Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum"

Transkript

1 1

2 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 inte bara en champagnefrukost 2004,och framåt: Förarbetena nomineras till Göta priset (x2) samt får hedersomnämnandet Guldskalpellen. Våren 2010 erhåller VIS-vård (Verksamhetens Informations System) Vitalisstipendiet med motiveringen. För framsynt tänkande och användning av vårdgivarens styrinformation med stark involvering av alla aktörer i utvecklingsarbetet, inte minst ledningen, där VIS-vård främjar och stärker patientsäkerheten och vårdens kvalité. Våren 2012 erhåller VIS-vård (VIS-care) och Sverige microsofts HUG innovation award med motiveringen Steve Aylward, general manager för U.S. Commercial Health and Life Science på Microsoft. Vinnarna har på ett mycket tydligt sätt demonstrerat hur innovativa IT-lösningar kan förbättra processer inom verksamhet och kliniker samt positivt inverka på den vård man erbjuder sina patienter (Microsoft HUG Innovation Awards synliggör organisationer inom vård- och hälsosektorn som använder teknik för att förbättra patientvård, sänka kostnader, strömlinjeforma verksamhetsprocesser och möjliggör välgrundade beslut.) Hur förhåller man sig till det ännu inte sedda och tänkta? Hur hanterar traditionen innovationen i arbetet med att bota, lindra och trösta? BILD 2

3 PROCESSBASERAT: Insats leder till utfall Styrdokumenten definierar insatsen Kunskapsstyrning förädlar styrdokumenten Implementering garanterar EVIDENCE BASED PRACTICE KUNSKAPSSTYRNING: Lokalt anpassade styrdokument Delar av de lokalt anpassade styrdokumenten utgör SVP SVP underlättar strukturerad datafångst Strukturerat indata underlättar strukturerad datafångst av utdata och återanvändning (semantisk interoperabilitet) 3

4 GOD VÅRD ATT UNDVIKA VÅRDSKADA 4 av 6 överlevde Vårdskada? Vårdskada: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller do d som orsakats av ha lso- och sjukva rden och som inte a r en oundviklig konsekvens av en patients tillsta nd eller en fo rva ntad effekt av den behandling patienten erha llit på grund av tillsta ndet.

5 Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur 2000 En resa börjar 2003 Systemet genererar ca filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner. Stuprör med organisationen i centrum - riskfyllt! 2008/2009 Ett nytt system med målbild och värdegrund Patienten i centrum Utveckla redskap som stödjer en platt organisation Integrerade system för tillämpad kunskapsstyrning (evidence based practice) där styrande och redovisande informationsflöden återanvänds och korsbefruktar varandra (knowledge translation). Lätt att göra rätt med VIS ett ISO-baserat IKT-system med patienten i centrum

6 4F3H4HEALTH HÄLSOFÖRHÅLLANDEN: Input till den generiska processmodellen. Tillstånd: Observerat Registrerat Flerdimensionellt informationsflöde. Översatt till vårdsituationen kommer vårdens tolkning att hantera FAKTA och FUNKTION kombinerat med FÄRDIGHET levererat med FÖRTROGENHET med HJÄRNA HJÄRTA och HÄNDER mot målet HÄLSA (4F3H4HEALTH) BILD 6

7 Målbild och värdegrund: Ett integrerat system för tillämpad kunskapsstyrning (evidence based practice) där styrande och redovisande informationsflöden återanvänds och korsbefruktar varandra (knowledge translation).

8 Målbild och värdegrund: Ett integrerat system för tillämpad kunskapsstyrning (evidence based practice) där styrande och redovisande informationsflöden återanvänds och korsbefruktar varandra (knowledge translation). EGENSKAPER SOM SYSTEMET SKALL UPPFYLLA BILD 8

9 Styrning av god vård underlättas sannolikt av snabb tillgång till validerad information i en platt organisation precis som i samhället i övrigt! BILD 9

10 VIS-VÅRD Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Johan Erixon Sogeti Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL Per Pohjanen Överläkare Norrbottens Läns Landsting Zingmark Karin FoU-enheten Norrbottens Läns Landsting Samt ett fortlöpande mycket välfungerande samarbete med LANDSTINGETS INFORMATIONSENHET Lätt att göra rätt med VIS - ett ISO-baserad IKT-system med patienten i centrum BILD 10

11 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR KONSUMENT PORTALEN 11

12 VårdVISningssidan TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Arkitekturen erbjuder en direkt koppling via vårdvisningssidor mellan validerade Styrdokument Patientinformation och Standardiserade vårdplaner (SVP) Inbjuder till aktivt medarbetarengagemang och ökad kunskapsmängd genom möjlighet att enkelt bidra med Externa länkar Material till mediebiblioteket (stillbilder och video) Kopplade sidor Via strukturerad inmatning lägger dokumenttypen standardaktivitetsplan (ell motsvarande) grunden för individ- och situationsorienterad datafångst något som dagens källorienterade dokumentation i kronologisk ordning har svårt att uppfylla. Transparens mellan vårdens styrande och redovisande dokumentation förenklar identifikation av för stunden efterfrågat data (semantisk interoperabilitet) vilket underlättar studier av patientnära vårdprocesser vilket i sin tur är ett nödvändigt led i kunskapsstyrning och bättre vårdkvalitet. 12

13 VårdVISningssidan TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Metadatasatta styrdokument ger god överblick, möjliggör fri sökning samt navigering och filtrering vilket säkerställer kommunikation i rätt sammanhang i vårdkedjan Förhindrar oavsiktlig användning av föråldrade dokument - endast godkända dokument speglas för brukaren och tidiga versioner lagras i ett E-arkiv. Gällande version förblir läsbar på den plats där den skall användas och kommuniceras i sitt sammanhang i vårdkedjan fram tills nästa version är godkänd. 13

14 VårdVISningssidan - TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Metadatasatta styrdokument underlättar snabb identifiering av styrdokument. VårdVISningssidans design säkerställer att dokument av externt ursprung identifieras i rätt sammanhang och kommuniceras jämlikt i vårdkedjan. Extern information identifieras på sin plats i vårdvisningssidan i rätt sammanhang och kommuniceras jämlikt i vårdkedjan 14

15 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Metadatasatta styrdokument underlättar snabb identifiering av patientinformation via specialitet och huvudprocess Metadata till huvudprocesserna baserar sig på Socialstyrelsens målbeskrivning av ST utbildning (ögonsjukvård) Terminologi och innehåll stödjer därmed på ett naturligt sätt utbildning och forskning. Vårdvisningssidan mappar aktuella dokument via kodverken - kopplat metadata. Säkerställer att rätt version förblir läsbar på den plats där den skall användas och att den kommuniceras i rätt sammanhang i vårdkedjan. 15

16 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR PRODUCENT PORTALEN 16

17 Egenskaper som dokumentationen skall uppfylla Säkerställer arbetsflöden: PRODUKTION: Nedärvt metadata ( HSA-katalog i framtiden kopplat till SITHS-kort?) GRANSKNING: Se ovan GODKÄNNANDE: Se ovan Säkerställer angivet status samt spårbarhet - se versionshantering Förhindrar oavsiktlig användning av föråldrade dokument - endast godkända dokument speglas för brukaren. Tidiga versioner lagras i ett E-arkiv. Gällande version är läsbar fram tills nästa version är godkänd. Identifieras för brukaren via konsumentportalen genom fri sökning, navigering och filtrering via metadata enligt VIS modellen. BILD 17

18 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Produktion underlättas tack vare god överblick av uppgiftsbeskrivning och navigering via metadata - indata till matrix hämtas från nationella och internationella kodverk enligt: Somatisk vård/tillstånd: ICD 10 alt DSM IV Vårdåtgärd : KVÅ alt TLV Läkemedelsrutin : ATC Provtagningsutin : NPU samt trivialnamn Avbildande undersökningar: KRÅ MT-produkter o tjänster: GMDN Genom metadatasättning via kodverk säkerställer systemet att dokumentationen är läsbar på den plats där den skall användas och att den kommuniceras i sitt rätta sammanhang i nutid och i framtid (mapping mot kommande kodverk ICF alt SNOMED) 18

19 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Kolumner med sammanställt metadata ger en direkt överblick över funktions- och ansvarsfördelning, alla huvudprocesser där vårdåtgärden kan bli aktuell samt aktuellt dokumentstatus. Säkerställer överblick och underlättar att den interna dokumentationen Förblir läsbar på den plats där den skall användas Kommuniceras i sitt rätta sammanhang kommunicerar ändringar och gällande ändringsstaus med spårbarhet. 19

20 PÅGÅENDE PROJEKT ATT BESKRIVA OCH MÄTA VERKSAMHETSNYTTA MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: Ett integrerat system för tillämpad kunskapsstyrning (evidence based practice) där styrande och redovisande informationsflöden återanvänds och korsbefruktar varandra (knowledge translation). TES: Att mäta verksamhetsnyttan av IT applikationer i vården tillför kunskap som behövs för att svensk sjukvård i framtiden bättre skall kunna konkurrera internationellt. METOD: VIS-vård har kopplingar till KTH och den grupp av forskare som tagit fram user s award metodiken. Ett arbete pågår att ta fram ett instrument som lättare än idag kan mäta verksamhetsnyttan (eller onyttan) av IT-applikationen VIS-vård (enkätbaserad 1.a pilot har genomförts). I förlängningen ser vi även möjligheten att mäta patientnära vårdparametrar på liknande sätt vilket främjar vårdens fortsatta utveckling. Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum 20

21 TRANSPARENS ISTÄLLET FÖR STUPRÖR Om att mäta användarnytta i IT applikationer men också att kategorisera nödvändig förändring (evidence based practice genom knowledge translantion) Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum 21

22 FRAMTIDA PROJEKT EN TREDJE PORTAL DÄR STANDARDAKTIVITETSPLANERNA (STANDARDVÅRDPLANERNA) KOMMUNICERAR FORMULÄRMALLAR SOM STÖDJER EGENSKAPER VILKA FRÄMJAR BÅDE FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP, KUNSKAPSSTYRNING OCH MÅLBILD NATIONELL e-hälsa 22

23 FRAMTIDA PROJEKT EN TREDJE PORTAL STANDARDAKTIVITETSPLAN (STANDARDVÅRDPLAN) EGENSKAPER SOM FORMULÄR MALLARNA BÖR STÖDJA BÖR BLAND ANNAT INKLUDERA Metod: Spegla styrande dokumentation (standardaktivitetsplanerna) som formulär vilka efter avvikelsehantering lagrar återanvändningsbart indata till olika källor exempelvis EPR, kvalitetsregister o dyl. Struktur och arkitektur skall underlätta åtkomst av för situationen relevant utdata utdata vid rätt tidpunkt i sitt sammanhang (semantisk interoperabilitet). Stödjer: Systemförståelse (stödja simultan dokumentation mellan flera vårdgivare) Kunskapsstyrning genom uppföljning och mätning av utfall som underlag för analys av variation Födelsedata (underlättar kvantitativ forskning) Personnummer (kvalitativ forskning efter beslut i etiska nämder) Dynamisk kommunikation av lärandestyrt förändrings/förbättringsarbete med säker spridning (knowledge translation) genom full transparens mellan styrande och redovisande dokumentation. Patientens roll i vårdprpocessen. 23

24 FRAMTIDA PROJEKT EN TREDJE PORTAL SOM STÖDJER OCH UTVECKLAR PATIENTENS EGEN ROLL I VÅRDPROCESSEN Så kan interaktionen mellan VIS-vård och EPR stödja patientens egen roll i vårdprocessen: Strukturerad autoanamnes i den egna journalen Logaritmer som autogenererar råd om kompletterande vårdåtgärd Utvärdering 24

25 VIS-VÅRD Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Tackar för er uppmärksamhet! Per Pohjanen Överläkare Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum BILD 25

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer