Energieffektivare småföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivare småföretag"

Transkript

1 Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar

2 Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan idag se en kraftig ökning energipriserna närmar sig samma nivåer som i övriga världen. Ett sätt att minska kostnaderna är att arbeta med energieffektivisering. I den här broschyren vill vi visa er de möjligheter som finns och, förhoppningsvis, ge er några nya idéer om hur ni kan arbeta med miljö- och energifrågor. Resursbrist och brist på prioritering av energifrågor är kända hinder som har bromsat arbetet med energieffektivisering. Företag har fokus på sin kärnverksamhet och lägger därför inte kraft på att energieffektivisera. Att arbeta med energieffektivisering är ett bra sätt att stärka sin konkurrenskraft. Erfarenheter från genomförda studier i 100-tals småföretag visar tydligt att företagens kostnader relativt enkelt kan minskas med ca 20 % genom ett målmedvetet arbete med energieffektivisering. Många gånger genom enkla beteendeförändringar som i princip är kostnadsfria att genomföra. och givetvis vår miljö Energianvändningen inom industrin är ofta den del i produktionen som påverkar miljön allra mest. El och värme som är producerad med fossila bränslen, som olja, kol och naturgas, ökar mängden koldioxid till atmosfären. Detta bidrar till att temperaturen runt jorden höjs, med allvarliga förändringar av väder och klimat som följd. EUs energikrav 1. En minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till år Om fler länder ansluter till EU:s ansträngning kan målet höjas till 30 procent. 2. Andelen förnyelsebar energi ska vara minst 20 procent år En ökning av energieffektiviteten med 20 procent och andelen biobränslen med 10 procent. Att arbeta med energieffektivisering är en tydlig markering och ett sätt för företag att ta miljöansvar eftersom sparad energi även innebär en minskad klimatpåverkan. Detta arbete stärker företagets varumärke, ger goodwill och leder till ytterligare förtjänstmöjligheter utöver vad energibesparingen ger.

3 Det är lönsamt att lägga energi på energin! Genom att använda el och annan energi effektivare kan ni både spara pengar och minska bidraget till växthuseffekten. Så varför vänta? Lösningarna finns! Du har allt att vinna! Var delaktig i att rädda miljön! Sänk energikostnaderna och ta klimatansvar! Stirra inte bara på inköpspriset! Det lönar sig att tänka efter före. Ställ energikrav och gör medvetna systemval på ny utrustning och välj de mest fördelaktigaste lösningarna. Då får du de lägsta kostnaderna och minsta miljöpåverkan i det långa loppet. Livscykelkostnadsanalys (LCC) Nytänkande eller energieffektiva lösningar innebär många gånger att investeringar måste göras. När det handlar om energianvändning måste investeringen alltid ses i kombination med en driftskostnad. Den energieffektiva lösningen innebär ibland en högre investering men ger i gengäld lägre driftskostnader, vilket gör den till det mest lönsamma alternativet. Att göra livscykelkostnadsanalyser (LCC) istället för investeringsanalyser vid inköp och upphandlingar är ett bra sätt att motivera investeringar inom energi- och miljöområdet. Några enkla och handfasta råd Det finns massor av goda exempel på energieffektiva företag som har arbetat med uppvärmning, kyla, ventilation, tryckluft belysning, styr och regler, byggnadsskal med mera. De enkla lösningarna är oftast bäst! Många åtgärder är väldigt enkla att genomföra och ger stora kostnads- och miljöbesparingar. Här är några råd: Gör en energianalys på företaget. Anpassa ventilationsflöden och drifttider. Se över tryckluftnätet: storlek, drifttider, täta läckor. Se över belysning nya armaturer, lågenergilampor, närvaro, drifttider, sektionering. Se över/ byt styr- och reglerutrustning! Gör energifrågan till en stående punkt på dagordningen. Utse en energiansvarig på företaget. Mät och följ upp energianvändningen. Utbilda och engagera personalen på alla nivåer i företaget i energiarbetet. Undersök möjlighet till värmeåtervinning Undersök samarbetsmöjligheter med grannföretagen beträffande t.ex. spillvärmeöverskott. Tänk långsiktigt på dina investeringar och inte bara priset (livscykelkostnad). Konvertera från fossil uppvärmning till hållbara alternativ. Konvertera från fossil uppvärmning till hållbara alternativ

4 Energieffektivisering via företagsnätverk I samarbete med Energimyndigheten har den lokala energirådgivaren och Energikontor Sydost haft frukostmöten med utbildning i energieffektivisering kombinerat med presentation av goda exempel. Mötena har hållits i företagsklubbar och företagsnätverk för att inspirera till vidare arbete. Arbetsmodell Energiprojekt MEGA I projektet MEGA utvärderas de energieffektiviseringsprojekt som gjorts på små och medelstora företag som Energikontor Sydost har drivit eller varit delaktig i. Målet är att hitta många goda exempel på åtgärder som företag har gjort som andra kan ta efter. Dessutom kommer en utvecklad energianalysmodell att testas på några företag. Projektet ska också analysera småföretagens möjligheter att arbeta med PFE (Program För Energieffektivisering), som idag i huvudsak riktar sig till stora företag. Målsättningen är att tillsammans med Länsstyrelsen ta fram en modell som underlättar de mindre företagens energieffektiviseringsarbete. Goda exempel Arbetsmodeller för energieffektivisering Enercy Regio Interreg IIIC EU-projektet ESME-Energy Efficiency in Small and Medium Sized Enterprises har tagit fram olika modeller för långsiktig energieffektivisering. De första 18 företagen som har analyserats visade sig ha en besparingspotential på mellan 5-38% och totalt beräknades kwh kunna sparas årligen. Frisk kontorsluft i rätt tid På Formteknik AB i Gislaved optimerades drifttiden på ventilationssystemet för kontorsdelen och kortades ner från 108 timmar till 58,5 timmar per vecka under 40 veckor per år utan att arbetstiderna på kontoret stördes. Energibesparingen per år blev ca 5 400kWh och kronor i besparing. Insatsen krävde 1 timmes programmeringsarbete av ett tidur vilket kostade 400 kr vilket betalade av sig på mindre än två månader. Åtgärden beräknas minska utsläppen av koldioxid med cirka 5,4 ton per år genom minskad elanvändning. Modellen Energi Smart Företag testades vilket innebar att företagen fick flera platsbesök av en energiexpert som varvades med utbildning och energianalys. Målet är att få företagets egen personal delaktig i arbetet och skapa energimedvetenhet på alla nivåer, ge hjälp till självhjälp och främja ett långsiktigt och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Verktyg och konkreta råd gavs i ett handlingsprogram för att företaget själv ska kunna arbeta vidare med energianalys och göra uppföljning av energianvändningen. Företagen fick även tillgång till support från en energiexpert. En liknande modell användes i Utveckling Höglandet. Cirka 360 företag fick en energianalys som visade på de mest lönsamma åtgärderna. För att få bra resultat prioriterades mätningar och en förankring av energieffektivseringsarbetet i ledningen. Generellt var besparingspotentialen mycket god och uppgick i genomsnitt till 20 % för både el och värme.

5 Energitjänster i Nyköpings kommun Genom att använda sig av energitjänster kan företag göra investeringar som man kanske inte ha råd till men som lönar sig på lång sikt. Energitjänster är nya och utvecklade samverkansmodeller för besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader. Nyköpings kommun startade 2002 ett storskaligt energitjänsteprojekt som innefattande energieffektivisering och modernisering i 130 byggnader. Energitjänsten lämpar sig väl även för företag. Projektets totala omslutning var ca 54 miljoner kronor och omfattade i huvudsak skolor, kontor och förskolor. Inom projektet gjordes en uppgradering av VVS-systemen och ett överordnat styroch underhållssystem infördes. Att projektet finansierades av besparingarna var en förutsättning. Projektet blev lyckat och de garanterade besparingarna på 17% är idag uppe i ca 23%. Livscykelkostnadskalkyl Tänk alltid på livscykelkostnaden! Investeringskostnaden är den lilla delen av kostnaden för en anläggnings hela livstid. Det är den vi av tradition försöker handla upp så billigt som möjligt. Rikta fokus i stället på driftkostnaden som är den verkligt stora kostnaden. Skulle du köpa en ny bil utan att fråga hur mycket bränsle den drar? Underhåll 4% Investering 15% Drift 81% Återvunnen värme i luften från spånfilter Machinery Scandinavia AB kunde dra sin ventilationskanal från spånfilterfläktarna till utsidan så att den passerar frånluftkanalen till värmeåtervinningen av verkstadsventilationen. Det kostade ca kr att dra om kanalen. Energibesparingen beräknades till kwh och investeringen kunde tjänas in på ett år. Åtgärden beräknas minska utsläppen av koldioxid med cirka 6 ton per år genom minskad oljeanvändning.

6 Lösningarna finns! Du har allt att vinna! Var delaktig i att rädda miljön! Sänk energikostnaderna och ta klimatansvar!

7 Vill du veta mer? Det finns 12 regionala energikontor i Sverige som har bildats genom samarbete mellan länsstyrelser, kommunförbund, näringsliv och kommuner. Kontorens uppgift är att sprida information på energiområdet, samordna den regionala energirådgivningen, vara en regional energiaktör och driva och ta initiativ till nationella, regionala och lokala projekt inom energiområdet. Energimyndigheten stödjer energikontoren finansiellt. Energimyndigheten lämnar även ekonomiskt stöd till kommunal energirådgivning och till särskilda informations- och utbildningsprojekt. Både energikontoret och energirådgivningen kan vara en resurs i energiarbetet. Vill du delta i ett energiprojekt eller ha stöd i energiarbetet? Kontakta Energikontor Sydost! energikontor-so. com Produktion: Jaconmedia och Energikontor Sydost Tryck: Davidsons Tryckeri. Bilder: Energikontor Sydost, Regionförbundet Södra Småland, IISA och Jaconmedia. Denna broschyr har framtagits av Enercy Regio, Projekt- ESME och Energikontor Sydost. Läs mer om Projekt-ESME på Läs mer om Energikontor Sydost på Övrig energi-information hittar du på

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer