Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?"

Transkript

1 Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE Boende Hemma Hemma Hemma Hemma Gruppboende ev. hjälp med dagvård eller sjukhem alt. gruppboende cognition emotion reptil

2 Balans Harmoni Obalans Ohälsa Hög Egenkontroll Låg Påverkan cognition emotion reptil Abstrakt tänkande Konkret tänkande Tillhörighet Emotionella reaktioner Anknytning Sexualitet Motorikstyrning Dygnsrytm Sömn/vakenhet Andning Cirkulation Anknytning Modern Jaget Självkänsla Gruppen Basala behov för överlevnad Mat, dryck sömn Basala kroppsliga behov (tarm, blåsa, fysisk aktivitet) Fysisk och psykisk närhet Aktivitet Mening

3 Upplevelse vid tidig demens Insikt, känsla av ngt är fel. Minnet sviker. Tänker trögare. Upplevelsen av tillvaron fragmenteras. Helheten hänger inte ihop. Negativt stannar Emotioner stannar Mindrevärdighet Stresskänslighet Social tillbakadragenhet Upplevelse vid svår demens den sjukes perspektiv Kognition Nedsättningen drabbar hela hjärnan; minne, tänkande, omdöme, insikt Vardagsliv Nedsatt autonomitet, flipperkula, instrumentell sedan basal ADL Beteendeförändringar Resultat av nedsatta kognition och inskränkningar i tillvaron Relation, roll Make/maka, kön, individ, människa Existentiella tankar Begränsad kunskap. Metaperspektiv om livet finns ofta kvar. Problem? Vems? Förhållningssätt? Vem skall förhålla sig?

4 Patientens strategier Minnesproblem Lappar, noggrannhet, repetition Fragmenterat tänkande Undviker belastning och stress Försämrad språkfunktion Undviker sociala sammanhang Försämrad tanke och problemlösningsförmåga Slutar med kvalificerade göromål Jaget i ett demensboende Många tror felaktigt att förhållandena på demensboenden inte har så stor betydelse för de personer med demenssjukdom som bor där, eftersom de har en sådan begränsad medvetenhet om sin situation. Senare års forskning visar dock klart att personer med demenssjukdom i särskilda boenden i högsta grad är medvetna om sin situation. Omvårdnaden ska inte bara se till de basala fysiska behoven (mat, hygien) utan måste också tillfredsställa behoven av meningsfulla relationer och aktiviteter och ta hand om de emotionella behov som uppstår. Clare L, Rowlands, J, Bruce E, Surr C, Downs M, The experience of living with dementia in residential care: an interpretative phenomenological analysis. The Gerontologist 48: , 2008 Clare L, Awareness in people with severe dementia: Review and integration. Aging and Mental Health 14: 20 32, God initial relation Dålig initial relation D e m e n s s j u k d o m Relationskontinuitet Ömsesidighet Bekräftelse Distansering Plikt Kvarvarande utbyte Positivt förhållningssätt Begränsat utbyte Ofta negativt förhållningssätt Närstående Patient Närstående Patient Mindre risk för belastning och psykisk ohälsa Högre livskvalitet Bevarad funktion under längre tid Ökad belastning Irrititabilitet Depressivitet Psykiska symtom Sämre funktion

5 När hjärnan sviktar Normal kognition Kognition Lindring Kognitiv nedsättning Demens Minne Kognition Konfusion Tillfällig nedsättning av kognition Orsaker till demens Vaskulär 25% FLD 5% Övriga 10% Blandtyp 15% Alzheimer 45% Handläggning av kognitiva symtom i primärvården Jan Marcusson Geriatrik, Hälsouniversitetet

6 Fungerande helhet Stöd Kon takt Hem tjänst Växel vård Sjuk hem Frisk, riskfaktorer Dag Grupp Tidiga symtom vård boende Förlust av funktionellt oberoende Prevention Utredning Beteendesymtom Institutionalisering Årlig uppföljning Död Intervention : Läkemedel, funktion Vårdkontakter Diagnos Vård planering Palliation Tid Basal demenssjukvård (SoS) Prevention Basal utredning Behandling Årlig uppföljning Närståendestöd Samverkan med kommunal verksamhet Utredning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Stöd till anhöriga Syfte Fastställa om personen har en demenssjukdom eller annan sjukdom som orsakar symtomen. Vilken typ av demenssjukdom det handlar om Vilka funktionsnedsättningar som demenssjukdomen medför och vad man kan göra för att minimera eller kompensera för dessa.

7 Individuell utredning Partiell utredning? Avstå utredning? Kompletterande utredning? Utifrån personens helhetssituation och behov Initial bedömning, ställningstagande till utredning i PV eller remiss till specialistklinik Utredning och handläggning av fall som hör hemma i primärvården Uppföljning av diagnostiserade fall under hela sjukdomsförloppet Primärvårdens roll Specialistklinikens roll Komplicerade diagnostiska och terapeutiska problem vid misstänkt demenstillstånd, t.ex. oklar symtombild, svårbemästrade symtom, hastig progress, tidiga demenstillstånd, demens hos yngre individer. Rådgivning/konsultfunktion till primärvården i terapi och diagnosfrågor.

8 Innehåll basal utredning (SoS) Hälso och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller en strukturerad anamnes (prioritet 1) intervjuer med anhöriga (prioritet 1) en bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd (prioritet 1) kognitiva test (MMT tillsammans med klocktest) (prioritet 1) en strukturerad bedömning av funktions och aktivitetsförmåga (prioritet 1) Innehåll basal utredning (SoS) Hälso och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller strukturell hjärnavbildning med datortomografi (prioritet 2) blodprovstagning för att utesluta förhöjd nivå av kalcium eller homocystein samt störd sköldkörtelfunktion (prioritet 2) Vid klinisk misstanke ta prover för neuroborrelios, hiv eller neurosyfilis (prioritet 1) Helhetsbedömning Sammanfattande bedömning av alla data: Anamnes Status Kognitiva test Imaging, blodprover Funktions/aktivitetsförmåga

9 Kognitiva test (MMT tillsammans med klocktest) (prioritet 1) Kan man göra fler test i PV? Vem gör testen? Hur remitteras patienten för testning? Hur kommuniceras resultatet av testen? Kognitiva test Funktion och aktivitet En strukturerad bedömning av funktionsoch aktivitetsförmåga (prioritet 1) Varför? Vem gör det? Och hur? Uppföljning minst en gång per år Hälso och sjukvården och socialtjänsten bör följa upp Läkemedelsbehandling Kognition Funktionsförmåga Allmäntillstånd Eventuella beteendeförändringar Beviljade biståndsinsatser Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen minskar kostnaderna för hälsooch sjukvården och socialtjänsten på sikt.

10 Primärvårdens roll i handläggning av demenssjukdomar Primärvården har en central roll för att initiera, utreda och vid behov vidareremittera personer med misstänkt demenssjukdom En stor del av den basala demensutredning kan göras i primärvården Årlig uppföljning av personer med demenssjukdom är en viktig åtgärd för att ge stöd åt de drabbade och för att tillhandahålla en effektiv hälsooch sjukvård Arbetsmodeller demensvård Primärvården gör flertalet basala utredning Specialistvården gör flertalet basala utredning Specialistkonsult för utvalda fall Pv specialistronder Kontinuerligt lärande Patientkontinuitet mellan vårdnivåer PV är basen Effektivt, tillräcklig kvalitet? Prevalens BPSD 10 % av patienter på sjukhem (SOS 1999) Förekommer vid alla typer av demens 35

11 Utredning Demensutredning specifik diagnostik, medicinska eller omvårdnadsåtgärder Behandling av demenssjukdomen läkemedel information om sjukdom och konsekvenser till patient, närstående och vårdpersonal 36 BPSD utredning Anamnes och kartläggning av symtom symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning Är basala mänskliga behov tillfredsställda? närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn 37 BPSD utredning, forts. Hur är den omgivande miljön och interaktionen med personalen? Medicinsk bedömning fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel, vb. riktad undersökning (lab prover, datortomografi, neuropsykologiska bedömning) 38

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer