Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård"

Transkript

1 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer eller föreskrifter från Socialstyrelsen, vilka tillämpas inom landsting (vaccinationer inom barnhälsovården, BHV) och kommuner (vaccinationer inom skolhälsovården, SHV). Hittillsvarande författningssamlingar har varit rekommendationer, men från 2006 regleras det allmänna vaccinationsprogrammet i föreskrift (SOSFS 2006:22), vilket innebär bindande regler. Det inkluderar även kompletterande vaccinationer till barn som inte tidigare vaccinerats enligt programmet. Den 13 maj 2008 ändrades föreskriften SOSFS 2006:22 då Socialstyrelsen beslutade att även vaccin mot pneumokocker ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med den 1 januari 2009 (SOSFS 2008:7). Den 24 november 2008 ändrades föreskriften SOSFS 2006:22 då Socialstyrelsen beslutade att även vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med januari 2010 (SOSFS 2008:31). De barnvacciner som år 2012 erbjuds till alla barn inom BHV och SHV ger skydd mot följande tio sjukdomar ses nedan. Från 1 januari 2013 tillkommer också vaccin mot hepatit B i Stockholms län. polio difteri stelkramp kikhosta infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B infektioner orsakade av Streptococcus pneumoniae mässling påssjuka röda hund HPV, endast flickor I Sverige har vi idag ingen allmän vaccination mot tuberkulos eller influensa. Inte heller för pneumokocker när det gäller barn äldre än 5 år. Dessa sjukdomar hålls istället under kontroll med så kallad riktad vaccination. Detta innebär att barn som har ökad risk att bli smittade, eller riskerar få svårare sjukdom om de blir smittade, erbjuds vaccinering. I Stockholms läns landsting kommer som nämnts ovan hepatit B-vaccination erbjudas alla nyfödda barn, från 1 januari 2013.

2 2(5) En ny Vaccinationslag togs i juni 2012, som ska gälla från 1 januari Enligt denna kommer hepatit B och tuberkulos att ingå i gruppen särskilda vaccinationer riktade mot riskgrupper. Socialstyrelsen kommer att få uppdrag att inom 3 år pröva om dessa vaccin uppfyller kraven på att ingå i det nationella programmet. Om de finner att så är fallet kommer landsting och kommuner vara skyldiga att erbjuda dessa till riskgrupperna utan kostnad för den enskilde individen. Tidpunkt för de olika vaccinationerna följer ett nyligen reviderat schema som gäller barn födda från Barn födda till och med år 2001 följer det tidigare schemat. Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna Tabell 2. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård i Stockholms läns landsting (SLL) # Vaccin mot Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib Hepatit B # Pneumokocker Mässling Påssjuka Röda hund HPV Ansvarig för vaccination Ålder 3 mån I I I I I Barnhälsovård 5 mån II* II* II* II* II 12 mån III** III** III** III** III 18 mån I 5 6 år IV IV 6-8 år II 10 år IV före 2002)*** år 12 år II före 2002) Skolhälsovård Dos I-III år V # Från 1 januari 2013 kommer hepatit B-vaccin ingå i programmet och ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder, från att tidigare endast erbjudits barn med familjekontakt med personer från länder med >2% prevalens av sjukdomen. * Minsta intervall är 6 veckor och längsta är 6 månader mellan injektion I och injektion II. Vid avvikelse krävs läkarordination.

3 3(5) ** Minsta intervall är 6 månader och längsta är omkring 12 månader mellan injektion II och injektion III. Dos III skall ges senast vid 2 års ålder. Vid avvikelse krävs läkarordination. *** Den fjärde injektionen rekommenderades 1996 med enbart difteri- och stelkrampsvaccin. Från läsåret 2005/2006 rekommenderas även kikhostevaccin i denna injektion. Tabell 3. Riktad del. Vaccinationer i SLL till barn med ökad risk för smitta Typ av vaccination Tuberkulos Hepatit B Influensa/Pneumokocker* Ansvarig för att erbjuda vaccinationen Beror på risksituation, barnets ålder och härkomst Barnhälsovård Förlossning + Barnhälsovård Barnhälsovård eller Behandlande läkare Ges från 6 månaders ålder, men tidigare om barnet har påtagligt ökad risk * För pneumokocker gäller detta barn äldre än 5 år Behandlande läkare för riskbarn Tabell 4. Rekommenderade tidsgränser för när olika vaccin kan ges i förhållande till varandra och till barnets ålder utan ordination från läkare. Nedanför tabellen ges kommentarer avseende ordination av vaccination utanför programmet. Vaccin Min ålder Max ålder Min intervall från tidigare dos Max intervall från tidigare dos Hepatit B, Pneumokocker dos 1 Hepatit B, Pneumokocker dos 2 Hepatit B, Pneumokocker dos 3 Polio, Kikhosta dos 4 Kikhosta dos 5 2,5 månader 6 månader - - 4,5 månader 12 månader 6 6 veckor 1 6 månader 11,5 månader 2 år 6 månader 12 månader 5 år 6 år 3 år 5 år 14 år 16 år 8 år 11 år MPR dos 1 12 månader 6 år - - MPR dos 2 6 år 12 år 1 månad 11 år HPV dos år 12 år HPV dos år 12 år 1 mån 3 mån HPV dos år 13 år 3 mån 9-11 mån 1 Om dos 1 ges redan vid 2,5 månaders ålder är det lämpligt att vänta minst 8 veckor innan dos 2 ges. 2 Alla tre doserna ska ges inom 12 månader.

4 4(5) Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna Kommentarer till tabell 4, med Hepatit B-vaccin inkluderat eftersom detta kommer att ingå för alla från 1 januari 2013 Difteri-stelkramp-kikhosta-polio, Hib och hepatit B-vaccin (DTaP-IPV, DTaP-IPV-Hib- HB), samt pneumokockvaccin Generellt gäller att alla barn bör få tre doser av DTaP-IPV-Hib-HBvaccin, tre doser pneumokockvaccin, en dos av DTaP-IPV-vaccin och en dos dtp-vaccin. DTaP betyder Difteri, Tetanus, och acellular Pertussis, dvs vaccin tillverkat av beståndsdelar av pertussisbakterien, inte som tidigare av hela bakterien, som då brukar benämnas whole cell eller DTPw. Dos I. Tidigarelagd vaccinationsstart kan ske minus 2 veckor, men vid vaccinationsstart före 2,5 månaders ålder bör ett grundvaccinationsschema med 3 doser tillämpas. Inför en resa kan till exempel ett accelererat schema ges med 3 doser vid 2, 3 och 5 månaders ålder. Observera, att trots den extra dosen i grundschemat ska barnet fortsätta vaccinationsprogrammet som vanligt, det vill säga med boostervaccinationer vid 12 månaders ålder, vid skolstart och vid skolslut. För barn som inte påbörjat grundvaccinering vid 6 månaders ålder bör en individuell planering göras och läkarordination är nödvändigt. Dos II. Ges tidigast 6 veckor efter dos I. Vid försening kan den andra dosen ges upp till 6 månader efter den första, därefter görs en individuell bedömning, med läkarordination. Dos III. Ges vid 12 månaders ålder men minst 6 månader bör ha förflutit efter dos II. Vid försening kan den tredje dosen ges upp till 12 månader efter dos II. Därefter görs en individuell bedömning, med läkarordination. Dos IV. Ges som förskolebooster och bör planeras till 5 6 års ålder. Vaccinationen kan tidigareläggas men minst 3 år måste ha förflutit efter föregående dos. Vid försening kan förskoleboostern ges 5 år efter föregående dos och upp till 6 års ålder. Därefter görs en individuell bedömning. Dos V. Ges vid års ålder, vilket vanligtvis motsvarar årskurs 8 9. Har föregående vaccination getts avsevärt senare än vid 5 6 års ålder görs en individuell bedömning göras, med läkarordination. Mässling-påssjuka och röda hundvaccin (MPR) Generellt gäller att alla barn bör få två doser MPR-vaccin.

5 5(5) Dos 1. Erbjuds från 18 månaders ålder. Om barnet ska vistas utomlands kan första dosen MPR-vaccin ges på BVC från och med 12 månaders ålder. MPR-vaccin kan ges redan från 9 månaders ålder. Behöver barnet vaccineras före 12 månaders ålder betraktas det som reseprofylax och föräldrarna hänvisas till vaccinationscentral. Observera att om första dosen ges före 12 månaders ålder ska den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder också ges. De maternella antikropparna av IgG- karaktär som överförs via placenta till barnet kan kvarstå upp till 1 års ålder och störa vaccinationsanslaget. Dos 2. Ges vid 6 8 års ålder, vilket vanligtvis motsvarar förskoleklass till årskurs 1 2. Minsta tillåtna intervall mellan två MPR-doser är 1 månad men det finns egentligen inte något längsta tillåtna intervall. För barn som inte fått någon eller båda doserna vid 12 års ålder görs individuell bedömning, med läkarordination. Vid försenad vaccination bör graviditet uteslutas då MPR-vaccination är kontraindicerad. Efter vaccination ska graviditet undvikas under minst fyra veckor. Även om barnet vaccinerats utomlands med enbart mässlingvaccin eller vaccin mot mässling och röda hund, skall MPR-vaccin erbjudas.

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24

Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 2/2013 ÅRGÅNG 24 d EH a hemorragi a febrar Mening ker Campylobacter Liste a Vibrioinfektion exkl. koler ptosporidium Hepatit E Pneumoko ker - penicillinresistent Hepatit E Giardia ässling www.smittskyddstockholm.se Haemo

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18 Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Reviderad 2015-03-18 Mitt barn är sjukt vad kan jag göra? Kan det gå till förskolan eller ska det stanna hemma? Innehållsförteckning

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer