Frågor och svar från informationsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar från informationsmöte"

Transkript

1 Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på mötet. Behöver vi så mycket vindkraft som 1000 MW på Gotland? Enligt Gotlands översiktsplanering ska det finnas planförutsättningar för en utbyggnad av vindbruket till drygt MW installerad effekt på land eller för en total produktion på land och i havet på minst 2,5 TWh el per år, vilket motsvarar ca 2,8 gånger den nuvarande gotländska elkonsumtionen. Detta är mål som politikerna i kommunen har satt upp. All den el som kan komma att produceras på Gotland kommer därmed inte att konsumeras på Gotland. Behovet av förnyelsebar energi är stort både i Sverige och närliggande länder. Det effektivaste sättet att bygga upp det gemensamma elsystemet med förnyelsebar energi är att bygga vindkraften där det är bäst vindförhållanden, liksom man bygger vattenkraft i vattendrag och solkraft i länder med många soltimmar. Gotland är ett av de områden i Sverige som har bäst vindförhållanden och kan därför behöva bidra med mer vindkraftsproducerad el till nätet än vad som skulle vara rimligt i områden med sämre vind. Kan en stor uppbyggnad ta död på turistnäringen? Det finns få studier på hur vindkraft påverkar turismen. Inga studier har hittills visat att vindkraft och turism inte kan samexistera. I vissa områden kan vindkraften till och med innebära att turismen ökar. Hur påverkar tillkommande luftledningar? Om luftledningar kommer att användas så påverkar dessa genom att de syns i landskapet. Vanligast är dock att markförlagd kabel används. Vem ger en samlad bild av allt som skall ske i utbyggnad, vindkraft, vägar och nät? Siral vill ge en samlad bild av företagets projekt på Norra Gotland, därför tillhandahålls information om alla tre projekten samtidigt. En helhetssyn över hela Gotland får man troligen bäst genom att titta på översiktsplanen (ÖP) eftersom de flesta områden som är utpekade i ÖP:n projekteras av någon intressent.

2 Finns det möjlighet till delägarskap? Ja om man är intresserad anmäler man sitt intresse till Marcus på Siral. Siral jobbar för ett lokalt ägande. Hur stor yta tas i anspråk för verk och kranplats? Detta är kraftigt beroende av vilken leverantör som väljs till anläggningen och deras respektive krav. Beroende på metod kan ca m 2 yta krävas till fundament och uppställningsplats för respektive verk. Finns det någon undersökning om priser på fastigheter påverkas av vindkraftsexploatering? ÅF har gjort en studie av detta. Resultatet visar att man inte kan påvisa något samband mellan sjunkande fastighetspriser och närhet till vindkraft. Läs mer i rapporten Vindkraft i Sikte som finns tillgänglig på Svensk Vindenergis hemsida. Ska elen säljas till Tyskland? Vi vet inte hur elproduktion och distribution kommer att se ut i Europa när verken uppförs. Eventuell export beror på om Sverige har ett överskott och kommer kunna avvara el eller inte. Vi vet inte heller vart det kan bli aktuellt att exportera el. Idag är elsystemet sammanbyggt i norra Europa. Kommer ni bygga verk vid Fleringe? Siral arbetar med att utreda detta område men man har inte kommit så långt ännu. I dagsläget vet man inte om det ska bli ett projekt som man kommer att söka tillstånd för längre fram eller inte. Vart kan jag hitta information om projekten? På Sirals hemsida finns all information som presenterats på informationsmötet. Hemsidan kommer även att uppdateras kontinuerligt med info om projekten. Har man frågor och funderingar så kan man alltid kontakta Siral eller Triventus Consulting. Kommer det byggas fler verk på Gotland? Det utreds flera områden på Gotland, speciellt de områden som kommunen pekat ut som lämpliga områden i översiktsplanen. Inom dessa områden är det troligt att verk kan komma att byggas. Hur lång tid tar tillståndsprocessen? Vi räknar med att lämna in en tillståndsansökan vid årsskiftet 2013/2014. Därefter tar det ca 1 år innan beslut från länsstyrelsen kommer. Om detta sedan överklagas räknar vi med

3 ca 1 år/överinstans. Processen från idé till laga kraft vunnet tillstånd tar alltså ca 3-5 år. Därefter följer detaljprojektering följt av upphandling och byggnation samt driftsättning. Detta tar ca 2-3 år. Processen som helhet tar därmed totalt ca 5-8 år. Verkens livslängd är ca år. Därefter följer återställande av mark alternativt generationsskifte om ett nytt tillstånd erhålls för detta. Varför ser allt så färdigbestämt ut? Layouten är allt annat är färdig och bestämd. Vi måste dock ta fram ett förslag på utformning utifrån de förutsättningar vi känner till idag för att ha något material att utgå från och för att kunna visa för allmänheten och myndigheter ungefär hur det skulle kunna komma att se ut. Men det är först när all kunskap inhämtats genom informationsmöten, samrådsprocess och inventeringar/utredningar i området som vi vet tillräckligt mycket om platsen. Då vet vi också vilka synpunkter och önskemål som allmänheten och myndigheterna har och som vi kan ta fram ett slutligt förslag att söka tillstånd för. Nu när Näsudden kör re-powering och ni bygger ut (Storugns) - hur vet man att det här inte är sista området ni ansöker om? Siral kan inte garantera att dessa områden är de sista som vi ansöker om tillstånd för att projektera, bygga och driva vindkraft. Vi har valt att titta på flera områden initialt för att sedan kunna göra affärsmässiga, lokalförankrade och rimliga bedömningar för framtiden. Under tiden fram till eventuell byggnation kan ett eller flera områden ramla ur planeringen och samtidigt kan nya områden tillkomma. Vad vet ni om fågellivet? Vi håller på att samla in befintlig information genom olika källor. En fågelinventering på plats kommer att göras i området under Först efter inventeringen kan vi få en heltäckande uppfattning om vilka arter som förekommer. Vad har ni att säga om lågfrekvent ljud som alla pratar om? Naturvårdsverket har gett i uppdrag åt Karolinska institutet att sammanställa forskningsläget för infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar. Slutrapporten publicerades i november Rapporten heter Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter. Slutsatserna från rapporten listas nedan. 1. Infraljud (1 20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa nivåer bidrar till bullerstörning eller har andra hälsoeffekter. 2. Lågfrekvent ljud ( Hz) från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll av

4 lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtrafik. 3. Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vindkraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftverk kommer därför andelen lågfrekvent ljud i vindkraftsbullret att öka något. Förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens fasad, 40 dba, och Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det dock inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. 4. Vindkraftsbuller orsakar bullerstörningar bland boende. Vid nivåer kring dba, det vill säga precis under riktvärdet 40 dba, uppger % av de boende att de är ganska eller mycket störda av vindkraftsbuller. Störningen beror i huvudsak på det pulserande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Detta ljud är inte lågfrekvent, utan har sin huvudsakliga energi i frekvensområdet Hz. 5. Förutom besvärsupplevelser av buller har inga påtagliga ohälsoeffekter av vindkraftsbuller kunnat påvisas. Samband mellan vindkraftsbuller och självrapporterad sömnstörning har redovisats i vissa studier, medan andra studier inte funnit något sådant samband. 6. Det påstås ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i form av vibroakustisk sjukdom, vindkraftssyndrom eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En genomgång av det vetenskapliga underlaget visar att dessa påståenden saknar belägg. Subventioneras vindkraft? Från och med 2010 utgår inga statliga subventioner till vindkraften. Energimyndigheten tillhandahåller däremot ett så kallat pilotstöd för utbyggnad av vindkraft. Stödet infördes 2003 och omfattade 350 miljoner kronor under en femårsperiod. En andra stödperiod om fem år påbörjades Stödet är bland annat till för att vindkraft ska kunna byggas i vissa typiskt besvärliga områden (kallt klimat, i brant terräng etc.) och erfarenheter från projekten ska redovisas öppet. Syftet är att detta ska göra vindkraften billigare i framtiden. Vindkraft är i likhet med andra (nytillkomna) förnybara energikällor berättigad till elcertifikat. Detta stödsystem går inte över statsfinanserna utan finansieras av elkonsumenterna. Det är viktigt att understryka att år 2011 gick endast cirka 30 procent av elcertifikaten till vindkraft. Kraftvärme och vattenkraft får cirka 70 procent av den elcertifikatavgift som är inbakad i elpriset och nu (april 2012) uppgår till ungefär 3 öre/kwh. Svenska elkonsumenters stöd till vindkraft hamnar då på cirka 1 öre/kwh. Detta kommer dock att öka successivt i takt med att vindkraftens andel av den totala utbyggnaden av förnybar elproduktion ökar.

5 Alla elförbrukare i Sverige utom så kallad elintensiv industri betalar en elcertifikatavgift via sin elräkning. Avgiften bakas oftast in i elpriset vilket gör det svårt att se hur stor den är. Olika elleverantörer har olika avgifter men ligger våren 2012 i intervallet 3-4 öre per kwh. Den totala volymen el som det rör sig om är cirka 100 TWh (total konsumtion = cirka 145 TWh minus elnätsförluster 10 TWh minus elintensiv industri 35 TWh = cirka 100 TWh). Siffran varierar något år från år. Kvotplikten i elcertifikatsystemet varierar också från år till år. Den så kallade kvotkurvan är satt så att målet om 25 TWh ny förnybar el ska uppnås till år För 2012 är kvoten satt till 17,9 procent vilket innebär att cirka 18 TWh av den el som elleverantörerna säljer skall vara förnybar. Beviset för att detta sker är att elleverantörerna till Energimyndigheten måste redovisa elcertifikat motsvarande 17,9 procent av sin försäljning. Elcertifikatpriset har de senaste 12 månaderna i genomsnitt legat på cirka 20 öre per kwh. Totalkostnaden för elleverantörerna (som fördelas till de kvotpliktiga elkunderna) blev då för år 2011: 100 TWh x 17,9 % x 20 öre = kronor. Fördelat på 100 TWh blir detta 3,6 öre/kwh Elleverantörerna lägger sedan på sin marginal och utpriset till elkunden hamnade på cirka 4 öre/kwh. Vindkraften genererade under 2011 cirka 6,1 TWh vilket motsvarar 30 procent av all certifikatberättigad el. Om man till exempel har en lägenhet som förbrukar kwh så subventionerar man vindkraften med drygt 50 kronor per år.

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla?

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? av Göran Åkesson Förord För bara ett par år sedan var min inställning till vindkraft i grunden positiv. Vindkraftverk var något som fanns på distans och jag

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud Höjd 200 meter Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast Nedan Verket vid Bloms i Mellerud BEHÖVER VI FLER VINDKRAFTVERK I DALSLAND? Riksdagsbeslut: Mål: Vindkraft som producerar 20 TWh (teravattimmar) landbaserad

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer