En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från"

Transkript

1 En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från

2

3 Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder energi, miljö och pengar. Men det är viktigt att ställa rätt krav och ge projektören förutsättningar att välja en lösning som uppfyller riktlinjerna från Vägverket och Sveriges kommuner och landsting (VGU)*. Ännu lever 60-talet. Trots att Sverige ofta räknas till ett av världens modernaste länder är hälften av armaturerna som lyser upp landets gator och vägar från vänstertrafikens dagar. Klimatdebatten har nu dock satt fart på energifrågan och många kommuner har upptäckt hur mycket miljö och pengar man kan spara genom att byta gammal utomhusbelysning mot moderna och energisnåla alternativ. Ofta rör det sig om en mer än halverad elförbrukning och miljoner kronor i rena besparingar. De senaste årens fokus på ökad trafiksäkerhet ställer också allt högre krav på gatubelysningen. En studie från Vägverket visar att väl utformad belysning kan minska personskadorna med 30 procent. Tyvärr är det långt ifrån alla svenska kommuner som följer sina egna och Vägverkets riktlinjer för trafiksäker gatubelysning VGU (Vägar och gators utformning). I sin iver att spara pengar och miljö har man i vissa fall till exempel fördubblat stolpavståndet, vilket äventyrar säkerheten för såväl bilister som gångtrafikanter. Vad som krävs är bättre kunskap och ett smartare utnyttjande av den nya tekniken. Med rätt belysning är det fullt möjligt att spara både pengar och miljö och samtidigt göra landets gator och vägar säkrare. På följande sidor förklarar vi hur det går till och vad som är viktigt för dig som beställare att tänka på vid val av ny utomhusbelysning. Vi bjuder också på några mycket bra exempel där Sverige blivit ett ljusare och tryggare land att leva i. * VGU (Vägar och gators utformning) kan laddas ner från

4 50% lägre energiförbrukning har moderna anläggningar för utomhusbelysning jämfört med gamla. Foto: Mathias Johansson Foto: Rolf Bergman

5 Stora vinster för skattebetalarna och miljön Hälften av all utomhusbelysning i Sverige har föråldrad teknik med kvicksilverlampor. Den snabba teknikutvecklingen inom belysning under de senaste tio åren erbjuder stora möjligheter till både energibesparing och betydande minskning av koldioxidutsläpp. 90% av miljöpåverkan för gatubelysning utgörs av energi. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast 10 procent. Halverad elförbrukning tack vare teknikutveckling Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommunerna minska sin elförbrukning med mer än 50 procent. Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med till exempel 125 watts kvicksilverlampor till moderna armaturer med 50 eller 70 watts högtrycksnatriumlampor eller metallhalogenlampor med bättre optik. Detta innebär både mer ljus per watt, en betydande minskning av koldioxid och stora vinster för skattebetalarna. Minskade underhållskostnader Nya armaturer och ljuskällor har längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll. De nya ljus- källorna innehåller dessutom väsentligt mindre mängd kvicksilver. Detta innebär ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar. En outnyttjad klimatbesparing Alla svenska kommuner har idag uttalade mål att minska sin klimatpåverkan. Beräkningar visar att Sverige skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med ton genom att byta samtliga gamla utomhusanläggningar mot moderna alternativ. Denna besparing motsvarar en fjärdedel av utsläppen från inrikesflyget i Sverige under ett år.

6 Beräkna hela livscykelkostnaden ton skulle koldioxidsutsläppen minska genom utbyte av gammal utomhusbelysning. Vid inköp av utomhusbelysning är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt som förbrukar minst energi och är billigast att underhålla. LCC (Life Cycle Cost) står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för en produkt under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk. Läs mer om LCC och gör din egen kalkyl på under Belysning & Miljö. Besparing av energi och utsläpp Område Utomhusbelysning Nuvarande förbrukning (TWh) Sparpotential (TWh) Sparpotential (%) Minskning CO2 (miljoner ton) 1,5 0,4 27 0,151 Så har vi räknat: Branschens försäljningsstatistik av ljuskällor visar att 50 procent av utomhusanläggningar har kvicksilverlampor, alltså en föråldrad teknik som kan ersättas med moderna alternativ med 50 procent lägre energiförbrukning. För att översätta besparad energi (TWh) till utsläpp av CO2 har vi utgått från hur mycket CO2 som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 27 medlemsländer (0,374 Mton CO2 per TWh). Vi antar därmed att Sverige på marginalen importerar el från våra grannländer.

7 Fråga: Det pratas mycket om LED-belysning idag. Hur användbar är LED för utomhusbelysning? Svar: LED är bra för estetisk belysning av t ex fasader och murar. I dagsläget finns ett fåtal exempel på parkbelysning med LED, men de kommer antagligen snabbt växa i antal med samma takt som tekniken utvecklas. Vid sidan av energieffektivisering av ljuskällan så handlar det också om att lyckas hantera LED-ljuset rent optisk för att sprida ljuset lika bra som traditionell belysning gör. När det gäller att hitta LED-alternativ till urladdningslampor för funktionell vägbelysning kommer detta även att säkert bli ett alternativ i framtiden men är ännu inte idag något ekonomiskt försvarbart alternativ. Foto: Peppe Ericsson

8 Teknisk utveckling möjliggör besparingar 100% 59% 44% 47% 35% E/M-don, kvicksilver 125 W Metallhalogenlampor W Högtrycksnatriumlampor W Gamla armaturer Moderna armaturer Den stora sparpotentialen ligger i utbyte av äldre armaturer med kvicksilverlampor till moderna armaturer med antingen metallhalogenlampor eller högtrycksnatriumlampor, vilka bara drar 59 respektive 44 procent så mycket energi. Ljuskällor som drivs med elektroniska driftdon får en längre livslängd i praktiken. Moderna armaturer med nattsänkning Idag kan belysningen även styras efter trafikintensitet. Enklaste exemplet är nattsänkning vilket sparar ytterligare 20 procent energi. Jämför vi de mest moderna anläggningarna drar de bara en dryg tredjedel så mycket energi som de gamla systemen.

9 70% Fråga: Kan en 35 W metallhalogenlampa ersätta en 125 W kvicksilverlampa? av den totala kostnaden för utomhusbelysning utgörs av energikostnaden Svar: Nej, inte i någon som helst armatur eftersom ljusmängden inte räcker till. Förbud mot kvicksilverlampor Ekodesignkommittén har röstat igenom en EU-förordning som anger krav på gatubelysning. Förslagen innebär bland annat att kvicksilverlampor och så kallade plug in lampor samt ineffektiva metallhalogenlampor med hög effekt förbjuds år De aktuella ekodesignkraven på vägbelysning innehåller hårda krav på lampor, driftdon och armaturer vad gäller energieffektivitet och miljöpåverkan. Förordningsförslaget ska nu granskas av parlamentet och antas under De krav som är formulerade i förordningarna börjar gälla successivt. Kraven innebär bland annat att Vägverket respektive kommunerna snart måste komma igång med att börja byta ut sina armaturer för kvicksilverlampor mot andra typer av urladdningslampor, säger Kalle Hashmi på Energimyndigheten. Fakta om ekodesigndirektivet: Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign antogs av EU i juli Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om ekodesign av energianvändande produkter som började gälla i Sverige den 1 maj Lagen innebär att tillverkarna måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten designas och tillverkas.

10 Ökad trivsel och förbättrad trafiksäkerhet Mörker är ett allvarligt osäkerhetsmoment som påverkar både motortrafikanter, cyklister och fotgängare. Bättre belysning av gator och vägar ökar säkerheten och gör att personskadorna minskar med 30 procent och dödsolyckorna med 60 procent, enligt en studie från Vägverket (2004:80). Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter när det gäller utomhusbelysning. Moderna ljuskällor har bättre färgåtergivning, vilket innebär att omgivningens färger upplevs naturligt. Rätt utformad minskar också modern belysning risken för trafikolyckor. Viktigt att följa riktlinjer från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting Idag finns en europeisk standard för trafiksäker vägoch gatubelysning. I Sverige har Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anpassat riktlinjerna till svenska förhållanden i Vägar och gators utformning - VGU. Syftet är att säkra en god belysning med en optimal balans mellan energieffektivitet och säkerhet. Konsekvenserna av att inte uppfylla VGU:s krav kan bli ödesdigra. I mörker försämras trafikanternas förmåga att uppfatta detaljer, färg, kontraster och rörelser. Det viktigaste är att belysningen är jämn. Vid ojämn belysnig med mörka fläckar på vägbanan är riskerna betydande att det kan gömma sig människor eller djur. Trafikanterna ser således föremål på och vid sidan av vägen betydligt sämre. I komplicerade trafikmiljöer som i korsningar eller där det förekommer blandad trafik är olycksrisken i genomsnitt dubbelt så stor i mörker som i dagsljus. VGU finns att ladda ner i sin helhet från

11 Rätt belysning ger färre olyckor God belysning minskar personskadorna på gator och vägar med 30 procent samtidigt som dödsolyckorna kan minskas med hela 60 procent, visar en studie från Vägverket. Med modern optik kan man få mer ljusmängd per watt och samtidigt rikta ljuset så att det inte bländar. Spilljus som stör bostadshus kan också undvikas. Ljusmängden försämras med åren Äldre ljuskällor, särskilt kvicksilverlampor, tappar successivt en stor del av sitt ljusflöde. Det betyder att trots att lampan lyser så blir det inte ljust. En halvering av belysningsnivån på gator och vägar innebär en ökning av antalet personskador och dödsolyckor. Observera dock att nya armaturer inte automatiskt betyder bättre ljuskvalitet. Många nya armaturer håller inte vad som lovas och utöver ljuskällans och armaturens utformning utgör montage, avstånd mellan ljuskällor och så vidare viktiga parametrar för att skapa säkra utomhusmiljöer. Vid varje ny installation är det därför viktigt att noga studera riktlinjer och rekommendationer, det vill säga VGU.

12 Kan man minska antalet stolpar med ny belysning? Nya armaturer och ljuskällor ger ljuset bättre spridning. Om man ökar avståndet mellan stolparna krävs dock flackare vinkel för att belysa hela ytan, vilket medför ökad risk att trafikanter bländas. Vid projektering av ny belysning är det därför viktigt att uppfylla riktlinjerna från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting enligt VGU Vägar och gators utformning. God belysning: Vid projektering av trafikbelysning måste man ta hänsyn till ljusets kvalitet och egenskaper, så att ljuset får en god och jämn spridning på vägen utan att blända samt att belysningsnivån blir tillräcklig. Dålig belysning: För långt mellanrum mellan stolparna ger en flackare ljusbild som blir starkt bländande samtidigt som vägen blir mycket ojämnt belyst.

13 Tumregler för god belysning Stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra. Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad. Armaturen bör placeras vid körbanekanten. Minsta ljusflöde per kvm väg för att uppfylla VGU-kraven är: cd/m2 > 20 lm/m cd/m2 > 25 lm/m cd/m > 35 lm/m2-1.5 cd/m2 > 50 lm/m2

14 Stockholm Estetik och energieffektivitet hand i hand i Stockholm I Stockholm söker man ständigt nya vägar för att framhäva stadens skönhet med hjälp av den senaste tekniken för utomhusbelysning. Ett arbete som samtidigt innebär stora besparingar för skattebetalarna. Henrik Gidlund är belysningsingenjör på Stockholms Trafikkontor och ansvarig för ett flertal pågående belysningsprojekt i syfte att försköna staden och skapa större trygghet för invånarna. Det estetiska är viktigt både när det gäller ljusets egenskaper och utseendet på armaturerna. Många upplever att ljuset blivit varmare och återger stadens färger bättre efter bytet. De nya armaturerna är också mer dekorativa än de gamla skokartongsliknande modellerna, berättar Henrik Gidlund. I Stockholm finns ljuspunkter. Hälften av armaturerna har energislösande kvicksilverlampor och under en fyraårsperiod satsar man därför totalt 63 miljoner kronor för att byta till nya armaturer med mer energisnåla metallhalogenlampor. Detta innebär när bytet är utfört en årlig besparing på cirka fem miljoner kwh. Vi räknar med en pay off-tid på år, vilket så klart är en förhållandevis lång tid. Men slår man ut kostnaden under hela anläggningens livslängd blir ny utomhusbelysning mycket lönsam och för miljön blir vinsterna ännu större, säger Henrik Gidlund som även berättar att staden har en nära dialog med Naturskyddsföreningen och andra miljöaktörer.

15 Den estetiska utformningen av gaturummet är viktigt och påverkas av såväl ljusets egenskaper som armaturers utseende. Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad Foto: Stefan Sjödin, Fortum

16 Foto: Ulf Celander Foto: Ulf Celander Foto: Andreas Nilsson

17 Mark Umeå Marks kommun sparar en miljon kronor om året Umeå lyssnade på de boende I Marks kommun i södra Västergötland finns totalt ljuspunkter. Åldrande armaturer och stigande elpriser gjorde att kommunen år 2003 beslutade sig för att under en femårsperiod byta samtliga 5800 kvicksilverlampor, så kallade byhattar, mot energisnåla armaturer för högtrycksnatrium med modern optik. De gamla lamporna lyste starkt men hade kort räckvidd. De nya ger ett mer spritt sken. Ljuset når längre och tonar ut mjukt, berättar Lars-Gunnar Jansson, belysningsansvarig på Marks kommun. Kommuninvånarna vittnar också om att det är lättare att se ansiktet på den man möter och svårare för någon att gömma sig i buskage intill gångbanan. Förutom lägre energiförbrukning sparas ytterligare pengar i form av längre serviceintervaller från tre till fyra år. När bytet är helt genomfört våren 2009 kommer kommunen att spara nära en miljon kronor årligen. Residensstaden Umeå hade år stolparmaturer med 125 watts kvicksilverlampor. Genom att byta till energisnåla 50 watts högtrycksnatriumlampor kommer kommunen, när projektet är helt genomfört år 2009, att spara 5 miljoner kronor årligen. I centrala delarna av staden fanns vid projektets början även 600 stycken 250 watts kvicksilverlampor upphängda på lina. En komplicerad lösning man ville undvika då infästningarna måste besiktigas kontinuerligt, vilket kräver tillstånd av fastighetsägaren. Man ersatte de befintliga 250 watts kvicksilverarmaturerna med två dekorativa armaturer med 70 watts metallhalogen nära husväggen. Förutom att den nya belysningen innebar en stor energibesparing gav den också ett varmare och bländfritt ljus direkt på trottoaren. Enligt en enkätundersökning upplever de boende det nya ljuset som mycket bättre.

18 VÄSTERÅS Västeråsarna ser ljuset i tunneln I Västerås stad har man fört en lång och målmedveten kamp mot de mörka krafterna. Under en tioårsperiod byter man ut armaturer, vilket innebär en energibesparing på tre miljoner kronor varje år. Under hösten 2008 fokuserades arbetet på stadens alla gång- och cykeltunnlar. Ljussättning stod inte högt på agendan när Västerås växte som mest. Dåtidens ingenjörer placerade lamporna i tunnlarna bakom ett järngaller för att hindra vandalisering, vilket innebar att mycket ljus aldrig släpptes fram. Den nya tunnelbelysningen finns i två varianter. Den ena sorten sätts upp i tunnlar som i dag har en rad konformade lampor på båda tunnelväggarna. Den andra sorten är lysrörsarmaturer som sätts upp i vinkeln mellan vägg och tak. De ger tio gånger så mycket ljus som den gamla belysningen innanför galler. År byter Västerås stad ut armaturer och kvicksilverlampor på vägar och gång- och cykelbanor. Stadens har delats upp i tårtbitar i det systematiska arbetet med att byta ut ålderdomlig belysning. Detta ger också stora fördelar i underhållsarbetet, bl.a. när det gäller seriebyte av ljuskällor. I början fick vi en del klagomål på det gula ljuset. Men numera ringer folk mest och tackar för att det blir ljusare, berättar Gert Gustafsson, belysningsansvarig i Västerås stad. De nya högtrycksnatriumlamporna håller längre och drar mindre el. Totalt kommer energiförbrukningen att kunna sänkas med MWh, vilket motsvarar minst 3 miljoner kronor varje år. Varje armatur har tack vare sänkt energiförbrukning betalat sig efter fem år. Armaturer beräknas hålla i 25 år vilket gör att de sista 20 åren blir en ren besparing. När förbudet för kvicksilverlampor träder i kraft 2015 har Västerås som undantag från många andra svenska städer endast en handfull gamla kvicksilverarmaturer att ta itu med!

19 Foto: Christian Evers

20 Foto: Olof Thiel

21 Testa din belysning Ja Nej Är armaturen mer än 20 år gammal? 0 2 Får ni klagomål på att belysningen upplevs som ojämn eller att ljusnivån är för låg? 0 2 Får ni klagomål på att belysningen bländar? 0 2 Är armaturen utrustad med kvicksilverljuskälla? 0 1 Är armaturen utrustad med en högtrycksnatriumeller metallhalogenlampa? 2 0 Är armaturen monterad på en stolparm med större armvinkel än 5 grader? 0 1 Finns det en optik/reflektor i armaturen? 3 0 Är kupan gulbrun? 0 2 Är armaturens packningar hela? 1 0 Finns det en underhålls/utbytesplan 3 0 Mina poäng Gör detta test på din belysningsanläggning för att bedöma om den har en förbättringspotential. RÄKNA SAMMAN DINA POÄNG Bedömning: p: Utmärkt! Du har en modern anläggning som motsvarar alla krav på säkerhet och energieffektivitet. Bjud in dina kollegor i grannkommunerna och visa upp ett praktexempel på bra utomhusbelysning poäng: Här finns en klar förbättringspotential! Undersök vad som kan åtgärdas eller kontakta en belysningskonsult för att få din anläggning undersökt. 0-9 poäng = Grattis! Du kan öka trafiksäkerheten och spara stora mängder energi, miljö och pengar genom att byta till en modern anläggning. Kontakta en belysningskonsult eller ett belysningsföretag!

22 Hur ska man gå tillväga som beställare? Henrik Gidlund är belysningsingenjör på Stockholms stad där man sedan år 1996 driver ett antal långsiktiga utomhusprojekt i syfte att förbättra belysningen. Här är hans tips till andra som vill komma igång med denna typ av projekt. 1) Analysera behoven Kontakta en belysningskonsult och gör en noggrann fysisk inventering av den nuvarande anläggningen för att undersöka funktionen och hur mycket energi du kan spara. Involvera kommuninvånarna och ta reda på vad folk tycker om belysningen idag samt vad som kan förbättras i framtiden. 2) Ställ tydliga krav Modern utomhusbelysning har många funktioner att fylla. Kravställ den nya belysningen utifrån energieffektivisering, ljuskvalitet, trafiksäkerhet och estetiska värden. 3) Var noga i valet av leverantör Tidigare var man som beställare av ny gatubelysning hänvisad till det kommunala elverket. Idag finns det flera duktiga leverantörer på marknaden som erbjuder olika lösningar till varierande priser. Ta in flera offerter och gör en noggrann utvärdering utifrån dina specifika krav. 4) Använd beprövad teknik Alla belysningsföretag älskar ny teknik. Det är heller inget fel att testa nya innovativa lösningar i liten skala. Men när det gäller större projekt med höga krav på funktion och tillförlitlighet är det säkrare att välja beprövad teknik. 5) Utvärdera projektet Följ upp och utvärdera den nya belysningen utifrån funktion och energibesparing. Upprätta också gärna ett system för synpunktshantering från allmänheten. Det skapar en oöverträffad möjlighet att samla och bygga kunskap till nästa projekt.

23 Källor Vägverket, VV Publikation 2004:80, Vägar och gators utformning, Väg- och gatubelysning Swedish National Inventory report, submitted under the United Nations Framework Conventions on Climate Change Fakta om Belysningsbranschen Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad Foto: Mathias Johansson

24 Form & produktion: Prime. Tryck: Wallén Grafiska, Sunbyberg Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: (vxl) Fax: E-post:

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by:

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by: BUY SMART Grön Upphandling för Smarta Inköp Belysning Innehåll Teknik Energi & Miljömärkningar Projektet "Buy Smart" Anbudsförfarande med Buy Smart Goda exempel Definitioner Definitioner: Lampa Ljuskälla

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Av Magdalena Andersson & Bengt-Anders Johansson mars 2008 Förord De senaste årens rapporter om global uppvärmning, klimathotet, växthusgaser

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Belysning. Utan glödlampor. Hearing 2009-11-05 Peter Bennich, Energimyndigheten

Belysning. Utan glödlampor. Hearing 2009-11-05 Peter Bennich, Energimyndigheten Belysning Utan glödlampor Hearing 2009-11-05 Peter Bennich, Energimyndigheten Ekodesignkrav för hembelysning resp väg- och kontorsbelysning Först som sist: förbud mot glödlampor men inte ett påbud för

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning Annika Jägerbrand, Fil. dr. Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning Annika Jägerbrand, Kerstin Robertson, Lennart Folkeson & Hans B. Andersson VTI, Statens väg- och

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

Milstolpar energibesparing med modern belysning. Energieffektiv belysning. Belysning i industrin. Ofta gamla omoderna lysrörsarmaturer.

Milstolpar energibesparing med modern belysning. Energieffektiv belysning. Belysning i industrin. Ofta gamla omoderna lysrörsarmaturer. Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Energieffektivisering belysning 2008

Energieffektivisering belysning 2008 Vägverket 1 Energieffektivisering belysning 2008 Vägverket Region Stockholm Mats Olsson Vägverket 2 Energieffektivisering belysning Införa tänd- och styrsystem Vägverket 3 Energieffektivisering belysning

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Fördelning av fastighetsel

Fördelning av fastighetsel Lampguide Fördelning av fastighetsel Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet. I många lokaler är siffran 30 procent,belysningen är alltså en påtaglig

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

Exempel på energieffektivisering (EEF)

Exempel på energieffektivisering (EEF) 212-2-27 Exempel på energieffektivisering (EEF) - Pågående och utförda projekt enligt LBV-Metoden Sjukhuset NÄL i Trollhättan sid 2 Handelshuset ODEN 7 i Trollhättan sid 3-4 Handelshuset ODEN 8 i Trollhättan

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Upptäck ett bättre ljus!

Upptäck ett bättre ljus! www.osram.se/ljusexperten GLÖDLAMPAN FÖRSVINNER VAD GÖR JAG NU? Upptäck ett bättre ljus! Här hittar du allt du behöver veta om halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor. INNEHÅLL Goda råd om bättre

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Belysning Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Belysning Innehåll Teknisk bakgrund Lagstiftning Besparingspotential - LCC LED Gatubelysning Märkning Tips Projektet Buy Smart + Grönt upphandlingsförfarande Goda exempel

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Nya strategier för utomhusbelysning 2010

Nya strategier för utomhusbelysning 2010 Nytt uppdaterat program! Nya strategier för utomhusbelysning 2010 kostnads- och energieffektivisering med energisnål belysningsteknik och miljöanpassade styrsystem Konferens 2-3 juni Workshop 3 juni, 2010

Läs mer

Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning

Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning VTI publikation under arbete Version 5, 2009-12-31 www.vti.se VTI Rapport x Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning Arbetsversion. Ej publicerad ännu. Annika Jägerbrand, Kerstin Robertson,

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2 Klimatsmarta brf Timotejen Boendeträff 2 Magnus Ulaner Projektledare Klimat och Kvalitet Klimatcoach HSB Södertörn magnus.ulaner@sodertorn.hsb.se 08 608 68 36 Innehåll Energikostnader Enhetsmätning och

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer