8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S."

Transkript

1 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

2 Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till ett närmare samband mellan Kongl. Teknologiska Institutets såväl varande som utgångna elever; 2:o) att söka anskaffa lämpliga platser åt nämnde elever; 3:o) föredrag, diskussioner och disputationer Uti tekniska och andra allmänt bildande ämnen; 4:o) att, i den mån sig göra låter, tillhaudagå med upplysningar och bistånd i tekniska frågor, som af ledamöter kunna komma att till Föreningen framställas; 5:o) att i allmänhet bidraga till medlemmarnes nytta och nöje. Kap. 1. Föreningen i allmänhet I. Föreningens intressen öfvervakas i första hand af en Inspektor samt af en af trenne medlemmar sammansatt Styrelse. 8. Föreningen har sammankomst endast i Stockholm, en gång i veckan under vid Kongl. Teknologiska Institutet pågående läsetermin; dock må, då Föreningen pröfvar giltiga skäl dertill förefinnas, sammankomst kunjia inställas eller såsom icke offentlig förklaras.

3 Dessutom ma. då enligt Styrelsens bepröfvande omständigheterna så fordra, Föreningens ledamöter kallas till extra sammankomst å tid och lokal, som af Styrelsen bestämmes. g 4. Protokoll öfver fattade beslut och vigtigare sysselsättningar skall vid hvarje sammankomst föras, och bör detta protokoll vid nästa sammankomst justeras och af en Styrelseledamot samt tvänne öfrige, vid beslutens fattande närvarande ledamöter underskrifvas. Dä Styrelsen anser synnerlig skyndsamhet af nöden, må likväl justeringen ega mm vid den sammankomst, på hvilken beslutet blifvit fattadt. 5 löses, öfverlemnas ovilkorligen dervid af dess Styrelse alla Föreningens kontanta tillgångar, äfvensom värdet af dess öfriga realiserbara tillhörigheter till Kongl. Teknologiska Institutet, för att af dess Styrelse förvaltas, och årliga räntan såsom stipendier utdelas till de Institutets elever, som efter omröstning af kamraterna genom enkel pluralitet dertill utses. Stipendiernas antal och storlek bestämmas af Institutets Styrelse, som ej torde undandraga sig härmed förknippadt besvär och ansvar. De Föreningens tillhörigheter, som icke lämpligen kunna realiseras, erbjudas Institutet oförändrade. 5- Då vid inom Föreningen förekommande omröstningar paria vota lemna frågan oafgjord, afgöres densamma genom lottning., 6. Fråga om Föreningens upphörande kan ej afgöras annorlunda än pä möte, som med tydligt utsättande af ändamålet tre gånger å rad, med minst en veckas uppehåll mellan hvarje gång, annonseras i den officiela tidningen och tvänne andra af landets mest sjiridda tidningar. Mötet må dock ej ega rum förr, än tre månader efter sista annonseringsdageu och i alla händelser under vid Teknologiska Institutet pågående läsetermin, varande härvid 10 ledamöters derför uttalade äsigt nog, för att Föreningen må fortfarande ega bestånd. 7. Skulle nu den oförmodade händelsen inträffa, att Föreningen af en eller annan orsak upp- Kap. 2 Inspektor. 1. Föreningen hafve till Inspektor en i Stockholm vistande ledamot, hvilken Föreningens medlemmar ega att efter bästa förtroende utvälja, på sätt följande stadga. 8. Val af Inspektor för den följande terminen bör ega rum vid sista sammankomsten under den föregående. 3. Då Inspektor skall väljas, roste hvarje ledamot på trenne personer inom Föreningen, och blifva de tre, som flesta rösterna erhållit, på förslag uppsatte. Inom detta förslag vare den, som vid ny omröstning de flesta rösterna erhållit, vald till Föreningens Inspektor.

4 ti 4. Inspektor vare vid utöfningen af sin liefattning att anse såsom Föreningen personifierad. I denna egenskap är hans rätt och skyldighet att efterse, huruvida alla Föreningens förtroendebefattningar blifva vederbörligt skötta, att beifra möjligen förekommande oordningar vid nämnde befattningars skötande, att, då honom så nödigt synes, sammankalla Föreningens ledamöter till extra sammankomst, samt att i allmänhet, då behofvet påkallar, verka för upprätthållande af Föreningens intresse och anseende. 5 Inspektor må ej inom Föreningen samtidigt innehafva annan befattning. 6 Skulle Inspektor före tjenstetidens slut afgå, varde vid närmast derpå följande sammankomst hans plats genom nytt val fylld. Kap. 3. Stj/rtlte. I Styrelsen vare sammansatt af trennc bland Föreningens i Stockholm vistande ledamöter med tväune Suppleanter, hvilka alla uppnått myndighetsålder, börande båda Suppleanterna samt bland de ordinarie Styrelseledamöterna åtminstone tvänne vara Elever vid Teknologiska Institutet, samt dessutom dessa sistnämnde helst tillhöra olika afdelningar vid detta Institut. 9. Styrelseval eger rum vid den första sammankomsten i December och den andra i April 7 månad. Dervid bör den afgående Styrelsen hafva sina räkenskaper afslutade och dem jeinte vederbörliga verifikationer till de vid denna sammankomst utsedda två Revisorerna aflemna, hvarefter vid sista sammankomsten för terminen, då Revisorerna afgifva sin berättelse, fråga om decharge för den afgångne Styrelsen genom Föreningen afgöres. Den nyvalda Styrelsen tillträde genast efter \alets afslutande sin befattning. g 3. Innan nytt Styrelseval företagen, uppliise den afgående Styrelsen fullständig förteckning å valbara ledamöter, hvilken förteckning, sedan den blifvit af Föreningen godkänd, ovilkorligen måste anses såsom giltig valgrund Valet försigg r derpå genom omröstning med slutna sedlar, upptagande trenne namn. 4. Skulle vid nämnde val de vilkor, som stadgas i 1 af detta kap., icke uppfyllas, anses den vald, som erhållit flesta rösterna, och den ena eller, om i enlighet med 1 så är nödigt, båda de med lägre röstetal försedde ersättas genom förnyadt val, så att vilkoren i meranämnde paragraf blifva uppfyllda 5. Suppleanterna väljas efter sålunda afslutadt Styrelseval genom omröstning, äfvenledes med slutna sedlar. 6. Styrelsen åligger: l:o) Att i främsta rummet vaka öfver Föreningens upprätthållande och framåtskridande.

5 8 2:o) Att förvalta Föreningens allmänna kassa och öfver denna förvaltning uppgöra noggranna räkenskaper. 3:o) Att draga försorg om utförandet af de be- 8lut, som under Föreningens sammankomster blifvit fattade. 4:o) Att, dä frågor af sådan vigt skola å sammankomst förekomma, att ett i möjligaste man mangrannt Styrelsen sammanträde af Föreningens medlemmar af pröfvas nödigt, derom på förhand underrätta genom anslag å Teknologiska Institutet, annonsering eller annat för tillfället lämpligt sätt. 5:o) Att, då den så anser nödigt, sammankalla extra sammankomst. 6:0) Att efter öfverenskommelse sinsemellan genom någon af sina medlemmar leda diskussionerna vid sammankomster och att i allmänhet öfvervaka dervid förekommande sysselsättningar. 7:o) Att vid sammankomsterna anteckna alla beslut och vigtigare sysselsättningar samt dem i Föreningens protokollbok införa. den förbrutit 8:0) Att å sammankomst offentligen tillrättavisa Föreningsledamot, som på ett eller annat sätt sig mot Föreningen, samt att till utvotering föreslå hvar och en, som genom förseelse af svårare beskaffenhet af Styrelsen anses ovärdig att i Föreningen qvarstå. 9:o) Att, i den mån sig göra låter, föra matrikel öfver Föreningens medlemmar och deras öden. 10:o) Att förvara samt en för alla och alla för en ansvara för Föreningens tillhörigheter, med un- dantag af Lånefonden, Bysgnadskassan och de effekter, för hvilka Cerenioninristarne ansvara. (5 J. Styrelsemedlemmarne fördele sig emellan, som dem bäst synes, dem åliggande och tillkommande göro 111 ;il g 8. Anser någon, att Styrelseledamot brustit i sin skyldighet och det förtroende. Föreningen honom hyser, underrätte han derom Inspektor, som då eger 9 till att förhållandet ä nästa sammankomst undersöka, hvarefter Föreningen beslut i saken fattar. Skulle Inspektor ej anse skäl vara förhanden att klagomålet an dra ga, stände den klagande fritt att sjelf detsamma för Föreningen framlägga. g 9. 1 händelse Styrelseledamot före tjenstetidens slut afgår, intages hans plats genast af en annan, vald i öfverensstämmelse med 1 och 3 af detta kap. tiderna 5 IO Styrelsen vare oafbrutet, äfven under mellan låseterminerna vid Teknologiska Institutet, representerad i Stockholm, antingen genom någon af sina ledamöter eller ock genom anner Föreningsledamot, vald af Styrelsen, som i allo ansvarar för densammas görande och låtande i och för Föreningen. Kap. 4. Hedersledamöter. I. Till Hedersledamöter kunna inväljas lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet samt öfrige,

6 10 företrädesvis inom det tekniska området framstående mun. Si 8 Förslag till Hedersledamot bör skriftligen och undertecknadt ingifvas, och bör Styrelsen å allmän sammankomst gången före den, dä val företages, hafva detsamma tillkännagifvit. g 3. Vald till Hedersledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst fyra femtedelar (ij af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet minst 30 personer deri deltaga. Uppnås icke i ämnde pluralitet, förfaller frågan, utan att i Föreningens protokoller intagas. 4 Hedersledamot vare fri från de skyldigheter i afseende på Föreningen, som tillkomma de ordinarie ledamöterna. Kap. 5. Ledamöter. I. Föreningens ledamöter må endast utgöras af: a) vid Kongl. Teknologiska Institutet varande elever, b) f. d elever vid samma läroverk 8. Vid inlemnande af förslag till ledamot förfares på samma sätt, som i kap. 4, g 2 angående Hedersledamöter stadgadt är. 11 g 4. Vald till ledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst två tredjedelar ($) af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet deri deltaga minst 1 > personer. ii. Till bestridande af Föreningens utgifter erlägga de i 1, a) detta kap. nämnde ledamöter 75 öre rmt vid första sammankomsten i hvarje månad, samt de, som blifvit invalda under kategorien 1, b), 5 rdr rmt vid sitt inträde i Föreningen, och äro dessa sednare derefter från vidare afgifter till Föreningen befriade. De till denna sednare kategori hörande, som omedelbart förut tillhört den förra, äro deremot fria från alla afgifter. Dessutom erlägge hvarje ledamot vid sitt inträde i Föreningen 1 rdr rmt til! Bygguadskassan. 6. Resterande afgift af ett eller annat slag, som påminnelse oaktadt ej erlägges, utdebiteras på Föreningens samtlige till kategorien 1, a) detta kap. hörande medlemmar vid andra sammankomsten efter förfallodagen. J. Skulle afgift derefter af den restskyldige erläggas, gånge densamma till Föreningens allmänna kassa. 3 Val af ledamöter försiggår ondast å sista sammankomsten i hvarje månad. med g 8. Ledamot enligt g I, a) delta kap., som af Föreningen såsom giltigt ansedt förfall från

7 12 dess sammankomster en hel (kalender-)mänad uteblifver, vare för denna månad från afgift befriad. g. 9. Ledamot enligt 1. a) detta kap., som fyra gånger å rad från sammankomsterna uteblifvit. utan att pä förband hafva anmält förfall, eller utan att af Föreningen såsom giltiga pröfvade skäl för hans uteblifvande förefinnas, varde ansedd såsom ur Föreningen utvoterad. lö. Frånvarande ledamot eger rätt skriftligen afgifva sin röst; dock må den anses gällande endast i frågor, som ej föregås af diskussion. II. Önskar ledamot från Föreningen utträda, bör han detsamma hos Styrelsen skriftligen anmäla. g 13. Ledamot, som på ett eller annat sätt från Föreningen afgått och önskar dit äter inträda, bör denna sin önskan skriftligen anmäla, då det beror på Föreningen att hans anhållan bevilja eller afslå. 13. För öfrigt lägges en hvar ledamot på hjertat att efter bästa förmåga gå Styrelsen tillhanda vid dess skyldigheters fullgörande samt att icke utan vigtiga skäl undandraga sig ett förtroende, genom hvilket han kan gagna Föreningen. Kap. 6. Cei-emon irntista re. I. Föreningen hafve en första och en andra Ceremonimästare, hvilka vid första sammankomsten 13 i hvarje termin dertill väljas genom omröstning med slutna sedlar. g 8. Första Ceremonimästarens åligganden vare att föranstalta och leda de nöjen och tillställningar, som af Föreningen beslutats, som ock att inför Styrelsen för hvarje gång redovisa samt till densamma öfverlemna den behållning, som möjligen härvid uppstått. 3. Andra Ceremonimästaren tillkommer vården oin och ansvaret för Föreningens teaterinventarier och dylikt. Kap. 7. Kassor. I. Föreningens kassor äro: A. Dess allmänna kassa; B. Lånefonden; C. Byggnadskassan. A. Föreningen» allmänna kassa. 8 Dess ändamål är bestridandet af Föreningens löpande utgifter. 3. Kassans inkomster äro: de i kap. 5, 5 omtalade, för detta ändamål afsedda inträdes- och månadsafgifter. frivilliga bidrag samt genom ut låning erhållen ränta. 4 Då kassan öfverstiger, livad för de löpande utgifternas bestridande anses behöfligt, in-

8 14 sättes öfverskottet i Lånefonden mot 0 procents ärlig ränta och uppsäges genom heslut ä offentlig sammankomst 5 Föreningens Styrelse förvaltar kassan och redovisar för denna förvaltning, på sätt i kap 2 och 6, 2:o) stadgas. B. Lånefonden. I. Lånefonden i allmänhet. 6. Fondens ändamål är att med lån bispringa medlemmar af Föreningen. 7. Lånefondens grundkapital bör uppbringas till en summa af femhundra (öoo) rdr rmt. 8. Nämnda grundkapital, äfvensom Lånefondens medel, innan detsamma blifvit uppnådt. får ej användas till något för fonden främmande ändamål, utan att på Föreningens sammankomst de närvarande medleinmarne dertill gifva sitt enhälliga bifall, och måste för beslutets giltighet minst 30 medlemmar i sammankomsten deltaga. Dock må i och för kassans förvaltning oundgängliga utgifter af Lånefondens medel bestridas. 9. Då det fastställda gruudkapitalet är uppnådt, må öfverskottet kunna användas till andra för Föreningen nyttiga ändamål, börande, efter noggrann pröfuiug, beslut härom fattas med den röstberäkning, som i kap 4, 3 bestämmes. II. Kassa-Direktionen IO. Kassa-direktionen ntgöres af trenne Kassaförvaltare och tvänne Suppleanter, valda för ett år vid andra sammankomsten i April månad bland dem af Föreningens till myndighetsålder komne medlemmar, som äro ordinarie elever vid Teknologiska Institutet, gällande för öfrigt, livad va! och räkenskaper beträffar, alla härvid tillämpliga bestämmelser, som i kap. 3, 2, 3 och 5 föreskrifvas II. Kassaförvaltarne åligge, att förvalta så väl fondens egna, som ock i densamma deponerade medel, att deröfver upprätta särskilda och noggranna räkenskaper, att emottaga penningeinsättningar samt utlemna och indrifva lån; och äro dess medlemmar, en för alla och alla för en, ansvarige för dem anörtrodde penningar och penningars värde, utom -i det fall, att borgensmännen svika sina förbindelser, eller då annan oförutsedd, af Kassaförvaltarne ej förvållad förlust uppstår. 18. Skulle medlem af Kassa-direktionen före tjänsteårets slut från sin befattning afgå, välje Föreningen å närmaste sammankomst annor kompetent person 13. Förefinnes anmärkning mot Kassaförvaltare, förfares i öfverensstämmelse med kap 3, 8.

9 l(i 111. Insättningar och lan. 14. Lånefonden mottager, efter Kassaförvaltarnes bepröfvande, till belåning erbjudna större eller mindre summor; doek måste en inlemnad summa uppgå till minst tjugo (20) rdr rmt och innestå åtminstone en månad, ifall ränta derå skall kunna erhållas 15. Lån utlemnas endast till medlem afföreningen och mot hans skriftliga förbindelse, undertecknad dessutom af tvänne borgensmän, hvilka ikläda sig förbindelse en för begge och begge fölen, såsom för egen skuld. C; IG. Såsom borgensman antages hvarje Föreningsledamot. som icke sjelf inneha)- lån från fonden eller redan förut står såsom borgensman för tvänne lån. IV, Föreningen bestämme högsta lånebeloppet, som på en hand får utlemnas, äfvensom längsta lånetiden samt storleken ä den ränta, som medgifves på insatta och fordras pä ut lanta summor. 18. Utöfver den å skuldförbindelsen utsatta tiden mä med återbetalningen låntagaren beviljas en veckas anstånd, hvarunder dock honom pålägges en s. k. straffränta, hvars storlek är af Föreningen bestämd. i; 19. Då lånet icke blifvit inbetaldt inom första hälften af den medgifna respitveckan, böra Kassaförvaltarna ofördröjugen derom under råtta borgensmännen. 80. Försumma låntagare eller borgensmän att inom anståndstidens utgång inlösa sina förbindelser, blifva de i Föreningens protokollbok antecknade såsom de der hvarkeu ega rätt att erhålla lån eller förtroende att teckna sig såsom borgen för sådant, förr än det ifrågavarande lånet med dess ränta samt straffränta för hela den försutna tiden blifvit inbetaldt. 81. Kassadirektionen sammanträde på af den bestämda tider tvänne gånger i veckan under läseterminerua vid Teknologiska Institutet, för att emottaga inbetalningar och insättningar samt utlemna lan. 88. V r id andra sammankomsten i Maj månad måste alla lån vara till fonden indrifna. J 83. Under sommarferierna vid Teknologiska Institutet kunna af Lånefonden och de i densamma insatta kassor lån utlemnas till häraf i behof varande Föreningsmedlemmar mot 6 procents ränta, efter år räknadt. livad icke sålunda blifvit utlånadt, insattes i Riksbanken eller annan enligt Föreningens bepröfvande lämplig, allmän bank till 84. För erhållande af dylika lån inlemnas Kassa-direktionen före andra sammankomsten i 17 2

10 1* Maj manad ansökningar i form af reversalet-, ställda till Föreningen eller ordres och undertecknade af lånsökaren och minst tvänne, lagligen giltiga borgensmän, hvilka ikläda sig ansvar enligt 15 af detta kapitel. 85. IVöfningen af de inlenmade reversalernas antaglighet samt lånens storlek anförtros åt en komité af 9 personer, bland hvilka Föreningens Styrelse och Lånefondens Kassadirektion böra inga jeinte trenne vid i föregående paragraf nämnde sammankomst utsedda Föreningsmedlemmar. 86. Skulle förfall vara för handen eller till följd af komitéledamots egenskap af lånsökande eller borgensman jäf mot honom förefiunas, trade i Styrelse- eller Kassadirektions-medlems ställe vederbörlig suppleant, och kompletteras slutligen koinitéen, i fall så behöfves, genom nytt val. 3?. Först då koinitéen beviljat lånet, anses reversalet såsom giltig skuldförbindelse, och beräknas räntan frän och med den i ij 22 och 4 detta kap. nämnde sammankomst; börande afskrifning a reversen göras för den händelse icke hela den äskade summan beviljas, C- lithitjnadskassan. 88. Uyggnadskassans ändamål är att möjliggöra uppförande eller inköp af en för Föreningens behof ändamålsenlig byggnad. j 39. Kassan tillväxer genom inträdesafgifter, frivilliga bidrag samt förräntning af kapitalet. j; 30 Kassan är deponerad i Lånefonden mot G procents årlig ränta och uppsäges genom beslut a offentlig Förenings-sammankomst 31. Lånefondens Direktion förvaltar och redovisar för 1'yggnadskassan på samma sätt, som för Lånefonden i jj 10 och 11 af detta kap. stadgats. jj 38. llyggnadskassans medel må icke användas till något för densamma främmande ändamål. Förändring Kap. 8. af stadijarne. 1. Förslag till ändring af Föreningens stadgar inlemnas skriftligen till Styrelsen, som eger att a nästföljande sammankomst detsamma Föreningen delgifva, hvarefter genom val med slutna sedlar en komité af 5 personer utses för granskning af förslaget S 8. Komiteen hallo förslaget tillgängligt för Föreningens medlemmar, hvilka ega att deröfver med sina betänkanden till densamma inkomma; och bör koinitéen å fjerde sammankomsten efter förslagets delgifvande sitt utlåtande öfver detsamma till Föreningen afgifva. 3. Vid sistnämnde sammankomst framlägges frågan till allmän diskussion och afgöres vid derpå 1!»

11 20 [Öljaodc sammankomst genom omröstning med slutna sedlar. 4. För att en sålunda beslutad förändring af kap. 1. G oeb 7; kap 5. 1; kap. 7, 8, 9 och 32 samt kap. 8, Sj 4 skall ega gällande kraft, fordias minst fyra femtedels ( $) pluralitet, för alla de öfriga minst två tredjedels ( ); dock måste i omröstningen deltaga minst 30 ledamöter.

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881)

Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881) Stadgehistorik Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881) 1 Sällskapets ändamål är att inom Sverige främja utvecklingen af antropologien,

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden (a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden Antagna 1994, reviderade 18 maj 2005 1 Innehållsförteckning 1 Almega Utbildningsföretagen 2 Medlemskap 3 Avgifter 4 Årsmöte 5 Ärenden

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet

Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet (juni 2006) 1 Firma och ändamål Denna förening, vars firma är Grisslans Tomtsamfällighet, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom tomtägare

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 1 Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer