Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder"

Transkript

1 BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni 2005 Reviderat februari 2010 av Carin Oldin, Karin Jönsson och Annika Lind. 1

2 Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av rekommendationer från Socialstyrelsen. Rekommendationerna i vaccinationsprogrammet är nationella, men det är landsting (vaccinationer inom barnhälsovården) och kommuner (vaccinationer inom skolhälsovården) som fattar beslut om att följa rekommendationerna och som ansvarar för att programmet genomförs. De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot 9 sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos, erbjuds enbart till riskgrupper. Alla barn i Jönköpings län födda 2006 och senare erbjuds Hepatit B till självkostnadspris, kostnadsfritt om man tillhör riskgrupp. (För definition av riskgrupp, se nedan under respektive vaccinationsgrupp) Vaccinerna ges enligt nedanstående tabell. Det nya svenska vaccinationsprogrammet Barnhälsovård Skolhälsovård Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år år år Årskurs Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib Pneumokocker Mässling Påssjuka Röda hund HPV I II III I IV II I - III V Vilka vaccinationer som kan ges samtidigt och lämpligt intervall var god se Growing People, länk nästa sida. Dessa ramar kan dock frångås. Kontakta gärna vaccinationskunnig kollega för diskussion. 2

3 Aktuella vaccin Vaccinnamn Infanrix-polio-Hib (Pentavac) Infanrix hexa Prevenar 13 Tetravac MMR-VAXPRO (Priorix) BCG Andra vanliga vaccin Vaccinnamn ditebooster Infanrix Engerix Havrix Twinrix Varilrix Rotarix Pneumo 23 Gardasil Cervarix Vaccin mot DTPa, IPV, Hib DTPa, IPV, Hib DTPa, IPV, Hib, HepB Pneumokocker (13-valent) DTPa, IPV MPR MPR Tbc Vaccin mot dt DTPa Hep B Hep A Hep A, Hep B Varicella Rotavirus Pneumokocker (23- valent) Humant papillomvirus, HPV Humant papillomvirus, HPV Vaccinationsförkortningar Förkortning Vaccination mot DTPa Difteri, Tetanus, Pertussis (acellulärt) Hib Hemophilus influenzae typ B OPV Oralt poliovaccin IPV Inaktiverat poliovaccin MPR BCG dt Mässling (morbilli), Påssjuka (parotit), Röda hund (rubella) Bacillus Calmette-Guerin (tuberkulosvaccination) difteritoxoid, Tetanus 3

4 Ytterligare information om vaccinationer: REFVAC Smittskyddsinstitutet har tillsatt en referensgrupp för vaccinationsfrågor (REFVAC) hösten De har haft flera möten och kommit ut med minnesanteckningar, som kan läsas på GROWING PEOPLE Råd om vaccination på särskild indikation. Gå in på För professionen/rikshandboken/vaccinationer. Se TIDSKRIFTEN SKOLHÄLSOVÅRD Råd om ofullständigt vaccinerade skolbarn finns i SKOLHÄLSOVÅRD nr 2/ Sid WHO Aktuella vaccinationsschema från andra länder kan hittas på WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system 2010 global summary - National vaccines schedules, sök reda på önskat land, klicka på OK with the selection. Observera att tidigare års vaccinationsschema inte kan ses. SOCIALSTYRELSEN BCG-vaccinationer bör ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta i enlighet med Allmänna råd (1990:6) Tuberkulos se länk Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos Hälsokontroll, smittspårning och vaccination 4

5 I BCG Kontrollera om ärr efter vaccination finns. OBS! Även om ärr finns, sätt PPD för att utesluta smitta. Barn/ungdomar invandrade från områden med en högre tbc incidens än Sverige, bör snarast efter ankomst till Sverige undersökas beträffande tuberkulos. PPD-prövning skall kunna göras inom primärvården och barnhälsovården. Lokala rutiner bör utarbetas. BCG vaccination bör ges till barn/ungdomar med ökad risk för tuberkulossmitta. Se länk sid 4. PPD På barn > 6 månaders ålder skall PPD alltid göras före ev. BCG-vaccination, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Om möjlig tbc-exponering inte föreligger och barnet är under 3 år kan dock BCG ev. sättas utan föregående PPD. Dosering: 0,1 ml med 2TU Tuberkulin PPD RT 23 SSI intracutant Plats: Mellersta tredjedelen av underarmens dorsalsida Avläsning: Görs efter tre dygn med palpation och avläsning av förhårdnaden. Bedömning PPD < 6mm = negativ, erbjuds vaccinering om ej tidigare vaccinerad. PPD > 10 mm = positiv, görs individuell bedömning i samråd med infektionsläkare. PPD 6-10 mm beror sannolikt på tidigare vaccinering eller kontakt med miljömykobakterier, individuell bedömning. Följande barn/ungdomar bör erbjudas vaccination Barn/ungdomar med anhöriga från länder med hög tbc förekomst, dvs. länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland, och/eller från riskmiljöer som fängelser och flyktingläger. Barn/ungdomar vars nära anhöriga eller hushållsmedlemmar tidigare har haft tuberkulos. Barn/ungdomar där det finns aktuell tuberkulos hos nära anhöriga eller hushållsmedlem (efter kontakt med infektionsläkare) Barn/ungdomar som planerar att vistas i ett land med hög tbc-förekomst hos lokalbefolkningen.( t.ex. barn som befaras bli utvisade till ett sådant land) Ålder för vaccination: >6 månader. Om aktuell smitta i familjen eller resa till hemlandet planeras kan barnet vaccineras tidigare. Viktigt med noggrann anamnes för att utesluta immunbrist hos barnet eller hereditet för sådan sjukdom. Dos <1 år 0,05ml. i.c. >1 år 0,1 ml. i.c OBS! Kan ges samtidigt med andra vacciner. Men ska ej ges inom 4 veckor efter annat levande vaccin som t.ex. MPR, vattenkoppor och gula febern. Efter BCG-vaccination bör det gå 6 veckor innan annat levande vaccin ges. Inaktiverat vaccin kan ges oberoende av BCG. Kontraindikationer BCG vaccination Aktuell tbc smitta. Medfödd eller förvärvad immunbristsjukdom (SIDS, HIV) 5

6 Nedsatt immunförsvar på grund av medicinering(t.ex. cytostatika, steroider, immunmodulerare) Graviditet. Pågående infektion( t.ex. virusinfektion, mononukleos eller andra inf) Omfattande hudinfektion. PPD >10 mm II DIFTERI, STELKRAMP, KIKHOSTA Grundvaccinering kan påbörjas oavsett ålder. Vid stor osäkerhet kan titrar vara av värde. Om osäkra eller inga uppgifter om vaccination ges grundvaccinering. I Sverige finns för närvarande inget kombinerat difteri/tetanusvaccin, så Infanrix kan väljas och är godkänt tom 12 års ålder. Studier är inte gjorda på långtidsskydd om vaccination > 12 år. Barnet kan erbjudas tre doser med monovalent Difterivaccin och tre doser monovalent Tetanusvacccin. I många fall kan dock barnet/ungdomen erbjudas tre doser av difteri, tetanus och kikhostevaccin, DTP (Infanrix). Grundvaccinering: Tre injektioner à 0,5 ml intramuskulärt med intervall 0, 2 och 8-14 månader från vaccinationsstart. Nästa booster rekommenderas efter 5 respektive 10 år. För svenska barn som fått 3 doser DTP i tidig ålder erbjudes booster vid 5-6 års ålder samt vid års ålder enligt nya vaccinationsschemat för barn födda 2002 och senare. Aktuellt vaccin: Infanrix dos 0,5 ml im. Överväg kombinationspreparat, se tabell Aktuella vaccin s. 3. III POLIO Grundvaccinering bör genomföras hos alla oavsett ålder. De flesta barn har fått någon dos av poliovaccin. Om barnet fått 1-2 doser oralt poliovaccin (OPV) ge 4 injektioner poliovaccin (IPV). Rekommenderade intervall: 0, 2 och 8-14 månader från vaccinationsstart. Nästa booster rekommenderas efter 4-5 år. Om barnet fått 3 doser OPV ge en booster IPV och efter 4-5 år ytterligare 1 booster. Om barnet fått komplett OPV vaccinering räcker det med 1dos IPV. Aktuellt vaccin: Imovax polio, dos 0,5 ml sc eller im. Överväg kombinationpreparat, se tabell Aktuella vaccin, s.3. IV MÄSSLING, PÅSSJUKA, RÖDA HUND Alla barn, oavsett ålder, bör få två vaccinationer. Det går bra att ge dem med ett minimiintervall på en månad. OBS! MPR-vaccin bör inte ges samtidigt med andra levande vacciner som t.ex. BCG, vattenkoppor (undantag kan dock ske), ska ej ges samtidigt som gula febern. Rekommenderat intervall efter annat levande vaccin 4 veckor, efter BCG 6 veckor. Om ett barn inte fått sin första vaccination förrän i skolan, så bör man alltså ge även den andra dosen i skolan innan eleven slutar 6

7 Kontraindikationer Akut sjukdom med feber. Tidigare anafylaxireaktion mot äggprotein. Tidigare känd överkänslighet mot neomycin eller någon annan beståndsdel i vaccinet. Nedsatt immunförsvar, primär eller sekundär immundefekt. Behandlande läkare avgör om vaccination av barn med HIV-infektion eller kronisk JCA bör ske. För barn som fått humant gammaglobulin eller blodtransfusion, uppskjuts vaccinationen tre månader. Spädbarn som fått mässlingsvaccin eller MPR före ett års ålder erbjudes två vaccinationer MPR. Om barnet är >15 månader och en snar avvisning kan vara förhanden, kan en andra dos ges redan en månad efter första vaccinationen. Aktuellt vaccin: MMR-PROVAX alt. Priorix, dos 0,5 ml sc VI HAEMOPHILUS INFLUENZAE Efter 6 års ålder saknas dokumentation för behov av vaccinering. Barn < 1 år ges tre doser med intervall 0, 2 och 8-14 månader från vaccinationsstart. Barn 1-5 år ges en dos. Aktuellt vaccin: Act-Hib dos 0,5 ml gives im. Överväg kombinationsvaccin, se tabell Aktuella vaccin, s. 3. VII HEPATIT B WHO önskar att vaccination mot Hepatit B integreras i alla vaccinationsprogram. Norden, England, Irland och Holland har hittills avstått från allmän vaccination. I Jönköpings län erbjuds alla barn födda eller senare Hepatit B till självkostnadspris. Riskgrupper vaccineras gratis. Riskgrupper: 1. Barn till föräldrar från länder med intermediär till hög prevalens av Hepatit B. 2. Barn som bor i familj med kronisk HbsAg bärare. Barn som påbörjat vaccination av Hepatit B i annat land fullföljer vaccinationen gratis. Vid läkarundersökning rekommenderas kontroll av HbsAg. Om barnet är positiv bärare skicka remiss till infektionskliniken. Ett vaccinationsprogram omfattar minst tre injektioner. En fjärde dos kan ges efter 12 månader. Om snabbt skydd önskas ges doserna vid 0, 1 och 6 månader. Annars ges doserna vid 0, 1, 2 och 12 månader, enligt FASS. Aktuella vaccin: Engerix-B eller HBVAXPRO. Dos för båda vaccin är densamma, 0,5 ml im. Undantag för barn >16 år som rekommenderas 1 ml om Engerix används. 7

8 Vaccinkombination Hepatit A + Hepatit B finns som alternativ. Vaccin: Twinrix paediatric Överväg även kombinationsvaccin med andra barnvacciner (t.ex. Infanrix-Hexa), se tabell Aktuella vaccin, s.3. VIII INFLUENSA Influensavaccin ges till alla riskbarn enligt socialstyrelsens allmänna råd. Barn/ungdomar med följande sjukdomar erbjudes vaccin. Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom. Instabil diabetes. Svåra metabola sjukdomar. Allvarliga medfödda missbildningar och vid behov av upprepad kirurgi. Barn med allvarliga neuromuskulära sjukdomar. Kronisk JCA. IX PNEUMOKOCKER From erbjuds alla barn vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Om barnet är äldre än 2 år behöver det inte vaccineras, med undantag för nedanstående riskgrupper, enligt Socialstyrelsens nu gällande rekommendationer (SOSFS 1994:26) Vaccination av barn med ökad risk för invasiv pneumokocksjukdom (IPS) Barn tillhörande följande grupper bedömdes har hög risk för IPS: Medfödd immunbristsjukdom, HIV, aspleni, sickelcellanemi, Mb Down immunosuppresiv behandling, genomgången benmärgstransplantation. Födelsevikt <1500 gram och/eller prematuritet <32 v Kronisk hjärt-/lungsjukdom, bronchopulmonell dysplasi, cystisk fibros, svår astma, nefrotiskt syndrom, kronisk njursjukdom CSF-läckage, läpp-käk-gomspalt, cochleaimplantat. > 2 års ålder Aktuella vaccin Prevenar 13, konjugerat pneumokocksackarid vaccin (kan ges till spädbarn och småbarn). Dos o 2 månader-6 månader: 3 doser med minst en månads mellanrum. Dos 0,5 ml im. o 7 månader -11 månader: 2 doser med minst en månads mellanrum. Dos 0,5 ml im o 12 månader-23 månader: 2 doser med minst 2 månaders mellanrum. Dos 0,5 ml im o 24 månader-5 år 1 singeldos 0,5 ml im Pneumovac eller Pneumo 23 för barn >2 år och riskgrupper. En dos räcker, 0,5 ml sc eller im. En påfyllnad krävs efter 10 år om barnet tillhör riskgrupperna. X VATTENKOPPOR I vissa länder som t.ex. Japan, USA, Tyskland och Slovenien ingår varicellaevaccinet i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet är ett levande försvagat virus. Detta 8

9 rekommenderas inte generellt i Sverige. Om särskilda önskemål kan man överväga vaccination. OBS! Bör inte ges tillsammans med andra levande vaccin som t.ex. BCG, MPR och gula feber. Det måste gå fyra veckor emellan, efter BCG 6 veckor. Aktuellt vaccin: Varilrix. Kan ges från 9 mån ålder Dos: 0,5 ml sc (Upprepas efter 1-2 mån, hos immundefekta ev. ytterligare doser) XI HPV Alla flickor födda 1999 eller senare erbjuds HPV vaccin i skolvaccinationsprogrammet. Flickor födda tidigare än 1999 kan tom 17 års ålder erbjudas vaccination till högkostnadsskydd via barnmottagningarna i öppenvård. BARN MED OSÄKRA VACCINATIONSDATA Kinesiska adoptivbarn Tidigare har internationella undersökningar visat att en del av de kinesiska adoptivbarnen är bristfälligt vaccinerade, trots skriftlig dokumentation om givna vaccinationer. Många av barnen saknar antikroppar mot difteri, stelkramp och polio i en sådan utsträckning att de uppenbarligen inte fått vaccin. Om tveksamheter kring vaccinationsdata kan man överväga titrar av tetanus som screening. Om avsaknad av titrar utgå från att barnet är ovaccinerat. Starta från början. Dokumentation Upprättande av vaccinationskort bör göras för alla barn som lämnar barnhälsovården innan överföring till skolhälsovården samt för alla barn som lämnar skolhälsovården. Särskilt angeläget är att barn som exempelvis utvisas från Sverige får med sig skriftlig dokumentation om i Sverige givna vaccinationer. 9

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin (levande, oralt) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En 2 ml-dos innehåller: Rotavirus serotyp* G1 ej mindre

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE

KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE 4.3 2013-12-23 2.3.1 3.1.3 Referenser Bilaga 1 KAPITEL 2 URVALSKRITERIER FÖR BLODGIVARE Bilaga 3 Bilaga 4 Version 4.3 utgiven 2013-12-23 bytt ut ordet intervall till Hb-gränser Ändrat se kapitel 3 till

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling www.smittskyddstockholm.se Haemo

Läs mer

Hälsoundersökningar 4

Hälsoundersökningar 4 Hälsoundersökningar 4 Bakgrund Omfattningen av hälsoundersökningarna har behandlats i propositionen 1992/93:50 (Bilaga 8, sid. 3) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, där bl.a. följande

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket

Information. från Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 19 NummeR 1 februari 2008 Läkemedelsregistret ett växande träd med stor fruktpotential...4 Det svenska Läkemedelsregistret är en av de största befolkningsbaserade

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human

Läs mer

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/September 2009 IMMUNSYSTEMET 3TIPS FÖRBÄTTRA FOTO: ULF BERGLUND/TV3/DIAGNOS OKÄND KROPPENS FÖRSVAR Läkaren Stefan Branth: Minst 60

Läs mer