Ryska kort grammatisk översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ryska kort grammatisk översikt"

Transkript

1 Ryska kort grammatisk översikt Revaz Tchantouria Karina Vamling IMER, Malmö högskola, 2007

2 Förord Denna korta grammatiska översikt är avsedd för studenter som följer distanskursen Ryska på nätet vid IMER, Malmö högskola (http://www.mah.se/imer/ryska). Kursen är en nybörjarkurs, och i denna översikt fokuserar vi därför på ryska språkets huvudregler och har inte som målsättning att ge någon uttömmande information. Vi har också strävat efter att så långt det är möjligt undvika användning av komplicerad grammatisk terminologi. För omfattande beskrivningar av rysk grammatik hänvisar vi till följande referensverk (ordnade i stigande svårighetsgrad och omfattning): Fält, E. Kort rysk grammatik. Uppsala, Beard, R. Russian Interactive online reference grammar. Länk: Timberlake, A. A reference grammar of Russian /electronic resource/, Cambridge 2004, (finns som e-bok på Malmö högskolas bibliotek) R. Tchantouria & K. Vamling 2

3 Innehåll 1 LJUDSYSTEM Kasus, 12 Räkneord, SYNTAX Vokaler, 4 Nominativ Grundtal, 26 Styrning, 37 Betonade vokaler, 4 Genitiv Ordningstal, 27 Kongruens, 37 Obetonade vokaler, Dativ Kombination av räkneord och Den enkla satsen, 38 Förändringsprocesser, 5 substantiv, 27 Konsonanter, 5 Ackusativ Tidsangivelser, 28 Negerad sats, 38 Några viktiga uttalsregler, 6 Instrumentalis Datum Frågor, 39 Några stavningsregler (ъ, ь, й), 10 Lokativ Klockan Frågeordsfrågor Betoning, 10 Tabell: Maskulina substantiv, 13 Årtal Ja- och nejfrågor Tabell: Feminina substantiv, 14 Tabell: Neutrala substantiv, 15 Satstyper, olika konstruktioner, MORFOLOGI Adjektiv, 16 Att uttrycka är, 41 Substantiv, 11 Adjektivens böjningsformer, 17 Verb, 30 Att uttrycka ha, 43 Genus, 11 Adjektivets kortformer, 19 Tempus: böjningsformer, 30 Konstruktion vid känslo- och upplevelseverb, 44 Maskulinum Komparation, 20 Aspekt: fullbordad (perfektiv) och Opersonliga konstruktioner, 44 ofullbordad (imperfektiv), 32 Femininum Genus- eller personformer, 34 Neutrum Samordnade och underordnade satser, 45 Numerus, 11 Pronomen, 22 Samordning, 45 Bestämdhet, 12 Personliga pronomen, 22 Adverb, 34 Objektssatser, 45 Possessiva pronomen, 23 Adverbiella satser, 46 Demonstrativa pronomen, 24 Prepositioner, 34 Relativsatser, 46 R. Tchantouria & K. Vamling 3

4 LJUDSYSTEMET Vokaler I ryska kan följande vokaler vara betonade: a, o, э, u, и, y De ryska vokalera indelas i bakre och främre efter artikulationställe, och är i sin tur vidare indelade i hårda och mjuka vokaler: Bakre främre Mjuka ё, ю, я, е, и Hårda а, о, у, э, ы Betonade vokaler а uttalas som a i ordet akt, ex. aкт akt. я [ja] uttalas ungefär som sv. ja i ordet jakt, ex. я ма grop о påminner svensk å i ordet ångest, ex. óн han ё [jo] kan man jämföra med jo i sv jogga, ex. ёлка julgran у uttalas ungefär som sv. o i ordet ont, ex. у трo morgon ю [ju] uttalas ungefär som sv. ju i ordet jumbo, ex. ю ный ung э uttalas ungefär som sv. ä i ordet äkta, ex. э то det här (är) е [je] uttalas ungefär som sv. je i ordet jet, ex. ель gran и uttalas ungefär som sv. i ordet grind, ex. гриб svamp ы finns inte någon motsvarande vokal i svenska. Vid uttal av ы formas läpparna som vid uttalet av i samtidigt som mellersta delen av tungan höjs mot gommen, ex. ты du R. Tchantouria & K. Vamling 4

5 Förändringsprocesser Obetonade vokaler Då vokalerna а, о, э är obetonade är uttalet beroende av om föregående konsonant är hård eller mjuk. De obetonade ryska vokalerna är korta. а uttalas ungefär som e i sv. gosse, ex. кáрта [kárta] map o påminner u i eng. up, ex. мéсто [mésta] plats e uttalas ungefär som i, sv. nicka, ex. рекá [riká] flod. я uttalas ungefär som je, ex. язы к [jezy k] språk. и uttalas med slappare artikulation än i i dimma, ex. ви дит [vídit] han/hon ser. ы uttalas med slappare artikulation än betonat ы, ex. ныря ть [nyrját ] dyka. Efter ж, ч, ш, щ förekommer inte ю, я, ы i skrift, utan man använder i stället у, а, и, jmfr. журнáл journal, чáсто ofta, широтá bred, щекá kind. Undantag: парашю т fallskärm, жюри jury, брошю ра broschyr. Konsonanterna ч, щ är alltid mjuka. Konsonanter Konsonanterna i ryska kan indelas in i följande grupper: Tonade konsonanter Tonlösa konsonanter Sonoranter Alltid hårda konsonanter Alltid mjuka konsonanter б, в, г, д, ж, з п, ф, к, т, ч, ш, щ, с, х, ц м, н, л, р, й ж, ц, ш ч, щ, й R. Tchantouria & K. Vamling 5

6 Några viktiga uttalsregler 1. Tonade konsonanter (б, в, г, д, ж, з) i ordslut uttalas som motsvarande tonlösa (п, ф, к, т, с, ш). Tonande i blir Exempel ordslut tonlösa -b -п дуб [дуп] ek, зуб [зуп] tand, klub [клуп] klub - в - ф Петрóв [Питрóф] Petrov, óстров [óстраф] ö - г - к бéрег [бéрик] strand, творóг [тварóк] kvark, пирóг [пирóк] pirog - д - т гóрод [гóрат] stad, sad [сат] trädgård, парáд [парáт] parad - з - с морóз [марóс] frost, паровóз [паравóс] lokomotiv, привёз [привёс] han förde/tog/ med sig - ж - ш гарáж [гарáш] garage, нож - [нош] kniv, массáж [массáш] massage R. Tchantouria & K. Vamling 6

7 2. I kombinationer av tonande och tonlösa konsonanter blir konsonanterna lika varandra vad gäller ton: båda blir antingen tonande eller tonlösa (detta kallas assimilation). Det är den sista konsonanten som är avgörande. Om den är tonande blir föregående också tonande, och om den är tonlös blir den föregående konsonanten också tonlös. Exempel Konsonantkomb.i skrift Uttal Betydelse Tonande+tonlös тру бка бк пк [тру пка] pipa лáвка вк фк [лáфка] bänk; butik сeлёдкa дк тк [силётка] sill фурáжка жк шк [фурáшка] keps скáзка зк ск [скáска] saga лёгкий гк хк [лёхкий] lätt Exempel Konsonantkomb i skrift Uttal Betydelse Tonlös+tonande сбор сб зб [збоr] sammankomst сгорéл сг зг [згарéл] ngt.brann отдáл тд дд [аддáл] han gav вокзáл кз гз [вагзáл] station сзáди сз зз [ззáди] bakifrån R. Tchantouria & K. Vamling 7

8 3. Liknande processer äger rum i kombinatioenr av tonande och tonlösa konsonanter då konsonanter i slutet av prepositioner (в, к, с) och början av substantiv möts. Exempel Konsonantkomb. i skrift Uttal Betydelse в стенé вс фс [ф стiнé] i väggen в кинó вк фк [ф кинó] på bio к дéреву кд гд [г дéрiву] mot trädet к брáту кб гб [г брáту] till brodern с горы сг зг [з гары ] från berget Observera att tonlösa konsonanter förblir tonlösa framför в. сверну ть св св [свiрну ть] svänga моли тва тв тв [мали тва] bön листва ст ст [listva ] lövverk 4. Då konsonanterna з, с föregår ж, ч, ш uttalas de tillsammans som en dubbel konsonant (шш, жж) eller щ. Detta gäller också då den första konsonanten ingår i en preposition (без, с) före ett substantiv. Några exempel: без шáпки зш > шш [бiшшáпки] utan mössa бесшу мно сш > шш [бiшшу мна] utan ljud с журнáлом сж > жж [жжурнáлам] med tidskrift счёты сч > щ [щёты] räkningar извóзчик зч > щ [извóщик] droska перебéжчик жч > щ [пiрiбéщик ] överlöpare R. Tchantouria & K. Vamling 8

9 5. Vid kombination av följande konsonanter тц, тс, тч, дц, тьс, дч bildas dubbelkonsonanter bestående av цц, чч: Exempel Kombination -> förändring Uttal Betydelse у отцá тц > цц [у аццá] hos far бои тся тс > цц [баи цца] han/hon är rädd лётчик тч > чч [lёhhik] flygare три дцать дц > цц [три ццатъ] trettio смея ться тьс > цц [смiя цца] skratta перевóдчик дч > чч [пiрiвóччик] tolk, översättare Vid några vanliga ord uttalas kombinationen чн som шн: конéчно [канéшна] absolut, ску чно [ску шна] det är trokigt, нарóчно [нарóшна] avsiktligt, яи чница [яи шница] stekta ägg. Kom ihåg att ч i orden что vad; att, чтóбы för att,чтó-то, något, нé за что ingen orsak uttalas som ш i stället för ч [што, штóбы, штó тa, нé за штa]. 6. Några längre konsonantkombinationer förenklas i uttalet: Exempel Komb. Förändr. Uttal Betydelse здрáвствуй, чу вство вств ств [здрáствуй, чу ствa] hej, känsla сéрдце рдц рц [сéрце] hjärta пóздно, прáздник здн зн [пóзна], [práznik] det är sent, fest сóлнце лнц нц [сóнце] sol голлáндский ндск нск [галáнский] holländsk швéдский дск цк [швéцкий] svensk дáтский тск цк [дáцкий] dansk хвастли вый стл сл [хвасли вый] skrytsam R. Tchantouria & K. Vamling 9

10 Några stavningsregler (ъ, ь, й) 1. Hårdtecken ъ skrivs endast före е, я i följande fall: I slutet av prefix då stammen inleds av vokal (е, я). Hårdtecknet innebär att vokalens j-element inte påverkar konsonanten i prefixet: подъéзд ingåg, отъéзд avresa, объём volum. Hårdtecken ъ förekommer i låneord efter internationella prefix som аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-: адъютáнт, субъéкт, объéкт, конъюнкту ра. 2. Mjuktecken ь förekommer i följande fall: Mjuktecken ь betecknar att konsonanten skall vara mjuk: день, тень, мать, лень. Mjuktecken ь efter ж, ч, ш, щ förekommer i några feminina substantiv, sr. рожь, ночь, брошь, вещь Infinitiv utmärks av att de slutar på -ть: изучáть, стоя ть, писáть, говори ть, берéчь Imperativ slutar på mjuktecken: ешь, не плачь, режь, мажь I andra person singular förekommer mjuktecken i slutet av verbformen: изучáешь, пи шешь, говори шь 3. Bokstaven й förekommer endast efter vokaler: мóй, мáй, бóй, вóй, молодóй, весёлый I några få främmande ord förekommer initialt: йóг, йóд, йóта, Йéмен. Betoning Vad som är mycket viktigt i det ryska uttalet är att lära sig var betoningen ligger i ordet. I en del språk är det en viss stavelse som betonas (t ex första stavelsen eller sista stavelsen i ordet). I ryska går det inte att förutsäga vilken stavelse som är betonad i ett visst ord, det måste man lära sig.. Det förekommer även att betoningen ligger på olika stavelser i olika böjningsformer. R. Tchantouria & K. Vamling 10

11 MORFOLOGI Ryska är ett språk med rik morfologi, dvs. orden förekommer i olika former beroende på vilken funktion de har och vilka andra ord de används tillsammans med. Man kan säga att de olika formerna signalerar vilken roll orden spelar i satsen och på så sätt hjälper lyssnaren att förstå budskapet. Morfologi betyder just uppbyggnad eller struktur. Här menar man alltså ordens uppbyggnad i form av stam och olika ändelser mm. Substantiv Substantiven är en av de största och viktigaste ordklasserna i språket och betecknar bl.a. föremål, levande varelser och begrepp. Substantiven har en central funktion i satsen då de identifierar de personer, saker eller företeelser man talar om. Genus Många språk delar in substantiven på olika sätt. På svenska skiljer vi på utrum (t ex en stol, stolen) och neutrum (ett bord, bordet). På franska måste man lära sig att hålla reda på maskulinum och femininum. Och på ryska då? Här skiljer man på maskulina, feminina och neutrala substantiv. Denna indelning av substantiven kallas genus. Till skillnad från franska och tyska kan man på ryska oftast se vilket genus ett visst substantiv har genom att titta på slutet av ordet. Maskulina ord slutar oftast på konsonant, feminina på -a och neutrala på -o eller -e. Maskulinum Huvudregeln är att substantiv som slutar på konsonant är maskulina. Förutom dessa ord finns också en del ord som slutar på -a och -я och betecknar manliga varelser (дéдушка farfar/morfar, дя дя farbror/morbror ). En särskild grupp ord är de som slutar på mjuktecken. Den här gruppen är ganska liten, men här måste man i varje enskilt fall lära sig om ordet hör till de maskulina eller feminina substantiven. Till de maskulina hör bl.a. день dag, путь väg, кáмень sten. Femininum Ord som slutar på -a är feminina (utom de som betecknar manliga varelser se ovan): кни га bok, странá land, у лица gata. Bland feminina ord som slutar på mjuktecken (se ovan) kan nämnas жизнь liv, ночь natt, нóвость nyhet. Neutrum Substantiv som slutar på -o och -e tillhör de neutrala substantiven: окнó fönster, селó by, мóре hav, задáние uppgift. Numerus En annan kategori som man måste ta upp i samband med substantiven är numerus, dvs. former som betecknar ental och flertal. Ental (singular) har inte någon särskild form utan sammanfaller med grundformen. Flertalsformen (plural) har däremot speciella former. R. Tchantouria & K. Vamling 11

12 Bestämdhet När man talar ryska gör man faktiskt inte någon skillnad på bestämd och obestämd form (detta är ju nog så svårt för dem som skall lära sig svenska!). På ryska är det sammanhanget och inte en artikel eller ändelse som får avgöra om man uppfattar ett visst substantiv som bestämt eller obestämt. Kasus En central kategori i ryska är kasus, dvs. olika former av substantivet som signalerar vilken funktion ordet har i satsen: agent, ägare, mottagare, instrument, belägenhet, etc. Ibland är dessa roller lätta att identifiera, i andra fall är motiveringen till att använda en viss kasusform svårare att se och något man får lära sig för olika konstruktioner. Förutom att användas ensamma förekommer kasusändelser i samband med olika prepositioner. Här följer en uppräkning av kasus i ryska och deras viktigaste funktioner: Nominativ Grundformen kallas nominativ. Den viktigaste användningen av nominativ är för satsens subjekt: Genitiv En av de vanligaste kasusformerna är genitiv som ju faktiskt finns också på svenska: resans slut, pojkens trampbil. Genitiv används bl a för att uttrycka ägaren. Dativ Dativ uttrycker vem som är målet för handlingen eller adressaten. Särskilt förekommer dativ vid verb med två objekt: ge någon något och skicka någon något. Ryskan med sitt rika kasussystem använder olika kasus för de två objekten: ackusativ och dativ (jfr. tyska där man brukar tala om ackusativ- och dativobjekt). Ackusativ Ackusativ används för att markera den som utsätts för handlingen (t ex Jag knuffar honom) eller den som handlingen riktas mot (Jag ser henne). Notera att vi på svenska också skiljer på former som används som subjekt och objekt: Han såg henne (och inte Han såg hon); Hon såg honom (och inte Hon såg han). I äldre svenska hade vi ett mer utvecklat kasussystem, men det finns bara rester kvar. Vad gäller ackusativ i ryska skall man särskilt lägga märke till att det bara är maskulina substantiv som betecknar levande varelser och samtliga feminina substantiv som har en särskild ackusativform. Resten av substantiven har samma form i nominativ och ackusativ. R. Tchantouria & K. Vamling 12

13 Instrumentalis När man på svenska uttrycker att något används som instrument eller verktyg t ex måla med roller, gräva med en spade, skriva med gåspenna, äta med gaffel markeras detta med prepositionen med. I ryska är det vanligaste att man istället har en särskild ändelse, kasusändelsen instrumentalis. En annan vanlig användning av instrumentalis är att markera yrke och sysselsättning. Lokativ Som namnet antyder är den viktigaste funktion för lokativ att beteckna plats, belägenhet. Den används tillsammans med prepositioner som i, på och om. Tabeller: substantivens böjning I tabellerna nedan finner du substantiven uppdelade i maskulina, feminina och neutrala och kasusformer i singular och plural. Anledningen till att det finns flera exempel på t ex maskulina substantiv är att kasusformerna har vissa varianter beroende på vilket ljud ordet slutar på. R. Tchantouria & K. Vamling 13

14 R. Tchantouria & K. Vamling 14

15 R. Tchantouria & K. Vamling 15

16 Adjektiv Adjektiv beskriver egenskaper eller kvalitet hos substantiv, till exempel en bra bok (xorówaå kn=ga), en snabb bil (bystraå maw=na). Adjektivens form ändras beroende på vilket substantiv det förekommer tillsammans med. Substantivet är alltså huvudordet som styr vilken kasus-, genus- och numerusform man skall välja för adjektivet. De ryska orden maw=na och grúwa är feminina (slutar på -a) och tillsammans med dem får adjektivet ändelsen -aå / -яя. Substantiven avtóbus och sup är maskulina (slutar på konsonant) och i det fallet har adjektivet ändelsen -yj / -ij. Substantiv i neutrum (slutar på -o eller -e) kräver också att adjektivet står i en speciell form. Här är ändelsen -oe, som i t=xoe ozero en lugn sjö. I plural skiljer man inte mellan olika genusformer för adjektiven. R. Tchantouria & K. Vamling 16

17 Tabeller: adjektivens böjningsformer R. Tchantouria & K. Vamling 17

18 R. Tchantouria & K. Vamling 18

19 Adjektivets kortformer När adjektiv används tillsammans med är (dvs. som predikatsfyllnad) används de s.k. kortformerna, exempelvis Антóн бóлен Anton är sjuk, странá богáта landet är rikt, село близко byn är nära. Lägg märke till att kortformen styrs av genus hos subjektet: i exemplet странá богáта. kan man se att subjektet странá är feminint och därför väljs femininformen av adjektivet. I plural används samma form för samtliga genus. Kortformerna bildas av adjektivets långformer med tillägg av -a i femininum, -o i neutrum och -ы i plural. I maskulinum tas långformens ändelse bort utan något tillägg av ny ändelse. I vissa kortformer får maskulinformen en inskottsvokal (jfr. болен, интересен). R. Tchantouria & K. Vamling 19

20 Komparation Komparation innebär jämförelse. Adjektiven förekommer i särskilda konstruktioner vid jämförelse av kvalitet och grad. De tre graderna är positiv (grundformen: röd, bra, intressant), komparativ (rödare, bättre, mer intressant) och superlativ (rödast, bäst, mest intressant). Liksom i svenska förekommer dels enkel komparation med ändelser (-ее -are, -ейший /-айший -ast, dels sammansatt komparation med hjälp av бóлее mer + adjektivet och сáмый mest + adjektivet. R. Tchantouria & K. Vamling 20

21 Exempel på användning av komparationsformerna lägg märke till ordet чем än. Э тот дом красивéе, чем тот. Det här huset är vackrare än det där. Э та маши на бóлее нóвая, чем та. Den här bilen är nyare än den där. R. Tchantouria & K. Vamling 21

22 Det finns också komparativformer med ändelsen -e. Slutkonsonanten vid adjektiv med ändelsen -г, -д, -к, -ст, -т, -х förändras: дорогóй дорóже dyrare молодóй молóже yngre я ркий я рче ljusare высóкий вы ше högre мáленький мéньше mindre глубóкий глу бже djupare бли зкий бли же närmare корóткий корóче kortare Några vanliga oregelbundna komparationsformer är: xорóший лу чше наилу чший/ сáмый хорóший bra, bättre, bäst плоxóй ху же наиху дший/ сáмый плохóй dålig, sämre, sämst Pronomen Personliga pronomen Personliga pronomen betecknar deltagarna i samtalet du och jag, ni och vi. Personliga pronomen betecknar också personer eller föremål som man talar om och som är kända för samtalsdeltagarna han, hon, den/det. Personliga pronomen används oftast som subjekt och objekt, t ex Å studént. Jag är student, On hitáet <urnál. Han läser en tidskrift, Oná vi dit egó. Hon ser honom. Lägg märke till att formen vy ni kan användas för flera personer och som artigt tilltal till en person. R. Tchantouria & K. Vamling 22

23 Possessiva Possessiva pronomen (min, din, hans, hennes osv.) är pronomen som uttrycker ägande. Liksom på svenska är valet av pronomenets form beroende av substantivets genus: det heter min stol men mitt bord. På ryska heter moя kówka min katt, då kowka är feminint och min vän móй drug då drug är maskulint. Den neutrala formen är моё: моё селó min by. I tredje personen (hans, hennes, deras) gör man inte någon skillnad i formen för maskulina och feminina substantiv. R. Tchantouria & K. Vamling 23

24 Demonstrativa Demonstrativa pronomen är utpekande den här och den där. För att välja rätt form på demonstrativa pronomen måste man ta hänsyn till substantivets genus, numerus och kasus. Exempel: Э ти дéвушки знáют тех мáльчиков. De här flickorna (subjekt: nominativ) känner de där pojkarna (objekt: ackusativ). R. Tchantouria & K. Vamling 24

25 R. Tchantouria & K. Vamling 25

26 Räkneord Grundtal Grundtalen återfinns i tabellen nedan. När man studerar räkneorden kan man lägga märke till att de har bildats med grundtalen 1-9 som bas och ett tillägg av en reducerad form av ordet för 10 désåt*. Exempelvis ordet elva är uppbyggt av "ett+på+tio", tolv består av "två+på+tio", osv. "na" betyder "på". Räkneordet tjugo motsvaras av "två-tio". Räkneorden i intervallen varierar till sin uppbyggnad. De flesta av dem kan analyseras som en kombination av ental + 10 (désåt*). Talen 40 och 90 avviker från det allmänna mönstret. Talen mellan de jämna tiotalen uttrycks som på svenska; man lägger bara till entalen till tiotalen: семьдесят пять sjuttiofem. Ordningstal Ordningstalen markerar ordning, som termen antyder. Ordningstalen är adjektiviska och böjs på samma sätt som adjektiv. De används även vid datum och klockslag i tidsangivelser. R. Tchantouria & K. Vamling 26

27 Kombination av räkneord och substantiv Vid angivelse av antal, dvs. kombination av räkneord och substantiv, visar ryska vissa egenheter. Efter en/ett används som väntat singular av substantivet men i olika genus: Då man skall ange två av något används два två mask./neutr. eller две två fem. och substantivet i genitiv singular. R. Tchantouria & K. Vamling 27

28 Formerna три tre och четыре fyra används i alla genus och följs av substantivet i genitiv singular, liksom efter två: När man anger fem eller högre antal står det efterföljande substantivet i genitiv plural: Tidsangivelser Datum Några exempel illustrerar att ordningstal (i nominativ) används vid datumangivelser: Idag är det 10 mars: Сегóдня деся тоe мáрта. Imorgon är det 15 juni: Зáвтра пятнáдцатое ию ня. Igår var det 31 december: Вчерá бы ло три дцать пéрвое декабря. R. Tchantouria & K. Vamling 28

29 Som svar på frågan Когдá? När? används ordningstal i genitiv: Когдá? Деся того мáрта. Когдá? Пятнáдцатого ию ня. Когдá? Tри дцать пéрвого декабря. Klockan Котóрый час? Vad är klockan? får följande svar vid hela timmar (jfr. ovan vad som gäller för kombination av räkneord och substantiv): Сейчáс два часá. Nu är klockan två Сейчáс четы ре часá. Nu är klockan fyra Сейчáс пять часóв. Nu är klockan fem Сейчáс двенáдцать часóв. Nu är klockan tolv Vid angivelse av halv timme använder man ordet полови на halva och ordningstal i genitiv: Сейчáс половина вторóго. Nu är klockan halv två Сейчáс половина пя того. Nu är klockan halv fem Vid angivelse av kvart i och kvart över använder man ordet чéтверть fjärdedel, kvart och ordningstal i genitiv för kvart över och grundtal för kvart i: Сейчáс чéтверть вторóго. Nu är klockan kvart över ett (dvs. en fjärdedel av den andra timmen) Сейчáс без чéтверти два. Nu är klockan kvart i två (dvs. två utan/minus en fjärdedel). För minuttal i och över används ordningstal i genitiv för minuttal över och grundtal för minuttal i: Сейчáс дéсять мину т вторóго. Nu är klockan tio över ett (dvs. tio minuter av den andra timmen) Сейчáс без десяти два. Nu är klockan tio i två (dvs. två utan/minus tio). Årtal 2007: две ты сячи седьмóй год 1998: ты сяча девятьсóт девянóсто восьмóй год. R. Tchantouria & K. Vamling 29

30 Verb Verbets grundform, infinitiv, känns igen på ordslutet -ть: знать veta, читáть läsa, ви деть se, купи ть köpa. Tempus: böjningsformer Verbets tempusformer har som främsta funktion att uttrycka tiden för handlingen: presens (nutid), futurum (framtid) och preteritum (förfluten tid). I preteritum är ändelsen -л i maskulinum, -л-а i femininum och -л-о i neutrum. När man talar om flera personer eller saker skiljer man inte på maskulinum och femininum utan har en gemensam form som slutar på -л-и. Huvudregeln är att dessa ändelser läggs till verbstammen sedan infinitivmarkören -ть tagits bort. Presensböjningen är lite mer komplicerad. Formerna omfattar första, andra, tredje person i singular och plural. Här finns två huvudmönster, eller konjugationer, med vissa varianter. I tabellerna nedan följer говори ть, кричáть första konjugationen och читáть, брать tillhör andra konjugationen. Det finns två olika futurumbildningar. Här har vi endast tagit upp den form som närmast motsvarar бу ду kommer att + infinitiv. R. Tchantouria & K. Vamling 30

31 Uppmaningsformen imperativ skiljer mellan en uppmaning riktad till en person (som man duar) och en uppmaning riktad till flera personer (eller en person som man niar). R. Tchantouria & K. Vamling 31

32 Aspekt: fullbordad (perfektiv) och ofullbordad (imperfektiv) Aspekt är en viktig kategori hos ryska verb. Aspekt uttrycker ett visst perspektiv som talaren väljer att lägga på en verbhandling; det kan gälla en fokusering på handlingens resultat eller på handlingen som ett pågående förlopp, på något punktuellt eller upprepat. Det finns två aspektkategorier som uttrycks morfologiskt: ofullbordad (imperfektiv) och fullbordad (perfektiv) aspekt. Den vanligaste modellen är att den ofullbordade (imperfektiva) aspekten uttrycks med grundformen av verbet, medan den fullbordade (perfektiva) aspekten markeras med prefix. R. Tchantouria & K. Vamling 32

33 Några illustrerande exempel: Мáльчик мéдленно ел (impf) кáшу. Pojken åt gröten långsamt. Мáльчик бы стро съел (pf) кáшу. Pojken åt snabbt upp gröten. Антóн дóлго стрóил (impf) свóй дом. Anton höll länge på med att bygga sitt hus. Он ужé пострóил (pf) дом. Han redan byggt (färdigt) huset. Aндрéй читáл (impf) текст. Andrej läste en text. Андрéй прочитáл (pf) статью. Andrej har läst ut en artikeln. Áнна писáла (impf) текст. Anna skrev en text. Áнна ужé написáла (pf) текст. Anna har redan skrivit färdigt texten. R. Tchantouria & K. Vamling 33

34 Verbets genus- eller personformer Som vi har sett ovan innehåller verbet i ryska genus- eller personmarkering. I preteritum skiljer verbet mellan maskulinum, femininum, neutrum samt plural, medan verbet i andra former återspeglar subjektets person och numerus. Omvänt innebär detta att man bara genom att se på verbet kan få mycket information om subjektet. Exempelvis signalerar en form som говори ла att subjektet är hon och читáем att subjektet är vi. I talspråk händer det ofta att man utelämnar subjektet om det framgår av situationen vilka personer man talar om. Adverb Adverben beskriver hur en handling sker var, när, på vilket sätt: (где var, когдá när, сегóдня idag, вчерá igår, вéчером på kvällen, никогдá aldrig, спрáва från höger, по-швéдски på svenska Många adverb slutar på -o, exempelvis någon gör något bra (xorowó), lugnt (t=xo), snabbt (bystro). Prepositioner Förutom att användas "ensamt" förekommer kasusändelser kopplade till olika prepositioner. Prespositioner är en sluten ordklass som, liksom i svenska, anger sådana betydelser som riktning, läge etc. Substantivet som följer eller substantivet och dess bestämningar (t ex Adj + Nomen, räkneord + nomen) står i olika kasus, som bestäms av prepositionen. Vissa prepositioner kräver att substantivet skall stå i genitiv medan andra väljer något annat kasus. Man måste därför lära sig vilket kasus en viss preposition "utdelar" till substantivet. R. Tchantouria & K. Vamling 34

35 R. Tchantouria & K. Vamling 35

36 R. Tchantouria & K. Vamling 36

37 SYNTAX Inom syntaxen redogör man för hur man fogar samman ord till fraser och satser, medan man inom morfologin fokuserar på vilka kategorier som en viss ordklass eller typ av ord kan förekomma i. Styrning Ord inom fraser och satser är beroende av varandra på olika sätt. Verb, prepositioner och även vissa substantiv och adjektiv styr kasusformen hos de substantiv de förekommer tillsammans med. Några exempel: знать девушку känna flickan (ackusativ) дать книгу девушке ge boken (ackusativ) till flickan (dativ) с другом med vännen (instrumentalis) в школе i skolan (lokativ) командование полком befäl över regementet (instrumentalis) верный другу vännen (dativ) trogen довольный работой nöjd med arbetet (instrumentalis) Ett annat beroendeförhållande mellan ord i satsen syns vid s.k. kongruens. Kongruens Vid kongruens blir orden inom en fras eller i satsen mer lika varandra (=kongruenta). Inom nominalfrasen är det substantivet som är huvudord och styr formen hos adjektiv, possessiva och demonstrativa pronomen m.fl. attribut. Huvudordets genus, numerus och kasus återspeglas i adjektivets och pronomenets form: Я вижу мою белую кошку jag ser min (fem, sing, ack) vita (fem, sing, ack) katt (fem, sing, ack) Jag ser min vita katt. Я вижу твои белые кошки dina (plur, nom) vita (plur, nom) kattor (plur, nom) Jag ser dina vita kattor. R. Tchantouria & K. Vamling 37

38 En annan typ av relation råder mellan subjektet och verbet i satsen. Verbet i ryska innehåller genus- eller personmarkering. I preteritum skiljer verbet mellan maskulinum, femininum, neutrum samt plural, medan verbet i andra former återspeglar subjektets person och numerus. Den enkla satsen För att förstå en sats måste man kunna komma fram till vilken funktion de olika substantiven har. Kalle slår Pelle och Pelle slår Kalle betyder inte samma sak, även om satserna innehåller samma ord. Vem det är som slår och vem som blir slagen kommer man fram till genom att se på ordföljden. I ryska spelar ordföljden mindre roll än i svenska. I ryska tar man hjälp av ändelser (kasus) för att ange vilken funktion ett visst substanativ har i satsen. För att markera den som utsätts för handlingen (t ex Jag knuffar honom) eller den som handlingen riktas mot (Jag ser henne), används former som kallas ackusativ. Ви ктор ви дит Áнну. Viktor (nominativ) ser Anna (ackusativ) Áнна ви дит Ви ктора. Anna (nominativ) ser Viktor (ackusativ) Även om man ändrar ordföljden i dessa satser är grundbetydelsen den samma. Áнну ви дит Ви ктор. Viktor (nominativ) ser Anna (ackusativ) Ви ктора ви дит Áнна. Anna (nominativ) ser Viktor (ackusativ) Även om ryska tillåter stora variationer i ordföljden är ordningsföljden Subjekt-Verb-Objekt den mest neutrala. Vid vissa verb förekommer två objekt: ge någon något och skicka någon något. Vilka sätt har språket för att skilja på de här objekten? Ryskan med sitt rika kasussystem använder olika kasus för de två objekten: ackusativ och dativ. Ви ктор даёт Áннe газéту. Viktor (nominativ) ger Anna (dativ) tidningen (ackusativ) Negerad sats Huvudregeln är att placera negationen не inte framför verbet. Ви ктор не ви дит Áнну. Viktor (nominativ) ser inte Anna (ackusativ) Ви ктор не даёт Áннe газéту. Viktor (nominativ) ger inte Anna (dativ) tidningen (ackusativ) R. Tchantouria & K. Vamling 38

39 I ryska förekommer s.k. dubbel negation i satser med negerade adverb som никогдá aldrig, никтó ingen, ничегó ingenting m.fl. Я никогдá не был в Москвé. Jag har aldrig varit i Moskva. Никтó не говори т по-ру сски. Ingen talar ryska Я ничегó не знáю. Jag vet ingenting Frågor Man brukar dela in frågesatser i två typer. I frågeordsfrågor bildas frågan med olika frågeord såsom vem?, vad etc. Ja- och nejfrågor innehåller inte några frågeord och är formulerade på ett sådant sätt att man kan svara ja eller nej. Frågeordsfrågor En lista över de vanligaste frågeorden finner du nedan. Frågeordet placeras liksom i svenska först i frågesatsen. Exempel: Кто изучáет ру сский язы к? Vem studerar ryska? Где университéт? Var är universitetet? Кудá ты идёшь? Vart går du? Почему ты не изучáешь ру сский язы к? Varför studerar du inte ryska? R. Tchantouria & K. Vamling 39

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu Svenska språket Grammatik www.sofiadistans.nu 1 Innehåll Grammatik De 9 ordklasserna... 4 Substantiv... 5 Adjektiv... 6 Verb... 7 Pronomen... 8 Personliga pronomen... 8 Possessiva pronomen... 9 Relativa

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009:

Läs mer

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Svenska språkets struktur: gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Helen Winzell (rum 4315, Key- huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se hon pronomen Pronomen istället

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Poäng: Betyg: Platsnummer:

Poäng: Betyg: Platsnummer: Ryska I. Grammatik och skriftlig framställning (SLRYS1/1000), 2013-08-17, 10.00 13.00 Poäng: Betyg: Platsnummer: Anvisningar: Inga hjälpmedel tillåtna. Alternativa svar (parenteser) är inte tillåtna. Svara

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

Persiska. Albin Finne. Mark Peldius. 2002-10-10 2D1418 Språkteknologi

Persiska. Albin Finne. Mark Peldius. 2002-10-10 2D1418 Språkteknologi Persiska Albin Finne 2002-10-10 Sammanfattning Den här uppsatsen beskriver det persiska språket. Språkets historia, morfologi, syntax och ordförråd behandlas. Tonvikten läggs på morfologi och syntax. Avslutningsvis

Läs mer

DET FÖRSTA STEGET. 1.1 Det grekiska alfabetet.

DET FÖRSTA STEGET. 1.1 Det grekiska alfabetet. DET FÖRSTA STEGET 1.1 Det grekiska alfabetet. Alfabetet Ordet alfabet är bildat av namnen på de två första tecknen i den grekiska bokstavsraden: alfa, beta. Nedan redovisas de grekiska bokstäverna, såväl

Läs mer

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN EXEMPELSIDOR SPELBOKEN 1 JA OCH NEJ I samiska svarar man vanligtvis genom att böja frågans verb jakande eller nekande. Det fungerar med alla verb, men används framförallt med leat, att vara. Man måste

Läs mer

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat 5.7 Perfekt och dess infinitiv och particip i aktivum och medium-passivum Du har nu kommit till slutet av -konjugationen, nämligen till verbets perfektstam. Det är tre saker som du bör ha i minnet när

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Figuriner i dans. Minoisk tid.

Figuriner i dans. Minoisk tid. Figuriner i dans. Minoisk tid. Blå fågel bland berg, vildros och iris. Fresk i Knossospalatset. 17 Denna fresk i Knossos döptes när den påträffats till Parisiskan. Den tycktes innehålla allt av kvinnlig

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson Svensk Grammatik Ordklasser Av Jerry Andersson Innehållsförteckning Teori Substantiv 1 Adjektiv 3 Räkneord 4 Pronomen 5 Verb 7 Adverb 9 Prepositioner 10 Konjunktioner 11 Integjektioner 12 Övningar Substantiv

Läs mer

Att ha ont i У меня болит голова. Jag har ont i huvudet.

Att ha ont i У меня болит голова. Jag har ont i huvudet. 1 GRAM Møde i Petersborg Урок 12 Imperativ bildas av stammen i presens. Om denna slutar på vokal lägger man till й, om den slutar på konsonant lägger man vanligtvis till и. I plural lägger man sedan till

Läs mer

Studiehandledning för nybörjare

Studiehandledning för nybörjare Studiehandledning för nybörjare Innehåll Inledning... 3 1. Språkets historia och utbredning... 4 2. Språkets grunder och uttal... 4 3. Vardagsfraser, hälsningsfraser... 4 4. Räkna, pengar... 5 5. Tid...

Läs mer

Romanska språk, frågor och uppgifter

Romanska språk, frågor och uppgifter Romanska språk, frågor och uppgifter PN C 054 av Eva Tidner, 2013 Frågor och uppgifter: 1. Ta reda på var dessa språk och dess viktigaste dialekter talas och var de ligger med hjälp av kartor! 2. Ta reda

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Kort rysk grammatik. Morgan Nilsson. version 2014-02-18

Kort rysk grammatik. Morgan Nilsson. version 2014-02-18 Kort rysk grammatik Morgan Nilsson version 2014-02-18 Tidigare titlar: Allmän grammatik för begynnande slavister Polsk basgrammatik (slutsåld) Slovensk-svensk och svensk-slovensk europaordbok Tjeckisk

Läs mer

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska.

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. Kapitel 2 - Yrken Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. På väggen: plansch/affisch med olika yrken. Läraren presenterar de olika yrkena på affischen

Läs mer

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s

Lektion 8. Ord och fraser: Grammatik: Bostad Att prata om hur vi bor. Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Lektion 8 Lektion 8 Ord och fraser: Bostad Att prata om hur vi bor Grammatik: Rumsadverb (hem hemma) Passiv form av verb -s Reciproka verb -s Deponens -s Vi kan bo i... På semestern En villa En stuga Ett

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Svenska Rum 2: Grammatikövningar

Svenska Rum 2: Grammatikövningar Grammatikövningar Svenska Rum 2: Grammatikövningar Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Se Lathund i grammatik s. 330 Ordklasser 1. Vilka av de nio ordklasserna är de understrukna orden exempel på?

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Den här lektionen: Vi pratar om: egenskaper utseende fraser med adjektiv Grammatik Adjektivkomparation + repetition av adjektiv i grundform Fraser + ord Negativa egenskaper: Snål

Läs mer

FACIT. E. Repetera personliga pronomen! 1. den 2. de 3. vi 4. han 5. hon 6. honom 7. henne 8. er 9. dem

FACIT. E. Repetera personliga pronomen! 1. den 2. de 3. vi 4. han 5. hon 6. honom 7. henne 8. er 9. dem FACIT till läroboken Studera svenska med Maris! av Maria Melin-Blomqvist Boken är avsedd för lärarledd undervisning. De flesta momenten i övningsavsnitten består av grammatiska översikter, uttalsövningar,

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn UMU-14401 Spanish A1 Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Innehåller frågor/ begrepp med svar

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Arbeta med ord Skriv på ett separat papper. Adjektiv Titta i ordlistan i slutet av det här materialet. Skriv av alla ord som är adjektiv.

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

SVENSKANS STRUKTUR. Inledning. Marke&a Sundman

SVENSKANS STRUKTUR. Inledning. Marke&a Sundman Marke&a Sundman SVENSKANS STRUKTUR Inledning Denna text är avsedd som en översikt över svenskans grammatiska struktur, i första hand svenskans syntax, dvs. dess sats- och fraslära. Här beskrivs hur svenska

Läs mer

1.1 Modersmål och litteratur

1.1 Modersmål och litteratur 1 Läroämnen 1.1 Modersmål och litteratur Modersmål och litteratur Mål: Eleven skriver Penngrepp (vid behov) skriva bokstäver forma bokstäver åk 1 skriva meningar med stor bokstav och skriva ord och egna

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod.

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Semikolon Hans Larsson Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta

Läs mer

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenskundervisning för människor med annat modersmål är en bransch som jag ägnat mig åt i drygt

Läs mer

Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95)

Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95) Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95) 1. 2. Exempel på frågor, som man kan ställa till svaren. a) Vad har du ätit till lunch idag? b) När kommer bussen? c) Hur var han

Läs mer

Ulla Britta Persson. facit

Ulla Britta Persson. facit Ulla Britta Persson facit Lätt svensk grammatik facit Rättelse på sidan 26 i boken (gäller endast 1:a upplagan, 1:a tryckningen). Under punkt 5, rad 3: orden huvudsats och bisats ska byta plats. Substantiv

Läs mer

GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING

GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING 1 GRAMMATIKBOLAGET INGEN PANIK DET ÄR BARA GRAMMATIK SÄGER BRITT-INGER FRÅN SIN PLATS PÅ KONTORET PÅ GRAMMATIKBOLAGET. OM GRAMMATIKBOLAGET Grammatikbolaget är en serie om ordklasser,

Läs mer

Joniskt kapitäl på Erekteion.

Joniskt kapitäl på Erekteion. Joniskt kapitäl på Erekteion. Sex kvinnostatyer, s.k. karyatider, bär upp taket till Erekteions karyatidhall (idag kopior, originalen är placerade i det nya Akropolismuseet). Erekteion uppfördes i jonisk

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. Namn: 1 Arbetar du? a Ja, tack. b Nej, jag studerar. c Svenska och engelska. 2 Har du barn? a Ja, en dotter och en son. b Ja, jag

Läs mer

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr.

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. 1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. Ett av de stora fästena i Grekland under denna tidsperiod var palatset i Mykene, en väldig byggnad på ett bergskrön strax norr om staden Argos på Peloponnesos.

Läs mer

Hur ska man gå tillväga för att läsa kursen?

Hur ska man gå tillväga för att läsa kursen? Hur ska man gå tillväga för att läsa kursen? Här nedan följer en detaljerad beskrivning av hur man ska följa kursen samt hur dess hjälpmedel är uppställda och fungerar. Vi rekommenderar alla att noggrant

Läs mer

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr.

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr. DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början Vasdekorationerna domineras av geometriska mönster under perioden 1100-700 f.kr. Denna tidsperiod kallas därför den geometriska.

Läs mer

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem Morfologi Ordbildning & morfologi Inom morfologin studeras ords olika form, dess inre struktur, hur ord bildas samt indelning i olika klasser Föreläsning (Bolander kapitel 4) Magnus Merkel 2011-09-13 1

Läs mer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer www.sprakenshus.se Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning

Läs mer

Didaktisk lärarhandledning

Didaktisk lärarhandledning Didaktisk lärarhandledning Innehållsförteckning : Ett levande läromedel 1. Inledning 1 2. kontakter 2 3. Kursplan 3 4. Handalfabetet 4 5. Siffror, tal och tidstecken 7 6. Teckenförråd 10 7. Ägo-hjälpverb

Läs mer

Språkets byggstenar. Varför läsa grammatik? Vad är grammatik?

Språkets byggstenar. Varför läsa grammatik? Vad är grammatik? Varför läsa grammatik? Du kan redan använda ditt språk riktigt bra i både tal och skrift, eller hur? Varför ska du då läsa grammatik? Jo, det finns några anledningar: Du lär dig hur ditt eget språk är

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte

Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte Bilaga 3 : språkutvecklingsschema ftirskolan Om språkutvecklingsschemat for forskolan Barns språkutveckling är individuell och inte linjär. Därfor är språkutvecklingsschemat inte en trappa där man går

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ).

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ). Kapitel 11 Kläder Aktivering 11.1. Jens ska köpa nya kläder. Vi lär oss vad olika klädesplagg heter på svenska. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 11/1 och läser texten. Tillsammans märker deltagarna

Läs mer

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Är jeans singular eller plural? Vad säger de nya kurs- och ämnesplanerna?

Läs mer

Pragmatisk och narrativ utveckling

Pragmatisk och narrativ utveckling Pragmatisk och narrativ utveckling Barns tidiga språkutveckling Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet Pragmatik! Pragma! handling! hur vi använder språket! hur vi handlar genom språket! Pragmatik!

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Level 1 swedish Level 1

Level 1 swedish Level 1 Svenska Curriculum Text Level 1 swedish Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese Curriculum Text Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk 1261045

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. 1 Jag söker jobb på restaurang. a Jaha. Lycka till! b Det var så lite. c Tack så mycket. 2 Vad har du för yrke? a På förskola.

Läs mer

Det var en gång en man som såg ut som en groda.

Det var en gång en man som såg ut som en groda. NEGATION vanliga perspektiv på negation: o propositionell logik (sanningsvärde) o subjektiv visshet o kommunikativ pragmatik propositionell logik o NEG(NEG-P) = P o om P är sant, så är inte-p inte sant

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Handitek Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Läs mer

Lagom Lätt Corso di lingua svedese

Lagom Lätt Corso di lingua svedese Anna Brännström Celina Bunge Repetto Andrea Meregalli Lagom Lätt Corso di lingua svedese Guida dell insegnante EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO INDICE Kapitel 1 2 Kapitel 2 3 Kapitel 3 3 Kapitel 4 4 Kapitel

Läs mer

Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd

Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd Mångtydighet Ordföljd och informationsstruktur Föreläsning 9 Lingvistik grundkurs Magnus Merkel 2006-02-16 Igår sköt jag en e med gevär på 100 meter. Hade du ett så långt gevär? Nej, jag menar att jag

Läs mer

ÖVA SVENSK GRAMMATIK APPIA FACIT. Svenska som andraspråk. Kopieringsunderlag

ÖVA SVENSK GRAMMATIK APPIA FACIT. Svenska som andraspråk. Kopieringsunderlag Margit Oskarsson Stina Zetterlund ÖV SVENSK GRMMTIK Svenska som andraspråk FIT Kopieringsunderlag PPI FIT ÖVNINGR Sidan 8 1 Substantiv singular obestämd form 1 en 2 en 3 en 4 en 5 ett 6 en 7 ett 8 en 9

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Språk i världen (och på Institutionen för Lingvistik och Filologi) - ett minikompendium om skriftsystem och språkstrukturer

Språk i världen (och på Institutionen för Lingvistik och Filologi) - ett minikompendium om skriftsystem och språkstrukturer Språk i världen (och på Institutionen för Lingvistik och Filologi) - ett minikompendium om skriftsystem och språkstrukturer Följande är en kort sammanställning av ett urval av fakta om de språk som ges

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

KOMPENDIUM I GRAMMATIK

KOMPENDIUM I GRAMMATIK KOMPENDIUM I GRAMMATIK S A T S D E L A R enligt fältanalys m.m. Ulf Swedjemark INNEHÅLL Fältanalys sida Fem grundstenar 1 Predikat 1 (PRED 1) 1, 3 Subjekt (SUBJ) 1 (3, 6) " formellt och egentligt 17-18

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är 36. 18 poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder.

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder. LJUDLEK Vad är språklig medvetenhet? Små barn använder språket för kommunikation HÄR och NU, och det viktiga är vad orden betyder. Man kan säga att orden är genomskinliga, man ser igenom dem på den bakomliggande

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Om sökning i Rikstermbanken Version 1.2 2011-04-26

Om sökning i Rikstermbanken Version 1.2 2011-04-26 Om sökning i Rikstermbanken Version 1.2 2011-04-26 Sidan 1 av 25 Innehåll Inledning... 3 Termpostens struktur... 3 Termer... 4 Samma uppslagsterm i flera termposter... 5 Termens status... 6 Uttal... 7

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/ Åbo Universitet

Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/ Åbo Universitet Titelblad Titel: Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever. Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer