Kognitiv sjukdom, exemplet Alzheimer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitiv sjukdom, exemplet Alzheimer"

Transkript

1 Kognitiv sjukdom, exemplet Alzheimer Lars-Olof Wahlund Professor Sektionen för Klinisk Geriatrik vid NVS Institutionen Centrum för Alzheimerforskning Lars-Olof Wahlund 31 mars 20151

2 Upplägg Kognitiva sjukdomar Om demenssjukdomar Neurodegeneration Alzheimers sjukdom Sammanfattning Lars-Olof Wahlund 31 mars

3 Vad kan påverka kognitiv funktion? Sjukdomar i hjärnan Akuta och kroniska Somatiska sjukdomar Psykiska tillstånd och psykiatriska sjukdomar Mediciner Ålder Lars-Olof Wahlund 31 mars

4 Kognitiv nedsättning vid en rad olika sjukdomar Medfödda sjukdomar såsom Downs syndrom, utvecklingsstörning, andra genetiska sjukdomar Neuropsykiatriska sjukdomar i tidiga barnaåren och tonåren Neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna såsom Alzheimer Parkinson Cerbrovaskulära sjukdomar Hydrocephalus Traumatiska hjärnskador Infektiösa hjärnsjukdomar Inflammatoriska hjärnsjukdomar Cancer, primära hjärntumörer och paramaligna fenomen Andra somatiska sjukdomar såsom hjärt-, endokrina- och bristsjukdomar Psykiatriska sjukdomar såsom depression, schizofreni, paranoida tillstånd Missbruk såsom alkohol, narkotika, droger Stressrelaterade sjukdomar Lars-Olof Wahlund 31 mars

5 Ett exempel på en kognitiv sjukdom: Alzheimers sjukdom Lars-Olof Wahlund 31 mars

6 Vad är demenssjukdom? Sjukdomsprocesser som drabbar hjärnan och kognitionen Långsamma förlopp Påverkar högre kortikala funktioner Intellektet, personligheten Symptom beror på vilka delar av hjärnan som drabbas Lars-Olof Wahlund 31 mars

7 Demenser En folksjukdom demenssjuka idag i Sverige nya fall per år Ökar med åldern <5% under 65 år >40% över 85 år I majoriteten av alla fall saknas kurativ behandling Lars-Olof Wahlund 31 mars

8 Relationen mellan ålder och förekomst av demens % Ålder Lars-Olof Wahlund 31 mars

9 Hur ser det ut i framtiden, ökar antalet demenssjuka? Lars-Olof Wahlund 31 mars

10 Antalet demenssjuka i världen har ökat stadigt. Hur tror ni det ser ut framöver, kommer antalet att öka i Sverige? 1. Ja 2. Nej Lars-Olof Wahlund 31 mars

11 Incidensen minskar! Data från stora epidemiologiska studier tyder på att incidensen minskar! Cambridge, Odense H-70 studien i Göteborg och Kungsholmsstudien i Stockholm bl a Orsaken ej helt klar men bättre utbildning och kontroll av cerebrovaskulära riskfaktorer kan vara tänkbara orsaker.

12 Minskad prevalens av demenssjuka I den grupp som undersöktes 20 år efter den första Lancet 2013

13 Demenssjukdomarna, 3 stora grupper Neurodegenerativa sjd. 60% Alzheimers sjukdom Fronto-temporal demens Lewy-Body demens Parkinson demens Vaskulär demens 30% Sekundära tillstånd 5-10% >80 olika orsaker Depression Hjärntumör Blödning Infektioner i CNS Metabola rubbning Vitaminbrist Thyreoidearubbning Kalkrubbning Lars-Olof Wahlund 31 mars

14 Neurodegenerativa tillstånd Långsamma processer (mån-år-decennier) med inlagring av olika proteiner i hjärnan Alzheimer Beta-amyloid (Aβ), tau, p-tau Frontotemporala tillstånd Tau-protein, Ubikvitin Lewy-Bodydemens och Parkinsondemens Alfa-synuclein (α-syn.) Huntingtons sjukdom Huntingtin (HT) Creuzfelt-Jacobs sjd Prionprotein (PrP) Lars-Olof Wahlund 31 mars

15 Finns gemensamma nämnare? Inlagring av specifika protein talar för problem med felaktig metabolism Överproduktion, nedbrytning, utsöndring Hjärnan skyddar sig genom inkapsling av proteinerna Inlagringskroppar Alzheimer Frontallobsdemens Levy Body/Parkinson Senila plack, tangles Pickskroppar Levykroppar Varför? Leder till synapsdysfunktion, neuroinflammation, oxidativ stress, ökad nervcellsdödoch och nedsatt hjärnfunktion Loklalisationen avgör symptomen Lars-Olof Wahlund 31 mars

16 Alzheimers sjukdom Alois Alzheimer Tysk psykiatriker och patolog som 1906 för första gången beskrev Alzheimers sjukdom En fallbeskrivning av en 57 år gammal kvinna, Auguste Deter. Han beskrev plack och tangles och relaterade dessa till symtomen. Namnet kom första gången 1910 i Emil Kraepelins psykiatrilärobok Lars-Olof Wahlund 31 mars

17 Alzheimers Sjukdom Klinisk bild Den vanligaste av flera demenssjukdomar (60%) Ökar med åldern (>40% av alla 85+ har AD) Det första som drabbas är episodiskt närminne Senare kommer: Försämring av språk, praktisk förmåga, orientering, abstrakt tänkande, visuo-spatial och exekutiv förmåga samt ytterliggare försämring av minnet Lars-Olof Wahlund 31 mars

18 Forts Sjukdomen pågår i snitt 8-10 år Patienterna blir helt beroende av andras hjälp och omvårdnad under senare delen av sjukdomen Finns flera former? Tidig debut/sen debut Karaktäristiska hjärnförändringar Lars-Olof Wahlund 31 mars

19 Histopatologiska förändringar Extracellulära plack Anrikning av Aβ Intracellulära tangles Hyperfosforylerat tau-protein Lars-Olof Wahlund 31 mars

20 Hjärnförändringar Sjukdomen börjar alltid i entorhinalcortex (luktnervens primärcortex) vid hippocampus i mediala temporalloberna Sprids sedan på ett anmärkningsvärt konstant sätt till resten av temporalloberna, parietalcortex och frontalcortex Motor-och sensorområden alltid sparade Avspeglas i symptomutvecklingen Lars-Olof Wahlund 31 mars

21 Förklaringsmodell: Amyloidkaskadhypotesen En patologisk metabolism av beta-amyloid (Aβ42) som leder till bildning av neurotoxiska produkter och inlagring i extracellulära senila plack Anses leda till en senare intracellulär patologisk produktion av hyperfosforylerat tau protein Oklart vad Aβ42 har för fysiologisk roll Denna process pågår långt innan kliniska symptom föreligger Andra patologiska processer bidrar Inflammation, oxidativ stress, kärlskador Vad startar kaskaden? Vad driver den patologiska processen? Lars-Olof Wahlund 31 mars

22 Amyloidkaskadhypotesen vid Alzheimer Amyloidprekursorprotein (APP) N- Aß42 -C Patogen väg Aß42 Icke-patogen väg P3 ß-secretas γ-secretas α-secretas Aβ42 bildar β-sheet strukturer Toxiska Aß fibriller Plack Lars-Olof Wahlund 31 mars

23 Sekventiell utveckling av patologin vid Alzheimer Amyloid inlagring Sockeromsättng Atrofi Funktion Mild cognitive impairment Lars-Olof Wahlund 31 mars

24 Symptomatisk Alzheimer föregås av en mycket lång period av med amyloidos som följs av tilltagande nervcellsdöd. Dessa processer kan numera diagnosticeras Atrofi av MTL CSF-tau Patologiska markörer spridd hjärnatrofi Amyloid PET CSF Aβ42 Prodromalfas, lätta kognitiva symptom Begynnande neurondöd Asymptomatisk fas med hjärnamyloidos Kliniskt manifest Sjukdom Hjärnatrofi år -5-0 år 0-10 år Lars-Olof Wahlund 31 mars

25 Nya (föreslagna) diagnoskriterier för AD Dubois et al. bland andra Mest fokus på forskning Ett paradigmskifte, diagnostik baserat på biomarkörer Episodminnesstörning (grundkriterium) Stödkriterier, minst ett av följande Medial temporallobsatrofi Patologiska likvor markörer Aβ42, tau och p-tau Patologisk PET bild avseende sockeromsättning och/eller amyloidinlagring Bärare av AD mutation Lars-Olof Wahlund 31 mars Lars-Olof Wahlund 31 mars

26 Ett annat skifte, DSM-5 Noggrannare beskrivning av de kognitiva svikterna. Ej betoning på enbart minnesfunktion (finns ex. social kognition) Delar in kognitiv nedsättning enligt Kognitiv sjukdom Lindrig kognitiv nedsättning Dellirium Demens ej med i beskrivningen Exempel: Kognitiv sjukdom på grund av Alzheimers sjukdom (AD) Lindrig kognitiv nedsättning pga Alzheimers sjudkom (MCI) Kognitv sjukdom pga vaskulära skador(vad) Lars-Olof Wahlund 31 mars

27 Demensutredning Syfte Att ställa diagnos - Behandling och omhändertagande: farmakologisk, omvårdnad. Info till patient och anhörig mycket viktigt Att fastställa funktionsgrad inför vårplanering och nytt boende Nuvarande diagnostik bygger på speciella diagnostiska kriterier (ICD-10 och DSM-IV) baserade på kliniska symptom och inte på diagnostiska markörer Patienterna kommer allt tidigare med sina symptom! Nya kriterier är på väg att introduceras DSM V, Dubois kriterier för Alzheimer, gamla och uppdaterade Lars-Olof Wahlund 31 mars

28 Utredning av personer med kognitiv svikt Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller Anamnes Anhörigintervju Somatisk och psykisk status Kognitiva test (MMT tillsammans med klocktest) Strukturerad bedömning av funktionsförmåga (ADL) Hjärnavbildning med datortomografi (Prioritet 2) Laboratorieprover för att utesluta störd sköldkörtelsfunktion, förhöjd nivå av kalcium eller förhöjd nivå av homocystein (Prioritet 2) Hälso- och sjukvården bör Vid stark klinisk misstanke ta prover för neuroborrelios, HIV eller neurosyfilis (Prioritet 1) SoS Nationella Riktlinjer Lars-Olof Wahlund 31 mars

29 Personer med kognitiv svikt som genomgått basal utredning där diagnos inte fastställts Hälso- och sjukvården bör göra en utvidgad utredning som innehåller Neuropsykologiska test (Prioritet 2) Hjärnavbildning med magnetkamera (Prioritet 2) Lumbalpunktion och analys av biomarkörer, även vid misstanke om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (Prioritet 2) Hjärnavbildning med SPECT (Prioritet 4) SoS Nationella Riktlinjer Lars-Olof Wahlund 31 mars

30 Hur ställs diagnosen AD? Typisk anamnes med Episodisk närminnesstörning Språklig svikt Orienteringssvårigheter Medial temporallobsatrofi och parietal atrofi med CT/MRT Likvormarkörer med LP (Särskilt yngre) Tau och fosfo-tau ökar Betaamyloid sjunker Lars-Olof Wahlund 31 mars

31 Riskfaktorer Hög ålder Ärftlighet Mutationer, kromosom 21 och 14 Förstagradssläkting Riskgen APOE (homozygot ε4 ökar risken 10 ggr) Hypertoni och hyperkolesterolemi i medelåldern Diabetes Alkohol Låg utbildning Kost (?) Lars-Olof Wahlund 31 mars

32 Går Alzheimer att förebygga? Antihypertensiv behandling och reduktion av blodfetter minskar risken att insjukna senare i livet Kost rik på PUFA (omega 3 fetter), fattig på fett och rött kött Mental och fysisk aktivitet tidigt i livet Prevention, primär och sekundär FINGER studien från Finland Lars-Olof Wahlund 31 mars

33 Finns farmakologisk behandling? Just nu finns symptomlindrande behandling med acetylkolinesterashämmare och glutamatregulator Aricept, Exelon och Reminyl Ebixa För bättrar initialt de kognitiva funktionerna men efter en tid återkommer försämringen men nu med lägre hastighet. God evidens för måttlig effekt, få biverkningar Lars-Olof Wahlund 31 mars

34 Socialstyrelsens rekomendationer om läkemedelsbehandling mot kognitiv svikt för personer med Alzheimers sjukdom Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin och rivastigmin) mot kognitiva symtom till personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. (prioritet 2) erbjuda behandling med memantin mot kognitiva symtom till personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (prioritet 3) följa upp behandlingen i samband med inställning av dosen och därefter regelbundet, minst en gång per år samt i samband med eventuell utsättning (prioritet 1). Lars-Olof Wahlund 31 mars

35 Den totala kostnaden för demensvård i Sverige är 63 miljarder kronor per år Hur stor andel hänför sig till läkemedels behandling? 1. 1% 2. 5% 3. 10% 4. 20% Lars-Olof Wahlund 31 mars

36 Totalkostnad per år 63 miljarder Kr 14% 2% 1% 1% 14 4% Specialistvård och primärvård Läkemedel 1% 14% Informell vård 15% 15 67% 67 82% Kommunen L Minthon Lars-Olof Wahlund 31 mars

37 Hur är det med botande behandling, finns det? Lars-Olof Wahlund 31 mars

38 Nya behandlingsstrategier Hindra amyloidosen i hjärnan Sekretashämning/aktivering Fibrillblockering, betasheet brakers Antikroppar mot Aβ42 passiv och aktiv immunisering Förbättra utsöndring av Aβ42 Hindra det som startar kaskaden, yttre faktorer tillsamman med genetisk sårbarhet Hämma effekter av inflammation och oxidativ stress Antiinflammatorisk resp. antioxidativ behandling Nervskyddande behandling Återskapa förlorade nervceller Stamcellsbehandling Lars-Olof Wahlund 31 mars

39 APP Tg mice Schenk et al. (1999) Nature 400: Saline Aβ42 6 weeks old Aβ42 (aggr.) Saline, SAP Repeated immunizations Neuropathological examination J Näslund 2001 Lars-Olof Wahlund March 31,

40 300 patienter ingick i en vaccinationsstudie. Efter 6 månader fick 15 av dessa 300 en meningoencefalit! och studien avbröts (jmf experimentell MS!) Nya studier med både passiv och aktiv immunisering fortsatte främst för safety. De senaste 10 åren har >170 studier genomförts utan att man kunnat visa någon entydig effekt vid Alzheimers sjukdom Varför? Fel target? För sent? Kombinationsbehandling behövs? Minska Aβ produktionen, ta bort Aβ, lindra inflammationen Alzheimer är multifaktoriell! Lars-Olof Wahlund 31 mars

41 PUFA, Omega-3 fettsyror? Omega-3-fettsyror tycks ha en positiv effekt på minnesfunktioner Omega-3-fettsyror finns bl. a. i fet fisk och nötter Har god effekt vis hjärt-kärlsjukdom Är antiinflammatoriskt och anti-oxidativt En studie (OmegAD) på 200 AD patienter som fick omega 3-FA i 6 månader visade att de minst sjuka (MMSE>26) fick bättre minne Lars-Olof Wahlund 31 mars

42 Förebyggande årgärder Effektiv blodtrycksbehandling och andra kärlskyddande åtgärder Kost Fet fisk och annan PUFA-rik kost Mental och fysisk aktivitet Undvika alkohol och rökning (och skalltrauma) Identifiera riskgrupper för farmakologisk behandling och prevention ApoEε4 bärare? Familjära former Lars-Olof Wahlund 31 mars

43 Sammanfattning Alzheimer är en neurodegenerativ sjukdom med multifaktoriell bakgrund. Hjärnamyloidos en viktig komponent Hjärnpatologin startar långt innan symptom, går att diagnosticera! Nu finns symptomlindrande behandling men ingen botande Troligen behövs olika farmakologiska strategier för detta individcentrerad farmakologisk behandling som inkluderar identifiering av riskgrupper Förebyggande åtgärder kommer spela stor roll framöver Primärprevention, vaccinering? Lars-Olof Wahlund 31 mars

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Jan.Marcusson@liu.se 30 25 20 15 10 5 0 Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE 30 29 30 26 25

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Rekommendationer. Minthon, L. Granvik, E. 2012-02-29

Rekommendationer. Minthon, L. Granvik, E. 2012-02-29 Rekommendationer Minthon, L. Granvik, E. 0-0-9 Inledning Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner. De ska ge vägledning

Läs mer

Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län

Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Tidig upptäckt, utredning, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom Ett samarbete mellan Landstinget Kalmar län och länets

Läs mer

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Mikaela Andersson Kristina Blomqvist Sanna Kackur Yrkeshögskolan Sydväst Up för vård 29.04 2004 INNEHÅLL Historia 2 Två huvudtyper av Alzheimers sjukdom 2 Uppkomsten

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Språkförmåga hos människor med Alzheimers demens sett ur logoped- och vårdpersonalperspektiv

Språkförmåga hos människor med Alzheimers demens sett ur logoped- och vårdpersonalperspektiv UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för logopedi Språkförmåga hos människor med Alzheimers demens sett ur logoped- och vårdpersonalperspektiv En deskriptiv studie Ann-Charlotte

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare 2010 11 09 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel NUMMER 4 2011 ÅRGÅNG 24 neurologi PARKINSON Endogena Alfa-synuclein-fibriller Partiell dopaminagonist Transplantation av dopaminproducerande retinaceller Diagnostisk parkinsonmarkör Atrofier vid parkinsondemens

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

Lärcenter för en god demensvård

Lärcenter för en god demensvård Lärcenter för en god demensvård Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetensutvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings kommun Bo Davidson (redaktör) FoU-rapport 65:2011 FoU Centrum för Vård,

Läs mer

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras?

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? 2014-10-28 1 (16) Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? Datum Tisdag den 28 oktober 2014, kl 12.30 14.00 Lokal Samlingssalen (aulan) vårdcentralen

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens 1(16) Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens Nervsystemets sjukdomar omfattar ett mycket stort antal diagnoser. I vårddatalagret finns för år 2003 registrerat

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer