Ryska kort grammatisk översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ryska kort grammatisk översikt"

Transkript

1 Ryska kort grammatisk översikt Revaz Tchantouria Karina Vamling IMER, Malmö högskola, 2007

2 Förord Denna korta grammatiska översikt är avsedd för studenter som följer distanskursen Ryska på nätet vid IMER, Malmö högskola ( Kursen är en nybörjarkurs, och i denna översikt fokuserar vi därför på ryska språkets huvudregler och har inte som målsättning att ge någon uttömmande information. Vi har också strävat efter att så långt det är möjligt undvika användning av komplicerad grammatisk terminologi. För omfattande beskrivningar av rysk grammatik hänvisar vi till följande referensverk (ordnade i stigande svårighetsgrad och omfattning): Fält, E. Kort rysk grammatik. Uppsala, Beard, R. Russian Interactive online reference grammar. Länk: Timberlake, A. A reference grammar of Russian /electronic resource/, Cambridge 2004, (finns som e-bok på Malmö högskolas bibliotek) R. Tchantouria & K. Vamling 2

3 Innehåll 1 LJUDSYSTEM Kasus, 12 Räkneord, SYNTAX Vokaler, 4 Nominativ Grundtal, 26 Styrning, 37 Betonade vokaler, 4 Genitiv Ordningstal, 27 Kongruens, 37 Obetonade vokaler, Dativ Kombination av räkneord och Den enkla satsen, 38 Förändringsprocesser, 5 substantiv, 27 Konsonanter, 5 Ackusativ Tidsangivelser, 28 Negerad sats, 38 Några viktiga uttalsregler, 6 Instrumentalis Datum Frågor, 39 Några stavningsregler (ъ, ь, й), 10 Lokativ Klockan Frågeordsfrågor Betoning, 10 Tabell: Maskulina substantiv, 13 Årtal Ja- och nejfrågor Tabell: Feminina substantiv, 14 Tabell: Neutrala substantiv, 15 Satstyper, olika konstruktioner, MORFOLOGI Adjektiv, 16 Att uttrycka är, 41 Substantiv, 11 Adjektivens böjningsformer, 17 Verb, 30 Att uttrycka ha, 43 Genus, 11 Adjektivets kortformer, 19 Tempus: böjningsformer, 30 Konstruktion vid känslo- och upplevelseverb, 44 Maskulinum Komparation, 20 Aspekt: fullbordad (perfektiv) och Opersonliga konstruktioner, 44 ofullbordad (imperfektiv), 32 Femininum Genus- eller personformer, 34 Neutrum Samordnade och underordnade satser, 45 Numerus, 11 Pronomen, 22 Samordning, 45 Bestämdhet, 12 Personliga pronomen, 22 Adverb, 34 Objektssatser, 45 Possessiva pronomen, 23 Adverbiella satser, 46 Demonstrativa pronomen, 24 Prepositioner, 34 Relativsatser, 46 R. Tchantouria & K. Vamling 3

4 LJUDSYSTEMET Vokaler I ryska kan följande vokaler vara betonade: a, o, э, u, и, y De ryska vokalera indelas i bakre och främre efter artikulationställe, och är i sin tur vidare indelade i hårda och mjuka vokaler: Bakre främre Mjuka ё, ю, я, е, и Hårda а, о, у, э, ы Betonade vokaler а uttalas som a i ordet akt, ex. aкт akt. я [ja] uttalas ungefär som sv. ja i ordet jakt, ex. я ма grop о påminner svensk å i ordet ångest, ex. óн han ё [jo] kan man jämföra med jo i sv jogga, ex. ёлка julgran у uttalas ungefär som sv. o i ordet ont, ex. у трo morgon ю [ju] uttalas ungefär som sv. ju i ordet jumbo, ex. ю ный ung э uttalas ungefär som sv. ä i ordet äkta, ex. э то det här (är) е [je] uttalas ungefär som sv. je i ordet jet, ex. ель gran и uttalas ungefär som sv. i ordet grind, ex. гриб svamp ы finns inte någon motsvarande vokal i svenska. Vid uttal av ы formas läpparna som vid uttalet av i samtidigt som mellersta delen av tungan höjs mot gommen, ex. ты du R. Tchantouria & K. Vamling 4

5 Förändringsprocesser Obetonade vokaler Då vokalerna а, о, э är obetonade är uttalet beroende av om föregående konsonant är hård eller mjuk. De obetonade ryska vokalerna är korta. а uttalas ungefär som e i sv. gosse, ex. кáрта [kárta] map o påminner u i eng. up, ex. мéсто [mésta] plats e uttalas ungefär som i, sv. nicka, ex. рекá [riká] flod. я uttalas ungefär som je, ex. язы к [jezy k] språk. и uttalas med slappare artikulation än i i dimma, ex. ви дит [vídit] han/hon ser. ы uttalas med slappare artikulation än betonat ы, ex. ныря ть [nyrját ] dyka. Efter ж, ч, ш, щ förekommer inte ю, я, ы i skrift, utan man använder i stället у, а, и, jmfr. журнáл journal, чáсто ofta, широтá bred, щекá kind. Undantag: парашю т fallskärm, жюри jury, брошю ра broschyr. Konsonanterna ч, щ är alltid mjuka. Konsonanter Konsonanterna i ryska kan indelas in i följande grupper: Tonade konsonanter Tonlösa konsonanter Sonoranter Alltid hårda konsonanter Alltid mjuka konsonanter б, в, г, д, ж, з п, ф, к, т, ч, ш, щ, с, х, ц м, н, л, р, й ж, ц, ш ч, щ, й R. Tchantouria & K. Vamling 5

6 Några viktiga uttalsregler 1. Tonade konsonanter (б, в, г, д, ж, з) i ordslut uttalas som motsvarande tonlösa (п, ф, к, т, с, ш). Tonande i blir Exempel ordslut tonlösa -b -п дуб [дуп] ek, зуб [зуп] tand, klub [клуп] klub - в - ф Петрóв [Питрóф] Petrov, óстров [óстраф] ö - г - к бéрег [бéрик] strand, творóг [тварóк] kvark, пирóг [пирóк] pirog - д - т гóрод [гóрат] stad, sad [сат] trädgård, парáд [парáт] parad - з - с морóз [марóс] frost, паровóз [паравóс] lokomotiv, привёз [привёс] han förde/tog/ med sig - ж - ш гарáж [гарáш] garage, нож - [нош] kniv, массáж [массáш] massage R. Tchantouria & K. Vamling 6

7 2. I kombinationer av tonande och tonlösa konsonanter blir konsonanterna lika varandra vad gäller ton: båda blir antingen tonande eller tonlösa (detta kallas assimilation). Det är den sista konsonanten som är avgörande. Om den är tonande blir föregående också tonande, och om den är tonlös blir den föregående konsonanten också tonlös. Exempel Konsonantkomb.i skrift Uttal Betydelse Tonande+tonlös тру бка бк пк [тру пка] pipa лáвка вк фк [лáфка] bänk; butik сeлёдкa дк тк [силётка] sill фурáжка жк шк [фурáшка] keps скáзка зк ск [скáска] saga лёгкий гк хк [лёхкий] lätt Exempel Konsonantkomb i skrift Uttal Betydelse Tonlös+tonande сбор сб зб [збоr] sammankomst сгорéл сг зг [згарéл] ngt.brann отдáл тд дд [аддáл] han gav вокзáл кз гз [вагзáл] station сзáди сз зз [ззáди] bakifrån R. Tchantouria & K. Vamling 7

8 3. Liknande processer äger rum i kombinatioenr av tonande och tonlösa konsonanter då konsonanter i slutet av prepositioner (в, к, с) och början av substantiv möts. Exempel Konsonantkomb. i skrift Uttal Betydelse в стенé вс фс [ф стiнé] i väggen в кинó вк фк [ф кинó] på bio к дéреву кд гд [г дéрiву] mot trädet к брáту кб гб [г брáту] till brodern с горы сг зг [з гары ] från berget Observera att tonlösa konsonanter förblir tonlösa framför в. сверну ть св св [свiрну ть] svänga моли тва тв тв [мали тва] bön листва ст ст [listva ] lövverk 4. Då konsonanterna з, с föregår ж, ч, ш uttalas de tillsammans som en dubbel konsonant (шш, жж) eller щ. Detta gäller också då den första konsonanten ingår i en preposition (без, с) före ett substantiv. Några exempel: без шáпки зш > шш [бiшшáпки] utan mössa бесшу мно сш > шш [бiшшу мна] utan ljud с журнáлом сж > жж [жжурнáлам] med tidskrift счёты сч > щ [щёты] räkningar извóзчик зч > щ [извóщик] droska перебéжчик жч > щ [пiрiбéщик ] överlöpare R. Tchantouria & K. Vamling 8

9 5. Vid kombination av följande konsonanter тц, тс, тч, дц, тьс, дч bildas dubbelkonsonanter bestående av цц, чч: Exempel Kombination -> förändring Uttal Betydelse у отцá тц > цц [у аццá] hos far бои тся тс > цц [баи цца] han/hon är rädd лётчик тч > чч [lёhhik] flygare три дцать дц > цц [три ццатъ] trettio смея ться тьс > цц [смiя цца] skratta перевóдчик дч > чч [пiрiвóччик] tolk, översättare Vid några vanliga ord uttalas kombinationen чн som шн: конéчно [канéшна] absolut, ску чно [ску шна] det är trokigt, нарóчно [нарóшна] avsiktligt, яи чница [яи шница] stekta ägg. Kom ihåg att ч i orden что vad; att, чтóбы för att,чтó-то, något, нé за что ingen orsak uttalas som ш i stället för ч [што, штóбы, штó тa, нé за штa]. 6. Några längre konsonantkombinationer förenklas i uttalet: Exempel Komb. Förändr. Uttal Betydelse здрáвствуй, чу вство вств ств [здрáствуй, чу ствa] hej, känsla сéрдце рдц рц [сéрце] hjärta пóздно, прáздник здн зн [пóзна], [práznik] det är sent, fest сóлнце лнц нц [сóнце] sol голлáндский ндск нск [галáнский] holländsk швéдский дск цк [швéцкий] svensk дáтский тск цк [дáцкий] dansk хвастли вый стл сл [хвасли вый] skrytsam R. Tchantouria & K. Vamling 9

10 Några stavningsregler (ъ, ь, й) 1. Hårdtecken ъ skrivs endast före е, я i följande fall: I slutet av prefix då stammen inleds av vokal (е, я). Hårdtecknet innebär att vokalens j-element inte påverkar konsonanten i prefixet: подъéзд ingåg, отъéзд avresa, объём volum. Hårdtecken ъ förekommer i låneord efter internationella prefix som аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-: адъютáнт, субъéкт, объéкт, конъюнкту ра. 2. Mjuktecken ь förekommer i följande fall: Mjuktecken ь betecknar att konsonanten skall vara mjuk: день, тень, мать, лень. Mjuktecken ь efter ж, ч, ш, щ förekommer i några feminina substantiv, sr. рожь, ночь, брошь, вещь Infinitiv utmärks av att de slutar på -ть: изучáть, стоя ть, писáть, говори ть, берéчь Imperativ slutar på mjuktecken: ешь, не плачь, режь, мажь I andra person singular förekommer mjuktecken i slutet av verbformen: изучáешь, пи шешь, говори шь 3. Bokstaven й förekommer endast efter vokaler: мóй, мáй, бóй, вóй, молодóй, весёлый I några få främmande ord förekommer initialt: йóг, йóд, йóта, Йéмен. Betoning Vad som är mycket viktigt i det ryska uttalet är att lära sig var betoningen ligger i ordet. I en del språk är det en viss stavelse som betonas (t ex första stavelsen eller sista stavelsen i ordet). I ryska går det inte att förutsäga vilken stavelse som är betonad i ett visst ord, det måste man lära sig.. Det förekommer även att betoningen ligger på olika stavelser i olika böjningsformer. R. Tchantouria & K. Vamling 10

11 MORFOLOGI Ryska är ett språk med rik morfologi, dvs. orden förekommer i olika former beroende på vilken funktion de har och vilka andra ord de används tillsammans med. Man kan säga att de olika formerna signalerar vilken roll orden spelar i satsen och på så sätt hjälper lyssnaren att förstå budskapet. Morfologi betyder just uppbyggnad eller struktur. Här menar man alltså ordens uppbyggnad i form av stam och olika ändelser mm. Substantiv Substantiven är en av de största och viktigaste ordklasserna i språket och betecknar bl.a. föremål, levande varelser och begrepp. Substantiven har en central funktion i satsen då de identifierar de personer, saker eller företeelser man talar om. Genus Många språk delar in substantiven på olika sätt. På svenska skiljer vi på utrum (t ex en stol, stolen) och neutrum (ett bord, bordet). På franska måste man lära sig att hålla reda på maskulinum och femininum. Och på ryska då? Här skiljer man på maskulina, feminina och neutrala substantiv. Denna indelning av substantiven kallas genus. Till skillnad från franska och tyska kan man på ryska oftast se vilket genus ett visst substantiv har genom att titta på slutet av ordet. Maskulina ord slutar oftast på konsonant, feminina på -a och neutrala på -o eller -e. Maskulinum Huvudregeln är att substantiv som slutar på konsonant är maskulina. Förutom dessa ord finns också en del ord som slutar på -a och -я och betecknar manliga varelser (дéдушка farfar/morfar, дя дя farbror/morbror ). En särskild grupp ord är de som slutar på mjuktecken. Den här gruppen är ganska liten, men här måste man i varje enskilt fall lära sig om ordet hör till de maskulina eller feminina substantiven. Till de maskulina hör bl.a. день dag, путь väg, кáмень sten. Femininum Ord som slutar på -a är feminina (utom de som betecknar manliga varelser se ovan): кни га bok, странá land, у лица gata. Bland feminina ord som slutar på mjuktecken (se ovan) kan nämnas жизнь liv, ночь natt, нóвость nyhet. Neutrum Substantiv som slutar på -o och -e tillhör de neutrala substantiven: окнó fönster, селó by, мóре hav, задáние uppgift. Numerus En annan kategori som man måste ta upp i samband med substantiven är numerus, dvs. former som betecknar ental och flertal. Ental (singular) har inte någon särskild form utan sammanfaller med grundformen. Flertalsformen (plural) har däremot speciella former. R. Tchantouria & K. Vamling 11

12 Bestämdhet När man talar ryska gör man faktiskt inte någon skillnad på bestämd och obestämd form (detta är ju nog så svårt för dem som skall lära sig svenska!). På ryska är det sammanhanget och inte en artikel eller ändelse som får avgöra om man uppfattar ett visst substantiv som bestämt eller obestämt. Kasus En central kategori i ryska är kasus, dvs. olika former av substantivet som signalerar vilken funktion ordet har i satsen: agent, ägare, mottagare, instrument, belägenhet, etc. Ibland är dessa roller lätta att identifiera, i andra fall är motiveringen till att använda en viss kasusform svårare att se och något man får lära sig för olika konstruktioner. Förutom att användas ensamma förekommer kasusändelser i samband med olika prepositioner. Här följer en uppräkning av kasus i ryska och deras viktigaste funktioner: Nominativ Grundformen kallas nominativ. Den viktigaste användningen av nominativ är för satsens subjekt: Genitiv En av de vanligaste kasusformerna är genitiv som ju faktiskt finns också på svenska: resans slut, pojkens trampbil. Genitiv används bl a för att uttrycka ägaren. Dativ Dativ uttrycker vem som är målet för handlingen eller adressaten. Särskilt förekommer dativ vid verb med två objekt: ge någon något och skicka någon något. Ryskan med sitt rika kasussystem använder olika kasus för de två objekten: ackusativ och dativ (jfr. tyska där man brukar tala om ackusativ- och dativobjekt). Ackusativ Ackusativ används för att markera den som utsätts för handlingen (t ex Jag knuffar honom) eller den som handlingen riktas mot (Jag ser henne). Notera att vi på svenska också skiljer på former som används som subjekt och objekt: Han såg henne (och inte Han såg hon); Hon såg honom (och inte Hon såg han). I äldre svenska hade vi ett mer utvecklat kasussystem, men det finns bara rester kvar. Vad gäller ackusativ i ryska skall man särskilt lägga märke till att det bara är maskulina substantiv som betecknar levande varelser och samtliga feminina substantiv som har en särskild ackusativform. Resten av substantiven har samma form i nominativ och ackusativ. R. Tchantouria & K. Vamling 12

13 Instrumentalis När man på svenska uttrycker att något används som instrument eller verktyg t ex måla med roller, gräva med en spade, skriva med gåspenna, äta med gaffel markeras detta med prepositionen med. I ryska är det vanligaste att man istället har en särskild ändelse, kasusändelsen instrumentalis. En annan vanlig användning av instrumentalis är att markera yrke och sysselsättning. Lokativ Som namnet antyder är den viktigaste funktion för lokativ att beteckna plats, belägenhet. Den används tillsammans med prepositioner som i, på och om. Tabeller: substantivens böjning I tabellerna nedan finner du substantiven uppdelade i maskulina, feminina och neutrala och kasusformer i singular och plural. Anledningen till att det finns flera exempel på t ex maskulina substantiv är att kasusformerna har vissa varianter beroende på vilket ljud ordet slutar på. R. Tchantouria & K. Vamling 13

14 R. Tchantouria & K. Vamling 14

15 R. Tchantouria & K. Vamling 15

16 Adjektiv Adjektiv beskriver egenskaper eller kvalitet hos substantiv, till exempel en bra bok (xorówaå kn=ga), en snabb bil (bystraå maw=na). Adjektivens form ändras beroende på vilket substantiv det förekommer tillsammans med. Substantivet är alltså huvudordet som styr vilken kasus-, genus- och numerusform man skall välja för adjektivet. De ryska orden maw=na och grúwa är feminina (slutar på -a) och tillsammans med dem får adjektivet ändelsen -aå / -яя. Substantiven avtóbus och sup är maskulina (slutar på konsonant) och i det fallet har adjektivet ändelsen -yj / -ij. Substantiv i neutrum (slutar på -o eller -e) kräver också att adjektivet står i en speciell form. Här är ändelsen -oe, som i t=xoe ozero en lugn sjö. I plural skiljer man inte mellan olika genusformer för adjektiven. R. Tchantouria & K. Vamling 16

17 Tabeller: adjektivens böjningsformer R. Tchantouria & K. Vamling 17

18 R. Tchantouria & K. Vamling 18

19 Adjektivets kortformer När adjektiv används tillsammans med är (dvs. som predikatsfyllnad) används de s.k. kortformerna, exempelvis Антóн бóлен Anton är sjuk, странá богáта landet är rikt, село близко byn är nära. Lägg märke till att kortformen styrs av genus hos subjektet: i exemplet странá богáта. kan man se att subjektet странá är feminint och därför väljs femininformen av adjektivet. I plural används samma form för samtliga genus. Kortformerna bildas av adjektivets långformer med tillägg av -a i femininum, -o i neutrum och -ы i plural. I maskulinum tas långformens ändelse bort utan något tillägg av ny ändelse. I vissa kortformer får maskulinformen en inskottsvokal (jfr. болен, интересен). R. Tchantouria & K. Vamling 19

20 Komparation Komparation innebär jämförelse. Adjektiven förekommer i särskilda konstruktioner vid jämförelse av kvalitet och grad. De tre graderna är positiv (grundformen: röd, bra, intressant), komparativ (rödare, bättre, mer intressant) och superlativ (rödast, bäst, mest intressant). Liksom i svenska förekommer dels enkel komparation med ändelser (-ее -are, -ейший /-айший -ast, dels sammansatt komparation med hjälp av бóлее mer + adjektivet och сáмый mest + adjektivet. R. Tchantouria & K. Vamling 20

21 Exempel på användning av komparationsformerna lägg märke till ordet чем än. Э тот дом красивéе, чем тот. Det här huset är vackrare än det där. Э та маши на бóлее нóвая, чем та. Den här bilen är nyare än den där. R. Tchantouria & K. Vamling 21

22 Det finns också komparativformer med ändelsen -e. Slutkonsonanten vid adjektiv med ändelsen -г, -д, -к, -ст, -т, -х förändras: дорогóй дорóже dyrare молодóй молóже yngre я ркий я рче ljusare высóкий вы ше högre мáленький мéньше mindre глубóкий глу бже djupare бли зкий бли же närmare корóткий корóче kortare Några vanliga oregelbundna komparationsformer är: xорóший лу чше наилу чший/ сáмый хорóший bra, bättre, bäst плоxóй ху же наиху дший/ сáмый плохóй dålig, sämre, sämst Pronomen Personliga pronomen Personliga pronomen betecknar deltagarna i samtalet du och jag, ni och vi. Personliga pronomen betecknar också personer eller föremål som man talar om och som är kända för samtalsdeltagarna han, hon, den/det. Personliga pronomen används oftast som subjekt och objekt, t ex Å studént. Jag är student, On hitáet <urnál. Han läser en tidskrift, Oná vi dit egó. Hon ser honom. Lägg märke till att formen vy ni kan användas för flera personer och som artigt tilltal till en person. R. Tchantouria & K. Vamling 22

23 Possessiva Possessiva pronomen (min, din, hans, hennes osv.) är pronomen som uttrycker ägande. Liksom på svenska är valet av pronomenets form beroende av substantivets genus: det heter min stol men mitt bord. På ryska heter moя kówka min katt, då kowka är feminint och min vän móй drug då drug är maskulint. Den neutrala formen är моё: моё селó min by. I tredje personen (hans, hennes, deras) gör man inte någon skillnad i formen för maskulina och feminina substantiv. R. Tchantouria & K. Vamling 23

24 Demonstrativa Demonstrativa pronomen är utpekande den här och den där. För att välja rätt form på demonstrativa pronomen måste man ta hänsyn till substantivets genus, numerus och kasus. Exempel: Э ти дéвушки знáют тех мáльчиков. De här flickorna (subjekt: nominativ) känner de där pojkarna (objekt: ackusativ). R. Tchantouria & K. Vamling 24

25 R. Tchantouria & K. Vamling 25

26 Räkneord Grundtal Grundtalen återfinns i tabellen nedan. När man studerar räkneorden kan man lägga märke till att de har bildats med grundtalen 1-9 som bas och ett tillägg av en reducerad form av ordet för 10 désåt*. Exempelvis ordet elva är uppbyggt av "ett+på+tio", tolv består av "två+på+tio", osv. "na" betyder "på". Räkneordet tjugo motsvaras av "två-tio". Räkneorden i intervallen varierar till sin uppbyggnad. De flesta av dem kan analyseras som en kombination av ental + 10 (désåt*). Talen 40 och 90 avviker från det allmänna mönstret. Talen mellan de jämna tiotalen uttrycks som på svenska; man lägger bara till entalen till tiotalen: семьдесят пять sjuttiofem. Ordningstal Ordningstalen markerar ordning, som termen antyder. Ordningstalen är adjektiviska och böjs på samma sätt som adjektiv. De används även vid datum och klockslag i tidsangivelser. R. Tchantouria & K. Vamling 26

27 Kombination av räkneord och substantiv Vid angivelse av antal, dvs. kombination av räkneord och substantiv, visar ryska vissa egenheter. Efter en/ett används som väntat singular av substantivet men i olika genus: Då man skall ange två av något används два två mask./neutr. eller две två fem. och substantivet i genitiv singular. R. Tchantouria & K. Vamling 27

28 Formerna три tre och четыре fyra används i alla genus och följs av substantivet i genitiv singular, liksom efter två: När man anger fem eller högre antal står det efterföljande substantivet i genitiv plural: Tidsangivelser Datum Några exempel illustrerar att ordningstal (i nominativ) används vid datumangivelser: Idag är det 10 mars: Сегóдня деся тоe мáрта. Imorgon är det 15 juni: Зáвтра пятнáдцатое ию ня. Igår var det 31 december: Вчерá бы ло три дцать пéрвое декабря. R. Tchantouria & K. Vamling 28

29 Som svar på frågan Когдá? När? används ordningstal i genitiv: Когдá? Деся того мáрта. Когдá? Пятнáдцатого ию ня. Когдá? Tри дцать пéрвого декабря. Klockan Котóрый час? Vad är klockan? får följande svar vid hela timmar (jfr. ovan vad som gäller för kombination av räkneord och substantiv): Сейчáс два часá. Nu är klockan två Сейчáс четы ре часá. Nu är klockan fyra Сейчáс пять часóв. Nu är klockan fem Сейчáс двенáдцать часóв. Nu är klockan tolv Vid angivelse av halv timme använder man ordet полови на halva och ordningstal i genitiv: Сейчáс половина вторóго. Nu är klockan halv två Сейчáс половина пя того. Nu är klockan halv fem Vid angivelse av kvart i och kvart över använder man ordet чéтверть fjärdedel, kvart och ordningstal i genitiv för kvart över och grundtal för kvart i: Сейчáс чéтверть вторóго. Nu är klockan kvart över ett (dvs. en fjärdedel av den andra timmen) Сейчáс без чéтверти два. Nu är klockan kvart i två (dvs. två utan/minus en fjärdedel). För minuttal i och över används ordningstal i genitiv för minuttal över och grundtal för minuttal i: Сейчáс дéсять мину т вторóго. Nu är klockan tio över ett (dvs. tio minuter av den andra timmen) Сейчáс без десяти два. Nu är klockan tio i två (dvs. två utan/minus tio). Årtal 2007: две ты сячи седьмóй год 1998: ты сяча девятьсóт девянóсто восьмóй год. R. Tchantouria & K. Vamling 29

30 Verb Verbets grundform, infinitiv, känns igen på ordslutet -ть: знать veta, читáть läsa, ви деть se, купи ть köpa. Tempus: böjningsformer Verbets tempusformer har som främsta funktion att uttrycka tiden för handlingen: presens (nutid), futurum (framtid) och preteritum (förfluten tid). I preteritum är ändelsen -л i maskulinum, -л-а i femininum och -л-о i neutrum. När man talar om flera personer eller saker skiljer man inte på maskulinum och femininum utan har en gemensam form som slutar på -л-и. Huvudregeln är att dessa ändelser läggs till verbstammen sedan infinitivmarkören -ть tagits bort. Presensböjningen är lite mer komplicerad. Formerna omfattar första, andra, tredje person i singular och plural. Här finns två huvudmönster, eller konjugationer, med vissa varianter. I tabellerna nedan följer говори ть, кричáть första konjugationen och читáть, брать tillhör andra konjugationen. Det finns två olika futurumbildningar. Här har vi endast tagit upp den form som närmast motsvarar бу ду kommer att + infinitiv. R. Tchantouria & K. Vamling 30

31 Uppmaningsformen imperativ skiljer mellan en uppmaning riktad till en person (som man duar) och en uppmaning riktad till flera personer (eller en person som man niar). R. Tchantouria & K. Vamling 31

32 Aspekt: fullbordad (perfektiv) och ofullbordad (imperfektiv) Aspekt är en viktig kategori hos ryska verb. Aspekt uttrycker ett visst perspektiv som talaren väljer att lägga på en verbhandling; det kan gälla en fokusering på handlingens resultat eller på handlingen som ett pågående förlopp, på något punktuellt eller upprepat. Det finns två aspektkategorier som uttrycks morfologiskt: ofullbordad (imperfektiv) och fullbordad (perfektiv) aspekt. Den vanligaste modellen är att den ofullbordade (imperfektiva) aspekten uttrycks med grundformen av verbet, medan den fullbordade (perfektiva) aspekten markeras med prefix. R. Tchantouria & K. Vamling 32

33 Några illustrerande exempel: Мáльчик мéдленно ел (impf) кáшу. Pojken åt gröten långsamt. Мáльчик бы стро съел (pf) кáшу. Pojken åt snabbt upp gröten. Антóн дóлго стрóил (impf) свóй дом. Anton höll länge på med att bygga sitt hus. Он ужé пострóил (pf) дом. Han redan byggt (färdigt) huset. Aндрéй читáл (impf) текст. Andrej läste en text. Андрéй прочитáл (pf) статью. Andrej har läst ut en artikeln. Áнна писáла (impf) текст. Anna skrev en text. Áнна ужé написáла (pf) текст. Anna har redan skrivit färdigt texten. R. Tchantouria & K. Vamling 33

34 Verbets genus- eller personformer Som vi har sett ovan innehåller verbet i ryska genus- eller personmarkering. I preteritum skiljer verbet mellan maskulinum, femininum, neutrum samt plural, medan verbet i andra former återspeglar subjektets person och numerus. Omvänt innebär detta att man bara genom att se på verbet kan få mycket information om subjektet. Exempelvis signalerar en form som говори ла att subjektet är hon och читáем att subjektet är vi. I talspråk händer det ofta att man utelämnar subjektet om det framgår av situationen vilka personer man talar om. Adverb Adverben beskriver hur en handling sker var, när, på vilket sätt: (где var, когдá när, сегóдня idag, вчерá igår, вéчером på kvällen, никогдá aldrig, спрáва från höger, по-швéдски på svenska Många adverb slutar på -o, exempelvis någon gör något bra (xorowó), lugnt (t=xo), snabbt (bystro). Prepositioner Förutom att användas "ensamt" förekommer kasusändelser kopplade till olika prepositioner. Prespositioner är en sluten ordklass som, liksom i svenska, anger sådana betydelser som riktning, läge etc. Substantivet som följer eller substantivet och dess bestämningar (t ex Adj + Nomen, räkneord + nomen) står i olika kasus, som bestäms av prepositionen. Vissa prepositioner kräver att substantivet skall stå i genitiv medan andra väljer något annat kasus. Man måste därför lära sig vilket kasus en viss preposition "utdelar" till substantivet. R. Tchantouria & K. Vamling 34

35 R. Tchantouria & K. Vamling 35

36 R. Tchantouria & K. Vamling 36

37 SYNTAX Inom syntaxen redogör man för hur man fogar samman ord till fraser och satser, medan man inom morfologin fokuserar på vilka kategorier som en viss ordklass eller typ av ord kan förekomma i. Styrning Ord inom fraser och satser är beroende av varandra på olika sätt. Verb, prepositioner och även vissa substantiv och adjektiv styr kasusformen hos de substantiv de förekommer tillsammans med. Några exempel: знать девушку känna flickan (ackusativ) дать книгу девушке ge boken (ackusativ) till flickan (dativ) с другом med vännen (instrumentalis) в школе i skolan (lokativ) командование полком befäl över regementet (instrumentalis) верный другу vännen (dativ) trogen довольный работой nöjd med arbetet (instrumentalis) Ett annat beroendeförhållande mellan ord i satsen syns vid s.k. kongruens. Kongruens Vid kongruens blir orden inom en fras eller i satsen mer lika varandra (=kongruenta). Inom nominalfrasen är det substantivet som är huvudord och styr formen hos adjektiv, possessiva och demonstrativa pronomen m.fl. attribut. Huvudordets genus, numerus och kasus återspeglas i adjektivets och pronomenets form: Я вижу мою белую кошку jag ser min (fem, sing, ack) vita (fem, sing, ack) katt (fem, sing, ack) Jag ser min vita katt. Я вижу твои белые кошки dina (plur, nom) vita (plur, nom) kattor (plur, nom) Jag ser dina vita kattor. R. Tchantouria & K. Vamling 37

38 En annan typ av relation råder mellan subjektet och verbet i satsen. Verbet i ryska innehåller genus- eller personmarkering. I preteritum skiljer verbet mellan maskulinum, femininum, neutrum samt plural, medan verbet i andra former återspeglar subjektets person och numerus. Den enkla satsen För att förstå en sats måste man kunna komma fram till vilken funktion de olika substantiven har. Kalle slår Pelle och Pelle slår Kalle betyder inte samma sak, även om satserna innehåller samma ord. Vem det är som slår och vem som blir slagen kommer man fram till genom att se på ordföljden. I ryska spelar ordföljden mindre roll än i svenska. I ryska tar man hjälp av ändelser (kasus) för att ange vilken funktion ett visst substanativ har i satsen. För att markera den som utsätts för handlingen (t ex Jag knuffar honom) eller den som handlingen riktas mot (Jag ser henne), används former som kallas ackusativ. Ви ктор ви дит Áнну. Viktor (nominativ) ser Anna (ackusativ) Áнна ви дит Ви ктора. Anna (nominativ) ser Viktor (ackusativ) Även om man ändrar ordföljden i dessa satser är grundbetydelsen den samma. Áнну ви дит Ви ктор. Viktor (nominativ) ser Anna (ackusativ) Ви ктора ви дит Áнна. Anna (nominativ) ser Viktor (ackusativ) Även om ryska tillåter stora variationer i ordföljden är ordningsföljden Subjekt-Verb-Objekt den mest neutrala. Vid vissa verb förekommer två objekt: ge någon något och skicka någon något. Vilka sätt har språket för att skilja på de här objekten? Ryskan med sitt rika kasussystem använder olika kasus för de två objekten: ackusativ och dativ. Ви ктор даёт Áннe газéту. Viktor (nominativ) ger Anna (dativ) tidningen (ackusativ) Negerad sats Huvudregeln är att placera negationen не inte framför verbet. Ви ктор не ви дит Áнну. Viktor (nominativ) ser inte Anna (ackusativ) Ви ктор не даёт Áннe газéту. Viktor (nominativ) ger inte Anna (dativ) tidningen (ackusativ) R. Tchantouria & K. Vamling 38

39 I ryska förekommer s.k. dubbel negation i satser med negerade adverb som никогдá aldrig, никтó ingen, ничегó ingenting m.fl. Я никогдá не был в Москвé. Jag har aldrig varit i Moskva. Никтó не говори т по-ру сски. Ingen talar ryska Я ничегó не знáю. Jag vet ingenting Frågor Man brukar dela in frågesatser i två typer. I frågeordsfrågor bildas frågan med olika frågeord såsom vem?, vad etc. Ja- och nejfrågor innehåller inte några frågeord och är formulerade på ett sådant sätt att man kan svara ja eller nej. Frågeordsfrågor En lista över de vanligaste frågeorden finner du nedan. Frågeordet placeras liksom i svenska först i frågesatsen. Exempel: Кто изучáет ру сский язы к? Vem studerar ryska? Где университéт? Var är universitetet? Кудá ты идёшь? Vart går du? Почему ты не изучáешь ру сский язы к? Varför studerar du inte ryska? R. Tchantouria & K. Vamling 39

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

Ryska pronomen. Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat

Ryska pronomen. Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat 1 1.Självständiga pronomina Pronomina som kan bilda Nominal Fras (NP) på

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför.

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför. Ordklasser SUBSTANTIV 1. Substantiv kan delas in i följande grupper: egennamn (Nilsson, Kalle, Märsta, SAAB) växter (gräs, träd, buske) personer (häxa, flicka, svensk) djur (lejon, hund, spindel) föremål,

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Aspekter. Den imperfektiva aspekten är den enda möjliga i presens och den förekommer också i preteritum och futurum.

Aspekter. Den imperfektiva aspekten är den enda möjliga i presens och den förekommer också i preteritum och futurum. Aspekter Aspekt är en grammatisk kategori som berör alla verb i ryskan. Det betyder att man varje gång man använder ett verb måste ta ställning till vilken aspekt man skall välja 1. Aspekt betyder synsätt

Läs mer

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Svenska språkets struktur: grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Varför grammatik? Språkets struktur med meningsbyggnad,

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin Hemtentamen HT13 Inlämning senast 131108 Lärare: Tora Hedin Arbetet skall vara skrivet på dator och skickas in i elektronisk form till mig senast torsdagen den 8 november 2013. Dokumentets format ska vara

Läs mer

Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO. Morgan Nilsson

Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO. Morgan Nilsson Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO Morgan Nilsson Version 4 oktober 2013 KORTA UTTALSREGLER De allra flesta bokstäverna står i slovenskan för samma ljud som i svenskan. Några skillnader finns dock.

Läs mer

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus.

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus. Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus. substantivet genus och numerus. En lycklig man gick på gatan. Maskulint substantiv i plural form: Lyckliga män gick på gatan.

Läs mer

Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998

Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998 Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998 1-5. Formlära och syntax, lexikon, homonymer, morfem, ord och ordklass.

Läs mer

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2012 Grammatik skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål:

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål: Grammatikprov svenska Nu är det dags att kolla av vad eleverna lärt sig under vårens grammatik arbete. Efter påsklovet tar vi paus från veckans-ord och pluggar grammatik. För att det inte ska bli för mycket

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Introduktion http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2011 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

Läs mer

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu Svenska språket Grammatik www.sofiadistans.nu 1 Innehåll Grammatik De 9 ordklasserna... 4 Substantiv... 5 Adjektiv... 6 Verb... 7 Pronomen... 8 Personliga pronomen... 8 Possessiva pronomen... 9 Relativa

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Morfologiska kriterier. Svenska adjektiv har två slags böjningar: kongruensböjning och komparationsböjning.

Morfologiska kriterier. Svenska adjektiv har två slags böjningar: kongruensböjning och komparationsböjning. UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. ADJEKTIV Semantiska kriterier. o betecknar egenskaper eller tillstånd hos saker, personer eller företeelser., t.ex. (en) röd näsa,

Läs mer

Facit för diagnostiska provet i grammatik

Facit för diagnostiska provet i grammatik Facit för diagnostiska provet i grammatik Textutdrag: De tio vanligaste namnen på honhundar i Sverige är också vanliga kvinnonamn. Mest sällsynt är Bella med 1065 bärare, men åtskilliga av landets 11 954

Läs mer

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa Träningshäfte - ordklasser- facit Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord. (8 ord) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Träningshäfte ordklasser (Venus)

Träningshäfte ordklasser (Venus) Träningshäfte ordklasser (Venus) Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord (8 st) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

12 Programstege Substantiv

12 Programstege Substantiv Det här är en programstege för substantiv. Du kan alltså lära dig om substantiven på ett enkelt sätt, en liten bit i taget. Varje sida innehåller fakta om substantiv, tillsammans med uppgifter som du också

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för dig som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av vilka typer av satser som finns i språket, vilka former de har och vilken funktion

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. SYNTAKTISKA FUNKTIONER/SATSDELAR Grundläggande syntaktiska funktioner och roller o Exemplen nedan kan få illustrera två grundläggande

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2011 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är:

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är: Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/utbildning/arabiska/index.html 1 1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska språket

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Datorlingvistisk grammatik Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf Mars 2012 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning likheter

Läs mer

Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi.

Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi. Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi. Hästar framför vagn från sydfrisen på sifniernas skattehus i Delfi. 111 Ynglingarna Kleobis och Biton av Polymedes,

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Fraser http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/gfs/ Språkteknologiska grammatikkomponenter Tokenisering urskilja graford. Ordklasstaggning och annan taggning tilldela dem

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

Satslära introduktion

Satslära introduktion Satslära introduktion Dolores Meden Dolores Meden 2010-08-27 1 Skillnaden mellan ordklass och ett ords funktion (syntax): * ett ords tillhörighet i en ordklass är konstant och påverkas inte av användningen

Läs mer

Olika sorters ord ordklasser

Olika sorters ord ordklasser Olika sorters ord ordklasser Inledning Vårt språk innehåller många olika sorters ord. Vi är omgivna av människor, djur och saker, vi känner känslor och gör erfarenheter. Alla de här orden har redan ett

Läs mer

Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen).

Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen). Satsschema Huvudsats Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen). Naturliga fundament är: kända pronomen, pronominella adverb (då, där, här), bekanta substantiv, tidsadverb

Läs mer

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen. Uppgifter i svenska till Harry Potter och De Vises Sten Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Läs mer

Huvudordklasser. ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla. Övriga ordklasser. fort, borta, ute

Huvudordklasser. ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla. Övriga ordklasser. fort, borta, ute Ordklasser Huvudordklasser NAMN substantiv adjektiv verb EXEMPEL misse, hus, mjölk ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla Övriga ordklasser NAMN adverb pronomen räkneord prepositioner konjunktioner subjunktioner

Läs mer

Träningshäfte ordklasser facit

Träningshäfte ordklasser facit Träningshäfte ordklasser facit Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord (8 st) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP

Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 1.Äntligen ADVERB 27. om PREPOSITION 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP 3. där ADVERB 29. att INFINITIVMÄRKE 4.

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

Lycka till med pluggandet! Tro på dig själv! VI HAR FÖRHÖRET TORSDAG DEN 7/4-16.

Lycka till med pluggandet! Tro på dig själv! VI HAR FÖRHÖRET TORSDAG DEN 7/4-16. Ordklasser Alla orden i svenska språket kan delas in i grupper som kallas ordklasser. Vi har nu arbetat med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Nu ska du repetera hemma, så att du verkligen vet

Läs mer

Skriva berättande texter

Skriva berättande texter Skriva berättande texter Skriva berättande texter stavning, stor bokstav och punkter styckeindelning och struktur utvecklade svar textbindning och ett varierat språk grammatik Stavning, stor bokstav och

Läs mer

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3 Syntax, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3 Svenskans ordklasser Substantiv Adjektiv Verb Adverb Pronomen Räkneord Preposition Konjunktioner och subjunktioner Interjektioner

Läs mer

Därför finns det också massor musar och bara 3 katten

Därför finns det också massor musar och bara 3 katten GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Svenska som andraspråk Därför finns det också massor musar och bara 3 katten En studie om grammatiska svårigheter och dess orsaker hos andraspråksinlärare

Läs mer

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Svenska språkets struktur: gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Helen Winzell (rum 4315, Key- huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se hon pronomen Pronomen istället

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Introduktion http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2011 1 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

3.4 Sigmatisk aorist och dess infinitiv i aktivum och medium

3.4 Sigmatisk aorist och dess infinitiv i aktivum och medium 3.4 Sigmatisk aorist och dess infinitiv i aktivum och medium Vi ska nu gå igenom ett alternativ till den tematiska aorist (aorist II) som vi tidigare behandlat: typ av presensstammen jag flyr, aoristtypen

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition)

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 - Fraser 1. förr 2. gör

Läs mer

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8 Grim Några förslag på hur du kan använda Grim Ingrid Skeppstedt Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk Lärarhögskolan Stockholm Ola Knutsson IPlab Skolan för datavetenskap och kommunikation,

Läs mer

Läs s , 28 samt G1 (s. 219) om ordklasser och G2 (s. 220) samt separat dokument om satsdelar (i studiehandledningen).

Läs s , 28 samt G1 (s. 219) om ordklasser och G2 (s. 220) samt separat dokument om satsdelar (i studiehandledningen). Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 2, s. 1 (5) Kapitel 2 GRAMMATIK I det här kapitlet introduceras flera centrala begrepp i latinsk grammatik. Det är därför viktigt att läsa

Läs mer

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge 1. Alfabetet, uttal 8 Alfabetet Övning 1 11, Modul 1 2. Enkla ord och meningar 28 3. Att hälsa och presentera sig 10 Hälsningsfraser och avskedsfraser Övning 1 12, Modul 1 4. Tema Mat 8 Mat Övning 1 6,

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

Syntax Fras, sats, mening

Syntax Fras, sats, mening Allmän grammatik 6 Fraser Syntax Fras, sats, mening Lösryckta satsdelar utan kontext; benämns utifrån huvudordet. nominalfras (nomen, dvs. substantiviskt ord + bestämningar) min lilla bortskämda katt,

Läs mer

Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk C-uppsats 15 hp Svenska som andraspråk C VT 2013 Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling Anna Arvidson

Läs mer

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten.

1 Vilka ord är substantiv? Läs texten. 3 Ordklasser Ordklasser har du säkert hört talas om förut. Men varför finns det ordklasser? Hur ska man veta vilka ord som hör till vilken ordklass? Och varför ska man veta det? Tänk dig att du har alla

Läs mer

Grammatiska morfem kan också vara egna ord, som t ex: och på emellertid

Grammatiska morfem kan också vara egna ord, som t ex: och på emellertid Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Språkteori grammatik VT 1994 Robert Eklund MORFEMANAYS Vi kan dela in ord i mindre enheter, segmentera orden. Här följer en liten kortfattad beskrivning

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska

Ordbok arabiska - svenska 1 Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/arabiska/index.html 2 Chapter 1 Inledning 1.1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska

Läs mer

LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK I. Ordklasser

LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK I. Ordklasser LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK I Ordklasser Ordklasser Alla ord i e* språk kan delas in i ordklasser u1från sin betydelse och funk1on. Det finns huvudsakligen 9 ordklasser. 3 är betydligt större än de övriga

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/gfs/ är konstruktioner (fraser) som innehåller ett predikat och ett subjekt (Josefssons, s. 151, definition, som är en vanlig definition).

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009:

Läs mer

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Gör hela provet innan du rättar med facit. Du sätter själv ut dina poäng när du rättar! A. Placera de 30 orden efter rätt ordklass katt, vi, springer, men, vacker, eftersom,

Läs mer

Fraser, huvuden och bestämningar

Fraser, huvuden och bestämningar UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf November 2015 Fraser, huvuden och bestämningar Översikt i stolpform. Terminologin

Läs mer

Verb. "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord".

Verb. Verb är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen ord. Verb Verb "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord". Verb som är namn på en handling Springa, hoppa, studsa,

Läs mer

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik:

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik: Lektion 5 Ord och fraser Vi pratar om väder Uttal Väder-kommentarer Grammatik: När ska vi använda obestämd och bestämd form? När ska vi säga går och åker Reflexiva, possessiva pronomen (sin, sitt, sina)

Läs mer

Adjektiv. Namn: Klass:

Adjektiv. Namn: Klass: Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

Dåtid:'' Perfekt'' Beskriver'att' något'har'skett.' Bildas'med' hjälpverbet' har.'

Dåtid:'' Perfekt'' Beskriver'att' något'har'skett.' Bildas'med' hjälpverbet' har.' Substantiv*! namnpåsakerochting! kansättaordet jävla framför(jävlatomten,jävlakratta,jävlakärlek)! ägandebetecknasmeds.k.genitiv!s:tomtens,krattans " Adjektiv*! beskrivandeord,beskriverhursakerochtingär(obs!jmf.medadverb:

Läs mer

DEL 1 Svara på svenska, men med exempel på somaliska. 4 stycken: yaal, ooyin, reduplikation, o

DEL 1 Svara på svenska, men med exempel på somaliska. 4 stycken: yaal, ooyin, reduplikation, o Tentamen på kurs SOL110, del 3 Väl godkänt = 85 % rätt 2016 01 16, skrivtid max 3 timmar Godkänt = 60 % rätt DEL 1 Svara på svenska, men med exempel på somaliska 1. (4 p.) Hur många regelbundna pluraländelser

Läs mer

Satsdelar. Carina

Satsdelar. Carina Satsdelar 1 Huvudsats och bisats HUVUDSATS: Ger den viktiga informationen: verbhandlingen och vem som utför den. Kännetecken: Kan stå för sig själv. (Pojken kom inte till skolan idag). BISATS: Ger övrig

Läs mer

Först lite rester...

Först lite rester... Först lite rester... Fras Ett ord med dess bestämningar Huvudord bestämning/dependent Ett eller flera ord i frasen fyllnadsled: obligatoriska, frivilliga tilläggsled Frasers kategori? Frasers funktion?

Läs mer

god dugligare dugligast dålig sämre sämst liten mindre minst

god dugligare dugligast dålig sämre sämst liten mindre minst 4.4 Komparation av adjektiv och adverb Adjektiv och adverb kan kompareras, dvs. de kan bilda former som används vid jämförelse mellan olika grader av en egenskap hos olika saker. Komparationsgraderna är

Läs mer

Alla bokstäver bildligt och uttalsmässigt Förstå alla ord vid bokstävernas berättelser

Alla bokstäver bildligt och uttalsmässigt Förstå alla ord vid bokstävernas berättelser en för Förskoleklassen Alla bokstäver bildligt och uttalsmässigt Förstå alla ord vid bokstävernas berättelser Skriva från höger till vänster Skriva alla bokstäver åtskilda Skriva sitt namn utantill Namn

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Lexikon: ordbildning och lexikalisering

Lexikon: ordbildning och lexikalisering Svenskan i tvärspråkligt perspektiv Lexikon: ordbildning och lexikalisering Solveig Malmsten Vår inre språkförmåga Lexikon Ordförråd : Uttryck i grundform + deras betydelse Enkla ord, t.ex. blå, märke

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv10/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2010 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Språkteknologi och grammatiska begrepp http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi November 2011 Lite mer om språkteknologisk

Läs mer

Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1

Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1 Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1 På de följande sidorna återges ett exempel på en tentamen i Svenskans struktur. Tentan är uppdelad i tre delar. För att få godkänt på kursen måste man ha godkänt

Läs mer

Ett informationshäfte. Namn:

Ett informationshäfte. Namn: Ett informationshäfte Namn: Ordklasser Substantiv Singular/Plural Bestämd/Obestämd Verb Tempus Adjektiv Komparera Preposition Räkneord Grundtal Ordningstal Pronomen Konjunktioner Samordnande Underordnande

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik

Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik Grammatisk teori II Attributvärdesgrammatik 1. Lexikon and syntaktiska regler Inom lingvistisk teori delas den mentala representationen av språket upp i två centrala komponenter: lexikon och syntaktiska

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

b) Ge minst ett exempel på en tonlös konsonant och dess tonande motsvarighet.

b) Ge minst ett exempel på en tonlös konsonant och dess tonande motsvarighet. MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Elzbieta Strzelecka 0611 86 175 070-5771449 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4 6, Att beskriva språket 7,5 hp Den 16 augusti

Läs mer

Ryska: Lingvistik A Svar till instuderingsfrågorna. Morgan Nilsson 26 maj 2009

Ryska: Lingvistik A Svar till instuderingsfrågorna. Morgan Nilsson 26 maj 2009 Ryska: Lingvistik A Svar till instuderingsfrågorna Morgan Nilsson 26 maj 2009 1. Inledning Har du någon gång råkat ut för att olika lärare eller böcker givit olika förklaringar eller regler för samma grammatiska

Läs mer

SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till.

SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till. UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till. o Ofta fogas

Läs mer

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3 Syntax, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3 Morfologi flick-a flick-a-n flick-a-n-s flick-or flick-or-na flick-or-na-s Morfem minsta betydelsebärande enheten i språket -a-n

Läs mer

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD OBESTÄMD FORM: - en / ett plus substantivets grundform tex en flicka, ett hus Det är en flicka. Hon står vid ett hus. NÄR använder vi obestämd form av substantivet? Jo: 1. Man introducerar något (nytt).

Läs mer

Morfologi, Ordklasser och Satsdelar

Morfologi, Ordklasser och Satsdelar Morfologi, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT07 Dag 3 ORDKLASSER VERB SUBSTANTIV INTERJEKTIONER Morfologi (repris) flick-a flick-an-s flick-or flick-or-na flick-or-na-s Morfem minsta

Läs mer

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2 Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2 Adjektiv är ord som beskriver som beskriver hur något eller någon är eller ser ut. T ex. En röd bil, en snäll kvinna, en rolig film, ett gult hus. En cykel kan

Läs mer

Grammatisk teori III Praktisk analys

Grammatisk teori III Praktisk analys Grammatisk teori III Praktisk analys 1. Satser Till skillnad från fraser har satser inga givna strukturella huvuden. Olika teorier gör olika antaganden om vad som utgör satsens huvud. Den lösning som förespråkas

Läs mer