Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010"

Transkript

1 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)* (+,%-".&*./01#%&%)*+ #'2#30%$"&"+ 5+6%$14)* 2"4#7+.* /,+$01$#+)* 234(".*!06&'%*+$-7+ '4")%8&'2&+ 9&%&')30,1#(%+ 5'2&"10(+.0"%14(('#'(+0/++ '514(&%+ Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!06&'%*+$-7+ '4")%8&'2&+!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)* (+,%-".&* 9&%&')30,1#(%+ 5'2&"10(+./01#%&%)*+ #'2#30%$"&"+ 5+6%$14)* 2"4#7+.* /,+$01$#+)* 234(".*.0"%14(('#'(+0/++ '514(&%+ 1

2 Ordförande Marie Åsberg Ordförande Lars v Knorring Farmaka med dokumenterad effekt vid olika ångestsyndrom (Evidensgrad 1-3) Ångestsyndrom! Buspiron! Hydroxyzin! Bensodiazepiner! Paniksyndrom! Specifika fobier! SSRI! Övriga antidepressiva! 1! 1! 1! Social fobi! 1! 1! 3! OCD! 1! 1! PTSD! 1! GAD! 1! 1! 3! 2! 1! Sammanfattning: Psykoterapi vid ångestsyndrom KBT Avslappning EMDR Psykodynamisk psykoterapi Paniksyndrom 1 3 Specifik fobi 1 Social fobi 1 Tvångssyndrom 1 PTSD 1 2 GAD 2 KBT = Kognitiv beteendeterapi EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing SBU-rapport 171,

3 Behandling av depression SBU, 2004, 166/1+2+3 Lindriga-måttliga depressioner! SSRI! TCA! ECT! TMS! VNS! 1! 1! Svåra depressioner! 1! 1! 2! Dystymi! 1! 1! Underhållsbehandling! 1! 1! Behandling av depression SBU, 2004, 166/1+2+3 Lindriga-måttliga depressioner! Svåra depressioner! Dystymi! Beteendeterapi! Underhållsbehandling! KBT! KT! IPT! PDT! 1! 1! 1! 1! 2! 1! KBT=Kognitiv beteendeterapi, KT=Kognitiv terapi, IPT=Interpersonell terapi, PDT=Psykodynamisk terapi Ordf. Raben Rosenberg Ordf. Poul Videbech 3

4 Det vetenskapliga underlaget Komplettering och uppdatering SBU Ljusterapi, Datorbaserad KBT Transkraniell magnetstimulering (TMS) Cochrane Systematic Review Screening and case finding instruments for depression Socialstyrelsen Omhändertagande av vårdsökande, Mixed Anxiety and Depression (MAD), Diagnostik, Bedömning av svårighetsgrad, Utvärdering, Elektrokonvulsiv behandling (ECT), Omvårdnad inklusive aktivitetsinriktade åtgärder Det vetenskapliga underlaget Socialstyrelsen: Komplettering och uppdatering Psykologisk behandling Psykodynamisk terapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) Textbaserade behandlingsmetoder Interpersonell terapi Psykosocial rådgivning/counselling Det vetenskapliga underlaget Komplettering och uppdatering Läkemedelsbehandling vid Egentlig depression respektive ångestsyndrom hos barn och ungdomar Egentlig depression hos vuxna och äldre inklusive genomgång av effektstudier avseende nya preparat Egentlig depression under graviditet/ efter förlossning Ångesttillstånd hos äldre Bipolär sjukdom hos barn, ungdomar, vuxna och äldre Samordning med TLV:s genomgång av läkemedel mot depression 4

5 Det vetenskapliga underlaget Presenteras enligt en Stepped care modell Behandling och omvårdnad vid svåra och/eller komplicerade sjukdomstillstånd. Behandling och omvårdnad vid måttliga sjukdomstillstånd Behandling vid lindriga sjukdomstillstånd. Bemötande och omhändertagande av vårdsökande Sjukdomsförebyggande åtgärder Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!06&'%*+$-7+ '4")%8&'2&+!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)* (+,%-".&* 9&%&')30,1#(%+ 5'2&"10(+./01#%&%)*+ #'2#30%$"&"+ 5+6%$14)* 2"4#7+.* /,+$01$#+)* 234(".*.0"%14(('#'(+0/++ '514(&%+ Var ställs diagnosen? 5

6 Många får medicin, få diagnos Praxis vid vård av patienter med, Socialstyrelsen, Lång tid till första återbesök Terapeutisk betydelse av uppföljningsbesök. En metaanalys av studier av antidepressivas effektivitet. 6-veckors studier (HAM-D) Posternak and Zimmerman, 2007 Placebobehandlade 1 extra åb ger 34% bättre effekt 2 extra åb ger 70% bättre effekt jfr med 4 åb på 6 veckor SSRI behandlade 1 extra åb ger 18% bättre effekt 2 extra åb ger 36% bättre effekt jfr med 4 åb på 6 veckor. 6

7 Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa Studier av praxis i primärvården Socialstyrelsen, 2006 Återbesök Uppföljning Ja - 51% Inom 2 veckor 16% läkarbesök Ja - tel 12% Inom 1 månad 26% kontakt Nej 37% Inom 6 månader 12% Får själv ta kontakt v.b. 20% Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Patient- och närståendeperspektivet i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Sammanfattning av behov som rör processkvalitet, Att få ett professionellt bemötande både medicinskt och mänskligt. Att få en effektiv, samordnad och allsidig utredning. Att få kunskap och beslutsstöd vid val av olika typer av behandling samt kunskap om vad som kan hända om man avstår från behandling. Att i eftervården få en aktiv och systematisk uppföljning utifrån individens behov och tillstånd. 7

8 Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)* (+,%-".&*./01#%&%)*+ #'2#30%$"&"+ 5+6%$14)* 2"4#7+.* /,+$01$#+)* 234(".*!06&'%*+$-7+ '4")%8&'2&+ 9&%&')30,1#(%+ 5'2&"10(+.0"%14(('#'(+0/++ '514(&%+ Människovärdesprincipen! Behovs och solidaritetsprincipen Hälsotillståndets svårighetsgrad! Patientnytta! (effekt av åtgärd)! Kostnadseffektivitetsprincipen! Åtgärdens kostnadseffektivitet! E! *Aktuellt hälsotillstånd!! Lidande!! Funktionsnedsättning!! Livskvalitet! *Risk för!! Förtida död!! Invaliditet/fortsatt lidande!! Försämrad livskvalitet! *Effekt på aktuellt hälsotillstånd!! Lidande!! Funktionsnedsättning!! Livskvalitet! *Effekt på risk!!förtida död!! Invaliditet/fortsatt lidande!!försämrad livskvalitet! *Risk för biverkningar och allvarliga komplikationer av åtgärden! *Direkta kostnader!! Åtgärder i hälso- och sjukvård!! Andra kostnader t.ex. resor! *Indirekta kostnader! i förhållande till! patientnyttan! V! I! D! E! N! S! Prevention - Diagnostik - Behandling - Rehabilitering! Rekommendationer screening! Hälso- och sjukvården bör inte! Genomföra screening för depression och ångestsyndrom av grupper utan känd risk för psykisk sjukdom inom primärvård! Hälso- och sjukvården bör! Genomföra screening för egentlig depression hos nyblivna mammor sex till åtta veckor efter förlossning 8

9 Positivt prediktivt värde Exempel Sensitivitet 84% Specificitet 72% Prevalens 5% Av hundra konsekutiva individer 5 har en depression och man hittar 4 av dessa 95 har inte depression men 27 faller ut som falskt positiva Rekommendationer effektivt omhändertagande! Hälso- och sjukvården bör! Genomföra en första bedömning med hög tillgänglighet! Tillhandahålla god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet! Erbjuda sammansatta vårdåtgärder anpassade till den enskildes behov och utformade enligt principerna för stegvis vård Rekommendationer diagnostik och bedömning! Hälso- och sjukvården bör! Genomföra diagnostik genom patientcentrerad konsultation, som kan kompletteras med strukturerad informationsinsamling inom primärvården! Genomföra en välstrukturerad diagnostisk process inom den psykiatriska vården! Genomföra strukturerade självmordsriskbedömningar när det finns en misstanke om risk för självmord 9

10 Rekommendationer ångestsyndrom hos vuxna+! Vid symtom på ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda! Snar förnyad kontakt (aktiv expektans)! Vid lindrigt ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda! Råd om egenvård i form av fysisk aktivitet! Råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur eller textbaserad behandling med behandlarstöd Rekommendationer ångestsyndrom hos vuxna+! Vid generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och social fobi bör hälso- och sjukvården erbjuda! Psykologisk behandling med KBT! Läkemedelsbehandling med antidepressiva! Vid paniksyndrom med eller utan agorafobi bör hälsooch sjukvården också erbjuda! Tillämpad avslappning! Avspänning som tillägg till rutinbehandling Legitimerade " psykoterapeuter+ Av Socialstyrelsen legitimerade psykoterapeuter N= Totalt antal KBT terapeuter N=585 (ca. 10%) 10

11 Ångest Psykoterapi Evidensuttalande Dokumentation för effekten av KBT omfattar primärt KBT utövat av professionella terapeuter med utbildning i metoden. Den psykologiska behandlingen bör i allmänhet ges av professionellt utbildade behandlare med utbildning i KBT inriktad på ångestbehandling. Rekommendationer - depression hos vuxna! Vid depressiva symtom bör hälso- och sjukvården erbjuda! Snar förnyad kontakt (aktiv expektans)! Råd om egenvård i form av fysisk aktivitet Rekommendationer - depression hos vuxna+! Vid lindrig egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda! Psykologisk behandling med internetbaserad eller individuell KBT! Interpersonell psykoterapi! Hälso- och sjukvården kan erbjuda! Psykologisk psykodynamisk korttidspsykoterapi! Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda! Läkemedelsbehandling med antidepressiva)! Vid lindrig egentlig depression som tidigare krävt läkemedelsbehandling bör hälso- och sjukvården erbjuda! Läkemedelsbehandling med antidepressiva 11

12 Rekommendationer - depression hos vuxna+! Vid medelsvår egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda! Psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi! Läkemedelsbehandling med antidepressiva! Psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi! Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda! Kombinationsbehandling med antidepressivt läkemedel och psykologisk behandling! Vid medelsvår egentlig depression med melankoliska drag bör hälso- och sjukvården erbjuda! Läkemedelsbehandling med antidepressiva Vårdens utmaningar! Genomföra en första bedömning med hög tillgänglighet! Tillhandahålla god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet! Genomföra diagnostik genom patientcentrerad konsultation, som kan kompletteras med strukturerad informationsinsamling inom primärvården! Genomföra en välstrukturerad diagnostisk process inom den psykiatriska vården! Psykologisk behandling med KBT 12

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Beskrivning av åtgärder. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2

Beskrivning av åtgärder. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2 Beskrivning av åtgärder Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2 I detta avsnitt ger Socialstyrelsen en närmare beskrivning av några av de åtgärder som tagits upp i rekommendationskapitlet.

Läs mer

Programarbete ångest och depression

Programarbete ångest och depression Programarbete ångest och depression 1 2 Innehållsförteckning Förord 4 Förord från ordföranden i programarbetet 5 Sammanfattning 6 Slutsatser och förslag 7 Inledning programarbete ångest och depression

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Depression i primärvård

Depression i primärvård Vårdprogram för handläggning av Depression i primärvård Arbetsgrupp: Charlotte Joborn, distriktsläkare, basenhetschef Hälsocentralen Esplanaden Magdalena Edner, basenhetschef Norrlidens vårdcentral Avin

Läs mer

Behandling av ångestsyndrom

Behandling av ångestsyndrom Behandling av ångestsyndrom En systematisk litteraturöversikt Volym 2 September 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd med förhöjd risk för

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Synpunkter på Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom - beslutsstöd för prioriteringar (preliminär version)

Synpunkter på Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom - beslutsstöd för prioriteringar (preliminär version) 1 2009-06-08 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Synpunkter på Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom - beslutsstöd för prioriteringar (preliminär version), RSMH, vill ge följande

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering

Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering 2009-2011 Wiholm Clairy (4100) 2012-04-16 REHSAM-projekt 2009 Implementering av tidiga, arbetsplatsbaserade, preventiva insatser för personer

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Tore Gustafsson, psykolog Vårdcentralen Gamlestadstorget För kontakt: www.torepsykolog.se Valda punkter

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer?

Läs mer