: April Summa 42: lån per gång å 5 p : 25 3 halfårsabonnement å 1 mk.... 3: 1 månadsabonnement a 25 p : 25 1 plikt influten å 50 p..... :50 Maj Summa 32: 435 lån per gång å 5 p 21: 75 3 månadsabonnement å 25 p..... : 75 7 plikter influtna ä 50 p 3: 50 Juni Summa 27: 243 lån per gång ä 5 p 12: 15 4 halfårsabonnement å 1 mk.... 4: 1 månadsabonnement å 25 p : 25 1 plikt influten å 50 p : 50 Summa 16: 90

3 175: Juli mdnacl. 202 lån per gång å 5 p 10: 10 1 månadsabonnement ä 25 p :25 9 plikter influtna ä 50 p : 50 Augusti Summa 18: lån per gång å5p 10:65 3 halfårsabonnement å 1 mk.... 3: 9 plikter influtna ä 50 p..., 4: 50 Summa J8: 15 September måncid. 396 lån per gång å 5 p 19: 80 1 månadsabonnement å 25 p : plikter influtna å 50 p 8:- Oktober Summa 29: lån per gång å 5 p 25: 90 4 halfårsabonnement å 1 mk.... 4: 1 månadsabonnement ä 25 p :25 3 plikter influtna ä 50 p 1:50 November Summa 31: lån per gång å 5 p 33: 25 6 halfårsabonnement å J mk.... 6: 3 månadsabonnement å 25 p : 75 December Summa 40: 606 lån per gång å 5 p 30: 30 2 halfårsabonnement å 1 mk.... 2: 2 månadsabonnement å 25 p : 50 3 plikter influtna ä 50 p 1:50 Summa 34: 30 Inalles har sålunda under år 1896 influtit 364 mk 15 p. nämligen: i januari månad 38: 10 februari 39: 85,, mars 42: 30 april 32:» ma J - 27: Transport 179:25

4 176: föjif. yd. Transport 179:25 i juni månad 16: 90» juli ^ 14: 85,, augusti 18: 15 september 29: 05 oktober,, 31: 65 november 40: december,, 34: 30 Summa 364: 15 Denna summa fördelar sig på följande hufvudpöster: 5,823 lån per gång å 5 p : halfårsabonnement å 1 mk : 28 månadsabonnement å 25 p.... 7: 66 plikter influtna å 50 p 33: Summa 364: 15 Läsesalarnas Läsesalen har under det gångna året varit tillgänglig för allmänoppenhaiiande. såsom förut, alla söckendagar kl. 4 9 e. m. samt sön- och helgdagar kl. 8 f. m. 7 e. m. Den s. k. Barnensläsesal har hållits öppen samma dagar som biblioteket, söckendagarna kl. 5 8 e. m. och söndagarna kl. 4 7 e. m., utom sommartiden, då den varit stängd samt under maj och september månader, då den varit inrymd i biblioteksrummet och öppenhållits samma timmar som biblioteket. Besöket af läse- Läsesalarna hafva fortfarande varit särdeles lifligt besökta. Antalet saiaana. fockande i tidningsläsesalen kan ej med bestämdhet uppgifvas, men förefaller att hafva varit större än föregående år. Inalles hafva derstädes hållits tillgängliga för allmänheten 56 tidningar och tidskrifter, af hvilka 22 svenska och 34 finska. Redaktionerna af Lördagsqvällen och Uusi Suometar hafva gratis tillsänt läsesalen 1 ex. af hvar sin tidning. Antalet boklån i Barnens läsesal utgjorde under året 39,534 emot föregående år 36,896. Bokförrådet i Barnens läsesal ökades under årets lopp med endast 7 band och omfattar nu inalles 252 volymer. Som gåfva har Barnens läsesal af herr J. Muide fått emottaga några illustrerade tidskrifter. Festsalens an- Feslsalen med dertill hörande rum har under årets lopp begagnats \andnmg. ^ mycket tid och utrymme tillåtit. Följande föreningar hafva der regelbundet åtnjutit fördelen af gratis-lokal för sina sammanträden och öfningar: Sörnäs kristliga ungdomsförening, Sörnäs arbetareförening och dess nykterhetsafdelning, nykterhetsföreningen Valö, Filarefackföreningen,

5 177: Helsingfors fotsportförening, barnaföreningarna Hoppets Här och Toivon Liitto, Sörnäs andliga sångkör, Sörnäs arbetareförenings sångkör, Sörnäs musikförening, hvarjemte Sörnäs folkhögskolekurser hafva hållits derstädes äfvensom rum upplåtits för lärokurser för arbetare. Alla söckendagar har lokalen ända till kl. 2 varit ställd till Sörnäs barnträdgårds förfogande. Söndagsmorgnarna har, såvidt möjligt, gudstjenst hållits; på söndagsqvällarna hafva de till Folketshem hörande föreningarna anordnat samqväm med inträdesafgift, hvar förutom i regeln en gång i månaden föranstaltats afgiftsfria sådana, vanligtvis med religiöst program. Inrättningens bestyrelse har under året utgjorts af d:r A. A. Gran- inrättningens bestyrelse felt såsom ordförande, samt d:r A. G. Fontell, prof. F. Elfving, mag. W. Hagelstam, professorskan Elna Pipping, fröken Helena Westermarck och fröken Alli Trygg. Såsom bibliotekarie har fungerat studeranden U. L. Lehtonen och Personalen, till hans biträde i barnens läsesal utsåg bestyreisen, sedan hr Valfrid Trygg den 1 september afgått från denna befattning, folkskoleläraren hr J. Muide. Såsom vaktmästare har arbetaren Optatus Niilonen varit anställd".

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Januari: Milda, vackra dagar, studom regn. Medeltemeraturen + 5

Januari: Milda, vackra dagar, studom regn. Medeltemeraturen + 5 Årsberättelse För år 1869 till Kongl Sundhets Collegium aflemnad den 12 mars 1870 af undertecknad Provinsial Läkare i Carlskrona District af Blekinge Län. Rörande Carlskrona Distrikts folkmängd, indelning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~ Mongoliet fylla bristen. Denna metod, som endast genom operationernas långsamhet kunde möjliggöras, visade sig ock synnerligen förmånlig, särskildt i ekonomiskt afseende för regementskassorna och naturligtvis

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer