8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S."

Transkript

1 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

2 Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till ett närmare samband mellan Kongl. Teknologiska Institutets såväl varande som utgångna elever; 2:o) att söka anskaffa lämpliga platser åt nämnde elever; 3:o) föredrag, diskussioner och disputationer Uti tekniska och andra allmänt bildande ämnen; 4:o) att, i den mån sig göra låter, tillhaudagå med upplysningar och bistånd i tekniska frågor, som af ledamöter kunna komma att till Föreningen framställas; 5:o) att i allmänhet bidraga till medlemmarnes nytta och nöje. Kap. 1. Föreningen i allmänhet I. Föreningens intressen öfvervakas i första hand af en Inspektor samt af en af trenne medlemmar sammansatt Styrelse. 8. Föreningen har sammankomst endast i Stockholm, en gång i veckan under vid Kongl. Teknologiska Institutet pågående läsetermin; dock må, då Föreningen pröfvar giltiga skäl dertill förefinnas, sammankomst kunjia inställas eller såsom icke offentlig förklaras.

3 Dessutom ma. då enligt Styrelsens bepröfvande omständigheterna så fordra, Föreningens ledamöter kallas till extra sammankomst å tid och lokal, som af Styrelsen bestämmes. g 4. Protokoll öfver fattade beslut och vigtigare sysselsättningar skall vid hvarje sammankomst föras, och bör detta protokoll vid nästa sammankomst justeras och af en Styrelseledamot samt tvänne öfrige, vid beslutens fattande närvarande ledamöter underskrifvas. Dä Styrelsen anser synnerlig skyndsamhet af nöden, må likväl justeringen ega mm vid den sammankomst, på hvilken beslutet blifvit fattadt. 5 löses, öfverlemnas ovilkorligen dervid af dess Styrelse alla Föreningens kontanta tillgångar, äfvensom värdet af dess öfriga realiserbara tillhörigheter till Kongl. Teknologiska Institutet, för att af dess Styrelse förvaltas, och årliga räntan såsom stipendier utdelas till de Institutets elever, som efter omröstning af kamraterna genom enkel pluralitet dertill utses. Stipendiernas antal och storlek bestämmas af Institutets Styrelse, som ej torde undandraga sig härmed förknippadt besvär och ansvar. De Föreningens tillhörigheter, som icke lämpligen kunna realiseras, erbjudas Institutet oförändrade. 5- Då vid inom Föreningen förekommande omröstningar paria vota lemna frågan oafgjord, afgöres densamma genom lottning., 6. Fråga om Föreningens upphörande kan ej afgöras annorlunda än pä möte, som med tydligt utsättande af ändamålet tre gånger å rad, med minst en veckas uppehåll mellan hvarje gång, annonseras i den officiela tidningen och tvänne andra af landets mest sjiridda tidningar. Mötet må dock ej ega rum förr, än tre månader efter sista annonseringsdageu och i alla händelser under vid Teknologiska Institutet pågående läsetermin, varande härvid 10 ledamöters derför uttalade äsigt nog, för att Föreningen må fortfarande ega bestånd. 7. Skulle nu den oförmodade händelsen inträffa, att Föreningen af en eller annan orsak upp- Kap. 2 Inspektor. 1. Föreningen hafve till Inspektor en i Stockholm vistande ledamot, hvilken Föreningens medlemmar ega att efter bästa förtroende utvälja, på sätt följande stadga. 8. Val af Inspektor för den följande terminen bör ega rum vid sista sammankomsten under den föregående. 3. Då Inspektor skall väljas, roste hvarje ledamot på trenne personer inom Föreningen, och blifva de tre, som flesta rösterna erhållit, på förslag uppsatte. Inom detta förslag vare den, som vid ny omröstning de flesta rösterna erhållit, vald till Föreningens Inspektor.

4 ti 4. Inspektor vare vid utöfningen af sin liefattning att anse såsom Föreningen personifierad. I denna egenskap är hans rätt och skyldighet att efterse, huruvida alla Föreningens förtroendebefattningar blifva vederbörligt skötta, att beifra möjligen förekommande oordningar vid nämnde befattningars skötande, att, då honom så nödigt synes, sammankalla Föreningens ledamöter till extra sammankomst, samt att i allmänhet, då behofvet påkallar, verka för upprätthållande af Föreningens intresse och anseende. 5 Inspektor må ej inom Föreningen samtidigt innehafva annan befattning. 6 Skulle Inspektor före tjenstetidens slut afgå, varde vid närmast derpå följande sammankomst hans plats genom nytt val fylld. Kap. 3. Stj/rtlte. I Styrelsen vare sammansatt af trennc bland Föreningens i Stockholm vistande ledamöter med tväune Suppleanter, hvilka alla uppnått myndighetsålder, börande båda Suppleanterna samt bland de ordinarie Styrelseledamöterna åtminstone tvänne vara Elever vid Teknologiska Institutet, samt dessutom dessa sistnämnde helst tillhöra olika afdelningar vid detta Institut. 9. Styrelseval eger rum vid den första sammankomsten i December och den andra i April 7 månad. Dervid bör den afgående Styrelsen hafva sina räkenskaper afslutade och dem jeinte vederbörliga verifikationer till de vid denna sammankomst utsedda två Revisorerna aflemna, hvarefter vid sista sammankomsten för terminen, då Revisorerna afgifva sin berättelse, fråga om decharge för den afgångne Styrelsen genom Föreningen afgöres. Den nyvalda Styrelsen tillträde genast efter \alets afslutande sin befattning. g 3. Innan nytt Styrelseval företagen, uppliise den afgående Styrelsen fullständig förteckning å valbara ledamöter, hvilken förteckning, sedan den blifvit af Föreningen godkänd, ovilkorligen måste anses såsom giltig valgrund Valet försigg r derpå genom omröstning med slutna sedlar, upptagande trenne namn. 4. Skulle vid nämnde val de vilkor, som stadgas i 1 af detta kap., icke uppfyllas, anses den vald, som erhållit flesta rösterna, och den ena eller, om i enlighet med 1 så är nödigt, båda de med lägre röstetal försedde ersättas genom förnyadt val, så att vilkoren i meranämnde paragraf blifva uppfyllda 5. Suppleanterna väljas efter sålunda afslutadt Styrelseval genom omröstning, äfvenledes med slutna sedlar. 6. Styrelsen åligger: l:o) Att i främsta rummet vaka öfver Föreningens upprätthållande och framåtskridande.

5 8 2:o) Att förvalta Föreningens allmänna kassa och öfver denna förvaltning uppgöra noggranna räkenskaper. 3:o) Att draga försorg om utförandet af de be- 8lut, som under Föreningens sammankomster blifvit fattade. 4:o) Att, dä frågor af sådan vigt skola å sammankomst förekomma, att ett i möjligaste man mangrannt Styrelsen sammanträde af Föreningens medlemmar af pröfvas nödigt, derom på förhand underrätta genom anslag å Teknologiska Institutet, annonsering eller annat för tillfället lämpligt sätt. 5:o) Att, då den så anser nödigt, sammankalla extra sammankomst. 6:0) Att efter öfverenskommelse sinsemellan genom någon af sina medlemmar leda diskussionerna vid sammankomster och att i allmänhet öfvervaka dervid förekommande sysselsättningar. 7:o) Att vid sammankomsterna anteckna alla beslut och vigtigare sysselsättningar samt dem i Föreningens protokollbok införa. den förbrutit 8:0) Att å sammankomst offentligen tillrättavisa Föreningsledamot, som på ett eller annat sätt sig mot Föreningen, samt att till utvotering föreslå hvar och en, som genom förseelse af svårare beskaffenhet af Styrelsen anses ovärdig att i Föreningen qvarstå. 9:o) Att, i den mån sig göra låter, föra matrikel öfver Föreningens medlemmar och deras öden. 10:o) Att förvara samt en för alla och alla för en ansvara för Föreningens tillhörigheter, med un- dantag af Lånefonden, Bysgnadskassan och de effekter, för hvilka Cerenioninristarne ansvara. (5 J. Styrelsemedlemmarne fördele sig emellan, som dem bäst synes, dem åliggande och tillkommande göro 111 ;il g 8. Anser någon, att Styrelseledamot brustit i sin skyldighet och det förtroende. Föreningen honom hyser, underrätte han derom Inspektor, som då eger 9 till att förhållandet ä nästa sammankomst undersöka, hvarefter Föreningen beslut i saken fattar. Skulle Inspektor ej anse skäl vara förhanden att klagomålet an dra ga, stände den klagande fritt att sjelf detsamma för Föreningen framlägga. g 9. 1 händelse Styrelseledamot före tjenstetidens slut afgår, intages hans plats genast af en annan, vald i öfverensstämmelse med 1 och 3 af detta kap. tiderna 5 IO Styrelsen vare oafbrutet, äfven under mellan låseterminerna vid Teknologiska Institutet, representerad i Stockholm, antingen genom någon af sina ledamöter eller ock genom anner Föreningsledamot, vald af Styrelsen, som i allo ansvarar för densammas görande och låtande i och för Föreningen. Kap. 4. Hedersledamöter. I. Till Hedersledamöter kunna inväljas lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet samt öfrige,

6 10 företrädesvis inom det tekniska området framstående mun. Si 8 Förslag till Hedersledamot bör skriftligen och undertecknadt ingifvas, och bör Styrelsen å allmän sammankomst gången före den, dä val företages, hafva detsamma tillkännagifvit. g 3. Vald till Hedersledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst fyra femtedelar (ij af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet minst 30 personer deri deltaga. Uppnås icke i ämnde pluralitet, förfaller frågan, utan att i Föreningens protokoller intagas. 4 Hedersledamot vare fri från de skyldigheter i afseende på Föreningen, som tillkomma de ordinarie ledamöterna. Kap. 5. Ledamöter. I. Föreningens ledamöter må endast utgöras af: a) vid Kongl. Teknologiska Institutet varande elever, b) f. d elever vid samma läroverk 8. Vid inlemnande af förslag till ledamot förfares på samma sätt, som i kap. 4, g 2 angående Hedersledamöter stadgadt är. 11 g 4. Vald till ledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst två tredjedelar ($) af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet deri deltaga minst 1 > personer. ii. Till bestridande af Föreningens utgifter erlägga de i 1, a) detta kap. nämnde ledamöter 75 öre rmt vid första sammankomsten i hvarje månad, samt de, som blifvit invalda under kategorien 1, b), 5 rdr rmt vid sitt inträde i Föreningen, och äro dessa sednare derefter från vidare afgifter till Föreningen befriade. De till denna sednare kategori hörande, som omedelbart förut tillhört den förra, äro deremot fria från alla afgifter. Dessutom erlägge hvarje ledamot vid sitt inträde i Föreningen 1 rdr rmt til! Bygguadskassan. 6. Resterande afgift af ett eller annat slag, som påminnelse oaktadt ej erlägges, utdebiteras på Föreningens samtlige till kategorien 1, a) detta kap. hörande medlemmar vid andra sammankomsten efter förfallodagen. J. Skulle afgift derefter af den restskyldige erläggas, gånge densamma till Föreningens allmänna kassa. 3 Val af ledamöter försiggår ondast å sista sammankomsten i hvarje månad. med g 8. Ledamot enligt g I, a) delta kap., som af Föreningen såsom giltigt ansedt förfall från

7 12 dess sammankomster en hel (kalender-)mänad uteblifver, vare för denna månad från afgift befriad. g. 9. Ledamot enligt 1. a) detta kap., som fyra gånger å rad från sammankomsterna uteblifvit. utan att pä förband hafva anmält förfall, eller utan att af Föreningen såsom giltiga pröfvade skäl för hans uteblifvande förefinnas, varde ansedd såsom ur Föreningen utvoterad. lö. Frånvarande ledamot eger rätt skriftligen afgifva sin röst; dock må den anses gällande endast i frågor, som ej föregås af diskussion. II. Önskar ledamot från Föreningen utträda, bör han detsamma hos Styrelsen skriftligen anmäla. g 13. Ledamot, som på ett eller annat sätt från Föreningen afgått och önskar dit äter inträda, bör denna sin önskan skriftligen anmäla, då det beror på Föreningen att hans anhållan bevilja eller afslå. 13. För öfrigt lägges en hvar ledamot på hjertat att efter bästa förmåga gå Styrelsen tillhanda vid dess skyldigheters fullgörande samt att icke utan vigtiga skäl undandraga sig ett förtroende, genom hvilket han kan gagna Föreningen. Kap. 6. Cei-emon irntista re. I. Föreningen hafve en första och en andra Ceremonimästare, hvilka vid första sammankomsten 13 i hvarje termin dertill väljas genom omröstning med slutna sedlar. g 8. Första Ceremonimästarens åligganden vare att föranstalta och leda de nöjen och tillställningar, som af Föreningen beslutats, som ock att inför Styrelsen för hvarje gång redovisa samt till densamma öfverlemna den behållning, som möjligen härvid uppstått. 3. Andra Ceremonimästaren tillkommer vården oin och ansvaret för Föreningens teaterinventarier och dylikt. Kap. 7. Kassor. I. Föreningens kassor äro: A. Dess allmänna kassa; B. Lånefonden; C. Byggnadskassan. A. Föreningen» allmänna kassa. 8 Dess ändamål är bestridandet af Föreningens löpande utgifter. 3. Kassans inkomster äro: de i kap. 5, 5 omtalade, för detta ändamål afsedda inträdes- och månadsafgifter. frivilliga bidrag samt genom ut låning erhållen ränta. 4 Då kassan öfverstiger, livad för de löpande utgifternas bestridande anses behöfligt, in-

8 14 sättes öfverskottet i Lånefonden mot 0 procents ärlig ränta och uppsäges genom heslut ä offentlig sammankomst 5 Föreningens Styrelse förvaltar kassan och redovisar för denna förvaltning, på sätt i kap 2 och 6, 2:o) stadgas. B. Lånefonden. I. Lånefonden i allmänhet. 6. Fondens ändamål är att med lån bispringa medlemmar af Föreningen. 7. Lånefondens grundkapital bör uppbringas till en summa af femhundra (öoo) rdr rmt. 8. Nämnda grundkapital, äfvensom Lånefondens medel, innan detsamma blifvit uppnådt. får ej användas till något för fonden främmande ändamål, utan att på Föreningens sammankomst de närvarande medleinmarne dertill gifva sitt enhälliga bifall, och måste för beslutets giltighet minst 30 medlemmar i sammankomsten deltaga. Dock må i och för kassans förvaltning oundgängliga utgifter af Lånefondens medel bestridas. 9. Då det fastställda gruudkapitalet är uppnådt, må öfverskottet kunna användas till andra för Föreningen nyttiga ändamål, börande, efter noggrann pröfuiug, beslut härom fattas med den röstberäkning, som i kap 4, 3 bestämmes. II. Kassa-Direktionen IO. Kassa-direktionen ntgöres af trenne Kassaförvaltare och tvänne Suppleanter, valda för ett år vid andra sammankomsten i April månad bland dem af Föreningens till myndighetsålder komne medlemmar, som äro ordinarie elever vid Teknologiska Institutet, gällande för öfrigt, livad va! och räkenskaper beträffar, alla härvid tillämpliga bestämmelser, som i kap. 3, 2, 3 och 5 föreskrifvas II. Kassaförvaltarne åligge, att förvalta så väl fondens egna, som ock i densamma deponerade medel, att deröfver upprätta särskilda och noggranna räkenskaper, att emottaga penningeinsättningar samt utlemna och indrifva lån; och äro dess medlemmar, en för alla och alla för en, ansvarige för dem anörtrodde penningar och penningars värde, utom -i det fall, att borgensmännen svika sina förbindelser, eller då annan oförutsedd, af Kassaförvaltarne ej förvållad förlust uppstår. 18. Skulle medlem af Kassa-direktionen före tjänsteårets slut från sin befattning afgå, välje Föreningen å närmaste sammankomst annor kompetent person 13. Förefinnes anmärkning mot Kassaförvaltare, förfares i öfverensstämmelse med kap 3, 8.

9 l(i 111. Insättningar och lan. 14. Lånefonden mottager, efter Kassaförvaltarnes bepröfvande, till belåning erbjudna större eller mindre summor; doek måste en inlemnad summa uppgå till minst tjugo (20) rdr rmt och innestå åtminstone en månad, ifall ränta derå skall kunna erhållas 15. Lån utlemnas endast till medlem afföreningen och mot hans skriftliga förbindelse, undertecknad dessutom af tvänne borgensmän, hvilka ikläda sig förbindelse en för begge och begge fölen, såsom för egen skuld. C; IG. Såsom borgensman antages hvarje Föreningsledamot. som icke sjelf inneha)- lån från fonden eller redan förut står såsom borgensman för tvänne lån. IV, Föreningen bestämme högsta lånebeloppet, som på en hand får utlemnas, äfvensom längsta lånetiden samt storleken ä den ränta, som medgifves på insatta och fordras pä ut lanta summor. 18. Utöfver den å skuldförbindelsen utsatta tiden mä med återbetalningen låntagaren beviljas en veckas anstånd, hvarunder dock honom pålägges en s. k. straffränta, hvars storlek är af Föreningen bestämd. i; 19. Då lånet icke blifvit inbetaldt inom första hälften af den medgifna respitveckan, böra Kassaförvaltarna ofördröjugen derom under råtta borgensmännen. 80. Försumma låntagare eller borgensmän att inom anståndstidens utgång inlösa sina förbindelser, blifva de i Föreningens protokollbok antecknade såsom de der hvarkeu ega rätt att erhålla lån eller förtroende att teckna sig såsom borgen för sådant, förr än det ifrågavarande lånet med dess ränta samt straffränta för hela den försutna tiden blifvit inbetaldt. 81. Kassadirektionen sammanträde på af den bestämda tider tvänne gånger i veckan under läseterminerua vid Teknologiska Institutet, för att emottaga inbetalningar och insättningar samt utlemna lan. 88. V r id andra sammankomsten i Maj månad måste alla lån vara till fonden indrifna. J 83. Under sommarferierna vid Teknologiska Institutet kunna af Lånefonden och de i densamma insatta kassor lån utlemnas till häraf i behof varande Föreningsmedlemmar mot 6 procents ränta, efter år räknadt. livad icke sålunda blifvit utlånadt, insattes i Riksbanken eller annan enligt Föreningens bepröfvande lämplig, allmän bank till 84. För erhållande af dylika lån inlemnas Kassa-direktionen före andra sammankomsten i 17 2

10 1* Maj manad ansökningar i form af reversalet-, ställda till Föreningen eller ordres och undertecknade af lånsökaren och minst tvänne, lagligen giltiga borgensmän, hvilka ikläda sig ansvar enligt 15 af detta kapitel. 85. IVöfningen af de inlenmade reversalernas antaglighet samt lånens storlek anförtros åt en komité af 9 personer, bland hvilka Föreningens Styrelse och Lånefondens Kassadirektion böra inga jeinte trenne vid i föregående paragraf nämnde sammankomst utsedda Föreningsmedlemmar. 86. Skulle förfall vara för handen eller till följd af komitéledamots egenskap af lånsökande eller borgensman jäf mot honom förefiunas, trade i Styrelse- eller Kassadirektions-medlems ställe vederbörlig suppleant, och kompletteras slutligen koinitéen, i fall så behöfves, genom nytt val. 3?. Först då koinitéen beviljat lånet, anses reversalet såsom giltig skuldförbindelse, och beräknas räntan frän och med den i ij 22 och 4 detta kap. nämnde sammankomst; börande afskrifning a reversen göras för den händelse icke hela den äskade summan beviljas, C- lithitjnadskassan. 88. Uyggnadskassans ändamål är att möjliggöra uppförande eller inköp af en för Föreningens behof ändamålsenlig byggnad. j 39. Kassan tillväxer genom inträdesafgifter, frivilliga bidrag samt förräntning af kapitalet. j; 30 Kassan är deponerad i Lånefonden mot G procents årlig ränta och uppsäges genom beslut a offentlig Förenings-sammankomst 31. Lånefondens Direktion förvaltar och redovisar för 1'yggnadskassan på samma sätt, som för Lånefonden i jj 10 och 11 af detta kap. stadgats. jj 38. llyggnadskassans medel må icke användas till något för densamma främmande ändamål. Förändring Kap. 8. af stadijarne. 1. Förslag till ändring af Föreningens stadgar inlemnas skriftligen till Styrelsen, som eger att a nästföljande sammankomst detsamma Föreningen delgifva, hvarefter genom val med slutna sedlar en komité af 5 personer utses för granskning af förslaget S 8. Komiteen hallo förslaget tillgängligt för Föreningens medlemmar, hvilka ega att deröfver med sina betänkanden till densamma inkomma; och bör koinitéen å fjerde sammankomsten efter förslagets delgifvande sitt utlåtande öfver detsamma till Föreningen afgifva. 3. Vid sistnämnde sammankomst framlägges frågan till allmän diskussion och afgöres vid derpå 1!»

11 20 [Öljaodc sammankomst genom omröstning med slutna sedlar. 4. För att en sålunda beslutad förändring af kap. 1. G oeb 7; kap 5. 1; kap. 7, 8, 9 och 32 samt kap. 8, Sj 4 skall ega gällande kraft, fordias minst fyra femtedels ( $) pluralitet, för alla de öfriga minst två tredjedels ( ); dock måste i omröstningen deltaga minst 30 ledamöter.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas.

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas. 38 köpa och sälja myntadt och omyntadt guld och silfver; köpa och sälja statspapper, obligationer och k'1' ponger; sälja anvisningar ä finskt mynt, betalbara ä ort, dä1' banken har kontor eller agentur;

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. STADGAR OBS! Detta är endast en avskrift av originalstadgarna upprättade för Brf Bergmansgården 2, under år 1988. Dessa stadgar i pdf-format kan på intet sätt ersätta originalet och kan således inte användas

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO by ANNA AND UILFRED WONG 1/ t^.yc^-y^ yl ^ SKILDRINGAR UR DET OFFENTLIGA LIFVET OL. IM. FAHR/EUS. ^m STOCKHOLM. P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer