KOLADA som underlag för analys och resursfördelning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLADA som underlag för analys och resursfördelning?"

Transkript

1 KOLADA som underlag för analys och resursfördelning? Inspirationsdag kring resursfördelningsfrågor Per Törnvall

2 NHG Nordic Healthcare Group Analytiskt drivna konsulttjänster Grundades 2004 som en akademisk avknoppning från avdelningen för Operations management vid Alto University. Erbjuder analytiskt drivna konsulttjänster genom mer än 50 konsulter med bakgrund som forskare och/eller managementkonsulter. Bidrar till utveckling av ersättnings- och resursfördelningssystem genom att agera rådgivare åt mer än 50 kommuner och landsting vid/efter införande av konkurrensutsättning och valfrihet. Har i samarbete med kommuner, landsting, myndigheter, SKL, Almega och privata välfärdsföretag arbetat med styr- och ledningsfrågor på nationell-, regional- och lokal nivå vilket bl.a. har uppmärksammats i ett antal publikationer. För mer information om NHG: Kontakta alt

3 Agenda Jämförelser som stöd för analys Analysmodell för kommunernas roller som beställare och utförare Nödvändiga nyckeltal Era frågor!

4 Exempel ökad effektivitet, grundskola Kvalitet % 95% Hög måluppfyllelse, låg kostnad Hög måluppfyllelse, hög kostnad Andel elever med godkänt i samtliga ämnen (%) 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Låg måluppfyllelse, låg kostnad Uppsala Låg måluppfyllelse, hög kostnad 50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad (%) Övriga kommuner Uppsala Källa: Kostnad

5 Exempel ökad effektivitet, grundskola Kvalitet % 95% Hög måluppfyllelse, låg kostnad Hög måluppfyllelse, hög kostnad Andel elever med godkänt i samtliga ämnen (%) 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Låg måluppfyllelse, låg kostnad Uppsala Låg måluppfyllelse, hög kostnad 50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad (%) Övriga kommuner Uppsala Källa: Kostnad

6 Potential Betydande skillnader mellan olika nämnder och verksamheter Genomsnitt ~500 mkr ~ 1000 mkr Källa:

7 Jämförelser med andra likvärdiga kommuner ANDEL I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSPRISLISTAN 2014, ERSÄTTNINGAR TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLAN Yrkesprogram Linköping Eskilstuna Gävle Helsingborg Jönköping Norrköping Umeå Uppsala Västerås Örebro BA 90% 75% 93% 92% 89% 83% 97% 99% 89% 84% BAANL 95% 76% 98% 98% 100% 74% 96% 101% 101% 83% EE 93% 83% 101% 102% 97% 82% 95% 92% 100% 84% FT 99% 104% 94% 95% 92% 101% 99% 79% HA 90% 77% 94% 93% 91% 85% 98% 100% 94% 84% HT 93% 86% 88% 100% 85% 86% 102% 85% 86% HV 96% 78% 120% 97% 94% 97% 91% 95% 93% 84% IN 87% 109% 118% 90% 81% 70% 79% 80% 88% RL 82% 79% 99% 94% 85% 105% 95% 103% 94% 82% VF 93% 103% 97% 96% 100% 61% 91% 103% 101% 84% VO 102% 69% 119% 95% 94% 100% 99% 105% 96% 85% Studieförberedande program EK 91% 80% 100% 95% 95% 102% 104% 106% 105% 87% ES 102% 87% 105% 100% 91% 91% 108% 107% 99% 85% ESMK 102% 102% 84% 97% 100% 96% 103% 105% 94% 83% HU 90% 94% 94% 96% 81% 105% 101% 86% NA 89% 78% 94% 99% 94% 87% 102% 104% 100% 86% SA 91% 79% 99% 95% 94% 90% 103% 106% 98% 87% TE 95% 112% 104% 100% 99% 84% 107% 105% 118% 86% Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad -9,6-1,6-12,1-6,4-5,2-14,0 11,0 14,9 0,9-12,1 gymnasieskola, andel (%) 2013 Kostnad för kommunal gymnasieskola (enl. Skolverket), kr/elev Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) ,3 80,4 77,6 83,8 80,6 78,0 81,1 74,1 80,1 84,0

8 Varför ödsla kraft och energi på jämförelser??

9 Varför ödsla kraft och energi på jämförelser? Kommunala välfärdstjänster kännetecknas av variation (Exempelvis uppgick standardkostnadsavvikelsen för äldreomsorg t2012 till - 32,4 % ,2 %). Variationen förklaras delvis av: Politiska prioriteringar. Organisation och ledning. Kommunens ekonomi. Men, myndigheten för vårdanalys m fl har visat att en betydande del av variationen är oförklarad. SKL menar att skillnaderna i kostnader ger kommunerna starka motiv att jämföra sig och lära av varandra.

10 Utgångspunkter för resursfördelningsmodell Staten beslutar om lagar, förordningar och föreskrifter. Utjämningsystemet syftar till att erbjuda kommunerna likvärdiga förutsättningar att leva upp till statliga krav. Kommunfullmäktige beslutar om lokal ambitionsnivå och prioriteringar. Resursfördelningsmodellen syftar till att erbjuda nämnder och förvaltningar förutsättningar att leva upp till kommunfullmäktiges krav. En fungerande resursfördelningsmodell erbjuder stöd för att motivera omprioriteringar från utjämningssystemet med syfte att överensstämma med lokala ambitionsnivåer och prioriteringar. Utjämningssystemet, räkenskapssammandraget, kommun- och landstingsdatabasen ( och SKL:s Öppna jämförelser bygger på antal invånare, andel invånare med verksamhet samt kostnad per invånare och kostnad per invånare med verksamhet i enlighet med given verksamhetsindelning.

11 Utjämningssystemet och nationell jämförelsedata Jämförelsedata finns tillgängliga via Innehåller både finansiella nyckeltal och nyckeltal för olika verksamheter. Baseras på räkenskapssammandraget (RS), dvs. kommunernas inrapportering till SCB baserat på bokslut. För vissa verksamheter redovisas jämförelser av kostnad jämfört med standardkostnad enligt utjämningssystemet. Olika kostnadsbegrepp: Brutto- eller nettokostnad Kr per invånare Kr per invånare i berörd åldersgrupp Kr per invånare med verksamhet, t.ex. kr per elev eller motsvarande Standardkostnader beräknas inom det kommunala utjämningssystemet. Standardkostnaden är den kostnad kommunen skulle ha om den bedrev verksamhet på en genomsnittlig avgifts-, ambitions,- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella förhållandena, t.ex. demografi. När den redovisade nettokostnaden är högre än standardkostnaden kan det bero på En högre ambitionsnivå En mindre effektiv verksamhet Brister i beräkningsmodellen för standardkostnader Brister i inrapporteringen av kostnader till RS Det krävs fördjupad analys för att dra rätt slutsatser.

12 Logik för utjämningssystemet och nationell jämförelsedata Skillnader kan bero på: Högre ambitionsnivå Mindre effektiv verksamhet Brister i beräkningsmodellen Brister i inrapporteringen av kostnader Antal (st) invånare Antal (st) 65-w år Andel % med hemtjänst 65-w år Andel % med särskilt boende 65-w år Kostnad (kr) per brukare hemtjänst 65-w år Kostnad (kr) per brukare särskilt boende 65-w år Nettokostnad (kr) äldreomsorg 65-w år Standardkostnad (kr) äldreomsorg 65-w år Källa:

13 NHG:s utgångspunkt för analys och resursfördelning Volym * Enhets- kostnad Per invånare, barn, elev, brukare, timme, dygn etc beroende på verksamhet och roll (beställare/systemledare och egenregi) Självkostnad egenregi alt Ersättningsnivå enskilda utförare 13

14 NHG:s utgångspunkt för analys och resursfördelning Exemplet avser hemtjänst 14

15 Analysmodell för kommunernas roller som beställare och utförare Exemplet avser hemtjänst Behov Antal invånare (65+/85+) Andel med hemtjänst (65+/85+) Antal brukare Beviljade timmar per brukare Systemledare/beställare Beviljad tid, t (BT) Utförd tid, t (UT) Ersättning per utförd timme (P) Egenregi Utförd tid, t (UT) Ersättning per utförd timme (P) Kringtid (1-UT/AT)* Personalkostnad (AT) Budget/bokslut hemtjänst Systemledare UT * P X MKREgenregi Intäkter (UT*P)- Kostnader (AT + övr) Resultat Y MKR Summa kostnad: Z MKR Kostnadsdrivare som utgångspunkt för resursfördelning och ekonomistyrning Respektive verksamhet har unika kostnadsdrivare som måste identifieras och användas som utgångspunkt för resursfördelning och ekonomistyrning på skilda nivåer. Budget, uppföljning och bokslut delas lämpligtvis upp enligt ovanstående struktur. 15

16 Identifiera kostnadsdrivarna per verksamhet Exemplet avser hemtjänst Ledning och administration (10%) Övrigt (5%) Avgörande kostnadsdrivare självkostnad och priskalkyl: Personalkostnaderna är avgörande för den sammanlagda självkostnaden. Personalkostnadsnivån är direkt relaterade till hur stor andel av den arbetade tiden som utgörs av brukartid (AT/BT). Personalkostnader inkl kringtid (85%) Rekommenderat fokus för resursfördelning och ekonomistyrning Antal invånare, st 65+/80+ Andel med hemtjänst, % 65+/80+ Beviljad tid, t (BT) Utförd tid, t (UT) Andel utförd tid, % (UT/BT) Ersättningsnivå, kr/h Egenregi: Arbetad tid, t (AT) Andel kringtid (1-UT/AT), % 16

17 Tillämpa transparenta modeller för analys/beräkning av enhetskostnad (självkostnad/ersättningsnivå) Exemplet avser hemtjänst Ersättning för kringtid 150,5 Kostnad för kringtid (genomsnitt 40%) per utförd timme är relativt hög Central förvaltning Verksamhetsledning Samordnare 27,1 12,5 18,1 För att möjliggöra en jämförelse med andra kommuner bör dessa betraktas som helhet, med anledning av olika arbetssätt, organisationsstruktur osv. Den sammanlagda kostnaden är hög (58kr) och borde totalt sätt ligga i intervallet 30-40kr* per utförd timme. Detta tycks vara en kombination av den höga kostnaden för samordnare samt en relativt hög kostnad för verksamhetsledning och central förvaltning. Transportkostnader 2,4 57 kr/h** Kostnaderna är låga, brukar vara ca 10 kr*. Hyra 5,8 Normal nivå, jämförelseintervall 4-6kr/h* Övriga kostnader 7,9 Hög nivå, jämförelseintervall 2-7kr/h* Personalkostnad 228,3 Lönenivån är förhållandevis låg*

18 NHG:s principer för urval av verksamhet för fördjupad analys Jämförelse av budget och budgetavvikelser. Logiken här är att verksamheter med en stor budget och en betydande budgetavvikelse förtjänar en fördjupad analys. Avvikelse från (strukturårsjusterad) standardkostnad. Verksamhetsområden som kostar betydligt mer/mindre än de borde enligt det kommunala utjämningssystemet förtjänar en fördjupad analys. Jämförelser med valda jämförelsekommunerna. Om en verksamhet kostar betydligt mer/mindre än i jämförbara kommuner förtjänar den en fördjupad analys. 18

19 NHG:s principer för urval av verksamhet för fördjupad analys Större verksamhet, större bidrag till negativ avvikelse Större verksamhet, mindre bidrag till negativ avvikelse Större verksamhet, mindre bidrag till positiv avvikelse Större verksamhet, större bidrag till positiv avvikelse Budgeterad kostnad (mkr) Minde verksamhet, större bidrag till negativ avvikelse Mindre verksamhet, mindre bidrag till negativ avvikelse Mindre verksamhet, mindre bidrag till positiv avvikelse Minde verksamhet, större bidrag till positiv avvikelse Budgetavvikelse (mkr) 19

20 Exempel på jämförelse som stöd för inriktning av analys Exemplet avser IFO Kostnad IFO, kr/inv (2011) (%-andel av differens) (49%) (3%) (17%) (8%) (24%) Öppna insatser (86%) Skillnader kan bero på: Högre ambitionsnivå Mindre effektiv verksamhet Brister i beräkningsmodellen Brister i inrapporteringen av kostnader Familjehemsvård (4%) Institutionsvård (10%) IFO totalt (liknande kommuner) Barn- & ungdomsvård Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Ekonomiskt bistånd Övrigt Kommun Enköping X Källa: 20

21 Exempel på fördjupad analys Exemplet avser gymnasieskola Samband mellan undervisningskostnader vid ökning av den genomsnittliga undervisningsgruppstorleken 60% Besparing av undervisningskostnader 50% 40% 30% 20% 10% Exempel. En ökningen av gruppstorleken från 15 7ll 16,5 (10%) medför undervisningskostnaderna minskar med 9 %. För en gymnasieskola med 500 elever motsvarar en kostnadsminskning uppgående 7ll ca 3 mkr. Gruppstorlek per enhet och program Undervisningsuttag per enhet och program 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Förändring av gruppstorlek 21

22 Exempel på fördjupad analys Exemplet avser grund- och gymnasieskola Bryt ned informationen på individ- och enhetsnivå!!! 22

23 Exempel på fördjupad analys Exemplet avser särskild boende Antal Årsarbetare Bryt ned informationen på individ- och enhetsnivå!!! Antal platser 1,00 0,95 0,96 0,94 0, ,90 0,90 0,89 0,86 0,85 0,88 0,91 0,84 0,91 0,86 0,90 0,83 0, , ,80 0, , , ,79 0, ,

24 Exempel på fördjupad analys Exemplet avser hemtjänst Antal timmar per individ och mån. Utförd/beviljad % Bryt ned informationen på individ- och enhetsnivå!!! Beviljad Tid Variationen i genomsnittlig beviljad tid Utförd tid - grund för handläggare (standardavvikelse 5) Utförd/beviljad % - totalt är betydligt större än variationen i utförd tid (standardavvikelse 2,8). 100% 80% 76% 50 58% 62% 64% 62% 66% 63% 67% 68% 58% 66% 60% % 20 20% % 24

25 Exempel på budget/bokslut för rollen som systemledare Exemplet avser hemtjänst 25

26 Exempel på budget/bokslut för egenregiverksamhet Exemplet avser hemtjänst 26

27 Stöd för analys och jämförelser Nyttja för jämförelser Kommunrapport 1: Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Rapporten innehåller 19 diagram över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi i vald kommun i jämförelser med andra och rikssnitt. Kommunrapport 2: Verksamhet i översikt Rapporten innehåller 21 diagram över de större verksamhetsområdena, med ambitionen att ge en översiktsbild över kvalitet, volym och kostnad inom respektive verksamhet i jämförelser med andra och rikssnitt. Boxanalyser. Egna jämförelser. Identifiera och kvalitetssäkra volymer och beräkningsunderlag Antal invånare olika åldersklasser Andel med verksamhet för olika åldersklasser Antal barn, brukare, elever mm per verksamhet Verksamhetsvolym per verksamhet, t ex antal beviljade timmar hemtjänst Arbetad tid och tidsanvändning Modell för analys/beräkning av enhets-/självkostnad Redovisning av indirekta och direkta produktionskostnader * RS (Räkenskapssammandraget) och Socialstyrelsens individ- och mängdstatistik tillgängligt via 27

28 Agenda Jämförelser som stöd för analys Analysmodell för kommunernas roller som beställare och utförare Nödvändiga nyckeltal Era frågor! 28

29 Frågor? Per Törnvall

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Indikatorer budget 2018 med plan för

Indikatorer budget 2018 med plan för Bilaga 2 Indikatorer budget 218 med plan för 219-221 Antal kommuninvånare i åldern 16-18 år. (Kolada N1929) Antalet folkbokförda ungdomar 16-18 år började 216 öka igen efter en lång tid av minskning. Antal

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Innehåll KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Vem ska man jämföra sig med?... 2 Egna resultat över tid... 2 Jämförelse med kommungrupp... 2 Jämförelse med standardkostnader... 4 Likhetsutsökta

Läs mer

Hemtjänst kr/brukare

Hemtjänst kr/brukare Hemtjänst kr/brukare Varför så olika? Varför?? Kommunen har så många äldre Kommunen är så stor och vi har glesbygd Det måste vara fel på siffrorna Politiken har beslutat om kvarboendeprincip Brukarna har

Läs mer

Nyckeltalsanalys Orsa kommun

Nyckeltalsanalys Orsa kommun Nyckeltalsanalys Orsa kommun Februari 2006 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2 Analys...4 2.1 Allmän grunddata...4 2.1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende kommunens kostnadsnivå samt kvalitetsnivå och om den är hög eller låg i en jämförelse med liknande kommuner. Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Rådet för främjande av kommunala analyser

Rådet för främjande av kommunala analyser Staten SKL SCB Riksidrottsförbundet Miljöfordon Syd Arbetsförmedlingen Socialstyrelsen Öppna Jämförelser Olika kvalitetsregister Apoteket KKiK Avfall Sverige SKL Läkemedelsverket www.kolada.se Skolverket

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Fyra steg mot morgondagens välfärd

Fyra steg mot morgondagens välfärd LOV - seminarium Rättvik 111215 Fyra steg mot morgondagens välfärd Per Törnvall, Vaxholms stad Utgångspunkter för presentationen Skriften Fyra steg mot morgondagens välfärd på initiativ av kommuncheferna

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Kostnadsanalys Nybro

Kostnadsanalys Nybro www.pwc.com/se Kostnadsanalys Nybro Innehåll 1. Bakgrund och projektöversikt 2. Allmänt om nyckeltal och resursfördelning 3. Standardkostnad enligt den kommunalekonomiska utjämningen 4. Standardkostnad

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Analysen är en förutsättning för effektiv styrning

Analysen är en förutsättning för effektiv styrning Analysen är en förutsättning för effektiv styrning Svenska staten Sveriges Kommuner och Landsting Kommun- och landstingsdatabasen www.kolada.se Kolada Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Riksidrottsförbundet

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Organisation, styrning och ledning för den nya verksamhetsvärlden

Organisation, styrning och ledning för den nya verksamhetsvärlden Organisation, styrning och ledning för den nya verksamhetsvärlden KSL - Heldag om social välfärd! 20 maj 2013 Per Törnvall per.tornvall@nhg.se 0700 900 450 NHG Sweden www.nhg.se Om NHG 2 NHG grundades

Läs mer

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun Nyckeltalsanalys Fagersta kommun December 2007 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende -

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende - Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå - Hemtjänst och särskilt boende - Regeringens syfte med Lag Om Valfrihet (LOV) Stärka individers rätt till självbestämmande Använda konkurrens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn)

Läs mer

Sammanfattning. Skolverket (2005). 3

Sammanfattning. Skolverket (2005). 3 Sammanfattning Kommunerna ansvarar för en betydande del av samhällets välfärdstjänster genom att tillhandahålla olika typer av omsorg, socialtjänst, utbildning, kultur- och fritidsverksamheter med mera.

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl.

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl. Deloitte. ömradomå 2015-10-15 Dnr. Dpl. Jämförelsetal förår 2014 Timrå kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Iakttagelser... 3 1.inledning...4 Uppdrag

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Uppsala län Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun Revisionsrapport* Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun April 2007 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Att jämföra sig själv och andra

Att jämföra sig själv och andra Att jämföra sig själv och andra Sammanställning av statistikdatabaser inom socialtjänstens individ och familjeomsorg Johan Kostela Karin Alexanderson 2011 03 16 Inledning Detta är en sammanställning av

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader,

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader, Kommittédirektiv Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Dir. 2016:91 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en

Läs mer

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Nyckeltals jämförelse 2015

Nyckeltals jämförelse 2015 Nyckeltals jämförelse 2015 Falu kommun i jämförelse med andra kommuner Projektgruppen för förbättrad uppföljning och analys Upplaga 2015-02-09 Innehåll Inledning... 2 Strukturen kring rapporten och nyckeltalen...

Läs mer

Preliminär kostnadsutjämning, beskrivning och räkneexempel

Preliminär kostnadsutjämning, beskrivning och räkneexempel SVENSKA BILAGA 3 1(9) KOMMUNFÖRBUNDET till cirkulär 1999:76 Finanssektionen 1999-05-31 Herman Crespin Henrik Berggren, EJ Preliminär kostnadsutjämning, beskrivning och räkneexempel Beräkning av strukturkostnad

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor:

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor: Cirkulärnr: 2006:26 Diarienr: 2006/1185 Handläggare: Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-05-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Generella frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452 79 46 Frågor om kommunsektorn

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING Fördjupad analys: GYMNASIESKOLAN

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING Fördjupad analys: GYMNASIESKOLAN Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2012 Fördjupad analys: GYMNASIESKOLAN Upplysningar om innehållet Derk de Beer tfn 08-452 7742 (utveckling per verksamhetsområde)

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO)

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) 2014:20 STATSKONTORET Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) förslag till justeringar Sammanfattning Förslag till förändringar i IFO-modellen Syftet med det kommunala utjämningssystemet

Läs mer

Effektivitetspotential i Uppsala kommun

Effektivitetspotential i Uppsala kommun Effektivitetspotential i Uppsala kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:1338 Utkom från trycket den 30 november

Läs mer

Effektivitetspotential i Linköpings kommun

Effektivitetspotential i Linköpings kommun Effektivitetspotential i Linköpings kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

JANUARI Produktivitetspotential för kommunal sektor

JANUARI Produktivitetspotential för kommunal sektor JANUARI 2017 Produktivitetspotential för kommunal sektor Författare: Martin Lagnerö, WSP Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Metod... 4 Sammanfattning av resultat.... 7 Förskola... 8 Grundskola... 12 Gymnasieskola...

Läs mer

Välfärdstappet - Västernorrlands län

Välfärdstappet - Västernorrlands län Välfärdstappet - Västernorrlands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-11-19 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer