Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS"

Transkript

1 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram underlag för totalkostnaden för ägande av en fossilbränslefri fordonsflotta i jämförelse med fossilfordon. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Propositionsordning Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 2. Fordonsflottans totalkostnader Vallentuna 3. Fordonsflottans totalkostnader Vallentuna PDF Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KS ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan Förslag till beslut Att kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram underlag för totalkostnaden för ägande av en fossilbränslefri fordonsflotta i jämförelse med fossilfordon. Bakgrund Utredningen är ett tillägg till utredningen av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Handlingar Protokollsutdrag KSAU 197 / Förutsättningar Fossilbränslefri fordonsflotta PDF 3. Utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta 2. Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till Akten TUNA TORG 1 TFN FAX

4 SID 1/12 Fordonsflottans totalkostnad Vallentuna kommun har en fordonsflotta bestående av fossildrivna fordon. Utredningen ger en bild av totalkostnaden för ägandet av fordon som drivs på fossila bränslen och fordon som drivs på fossilfria bränslen. Utredningen är ett komplement till utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Inledningsvis presenteras information om vald kalkylmodell och därefter uppgifter om personbilar samt lätta lastbilar. Avslutningsvis görs en jämförande analys och sammanfattning. Val av kalkylmodell Inom upphandlingsområdet är en vanligt förekommande utvärderingsmetod för fordon livscykelkostnadskalkyler (LCC). Kalkylen används främst i anbudsutvärderingar för att visa den verkliga kostnaden under användningstiden av fordonet. 1 I dagsläget använder Vallentuna kommun LCC-kalkyler vid inköp av personbilar och lätta lastbilar. Ramavtalet som används vid fordonsinköp är utformat av SKL Kommentus Inköpscentral och den valda utvärderingsmetoden inkluderar att anbudsgivarna fyller i en LCC-kalkyl. Kortfattat antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbudet med lägst utvärderingspris enligt LCCkalkylen och den viktning som används. Viktningen baseras på upp till tre olika kriterier; säkerhet, miljö och garantier. Livscykelkostnadskalkylen Kalkylen visar på kostnaden för ägandet av ett fordon under en period om tre år. Kalkylräntan som används i kalkylen är tre procent. Restvärdet som anges för fordonen efter perioden om tre år är för bensindrivna fordon 50 procent och för eleller gasdrivna fordon 30 procent. 2 Den årliga körsträckan anges som mil per år och även bränslepris anges. Övriga värden är beroende på modell och benämns med X nedan. Förutsättningar Följande förutsättningar anges i kalkylen: 1. Antal fordon (ett fordon) 2. Antal användningsår (tre år) 3. Kalkylränta (tre procent) 4. Restvärde (50 procent för bensindrivna och 30 procent för el- och gasdrivna fordon) Anskaffningskostnad Följande värden anges: 1 Konkurrensverket Handledning för livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling 2011, s. 1ff 2 6

5 SID 2/12 1. Nettopris exklusive moms, inklusive leveranskostnad per fordon (X) Bränslekostnad Följande värden anges: 1. Bränsleförbrukning blandad körning per mil, enligt transportstyrelsen (X) 2. Årlig körsträcka per fordon (2 000 mil) 3. Bränslepris (95 Oktan: 13,57 kr per liter, diesel 12,93 kr per liter, el 1 kr/kwh) Formeln är följande enligt nuvärdesmetoden: Utskriven visar formeln enligt nedan. År 1: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^antal användningsår År 2: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-1) År 3: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-2) Summa av år: NPV = år 1 + år 2 + år 3 Underhåll Följande värden anges: 1. Servicekostnad per år, alternativt service och reparationsavtal. Anges som noll då Vallentuna kommun vanligtvis inte tecknar serviceavtal på grund av den korta tid som fordonen leasas. Skatter och övriga kostnader Följande värden anges: 1. Fordonsskatt, enligt transportstyrelsen (X), notera att hybrider och fossilfria fordon inte betalar fordonskatt under de första åren. Restvärde för fordonet Följande värden anges: 1. Restvärde (50 procent alternativt 30 procent beroende på drivmedel) Total livscykelkostnad per fordon När samtliga värden har angetts beräknas ovanstående parametrar ihop och en totallivscykelkostnad tas fram per fordon. 7

6 SID 3/12 Livscykelkostnader för personbilar Stycket visar LCC-kostnaderna för fossila, eldrivna och gasdrivna personbilar. Livscykelkostnadskalkyler för fossildrivna personbilar Nedan visas de fossildrivna fordon som Vallentuna kommun leasar i dagsläget. Även antalet fordon av varje modell redovisas. LCC-kostnaden är per fordon och är baserat på värdena i kalkylen. Inköpspriserna på Toyota XP12 Verso, Toyota XP13 Yaris samt Toyota E15UT Auris är priserna när de köptes in. År 2015 köptes främst Toyota Yaris Hybrider in i personbilsklassen. Toyota XP12 Verso Toyota XP13 Yaris Toyota E15UT Auris Toyota Yaris Hybrid Fordonsflotta Styck Bensin Bensin Bensin Bensin/El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan fordonen. 8

7 SID 4/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna personbilar Alla priser är angivna inklusive eventuella tilläggskostnader för hyra av batteri. Styck Volkswagen El E-Up Nissan Leaf El Renault Zoe El Kia Soul EV Volkswagen E-Golf El El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de fossilfria fordonen. 9

8 SID 5/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna personbilar LCC-kostnaderna för fordonen förutsätter att de drivs på gas och inte bensin. Styck Skoda Citigo Gas Volkswagen Gas Eco Up Seat Leon TGI Gas Volkswagen Golf master Gas Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de gasdrivna personbilarna, förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 10

9 SID 6/12 Livscykelkostnader för lätta lastbilar Stycket visar LCC-kostnaderna fossila, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Livscykelkostnadskalkyl för fossildrivna lätta lastbilar Med några undantag består Vallentuna kommuns flotta med lätta lastbilar av märket Citroen, modell Berlingo. Modellen har även köpts in under Citroen Berlingo HDi75 Fordonsflotta Styck Diesel Nedan visas livscykelkostnaden för kommunens fossildrivna lätta lastbilar. 11

10 SID 7/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna lätta lastbilar Renault Kangoo Z.E Nissan E- NV200 Peugeot Partner El Citroen Berlingo El Styck El El El El Nedan visas livscykelkostnaden för eldrivna lätta lastbilar. 12

11 SID 8/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna lätta lastbilar Opel Combo 1.4 CNG Fiat Dobló Cargo Volkswagen Caddy Skåp Volkswagen Caddy Maxi Styck Gas Gas Gas Gas Nedan visas livscykelkostnaden för gasdrivna lätta lastbilar förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 13

12 SID 9/12 Jämförande analys av livscykelkostnader I analysen jämförs olika fossildrivna och fossilfria fordons livscykelkostnader. Inom personbilsgruppen används Toyota Yaris Hybrid som referensexempel då det är fordonet som köpts in under För lätta lastbilar används Citroen Berlingo som referensexempel. Referensfordonet jämförs med det billigaste alternativet sett utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv från varje bränslegrupp. Notera att restvärdet på eldrivna och gasdrivna fordon är satt till 30 procent, restvärdet på fossildrivna fordon är satt till 50 procent. Den bedömningen grundar sig på en svag andrahandsmarknad för fossilfria fordon. Underhållskostnaden är inte inkluderad då Vallentuna kommun inte tecknar serviceavtal. Om underhållskostnaden var inkluderad är bedömningen att det skulle medföra att kostnadsskillnaderna utjämnas något. Detta för att underhållskostnaden bedöms vara mindre för eldrivna fordon. Personbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna fordon. 14

13 SID 10/12 Lätta lastbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Totalkostnaden för fordonsflottan under en period om tre år Nedan visas vad totalkostnaden blir för fordonsflottan under en period om tre år utifrån de tre fordonen från den jämförande analysen. Antalet personbilar har angetts som 36 stycken, antalet lätta lastbilar som 15 stycken. Fordonsflotta totalt Toyota Yaris Bensin/El Hybrid Volkswagen E- El Up Skoda Citigo Gas

14 SID 11/12 Nedan visas totalkostnaden under en period om tre år för lätta lastbilar. Citroen Berlingo Renault Kangoo Z.E Opel Combo 1.4 CNG Fordonsflotta totalt Diesel El Gas

15 SID 12/12 Sammanfattning Den jämförande analysen visar på att de fossildrivna fordonen som köps in och används idag har en lägre livscykelkostnad än jämförbara fordon som drivs på el eller gas under en period om tre år. Det relativt låga inköpspriset är en orsak till att fossildrivna fordon bedöms ha en lägre kostnad. En annan bidragande orsak är bedömningen att andrahandsvärdet, det vill säga restvärdet, som bedöms vara högre för de fossildrivna fordonen än för de fossilfria fordonen. Som tidigare nämnt är även underhållskostnaderna exkluderade från kalkylen, underhållskostnaderna bedöms dock vara mindre för eldrivna fordon i jämförelse med bensin och gasdrivna fordon. De fossilbränsledrivna fordonen samt till viss del även de gasdrivna fordonen är känsligare för höjningar av drivmedelspriser i jämförelse med de eldrivna fordonen. 17

16 SID 1/12 Fordonsflottans totalkostnad Vallentuna kommun har en fordonsflotta bestående av fossildrivna fordon. Utredningen ger en bild av totalkostnaden för ägandet av fordon som drivs på fossila bränslen och fordon som drivs på fossilfria bränslen. Utredningen är ett komplement till utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Inledningsvis presenteras information om vald kalkylmodell och därefter uppgifter om personbilar samt lätta lastbilar. Avslutningsvis görs en jämförande analys och sammanfattning. Val av kalkylmodell Inom upphandlingsområdet är en vanligt förekommande utvärderingsmetod för fordon livscykelkostnadskalkyler (LCC). Kalkylen används främst i anbudsutvärderingar för att visa den verkliga kostnaden under användningstiden av fordonet. 1 I dagsläget använder Vallentuna kommun LCC-kalkyler vid inköp av personbilar och lätta lastbilar. Ramavtalet som används vid fordonsinköp är utformat av SKL Kommentus Inköpscentral och den valda utvärderingsmetoden inkluderar att anbudsgivarna fyller i en LCC-kalkyl. Kortfattat antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbudet med lägst utvärderingspris enligt LCCkalkylen och den viktning som används. Viktningen baseras på upp till tre olika kriterier; säkerhet, miljö och garantier. Livscykelkostnadskalkylen Kalkylen visar på kostnaden för ägandet av ett fordon under en period om tre år. Kalkylräntan som används i kalkylen är tre procent. Restvärdet som anges för fordonen efter perioden om tre år är för bensindrivna fordon 50 procent och för eleller gasdrivna fordon 30 procent. 2 Den årliga körsträckan anges som mil per år och även bränslepris anges. Övriga värden är beroende på modell och benämns med X nedan. Förutsättningar Följande förutsättningar anges i kalkylen: 1. Antal fordon (ett fordon) 2. Antal användningsår (tre år) 3. Kalkylränta (tre procent) 4. Restvärde (50 procent för bensindrivna och 30 procent för el- och gasdrivna fordon) Anskaffningskostnad Följande värden anges: 1 Konkurrensverket Handledning för livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling 2011, s. 1ff

17 SID 2/12 1. Nettopris exklusive moms, inklusive leveranskostnad per fordon (X) Bränslekostnad Följande värden anges: 1. Bränsleförbrukning blandad körning per mil, enligt transportstyrelsen (X) 2. Årlig körsträcka per fordon (2 000 mil) 3. Bränslepris (95 Oktan: 13,57 kr per liter, diesel 12,93 kr per liter, el 1 kr/kwh) Formeln är följande enligt nuvärdesmetoden: Utskriven visar formeln enligt nedan. År 1: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^antal användningsår År 2: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-1) År 3: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-2) Summa av år: NPV = år 1 + år 2 + år 3 Underhåll Följande värden anges: 1. Servicekostnad per år, alternativt service och reparationsavtal. Anges som noll då Vallentuna kommun vanligtvis inte tecknar serviceavtal på grund av den korta tid som fordonen leasas. Skatter och övriga kostnader Följande värden anges: 1. Fordonsskatt, enligt transportstyrelsen (X), notera att hybrider och fossilfria fordon inte betalar fordonskatt under de första åren. Restvärde för fordonet Följande värden anges: 1. Restvärde (50 procent alternativt 30 procent beroende på drivmedel) Total livscykelkostnad per fordon När samtliga värden har angetts beräknas ovanstående parametrar ihop och en totallivscykelkostnad tas fram per fordon. 19

18 SID 3/12 Livscykelkostnader för personbilar Stycket visar LCC-kostnaderna för fossila, eldrivna och gasdrivna personbilar. Livscykelkostnadskalkyler för fossildrivna personbilar Nedan visas de fossildrivna fordon som Vallentuna kommun leasar i dagsläget. Även antalet fordon av varje modell redovisas. LCC-kostnaden är per fordon och är baserat på värdena i kalkylen. Inköpspriserna på Toyota XP12 Verso, Toyota XP13 Yaris samt Toyota E15UT Auris är priserna när de köptes in. År 2015 köptes främst Toyota Yaris Hybrider in i personbilsklassen. Toyota XP12 Verso Toyota XP13 Yaris Toyota E15UT Auris Toyota Yaris Hybrid Fordonsflotta Styck Bensin Bensin Bensin Bensin/El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan fordonen. 20

19 SID 4/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna personbilar Alla priser är angivna inklusive eventuella tilläggskostnader för hyra av batteri. Styck Volkswagen El E-Up Nissan Leaf El Renault Zoe El Kia Soul EV Volkswagen E-Golf El El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de fossilfria fordonen. 21

20 SID 5/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna personbilar LCC-kostnaderna för fordonen förutsätter att de drivs på gas och inte bensin. Styck Skoda Citigo Gas Volkswagen Gas Eco Up Seat Leon TGI Gas Volkswagen Golf master Gas Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de gasdrivna personbilarna, förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 22

21 SID 6/12 Livscykelkostnader för lätta lastbilar Stycket visar LCC-kostnaderna fossila, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Livscykelkostnadskalkyl för fossildrivna lätta lastbilar Med några undantag består Vallentuna kommuns flotta med lätta lastbilar av märket Citroen, modell Berlingo. Modellen har även köpts in under Citroen Berlingo HDi75 Fordonsflotta Styck Diesel Nedan visas livscykelkostnaden för kommunens fossildrivna lätta lastbilar. 23

22 SID 7/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna lätta lastbilar Renault Kangoo Z.E Nissan E- NV200 Peugeot Partner El Citroen Berlingo El Styck El El El El Nedan visas livscykelkostnaden för eldrivna lätta lastbilar. 24

23 SID 8/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna lätta lastbilar Opel Combo 1.4 CNG Fiat Dobló Cargo Volkswagen Caddy Skåp Volkswagen Caddy Maxi Styck Gas Gas Gas Gas Nedan visas livscykelkostnaden för gasdrivna lätta lastbilar förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 25

24 SID 9/12 Jämförande analys av livscykelkostnader I analysen jämförs olika fossildrivna och fossilfria fordons livscykelkostnader. Inom personbilsgruppen används Toyota Yaris Hybrid som referensexempel då det är fordonet som köpts in under För lätta lastbilar används Citroen Berlingo som referensexempel. Referensfordonet jämförs med det billigaste alternativet sett utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv från varje bränslegrupp. Notera att restvärdet på eldrivna och gasdrivna fordon är satt till 30 procent, restvärdet på fossildrivna fordon är satt till 50 procent. Den bedömningen grundar sig på en svag andrahandsmarknad för fossilfria fordon. Underhållskostnaden är inte inkluderad då Vallentuna kommun inte tecknar serviceavtal. Om underhållskostnaden var inkluderad är bedömningen att det skulle medföra att kostnadsskillnaderna utjämnas något. Detta för att underhållskostnaden bedöms vara mindre för eldrivna fordon. Personbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna fordon. 26

25 SID 10/12 Lätta lastbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Totalkostnaden för fordonsflottan under en period om tre år Nedan visas vad totalkostnaden blir för fordonsflottan under en period om tre år utifrån de tre fordonen från den jämförande analysen. Antalet personbilar har angetts som 36 stycken, antalet lätta lastbilar som 15 stycken. Fordonsflotta totalt Toyota Yaris Bensin/El Hybrid Volkswagen E- El Up Skoda Citigo Gas

26 SID 11/12 Nedan visas totalkostnaden under en period om tre år för lätta lastbilar. Citroen Berlingo Renault Kangoo Z.E Opel Combo 1.4 CNG Fordonsflotta totalt Diesel El Gas

27 SID 12/12 Sammanfattning Den jämförande analysen visar på att de fossildrivna fordonen som köps in och används idag har en lägre livscykelkostnad än jämförbara fordon som drivs på el eller gas under en period om tre år. Det relativt låga inköpspriset är en orsak till att fossildrivna fordon bedöms ha en lägre kostnad. En annan bidragande orsak är bedömningen att andrahandsvärdet, det vill säga restvärdet, som bedöms vara högre för de fossildrivna fordonen än för de fossilfria fordonen. Som tidigare nämnt är även underhållskostnaderna exkluderade från kalkylen, underhållskostnaderna bedöms dock vara mindre för eldrivna fordon i jämförelse med bensin och gasdrivna fordon. De fossilbränsledrivna fordonen samt till viss del även de gasdrivna fordonen är känsligare för höjningar av drivmedelspriser i jämförelse med de eldrivna fordonen. 29

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS

Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS 2014.561 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-11 71 Fordonspolicy för Vallentuna kommun (KS 2014.561) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

GRUNDERNA I LCC. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling GRUNDERNA I LCC Annie Stålberg DAGENS AGENDA Vad är LCC? När är det lämpligt att använda LCC? Upphandlingsjuridiska aspekter på LCC Några goda exempel KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning KS

Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning KS Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning 2015 13 KS 2016.109 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 76 Vallentuna Förvaltnings AB, årsredovsning 2015 (KS 2016.109) Beslut

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) Kommunstyrelsen 2016-02-22 31 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll 2016 (KS 2015.279) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16

Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16 Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16 Energideklarationen är genomförd av Miljöfordon Syd på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola inom projektet GreenCharge Sydost. [Få läsarens uppmärk samhet

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Energideklaration fordon

Energideklaration fordon Energideklaration fordon Landstinget Kronoberg 2014-10-01 Energideklarationen är genomförd av Miljöfordon Syd på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola inom projektet GreenCharge Sydost. [Få läsarens uppmärksamhet

Läs mer

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS 2016.210 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-12 73 Sommarjobb via kommunen i näringslivet (KS 2016.210) Beslut Kommunstyrelsens arbetsurskott

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14

Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14 Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14 Energideklarationen är genomförd av Miljöfordon Syd på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola inom projektet GreenCharge Sydost. [Få läsarens uppmärk

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Ramavtal för tjänstefordon

Ramavtal för tjänstefordon Ramavtal för tjänstefordon Ramavtalet Löper fr.o.m. 2015-11-01 i 24 månader. SIC kan förlänga i upp till 24 månader. 3 delområden, ramavtal tecknade per delområde 8 fordonsklasser Totalt 13 leverantörer

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning.

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje Mjuka linjen (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen Sa m manträdesprotokol I 2076-OL-25 2s (29) s20 Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS 2016.056 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträ desprotokol I 20L6-O3-2L 18 (23) 561 Program för uppföfjning

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Personbilar Diarie GNU 2014/9 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad.

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Sida 1 (12) 2016-05-31 Handläggare Johan Seuffert Telefon: 08 508 28 945 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-14 p12. fordon för kommunkoncernen Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141 Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-2L t2 (34) s 141 uppdrag till socialnämnden gällande ensamkommande flyktingbarn (KS 2014.52s) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till

Läs mer

Privatleasingen fortsätter att öka starkt

Privatleasingen fortsätter att öka starkt Privatleasingen fortsätter att öka starkt December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS 2017.191 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 97 Riktlinjer för publicering av personuppgifter

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Utmärkelse som Årets Vallentunabo 37 KS

Utmärkelse som Årets Vallentunabo 37 KS Utmärkelse som Årets Vallentunabo 37 KS 2017.189 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-11 77 Utmärkelse som Årets Vallentunabo (KS 2017.189) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

l'"""'"î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

l''î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 18 (2s) 5 2OO Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS 2015.391) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 78 Riktlinjer för lokaliseringsersättning (UN 2016.106) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden beslutar att

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer