BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1893."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Statens domäner. Skogsstyrelsen ersattes 1883 av Domänstyrelsen Föregångare: Skogs-styrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år Stockholm : P.A. Norstedt & söner. - (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet ; I) Detta häfte innehåller en översikt över skogs- och jaktlagstiftningen i Sverige från tiden före 1718 och fram till Här finns både om samhällsägda skogar och om den enskilda skogshushållningen. I tabellbilagan finns årliga uppgifter i vissa fall ifrån Efterföljare: Kungl. Domänstyrelsens förvaltning / av Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm : Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Domänverket / Kungl. Domänstyrelsen Det enskilda skogsbruket / av Kungl. Skogsstyrelsen. Stockholm : Centraltryckeriet, (Sveriges officiella statistik) Täckningsår: Fortsättes av Skogsstatistisk årsbok / Kungl. Skogsstyrelsen Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. D. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1959 BISOS Q digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007 urn:nbn:se:scb-bi-q0-9301_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Underdånig berättelse. Innehållsförteckning. Skogarne. Allmänna skogar sid. I. Kronoparker» I. Flygsandsplanteringar» II. Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar» II. För statsverket utarrenderade egendomars samt militieboställens skogar» II. Civila boställens skogar» II. Ecklesiastika boställens skogar» II. Skogar till allmänna inrättningars hemman» II. Utbrutna stockfångstskogar» II. Statens till bergsbruk upplåtna skogar» II. Häradsallmänningar» II. Nybyggens och kronohemmans skogar» II. Afverkning och utsyning» II. Ordning för virkets försäljning» IV. Virkespris» IV. Virkets utdrifning» IV. Väganläggning» VI. Strömrensning» VII. Rågångar» VII. Hägnader» VII. Afdikning» VII. Fröår» VII. Skogsodling och återväxt» VIII. Dagsverkspris» IX. Skogseldar» IX. Stormskador» IX. Skogsinsekter samt annan skada och sjukdom på skogen» X. Skogsåverkan» X. Åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» X. Enskildes skogar» XI. Åtgärder till förbättrad skogsskötsel» XI. Skogsingeniörernas verksamhet» XIII. Jagten. Jagtvård» XIII. Skottpremier» XIV. Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne» XIV. Rofdjur» XIV. Roffoglar och kråkor» XIV. Af rofdjur dödade husdjur» XIV. Nyttigt vildt» XV. Skogsundervisningen. Skogsinstitutet» XVI. Skogsskolor» XVI. Af trycket utgifna arbeten rörande skogs- och jagtväsendet» XVI. Meteorologiska försöksstationer» XVII. Rapport au Roi. Table des matières. Foréts. Forêts publiques page I. Forêts délimitées du domaine» I. Plaines de sables mouvants» II. Forêts non encore délimitées de l'état» II. Forêts des domaines affermés et des domaines militaires» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires civils» II. Forêts des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques» II. Forêts appartenant aux bien-fonds des institutions publiques» II. Forêts de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» II. Forêts de l'état mises à la disposition des mines...» II. Forêts de districts» II. Forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, etc» II. Exploitation et marque du bois» II. Mode de vente du bois» IV. Prix du bois» IV. Transport du bois» IV. Travaux de voirie» VI. Curage des cours d'eau pour le flottage» VII. Enclos» VII. Perchis» VII. Drainage» VII. Récolte des semences» VII. Reboisement et recroit» VIII. Prix du travail à la journée» IX. Incendies» IX. Ravages causés par les vents» IX. Ravages causés par les insectes et autres ravages ainsi que maladies des arbres» X. Délits forestiers» X. Poursuites pour délits forestiers» X. Forêts privées» XI. Mesures prises pour l'amélioration des forêts XI. Activité des ingénieurs forestiers» XIII. Chasse. Surveillance de la chasse» XIII. Primes pour la destruction des carnassiers» XIV. Poursuites pour délits de chasse» XIV. Carnassiers» XIV. Oiseaux de proie et corneilles» XIV. Animaux domestiques tués par les carnassiers» XIV. Gibier» XV. Instruction forestêre. Institut forestier (Ecole supérieure de silviculture)..» XVI. Êcoles forestières (inferieures)» XVI. Littérature forestière et cynégétique» XVI. Stations météorologiques» XVII.

6 Skogsadministrationen. För skogsväsendet anstäld personal sid. XVII. Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter...» XVII. Stadganden rörande skogs- och jagtväsendet» XVII. Inspektionsresor» XVII. Finanserna. Värdet af statens skogsegendom» XVIII. Inkomster» XVIII. Anslag» XVIII. Utgifter» XVIII. Besparingar å anslagen» XIX. Nettobehållning» XIX. Ecklesiastika skogsmedel» XIX. Markinköp för bildande af kronoparker» XIX. Bilagor. N:o 1. Såldt och afsynadt virke från kronoparker m. fl. kronoskogar» 2.» 2. Såldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket» 10.» 3. Såldt virke från ecklesiastika boställsskogar, hvilkas hela ordinarie behållna afkastning tillfaller löningsfond» 11.» 4. Såldt virke för ecklesiastika boställens skogsfond» 14.» 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke» 16.» 6. Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar m. fl» 18.» 7. Åverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar» 19.» 8. Från häradsallmänningar utlemnadt virke....» 20.» 9. Utsynadt virke å nybyggen, kronohemman och utbrutna stockfångstskogar» 22.» 10. Utsyning af vrakek och bok» 23.» 11. Virkespris i olika delar af landet» 26.» 12. Åverkadt virke å allmänna skogar 33.» 13. Onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar» 34.» 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarne» 35.» 15. Statens skogsingeniörers förrättningar» 38.» 16. Dödade rofdjur samt skottpenningar» 38.» 17. Husdjur dödade af rofdjur» 39.» 18. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna» 39» 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne...» 40.»20. Statsverkets skogsmedel» 42.» 21. Anslag och utgifter.» 45.» 22. Utgifter från 1892 års reservationsanslag till skogsväsendet» 46.» 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond» 52.» 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond» 55.» 25. Värdet af statsverkets, under Domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom» 56. Administration des forêts. Personnel attaché au service des forêts publiques... page XVII. Domaines à la disposition des fonctionnaires forestiers.» XVII. Ordonnances concernant les forêts et la chasse...» XVII. Inspections» XVII. Finances. Valeur des forêts de l'état» XVIII. Revenu» XVIII. Budget» XVIII. Frais» XVIII. Épargnes budgétaires» XIX. Revenu net» XIX Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques...» XIX. Acheter de terre pour l'organisation de forêts delimitées du domaine» XIX. Annexes. N:o 1. Bois vendu et marqué des forêts du domaine..» 2.» 2. Bois vendu des forêts appartenant aux domaines à la disposition des fonctionnaires de l'état, mais dont les revenus entrent en partie dans les caisses publiques» 10.» 3. Bois vendu des forèts faisant partie des domaines à la disposition des fonctionnaires ecclésiastiques, et dont les revenus passent au fonds d'appointements» 11.» 4. Bois vendu pour le compte du fonds forestier des domaines ecclésiastiques» 14.» 5. Bois marqué des domaines ecclésiastiques pour la construction des églises et des cures...» 16.» 6. Bois vendu, séquestré dans les forêts des domaines mises à la disposition héréditaire des colons, etc.» 18.» 7. Bois coupé dans les forêts publiques mises à la disposition des mines» 19.» 8. Bois marqué des forêts de district» 20.» 9. Bois marqué, soit des forêts du domaine mises à la disposition héréditaire des colons, soit de celles de l'état mises à la disposition des scieries privilégiées» 22.» 10. Hêtres et chênes de rebut, marqués......» 23.» 11. Prix du bois dans les différentes parties du pays» 26.» 12. Délits forestiers: bois coupé dans les forêts publiques» 33.» 13. Bois séquestré et mis hors d'état d'être utilisé..» 34.» 14. Poursuites pour délits forestiers» 35.» 15. Activité des ingénieurs forestiers» 38.» 16. Carnassiers tués et primes pour la destruction des carnassiers» 38.» 17. Animaux domestiques tués par les carnassiers.» 39.» 18. Élèves et apprentis de l'institut forestier et des écoles forestières» 39.» 19. Poursuites pour délits de chasse» 40.» 20. Revenu des forêts de l'état» 42.» 21. Budget forestier» 45.» 22. Frais de l'administration des forêts, les appointements en salaires non compris» 46.» 23. Revenu des forêts de domaines ecclésiastiques» 52.» 24. Revenu des forêts des domaines ecclésiastiques» 55.» 25. Valeur des forêts de l'état» 56.

7 TILL KONUNGEN. Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogs väsendet i riket för år Skogarne. Allmänna skogar. Kronoparlcemas ytvidd, som vid utgången af år J892 omfattade 3,446,015'25 hektar, har under berättelseåret ökats med 11, hektar och utgjorde sålunda vid årets slut 3,457, hektar. Denna ökning har uppstått: dels derigenom att vid tilländagången arrendeperiod kronoegendom i sin helhet eller del deraf blifvit till kronopark af satt, nemligen: i Skellefteå revir: af indragna militiebostället Sannanå n:o 4 eller Nyborg ett invid förutvarande kronopark beläget skifte, hektar; i Östra Jemtlands revir: återstående egor af det i Sundsjö socken belägna indragna militiebostället Stamnäs n:o 1 med Boda, hvars skogsmark förut blifvit till kronopark afsatt, hektar; Domänstyrelsens berättelse för år i Vestra Jemtlands revir: af indragna militiebostället Heljesund n:o 3 i Hallens socken hektar; i Grestriklands revir: indragna militiebostället Broddböle i Regnsjö socken hektar; i Kopparbergs revir: fäbodskogen till Holms indragna militieboställen i Stora Tuna socken hektar; i Marks revir: indragna civilbostället Preste- eller Thormundstorp i Surteby socken hektar; tillagdt kronoparken Gallåsen; i Dalslands revir: af indragna militiebostället Tobräckan med Tostebyn i Ors socken ett invid kronoparken Kroppefjell beläget skogsskifte hektar; i Vestbo revir: indragna militiebostället Mogård 11:0 1 med Jemnaryd i Långaryds socken 448'8o hektar; i Värends revir: af indragna civilbostället Kårestad östgötagård och Kårestad Lillegård med dera belägna torpen Hanalund och Skogslund, tillagdt kronoparken Kårestad, hektar; i Blekinge Ahus revir: af indragna regementsqvartermästarebostället Köpinge det s. k. Sandskiftet om I872 hektar; 1

8 II Allmänna skogarnes ytvidd. Skogshushållningsplaner. Afverkning och utsyning. i Hallands revir: det landshöfdingen på lön förut anslagna hemmanet Tyludden, beläget i närheten af Fammarps flygsandsfält i Sönderums socken, 37"81 hektar; samt indragna hospitalshemmanet Lilla Körshult, Stora Körshult och 01- lered Gummesgård i Nösslinge socken, 382'4 5 hektar; dels derigenom, att aftal på grund af nådigt bref den 18 februari 1888 träffats om öfverlåtelse till kronan af Vestanå sågverks stockfångstskog Rörtjernsmon i Viksjö socken af Vesternorrlands lan, h vilket område under året tillträdts af kronan, l, hektar; dels derigenom att jemlikt nådiga beslut af den 17 juni och 18 augusti 1893 förra krononybyggena Högtället n:o 1 om hektar och Granlunda om hektar, båda i Byske socken, återfallit till kronan; dels ock genom inköp af mark till bildande af nya eller utvidgning af ftldre kronoparker inom Österdalarnes, Karlstads, Askersunds, Testeras, Finspångs, Gotlands, Svältornas, Hunnebergs, Bohus, Jönköpings, Vestbo, Sunnerbo, Varenda och Blekinge Ahus revir, för hvilka markinköp, utgörande tillhopa 6.564'4 0 hektar, här nedan under rubrik»finanserna» närmare redogöres. Flygsandsplanteringarnes areal har under berättelseåret icke undergått förändring och utgör således 1,397'4 3 hektar. Öfverloppsmarkers och oafvittrade kronomarkers areal år sedan föregående berättelseår oförändrad oeh anses i enlighet med då lemnaåe uppgifter utgöra tillsammans 1,049,248'84 hektar. Kungsgårdar och andra för statsverkets räkning utarrenderade eller af kronan omedelbart disponerade egendomar hade vid utgången af år 1893 en sammanlagd utmarksareal af 218, hektar, motsvarande 224,918-16hektar föregående år; och har arealförändringen uppstått dels derigenom, att 47 kronoegendomar med en utmarksareal af 3, hektar blifvit försålda, dels derigenom att, såsom under rubriken»kronoparker» är nämndt, kronoegendomar i sin helhet eller delar deraf blifvit afsatta till kronoparker, sammanlagdt 3, hektar utmark, dels ock derigenom, att ett civilt boställe med en utmarksareal af hektar till statsverket indragits. Militiebostadsboställen med utmark hafva såsom vid föregående års slut en sammanlagd areal af hektar. Civila bostadshosiällen med utmark utgöra, sedan ett boställe under året indragits till statsverket, 10, hektar. Ecklesiastika med skogs- eller hagmark försedda boställen äro till antal och areal oförändrade och utgöra 2,523 stycken med en areal af tillhopa 342, hektar. Skogar till allmänna inrättningars hemman, hvilka vid 1892 års slut voro 596 med en ytvidd af 33, hektar, hafva till antal eller areal under året ej förändrats. Stockfångfitskogarne, hvilka under närmast föregående är utgjorde 176 stycken med en areal af 268, hektar, hafva under berättelseåret icke undergått annan förändring till arealen än att Vestanå sågverks stockfångstskog Rörtjernsmon, 1, hektar, öfverlåtits till kronan vid årets slut, och utgjorde således dessas areal 267, hektar. Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar utgöra liksom föregående år 38 stycken med en ytvidd af 40,603-7» hektar. Häradsattmänningarne, inberäknadt besparingsskogar eller allmänningar i Norrbottens, Gefleborgs- och Kopparbergs län, utgöra liksom föregående år 105 stycken med en areal af tillhopa 431,690'2 6 hektar. Nybyggens och kronohemmans skogar upptagas approximativt till 1,684 stycken med omkring 1,471,961'14 hektars ytvidd. Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarne utgör alltså enligt nu lemnade uppgifter vid berättelseårets slut 7,331,017'12 hektar, motsvarande 7,327,667'08 hektar föregående år. För 313 allmänna skogar hafva hushållningsplaner under året blifvit faststälda. Afverkning och utsyning â de allmänna skogar, från hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för under statens förvaltning stäld fonds räkning, hafva. enligt från skogstjenstemännen till Domänstyrelsen inkomna uppgifter, husbehofsvirket oberäknadt, haft följande omfattning: a) å kronoparker, flygsandsplanteringar, oafvittrade marker och utarrenderade hemman (Bil. 1 A, B och C):

9 Afrerkning och utsyning. III Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 1,060,860-9 kubikmeter (Bil. 1 A), och hvaraf omkring utgjordes af sågtimmerträd, utsynades öfvervägande delen eller tillsammans 963,1404 kubikmeter inom de norrländska länen och Dalarne. Till utsyningsberättigade utlemnades 23,084'4 kubikmeter, motsvarande 9,211-9 kubikmeter föregående år (Bil. 1 B). Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna byggnader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., beviljade utsyningar å allmänna skogar utgjorde under året 10,359-3 kubikmeter, motsvarande 23,1510 kubikmeter föregående år (Bil. 1 C). b) å boställskogar, af hvilkas behållna afkastning medel ingå till statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2): motsvarande belopp omfattade 9,847-1 kubikmeter år c) à stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och enskildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt och för kronans räkning försåldt virke har under berättelseåret utgjort (Bil. 6): Motsvarande belopp föregående år utgjorde 5,344s kubikmeter. d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under berättelseåret afverkats (Bil. 7): Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, hafva för denna fonds och boställshafvarnes räkning under år 1893 försålts (Bil. 3): motsvarande afverknmg ar 1892 utgjorde 26,444'5 kubikmeter. e) å häradsallmänningar, som förvaltas af skogsstaten, hafva dels till delegarnes omedelbara disposition, dels till diverse ändamål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m., utsynats följande belopp (Bil. 8): För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva jemlikt nådigt bref den 31 Mars 1876 försålts följande, genom berednings- och rensningshuggning afverkade, virkesbelopp (Bil. 4): Å ecklesiastika boställenas skogar hafva derjemte till kyrko- och prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof utsynats (Bil. 5):

10 IV Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. Virkespris. f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och kronohemman samt hemmun med inskränkt dispositionsrätt till skogen hafva på grund af 2 af nådiga förordningen den 18 September 1874, angående utsyning och försäljning af skogsalster från kronans skogar i Kopparbergs län och de norrländska länen, åt dertill berättigade utsynats (Bil. 9): Motsvarande afverkning under år 1892 utgjorde 573,359'9 I ofvan omförmälda utsyning är icke inräknadt hvad på grund af särskilda aftal rörande vissa stockfångstskogar blifvit utstämpladt. g) Af vrakek och bok hafva, efter ansökan från 207 innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats (Bil. 10): Är 1892 omfattade dylik utsyning respektive 4,351 och 4,800 ekar samt 821 bokar om tillsammans 8,078'6 bubikmeter. Efter derf tryckta stämning i den allmänna trävarumarknaden, som vid decenniets början var rådande, inträdde år 1892 en om ock ringa förbättring i konjunkturen. TJnder berättelseåret har denna gynsamma förändring fortgått och utöfvat ett fördelaktigt inflytande på virkesafsättningen i synnerhet inom de norra orterna. I Norrbottens distrikt hafva försäljningarna sålunda försiggått både lättare och till förhöjda pris. Af 481,518 sågtimmerträd, som under året utstämplats och utbjudits till försäljning å auktion, blefvo 429,636 afyttrade Medelpriset utgör för hela distriktet l kr. pr träd. Motsvarande siffra var I13 kr. för 1892 och 0.93 kr. för Högsta partipriset för timmerträd på rot nåddes inom Norra Arvidsjaurs revir med 3.5 kr., lägsta förekom i Södra Piteå med 0-20 kr. pr träd. I medeltal för revir taget, står Södra Arvidsjaur främst med 2 kr. för sågtimmerträd, motsvarande 2 kr. 90 öre för kbm; dernäst Norra Piteå revir med 1-76 kr. motsvarande 2 kr. 50 öre för kbm, och Norra Arvidsjaur med l - 63 kr., motsvarande 2 kr. för kbm.; lägst står Södra Piteå revir med 0.86 kr. pr träd, motsvarande 1 kr. 72 öre för kbm. Denna ordinarie afverkning har i vissa revir omfattat jemväl mindre träddimensioner, nemligen sådan å hyggen befintlig undertryckt eller skadad skog, som ansetts binderlig för återväxten; men eljest hafva de för beståndsvården nödiga rensnings- och ljushuggningarne företagits särskildt, enär utförandet i de flesta fall varit beroende af huruvida virket kunnat under hand afyttras. I följd af den ovanligt stränga kölden försenades afverkningarna ej obetydligt, men genom lagom djup snö och sent inträdande snösmältning medhunnos de för afverkning bestämda virkesposter med högst få undantag att fullständigt från skogen afforslas. Virkesftottningarna, fördröjda genom lågt vattenstånd, gingo dock efter upprepade vårregn i regel ganska tillfredsställande, och der virkesrester måste lemnas i vattendragen, uppgifves orsaken dertill hufvudsakligen varit brist på flottningsvandt manskap. Någon höstflottning har ej förekommit. Vesterbottens distrikt: Till försäljning och afverkning hafva utsynats af frisk skog endast bjelk- och sågtimmerträd, men af skadad eller föga tillväxande skog äfven mindre dimensioner i den mån de kunnat afsättas. Försäljningen har i allmänhet skett å offentlig auktion och per träd å rot. Der auktion icke egt rum, har försäljningen alltid föranledts af ansökan om virkesköp för något särskildt ändamål, såsom flottnings- och brobyggnader eller dylikt. Härjemte hafva af revirförvaltarne åtskilliga virkeseffekter, såsom torrfuror, brandskadade träd och tjärved försålts under hand. Försäljningsprisen under berättelseåret hafva i allmänhet visat sig jemförelsevis ^tillfredsställande, och har det virke, som utdrifvits till Angermauelfven med bivatten, betingat de fördelaktigaste prisen. I Burträsks revir, hvarest konkurrens vid virkesköp nära nog saknas, hafva inga antagliga anbud afgifvits, bvarför någon försäljning der ej kunnat ske. Medelpriset för timmer å rot utgjorde for hela distriktet 2-53 kr. mot kr. år 1892; högsta priset, i medeltal för revir räknadt, uppnåddes i Åsele med 3-4 o kr. för träd, motsvarande 4'88 kr. för kubikmeter; lägsta priset, likaledes för revir räknadt, i Degerfors med kr. för trädet, motsvarande kr. för kubikmeter. Högsta partipriset för timmerträd på rot nåddes å Åsele kyrkoherdeboställe med 5-19 kr.; lägsta priset utgjorde kronor. Snötillgången har visserligen varit lämplig för timmerårifningen inom distriktet, men en ovanligt sträng kyla, ofta i förening med hård blåst, har dock flerestädes försvårat skogskörslorna. Äfven for virkesflottningen hafva väderleksoeh snöförhållandena i allmänhet varit mindre gynsamma. Särskildt i mindre väl rensade bivatten har den gått dåligt, blifvit dyr och delvis måst inställas. Mellersta Norrlands distrikt: Förutom de ordinarie utsyningarne oeh försäljningarne å de allmänna skogarne hafva åtskilliga underhandsförsäljningar gjorts af revirförvaltarne. Medelprisen utgöra för å auktion försåldt virke; för hela distriktet 3-17 kr. för timmerträd, för Östra Jemtlands revir 5ss kr. fer timmerträd, motsvarande 6-50 kr. för kubikmeter (högsta medelpriset); för Norra Ångermanlands revir 2o" kr. för timmerträd, motsvarande kr. för kubikmeter (lägsta medelpriset). Kolningsprisen hafva varit så låga under året, att ingen velat åtaga sig kolning på ackord.

11 Virkets försäljning. Virkespris. v Utdrifningsförhållandena sägas hafva varit mycket ogynsamma på grund dels af djup snö och sträng kyla, dels af tidigt inträffande töväder, hvarigenom vanliga tiden för skogskörslorna betydligt afkortats. Till följd af ringa vattentillgång i de mindre vattendragen hafva flottningarne under året varit försvårade och fördyrade. Gefle-Dala distrikt: Virkesauktionerna hafva förut försiggått på ett flertal ställen inom afverkningsorteraa, hvarigenom man trott sig kunna påräkna lifligare spekulation och högre försäljningspris. Detta kostsamma förfaringssätt har emellertid ej visat sig medföra beräknad verkan, utan har antalet auktionsplatser inskränkts under berättelseåret och anses än ytterligare kunna utan olägenhet reduceras. Alla virkespartier af någon betydenhet hafva under året blifvit försålda. Högsta medelpriset å sågtimmerträd, för revir räknadt, har uppnåtts i Vestra Helsinglands revir med 5'5 7 kr. för träd, motsvarande 696 kr. för kubikmeter. Dernäst kommer Särna revir med 4-63 kr. pr träd, motsvarande 6-17 kr. för kubikmeter, hvilket förhållande torde få tillskrifvas verkningarna af Mora Venern-banan, invid hvilken, såsom vid Vansbro och Mora, flere betydande träförädlingsverk uppstått. Prisen inom Öster- och Vesterdalarnes samt Kopparbergs revir äro jemförelsevis låga: 2-92, och 2'8i kr. pr sågtimmer för reviren i uppräknad ordning. Högsta partipris erhölls för en post gröfre sågtimmerträd med 8 kr. stycket. Genom de forcerade timmerförsäljningarne från Orsa, Elfdalens och Särna besparingsskogar, anses virkesprisen i dessa socknar komma att hållas nere för en tid. En snörik vinter och lång vår sägas hafva gynnat virkesutdrifningarne, så att endast obetydliga partier af försålda skogseffekter återstå outdrifna. Beryslagsdistiiktet: Virket från trakt- och blädningshyggen har i allmänhet försålts å auktion. Med undantag för kronoparkerna i Enköpings revir, hvarest upphuggning i lämpliga sortiment af saluvirket visat sig ega märkliga fördelar, har den ordinarie skogsafkastningen afyttrats å rot; deremot har allt virket från hjelpgallringar och rensningshuggningar genom revirpersonalens försorg apterats på lämpligt sätt. I Elfdals och Vesterås revir hafva dock rensningshuggningarna blifvit utförda af köparne sjelfva, och liqviden erlagd efter stig eller långved såsom enhet. Äfven underhandsförsäljning, ombesörjd af jägmästarne, har förekommit i vissa fall. Försäljningsprisen på till försagning dugligt timmer hafva i allmänhet varit fullt tillfredsställande, medan åter prisen på yed- och kolvirke varit försvarliga eller låga. I Elfdals revir hafva de redan förut låga kolvedsprisen fallit med omkring 40 %, och särdeles låga fortfara prisen att vara äfven i distriktets östliga delar. Skälen till detta förhållande ligga med all sannolikhet i de tryckta jemkonjunkturerna och den ständigt ökade införseln af kol från Norrland såväl per jernväg som sjöledes. Eör sågtimmerträd å rot har priset, i medeltal för revir räknadt, varierat mellan högst 3'8 5 kr. pr träd för Örebro revir och lägst 1'78 kr. pr träd för Elfdals revir, samt mellan högst 5u8 kr. pr kubikmeter för Karlstads revir och lägst 2-23 kr. pr kubikmeter för örby hus revir. För hustimmerträd å rot har priset pr stycke visat sig högst i Enköpings revir med 2'61 kr. pr träd och lägst i Örbyhus revir med 1 kr. pr träd, motsvarande högst 5 - o9 kr. pr kubikmeter för Enköpings revir och lägst kr. pr samma måttenhet för Örbyhus revir. Priset å ved- och kolvirke på rot har varit högst i Enköpings revir med kr. pr kubikmeter och lägst i Elfdals revir med 37 öre pr kubikmeter. HjelpgaJlring har under året verkstälts å en areal af hektar, dervid erhållits ett virkesutbyte af 2, kubikmeter, som afyttrats för ett samfäldt bruttopris af 3, kr. Med frånräknande af kostnaderna för gallringen, hvilka stigit till 1, kr., uppkommer en nettobehållning af 2, kr., utgörande 19' 14 kr. pr hektar af den genomgallrade skogsarealen och lo9 kr. pr kubikmeter af det vid gallringen fallande virket. Bästa resultatet hafva hjelpgallringarna inom Köpings revir visat med 4-17 kronors nettobehållning pr kubikmeter, det sämsta deremot Karlstads revir, der hjelpgallringen gått med förlust, motsvarande 2-64 kr. pr kubikmeter. Virkets ntdrifning har inom Örebro och Vestmanlands län gynnats af riklig, men ej hinderlig tillgång å snö under vintern , hvaremot inom Vermlande län snötillgången under sagda vinter varit alltför stor utan tillräcklig underfrysning, så att virkestransporten häraf betydligt hindrats, under det att inom Upsala län oupphörligen inträffande yrväder lagt betydande hinder i vägen för en jemn och oafbruten virkesforsling. Medan derföre i de två förstnämnda länen så godt som allt försåldt virke från de allmänna skogarne kunde afföras, var inom de senare ej obetydligt dylikt virke qvarliggande, och som förvintern var snöfattig, torde vid årsskiftet åtskilligt afyttradt virke qvarstått oafverkadt. Östra distriktet: Underhandsförsäljning har egt rum inom Stockholms revir med ungefär 35 'i af försåldt virke, inom Ombergs revir med ungefär 67 %, inom Gripsholms, Daga, Jönåkers, Kinda och Gotlands revir med obetydliga belopp. Osålda till följd af brist på köpare eller för låga anbud blefvo några mindre virkesposter i Stockholms revir, afsedda att säljas under hand, samt några mindre dylika inom Kinda revir. Från Kinda häradsallmänning Gaddstigen äro på grund af Kongl. brefvet den 7 april 1893 försålda 8,880 timmerträd och 779 vrakträd för ett sammanlagdt belopp af 43,100 kr. Virkesprisen uppgifvas hafva bibehållit sig ungefärligen oförändrade i Stockholms och Gotlands län men något stigit i Södermanlanlands och Östergötlands län, särskildt beträffande ved. Virkesutdrifningen försvårades i Stockholms och Södermanlands län af djup snö i början af året men har i öfrigt fortgått obehindradt. Vestra distriktet: Virket har försålts dels å rot, dels upphugget till på de särskilda orterna för afsättning mest lämpliga sortiment, hvilket senare förfaringssätt förekommit hufvudsakligen i Vadsbo, Kinne, Slättbygds och Hunnebergs

12 VI Virkets försäljning. Virkespris. Väganlägging. revir. Inom det förstnämnda af dessa revir har en del sågtimmer före försäljningen försågats. Inom Marks, Dalslands och Vadsbo revir hafva ej samtliga för försäljning afsedda virkespartier kunnat afyttras på grund af alltför låga anbud. Virket har i allmänhet blifvit utbjudet på auktion; en del smärre poster hafva sålts under hand. Virkesprisen sägas ej hafva undergått någon egentlig förändring under berättelseåret. Ståndskog af alla sortiment har betalts högst i Kinne revir med 7-13 kr. pr kubikmeter, lägst i Dalslands revir med 1-94 kr. pr kubikmeter. För upphugget sågtimmer har å kronoparken Rådaås erhållits 832 kr., å kronoparken Furubacka 8-11 kr, samt å kronoparken Halle Hunneberg 8'02 kr. allt netto pr kubikmeter. Motsvarande siffror för dessa kronoparker voro under år 1892: 8'19, 6-61 och 796 kr. I följd af långvarig oeh sträng köld samt ymniga snöfall sägas årets första månader hafva varit särdeles gynsamma för skogskörslor, medan åter under årets senare vintermånader blid väderlek och dermed förbunden snöbrist hindrat eller omöjliggjort alla sådana. Smålands distrikt: Skogsafkastningen för året har uttagits genom trakthuggning, traktblädning och gallringar. Virkesförsäljningen sker hufvudsakligen på offentlig auktion förutom å Boda kronopark, der underhandsforsäljning nästan alltid eger rum. Endast undantagsvis säljes virket i upparbetadt skick, utan vanligen å rot. Köplusten och virkesprisen angifvas hafva varit ungefärligen lika med år 1892; möjligen har i vissa trakter en tendens till stegring kunnat iakttagas. En långvarig och snörik vinter gynnade i början af året virkesutdrifningen, men i slutet af året voro förhållandena mindre gynsamma, i följd hvaraf stora partier af höstens virkesförsäljningar ej kunde utdrifvas. Södra distriktet: Afverkningen under berättelseåret har verkställts hufvudsakligast genom trakthuggning och beredningshuggning hvarjemte i en ganska betydande omfattning afverkning af vrakek förekommit å för statsverkets räkning utarrenderade hemman och ecklesiastika boställen. Bokskogen inom distriktet afverkas dock genom blädningshuggningar, hvilka i mån af bokföryngringens fordran på ljus upprepas. Inom alla revir hafva derjemte hjelpgallringar i bokskog förekommit. Virkesförsäljningen har till större delen skett å rot och å auktion; före försäljningen upphugget virke har utgjorts endast af hjelpgallringsvirke. Försäljningsprisen hafva varit mycket vexlande, beroende på virkespostens beskaffenhet och belägenhet. I Malmöhus revir hafva prisen å ek varierat mellan 5-50 och 6s6 kr., å bok mellan 5-42 och 9'uo kr. samt ä afvenbok kr. allt på rot och pr kubikmeter. Upphugget hjelpgallringsvirke af bok och afvenbok har efter beskaffenhet och läge vexlat mellan 0.30 och 5'50 kr. netto. Inom Blekinge Ahus revir bar priset på ek, något blandad med bok, varit lägst 4 kr. och högst 5-gi kr.; på ek, blandad med tall och björk, 7-43 kr.; på bok 3-69 kr. samt på barrskog, öfvervägande timmer, lägst 3-12 kr. och högst 7-14 kr., allt på rot och pr kubikmeter. Bis- och gallringsvirke har inom detta revir betalts med loo à 1'55 kr. netto pr kubikmeter. Inom Engelholms revir har ek betalts med lägst 2-10 kr. och högst 4-60 kr., bok med kr. och barrskog med '3 9 kr. på rot och pr kubikmeter. Inom Hallands revir har barrskog betalts med I kr. samt ek, bok och björk öfver hufvud kr. pr kubikmeter och på rot. Med undantag för Malmöhus revir, der bättre bok och afvenbok betingat årets högsta pris inom distriktet, har bättre barrskog blifvit högst betald, detta företrädesvis i Blekinge Ahus revir. Försäljning af torftägt har äfven under berättelseåret förekommit. Virkesutdrifningen har gynnats af en dertill synnerligen lämplig vinter. Väganläggningar till skogsdriftens underlättande. Inom Torneå revir har spångläggning skett mellan Mettäjärvi och Apua samt Pyhäjärvi Pentäjä. I Norra Piteå revir har sträckan Eisliden Teleträsk med bivägen till Johannestorp, hvars brytning försiggått de senare åren, i det närmaste blifvit färdig efter schaktning, grusning och fasciners eller pålars nedläggande på sankare ställen, hvarjemte en bro blifvit byggd öfver Hvitbäcken. I Norra Arvidsjaurs revir har en ny väg blifvit uppbleckad och spånglagd mellan Grausjaur och Arjepluogssjöarna, hvarjemte reparationer och fyllnadsarbeten förekommit på äldre skogsvägar. Inom Elfdals revir hafva vägreparationer företagits på Öna kronopark, ecklesiastika utskogen Knappåsen och Stora Laggåsens stomskog. I Örebro revir hafva â Grönbo kronopark äldre vägar förbättrats å en sträcka af 2,300 meter. I Olands revir hafva transportvägarna från Rasbo och Olands häradsallmänningar samt utfartsvägen från kronoparken Högskogen förbättrats. I Kinda revir har å Ycke kronopark en ny vägsträcka om 1,052 meter blifvit grusad. I Tj nsts revir hafva tvenne väganläggningar af följande längd företagits: på kronoparken Norra Qvill 1,100 meter och på pastorsbostället Nynäs 380 meter. I Kalmar revir har reparerats 1747 meter väg å Ebbegärde kronopark, hvarjemte nya vägar hafva anlagts å Handbörds kronopark till en längd af 2,660 meter samt å indragna militiebostället Högsbytorp till en längd af 877 meter. Inom Ölands revir har å Boda kronopark ny väg anlagts å en sträcka af 377 meter, hvarförutom äldre vägar omgrusats och lagats på en längd af tillsammans 1,148 meter. Inom Jönköpings revir hafva tvenne broar öfver större kanaler blifvit ombyggda på Torrmyra kronopark och 3,400 meter gammal väg blifvit reparerade på Eckersholms kronopark. I Vestbo revir har å Lunnarsbo kronopark anlagts 246 meter ny väg, hvarjemte der samt på Kanhestra, Eemma och Karsholmens kronoparker äldre skogsvägar reparerats och dikats. Inom Sunnerbo revir har på Össjö kronopark vägförbättring skett. På indragna bostället Sundranäs har väg anlagts öfver en mosse och på indragna bostället Ekon grusats 750 meter väg och dikats 500 meter, hvarjemte nya vägar anlagts till följande längd: på indragna bostället JElickelsboda 175 meter och på indragna bostället Siggaboda 191 meter. I Värends revir har på Hvitlmlts kronopark en ny väg om 1,489 meters längd blifvit anlagd och en sträcka på 1,014 meter grusad, hvarförutom 71 meter väg på Kårestads kronopark blifvit gruskörd.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1894. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1897. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1899. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. IX. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1877. STOCKHOLM, 1879. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1905. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ

FINANSDEPARTEMENTETS KONTROLL- OCH JUSTERINGSBYRÅ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Brännvins tillverkning och försäljning. Underdånig berättelse af Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter för tillverkningsåren... Stockholm

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Skogsförsäkring VILLKOR S:2. Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se. Fastställt sept 1996

Skogsförsäkring VILLKOR S:2. Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se. Fastställt sept 1996 VILLKOR S:2 Skogsförsäkring Fastställt sept 1996 Ersätter S:1 Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7501_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-7501_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson Handel i och utanför Sverige Sanna Black-Samuelsson Kedjan i skogen Föryngring Inköp av skogsodlingsmaterial Tillväxt Avverkning Gallring, tillväxt (2-4 ggr) Föryngring Treårsmedeltal (2007-2009/10) visar:

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-6401_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer