X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs."

Transkript

1 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre fram intagna tabeller, af följande innehåll: Biblioteket har under år 1895 varit tillgängligt för allmänheten sex Bibliotekets. n i i i t öppenhållande. dagar i veckan, nämligen alla dagar utom onsdagarna, tre timmar dagligen söckendagar kl. 6 9 samt sön- och hälgdagar kl. 4 7 e. m. Tiden mellan den 1 juni och den 1 september har det dock till följd af den ringa frekvensen hållits öppet blott tisdagar, torsdagar och lördagar. Stängdt har biblioteket varit dessutom de större högtidsdagarna. I boklånens antal har under detta år, om man jämför det med det föregående, en minskning inträffat. Därtill torde en orsak vara de nu gynnsammare arbetstiderna, som göra, att mången, hvilken under den föregående år rådande arbetsbristen gärna fördref sin lediga tid med läsning, numera låtit arbetet undantränga boken. En annan orsak, som värkat hämmande, är den, att till följd af de ringa medel, som stå biblioteket till buds, det icke varit möjligt att anskaffa dess läsarekrets tillräckligt ny literatur, hvartill kommer att ständigt alt större summor måste anslås till underhåll af det gamla bokförrådet. Såsom ett Önskningsmål framstår därför, att denna olägenhet i en snar framtid genom hrr Stadsfullmäktiges välvilliga medvärkan blefve aflägsnad, så att biblioteket alt framgent på ett tillfredsställande sätt må kunna uppfylla de behof, som det hos befolkningen i Sörnäs och Hermanstad redan lyckats framkalla. Under årets lopp hafva inalles 7,309 lån utgifvits; senaste år var denna siffra 7,992, hvadan således minskningen utgör 683. antal 6,293, år 1892 åter 6,759. Ar 1893 var lånens Medeltalet af lånen per dag utgör detta år 27, år 1894 var det 29. Under januari var detta medeltal högst (41). Af lånen voro 3,064 (41,92 %) svenska, 4,245 (50,08 /c) finska. Föregående år voro 3,264 (40,84%) svenska lån mot 4,728 (59,16 %) finska. En tablå, närmare utvisande frekvensen i biblioteket, medföljer denna berättelse (se tab. I). Af under året utgifna boklån äro ännu 50 utestående, nämligen för januari 6, februari 3, mars 3, april 10, maj 6, juni 4, juli 1, augusti 1, september 1, november 4 och december 11. Bokiånens anta1 '

2 224 Bokiagret. Bibliotekets boklager har under året undergått följande förändringar: tillkommit ha 298 band, förut afskrifvits 90; ökningen utgör sålunda 208. Vid årets slut omfattade boklagret 2,253 volymer. Med gåfvor har biblioteket ihågkommits af fröken Alli Trygg, kamrer G. A. Boehm, magister Matti Helenius och herr J. Muide. Inkomsterna af lånerörelsen vid biblioteket framgå ur åtföljande tablå: Tablå öfver inkomsterna af lånerörelsen vid biblioteket i Sörnäs år Januari månacl. 97iif. yii 787 lån per gång å 5 p 39: 35 3 halfårsabonnement å 1 mk.... 3: 5 månadsabonnement å 25 p 1: 25 2 plikter influtna ä 50 p 1: Februari Summa 44: lån per gång å 5 p 38: 20 7 månadsabonnement å 25 p : 75 4 plikter ä 50 p.. 2: Mars Summa 43: lån per gång å 5 p 39: 90 6 halfårsabonnement å 1 mk.... 6: 7 månadsabonnement å 25 p 1: 75 2 plikter å 50 p... 1: April Summa 48: lån per gång å 5 p.. 33: 25 1 plikt influten å 50 p : 50 Maj Summa 36: lån per gång å 5 p 15: 05 1 halfårsabonnement å 1 mk.... 1: 3 månadsabonnement å25p..... :75 3 plikter influtna å 30 p : 50 Summa 18: 30

3 Juni manad. Smf yü. 207 lån per gång a 5 p 10: 35 I half årsabonnement å 1 mk.... 1: 1 månadsabonnement å 25 p : 25 3 plikter influtna å 50 p :50 Summa 13: 10 Juli 225 lån per gång å 5 p 11:25 9 plikter influtna å 50 p : 50 Summa 16: 25 Augusti 268 lån per gång å 5 p 13: 40 II plikter influtna å 50 p... 5: 50 Summa 21:40 September 350 lån per gång å 5 p 17: 50 3 halfårsabonnement å 1 mk.... 3: 3 månadsabonnement å 25 p : 75 7 plikter influtna ä 50 p.. 3: 50 Summa 24: 75 Oktober 502 lån per gång å5p 25:10 6 halfårsabonnement å 1 mk.... 6: 3 månadsabonnement å 25 p : 75 5 plikter influtna å 50 p.. 2: 50 Summa 34: 35 November 656 lån per gång å 5 p 32: 80 1 halfårsabonnement å 1 mk.... 1: 4 månadsabonnement ä 25 p 1: 7 plikter influtna ä 50 p 3: 50 Summa 38: 30 December man ad. 626 lån per gång å 5 p 31: 30 1 halfårsabonnement ä 1 mk.... 1: 6 månadsabonnement å 25 p 1: 50 8 plikter influtna ä 50 p 4: Summa 37: 80

4 Läsesalarnas 226 Inalles har sålunda under år 1895 influtit 377 mark 70 penni, nämligen: I januari månad 44: 60 I februari 43: 95 I mars 48: 65 I april 36: 25 I maj 18: 30 I juni 13: 10 I juli 16:25 I augusti 21: 40 I september,, 24:75 I oktober. 34: 35 I november 38: 30 I december 37: 80 Summa 377: 70 Denna summa fördelar sig på följande hufvudposter: 6,149 lån per gång å 5 p 307: halfårsabonnement å 1 mk... 28: 45 månadsabonnement å 25 p :25 62 plikter influtna ä 50 p 31: Summa 377:70 Läsesalen har under det nu förgångna året varit tillgänglig för alloppenhaiiande. ^nj^ten, liksom förut, hvarje söckendag kl. 4 9 e. m. samt sön- och Besöket af läsesalarna. hälgdagar kl. 8 f. m. 7 e. m. Den s. k. Barnens läsesal har hållits öppen samma dagar som biblioteket, utom under juni, juli och augusti, då den hållits stängd. Under tiden då frekvensen varit mindre, har barnens läsesal varit öppen i förening med biblioteket på samma timmar som detta och stått under bibliotekariens uppsigt, men under vintermånaderna, eller om våren fr. o. m. årets början t. o. m. april, samt på hösten fr. o. m. oktober till årets slut, har den varit inrymd i ett särskildt rum, och varit öppen, söckendagar kl. 5 8 samt hälgdagar kl. 4 7 e. m., under uppsikt af en person, som bestyreisen därtill utsett. Frekvensen i dessa läsesalar har alt fortfarande varit mycket liflig. Antalet af besökare i tidningsläsesalen kan ej bestämdt angifvas; måhända har samma orsak, som vållat en minskning i boklånssiffran, äfven gjort detta en smula mindre än under senaste år, då det uppskattades till c:a 59,000. Antalet af boklån i barnens läsesal har däremot under året betydligt ökats; vid årets slut utgjorde deras summa 36,896; år 1894 och 1893 uppgingo motsvarande siffror till 22,625 och 24,408 (se närmare tab. II). Orsaken till denna ökning ligger utan tvifvel däri, att i årets början det rum, som begagnats som barnens läsesal, förstorats genom bort-

5 227 tagande af en vägg, hvarigenom på samma gång Folkets Hem erhållit en länge efterlängtad mindre samlingssal. Festsalen med därtill hörande rum har alt fortfarande begagnats så Festsalens anmycket som tid och utrymme tillåtit. Fördelningen af rum för såväl öfningar som möten och soaréer har på grund af de önskningar, som representanterna för de skilda föreningarna framställt, ombesörjts två gånger om året, i januari och september, af en ordnings komité, hvilken därjämte under hela året har att öfvervaka ordningen och annat dylikt. Rummen ha sålunda varit upplåtna för följande föreningar och ändamål: Sörnäs kristliga ungdomsförening, nykterhetsföreningarna Balder och Walo, Sörnäs arbetareförening, Filareföreningen, barnaföreningarna Hoppets Här och Toivon Liitto, Sörnäs andliga sångkör, Arbetareföreningens sång- och musikkörer, "Walos sångkör, Sörnäs folkhögskolekurser och Sörnäs arbetarekurser, hvarförutom den i Folkets Hem befintliga barnträdgården regelbundet fått begagna salen på förmiddagen den tid af året, då den varit i värksamhet. Enskilda möten för något allmänt ändamål jämte föredrag ha äfven då och då hållits här. På söndagsförmiddagarna har, såvidt möjligt varit, gudstjänst hållits; på söndagskvällarna åter har antingen någon förening haft samkväm därstädes eller ock ha afgiftsfria sådana anordnats med vanligtvis religiöst program. Inrättningens bestyrelse har under året utgjorts af d:r A. A. Granfelt inrättningens (ordförande), d:r A. G. Fontell, prof. F. Elfving, mag. W. Hagelstam, pro- fessorskan Elna Pipping, Fröken Helena Westermarck och fröken Alli Trygg. best^else> Såsom bibliotekarie har fungerat studeranden U. L. Lehtonen och personalen, till hans biträde i barnens läsesal utsåg bestyreisen, sedan fröken Sigrid Mannström afgått från denna befattning den 1 April, hr Walfrid Trygg. Som vaktmästare har från den 1 Maj efter plåtslagaren K. V. Lehtinen arbetaren Optatus Niilonen varit anställd".

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN Luleås folkbibliotek 1896-1930 I början var det ett skåp. Ett bokskåp försett med glasdörrar. En söndagsflanerande lulebo kunde finna skåpet i den stora salen i Godtemplarhuset

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

INLEDNING TILL. I serien Arbetsstatistik F ingår:

INLEDNING TILL. I serien Arbetsstatistik F ingår: INLEDNING TILL Arbetsstatistik. F, Kollektivaftal i Sverige : inträffade under år / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm ; K. L. Beckman, 1911-1912 Täckningsår: 1908-1910

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~ Mongoliet fylla bristen. Denna metod, som endast genom operationernas långsamhet kunde möjliggöras, visade sig ock synnerligen förmånlig, särskildt i ekonomiskt afseende för regementskassorna och naturligtvis

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer