Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom"

Transkript

1 Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna september 2014 The Capital of Scandinavia

2 Totalt antal nyanlända barn till Sverige 2013 Barn med familj Ensamkommande Totalt nyanlända barn och ungdomar till Sverige år 2013 Migrationsverket förutspår fler barn och ungdomar Sid 2

3 Sid 3

4 Ensamkommande barn De fem vanligaste nationaliteterna inkomna ansökningar Afghanistan Somalia Statslös Syrien Marocko

5 Medborgarskap och kön för de 10 största nationaliteterna under % % 71% 71% 98% 76% 99% % 57% 90% 78% 18% Flickor Pojkar 82%

6 Ålder ensamkommande barn % 36% 9% 3% 6% 22% 2% 0-6 år 7-12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år

7 The Capital of Scandinavia

8 Nyanlända (2 år)-olika grupper som alla har rätt till skolgång och hälso- och sjukvård Flykting den som av flyktingskäl fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Får personnummer relativt fort Asylsökande väntar på uppehållstillstånd. Får ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) Anknytningsfall anhörig till person med uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd vid ankomsten, personnummer snabbt Övriga nyanlända fått uppehållstillstånd på grund av giftermål med en svensk eller särskild yrkeskompetens Papperslösa-gömda (utvisningshotade) Sid 8

9 Detta gäller Stockholms Läns Landsting The Capital of Scandinavia

10 Flyktingar, asylsökande och anknytningsfall till tidigare asylsökande Rätt till hälsoundersökning på vårdcentral Bekostas av staten Uppdraget ligger på landstinget Helt frivilligt Kallas 3 gånger Sid 10

11 Anknytningsfall från utomeuropeiska länder Remitteras till den VC som eleven tillhör FRIKOD UNG Landstinget betalar Sid 11

12 Övriga invandrade (ex adoptivbarn eller inflyttade från Europa) Har inte rätt till hälsoundersökning på vårdcentral Erbjuds dock skolhälsovård med särskild uppmärksamhet på tuberkulos och hepatit Sid 12

13 SLL-VC för nyanlända skolelever som är asylsökande eller flyktingar (statliga pengar) Rissne VC Carema VC Södertälje Fittja VC Carema VC Rågsved Valsta VC (Märsta) Rinkeby VC Sid 13

14 Vad innefattar uppdraget på vårdcentralen? Vårdbehov? Psykisk ohälsa? Smittsamma sjukdomar Hepatit B/Syfilis HIV/Rubella PPD (IGRA) Vägledande information om svensk hälso och sjukvård. Remittera vidare vid behov Sid 14

15 Inskrivningskonferens i skolan Viktigt med bra rutiner för inskrivning av dessa elever i skolan. Inskrivningskonferens där närmast berörda deltar med tolk Skolsköterskan deltar under hela konferensen och får på så sätt värdefull information om elevens situation och behöver inte ställa samma frågor igen. Familjesituation? Var finns föräldrarna? Vem bor barnet med? God man/boende? Är barnet asylsökande eller anknytningsfall? Omständigheter runt flykten? Andra trauma? Ordnad planerad flytt/flykt eller hals över huvud? Sid 15

16 Skolsköterskan Hälsodeklaration för nyinvandrade fylls i med tolk Sid 16

17 Omhändertagande inom elevhälsans medicinska del Skolsköterskan gör en bedömning om aktiv TBC Har eleven symtom på TBC remitteras eleven till specialistmottagning utan att PPD sätts först. Om eleven inte har symtom på TBC sätts PPD som avläses efter 3 dygn (kolla om BCG ärr finns) Sedvanlig hälsokontroll omfattande medicinska och psykosociala bekymmer av betydelse Sid 17

18 En skolläkares kommentar från en invandrartät skola i Stockholm Skolsköterskan har en hälsointervju, ordnar PPD, remitterar till provtagning och när svar på prover inkommit kallas eleverna för vaccinationsbedömning. Om stor PPD remitterar skolsköterskan till respektive sjukhus. Då inväntar vi svaret därifrån, vi vaccinerar inte med MPR utan att få klartecken vad gäller TBC. Nu ingår ju immunitetskontroll mot rubella också i ankomstprover för vissa länder. Vi har inga riktlinjer för hur vi ska göra om de är positiva för detta men jag brukar ordinera en MPR Sid 18

19 Inte alltid lätt att få provsvar. Eleven går inte till vårdcentralen Vårdcentralen lämnar inte ut provsvar Sid 19

20 20

21 Elevhälsans uppdrag vad beträffar vaccinationer Elevhälsan ska erbjuda alla elever upp till och med 18 års ålder vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Har vaccination inletts bör den också slutföras även om elevens ålder överstiger 18 år så länge eleven följer gymnasieskolans årskurser. Polio, difteri, stelkramp Mässling, påssjuka, röda hund BCG inom riskgrupper Uppmärksamma elever som tillhör riskgrupp för hepatit B Sid 21

22 Kompletteringsvaccinationer Vaccination vid annan tidpunkt än inom de specificerade tidsgränserna ska ordineras av skolläkare. Ordinationen som är individuell dokumenteras i elevhälsojournalen. Sid 22

23 Medgivande i svåra fall För nyinvandrade elever kan medgivande från vårdnadshavare vara svårt. Uppgift om vårdnadshavare kan vara osäker eller saknas. God Man (eller personal inom boendet) Sid 23

24 Individuell vaccinationsplanering Vid första kontakten med ett barn som har oklart vaccinationsstatus muntliga uppgifter skriftlig dokumentation vad som är normalt i elevens ursprungsland. När det inte går att kartlägga tidigare vaccinationer beslutar skolläkaren om det finns skäl till serologi. Gäller tetanus och difteri. Remittera till primärvården. Sid 24

25 Frågor innan vaccination Vad har eleven fått hittills? Vad fattas jämfört med vaccinationsprogrammet? Vilka vacciner kan användas för att komplettera? Gör ett individuellt schema! Sid 25

26 WHO hemsida Smittskydd/Amnesomraden/Vaccination/ Komplettering-ofullstandigt-vaccineradebarn/ Sid 26

27 Vaccination mot difteri stelkramp 1:a och 2:a dosen med 2 månaders mellanrum 3:e dosen 6 12 månader senare 4:e dosen (booster) mellan 3-5 år efter dos 3 5:e dosen 10 år efter 4:e dosen (dtp). Ovaccinerade barn från 6 år hinner endast med 4 doser tom åk 9 men kan få en femte dos i gymnasiet. 27

28 Vaccination mot kikhosta Kikhostevaccin finns endast som en komponent i DTP, vilket är det vaccin som erbjuds enligt vaccinationsprogrammet vid grundvaccinering och booster till och med 12 års ålder. Vaccinet ges både till barn som haft kikhosta och till tidigare ovaccinerade. 2 doser med 2 mån intervall samt dos 3, 6 mån därefter. Erbjud eller informera om en 4:e vaccination efter 3 5 år. 28

29 29

30 Vaccination mot polio Grundimmunisering Två doser Injektion Polio Vaccin (IPV) med > 1 mån mellanrum Booster Dos 3 efter 6 12 mån efter 2:a dosen Dos 4 efter 3-5 år efter 3:e dosen 30

31 Oralt Poliovaccin Komplett grundvaccination med OPV ge booster med IPV Fått endast en eller två doser OPV börja om med IPV så långt man hinner i skolan Ge skriftlig information till eleven om fortsättning inklusive booster efter 4-5 år. Vid osäkerhet - börja om från början. 31

32

33 Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund Ge 2 doser av MPR med minst 1 månads intervall-dock om möjligt längre. OBS-fråga äldre elever om graviditet! Rekommendation att vänta 2 månader efter insatt TB behandling 33

34 Vaccination mot humant papillomvirus Skolhälsovården använder Gardasil mot humant papillomvirus. Detta ges till flickor i årskurs 5 och 6. Denna vaccination är i nuläget ej aktuell som kompletteringsvaccination. Detta kan komma att ändras i framtiden. 3 doser ges med intervallen 0, 2, 6 månader räknat från dos 1. Intervallen kan vid behov kortas till 0,1 och 4 månader. (2 dosförfarande om flickor mellan 9-13 år i Stockholm Stad från och med 2014) 34

35 35

36 Riskgruppsvaccinationer-Vaccination mot tuberkulos Se upp med kombinationer vad gäller MPR och BCG/PPD PPD går bra före eller samtidigt med MPR ( vänta annars 4 veckor efter MPR ) BCG bör ges tidigast 4 veckor efter MPR om BCG givits först, vänta 6 veckor med MPR vänta 3 månader innan annat vaccin ges i samma arm 36

37 37

38 PPD Elever som tillhör riskgrupp för tuberkulos Alltid före BCG-vaccination Ska inte utföras: Inom en månad efter influensa, vattkoppor, annan virusinfektion med hög feber Inom en månad efter MPR vaccination 38

39 BCG-vaccinet Ger ett varierande grad av skydd. Även vaccinerade kan insjukna, men BCG-vaccination ger dock skydd mot de svåraste formerna av tuberkulos som meningit och miliär TB. Ska rekommenderas till tidigare ovaccinerade elever med Tidigare eller aktuell tuberkulos hos nära anhörig eller hushållskontakt Familjeursprung från land med hög tuberkulosförekomst Planerad vistelse i ett land med hög tuberkulosförekomst om nära kontakt med lokalbefolkningen 39

40 Följande elever ska inte BCG-vaccineras Tuberkulinreaktion lika med eller mer än 6 mm HIV- positiva och barn med medicinering eller sjukdom som påverkar immunförsvaret Generellt eksem eller hudinfektion i närheten av vaccinationsområdet Feber eller allmänpåverkan vid tillfällig infektion 40

41 Hepatit B inom Stockholms Landsting Mycket omdebatterat!! Om riskgrupp (hepatit inom familjen, högriskland) hänvisa/remittera till primärvård inom Stockholms Läns Landsting Hepatit inom familj-smittskyddspengar Övriga-??? (kostar 300:-per vaccination på VC) 41

42 42

43 Socialstyrelsens föreskrifter Barn med ökad risk att smittas av hepatit B Adoptivbarn, invandrade barn och barn till föräldrar från länder med hög förekomst av hepatit B bör erbjudas vaccination oavsett barnets ålder. Grundvaccinationen omfattar tre injektioner med den andra dosen efter en månad och den tredje efter sex månader. Skolhälsovården bör ansvara för att fånga upp barn från länder med hög prevalens av hepatit B och vidare remittera dessa elever för vaccination. Enligt SOSFS 1991:2 bör nyfödda barn till mödrar med hepatit B vaccineras. Syskon till barn med hepatit B vaccineras också. 43

44 NU Har fått igenom att nyanlända barn födda 2005 eller senare från riskländer ska få hepatit B vaccination gratis via Stockholms Läns Landsting (2005 infördes generell hepatit B vaccination för nyfödda på BVC i Stockholm ). Dock ännu ej helt klart med skolorna. Äldre barn ännu ej löst. 44

45 Hepatit B i framtiden Hepatit B ingår i nationella programmet-enkelt då alla ska vaccineras. 45

46 Sid 46

47 Svar på frågor från Socialstyrelsen

48 Förslag på vaccinationer som ni anser behöver utredas för att eventuellt ingå i det nationella vaccinationsprogrammet Skolläkarföreningen ser fram emot beslut om vaccination mot hepatit B i det allmänna programmet. Socialstyrelsens nuvarande rekommendationer från 2005, angående hepatit B-profylax till riskgrupper, är alltför otydliga vad gäller ansvarsfrågan och fungerar inte i praktiken. Varken landsting eller kommuner har huvudansvar. 48

49 Varicella Vaccin mot vattkoppor angeläget. VZV antas bli ett mer omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i takt med att antalet gamla ökar och att allt fler överlever svåra sjukdomstillstånd där immunförsvaret påverkas. MPRV-vaccin är under utveckling och borde erbjudas i stället för MPR. Därmed blir arbetsbördan oförändrad för vaccinatörerna inom barn- och skolhälsovård och barnen behöver inte utsättas för ytterligare stick. Experter hävdar också att vaccinet är kostnadseffektivt 49

50 Genomförandet av vaccinationsprogrammet - har det inneburit svårigheter?. Då antal nyinflyttade barn ökar i många kommuner har belastningen av elevhälsans medicinska insats ökat Många av dessa barn är ovaccinerade och kräver många sprutor under kort tid. Vid den hälsoundersökning som sker i Landstinget av nyinflyttade barn tar man oftast inte reda på barnets vaccinationsstatus utöver BCG. Det råder även en otydlighet vem som ansvarar för hepatit B hos riskelever. 50

51 Har ni sett ett behov av att förändra eller komplettera det informationsmaterial som Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet eller Läkemedelsverket tillhandahåller i vaccinationsfrågor? önskemål om att enhetliga och nationella blanketter för information och medgivande till vaccination (samtyckesblanketter) för samtliga vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet tas fram samt att det finns möjlighet för båda vårdnadshavare (i de fall det finns 2 vårdnadshavare) att skriva på. 51

52 Andra frågor inom vaccinationsområdet som ni anser är angelägna att ta upp på nationell nivå. Skolhuvudmännens och skolansvarigas okunskap om regelverk för hälso- och sjukvård leder till brister i eller avsaknad av Ledningssystem där vaccinationsrutiner och mål för vaccinationsverksamhet ska finnas. Skriv in skolhuvudmännens vaccinationsansvar i Skollagen Målen för barn- och skolhälsovårdens vaccinationsverksamhet bör vara likvärdighet, hög patientsäkerhet samt hög vaccinationstäckning. De senaste årens reformer på utbildnings- och hälso- och sjukvårdsområdet riskerar att dessa mål inte upprätthålls. 52

53 Skollagen Skolhuvudmännens ansvar för att ha en patientsäker vaccinationsverksamhet behöver regleras även i skollagen eftersom det är den som skolhuvudmän och skolansvariga känner till och följer. Vidare bör man i skollagen beskriva kompetenskrav för skolsköterskor och skolläkare, att skolvaccinationer bör utföras i skolans lokaler för att få så god vaccinationstäckning som möjligt samt skolhuvudmännens skyldighet att ha Ledningssystem där resurser, vaccinationsrutiner och mål för vaccinationsverksamheten beskrivs. 53

54 Resursbrist samt otillräcklig kompetens hos skolsköterska och skolläkare. Tyvärr finns det i nuläget inget regelverk som förhindrar att personer utan vaccinationsbehörighet anställs. Liknande gäller rekrytering av skolläkare. Inte sällan anställs eller upphandlas skolläkare utan specialistkompetens inom skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin eller barn- och ungdomspsykiatri. Vaccinationstäckningen äventyras när vaccinationsbehörighet saknas hos skolsköterskan och vaccinationskompetens hos skolläkaren. 54

55 Resursbrist Det saknas lagstiftning om resursbehov för skolläkare och skolsköterskor. I många skolor råder allvarlig resursbrist både pga. att man inte anställer tillräcklig resurs men också för att man underlåter att ersätta vakanser. Friskolor har överlag sämre elevhälsoresurser än kommunala skolor. 55

56 Otydligt ansvar för att utföra kompletterande vaccinationer till nyanlända barn i skolåldrarna. Ansvaret för att utföra och bekosta kompletteringsvaccinationer har länge varit otydligt. I smittskyddslagen tydliggör skolhuvudmännens ansvar för vaccinationerna som ingår i det allmänna programmet, men otydligheten kvarstår i det särskilda vaccinationsprogrammet framför allt för hepatit B där det finns stora lokala variationer då det saknas regler för vem som är huvudman. 56

57 Ökad belastning av elevhälsans medicinska insats med ökat antal nyinflyttade barn I många kommuner har elevhälsan fått ökad belastning med vaccinationer och läkarordinationer som ofta tar upp stora delar av mottagningarna. Osäkerhet bland skolsköterskor/skolläkare om hur inflyttade barn skall grundvaccineras. Enligt de företag som tillhandahåller vaccin kan ej barn över 12 år grundvaccineras med kombinationsvacciner då detta ej är studerat utan skall erbjudas separata vaccin som innebär att 11 sprutor måste ges under 8 månader. Off-label ordination med kombinationsvaccin finns rekommenderat på flera håll lokalt. Men någon nationell underlag/ställningstagande finns ej vilket vållar oro hos en del som ordinerar och administrerar. 57

58 Ja, vi kommer inte vara arbetslösa framöver.. 58

59 TACK

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar 184 Ändrad 2015-03-04, s 187 Rose-Marie Carlsson, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda Sven-Arne Silfverdal, Barnhälsovårdsenheten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Inledning Vaccinationer är en

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism:

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism: Kapitel Inledning Allmän del En av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar är att vaccinera hela eller delar av befolkningen. Förutom ett personligt skydd är vaccinationer

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV VACCINATIONSPROCESSEN

KVALITETSSÄKRING AV VACCINATIONSPROCESSEN Skolhälsovårdsenheten Örebro 120605 Örebro kommun Box 1613 701 16 ÖREBRO Ett riskförebyggande arbete KVALITETSSÄKRING AV VACCINATIONSPROCESSEN Arbetsgrupp inom Skolhälsovården i Örebro kommun: Susanne

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Årssammanställning För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Lena Simonson Garsbo Margareth Nordström Lena Mangelus Skolhälsovårdsöverläkare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Center för Skolutveckling,

Läs mer

LS-LED14-232. Mars 2014

LS-LED14-232. Mars 2014 1 LS-LED14-232 Mars 2014 2 LS-LED14-232 Innehåll Riktlinjernas syfte sid. 3 Definitioner sid 3 Kulturmöten sid. 3 Migrationsverket sid. 4 Boendeformer sid. 4 Boendeformer i Sörmland sid. 4 Landstingets

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Hälsoundersökningar 4

Hälsoundersökningar 4 Hälsoundersökningar 4 Bakgrund Omfattningen av hälsoundersökningarna har behandlats i propositionen 1992/93:50 (Bilaga 8, sid. 3) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, där bl.a. följande

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Vård och flyktingintroduktion

Vård och flyktingintroduktion Vård och flyktingintroduktion i samverkan KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ARBETET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH STOCKHOLMS STAD ÅR 2003 Sverige och inte minst Stockholms stad tar emot ett stort antal flyktingar

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PROJEKTRAPPORT Bengt-Erik Ginsburg NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Sverige och inte minst Stockholm tar emot ett stort antal flyktingar Det är nödvändigt såväl mänskligt som samhälleligt

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 1 En introduktion till att vara -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 2 Innehåll Överförmyndarnämnden... 3 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 3 Förordnandet... 3 I vårdnadshavarens

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer