STADGAR OCH REGLEMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR OCH REGLEMENTEN"

Transkript

1 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG

2 Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet, stiftadt år 1808, är ett vetenskapligt samfund i Stockholm, som har till syftemål att för sina ledamöter bilda en litterär föreningspunkt och att främja de medicinska vetenskapernas utveckling och tillämpning. 2. Sällskapet består af ledamöter och hedersledamöter. 3. Ledamöterna utgöras af i Sverige legitimerade läkare, som enligt föreskrifterna i 6 blifvit antagna, samt af enligt 7 invalda in- eller utländska idkare af medicinen eller närstående vetenskaper och yrken. 4. In- eller utländska personer med erkändt utmärkta förtjänster om medicinen eller dess hjälpvetenskaper äfvensom de, hvilka på ett betydelsefullt sätt främjat sällskapets verksamhet, kunna väljas till hedersledamöter. 5. Sällskapets ämbetsmän äro: en ordförande, en sekreterare, en skattmästare, en bibliotekarie, en redaktör och en värd. Dessa jämte åtta andra af sällskapet valda ledamöter utgöra en nämnd, som handhafver ledningen och förvaltningen af sällskapets angelägenheter.

3 G Artikel II. Om sällskapets ledamöter och hedersledamöter. 6. I Sverige legitimerad läkare, som önskar blifva antagen till ledamot af sällskapet, skall skriftligen anmälas af tvenne ledamöter. Denna anmälan anslås genom sekreterarens försorg på sällskapets anslagstafla; och vid nästa sammankomst företages, utan föregående öfverläggning, frågan till afgörande, hvarvid, därest omröstning begäres, sådan skall äga rum medelst hvita och svarta kulor och bifall af minst två tredjedelar af de afgifna rösterna fordras, för att den anmälda må såsom antagen anses. Utfaller omröstningen nekande, kan den anmälda icke förr än efter ett år ånyo till ledamot anmälas. Den, som blifvit till ledamot af sällskapet antagen, underrättas därom af sekreteraren genom skrifvelse enligt af sällskapet fastställdt formulär och erhåller samtidigt sig tillsändt ett exemplar af sällskapets stadgar. 7. Ledamots inväljande sker i följande ordning. Ett af minst tre ledamöter undertecknadt förslag uppläses inför sällskapet och anslås därefter genom sekreterarens försorg på sällskapets anslagstafla. Efter fyra veckors förlopp företages, utan föregående öfverläggning, frågan till afgörande, hvarvid, därest omröstning begäres, sådan skall äga rum medelst hvita och svarta kulor och bifall af minst två tredjedelar af de afgifna rösterna fordras, för att den föreslagna må såsom invald anses. Utfaller omröstningen nekande, kan den föreslagna icke förr än efter ett år ånyo till ledamot föreslås. Invald ledamot erhåller genom sekreteraren sig tillsändt diplom enligt af sällskapet fastställdt formulärjämte ett exemplar af sällskapets stadgar. 8. Val af hedersledamot sker i följande ordning. Ett af minst tre ledamöter undertecknadt förslag inlämnas till nämnden, som äger att antingen hos sällskapet tillstyrka det inlämnade förslaget eller ock låta den väckta

4 frågan förfalla. Tillstyrkes förslaget af nämnden, uppläses detsamma inför sällskapet, hvarefter förfares på samma sätt, som för ledamots inväljande ofvan är stadgadt. Vald hedersledamot erhåller genom sekreteraren sig tillsändt diplom enligt af sällskapet fastställdt formulär. 9. Ledamöter och hedersledamöter äga inom sällskapet lika befogenhet. 10. Önskar ledamot utträda ur sällskapet, anmäle han detta skriftligen hos ordföranden, som delgifver sällskapet denna anmälan. 11. Ledamot, som oaktadt påminnelse från skattmästaren icke erlagt årsafgift under tre på hvarandra följande arbetsår, anses hafva utträdt ur sällskapet. 12. Uppför sig ledamot på sådant sätt, att det må anses stridande mot hederns fordringar och ovärdigt en läkaresällskapets ledamot, äger nämnden att, efter noggrann pröfning, inkomma till sällskapet med motiverad anmälan om saken. Två veckor efter det att denna anmälan blifvit genom ordföranden sällskapet delgifven, företages, utan att öfverläggning då må äga rum, omröstning medelst svarta och hvita kulor angående den ifrågavarande ledamotens uteslutande ur sällskapet. Utfalla minst två tredjedelar af de afgifna rösterna för hans uteslutande, är han från sällskapet skild och skall af sekreteraren genom protokollsutdrag därom underrättas. I omförmälda omröstning må nämndens ledamöter ej deltaga. Artikel III. Om ledamöternas af gifter. 13. Antagen äfvensom invald inländsk ledamot erlägger i årsafgift, om han är bosatt i Stockholm, trettio kronor, om han är boende i landsorten, fem kronor. Ledamot i landsorten, som på en gång till sällskapets kassa inbetalar femtio kronor, är från all 7

5 8 vidare afgift befriad, därest han icke inflyttar till hufvudstaden, i hvilket fall han är skyldig att efter två års förlopp erlägga för ledamot i Stockholm stadgad årsafgift. Ledamot skall vid sitt inträde i sällskapet betala årsafgiften för det löpande arbetsåret. 14. Hedersledamöter och invalda utländska ledamöter äro befriade från afgifter till sällskapet. 15. Arsafgifterna skola vara till skattmästaren inbetalda före november månads slut hvarje år. Artikel IV. Om sällskapets verksamhet och arbetsordning. 16. Sällskapets arbetsår räknas från oktober månads början till slutet af september månad nästföljande år. 17. Sällskapets vetenskapliga verksamhet vid dess sammankomster fördelas på följande fyra klasser: Lo) en klass för normal och patologisk anatomi samt fysiologi; 2:o) en klass för invärtes medicin, dermatologi och syfilidologi samt psykiatri; 3:o) en klass för kirurgi, oftalmiatrik samt obstetrik och gynekologi; 4:o) en klass för rätts- och statsmedicin, allmän hälsovård samt läkemedelslära., I december månad hvarje år bestämmer sällskapet, efter förslag af nämnden, fördelningen af de olika klasserna på sammankomsterna under följande kalenderår. 18. Ledamöter, som ägna sig åt medicinska specialfack, äga rätt att sammansluta sig till vetenskapliga sektioner af sällskapet; dock skall den för hvarje sektion gällande arbetsordning underställas sällskapets pröfning och godkännande; och äger sektionen i ty fall att komma i åtnjutande af kostnadsfri lokal i sällskapets hus för sina sammanträden och af kostnadsfri tryckning i sällskapets tidskrift af siria förhandlingar.

6 19. Sällskapet har ordinarie sammankomst helgfria tisdagar kl. 7 e. m.; under juni, juli och augusti hålles dock sammankomst endast första tisdagen i hvarje månad, och under tiden från och med den 17 december till och med den 6 januari äger sammankomst ej rum. Vid sammankomsterna äga resande läkare, äfven om de ej äro ledamöter af sällskapet, att vara tillstädes; så ock andra vetenskapsidkare, efter anmälan af en ledamot och med ordförandens medgifvande. 20. Vid ordinarie sammankomst handläggas först från nämnden inkomna ärenden samt bordlagda frågor, hvarefter följa de vetenskapliga föredrag och förevisningar, som i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsordningen blifvit anmälda, samt tillfälliga meddelanden till sammankomsten för dagen. 21. Ordföranden skall leda öfverläggningarna, utan att yttra sin mening, samt framställa propositioner så, att de kunna besvaras med ja eller nej. I viktigare frågor skola propositionerna skriftligen affattas och uppläsas af sekreteraren samt af sällskapet godkännas före deras besvarande. Ordföranden äger ej vägra äskad proposition, såframt han icke finner denna stridande mot stadgarna. Vägras proposition, böra skälen därför anföras; och skall, därest sällskapet icke instämmer i ordförandens åsikt, frågan ofördröj ligen hänskjutas till nämnden, som det åligger att vid följande sammankomst till sällskapet afgifva utlåtande öfver åtgärdens enlighet med eller stridighet mot stadgarna; hvad nämnden härutinnan förklarar, skall till efterrättelse lända; i omförmälda fall må ordföranden ej deltaga i nämndens öfverläggning och beslut. 22. Extra sammankomst äger rum på beslut af sällskapet, så ock på kallelse af ordföranden, när han pröfvar anledning därtill föreligga. Dylik sammankomst skall förut i trenne af hufvudstadens dagliga tidningar tillkännagifvas. 9

7 Första tisdagen i oktober månad hvarje år Firar sällskapet sin årshögtid. Vid den sammankomst, som då äger rum, meddelar sekreteraren en redogörelse för det som tilldragit sig inom sällskapet under senast förflutna arbetsår; skattmästaren lämnar en öfversikt öfver fondernas ställning; prisutdelning för året äger rum och utfästa pris tillkännagifvas; afgående ordföranden håller föredrag öfver själfvaldt ämne och öfverlämnar sin befattning åt den tillträdande. 24. Om sättet för omröstning vid val af hedersledamot samt vid ledamots antagande, inväljande eller uteslutande är ofvan stadgadt. Vid val af ämbetsmän och nämndledamöter sker omröstning med slutna sedlar, och lottning afgör mellan dem, som fått lika antal röster. Vid öfriga val äger öppen omröstning rum, såframt ej sluten af någon ledamot begäres. Alla andra frågor skola, då någon ledamot begär omröstning, afgöras genom öppen sådan» Utfalla härvid rösterna lika, gäller den mening, som biträdes af ordföranden. Efter besluts fattande, är det hvarje ledamot obetaget att muntligen eller skriftligen sin särskilda mening till protokollet anmäla. 25. Vid val eller fattande af beslut skola minst 15 och, då fråga är om ändring af sällskapets stadgar eller om försäljning eller intecknande af sällskapets fasta egendom eller om inköp af fastighet, minst 30 ledamöter vara närvarande och deltaga i åtgörandet. 26. Viktigare ärenden skola, om möjligt, hos sällskapet anmälas, innan de vid en följande sammankomst till afgörande företagas. Begär ledamot en fråga på bordet till nästa sammankomst, må bordläggning ej nekas. Andra gången får fråga bordläggas, endast såvidt minst fem ledamöter sådant begära. Samma fråga får icke bordläggas mer än tvenne gånger.

8 27. Vid sammankomst skall protokoll föras. Protokollen skola, sedan de blifvit justerade, skyndsamt offentliggöras under namn af Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar. Väckes förslag, att justeradt protokoll eller del däraf icke må i sällskapets förhandlingar tryckas, hänvisas detta till nämnden, som skall med yttrande däröfver till sällskapet inkomma, hvarefter sällskapet i saken beslutar. För förslagets antagande fordras bifall af minst två tredjedelar af de afgifna rösterna. 28. För utredande och besvarande af speciella vetenskapliga eller andra frågor äger sällskapet infordra utlåtanden från sina sektioner eller ock utse kommitterade till det antal och med den befogenhet, som sällskapet för hvarje särskildt fall bestämmer. 29. Sällskapet utdelar pris, medaljer och stipendier från de för sådana ändamål under dess förvaltning ställda fonder, i enlighet med gällande reglementen. 30. Sällskapet lämnar icke utlåtande öfver tryckt skrift och dömer ej i lärda tvister, som till dess afgörande möjligen hänskjutas. 31. Sällskapet utgifver af trycket följande arbeten: A. Svenska Läkaresällskapets Handlingar, som äro afsedda för offentliggörande af större vetenskapliga afhandlingar och utgifvas på de tider och på det sätt, som sällskapet efter förslag af nämnden bestämmer; B. Svenska Läkaresällskapets Tidskrift Hygiea, som i enlighet med af sällskapet utfärdad instruktion utgifves af redaktören, med biträde af nämndens afdelning för litterära ärenden såsom redaktionskommitté; C. Svenska Läkaresällskapets Förhandlingar, som redigeras af sekreteraren, innehålla de vid sällskapets sammankomster förda protokollen och utgifvas såsom bilaga till tidskriften. 1!

9 Är ordföranden hindrad att sitt ämbete utöfva, intager den bland hans företrädare, som är honom närmast i ordningen och oförhindrad, såsom tillförordnad ordförande hans ställe. Är vid sammankomst icke någon närvarande, som förut varit ordförande, utses ordförande för tillfället. Vid förhinder för öfriga ämbetsmän att sköta sina befattningar tillkommer det ordföranden att förordna ställföreträdare. Räcker förhindret längre tid än en månad, äger sällskapet att i saken besluta. 42. Ämbetsmännen, ordföranden undantagen, uppbära löner till de belopp, som sällskapet fastställer. Samtliga ämbetsmännen äro befriade från erläggande af årsafgiften. Artikel VI. Om sällskapets nämnd och om nämndens a/delningar. 43. Den tredje tisdagen i september månad hvarje år utser sällskapet åtta bland sina ledamöter att jämte ämbetsmännen utgöra sällskapets nämnd, på det sätt att först väljes en målsman för hvar och en af de fyra klasser, på hvilka sällskapets vetenskapliga verksamhet är fördelad, och därefter fyra andra, i ekonomiska frågor erfarna ledamöter. 44. Nämnden handlägger förekommande ärenden dels in pleno dels på afdelningar, nämligen A. Första q/delningen för litterära ärenden och B. Andra a/delningen för ekonomiska ärenden. 45. Nämnden handlägger in pleno ärenden, som angå: 1. val af hedersledamot; 2. ledamots uteslutande ur sällskapet; 3. af sällskapet icke godkänd propositionsvägran; 4. uteslutning ur de för tryckning afsedda protokollen;

10 15 5. utgifvande af sällskapets handlingar; 6. försäljning af eller intecknande i sällskapets fasta egendom eller inköp af fastighet; 7. budgetförslag för löpande arbetsår; 8. ändring af sällskapets stadgar; 9. ändring af de för sällskapets fonder gällande reglementen; 10. antagande eller afskedande af sällskapets betjäning; samt 11. i öfrigt alla frågor, som af sällskapet hänskjutas till behandling af nämnden in pleno. 46. Nämnden sammanträder in pleno på kallelse af ordföranden, så ofta ärendena det kräfva. 47. Nämndens första af delning består af ordföranden, sekreteraren, bibliotekarien, redaktören och målsmännen för de fyra klasserna. Denna afdelning åligger: 1. att bereda viktigare litterära frågor, innan de i sällskapet afgöras; 2. att i november månad hvarje år inkomma till sällskapet med förslag till fördelning af de olika klasserna på sammankomsterna under följande kalenderår; 3. att i enlighet med den fastställda arbetsordningen förbereda den vetenskapliga delen af sällskapets sammankomster; 4. att på bibliotekariens föredragning bestämma om inköp för biblioteket; 5. att såsom redaktionskommitté biträda redaktören vid utgifvandet af sällskapets tidskrift Hygiea; samt 6. att taga den befattning med utdelandet af sällskapets pris, medaljer och stipendier, som enligt gällande reglementen tillkommer nämnden. 48. Första afdelningen sammanträder i oktober, januari och april månader och dessutom så ofta ärendena det kräfva. Till dessa sammanträden skola, då fråga är om förberedelser till den vetenskapliga delen af sällskapets sammankomster, kallas ombud för de vetenskapliga sektionerna, ett för hvarje sektion.

11 Nämndens andra afdelning består af ordföranden, sekreteraren, skattmästaren, värden och de fyra ledamöter, som äro valda utan hänsyn till klassindelningen. Denna afdelning åligger: 1. att bereda viktigare ekonomiska frågor, innan de i sällskapet afgöras; 2. att förvalta såväl sällskapets fasta och lösa egendom som ock de under sällskapets vård stående fonder; 3. att anvisa medel till alla i laga ordning beslutade utbetalningar; 4. att bestämma om nödiga smärre utgifter; samt 5. att taga den befattning med utdelningen från understöds- och pensionsfonderna, som enligt gällande reglementen tillkommer nämnden. 50. Andra afdelningen sammanträder en gång i månaden och dessutom så ofta ärendena det kräfva. 51. I ej förutsedda fall äger ordföranden, efter samråd med sekreteraren, bestämma, huruvida ett ärende skall handläggas af nämnden in pleno eller af någon af dess afdelningar. 52. Nämnden och dess afdelningar kunna icke fatta beslut, så framt icke minst halfva antalet ledamöter äro närvarande. Ifrågakommer omröstning inom nämnden eller dess afdelningar, skall denna ske öppet. Utfalla rösterna lika, gäller den mening, som biträdes af ordföranden. Artikel VII. Om den ekonomiska förvaltningen och om revision. 53. Sällskapets ekonomiska förvaltning handhafves på sätt ofvan är stadgadt. 54. I november månad hvarje år skall skattmästaren, efter samråd med sekreteraren, till nämnden aflämna en beräkning af sällskapets inkomster och utgifter för det ingångna arbetsåret. Sedan med ledning

12 17 häraf fullständigt budgetförslag blifvit af nämnden upprättadt, skall detsamma, efter verkställd tryckning, före nämnda månads utgång underställas sällskapets pröfning och godkännande. 55. Uppstår fråga om försäljning eller intecknande af sällskapets fasta egendom eller om inköp af fastighet, skall nämnden däröfver afgifva utlåtande. Sedan detta från nämnden inkommit, bestämmer sällskapet dag för frågans behandling, hvarefter genom kungörelse, som införes i trenne af hufvudstadens dagliga tidningar, sällskapet kallas att, för besluts fattande, till den utsatta dagen mangrant sammankomma. För att den föreslagna åtgärden må anses beslutad, fordras bifall af minst två tredjedelar af de afgifna rösterna. 56. Sällskapets värde- och säkerhetshandlingar, fäste- och gåfvobref samt öfriga synnerligen viktiga handlingar skola förvaras i sällskapets kassahvalf under tre olika lås, till hvilka nycklarna innehafvas, en af ordföranden, en af sekreteraren och en af skattmästaren. 57. Den tredje tisdagen i september månad hvarje år utses tre revisorer att granska ämbetsmännens och nämndens förvaltning samt sällskapets och de under dess vård ställda fonders räkenskaper, afslutade med nämnda månads utgång. Tryckt berättelse öfver den fullgjorda revisionen afgifves vid sällskapets första ordinarie sammankomst i nästföljande december månad. I berättelsen böra revisorerna meddela yttrande, huruvida sällskapets och nämndens beslut blifvit iakttagna, äfvensom framställa de förslag, som kunna föranledas af den verkställda granskningen. Med anledning af revisionsberättelsen beslutar sällskapet vid följande sammankomst, om ansvarsfrihet för förvaltningen skall beviljas eller ej. 2

13 18 Artikel VIII. Om ändring af sällskapets stadgar. 58. P^örslag till ändring af dessa stadgar skall vara till sällskapet skriftligen inlämnadt före utgången af december månad, men beslut därom må fattas endast vid ordinarie sammankomst i nästföljande maj månad. Innan förslaget företages till afgörande, skall nämnden däröfver afgifva utlåtande. Sedan detta från nämnden inkommit, bestämmer sällskapet dag för frågans behandling, hvarefter genom kungörelse, som införes i trenne af hufvudstadens dagliga tidningar, sällskapet kallas att, för besluts fattande, till den utsatta dagen mangrant sammankomma. För att föreslagen ändring må anses beslutad, fordras bifall af minst två tredjedelar af de afgifna rösterna. Beslutad ändring af stadgarna träder i kraft med ingången af nästföljande arbetsår.

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881)

Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881) Stadgehistorik Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns tryckta i Ymer 1881) 1 Sällskapets ändamål är att inom Sverige främja utvecklingen af antropologien,

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897 STADGAR FÖR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA mcd den ändrade lydelse af 2, som enligt resolution af den 2 Januari 1897 af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse.

Läs mer

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI (NORDIC SOCIETY OF MEDICAL RADIOLOGY)

STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI (NORDIC SOCIETY OF MEDICAL RADIOLOGY) STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI (NORDIC SOCIETY OF MEDICAL RADIOLOGY) 1 Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi utgör en sammanslutning av föreningarna för medicinsk radiologi i Danmark,

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Föreningen stiftades den 17 februari 1935.

Föreningen stiftades den 17 februari 1935. VOLVO IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING STADGAR 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Volvo Idrotts- och Fritidsförening,Göteborg är en lokal organisation för personal anställda på företag helt eller delvis ägda av AB Volvo

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

STADGAR. för Biogas Öst Ideell Förening. Organisationsnummer: Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012.

STADGAR. för Biogas Öst Ideell Förening. Organisationsnummer: Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012. STADGAR för Biogas Öst Ideell Förening Organisationsnummer: 802466-4768 Antagna vid föreningens konstituerande möte den 31 maj 2012. Reviderade vid föreningens årsmöte den 8 mars 2013. Firma Föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av årsmötet 24.2.1984 Inregistrerade hos justitieministeriet 10.5.1984 10 ändrad av årsmötet 10.3.1994 Ändringen inregistrerad hos justitieministeriet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Innehållsförteckning KAP.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 - UPPGIFT...3 2 - TILLHÖRIGHET...3 3 - BESLUTANDE ORGAN....3 4 MEDLEMSKAP....3 5 - UTESLUTNING...4 6 -

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiindustrierna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer