Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn"

Transkript

1 Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

2 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan Umeå Konsult: Leif Lönnebo, Tyréns AB Tyréns AB Västra Norrlandsgatan 10B Umeå Besök: Västra Norrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Uppdragbeskrivning Nuvarande belysning Förslag till åtgärder Elprisutveckling Miljöpåverkan och energibesparing Livscykelanalys

4 1 Bakgrund A Lind Maskin, Älvsbyn ingår i Testpilotprojektet. Tillsammans med många andra fastighetsägare och fastighetsförvaltare har företaget uttryckligen efterfrågat mer kunskap inom belysningsområdet. Nya begrepp, nya lagkrav och teknik som upplevs som oprövad är några faktorer som upplevs vara hinder för många fastighetsägare och fastighetsförvaltare att göra investeringar i ny belysning. Nenet är projektägare till ett projekt, Testpiloter i praktisk energieffektivisering, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting. Syftet med projektet är att uppnå minskad energianvändning i lokaler och verksamheter i Norrbotten och Västerbotten genom att bidra till ökad kunskap och praktiska insatser i energieffektivisering. 2 Uppdragbeskrivning I belysningsutredningen ingår det att fastställa nuvarande effektbehov för belysning i A Lind Maskins lager- och butikslokal i Älvsbyn och tillsammans med fastighetsägaren diskutera önskemål och behov av ljusflöde, färgtemperatur och färgåtergivning samt arbetsmiljömässiga krav. Därefter skall olika energieffektiva alternativ presenteras och belysningsåtgärderna kostnadsberäknas med LCC-kalkyler. 3 Nuvarande belysning Befintlig belysning i lokalerna består i nuläget av öppna lysrörsarmaturer av industrityp i lagerdelen och i butiksdelen lysrörsarmaturer av metall med lamellraster. Armaturerna är monterade dikt tak och placering av armaturer upplevs inte anpassad i förhållande till balkar i tak, inredning och öppna ytor. Vid arbetsplatser finns pendlade lysrörsarmaturer. Tänd och släck sker manuellt med 3 st tryckknappar. Natt- eller ledljus saknas vilket innebär att det finns fallrisk innan förste man på plats gått till tryckknappen och tänt belysningen. Normalt är belysningen tänd under vardagar kl vilket med någon veckas semester per år ger ca 2200 driftstimmar/år. Faktisk energianvändning för belysning är inte specifikt uppmätt utan bedömd efter installerad effekt och antal armaturer. Byte av ljuskällor har inte utförts regelbundet utan man har bytt de ljuskällor som har börjat blinka eller slutat lysa. Underhåll av armaturer, rengöring av reflektorer etc. görs i samband med byte av ljuskällorna. 3

5 Butik Lager 4

6 4 Förslag till åtgärder Som ett led i att hitta kostnad- och energieffektiva åtgärder har mall för livscykelanalys enligt riktlinjer från Energimyndigheten används. Ofta vägs investeringskostnaden upp av den minskade energianvändningen. Genom att göra en livscykelanalys kan man enkelt visa hur mycket en anläggning kostar på sikt, och hur mycket man kan tjäna på den. Tyngdpunkt har legat på ekonomiskt lönsamma energieffektivisering varför ljusdesign och arkitektonisk utsmyckning inte har värderats. Att byta till ljuskällor av longlifetyp för att öka tid mellan bytena av ljuskällor är inte speciellt lönsamt pga. att drifttiden per år är förhållandevis kort och kostnaden för att byta ljuskällor är låg. Eftersom fönsterytan på fasaden vid lagerdelen är liten och lagerhyllorna står relativt tätt intill varandra, påverkas inte ljusnivåerna i lokalen nämnvärt av solinstrålning och att installera styrutrustning med dagsljusreglering bedöms inte kunna ge någon betydande energibesparing. I lagerdelen av lokalen kan närvarostyrning av nya energieffektivare armaturer med T5-lysrör vara ett alternativ för att minska energianvändningen. T ex installation av armaturer som normalt lyser 10 % för att snabbt öka till 100 % snart någon vistas vid hyllorna, för att sedan efter en tid återgå till 10 %. Att i butiksdelen byta till nya energieffektivare armaturer med T5-lysrör kan vara ekonomiskt lönsamt. Allmänbelysning behöver kompletteras med arbetsplatsbelysning, förslagsvis pendlade lysrörsarmaturer med närvarodetektering. Vid vissa butikshyllor kan det vara lämpligt att montera armaturer med asymmetrisk ljusbild för att uppnå ett jämnare ljus på hyllorna, alternativt montera kontaktskena med spotlights för att kunna punktbelysa utvalda produkter. Placering av nya armaturer behöver anpassas till inredning och balkar i tak för att uppnå en bättre och mer optimerad belysningsnivå. Att minska energianvändningen är, trots att driftstiden per år är förhållandevis kort, jämfört med om belysningen skulle varit tänd dygnet runt, är fullt möjligt men att avgöra om investeringen är ekonomsikt lönsam påverkas till stor del av elprisets utveckling. 5 Elprisutveckling Det är svårt att bedöma hur elpriset utvecklas i framtiden men det är troligt att det stiger mer än inflationen. Vidare bör man ha i åtanke att elpriset består av flera delar: elhandelspriset, elöverföringspris, energiskatt, elcertifikatavgift samt moms och lägger man även till olika typer av abonnemang så ser man att det är många parametrar som avgör det slutgiltiga priset nyttjarna ska betala. Om vi blickar bakåt och ser på några milstolpar som varit avgörande hur elprisets utveckling infördes energiskatt på el. Storleken på energiskatten beror bl a på var du bor, t ex viss nordliga kommuner betalar en lägre energiskatt. Vissa år har energiskatten minskat, men från 1996 och framåt har energiskatten ökat nästan varje år tillkom 25 % moms på el. Även på energiskatten betalas moms, vilket alltså blir en skatt på skatten avreglerades elmarknaden. Detta innebär att konkurrens infördes mellan elproducenterna. De första åren sjönk elpriserna och elreformen tycktes få förväntat resultat. Men prisfallet berodde på riklig nederbörd och efter millennieskiftet började priserna i stället stiga till tidigare oanade höjder infördes elcertifikatsystemet i Sverige och då tillkom en avgift för det på elräkningen. Till en början specificerades den separat på elräkningen, men numera är den oftast inbakad i elhandelspriset. 5

7 Som synes bestäms elpriset av långt mycket mer än elproduktionskostnaden och de största andelarna av elpriset är starkt påverkade av politiska beslut. Bilaga 1 visar elprisutveckling och inflation år Miljöpåverkan och energibesparing Om man enbart utgår från den svenska elproduktionen, som i stort består av vattenkraft och kärnkraft, så motsvarar 1 kwh el ca 20 gram koldioxid under ett normalår. Källa: Svensk energi Det uppskattade resultatet av belysningen hos A Lind Maskin blir följande. Ljuskälla T8 T5 LED Energianvändning/år kwh kwh kwh Koldioxidutsläpp/år 350 kg 184 kg 120 kg Ett lysrör omvandlar bara ca % av den elektriska energin till synligt ljus, resten blir värme. Tillskottet av värme från armaturerna minskar uppskattningsvis med ca 6000 kwh/år vid byte till T5 och ca 9000kWh/år vid byte till LED. Att teoretiskt beräkna hur mycket av den förlustvärmen från armaturerna som faktiskt kommit lokalerna tillgodo och som senare måste ersättas av annan uppvärmning kräver en kompletterande utredning av både lokalens ventilation- och uppvärmningssystem. 7 Livscykelanalys Kalkylen redovisar 3 st olika förslag på åtgärder uppdelat på 2st ytor av lokalen, lager och butik. 1. Byte till ljuskälla med längre livslängd för att minska underhållskostnaderna 2. Byte till armatur med T5-ljuskälla 3. Byte till armatur med LED-ljuskälla För att visa skillnaderna i hur stor påverkan elprisets utveckling har på investerings ekonomiska lönsamhet har även differens mot befintlig total nuvärdekostnad redovisats för 1 %, 5 % respektive 12 % årlig energiprisökning utöver inflationen. Samtliga kostnader redovisas exklusive moms. 6

8 Ett projekt som drivs av: Elprisutveckling och inflation år Sammanställning gjord av Tomas Danielsson, Nenet AB Elpris Elpris 2012 är medelpris från Sveriges 4 elhandelsområden, elpris för 2011 saknas År /MWh , , , , , , , , , , , ,24 jmf % per år % % ( ) Inflation aspx ( ) Norrbottens energikontor AB, Nenet Kungsgatan 46 I Luleå I Tel I Fax I Org. nr I bg I I nenet.se Finansiärer/partners:

9 Ekonomisk utvärdering av belysningssystem Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet Version PROJEKT: Belysningsutredning inom testpilotprojektet -A Lind Maskin, Älvsbyn DATUM/HANDLÄGGARE: / Leif Lönnebo PROJEKTNUMMER: Förutsättningar Tid kalkylen omfattar år 20 Årlig real ränta (procent) 5% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) 1% Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen (procent) 0% 0% 0% 0% Armaturtyp T8 std T8 longlife T5 LED INVESTERINGSKOSTNADER Armaturer Fabrikat/namn Befintliga Befintliga Elektroskandia Blocks Elektroskandia E Antal armaturer st á-pris kr/st Armaturkostnad total kr Antal lysrör/lampor per armatur st Lysrörens/lampornas effekt (W) W/st Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster W á-pris (per lysrör) kr/st Ljuskällekostnad total kr Installation Material- och arbetskostnader/arm kr Styr- och reglerutrustning kr Övrigt kr Installationskostnader kr S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr Butik

10 DRIFTSKOSTNADER T8 std T8 longlife T5 LED Energikostnader Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W Parasitisk effekt W Drifttid h/år Typ av styrning (Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus) manuell manuell manuell manuell Reduceringsfaktor 1,0 1,0 1,0 1,0 Energianvändning / år kwh/år Elpris kr/kwh 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftskostnad / år kr/år Beräkningsfaktor 1 14,13 14,13 14,13 14,13 Nuvärde energikostnader kr Ljuskällekostnader - inkl byte Ljuskällans livslängd h Utbytesintervall år 5,45 13,64 8,64 22,73 Utbyteskostnad / st kr Beräkningsfaktor 2 2,40 1,00 1,70 0,00 Nuvärde ljuskällekostnader kr Underhållskostnader Underhållskostnad per armatur kr/st Drifttid mellan underhåll h Underhållsintervall år 5,45 13,64 8,64 9,09 Beräkningsfaktor 3 4,27 1,00 2,76 2,83 Nuvärde underhållskostnad kr S:A DRIFTSKOSTNADER TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr Differens mot befintlig LÖNSAMT LÖNSAMT EJ LÖNSAMT Butik

11 Kr Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 1% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 5% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) Kr T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 12% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) Kr T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Butik

12 Ekonomisk utvärdering av belysningssystem Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet Version PROJEKT: Belysningsutredning inom testpilotprojektet - A Lind Maskin, Älvsbyn DATUM/HANDLÄGGARE: / Leif Lönnebo PROJEKTNUMMER: Förutsättningar Tid kalkylen omfattar år 20 Årlig real ränta (procent) 5% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) 1% Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen (procent) 0% 0% 0% 0% Armaturtyp T8 std T8 longlife T5 LED INVESTERINGSKOSTNADER Armaturer Fabrikat/namn Befintliga Befintliga Elektroskandia E Elektroskandia E Antal armaturer st á-pris kr/st Armaturkostnad total kr Antal lysrör/lampor per armatur st Lysrörens/lampornas effekt (W) W/st Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster W á-pris (per lysrör) kr/st Ljuskällekostnad total kr Installation Material- och arbetskostnader/arm kr Styr- och reglerutrustning kr Övrigt kr Installationskostnader kr S:A INVESTERINGSKOSTNAD kr Lager

13 DRIFTSKOSTNADER T8 std T8 longlife T5 LED Energikostnader Installerad effekt inkl. driftdonsförluster W Parasitisk effekt W Drifttid h/år Typ av styrning (Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus) manuell manuell närvaro närvaro Reduceringsfaktor 1,0 1,0 0,8 0,8 Energianvändning / år kwh/år Elpris kr/kwh 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftskostnad / år kr/år Beräkningsfaktor 1 14,13 14,13 14,13 14,13 Nuvärde energikostnader kr Ljuskällekostnader - inkl byte Ljuskällans livslängd h Utbytesintervall år 5,45 13,64 10,80 28,41 Utbyteskostnad / st kr Beräkningsfaktor 2 2,40 1,00 1,00 0,00 Nuvärde ljuskällekostnader kr Underhållskostnader Underhållskostnad per armatur kr/st Drifttid mellan underhåll h Underhållsintervall år 5,45 13,64 10,80 11,36 Beräkningsfaktor 3 4,27 1,00 1,00 1,00 Nuvärde underhållskostnad kr S:A DRIFTSKOSTNADER TOTAL KOSTNAD (NUVÄRDE) kr Differens mot befintlig LÖNSAMT LÖNSAMT EJ LÖNSAMT Lager

14 Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 1% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) Kr T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 5% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) Kr T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Livscykelkostnader för belysning Total kostnad (nuvärde) 12% Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) Kr T8 std T8 longlife T5 LED Underhåll Energi Investering Lager

15 Norrbottens energikontor AB, Nenet l Kungsgatan 46 l Luleå l Tel Org.nr l bg l

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer