Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt arbete kring livscykelkostnader"

Transkript

1 Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

2 Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad under hela den förväntade nyttjandetiden.

3 Livscykelperspektivet Livscykelperspektivet syftar till att se en vara eller tjänst ur ett bredare perspektiv. Att tänka ur ett livscykelperspektiv är ett allmänt förhållningssätt snarare än någon direkt beräkningsmetod och representerar en bredare syn på en produkt eller tjänst. Ett vanligt begrepp i dag som symboliserar livscykelperspektivet är vaggan-till-graven. Det finns flera dimensioner man kan koppla till en livscykel men ur ett hållbarhetsperspektiv talar man om miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Att beräkna livscykelkostnader inom offentlig upphandling berör främst det ekonomiska perspektivet av hållbarhet och då kallar man detta för livscykelkostnader (LCC). LCC är en förkortning av den engelska benämningen Life cycle costing. Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad under hela den förväntade nyttjandetiden. Genom att lyfta blicken från inköpspriset och även inkludera framtida kostnader för exempelvis drift och underhåll får man en tydlig bild av vad inköpets faktiska kostnad blir. 3

4 Vad är LCC Med livscykelkostnader avses alla kostnader som uppstår under användningsfasen av en vara eller tjänst. Att tillämpa LCC i offentlig upphandling innebär att man beräknar en totalkostnad utifrån de kostnader som är förknippade med ett kontraktsföremål som belastar organisationen under nyttjandetiden. Beroende på vad man köper finns det flera olika typer av kostnader som man kan inkludera. Beräkningar kan göras med hjälp av LCCkalkyler och på så sätt får man en uppskattad totalkostnad för sina inköp och kan utifrån det fatta långsiktigt ekonomiskt kloka beslut. Ibland används ordet totalkostnader eller TCO (Total Cost of Ownership) när man talar om livscykelkostnader (LCC). Det finns olika alternativ på vad som inkluderas i en LCC men en generell formel för LCC kan beskrivas som: LCC = Grundinköp + drift + underhåll + övrigt restvärde LCC ANVÄNDBART INOM MÅNGA OMRÅDEN En LCC kan exempelvis användas genom att jämföra leasing mot köp. Man kan även använda en LCC för att jämföra en konventionell vara gentemot ett miljöanpassat alternativ för att jämföra kostnaderna över tid. LCC tillämpas i dag främst vid inköp av produkter eller tjänster som använder mycket energi, bränsle eller vatten i användarfasen. Det är även lämpligt att använda sig av LCC-kalkyler vid inköp av produkter som påverkar användningen av energi, exempelvis luftfilter. Områden där LCC kan tillämpas är dock betydligt fler än ovan, och metoden har stor utvecklingspotential. Till exempel kan det vara användbart för upphandling av tjänster där man i dag inte analyserar utifrån ett livscykelperspektiv. 4

5 LCC ELLER LCA? Det är vanligt att en LCC blandas ihop med en LCA (Life Cycle Analysis) där man tar hänsyn till miljöaspekten. Medan en LCC beaktar de ekonomiska, monetära, kostnaderna beaktar en miljö-lca miljöpåverkan genom exempelvis en beräkning av koldioxidutsläpp (CO2). Det är också skillnad i tidsperspektiv mellan dessa två aspekter. Medan en miljö-lca inkluderar miljömässig påverkan under hela livscykeln, vaggan-till-graven, så är en LCC ofta är begränsad till användningsfasen (nyttjandetiden). ATT INKLUDERA EXTERNA KOSTNADER En LCC tar i de flesta fall inte hänsyn till externa effekter på miljön, men så kallade externaliteter kan inkluderas i en LCC om man så vill. Det går alltså att inkludera delar som ligger utanför användningsfasen. Genom att sätta ett pris på miljöpåverkan eller övrig påverkan som belastar samhället kan man lägga till dessa som en komponent i kalkylerna. Att inkludera externa kostnader är ett sätt att ta hänsyn till de kostnader som idag inte ingår i inköpspriset, exempelvis kostnader för miljöförstörande utsläpp. KOMPLETTERA MED ANDRA KRAV En LCC-kalkyl är ett verktyg som fokuserar på, och utvärderar utifrån, det ekonomiska perspektivet och därför behöver LCC-kalkyler i upphandlingar kompletteras med andra krav gällande exempelvis kvalitet och miljö. 5

6 Varför tillämpa LCC? Långsiktiga inköp ger lönsamhet över tid Livscykelkostnader tillämpas när man vill utvärdera investeringar över tid och för att jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid. I dag utgår organisationer alltför ofta från inköpspris vilket kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. Det är viktigt att se inköpspriset som ett av flera kostnadselement för inköp. LCC-kalkyler är ett mycket bra verktyg för att identifiera den besparingspotential som ofta finns i låga drift- och underhållskostnader. Främja hållbar upphandling Livscykelkostnader är en metod som, oavsett organisationens miljömässiga ambitioner, kan användas som beslutsunderlag för att fatta långsiktigt ekonomiskt kloka beslut. På så vis främjar LCC en hållbar användning av skattemedel. Genom att använda sig av LCC går man bort från ett lägsta pristänk inom upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad. Därmed får man ett bredare livscykelperspektiv och upphandlingen kan eventuellt även leda till så kallade win-win -situationer där ekonomi såväl som miljö premieras. LCC kan med fördel tillämpas vid anbudsutvärdering där livscykelkostnaden ligger till grund för tilldelning i stället för inköpspriset. LCC kan därför ses som en bra metod för att främja en hållbar offentlig upphandling. Vinster för organisationen internt LCC kan ge en bättre förutsägbarhet gällande ekonomi och förbrukning av resurser på längre sikt. LCC ger även en ökad medvetenhet kring vilka resurser som krävs för att göra en god affär, inklusive uppföljning och avtalsförvaltning. Det ger en ökad medvetenhet om affärens totala kostnad och lämpar sig därför som beslutsunderlag. 6

7 TÄNK PÅ! Det är även viktigt att identifiera fallgropar som kan uppstå i arbetet med LCC. Exempelvis så kan det vara svårt att tydligt identifiera vad som ingår i de olika kostnadsparametrarna och man kan riskera att kostnader räknas på ett felaktigt sätt. Detta resulterar i att upphandlingen inte blir transparent och likabehandlande. Det är också viktigt att komma ihåg att ju längre tidsperspektiv, desto mer osäkra blir beräkningarna. Här spelar val av ränta en stor roll och det är viktigt att organisationen analyserar sina beräkningar. Gör gärna en känslighetsanalys för att uppmärksamma osäkerheter. BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV LCC I DAG I dag används LCC-kalkyler i begränsad utsträckning inom den offentliga upphandlingen. En undersökning från visar att enbart 42 procent av upphandlande organisationer använder livscykelkostnadsberäkningar i upphandlingar där det anses vara relevant. Undersökningen visar även att LCC används mindre i statliga myndigheter än i kommun och landsting.. Den begränsade användningen av LCC beror på en rad frågeställningar som bland annat berör de interna processerna i en organisation. Flera rapporter och utredningar återkommer till hinder för användningen av LCC som kan relateras till det interna arbetet med mål och budget. Exempel på detta är problematik utifrån budgetarbetet som ofta premierar kortsiktighet istället för långsiktighet och separerar kostnader för drift från investeringskostnader. Det finns även en osäkerhet kring val av parametrar som ränta och livslängd (nyttjandetid). 1 Naturvårdsverket. Miljöanpassade inköp. Rapport

8 Hur kan man använda LCC i inköpsprocessen? Livscykelperspektivet och arbetet med livscykelkostnader kan användas innan inköpsprocessen för organisationens övergripande planering såväl som i den enskilda upphandlingen. Innan inköpsprocessen har LCC en koppling till organisationens strategi och styrning. Detta illustreras nedan av den underliggande stora pilen, vilken är i fokus i denna skrift

9 1. Ta hänsyn till målarbete och budgetprocess I stegen innan inköpsprocessen bör man fokusera på att arbetet med LCC ska stämma överens med organisationens strategi och styrning (exempelvis målarbete och budgetprocess). Här kan man även säkerställa så att organisationens rutiner underlättar för arbetet med LCC i inköpsprocessen. 2. Få bättre kontroll över investeringar I förarbetet, såsom i behovsanalysen, kan LCC användas för att tidigt få en klar bild över affärens totala kostnader under hela avtalsperioden och därmed bättre kontroll över organisationens investeringar. 3. Använd LCC som tilldelningskriterium I förfrågningsunderlaget kan LCC-beräkningar användas som ett tilldelningskriterium vid upphandling av produkt eller tjänst med förväntad hög kostnad för drift och underhåll. 4. Utvärdera anbud och priser I en anbudsutvärdering kan LCC-resultatet vara en del av bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 5. Följ upp de faktiska kostnaderna I uppföljning under kontraktsperioden kan man kontrollera att de faktiska kostnaderna överensstämmer med det som angivits i det vinnande anbudet. Kontraktsvillkor gällande kompensationer eller liknande bör skrivas in i förfrågningsunderlaget. 9

10 LCC som beslutsunderlag Alla inköp som har till syfte att användas i framtiden kan betraktas som en investering och man kan använda sig av investeringskalkyler för att beräkna kostnaden för en investering gentemot den framtida avkastning som investeringen ger. LCC-kalkyler grundar sig på företagsekonomisk metodik för investeringskalkylering. I företagsekonomiska begrepp anses en investering vara att i dag betala för något som förväntas ge framtida intäkter. En LCC-kalkyl i offentlig upphandling har inte det primära syftet att beräkna en framtida avkastning men bygger på samma grundprincip som en företagsekonomisk investeringskalkyl, nämligen att pengar har ett tidsvärde. Man kan se jämförelserna i en investeringskalkyl som växelkursen mellan pengar i dag och pengar i framtiden. En LCC-kalkyl är oftast baserad på den så kallade nuvärdesmetoden men kan även bygga på andra typer av investeringskalkyler. Nuvärdesmetoden används för att räkna om förväntade utgifter och eventuella intäkter till ett nuvärde för att kunna jämföra framtida kostnader med dagens kostnader. Detta gör det möjligt att jämföra produkter och tjänster på ett likvärdigt sätt över tid eftersom man jämför den totala kostnaden över nyttjandetiden i stället för ett inköpspris. En LCC kan fungera som ett beslutsunderlag och kan underlätta för organisationens strategiska planering. EKONOMISKA PARAMETRAR I EN LCC-BERÄKNING En LCC-beräkning inkluderar en del parametrar som är rent ekonomiska och som bör tas fram i samarbete med organisationens ekonomifunktion så att de stämmer överens med organisationens övriga planeringsarbete kring, och beräkningar av, investeringar. 10

11 Livslängd/nyttjandetid (antal år) Livslängd är en av grundstenarna i en LCC-beräkning och beskriver hur länge en produkt ska användas. Antal år som kalkylen grundar sig på bör vara baserat på den uppskattade tiden som produkten kommer att användas, inte den faktiska livslängden så att det stämmer överens med investeringsbudgeten. I bokföringsekonomiska termer talar man om nyttjandetid. Ur ett miljöperspektiv är det dock viktigt att fundera över produkters faktiska livslängd gentemot den uppskattade nyttjandetiden Kalkylränta För en nuvärdesomräkning behöver organisationen bestämma vilken ränta man ska utgå ifrån, den så kallade kalkylräntan. Ibland kallas kalkylränta även för diskonteringsränta. Det är upp till varje organisation att bestämma vilken kalkylränta man sätter. Kalkylräntan kan vara nominell eller realränta. Det är vanligt att man i upphandlande organisationer använder sig av internräntan som kalkylränta i LCC-beräkningar. Det viktigaste är att man gör ett medvetet val av kalkylräntan inom organisationen så att man arbetar konsekvent och kan jämföra olika kalkyler som används internt. Osäkerhet i parametrarna I en LCC-kalkyl finns det flera parametrar som påverkar utfallet. Ett exempel är nyttjandetid där en kortare livslängd ger större vikt åt inköpspriset medan en längre livslängd ger större vikt åt drift- och underhållskostnader. Andra parametrar som påverkar utfallet är exempelvis kalkylränta och driftkostnader. Osäkerheten kan man uppmärksamma i en känslighetsanalys där man jämför utfallet utifrån olika värden av parametrarna. Det är viktigt att komma ihåg att känslighetsanalysen inte återger verkligheten utan speglar bästa och värsta scenario. Det viktigaste är att medvetet välja värden på kalkylens parametrar utifrån organisationens förutsättningar. 11

12 Arbeta strategiskt med LCC Vid rätt förutsättningar kan livscykelkostnader användas som beslutsunderlag vid inköp såväl som ett verktyg för att nå organisationens översiktliga mål. Genom att arbeta strategiskt med LCC i stegen innan inköpsprocessen kan förutsättningarna öka för att uppnå den goda affären. PLANERA PÅ RÄTT NIVÅ Resursanvändning och budgetering är faktorer som diskuteras på en högre nivå i en organisation än planering av den enskilda upphandlingen och även inköpsprocessen. Därför bör planering av LCC utgå ifrån hela organisationens resursanvändning och budgetering. För att LCC ska optimeras behövs därför beslut om resursanvändning och budgetering grundas på en förståelse för LCC. Det krävs således att ledningen förstår hur LCC kan bidra till organisationens mål och ger rätt förutsättningar så att LCC kan komma in tidigt i organisationens arbete. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE Att utgå från ett livscykelskostnadsperspektiv kan hjälpa organisationen att nå sina övergripande mål inom hållbarhet, för ekonomi såväl som miljö och sociala aspekter. LCC bör inte ses som ett komplement till, utan som en del av, det strategiska arbetet. Genom att arbeta strategisk med LCC i sin organisation kan man öka den interna förståelsen för totalkostnader och därmed underlätta för medarbetarna i samband 12

13 med inköpsprocessen samt nyttja resurser mer effektivt. För att verktyg som LCC ska kunna bidra till måluppfyllelse är det viktigt att ledningen förstår fördelarna med LCC och kan ge verktyget prioritering inom organisationen. En LCC-kalkyl kräver kunskap om vad som ska upphandlas vilket kräver ett deltagande inom hela organisationen. Att lägga in LCC i styrdokument på en högre nivå får naturligtvis en större tyngd i organisationen. Var besluten fattas i den enskilda organisationen beror på styrmodell. Exempelvis fattas beslut om en policy i en kommun av kommunstyrelsen medan en riktlinje kan antas av förvaltningschef eller kommunchef. GLÖM INTE! Utvärdera och revidera er interna arbetsprocess vid behov! 13

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Hur en organisation arbetar med LCC kan se olika ut beroende på förutsättningar. Men oavsett förutsättningar finns det ett par framgångsfaktorer som har identifierats för hur LCC kan bidra till att skapa den goda affären: Ansvar Koppling till målarbetet Koppling till budgetprocessen och rutiner för ekonomiska parametrar Resurser Samarbete internt Riktlinjer och arbetsplan 14

15 STRATEGISKA TIPS Ansvar För att arbetet med LCC ska fungera på en strategisk nivå är det viktigt att det finns ett tydligt uttalat ansvar för frågorna. Det kan vara till fördel om en enhet inom organisation får ett särskilt utpekat ansvar för arbetet med LCC samt för att följa upp detta. Inom den enheten kan man sedan utse en särskilt ansvarig som driver arbetet. TIPS: Utse en samordnande enhet inom organisationen som äger arbetet med LCC. Eventuellt kan man även utse en LCC-ansvarig inom den samordnande enheten som leder och följer upp arbetet. Var tydlig med ansvarsfördelningen eftersom arbetet med LCC berör flera olika delar av organisationen. Mål LCC har stor potential att bidra till organisationens mål. Vilka delmål som gäller för arbetet med LCC beror på ambitionsnivå och bör kopplas till organisationens övergripande mål. LCC bör inkluderas i styrdokument för att tydliggöra hur LCC spelar en avgörande roll för verksamhetens inköp och måluppfyllelse. TIPS: Synliggör LCC som ett potentiellt verktyg redan i organisationens övergripande styrdokument som policy- och strategidokument för miljö/klimat/energi eller inköp. Exempelvis klimatstrategi eller inköpspolicy. Bryt ner de övergripande målen för LCC i verksamhetsplaneringen. Målen behöver brytas ned till aktiviteter för att kunna tillämpas i verksamheten. 15

16 Budget En LCC-kalkyl visar helheten av ett inköp eftersom den tar hänsyn till initiala investeringar såväl som till löpande kostnader såsom drift- och underhåll. Detta betyder att en LCC berör både investeringsbudget och driftbudget. Användningen av LCC som beslutsunderlag för inköp kan betyda att belastningen mellan investerings- och driftbudget skiftar vilket ökar vikten av att planera för LCC redan i steget före inköpsprocessen. Exempelvis kan en utvärdering med LCC resultera i att investeringen bli större än planerat medan driften blir billigare. I budgetarbetet är viktigt att ha en förståelse för hur LCC fungerar och skapa spelrum för eventuella skiftningar mellan olika delar i budgeten. Utöver budgetens planering finns det flera ekonomiska parametrar (exempelvis kalkylränta och livslängd) som är avgörande för utfallet i en LCC-kalkyl. Osäkerhet kring de ekonomiska parametrarna är en stor orsak till varför användningen av LCC inom offentlig upphandling är begränsad. De ekonomiska parametrarna bör beslutas tillsammans med ekonomiavdelningen för att stämma överens med organisationens övergripande budgetarbete. TIPS: Gör en behovsanalys i samband med budgetarbetet för att identifiera kommande investeringar och projekt där LCC kan tillämpas. Ta fram rutiner tillsammans med ekonomiavdelningen för hur de ekonomiska parametrarna beslutas och uppdateras. En sådan rutin kan innehålla information om: - vilken kalkylränta som ska tillämpas - hur och när kalkylräntan ska revideras - hur nyttjandetiden (livslängd) bestäms - vilka schablonvärden som ska användas för driftkostnader såsom energipriser - intern ansvarsfördelning. 16

17 Resurser För att LCC ska kunna bidra till bra inköp krävs att inköpsenheten får ett tydligt mandat att arbeta med LCC och att det finns avsatta resurser. Hur stora resurser inom en organisation som ska arbeta med LCC behöver spegla ambitionerna. Har man höga ambitioner för att uppnå stora resultat krävs också stora insatser. Högt satta mål ökar också behovet av en LCC-ansvarig som kan styra arbetet. TIPS: Låt resurserna avspegla organisationens mål Samarbete internt Vid upphandlingar av stora investeringar är det många enheter inom organisationen som är involverade och det behöver finnas en tydlig plan för hur man använder sig av LCC. Det är också viktigt att komma ihåg att en LCC-kalkyl är en typ av investeringskalkyl vilket gör det viktigt att samarbetet med ekonomiavdelningen fungerar. Om LCC enbart används av en enskild enhet ökar risken för att organisationens inte köper varor och tjänster utifrån det bästa totalkostnadsalternativet. TIPS: Tydliggör i styrdokumenten vilka enheter inom organisationen som arbetar med LCC och hur ansvarsfördelningen ser ut. Låt ansvarig för arbetet med LCC även ansvara för samordningen internt. 17

18 Riktlinje och arbetsplan För att lyckas med arbetet är det viktigt att det finns väl inarbetat i de interna rutinerna. Genom att komplettera policy- och strategidokument samt verksamhetsplaneringen med riktlinjer för LCC blir det tydligt för medarbetarna hur de ska agera. Riktlinjerna kan vara en del av riktlinjer för upphandling/inköp om sådana finns i organisationen. TIPS: Ta fram riktlinjer för arbetet med LCC på en övergripande nivå. Riktlinjerna ska gälla framöver och innehåller information om: - ansvarsfördelningen - vilka styrdokument som berör LCC - vilka delar inom organisationen som arbetar med LCC - rutiner för de ekonomiska parametrarna. Ta fram en arbetsplan utifrån beslutade mål, aktiviteter och resurser som komplement till riktlinjerna. Arbetsplanen kan revideras löpande. I planen bör man: sammanfatta aktiviteter utifrån verksamhetsplaneringen tydliggöra avsatta resurser skriva in vilka berörda enheter som ansvarar för vilka aktiviteter ta fram en tidsplan för aktiviteterna. 18

19 VILL DU VETA MER? Besök vår webbplats för att få veta mer om LCC! upphandlingsmyndigheten.se 19

20 Box 45140, SE Stockholm Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm Telefon: E-post: upphandlingsmyndigheten.se Produktion: Upphandlingsmyndigheten, dec Foto: Matton.

LCC och externa miljöeffekter

LCC och externa miljöeffekter LCC och externa miljöeffekter Bakgrund VARFÖR LIVSCYKELKOSTNADER? Ett livscykelperspektiv representerar en bredare syn på en vara eller tjänst. Genom att tillämpa ett livscykelperspektiv i offentlig upphandling

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad Stockholm 2017-05-31 Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg Två myndigheter en fråga Samverkan en nyckel till framgång Produkter, krav

Läs mer

Livscykelkostnader (LCC) som strategiskt verktyg

Livscykelkostnader (LCC) som strategiskt verktyg Livscykelkostnader (LCC) som strategiskt verktyg Konferens Upphandla 2.0 23 september 2015, Göteborg Sanna Efraimsson Agenda Upphandlingsmyndighetens uppdrag och vårt stöd Vad är LCC? Varför ska man använda

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NUVARANDE LAGSTIFTNING TILLDELNINGSKRITERIER I NUVARANDE LOU/LUF En upphandlande myndighet eller

Läs mer

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark LCC för upphandling av energieffektiva lösningar Klimatsmart vård och omsorg Malmö 2016-06-16 Ylva Svedenmark Välkomna till Upphandlingsmyndigheten! Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som

Läs mer

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark LCC som ett verktyg för hållbar upphandling HBV Hållbara dagar Stockholm 2017-02-07 Ylva Svedenmark Agenda Vad är LCC? Potential och relevans Om LCC i LOU Om användning av LCC i inköpsprocessen Vårt stöd

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling GRUNDERNA I LCC Annie Stålberg DAGENS AGENDA Vad är LCC? När är det lämpligt att använda LCC? Upphandlingsjuridiska aspekter på LCC Några goda exempel KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5) Tekniska krav och anvisningar Energi Anvisning för LCC-kalkyl Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

2012-10-01. Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292

2012-10-01. Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292 2012-10-01 Beslutsunderlag Gamla Lidingöbron TN/2012:292 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx lidingo.stad@lidingo.se Stadshuset FAX INTERNET 181 82 Lidingö

Läs mer

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl Temadag LABU 12 Upphandlaren/inköparens perspektiv Anders Pihl Upphandlingsutredningen Betonar vikten LCC-kalkyler Menar att användandet av LCCkalkyler kan leda till kostnadsbesparingar Upphandlingsdirektivet

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Vi bidrar till att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa, effektiva upphandlingar

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Miljöanpassad offentlig upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling Miljöanpassad offentlig upphandling The training material was produced using the materials developed by ICLEI within the context of the PRIMES project (www.primes-eu.net). Co-funded by the Intelligent

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum Dnr Ert datum Er referens 2013-06-14 15-2013-0283 2013-03-13 S2013/1826/RU Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Från ord till (upp)handling) Heini-Marja Suvilehto

Från ord till (upp)handling) Heini-Marja Suvilehto Från ord till (upp)handling) Heini-Marja Suvilehto 2017-11-10 Offentlig upphandling En offentlig aktör som köper en vara eller en tjänst I Sverige ca 600 miljarder kr/år Lag om offentlig upphandling (LOU)

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS 2015.427 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 105 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS

Läs mer

LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning

LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning LCC-analyser för vattenavledning och bergförstärkning Magnus Eriksson, Statens Geotekniska Institut Martin Edelman, Ramböll Sverige AB BeFo rapport 134, 2014 Sammanfattning Livscykelkostnader (LCC) är

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll

Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Hållbar upphandling & Livscykelkostnad kalkyler samt Konkurrensverkets nya roll Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Tel 08-586 21 741 Heini-marja.suvilehto@kkv.se Miljömålen i Kronobergslän 1 2 Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Fe2, investeringskalkylering, tentamen 1

Fe2, investeringskalkylering, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. fe2 kalkylering Omdöme E 1. Mimmi, 17 år, har erhållit ett arv, 100 000 $, från en bortglömd kusin i USA. Med arvet finns

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5

KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5 KÄNSLIGHETSANALYSER Underlag till kapitel 5 Underlag till potentialberäkningar med avseende på uppvärmning i bostadsbeståndet som beskrivs i Kapitel 5 ENERGIEFFEKTIVISERINGSPOTENTIAL Anders Nilson, Bengt

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer Datum Johan Almesjö 2016-01-22 Slutgiltig version 1 1 (2) För

Läs mer

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern Policy för inköp För Luleå kommunkoncern 12.617-05 1 (4) Inköpspolicy för Luleå kommunkoncern Förutsättningar Kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter som lyder under de lagar som styr

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE ONORMALT LAGSTIFTNING LÅGA ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF En upphandlande myndighet ska anta antingen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Planeringsberedning Inköpspolicy

Planeringsberedning Inköpspolicy Planeringsberedning 160614 Inköpspolicy Uppdaterad inköpspolicy för Region Halland - agenda för dagen Kort inramning Revisionsrapport om direktupphandling Styrande dokument på olika nivåer Roller Dialog

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

Investeringskalkylering

Investeringskalkylering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Investeringskalkylering Kapitel 20: Investeringskalkylering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Investeringar Klassificering Materiella investeringar Fastigheter

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark

Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp. Hultsfred Ylva Svedenmark Upphandling av hållbar inomhusbelysning Ställ krav och handla upp Hultsfred 2016-10-18 Ylva Svedenmark Agenda Kort om UHM Upphandling av hållbara belysningslösningar - verktyg Beräkning av livscykelkostnader

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer