VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform"

Transkript

1 vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och kvalitetssäkrade vårdrutiner ger säkrare vård, engagerade medarbetare och stärker patientsäkerheten. Utredning > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00 vård Redaktörsportal Min sida Sök på denna webbplats Tillstånd Hälsoförhållande Utvärdering Åtgärd vård är ett dokumenteringsstöd som följer patientens resa genom vården (Hälsoärende). Syftet är att samma rutin för samma utredning/åtgärd ska gälla oavsett behandlande enhet samt att patienten får samma information oavsett var i länet vårdkontakten tas. KVALITETSSÄKRADE RUTINER vård är ett vertyg för att definiera arbetsflödet, genomlysa och skapa länsövergripande rutiner för att kvalitetssäkra vården. Först när rutinerna är godkända blir informationen sökbar och synlig för konsumenten. M h a metadata går det att filtrera fram rätt information, exempel vårdform, mottagare eller huvudprocess. MÅLET vård ska bidra till en säkrare vård genom att: omfatta styrande dokument utanför journal för patientens resa genom vården. ge samma rutin för samma diagnos/ behandling oavsett var du jobbar i organisationen. Vårdningssidor - Utredning - Somatisk vård + A00-B99 + C00-C99 -Psykiatrisk vård -Tandvård... - Åtgärd + Icke Kirurgisk + Kirurgisk + Provtagning... - Process - Diabeteshandboken - Rädda hjärtat - Rädda hjärnan Vårdningssida A00, Kolera Vårdform Tillstånd Nyckelord Rutiner Kolera diagnos Kolera rutin för omhändertagande ge patienten samma information för samma diagnos eller åtgärd oavsett var i vården kontakten tas. se till att det går snabbt och enkelt att söka fram rätt rutin. informationen ska vara pålitlig och möjlig att spåra bakåt i tiden. leverera en gemensam sökbar plattform. enkelt nås från journalsystemet. styras utifrån internationella/nationella överenskommelser och kodregister. uppmuntra verksamheten att bidra med information runt diagnos/behandling. bygger på att alla användare bidrar och fyller på med information. Utan det engagemanget blir ett vackert men tomt skal! Befattning Specialitet Utredning Åtgärd Utvärdering Patientinformation Information vid Kolera Blogginlägg Hur tar vi emot smittade + Länkar WHO Information om Kolera + + Patientsäkerheten ökar när patienten får samma information och behandling för sin sjukdom oavsett var i länet han eller hon har sökt vård. Producera vårdrutin. Producera vårdrutin Start ny/uppdatera -redaktör Producera rutin Processteam Granska Granskare Utvärdera Granskning -redaktör Revidera -redaktör Godkänna Godkännare Anne-li Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, Publicera rutin

2 vård Dokumentgrupper/Dokumenttyper exempel vård Metadata Dokumentgrupp/dokumenttyp exempel Vårdrutin Utredning + Somatisk vård (ICD10 kod) - Vårdrutin - Patientinformation - Standardaktivitetsplan + Psykiatrisk vård (DMS IV kod) + Tandvård TLV (TLV-diagnos, ICD10 kod) Åtgärd + Tandvård (TLV-åtgärd kod) + Ickekirurgisk (KVÅ icke-kirugisk kod) + Kirurgisk (KVÅ-kirugisk kod) + Tvångsvård (Tvångsvårdsåtgärd) + Läkemedel (ATC kod) + Medicinteknisk (GMDN kod) + Bildtagning (KRÅ kod) + Provtagning (analysnamn, NPU kod) Somatisk Vård vårdrutin Dokumenttyperna under Somatisk vård återfinns under alla dokumentgrupperna. Obligatoriskt kodregister kopplas till dokumentgruppen, visas inom parentesen(). Patientinformation Standard- Aktivitetsplan Metadata dokumentgrupp: Version Skapad av Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Processteam Processledare -redaktör Ansvarig Specialitet Vårdform Huvudprocess Referenser Kodregister (ICD10, KVÅ ) Metadata dokumenttyp: Befattning Godkänd av Godkänd datum Publiceringsstatus Nyckelord Extern publicering Somatisk vård Namn: Kolera ICD10: A00 Version: 1.0, Skapad av: Person A, Skapad datum: Processteam: Person B, Person C -redaktör:person F Processledare: Person D Ansvarig: Person E Specialitet: Medicin Vårdform: Specialicerad vård Huvudprocess: Kolera Vårdrutin: Patientinformation: Koleradiagnos Information vid kolera Befattning: Sjuksköterska Nyckelord: Nyckelord: 1:a besöket Smittskydd Godkänd av: Godkänd av: Person E Person E Godkänd datum: Godkänd datum: Extern Publicering: Ja Söka/filtrera fram vårdrutin. vård Redaktörsportal Min sida Personer Anna Andersson d Fråga mig om: Specialitet Infektioner Vårdform Öppen sjukhusvård Huvudprocess Kolera A00 - Kolera Kolerarutin.. Kolera vaccin.. Kolera, tarmsjukdomar Internet WHO, koleraportalen DN.se, kolera sprider sig Sökportal (http://vis.nll.se/) Funktioner (information) Tjänstelager/ Logisk arkitektur vård My Site Verksamhetsprocesser (stöd/strategiska) Service Livlinan (support) projekt Dokument Media Kalender -plattform Metadata Projekt Sök Redaktörsportal Acceleratorer Plattform tjänster Komponentlager Arbetsflöden Innehållstyper Web Parts Silverlight-xap SharePoint 2010 BDC Standardiserat integrationslager PFD-export Datakällor SQL VAS+ HSA EPi

3 e-dos Norrbottens läns landsting har utvecklat en läkemedelsmodul i journal systemet VAS, som är sömlöst integrerat mot apotekets e-dos-applikation där beställningar hanteras. Ingen inloggning krävs, patienten visas direkt om personen är en av de norrbottningar som är aktiv e-dos-patient. Norrbottens alla användare har tillgång till denna funktion som automatiskt även uppdaterar patientens läkemedelslista i VAS. TILL E-DOS VIA VAS UTAN INLOGGNING Integrationen har flera fördelar: Patientsäkerheten ökar genom att, den i VAS aktuella patienten, automatisk visas i e-dos. Risken att skriva fel personnummer och därmed förskriva läkemedel till fel patient elimineras. Användarvänligheten och tillgängligheten ökar genom att inloggningen försvinner. Lösningen underlättar för förskrivare med många e-dos-patienter eftersom detta tidigare inneburit många inloggningar. Men också för förskrivare med få e-dos-patienter då de ofta haft svårt att komma ihåg sitt lösenord i e-dos. Administrationen minskar hos Apoteket då ökad användning av e- DOS innebär färre vanliga recept att omvandla till e-dos-recept. Kostnaderna för NLL minskar då ökad användning av e-dos ger lägre kostnad per recept. NULÄGE Integrationens SSO-lösning är godkänd av både Apoteket AB och Datainspektionen. Funktionen togs i drift februari 2011 för att öka patientsäkerheten i väntan på införande av de nationella lösningarna för BIF/SITHS. Patientsäkerheten ökar eftersom risken att få fel medicin elimineras. Integration e-dos VAS Följande e-dos-tjänster används i VAS Hämta aktuellt dosrecept Hämtar en patients aktuella dosrecept till VAS läkemedelslista, vy aktuella läkemedel Hämta utsatta ordinationer Hämtar en patients utsatta ordinationer till VAS läkemedelslista, vy utsatta läkemedel Leveransstatus Tjänsten ändrar leveransstatus (dos, vilande avförd eller avliden) för en patient i VAS läkemedelslista. Registrera ny patient Registrering av ny dospatient i edos via VAS Sök boendeenhet Tjänsten söker efter boendeenheter vid upplägg av ny vårdtagare i edos Per Jonsson Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, VAS Integration pidos VAS 1. Integrationsmotor Biljettserver 2. e-dos 1. VAS 1. anropar VAS anropar en webtjänst en webbtjänst som tillhandahålls som tillhandahålls av integrationsmotorn av 2. Integrationsmotorn integrationsmotorn anropar biljettservern för att kvittera ut en biljett 3. Biljettservern 2. Integrationsmotorn skickar ett svarsmeddelande anropar biljettservern innehållande för att en biljett 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets kvittera ut en tjänst webtjänst e-dos 5. e-dos 3. Biljettservern skickar svarsmeddelande skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn innehållande 6. Integrationsmotorn en biljett formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets webbtjänst e-dos 5. e-dos skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn 6. Integrationsmotorn formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS

4 Koppling Ett dynamiskt formulär har byggts som i första skedet har anpassats för koppling mellan journalsystemet och Journal/kvalitetsregister Nationella DiabetsRegistret (NDR). I framtiden ska fler kvalitetsregister anslutas, exempelvis Kvalitetsregistret RiksKol och SeniorAlert. Då ny registrering görs i journalsystemet hämtas data från andra delar i VAS, vilket underlättar för användaren som inte behöver söka. Om dubbelregistrering krävs i olika syften behövs endast en knapptryckning av ansvarig användare för att informationen ska föras över till kvalitetsregistret. ÖVERSIKTER I VAS I VAS finns möjlighet att skapa och bygga upp behovsanpassade översikter, som till exempel: Översikt vårdplan Riskbedömning Rehabplan Diabetesöversikt Översikterna anpassas till olika ändamål och registreringsfälten kan varieras med exempelvis fritext, vallistor och kodtabeller. För varje enskild variabel i översikterna kan uppgifter hämtas från annan del i VAS, exempelvis från: Journalanteckning Läkemedel Lab För samtliga gäller att det senast registrerade värdet hämtas in till översikten. DIABETESÖVERSIKT I VAS Alla väsentliga uppgifter presenteras i en och samma vy. God möjlighet att se olika trender i utvecklingen av patientens diabetes. Vid nyregistrering hämtas aktuella uppgifter in från lablistan, läkemedelslistan samt tidigare registreringar. Endast förändringar registreras vilket avsevärt förkortar dokumentationstiden. Utvalda delar i Diabetesöversikten kan skrivas ut och lämnas till patienten. Enkelt att söka fram registreringar, exempelvis per patient, vårdenhet eller ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. ELEKTRONISK ÖVERFÖRING FRÅN VAS DIABETESÖVERSIKT TILL NDR Överföringar från VAS till NDR togs i drift i maj Överföringen sker direkt efter godkännande av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Direktkontakt mellan NDR.nu och VAS. Eventuella tveksamheter kan korrigeras direkt av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Krypterad överföring. Patienten kan välja att inte deltaga i kvalitetsregistret. Ingen dubbeldokumentation vilket minskar risken för felregistreringar. Krypterad direkt överföring till NDR:s webbservice efter godkännande av ansvarig användare. XML-formaterad data enligt angiven mall. 1 xml-meddelande per patient och besök. Återkoppling sker direkt till användaren vid eventuella tveksamheter i inrapporterade uppgifter. Anders Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

5 e Processbaserat I framtiden samlar Processbaserat vårdflödesstöd VAS+funktionaliteter i en ny övergripande, enkel och effektiv funktion som följer vårdprocessen med patienten i centrum. Utifrån patientens hälsoproblem ges möjlighet att söka och använda information och beslutsstöd för omhändertagande i specifika situationer. Grafisk presentation ger snabb överblick med möjlighet till fördjupning. Processbaserad vårdflödesstöd innehåller nya kommunikationsmöjligheter, stöd för administrativa åtgärder och information om resurser. vårdflödesstöd En processbaserad journal ökar patientpatientaktivitetsjournal Läkemedel Bokning Remiss Kommunikation översikt plan säkerheten, är kostnadseffektiv, sparar tid Testen Testensson och leder till måluppfyllelse. Resurser nytt jas bättre eftersom mindre tid går åt till Patientöversikt Vårdcentralen att dubbeldokumentera, söka information, Järpen Gemensam skicka och bearbeta information till kvapatienthistoria Aktivitetsplan litetsregister och annat. Med beslutsstöd Hälsoärendeplan 5 Ärftlighet: Ingen känd Socialt: Änka 2 barn. Bor i hus kommer dessutom en säkrare och snab- Ger en bra översikt över patientens hälsohistoria och andra viktiga uppgifter som inte är utan hiss Vårdkontakt Alkoholvanor: Måttlig risk Besök 20 bare vård att kunna planeras och utföras, verksamhetsspecifik Tobaksvanor. Före detta rökare. Vårdtillfälle 3 Slutade för 10 år sedan mindre risk för skillnader i medicinsk Tidigare sjukdomar Op App 1967 Diagnos Nuvarande sjukdomar: Diabetes, Kroniska diagnoser 1 praxis och bättre möjlighet för uppföljning, grön starr, psoriasis. Huvuddiagnoser 6 Läkemedel styrning och lärande skapas. Uppdatera innehåll Gemensam (väsentlig) patienthistoria ökar patientsäkerheten Journal Ingen Anteckningar dubbel39 Omvårdnad 7 dokumentation E-arkiv/scannat material 8 VAD INNEBÄR PROCESSBASERAT Remiss VÅRDFLÖDESSTÖD? Allmän remiss 2 Bild och funktion 6 Patologi/cytologi 0 Snabb och god överblick av patientens Kemisk fysiologi 20 Mikrobiologi 2 tillstånd och aktuella vårdprocesser hitta och Brev/intyg Tydlig styrning av utredning, åtgärder Lätt att Brev 1 uppdatera Intyg 0 och utvärdering av vårdprocesser Medicinskt underlag 3 Nära till beslutsstöd, vårdplaner, komvårdgivare Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Sammanhållen journal munikationsvägar, råd till patient, kliniska riktlinjer med mera Vårdprocessens aktiviteter och besluts- För Strukturerad inmatning via mallar stöd följer patienten, vilket innebär att enskilda Uppföljning och utvärdering all hälso- och sjukvårdspersonal med aktiviteter och hela vårdprocesser kan Enkel rapportering till kvalitetsregister en vårdrelation oavsett vårdenhet, har utvärdering ske. Resultatet av utförda Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Informationen följer vårdprocessen en tillgång till den samlade informationen. aktiviteter och vårdprocesser kan ligga ligt Patientdatalagen och den generiska Patienten är i centrum och Stuprörtill grund för ändrat arbetssätt och processmodellen stänket är borta. förändrade beslutsstöd. EFFEKTMÅL Färdiga blanketter, mallar för dokumenprocessbaserat vårdflödesstöd tillhanda Sammanställd journalinformation i olika tation och checklistor är lättåtkomligt i håller rätt information vid rätt tillfälle till vyer både textbaserat och grafiskt. arbetsflödet. rätt kompetens för rätt patient. Ny möjlighet till snabb överblick och lättare vägar att hitta journalinformation. Snabb överblick över patientens viktigaste händelser i ett tidsperspektiv. Enklare och mer enhetligt sätt att dokumentera och hämta journalinformation. Koppling till fördefinierade standardiserade mallar och tillgång till beslutsstöd ger strukturerad inmatning och styrning av processerna inom hela vårdgivaren. Nya möjligheter för uppföljning, utvärdering och sammanställning av information. Dessutom förenklar det inmatning av ny information. Genom att arbeta i hälsoärende ges tillgång till beslutsstöd, kopplat till valt hälsoärende, i vårdprocessens olika faser. Anette Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

6 Norrbotten öppnar för säker patientinformationsåtkomst kommunen kan enkelt ta del av Landstingets journaler Journalinfo All legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården har rätt att läsa i Norrbottens läns landstings journalsystem VAS för patienter i särskilt boende. Detta till kommunerna ger hela länet bättre förutsättningar att ge god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Landstinget och länets 14 kommuner har infört det nya arbetssättet efter att det testats och utvärderats. Utbildning har genomförts. Patienten, eller anhörig, lämnar skriftligt sitt samtycke till att journaluppgifterna kan läsas av personalen. NULÄGE 14 kommuner, ca 500 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har tillgång till följande journalinformation från landstingets journalsystem Journalöversikt inkl epikriser, remisser och svar Röntgenbilder, remisser och svar Läkemedelslista Provöversikt Waranlista Meddelandefunktion UPPNÅDDA EFFEKTER Optimerad och kvalitetssäkrad vårdprocess mellan vårdgivarna Kommunens sköterska kan se bakgrund, syfte och mål med behandlingen och därmed förstå och observera önskade kontra oönskade effekter av behandlingen Ett säkrare bedömningsunderlag för kommunens sköterskor Kommunens sjuksköterska kan på sedvanligt sätt följa upp sin patients laboratorielista/provsvar och vid behov kontakta ansvarig läkare All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget och länets 14 kommuner utgår ifrån EN aktuell och sammanhållen läkemedelslista för patienten. Utvärdering visar att modellen sparar tid hos båda huvudmännen. Modellen ger såväl patientnytta som verksamhetsnytta. Teknisk lösning beskrivet enligt NIT Autentisiering = SITHS-kort Autentisiering = HSA-katalog Åtkomstkontroll Vårdrelation Samtycke Loggning/Logganalys Norrbottens lösning Tvåfaktorsinlogg. Dvs något jag har och något jag vet. Lösenord + mobil eller Lösenord + kodbricka. Upplagd i Norrbottens Läns Landstings (NLL) användardatabas och Active Directory med korrekta behörigheter utifrån överenskommelse för att bekräfta att de är behöriga i NLL:s nätverk Behörighet att komma in i NLL:s journalsystem VAS med den roll och de behörigheter som man kommit överrens om. Kontroll att vårdrelation finns sker genom framtagna rutiner för loggkontroll. Patientens samtycke sker genom att patienten skriver under ett papper. Eftersom patienter i detta fall är sådana som bor i särskilt boende så gäller även anhörigs underskrift ifall patienten inte själv kan ge sitt medgivande. Om patient inte ger sitt samtycke kommer den ej att knytas till boendet och därmed kommer man ej åt informationen. Loggfunktionen i VAS nyttjas och rutin är utarbetad och gäller för samtliga kommuner. er Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting, Carina Kapraali, Haparanda Kommun, Patientsäkerheten stärks i hela länet eftersom den kommunala hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att ge god och säker vård. Utförande sjuksköterska kan kontrollera och vara säker på att ordinationen utförs rätt.

7 Systembyggnad I Norrbotten arbetar MT och IT i samma organisation för att gemensamt utveckla kvaliteten på dokumentationen inom IT. Ett strukturerat och systematiskt Medicinteknisk IT arbetssätt höjer patientsäkerheten genom att minska risken för fel i informationssystemen. I takt med teknikens utveckling har kraven på de alltmer komplexa informationssystemen höjts. Ett omfattande lagoch regelverk ska säkerställa kvalitet och säkerhet inom vårdens alla delar, så också på IT-sidan. Enligt socialstyrelsens föreskrift om hantering av informationssystemen kopplat till medicintekniska produkter ska ansvar och rutiner finnas för såväl servrar som applikationer vad gäller dokumentation, spårbarhet, förebyggande underhåll m.m. Informationssystemet med komponenter som finns kopplat till systemet ska definieras för att tydliggöra kritiska komponenter, kompetenser och möjliggöra tydlig ansvars fördelning på alla nivåer. APPLIKATIONEN MEDUZA Medusa är en applikation som stödjer registrering av utrustning, ärenden och arbetsorderhantering. Denna applikation är ett stöd för att uppfylla kraven. Medusa innehåller funktionalitet för att registrera inventarier, koppla dessa till system, koppla rutiner, kompetenser och övrig dokumentation, samt knyta ärenden och arbetsordrar till olika nivåer MIDS rapport 1 och rapport 2 IEC Medical device software - Part 1: Guidance on the application of ISO to medical device software ISO Risk management IEC i systemen. Detta underlättar möjligheten att säkerställa spårbarhet på vad som är gjort och när i tiden, vilket är en av hörnstenarna för att klara socialstyrelsens krav på hantering. Ett MI system kan bestå av många inventarier som kopplas samman med hjälp av olika systemnivåer. Ett system Omvärden Krav och regelverk ISO IEC ISO ITIL Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete MDD 93/ 42/ EEG kan även finnas på flera sjukhusför att spegla hur ett system är uppbyggt har fyra systemnivåer skapats i Medusa. Dessa är Toppnod, översystem, mellansystem och lokala system. Till respektive nivå kan man knyta dokumentation och ärenden. Översystem NLL LabSystem - Användningsområde Mellansystem Labsystem Kiruna geografi/teknik Lokalt System Lägsta nivån i systemet er Ulf Hökfors, Norrbottens Läns Landsting, Stefan Lundström, Norrbottens Läns Landsting, Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting,

Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen

Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen Christina Hansson, Irene Lundmark och Carina Kapraali Inledning Samverkan organisation och arbetssätt Hur vi har löst Informationsåtkomst Nyttan

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se

VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Johan Erixon Sogeti Åke Karlberg Sogeti Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården

Läs mer

Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur

Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur Dagens tekniska stöd genererade ca 30 000 filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner (2003!). Risker? Hur uppfylls egenskaper enl standard? Omvärldsanalys - andra system? Värdegrund?

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)

RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) STYRDOKUMENT RIKTLINJE NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ) 2017-2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Riktlinje Nationella Patient 2017-01-23 KS 17 KS

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om tandvårdens innehåll och processer

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Innehåll Inledning...1 Vad är en patientjournal?...1 Varför ska man föra en patientjournal?...2 Vem ska föra

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014

Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014 Rapport Kartläggning användandet av NPÖ i Örebro län v 40, 2014 Projekt Sammanhållen vård och omsorg Anna-Karin Karlsson Lindell Annika Friberg 2014-11-06 1 2 Kartläggning av NPÖ i Örebro län Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum

Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 inte bara en champagnefrukost 2004,och framåt: Förarbetena nomineras till Göta priset (x2) samt får hedersomnämnandet Guldskalpellen. Våren 2010 erhåller VIS-vård (Verksamhetens

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Nedan kan du ta del av svaren på många av de frågor som ställts under utbildningen avseende användandet av Pascal. Dokumentet uppdateras

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun 2012-07-16 SID 1 (9) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från revideras 2016-07-25 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Dialogseminarium tema 1: Grundläggande ehälsa Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpoint-presentationen under första

Läs mer

Slutrapport VAS-läsningsprojektet

Slutrapport VAS-läsningsprojektet Slutrapport VAS-läsningsprojektet Ett utvecklingsarbete för god och säker vård i Norrbotten Norrbottens läns landsting och Norrbottens samtliga kommuner Projekttid 2010-2011 Norrbotten 2011-03-31 Carina

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet. Frågor och svar JVN, version

För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet. Frågor och svar JVN, version För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet Frågor och svar JVN, version 2017-06-12 Översikt frågor Fråga: Vad är e-tjänsten Journal via nätet?... 3 Fråga: Vad är

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården.

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Vad är sammanhållen journalföring? Ju mer du vet om din patient,

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. På dina villkor. Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården och tandvården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Projekt inom Hälsoinformatik

Projekt inom Hälsoinformatik Projekt inom Hälsoinformatik RSV Region Skånes Vårddata Flödesmodellen Sortiment för medicinsk service Familjeläkaresystem listning faktureringsunderlag Melior2 acceptanstest Begrepp & termer Hälso- och

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne

BESLUT. Datum Dnr Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 Jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2014-06-25 1 (5) Tillämpningsanvisningar om Rätt att ta del av patientuppgifter inom Följande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Uppföljningsrapport. Kommunikation i Uppsala län utan stöd av fax

Uppföljningsrapport. Kommunikation i Uppsala län utan stöd av fax srapport Kommunikation i Uppsala län utan stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 3 2 PROJEKTSTATUS 3 3 RESULTAT AV UPPFÖLJNING 4 4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 5 2 (7) 1 Bakgrund Landstinget (numera Region

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Hälsa och Habilitering Fastställt av: Närvårdssamverkan Uppsala

Läs mer

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-05-10 Dokumenttyp: Instruktion Version:1.2 Regelverk för skanning av patientinformation i PMO INOM

Läs mer

Rutin för journalföring

Rutin för journalföring Rutin för journalföring Skapad av: MAS, MAR Beslutad av: Gäller från: 2010-10-02 Reviderad den: 2011-05-27 Diarienummer: Styrdokument Patientdatalag 2008:355 (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Vårdadministrativa resurser - läkaradministration

Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet 1 Projekt Balans Västerbottens läns landsting Delprojekt Läkaradministration

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Dokumentationsstöd för strukturerad dokumentation

Dokumentationsstöd för strukturerad dokumentation Dokumentationsstöd för strukturerad dokumentation..integrerat med befintlig journal Carina Zetterberg Överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro Dokumentationen i svensk sjukvård är mer eller

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

VIS-VÅRD Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se

VIS-VÅRD Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se VIS-VÅRD Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Johan Erixon Sogeti Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL Per

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer