Rekommendationer. Minthon, L. Granvik, E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer. Minthon, L. Granvik, E. 2012-02-29"

Transkript

1 Rekommendationer Minthon, L. Granvik, E

2 Inledning Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner. De ska ge vägledning till alla yrkesgrupper inom demensvården. Riktlinjerna innehåller rekommendationer på gruppnivå och de omfattar hela vårdkedjan samt förebyggande arbete och riskfaktorer. Det finns olika sätt att beskriva en s olika stadier. Socialstyrelsen har valt att dela in ens olika stadier i mild, måttlig och svår. Mild betecknar ett tidigt skede då personen kan klara sig utan så stora åtgärder från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Måttlig betecknar det skede i en då personen behöver hjälp för att klara vardagliga sysslor. Svår betecknar det skede då personen behöver hjälp med det mesta. Socialstyrelsen redovisar åtgärderna enligt prioritering 0. Siffran anger åtgärder med störst angelägenhetsgrad. Siffran 0 anger åtgärder som ger liten nytta i förhållande till alternativa åtgärder eller kostnaden vid de aktuella tillstånden. Rekommendationen ickegöra ger Socialstyrelsen för de åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör utföra alls. Det kan bero på att det finns god vetenskaplig dokumentation för att åtgärden inte har någon, eller sämre, effekt än annan behandling. För att underlätta åtgärdsbeslut och kvalitetsgranskning av sin verksamhet har vi kategoriserat de olika åtgärderna. Lennart Minthon Professor, klinikchef Minneskliniken/Kunskapscentrum Skånes Universitetssjukhus Eva Granvik Avdelningschef Kunskapscentrum Skånes Universitetssjukhus

3 Innehållsförteckning Inledning... Förebyggande åtgärder... 4 Medicinsk utredning och behandling (vid kognitiv svikt)... 5 Medicinsk utredning och behandling (vid )... 8 Läkemedel vid konfusion... 9 Läkemedel vid BPSD... 0 Personal... Omvårdnad... BPSD... Dagliga aktiviteter... 3 Elimination... 4 Fall... 5 Fysisk aktivitet... 5 Larm/begränsningsåtgärder... 6 Livets slutskede... 6 Miljö... 6 Nutrition... 7 Omvårdnad/förhållningssätt... 8 Trycksår... 8 Utevistelse... 8 Anhöriga... 9 Boende

4 Förebyggande åtgärder Tillstånd Åtgärd Prioritet Friska personer Mentalt och socialt stimulerande aktiviteter på 3 fritiden för att förebygga Friska personer Fysisk aktivitet för att förebygga 3 Friska personer i Behandling av högt blodtryck för att förebygga 3 medelåldern Friska personer Testning av riskgenen ApoE4 4

5 Medicinsk utredning och behandling (vid kognitiv svikt) kognitiv svikt Åtgärd Prioritet kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt där klinisk misstanke om neuroborrelios finns kognitiv svikt där klinisk misstanke om HIVinfektion finns kognitiv svikt där klinisk misstanke om neurosyfilis finns tilltagande kognitiv svikt och schizofreni Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom kognitiv svikt och alkoholberoende kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt kognitiv svikt Strukturerad anamnes som en del i den basala demensutredningen Intervjuer med anhöriga som en del i den basala demensutredningen Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd som en del i den basala demensutredningen Kognitiva test MMT och klocktest i kombination som en del i den basala utredningen Strukturerad bedömning av funktionsoch aktivitetsförmåga som en del i den basala utredningen Provtagning av ryggmärgsvätska som en del i den basala demensutredningen Blodprovstagning som en del i den basala demensutredningen Blodprovstagning som en del i den basala demensutredningen Basal utredning Basal utredning Basal utredning efter minst två månaders alkoholfrihet Blodprovstagning för att mäta kalciumnivå som en del i den basala demensutredningen Blodprovstagning av sköldkörtelhormon som en del i den basala demensutredningen Blodprovstagning av nivå av homocystein som en del i den basala demensutredningen Strukturell hjärnavbildning med datortomografi som en del i den basala demensutredningen 5

6 Forts, Medicinsk utredning och behandling (vid kognitiv svikt) kognitiv svikt Åtgärd Prioritet Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts misstänkt Creuzfeldt- Jakobs sjukdom som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts kognitiv svikt och misstänkt NPH (normaltryckshydrocefalus). kognitiv svikt Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts misstänkt Lewibodydemens som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts kognitiv svikt kraftig familjär anhopning av kognitiv svikt Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts misstänkt svår kognitiv svikt och normalt homocysteinvärde kognitiv svikt och normalt homocysteinvärde Neuropsykologiska test som täcker flera kognitiva domäner Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera Funktionell avbildning av hjärnan med EEG och kvantitativ EEG Lumbalpunktion för analys av biomarkörer Utredning med datortomografi eller magnetkamera Kognitivt test klocktest som en del i den basala demensutredningen Funktionell avbildning med SPECT för att bedöma det regionala hjärnblodflödet Funktionell avbildning med SPECT för bedömning av dopaminomsystemet i hjärnan Kognitivt test MMT som en del i den basala demensutredningen Genetisk vägledning och om mutationsscreening av monogen nedärvning Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera som en del i den basala demensutredningen Funktionell avbildning av hjärnan med PET Funktionell avbildning av hjärnan med EEG och kvantitativt EEG Strukturell hjärnavbildning med datortomografi som en del i den basala demensutredningen Blodprovstagning av nivå av vitamin B som en del i basala demensutredningen Blodprovstagning av nivå av folsyra som en del i den basala demensutredningen

7 Forts, Medicinsk utredning och behandling (vid kognitiv svikt) kognitiv svikt Åtgärd Prioritet Personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts lindrig kognitiv störning kognitiv svikt vid schizofreni Testning av riskgenen ApoE4 Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastigmin) Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare 7

8 Medicinsk utredning och behandling (vid ) Åtgärd Tidig social utredning Årlig medicinsk och social uppföljning Alzheimers sjukdom mild till måttlig Alzheimers sjukdom mild till måttlig Alzheimers sjukdom och cerebrovaskulär skada (blanddemens) Personer Alzheimers sjukdom och Downs syndrom måttlig till svår Alzheimers sjukdom mild till måttlig och samtidig medelsvår egentlig depressionsepisod måttlig till svår Alzheimers sjukdom vid Parkinsons sjukdom mild Alzheimers sjukdom svår Alzheimers sjukdom svår Alzheimers sjukdom Lewybodydemens med kognitiva symtom vid Parkinsons sjukdom mild till måttlig och samtidig medelsvår egentlig depressionsepisod Regelbunden, minst årlig, bedömning av behandlingslängd och utsättningsförsök vid behandling med kolinesterashämmare och memantin Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastigmin) Behandling med kolinesterashämmare Behandling med kolinesterashämmare Behandling med memantin 3 Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) Tillägg av memantin till behandling med 6 kolinesterashämmare (donepezil) Behandling med kolinesterashämmare 7 (rivastigmin) Behandling med memantin 8 Behandling med kolinesterashämmare (donepezil) Behandling med kolinesterashämmare (galantamin och rivastigamin) Behandling med kolinesterashämmare (rivastigmin) Behandling med kolinesterashämmare (donepezil) Läkemedelsbehandling med antidepressiva (TCA) Prioritet

9 Forts.Medicinsk utredning och behandling (vid ) Åtgärd Prioritet Behandling med omega 3-fettsyror Kräver mer forskning Behandling med vitamin E eller vitamin C Kräver mer forskning frontotemporal Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastigmin) Kräver mer forskning vaskulär mild till måttlig orsakad av Alzheimers sjukdom, utan brist på vitamin B alternativt folsyra eller memantin Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastagmin) eller memantin Behandling med ginkgo biloba Behandling med vitamin B alternativt folsyra Läkemedel vid konfusion konfusion Åtgärd Prioritet och konfusion och konfusion och konfusion Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (haloperidol, risperidon) Aktivering dagtid med tillägg av klometiazol nattetid Läkemedelsbehandling med olanzapin 8 8 9

10 Läkemedel vid BPSD BPSD Åtgärd Prioritet Lewybodydemens och psykiska symtom beteendemässiga och psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom uttalad ångest och orostillstånd vid agitation, aggressivitet eller vanföreställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår agitation, aggressivitet eller vanföreställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår beteendemässiga och psykiska symtom vid agitation, aggressivitet eller vanföreställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig till svår Lewybodydemens beteendemässiga och psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom beteendemässiga och psykiska symtom vid måttlig till svår Beteendemässiga- och psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom Behandling av kolinesterashämmare 5 (rivastigmin) Behandling med memantin 6 Behandling med kortverkande bensodiazepiner Behandling med antipsykosmedel (risperidon) Behandling med antipsykosmedel (haloperidol) Behandling till natten med klometiazol 8 Behandling med antipsykosmedel (olanzapin) Behandling med antipsykosmedel (quetiapin) Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastagmin) Behandling med antipsykosmedel (quetiapin) Behandling med antiepileptika (karbamazepin, valproat, topiramat)

11 Personal Personal Åtgärd Prioritet Personal som vårdar personer med inom särskilt boende Personal som vårdar personer med och annan etnisk bakgrund Personal som vårdar personer med Personal som vårdar personer med Långsiktig personalutbildning som är kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback Utbildning av personal för att förebygga och upptäcka vanvård Personer som kommunicerar på samma modersmål med kulturkompetens Multiprofessionellt teambaserat arbete inom vård och omsorg Handledning i kombination med utbildning till personal 3

12 Omvårdnad Tillstånd Åtgärd Prioritet Personcentrerad omvårdnad BPSD BPSD Åtgärd Prioritet BPSD och vandringsbeteende och aggressivitet och aggressivitet och aggressivitet Utredning och behandling av bakomliggande orsaker Fysisk aktivitet med måttlig intensitet 3 Fysisk aktivitet 5 Beteendetekniker 0 Validation 0 De beteendetekniker som menas är att ignorera aggressiva beteende och förstärka socialt accepterade beteende Ett sätt att bemöta genom verbal och icke-verbal kommunikation bekräfta känslor. Syftet är att öka självkänslan, minska stress, förbättra kommunikationsförmågan och öka välbefinnandet hos personen med.

13 Dagliga aktiviteter Dagliga aktiviteter Åtgärd Prioritet som har svårigheter att klara av dagliga aktiviteter som har svårigheter att klara det dagliga livets aktiviteter Yngre personer med mild till måttlig som har svårigheter att klara det dagliga livets aktiviteter måttlig till svår mild Deltagande i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet Stöd och uppföljning av hjälpmedel Specifikt anpassad dagverksamhet 3 Kognitiva hjälpmedel 4 Musik, sång och dans som teknik 5 Kognitiv rehabilitering eller kognitiv träning Kräver mer forskning 3

14 Elimination Elimination Åtgärd Prioritet och urininkontinens och risk för förstoppning måttlig till svår och urininkontinens måttlig till svår och urininkontinens och förstoppning måttlig till svår och urininkontinens måttlig till svår och urininkontinens och urininkontinens och förstoppning eller risk för förstoppning och förstoppning eller risk för förstoppning Individuellt utprovade absorberande produkter Fiberrik kost och ett adekvat vätskeintag genom tillförsel av vätska Fysisk aktivitet Regelbundna toalettvanor Toalettassistans - vaneträning 3 Toalettassistans schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventioner Magmassage 8 Toalettassistans - uppmärksamhetsträning Blåsträning Bäckenbottenträning Långvarig kateterbehandling Behandling med paraffinolja Biofeedback (träning av muskelkoordinationen) 5 4

15 Fall Fall Åtgärd Prioritet på sjukhus och i särskilt boende på sjukhus i särskilt boende i särskilt boende och på sjukhus på sjukhus och i särskilt boende Regelbunden bedömning av fallrisk genom kartläggning av tidigare fall och kontinuerlig skattning av fallrisk Översyn av läkemedel för att förebygga fall Multifaktoriell intervention (flera samtidiga åtgärder) för att förebygga fall Multifaktoriell intervention (flera samtidiga åtgärder) för att förebygga fall Översyn av läkemedel för att förebygga fall Höftskyddsbyxa 8 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Åtgärd Prioritet Alzheimers sjukdom i särskilt boende i särskilt boende Alzheimers sjukdom i särskilt boende Kombinerad träning individanpassad, funktionell träning med medelhög intensitet Kombinerad träning individanpassad, 5 funktionell träning med medelhög till hög intensitet Individanpassade träningspromenader 7 5 5

16 Larm/begränsningsåtgärder Larm/begränsningsåtgärder Åtgärd och fysiska begränsningsåtgärder måttlig till svår med bristande orienteringsförmåga och vandringsbeteende måttlig till svår med bristande orienteringsförmåga och vandringsbeteende Kontinuerliga observationer och utvärderingar Utbildning och handledning av personal för att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder Elektroniska trygghetssystem individuella larm Elektroniska trygghetssystem generella larm Prioritet 4 5 Livets slutskede Livets slutskede Åtgärd Prioritet i livets slutskede Palliativ vård Miljö Miljö Åtgärd Prioritet inom särskilt boende måttlig till svår måttlig till svår måttlig till svår inom särskilt boende Personligt utformade, berikade och hemlika fysiska boendemiljöer Trygg och tillgänglig psykosocial miljö Lugn ljudmiljö Färgsättning och utformning i den omgivande 4 miljön för att underlätta orientering Sällskapsdjur i boendemiljön 7 6

17 Nutrition Nutrition Åtgärd Prioritet och viktförlust (misstänkt undernäring) och undernäring och risk för nedsatt munhälsa måttlig till svår som behöver stöd med att äta måttlig till svår i särskilt boende eller dagverksamhet som behöver stöd med att äta måttlig till svår som behöver stöd med att äta och undernäring måttlig till svår som behöver stöd med att äta måttlig till svår i särskilt boende som behöver stöd med att äta samt undernäring eller sväljsvårigheter i livets slutskede Regelbunden bedömning av näringstillstånd (vikt, BMI och viktförlust och vikthistoria) Nutritionsintervention i form av tillägg av näringsdrycker Strukturerad bedömning av munhåla Diagnostik av ätproblem med strukturerade bedömningsinstrument Individuellt anpassat stöd i form av uppmuntran och beröring Individuellt anpassat stöd i form av att verbal och icke-verbal interaktion (exempelvis visa, mimik och initiering) Anpassad måltidsmiljö 3 Kontrasterande färger i dukningen 4 Nutritionsintervention i form av tillägg av näringsdrycker Individuellt anpassat stöd i form av riktade uppmaningar och positiv förstärkning Lugnande musik under måltiden 6 Sondmatning (enteral nutrition)

18 Omvårdnad/förhållningssätt Omvårdnad - förhållningssätt svår mild till måttlig svår måttlig till svår och förändrad dygnsrytm svår Åtgärd Prioritet Massage och aromaterapi 6 Realitetsorientering 3 6 Snoezelen 4 8 Reminiscence 5 8 Validation 8 Ljusbehandling 0 Realitetsorientering Trycksår Trycksår Åtgärd Prioritet svår som har svårt att förflytta sig svår Klinisk bedömning och strukturerade bedömningsinstrument som underlag för att bedöma risk för trycksår Förebygga och behandla trycksår Utevistelse Utevistelse Åtgärd Prioritet måttlig till svår inom särskilt boende Utomhusvistelse 3 Vårdaren försöker verklighetsförankra personen med i det dagliga livet. Syftet är att hjälpa personer med mild till måttlig som har svårt att orientera sig till tid, rum och person. 4 Betyder att slumra och sker vanligtvis i ett särskilt inrett rum för stimulering av syn, hörsel, beröring, smak och lukt. 5 Att tänka på eller reflektera över livserfarenheter, dela minnen med andra och tala om det förflutna. 8

19 Anhöriga Anhöriga Åtgärd Prioritet Anhöriga till personer med Anhöriga till personer med Anhöriga till personer med Anhöriga till personer med Anhöriga till yngre personer med Anhöriga till yngre personer med Anhöriga till personer med Utbildningsprogram Psykosociala stödprogram Avlösning Kombinationsprogram 3 Specifikt anpassat stöd 3 Individuellt anpassad avlösning 3 Psykosocialt stöd på distans 6 Boende Boende Åtgärd Prioritet mild till måttlig som bor hemma som ska flytta måttlig till svår Dagverksamhet för personer med Förberedelse inför flyttning Småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med 3 Minthon, L. Granvik, E

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Jan.Marcusson@liu.se 30 25 20 15 10 5 0 Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE 30 29 30 26 25

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare 2010 11 09 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Lust till mat på äldre da r

Lust till mat på äldre da r Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad Lust till mat på äldre da r En vägledning för teamen i Genombrottsprojektet Mat och

Läs mer

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie. Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion -språkgranskad TITEL: En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken 1 Innehåll Arbetsgrupp... 2 Bakgrund... 3 Mål... 3 Övergripande inriktning... 3 Processkarta... 4 I Värmdö

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom

EXAMENSARBETE. Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom EXAMENSARBETE 2006:06 HV Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom En studie i social omsorgspraxis Sofi Wennberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala

Läs mer