Samverkan för en bättre miljö -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för en bättre miljö -"

Transkript

1 Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den 30 juli 2011 Ove Svensson Roger Orwén

2 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Bild på montering av ny belysning, från Halmstads kommuns hemsida Teknik- och Fritidsförvaltningen har under perioden bytt ut cirka 25 % av Halmstads kommuns belysningspunkter. Genom att äldre gatubelysningsarmaturer byttes ut till mer energisnåla alternativ, och trafiksignallyktor med lågvoltslampor byttes ut till lykthus med lysdioder, sparades energi och det blev samtidigt bättre ljus. Längre livslängd minskar bytesfrekvensen och därmed underhåll och transporter samt deponeringen av uttjänta lampor. Antalet fordons- och mantimmar beräknas minska som en följd av åtgärden från ca timmar till ca timmar. Deponeringen av uttjänta lampor beräknas minska med ca ljuskällor per år. Ytterligare en positiv effekt är minskad användning av bly. En utvärderingstrappa - från aktivitet till måluppfyllelse Logical Framework Approach (LFA) utgår från de aktiviteter som ingår i åtgärden. Inom åtgärden för energisnål gatubelysning utgjordes aktiviteterna av ett byte av armaturer för gatubelysning och av 669 trafiksignallyktor/tryckknappslådor, där energislukande ljuskällor ersätts av mer energisnåla alternativ. Aktiviteterna har tre omedelbara effekter, nämligen energibesparing, begränsning av användningen av bly samt ökad trafiksäkerhet på grund av bättre belysning. Utöver detta noteras på sikt besparingar på grund av minskat underhåll på grund av att LED-enheterna förväntas ha längre livslängd än de tidigare lågvoltslamporna. Resultatet av åtgärdens samlade effekter kan uppskattas till 2,17 GWh vilket överstiger det uppsatta målet med 56 procent. Genom att addera åtgärdens effekter och måluppfyllelse med

3 övriga åtgärders kan sedan hela programmets måluppfyllelse beräknas. För att förstå vad som ligger bakom åtgärdens effekter och graden av måluppfyllelse måste dessa relateras även till andra förhållanden som påverkar resultatet. I det här fallet till att kommunen bytte ut mer av armaturen genom att skjuta till egna medel. Hur aktiviteterna inom åtgärden bidragit till måluppfyllelsen visas i figur 7. nedan. Figur 7. Utvärderingstrappa utbyte av armatur och trafiksignallyktor Övergripande mål Genom att bedöma alla åtgärdernas måluppfyllelse kan hela programmet värderas. Mål Målet är det åtgärden syftar till att uppnå som energibesparing och reducering av förekomsten av bly i miljön Resultat Resultatet är en sammanfattande bedömning av de effekter respektive aktivitet antas leda till, utöver energibesparing minskat underhåll av armatur och trafiksignallyktor m.m. KUMULATIV FÖRÄNDRING Effekter Effekter är det som respektive aktivitet antas leda till. Exempelvis antas utbyte av armaturer leda till minskad elförbrukning och användning av bly. Aktiviteter inom åtgärden klimp-programmet genomför ett flertal aktiviteter inom varje åtgärd. BASLINJE - TILLSTÅND FÖRE ÅTGÄRDENS START För att kunna bedöma förändringar inom åtgärderna, är det viktigt att klargöra tillståndet vid åtgärdens start (baslinje). Halmstads kommun hade före Klimatinvesteringsprogrammet cirka belysningspunkter med en total elförbrukning om cirka 12 GWh. Det är i relation till detta som vi ska den minskade energiförbrukningen om 2,17 GWh. Den kan också relateras till en investeringskostnad om totalt 17,5 Mkr varav kommunen svarade för 70 och staten för 30 procent av kostnaderna. Energibesparingen vid utbyte av kvicksilverarmaturer uppkommer då de nya ljuskällorna av högtrycksnatrium, som har en effekt om 70 W, ersätter de gamla på 120 W. Till detta kommer en besparing när trafiksignalernas lågvoltslampor om 27 W byts till lykthus med dioder om 10 W. På utvärderingens hemsida har en ambition varit att belysa utvärderingens resultat med konkreta exempel. Det har ofta skett genom att knyta an till vardagslivet och den lokala stadsbilden. Betydelsen av vad det innebar att byta ut trafiksignallyktor hämtades till exempel från korsningen Laholmsvägen-Grönevångsvägen. Fordonssignaler, cykel- och gångsignaler hade i korsningen bytts till natriumljus och tryckknappslådorna från lågvolt till LED (lysdioder), vilket innebar en minskad förbrukning i korsningen från till kwh/år, vilket motsvarande en minskning med 76 %. Ett byte från gamla glödlampor till nya dioder i både trafiksignaler och tryckknappslådor kan ge besparingar motsvarande cirka ett halvt års energiförbrukningen hos en villa.

4 Måluppfyllelse Varje åtgärd, liksom Klimatinvesteringsprogrammet i sin helhet, har i ansökan angett en rad mål som skall uppnås. Det kan gälla i vilken omfattning en åtgärd bidrar till energibesparing, utveckling av ny teknik, ökad kunskap eller andra önskvärda tillstånd. Utbytet av armatur och signallyktor är i första hand en åtgärd för energibesparing. Denna förväntades ske genom minskad förbrukning av energi som en följd av utbytet av armaturer och signallyktor, men även som en följd av att det krävdes färre transporter för utbyte av armaturer och minskad deponering av uttjänta belysningspunkter. Till detta kom även en miljövinst genom att användningen av bly begränsades. Utbytet av armaturer och trafiksignallyktor har infriat målsättningen som angavs i ansökan till och med överskridit denna. En bidragande anledning är ökade investeringskostnader även om dessa belastat kommun och inte KLIMP. Reducering av miljöproblem som mål Elförbrukningen för Halmstads kommuns cirka belysningspunkter är betydande. Den uppgår till cirka kwh (12 GWh) och står därmed för cirka 2/3 av driftskostnaderna för kommunens offentliga belysning. Åtgärdens målsättning att minska energiförbrukningen med kwh/år, motsvarar en minskning med runt 12 procent av den totala förbrukningen under ett år. Miljömål anges inte alltid som tillstånd som skall uppnås, utan många gånger som problem som skall reduceras. Målen har då inte angetts utifrån vad som vore acceptabla förhållanden, utan i vilken grad man i vårt exempel lyckas begränsa energiförbrukningen och förekomsten av bly i våra produkter. För att göra resultaten begripliga för allmänheten och bidra till ett ökat engagemang måste åtgärderna relateras till vardagen och medborgarnas livsvärld. De måttenheter som används blir annars alltför abstrakta för flertalet medborgare. På utvärderingens hemsida har besparingen jämförts med förbrukningen hos normalstora villor. En normal villa antas använda cirka kwh/år, vilket innebär att åtgärdens minskning av energiförbrukningen skulle motsvara förbrukningen hos nära 96 normalvillor. Kvalitativa kommentarer En alltför långt driven förenkling av redovisningen av utfallet av åtgärderna och av programmet i sin helhet riskerar att trivialisera miljöåtgärderna. För att motverka detta har de kvantitativa måtten kompletterats med kommentarer som lyfter fram andra kvalitativa aspekter hos åtgärden. Energibesparingen sker via utbyte av kvicksilverarmaturer i gatubelysningen och utbyte av lågvoltslampor i trafiksignaler. Där totalt 160 fordonssignaler och 240 cykel-/gångsignaler kommer att bytas. Samtidigt innebär förändringen kvalitativa förbättringar som förtjänar att lyftas fram. De flesta platser har fått bättre belysning. Tidigare armaturer hade ofta slitna glas som hindrade spridning av ljuset. De nya lamporna har även ett bättre spektra, vilket också ökar

5 spridningen. Bättre synbarhet hos trafiksignalerna genom övergången till LED-belysning har också ökat trafiksäkerheten. Sammanfattande diskussion och värdering En bidragande anledning till åtgärdens lyckade resultat har varit engagemanget och kompetensen inom organisationen. Åtgärden med utbyte av armaturer och lampor i trafiksignaler har skett i enligt med planerna. Det har upplevts som ett tacksamt projekt med klara och tydliga besparingar för miljön och på sikt även för ekonomin. Åtgärden har kunnat göras med befintlig organisation och teknik, inga större omändringar har varit nödvändiga. Förutom energibesparing leder den nya mer uthålliga tekniken till färre transporter för underhåll, minskad deponering och mindre användning av bly. Till de svårigheter man stött på hör att vissa armaturbyten i gatubelysningar kräver större insatser, även stolpen kan behöva förändras, genom att till exempel såga av s.k. metkroksstolpar. Kostnader som dock ingick i projektets kalkyl. Teknik- och fritidsförvaltningen har tidigare arbetat med utbyte av armatur, organisationen var därmed redo att jobba från start. Det är även beprövad teknik som inte kräver särskilda tillstånd. Det har också underlättat att förvaltningens egna anställda har kunnat utföra stora delar av jobbet. Förvaltningen fortsätter byta ut armaturer och signallyktor till 2013, men i lägre takt än inom ramen för Klimp. Annat som driver på utbytet är ett statligt krav om att kvicksilverlampor ska vara utbytta till år När det gäller frågan om åtgärdens lönsamhet, som bl.a. diskuterades av Vägverket inför bedömningen av Halmstads kommuns ansökan om medel för åtgärden, kan denna betraktas ur olika perspektiv. Kostnaderna varierar om utbytet sker i takt med normalt underhåll, eller om detta sker för stora delar av armaturerna och trafiksignallyktorna på en gång. En massiv satsning av det slag som skett inom Klimp där armatur och trafiksignallyktor byts ut oavsett sitt skick kan inte jämföras med det normala utbytet som sker i samband med det årliga underhållet. För lönsamhet vid utmönstring av armatur och trafiksignallyktor i den omfattning som skett inom åtgärden krävs sannolikt anslag av det slag som skett inom Klimp. Ett ställningstagande som för övrigt också gjordes av Rådet för investeringsstöd. Utbyte av armaturer och trafiksignallyktor i stor skala kan även innebära begränsningar att successivt kunna ta vara på ny teknik inom området. En satsning av det slag som skett inom Klimp och denna åtgärd måste därför kombineras med framtidsbevakning av de nya alternativ som tas fram. Inom åtgärden har ljusmarknaden bevakats för att redan nu kunna identifiera ny alternativ teknik inom belysningsområdet. En sådan teknik är s.k. longlife-lampor. Dessa har under programperioden börjat införas i flera ytterområden, vilket leder till att transporter för underhåll ytterligare minskas. Det pågår även utvecklingsarbete inom LED-tekniken, vilket kan innebära fler byten framöver.

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner www.vti.se/publikationer VTI rapport 786 Utgivningsår 2013 Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner Annika K Jägerbrand Kerstin Robertson Hans B Andersson

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

VAN Verktyg för anställning

VAN Verktyg för anställning VAN Verktyg för anställning Utvärdering av samverkansprojektet VAN för ungas ökade konkurrenskraft och etablering i arbetslivet, ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden Ove Svensson, fil dr Wigforssgruppen

Läs mer

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji!

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji! t/> C%H O *TV> Bilaga SID I (30) Till Stockholms stadsledningskontor Finansavdelningen, Klimp Diarienummer för ursprunglig ansökan: 433-509/2005 Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer