8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S."

Transkript

1 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

2 Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till ett närmare samband mellan Kongl. Teknologiska Institutets såväl varande som utgångna elever; 2:o) att söka anskaffa lämpliga platser åt nämnde elever; 3:o) föredrag, diskussioner och disputationer Uti tekniska och andra allmänt bildande ämnen; 4:o) att, i den mån sig göra låter, tillhaudagå med upplysningar och bistånd i tekniska frågor, som af ledamöter kunna komma att till Föreningen framställas; 5:o) att i allmänhet bidraga till medlemmarnes nytta och nöje. Kap. 1. Föreningen i allmänhet I. Föreningens intressen öfvervakas i första hand af en Inspektor samt af en af trenne medlemmar sammansatt Styrelse. 8. Föreningen har sammankomst endast i Stockholm, en gång i veckan under vid Kongl. Teknologiska Institutet pågående läsetermin; dock må, då Föreningen pröfvar giltiga skäl dertill förefinnas, sammankomst kunjia inställas eller såsom icke offentlig förklaras.

3 Dessutom ma. då enligt Styrelsens bepröfvande omständigheterna så fordra, Föreningens ledamöter kallas till extra sammankomst å tid och lokal, som af Styrelsen bestämmes. g 4. Protokoll öfver fattade beslut och vigtigare sysselsättningar skall vid hvarje sammankomst föras, och bör detta protokoll vid nästa sammankomst justeras och af en Styrelseledamot samt tvänne öfrige, vid beslutens fattande närvarande ledamöter underskrifvas. Dä Styrelsen anser synnerlig skyndsamhet af nöden, må likväl justeringen ega mm vid den sammankomst, på hvilken beslutet blifvit fattadt. 5 löses, öfverlemnas ovilkorligen dervid af dess Styrelse alla Föreningens kontanta tillgångar, äfvensom värdet af dess öfriga realiserbara tillhörigheter till Kongl. Teknologiska Institutet, för att af dess Styrelse förvaltas, och årliga räntan såsom stipendier utdelas till de Institutets elever, som efter omröstning af kamraterna genom enkel pluralitet dertill utses. Stipendiernas antal och storlek bestämmas af Institutets Styrelse, som ej torde undandraga sig härmed förknippadt besvär och ansvar. De Föreningens tillhörigheter, som icke lämpligen kunna realiseras, erbjudas Institutet oförändrade. 5- Då vid inom Föreningen förekommande omröstningar paria vota lemna frågan oafgjord, afgöres densamma genom lottning., 6. Fråga om Föreningens upphörande kan ej afgöras annorlunda än pä möte, som med tydligt utsättande af ändamålet tre gånger å rad, med minst en veckas uppehåll mellan hvarje gång, annonseras i den officiela tidningen och tvänne andra af landets mest sjiridda tidningar. Mötet må dock ej ega rum förr, än tre månader efter sista annonseringsdageu och i alla händelser under vid Teknologiska Institutet pågående läsetermin, varande härvid 10 ledamöters derför uttalade äsigt nog, för att Föreningen må fortfarande ega bestånd. 7. Skulle nu den oförmodade händelsen inträffa, att Föreningen af en eller annan orsak upp- Kap. 2 Inspektor. 1. Föreningen hafve till Inspektor en i Stockholm vistande ledamot, hvilken Föreningens medlemmar ega att efter bästa förtroende utvälja, på sätt följande stadga. 8. Val af Inspektor för den följande terminen bör ega rum vid sista sammankomsten under den föregående. 3. Då Inspektor skall väljas, roste hvarje ledamot på trenne personer inom Föreningen, och blifva de tre, som flesta rösterna erhållit, på förslag uppsatte. Inom detta förslag vare den, som vid ny omröstning de flesta rösterna erhållit, vald till Föreningens Inspektor.

4 ti 4. Inspektor vare vid utöfningen af sin liefattning att anse såsom Föreningen personifierad. I denna egenskap är hans rätt och skyldighet att efterse, huruvida alla Föreningens förtroendebefattningar blifva vederbörligt skötta, att beifra möjligen förekommande oordningar vid nämnde befattningars skötande, att, då honom så nödigt synes, sammankalla Föreningens ledamöter till extra sammankomst, samt att i allmänhet, då behofvet påkallar, verka för upprätthållande af Föreningens intresse och anseende. 5 Inspektor må ej inom Föreningen samtidigt innehafva annan befattning. 6 Skulle Inspektor före tjenstetidens slut afgå, varde vid närmast derpå följande sammankomst hans plats genom nytt val fylld. Kap. 3. Stj/rtlte. I Styrelsen vare sammansatt af trennc bland Föreningens i Stockholm vistande ledamöter med tväune Suppleanter, hvilka alla uppnått myndighetsålder, börande båda Suppleanterna samt bland de ordinarie Styrelseledamöterna åtminstone tvänne vara Elever vid Teknologiska Institutet, samt dessutom dessa sistnämnde helst tillhöra olika afdelningar vid detta Institut. 9. Styrelseval eger rum vid den första sammankomsten i December och den andra i April 7 månad. Dervid bör den afgående Styrelsen hafva sina räkenskaper afslutade och dem jeinte vederbörliga verifikationer till de vid denna sammankomst utsedda två Revisorerna aflemna, hvarefter vid sista sammankomsten för terminen, då Revisorerna afgifva sin berättelse, fråga om decharge för den afgångne Styrelsen genom Föreningen afgöres. Den nyvalda Styrelsen tillträde genast efter \alets afslutande sin befattning. g 3. Innan nytt Styrelseval företagen, uppliise den afgående Styrelsen fullständig förteckning å valbara ledamöter, hvilken förteckning, sedan den blifvit af Föreningen godkänd, ovilkorligen måste anses såsom giltig valgrund Valet försigg r derpå genom omröstning med slutna sedlar, upptagande trenne namn. 4. Skulle vid nämnde val de vilkor, som stadgas i 1 af detta kap., icke uppfyllas, anses den vald, som erhållit flesta rösterna, och den ena eller, om i enlighet med 1 så är nödigt, båda de med lägre röstetal försedde ersättas genom förnyadt val, så att vilkoren i meranämnde paragraf blifva uppfyllda 5. Suppleanterna väljas efter sålunda afslutadt Styrelseval genom omröstning, äfvenledes med slutna sedlar. 6. Styrelsen åligger: l:o) Att i främsta rummet vaka öfver Föreningens upprätthållande och framåtskridande.

5 8 2:o) Att förvalta Föreningens allmänna kassa och öfver denna förvaltning uppgöra noggranna räkenskaper. 3:o) Att draga försorg om utförandet af de be- 8lut, som under Föreningens sammankomster blifvit fattade. 4:o) Att, dä frågor af sådan vigt skola å sammankomst förekomma, att ett i möjligaste man mangrannt Styrelsen sammanträde af Föreningens medlemmar af pröfvas nödigt, derom på förhand underrätta genom anslag å Teknologiska Institutet, annonsering eller annat för tillfället lämpligt sätt. 5:o) Att, då den så anser nödigt, sammankalla extra sammankomst. 6:0) Att efter öfverenskommelse sinsemellan genom någon af sina medlemmar leda diskussionerna vid sammankomster och att i allmänhet öfvervaka dervid förekommande sysselsättningar. 7:o) Att vid sammankomsterna anteckna alla beslut och vigtigare sysselsättningar samt dem i Föreningens protokollbok införa. den förbrutit 8:0) Att å sammankomst offentligen tillrättavisa Föreningsledamot, som på ett eller annat sätt sig mot Föreningen, samt att till utvotering föreslå hvar och en, som genom förseelse af svårare beskaffenhet af Styrelsen anses ovärdig att i Föreningen qvarstå. 9:o) Att, i den mån sig göra låter, föra matrikel öfver Föreningens medlemmar och deras öden. 10:o) Att förvara samt en för alla och alla för en ansvara för Föreningens tillhörigheter, med un- dantag af Lånefonden, Bysgnadskassan och de effekter, för hvilka Cerenioninristarne ansvara. (5 J. Styrelsemedlemmarne fördele sig emellan, som dem bäst synes, dem åliggande och tillkommande göro 111 ;il g 8. Anser någon, att Styrelseledamot brustit i sin skyldighet och det förtroende. Föreningen honom hyser, underrätte han derom Inspektor, som då eger 9 till att förhållandet ä nästa sammankomst undersöka, hvarefter Föreningen beslut i saken fattar. Skulle Inspektor ej anse skäl vara förhanden att klagomålet an dra ga, stände den klagande fritt att sjelf detsamma för Föreningen framlägga. g 9. 1 händelse Styrelseledamot före tjenstetidens slut afgår, intages hans plats genast af en annan, vald i öfverensstämmelse med 1 och 3 af detta kap. tiderna 5 IO Styrelsen vare oafbrutet, äfven under mellan låseterminerna vid Teknologiska Institutet, representerad i Stockholm, antingen genom någon af sina ledamöter eller ock genom anner Föreningsledamot, vald af Styrelsen, som i allo ansvarar för densammas görande och låtande i och för Föreningen. Kap. 4. Hedersledamöter. I. Till Hedersledamöter kunna inväljas lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet samt öfrige,

6 10 företrädesvis inom det tekniska området framstående mun. Si 8 Förslag till Hedersledamot bör skriftligen och undertecknadt ingifvas, och bör Styrelsen å allmän sammankomst gången före den, dä val företages, hafva detsamma tillkännagifvit. g 3. Vald till Hedersledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst fyra femtedelar (ij af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet minst 30 personer deri deltaga. Uppnås icke i ämnde pluralitet, förfaller frågan, utan att i Föreningens protokoller intagas. 4 Hedersledamot vare fri från de skyldigheter i afseende på Föreningen, som tillkomma de ordinarie ledamöterna. Kap. 5. Ledamöter. I. Föreningens ledamöter må endast utgöras af: a) vid Kongl. Teknologiska Institutet varande elever, b) f. d elever vid samma läroverk 8. Vid inlemnande af förslag till ledamot förfares på samma sätt, som i kap. 4, g 2 angående Hedersledamöter stadgadt är. 11 g 4. Vald till ledamot är den, som vid omröstningen erhållit minst två tredjedelar ($) af det afgifna röstetalet; dock böra för valets giltighet deri deltaga minst 1 > personer. ii. Till bestridande af Föreningens utgifter erlägga de i 1, a) detta kap. nämnde ledamöter 75 öre rmt vid första sammankomsten i hvarje månad, samt de, som blifvit invalda under kategorien 1, b), 5 rdr rmt vid sitt inträde i Föreningen, och äro dessa sednare derefter från vidare afgifter till Föreningen befriade. De till denna sednare kategori hörande, som omedelbart förut tillhört den förra, äro deremot fria från alla afgifter. Dessutom erlägge hvarje ledamot vid sitt inträde i Föreningen 1 rdr rmt til! Bygguadskassan. 6. Resterande afgift af ett eller annat slag, som påminnelse oaktadt ej erlägges, utdebiteras på Föreningens samtlige till kategorien 1, a) detta kap. hörande medlemmar vid andra sammankomsten efter förfallodagen. J. Skulle afgift derefter af den restskyldige erläggas, gånge densamma till Föreningens allmänna kassa. 3 Val af ledamöter försiggår ondast å sista sammankomsten i hvarje månad. med g 8. Ledamot enligt g I, a) delta kap., som af Föreningen såsom giltigt ansedt förfall från

7 12 dess sammankomster en hel (kalender-)mänad uteblifver, vare för denna månad från afgift befriad. g. 9. Ledamot enligt 1. a) detta kap., som fyra gånger å rad från sammankomsterna uteblifvit. utan att pä förband hafva anmält förfall, eller utan att af Föreningen såsom giltiga pröfvade skäl för hans uteblifvande förefinnas, varde ansedd såsom ur Föreningen utvoterad. lö. Frånvarande ledamot eger rätt skriftligen afgifva sin röst; dock må den anses gällande endast i frågor, som ej föregås af diskussion. II. Önskar ledamot från Föreningen utträda, bör han detsamma hos Styrelsen skriftligen anmäla. g 13. Ledamot, som på ett eller annat sätt från Föreningen afgått och önskar dit äter inträda, bör denna sin önskan skriftligen anmäla, då det beror på Föreningen att hans anhållan bevilja eller afslå. 13. För öfrigt lägges en hvar ledamot på hjertat att efter bästa förmåga gå Styrelsen tillhanda vid dess skyldigheters fullgörande samt att icke utan vigtiga skäl undandraga sig ett förtroende, genom hvilket han kan gagna Föreningen. Kap. 6. Cei-emon irntista re. I. Föreningen hafve en första och en andra Ceremonimästare, hvilka vid första sammankomsten 13 i hvarje termin dertill väljas genom omröstning med slutna sedlar. g 8. Första Ceremonimästarens åligganden vare att föranstalta och leda de nöjen och tillställningar, som af Föreningen beslutats, som ock att inför Styrelsen för hvarje gång redovisa samt till densamma öfverlemna den behållning, som möjligen härvid uppstått. 3. Andra Ceremonimästaren tillkommer vården oin och ansvaret för Föreningens teaterinventarier och dylikt. Kap. 7. Kassor. I. Föreningens kassor äro: A. Dess allmänna kassa; B. Lånefonden; C. Byggnadskassan. A. Föreningen» allmänna kassa. 8 Dess ändamål är bestridandet af Föreningens löpande utgifter. 3. Kassans inkomster äro: de i kap. 5, 5 omtalade, för detta ändamål afsedda inträdes- och månadsafgifter. frivilliga bidrag samt genom ut låning erhållen ränta. 4 Då kassan öfverstiger, livad för de löpande utgifternas bestridande anses behöfligt, in-

8 14 sättes öfverskottet i Lånefonden mot 0 procents ärlig ränta och uppsäges genom heslut ä offentlig sammankomst 5 Föreningens Styrelse förvaltar kassan och redovisar för denna förvaltning, på sätt i kap 2 och 6, 2:o) stadgas. B. Lånefonden. I. Lånefonden i allmänhet. 6. Fondens ändamål är att med lån bispringa medlemmar af Föreningen. 7. Lånefondens grundkapital bör uppbringas till en summa af femhundra (öoo) rdr rmt. 8. Nämnda grundkapital, äfvensom Lånefondens medel, innan detsamma blifvit uppnådt. får ej användas till något för fonden främmande ändamål, utan att på Föreningens sammankomst de närvarande medleinmarne dertill gifva sitt enhälliga bifall, och måste för beslutets giltighet minst 30 medlemmar i sammankomsten deltaga. Dock må i och för kassans förvaltning oundgängliga utgifter af Lånefondens medel bestridas. 9. Då det fastställda gruudkapitalet är uppnådt, må öfverskottet kunna användas till andra för Föreningen nyttiga ändamål, börande, efter noggrann pröfuiug, beslut härom fattas med den röstberäkning, som i kap 4, 3 bestämmes. II. Kassa-Direktionen IO. Kassa-direktionen ntgöres af trenne Kassaförvaltare och tvänne Suppleanter, valda för ett år vid andra sammankomsten i April månad bland dem af Föreningens till myndighetsålder komne medlemmar, som äro ordinarie elever vid Teknologiska Institutet, gällande för öfrigt, livad va! och räkenskaper beträffar, alla härvid tillämpliga bestämmelser, som i kap. 3, 2, 3 och 5 föreskrifvas II. Kassaförvaltarne åligge, att förvalta så väl fondens egna, som ock i densamma deponerade medel, att deröfver upprätta särskilda och noggranna räkenskaper, att emottaga penningeinsättningar samt utlemna och indrifva lån; och äro dess medlemmar, en för alla och alla för en, ansvarige för dem anörtrodde penningar och penningars värde, utom -i det fall, att borgensmännen svika sina förbindelser, eller då annan oförutsedd, af Kassaförvaltarne ej förvållad förlust uppstår. 18. Skulle medlem af Kassa-direktionen före tjänsteårets slut från sin befattning afgå, välje Föreningen å närmaste sammankomst annor kompetent person 13. Förefinnes anmärkning mot Kassaförvaltare, förfares i öfverensstämmelse med kap 3, 8.

9 l(i 111. Insättningar och lan. 14. Lånefonden mottager, efter Kassaförvaltarnes bepröfvande, till belåning erbjudna större eller mindre summor; doek måste en inlemnad summa uppgå till minst tjugo (20) rdr rmt och innestå åtminstone en månad, ifall ränta derå skall kunna erhållas 15. Lån utlemnas endast till medlem afföreningen och mot hans skriftliga förbindelse, undertecknad dessutom af tvänne borgensmän, hvilka ikläda sig förbindelse en för begge och begge fölen, såsom för egen skuld. C; IG. Såsom borgensman antages hvarje Föreningsledamot. som icke sjelf inneha)- lån från fonden eller redan förut står såsom borgensman för tvänne lån. IV, Föreningen bestämme högsta lånebeloppet, som på en hand får utlemnas, äfvensom längsta lånetiden samt storleken ä den ränta, som medgifves på insatta och fordras pä ut lanta summor. 18. Utöfver den å skuldförbindelsen utsatta tiden mä med återbetalningen låntagaren beviljas en veckas anstånd, hvarunder dock honom pålägges en s. k. straffränta, hvars storlek är af Föreningen bestämd. i; 19. Då lånet icke blifvit inbetaldt inom första hälften af den medgifna respitveckan, böra Kassaförvaltarna ofördröjugen derom under råtta borgensmännen. 80. Försumma låntagare eller borgensmän att inom anståndstidens utgång inlösa sina förbindelser, blifva de i Föreningens protokollbok antecknade såsom de der hvarkeu ega rätt att erhålla lån eller förtroende att teckna sig såsom borgen för sådant, förr än det ifrågavarande lånet med dess ränta samt straffränta för hela den försutna tiden blifvit inbetaldt. 81. Kassadirektionen sammanträde på af den bestämda tider tvänne gånger i veckan under läseterminerua vid Teknologiska Institutet, för att emottaga inbetalningar och insättningar samt utlemna lan. 88. V r id andra sammankomsten i Maj månad måste alla lån vara till fonden indrifna. J 83. Under sommarferierna vid Teknologiska Institutet kunna af Lånefonden och de i densamma insatta kassor lån utlemnas till häraf i behof varande Föreningsmedlemmar mot 6 procents ränta, efter år räknadt. livad icke sålunda blifvit utlånadt, insattes i Riksbanken eller annan enligt Föreningens bepröfvande lämplig, allmän bank till 84. För erhållande af dylika lån inlemnas Kassa-direktionen före andra sammankomsten i 17 2

10 1* Maj manad ansökningar i form af reversalet-, ställda till Föreningen eller ordres och undertecknade af lånsökaren och minst tvänne, lagligen giltiga borgensmän, hvilka ikläda sig ansvar enligt 15 af detta kapitel. 85. IVöfningen af de inlenmade reversalernas antaglighet samt lånens storlek anförtros åt en komité af 9 personer, bland hvilka Föreningens Styrelse och Lånefondens Kassadirektion böra inga jeinte trenne vid i föregående paragraf nämnde sammankomst utsedda Föreningsmedlemmar. 86. Skulle förfall vara för handen eller till följd af komitéledamots egenskap af lånsökande eller borgensman jäf mot honom förefiunas, trade i Styrelse- eller Kassadirektions-medlems ställe vederbörlig suppleant, och kompletteras slutligen koinitéen, i fall så behöfves, genom nytt val. 3?. Först då koinitéen beviljat lånet, anses reversalet såsom giltig skuldförbindelse, och beräknas räntan frän och med den i ij 22 och 4 detta kap. nämnde sammankomst; börande afskrifning a reversen göras för den händelse icke hela den äskade summan beviljas, C- lithitjnadskassan. 88. Uyggnadskassans ändamål är att möjliggöra uppförande eller inköp af en för Föreningens behof ändamålsenlig byggnad. j 39. Kassan tillväxer genom inträdesafgifter, frivilliga bidrag samt förräntning af kapitalet. j; 30 Kassan är deponerad i Lånefonden mot G procents årlig ränta och uppsäges genom beslut a offentlig Förenings-sammankomst 31. Lånefondens Direktion förvaltar och redovisar för 1'yggnadskassan på samma sätt, som för Lånefonden i jj 10 och 11 af detta kap. stadgats. jj 38. llyggnadskassans medel må icke användas till något för densamma främmande ändamål. Förändring Kap. 8. af stadijarne. 1. Förslag till ändring af Föreningens stadgar inlemnas skriftligen till Styrelsen, som eger att a nästföljande sammankomst detsamma Föreningen delgifva, hvarefter genom val med slutna sedlar en komité af 5 personer utses för granskning af förslaget S 8. Komiteen hallo förslaget tillgängligt för Föreningens medlemmar, hvilka ega att deröfver med sina betänkanden till densamma inkomma; och bör koinitéen å fjerde sammankomsten efter förslagets delgifvande sitt utlåtande öfver detsamma till Föreningen afgifva. 3. Vid sistnämnde sammankomst framlägges frågan till allmän diskussion och afgöres vid derpå 1!»

11 20 [Öljaodc sammankomst genom omröstning med slutna sedlar. 4. För att en sålunda beslutad förändring af kap. 1. G oeb 7; kap 5. 1; kap. 7, 8, 9 och 32 samt kap. 8, Sj 4 skall ega gällande kraft, fordias minst fyra femtedels ( $) pluralitet, för alla de öfriga minst två tredjedels ( ); dock måste i omröstningen deltaga minst 30 ledamöter.

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer