Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013"

Transkript

1 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys (LCC). Inledning Höga krav på säkerhet och trygghet i trafik- och stadsmiljöer gör att behovet av god ljuskvalitet är stort. Samtidigt utgör utomhusbelysning den näst största posten i svenska kommuners drift- och underhållskostnader var av elanvändningen står för merparten. Belysning ger också upphov till negativ miljöpåverkan som framför allt är kopplad till elanvändningen. Hälften av den svenska vägbelysningen är gammal och i behov av modernisering. En av de vanligaste ljuskällorna i gatubelysning, tack vare deras långa livslängd, är kvicksilverlampor. Men på grund av högt kvicksilverinnehåll och lampornas ineffektivitet har dessa börjat fasas ut och från och med 2015 är de helt förbjudna inom EU. Sistnämnda är ytterligare en anledning till att börja planera för alternativa lösningar. Med genomtänkta beslut baserade på behov, val av system, dimensionering, planering och kostnadsanalyser finns en stor besparingspotential för att minska belysningssystemens miljöbelastning och totala kostnad. Enligt beräkningar från Energimyndigheten kan energianvändningen sänkas med upp till ca 80 %. Vägbelysningens totala energianvändning i Sverige är idag ca 1,5 TWh per år. Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 I samband med upphandling och planering av vägbelysning för ca 3 km länsväg genom en tätort gjordes en jämförelse mellan fyra olika alternativa nya lösningar. Även möjligheten att låta befintligt system vara kvar ingick i utvärderingen. Samtliga alternativ, utom ett, utgick i första hand från belysningsbehovet och är därför jämförbara avseende det funktionella perspektivet. Ett alternativ utgick huvudsakligen från form och design och gav mindre uppmärksamhet till kompetens om energieffektiv belysningsplanering. Alternativen var följande: 1) Befintlig armatur behålls. Investeringskostnaden omfattar endast nya ljuskällor. Troligt är att detta scenario behöver kompletteras med framtida kostnader för utbyte av armaturer allt eftersom dessa går sönder.

2 2) Befintligt system byts ut mot modern. men motsvarande konventionell utrustning med högtrycksnatrium Long Life som ljuskällor. 3) Tredje och fjärde alternativen baseras på de mest moderna LED belysningssystemen. Ett av dessa system är dessutom utrustat med styrsystem med två effektnivåer som anpassas utifrån ljusbehov. Tabellen nedan jämför livscykelkostnaderna mellan de olika alternativ som togs fram vid planeringen av vägbelysningen. Exemplet är beräknat på 25 års drift (4000 h/år) och justerad utifrån årlig real ränteförändring och prisändring utöver inflation. Investeringskostnaden inkluderar armaturer, ljuskällor och installation. Underhållskostnaderna inkluderar löpande underhåll och byte av uttjänta ljuskällor. Elpriset är räknat på 1 SEK/kWh och koldioxidutsläppen utifrån nordisk elmix perioden , 90 g CO 2 /kwh. Befintligt system Nytt system motsvarande befintligt LED LED med styrsystem (två effektnivåer) Designprofil Ljuskällor Natrium Natrium LL LED LED Keramisk metallhalogen Antal armaturer (st.) Installerad effekt inkl. driftdonsförluster (W) / Energianvändning (MWh/år) 21,0 24,1 14,8 12,7 33,6 Ljuskällans livslängd (h) Kostnader Investeringskostnad (SEK) Energikostnad 25 år (SEK) Kostnad ljuskällor 25 år (SEK) * Underhållskostnader 25 år (SEK) TOTAL KOSTNAD (25 år) Årlig driftskostnad och klimatpåverkan Årlig klimatpåverkan kg CO Årlig elkostnad, drift (SEK) * Ljuskällornas livslängd är längre än 25 år vilket gör att de inte behöver ersättas under 25 års drift, där av att kostnaden är 0 SEK.

3 Total kostnad 25 år (SEK) Total kostnad för fem alternativa belysningssystem för länsväg Underhållskostnader Kostnad ljuskällor Energikostnad Investeringskostnad Befintligt Nytt motsvarande (högtrycks- befintlligt natrium) (högtrycksnatrium Long Life) LED LED Designprofil styrsystem (metallhalogen) Belysningssystem Resultat livscykelkostnader samt miljönytta Först och främst går det att konstatera att förslaget med fokus på design resulterade i väsentligt högre kostnader för samtliga poster avseende investering, energi, ljuskällor och underhåll. Den totala kostnaden för detta förslag blev drygt 2,5 gånger högre än övriga alternativ. Sannolikt är det dessutom den lösning som sämst uppfyller belysningsbehovet. I denna lösning är avsaknaden av kompetent belysningsplanering påtaglig. Övriga system hamnar på ungefär samma totalkostnad över 25 år. Vid jämförelse mellan de konventionella systemen med högtrycksnatrium (befintligt och nytt motsvarande system i tabellen) och modern LED utrustning framgår att sistnämnda system är dyrare vid inköp. Systemet med styrsystem och längst hållbarhet på ljuskällorna är dyrast. Trots detta blir totalkostnaden ungefär densamma tack vare LED systemens låga energianvändning och ljuskällornas långa drifttid. LED teknikens låga energianvändning medför också en årlig reduktion av klimatpåverkan med mellan ca 550 och 1020 kg CO 2 /år. Normal avskrivningstid på vägbelysning är ca 33 år men exemplet är baserat på 25 års drift vilket innebär att det finns ytterligare besparingspotential tack var de låga driftskostnaderna för LED systemen.

4 Årlig klimatpåverkan (kg CO2) Om nuvarande trend med sjunkande investeringskostnad och stigande elpriser dessutom håller i sig är det troligt att LED systemen, förutom fördelar avseende minskad energianvändning och klimatpåverkan, också kommer bli de mest ekonomiskt fördelaktiga. Det slutgiltiga valet i exemplet ovan blev LED med styrsystem Årlig klimatpåverkan från fem alternativa belysningssystem Befintligt (högtrycksnatrium) Nytt motsvarande befintligt (högtrycksnatrium Long Life) LED LED styrsystem Designprofil (metallahalogen) Belysningssystem

5 Årlig elkostnad för drift (SEK) Årlig elkostnad (drift) för fem alternativa belysningssystem Motsvarar även årlig energianvändning i kwh Befintligt (högtrycksnatrium) Nytt motsvarande befintligt (högtrycksnatrium Long Life) LED LED styrsystem Designprofil (metallahalogen) Belysningssystem Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för utomhusbelysning Miljöstyrningsrådet upphandlingskriterier för utomhusbelysning omfattar produkter avsedda för utomhusbelysning i trafikmiljö. I trafikmiljö inkluderas belysning för vägar, trottoarer och cykelbanor. Kriterierna ger dig vägledning för att ställa krav på belysningssystemens energieffektivitet samt dess planering och projektering. Syftet är att med stöd av kriterierna kunna ställa relevanta krav och upphandla utrustning och tjänster som säkerställer utomhusbelysning av god kvalitet, minskad negativ miljöpåverkan och sänkta kostnader. Miljöstyrningsrådets verktyg för beräkning av belysningens livscykelkostnader gör det också möjligt att med ekonomiska argument finna den mest attraktiva lösningen. Stigande elpriser, teknisk utveckling och sjunkande investeringskostnader gör att återbetalningstiden för energieffektiv utomhusbelysning är relativt kort. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ger vägledning inom: Energieffektivitet - Kriterierna inkluderar krav på ljuskällornas energieffektivitet och livslängd. Krav finns även avseende driftdonets energieffektivitet och utrustning avseende ljusreglering, armaturens kapslingsklass och möjlighet till individuell styrning och styrsystem för ljusreglering.

6 Projektering - Vilka krav är lämpliga att ställa kring projektering av utomhusbelysning och tillhörande tjänster? Till exempel att belysnings- och elkonsulter ska ha relevant kompetens, och kunskap om energimedveten designprocess och livscykelkostnadskalkyler. Entreprenad - Använd kriterier och kontraktsvillkor för att säkerställa att entreprenaden har ett systematiskt miljöarbete som säkerställer låg miljöpåverkan och ständiga förbättringar vid utförande av utomhusbelysningsentreprenaden. Detta inkluderar bland annat rutiner för säker och korrekt hantering av både avfall och kemiska produkter samt tydlig rollfördelning kring ansvar och uppföljning. Övrig miljöpåverkan - Flera ljuskällor innehåller fortfarande den giftiga tungmetallen kvicksilver. Med stöd av kriterierna kan du minska mängderna av tungmetallen och även bidra till utveckling och efterfrågan av kvicksilverfria alternativ. LCC - Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg (Livscykelkostnad) för utomhusbelysning hjälper dig att beräkna besparingspotentialen för en ny anläggning eller vid produktutbyte. Underlaget kan med fördel användas i anbudsutvärderingen.

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Livscykelkostnad Lifecycle Cost

Livscykelkostnad Lifecycle Cost Livscykelkostnad Lifecycle Cost Klas Andersson Johannes Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen, Maskiningenjör med inriktning

Läs mer