VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform"

Transkript

1 vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och kvalitetssäkrade vårdrutiner ger säkrare vård, engagerade medarbetare och stärker patientsäkerheten. Utredning > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00 vård Redaktörsportal Min sida Sök på denna webbplats Tillstånd Hälsoförhållande Utvärdering Åtgärd vård är ett dokumenteringsstöd som följer patientens resa genom vården (Hälsoärende). Syftet är att samma rutin för samma utredning/åtgärd ska gälla oavsett behandlande enhet samt att patienten får samma information oavsett var i länet vårdkontakten tas. KVALITETSSÄKRADE RUTINER vård är ett vertyg för att definiera arbetsflödet, genomlysa och skapa länsövergripande rutiner för att kvalitetssäkra vården. Först när rutinerna är godkända blir informationen sökbar och synlig för konsumenten. M h a metadata går det att filtrera fram rätt information, exempel vårdform, mottagare eller huvudprocess. MÅLET vård ska bidra till en säkrare vård genom att: omfatta styrande dokument utanför journal för patientens resa genom vården. ge samma rutin för samma diagnos/ behandling oavsett var du jobbar i organisationen. Vårdningssidor - Utredning - Somatisk vård + A00-B99 + C00-C99 -Psykiatrisk vård -Tandvård... - Åtgärd + Icke Kirurgisk + Kirurgisk + Provtagning... - Process - Diabeteshandboken - Rädda hjärtat - Rädda hjärnan Vårdningssida A00, Kolera Vårdform Tillstånd Nyckelord Rutiner Kolera diagnos Kolera rutin för omhändertagande ge patienten samma information för samma diagnos eller åtgärd oavsett var i vården kontakten tas. se till att det går snabbt och enkelt att söka fram rätt rutin. informationen ska vara pålitlig och möjlig att spåra bakåt i tiden. leverera en gemensam sökbar plattform. enkelt nås från journalsystemet. styras utifrån internationella/nationella överenskommelser och kodregister. uppmuntra verksamheten att bidra med information runt diagnos/behandling. bygger på att alla användare bidrar och fyller på med information. Utan det engagemanget blir ett vackert men tomt skal! Befattning Specialitet Utredning Åtgärd Utvärdering Patientinformation Information vid Kolera Blogginlägg Hur tar vi emot smittade + Länkar WHO Information om Kolera + + Patientsäkerheten ökar när patienten får samma information och behandling för sin sjukdom oavsett var i länet han eller hon har sökt vård. Producera vårdrutin. Producera vårdrutin Start ny/uppdatera -redaktör Producera rutin Processteam Granska Granskare Utvärdera Granskning -redaktör Revidera -redaktör Godkänna Godkännare Anne-li Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, Publicera rutin

2 vård Dokumentgrupper/Dokumenttyper exempel vård Metadata Dokumentgrupp/dokumenttyp exempel Vårdrutin Utredning + Somatisk vård (ICD10 kod) - Vårdrutin - Patientinformation - Standardaktivitetsplan + Psykiatrisk vård (DMS IV kod) + Tandvård TLV (TLV-diagnos, ICD10 kod) Åtgärd + Tandvård (TLV-åtgärd kod) + Ickekirurgisk (KVÅ icke-kirugisk kod) + Kirurgisk (KVÅ-kirugisk kod) + Tvångsvård (Tvångsvårdsåtgärd) + Läkemedel (ATC kod) + Medicinteknisk (GMDN kod) + Bildtagning (KRÅ kod) + Provtagning (analysnamn, NPU kod) Somatisk Vård vårdrutin Dokumenttyperna under Somatisk vård återfinns under alla dokumentgrupperna. Obligatoriskt kodregister kopplas till dokumentgruppen, visas inom parentesen(). Patientinformation Standard- Aktivitetsplan Metadata dokumentgrupp: Version Skapad av Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Processteam Processledare -redaktör Ansvarig Specialitet Vårdform Huvudprocess Referenser Kodregister (ICD10, KVÅ ) Metadata dokumenttyp: Befattning Godkänd av Godkänd datum Publiceringsstatus Nyckelord Extern publicering Somatisk vård Namn: Kolera ICD10: A00 Version: 1.0, Skapad av: Person A, Skapad datum: Processteam: Person B, Person C -redaktör:person F Processledare: Person D Ansvarig: Person E Specialitet: Medicin Vårdform: Specialicerad vård Huvudprocess: Kolera Vårdrutin: Patientinformation: Koleradiagnos Information vid kolera Befattning: Sjuksköterska Nyckelord: Nyckelord: 1:a besöket Smittskydd Godkänd av: Godkänd av: Person E Person E Godkänd datum: Godkänd datum: Extern Publicering: Ja Söka/filtrera fram vårdrutin. vård Redaktörsportal Min sida Personer Anna Andersson d Fråga mig om: Specialitet Infektioner Vårdform Öppen sjukhusvård Huvudprocess Kolera A00 - Kolera Kolerarutin.. Kolera vaccin.. Kolera, tarmsjukdomar Internet WHO, koleraportalen DN.se, kolera sprider sig Sökportal (http://vis.nll.se/) Funktioner (information) Tjänstelager/ Logisk arkitektur vård My Site Verksamhetsprocesser (stöd/strategiska) Service Livlinan (support) projekt Dokument Media Kalender -plattform Metadata Projekt Sök Redaktörsportal Acceleratorer Plattform tjänster Komponentlager Arbetsflöden Innehållstyper Web Parts Silverlight-xap SharePoint 2010 BDC Standardiserat integrationslager PFD-export Datakällor SQL VAS+ HSA EPi

3 e-dos Norrbottens läns landsting har utvecklat en läkemedelsmodul i journal systemet VAS, som är sömlöst integrerat mot apotekets e-dos-applikation där beställningar hanteras. Ingen inloggning krävs, patienten visas direkt om personen är en av de norrbottningar som är aktiv e-dos-patient. Norrbottens alla användare har tillgång till denna funktion som automatiskt även uppdaterar patientens läkemedelslista i VAS. TILL E-DOS VIA VAS UTAN INLOGGNING Integrationen har flera fördelar: Patientsäkerheten ökar genom att, den i VAS aktuella patienten, automatisk visas i e-dos. Risken att skriva fel personnummer och därmed förskriva läkemedel till fel patient elimineras. Användarvänligheten och tillgängligheten ökar genom att inloggningen försvinner. Lösningen underlättar för förskrivare med många e-dos-patienter eftersom detta tidigare inneburit många inloggningar. Men också för förskrivare med få e-dos-patienter då de ofta haft svårt att komma ihåg sitt lösenord i e-dos. Administrationen minskar hos Apoteket då ökad användning av e- DOS innebär färre vanliga recept att omvandla till e-dos-recept. Kostnaderna för NLL minskar då ökad användning av e-dos ger lägre kostnad per recept. NULÄGE Integrationens SSO-lösning är godkänd av både Apoteket AB och Datainspektionen. Funktionen togs i drift februari 2011 för att öka patientsäkerheten i väntan på införande av de nationella lösningarna för BIF/SITHS. Patientsäkerheten ökar eftersom risken att få fel medicin elimineras. Integration e-dos VAS Följande e-dos-tjänster används i VAS Hämta aktuellt dosrecept Hämtar en patients aktuella dosrecept till VAS läkemedelslista, vy aktuella läkemedel Hämta utsatta ordinationer Hämtar en patients utsatta ordinationer till VAS läkemedelslista, vy utsatta läkemedel Leveransstatus Tjänsten ändrar leveransstatus (dos, vilande avförd eller avliden) för en patient i VAS läkemedelslista. Registrera ny patient Registrering av ny dospatient i edos via VAS Sök boendeenhet Tjänsten söker efter boendeenheter vid upplägg av ny vårdtagare i edos Per Jonsson Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, VAS Integration pidos VAS 1. Integrationsmotor Biljettserver 2. e-dos 1. VAS 1. anropar VAS anropar en webtjänst en webbtjänst som tillhandahålls som tillhandahålls av integrationsmotorn av 2. Integrationsmotorn integrationsmotorn anropar biljettservern för att kvittera ut en biljett 3. Biljettservern 2. Integrationsmotorn skickar ett svarsmeddelande anropar biljettservern innehållande för att en biljett 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets kvittera ut en tjänst webtjänst e-dos 5. e-dos 3. Biljettservern skickar svarsmeddelande skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn innehållande 6. Integrationsmotorn en biljett formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets webbtjänst e-dos 5. e-dos skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn 6. Integrationsmotorn formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS

4 Koppling Ett dynamiskt formulär har byggts som i första skedet har anpassats för koppling mellan journalsystemet och Journal/kvalitetsregister Nationella DiabetsRegistret (NDR). I framtiden ska fler kvalitetsregister anslutas, exempelvis Kvalitetsregistret RiksKol och SeniorAlert. Då ny registrering görs i journalsystemet hämtas data från andra delar i VAS, vilket underlättar för användaren som inte behöver söka. Om dubbelregistrering krävs i olika syften behövs endast en knapptryckning av ansvarig användare för att informationen ska föras över till kvalitetsregistret. ÖVERSIKTER I VAS I VAS finns möjlighet att skapa och bygga upp behovsanpassade översikter, som till exempel: Översikt vårdplan Riskbedömning Rehabplan Diabetesöversikt Översikterna anpassas till olika ändamål och registreringsfälten kan varieras med exempelvis fritext, vallistor och kodtabeller. För varje enskild variabel i översikterna kan uppgifter hämtas från annan del i VAS, exempelvis från: Journalanteckning Läkemedel Lab För samtliga gäller att det senast registrerade värdet hämtas in till översikten. DIABETESÖVERSIKT I VAS Alla väsentliga uppgifter presenteras i en och samma vy. God möjlighet att se olika trender i utvecklingen av patientens diabetes. Vid nyregistrering hämtas aktuella uppgifter in från lablistan, läkemedelslistan samt tidigare registreringar. Endast förändringar registreras vilket avsevärt förkortar dokumentationstiden. Utvalda delar i Diabetesöversikten kan skrivas ut och lämnas till patienten. Enkelt att söka fram registreringar, exempelvis per patient, vårdenhet eller ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. ELEKTRONISK ÖVERFÖRING FRÅN VAS DIABETESÖVERSIKT TILL NDR Överföringar från VAS till NDR togs i drift i maj Överföringen sker direkt efter godkännande av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Direktkontakt mellan NDR.nu och VAS. Eventuella tveksamheter kan korrigeras direkt av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Krypterad överföring. Patienten kan välja att inte deltaga i kvalitetsregistret. Ingen dubbeldokumentation vilket minskar risken för felregistreringar. Krypterad direkt överföring till NDR:s webbservice efter godkännande av ansvarig användare. XML-formaterad data enligt angiven mall. 1 xml-meddelande per patient och besök. Återkoppling sker direkt till användaren vid eventuella tveksamheter i inrapporterade uppgifter. Anders Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

5 e Processbaserat I framtiden samlar Processbaserat vårdflödesstöd VAS+funktionaliteter i en ny övergripande, enkel och effektiv funktion som följer vårdprocessen med patienten i centrum. Utifrån patientens hälsoproblem ges möjlighet att söka och använda information och beslutsstöd för omhändertagande i specifika situationer. Grafisk presentation ger snabb överblick med möjlighet till fördjupning. Processbaserad vårdflödesstöd innehåller nya kommunikationsmöjligheter, stöd för administrativa åtgärder och information om resurser. vårdflödesstöd En processbaserad journal ökar patientpatientaktivitetsjournal Läkemedel Bokning Remiss Kommunikation översikt plan säkerheten, är kostnadseffektiv, sparar tid Testen Testensson och leder till måluppfyllelse. Resurser nytt jas bättre eftersom mindre tid går åt till Patientöversikt Vårdcentralen att dubbeldokumentera, söka information, Järpen Gemensam skicka och bearbeta information till kvapatienthistoria Aktivitetsplan litetsregister och annat. Med beslutsstöd Hälsoärendeplan 5 Ärftlighet: Ingen känd Socialt: Änka 2 barn. Bor i hus kommer dessutom en säkrare och snab- Ger en bra översikt över patientens hälsohistoria och andra viktiga uppgifter som inte är utan hiss Vårdkontakt Alkoholvanor: Måttlig risk Besök 20 bare vård att kunna planeras och utföras, verksamhetsspecifik Tobaksvanor. Före detta rökare. Vårdtillfälle 3 Slutade för 10 år sedan mindre risk för skillnader i medicinsk Tidigare sjukdomar Op App 1967 Diagnos Nuvarande sjukdomar: Diabetes, Kroniska diagnoser 1 praxis och bättre möjlighet för uppföljning, grön starr, psoriasis. Huvuddiagnoser 6 Läkemedel styrning och lärande skapas. Uppdatera innehåll Gemensam (väsentlig) patienthistoria ökar patientsäkerheten Journal Ingen Anteckningar dubbel39 Omvårdnad 7 dokumentation E-arkiv/scannat material 8 VAD INNEBÄR PROCESSBASERAT Remiss VÅRDFLÖDESSTÖD? Allmän remiss 2 Bild och funktion 6 Patologi/cytologi 0 Snabb och god överblick av patientens Kemisk fysiologi 20 Mikrobiologi 2 tillstånd och aktuella vårdprocesser hitta och Brev/intyg Tydlig styrning av utredning, åtgärder Lätt att Brev 1 uppdatera Intyg 0 och utvärdering av vårdprocesser Medicinskt underlag 3 Nära till beslutsstöd, vårdplaner, komvårdgivare Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Sammanhållen journal munikationsvägar, råd till patient, kliniska riktlinjer med mera Vårdprocessens aktiviteter och besluts- För Strukturerad inmatning via mallar stöd följer patienten, vilket innebär att enskilda Uppföljning och utvärdering all hälso- och sjukvårdspersonal med aktiviteter och hela vårdprocesser kan Enkel rapportering till kvalitetsregister en vårdrelation oavsett vårdenhet, har utvärdering ske. Resultatet av utförda Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Informationen följer vårdprocessen en tillgång till den samlade informationen. aktiviteter och vårdprocesser kan ligga ligt Patientdatalagen och den generiska Patienten är i centrum och Stuprörtill grund för ändrat arbetssätt och processmodellen stänket är borta. förändrade beslutsstöd. EFFEKTMÅL Färdiga blanketter, mallar för dokumenprocessbaserat vårdflödesstöd tillhanda Sammanställd journalinformation i olika tation och checklistor är lättåtkomligt i håller rätt information vid rätt tillfälle till vyer både textbaserat och grafiskt. arbetsflödet. rätt kompetens för rätt patient. Ny möjlighet till snabb överblick och lättare vägar att hitta journalinformation. Snabb överblick över patientens viktigaste händelser i ett tidsperspektiv. Enklare och mer enhetligt sätt att dokumentera och hämta journalinformation. Koppling till fördefinierade standardiserade mallar och tillgång till beslutsstöd ger strukturerad inmatning och styrning av processerna inom hela vårdgivaren. Nya möjligheter för uppföljning, utvärdering och sammanställning av information. Dessutom förenklar det inmatning av ny information. Genom att arbeta i hälsoärende ges tillgång till beslutsstöd, kopplat till valt hälsoärende, i vårdprocessens olika faser. Anette Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

6 Norrbotten öppnar för säker patientinformationsåtkomst kommunen kan enkelt ta del av Landstingets journaler Journalinfo All legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården har rätt att läsa i Norrbottens läns landstings journalsystem VAS för patienter i särskilt boende. Detta till kommunerna ger hela länet bättre förutsättningar att ge god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Landstinget och länets 14 kommuner har infört det nya arbetssättet efter att det testats och utvärderats. Utbildning har genomförts. Patienten, eller anhörig, lämnar skriftligt sitt samtycke till att journaluppgifterna kan läsas av personalen. NULÄGE 14 kommuner, ca 500 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har tillgång till följande journalinformation från landstingets journalsystem Journalöversikt inkl epikriser, remisser och svar Röntgenbilder, remisser och svar Läkemedelslista Provöversikt Waranlista Meddelandefunktion UPPNÅDDA EFFEKTER Optimerad och kvalitetssäkrad vårdprocess mellan vårdgivarna Kommunens sköterska kan se bakgrund, syfte och mål med behandlingen och därmed förstå och observera önskade kontra oönskade effekter av behandlingen Ett säkrare bedömningsunderlag för kommunens sköterskor Kommunens sjuksköterska kan på sedvanligt sätt följa upp sin patients laboratorielista/provsvar och vid behov kontakta ansvarig läkare All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget och länets 14 kommuner utgår ifrån EN aktuell och sammanhållen läkemedelslista för patienten. Utvärdering visar att modellen sparar tid hos båda huvudmännen. Modellen ger såväl patientnytta som verksamhetsnytta. Teknisk lösning beskrivet enligt NIT Autentisiering = SITHS-kort Autentisiering = HSA-katalog Åtkomstkontroll Vårdrelation Samtycke Loggning/Logganalys Norrbottens lösning Tvåfaktorsinlogg. Dvs något jag har och något jag vet. Lösenord + mobil eller Lösenord + kodbricka. Upplagd i Norrbottens Läns Landstings (NLL) användardatabas och Active Directory med korrekta behörigheter utifrån överenskommelse för att bekräfta att de är behöriga i NLL:s nätverk Behörighet att komma in i NLL:s journalsystem VAS med den roll och de behörigheter som man kommit överrens om. Kontroll att vårdrelation finns sker genom framtagna rutiner för loggkontroll. Patientens samtycke sker genom att patienten skriver under ett papper. Eftersom patienter i detta fall är sådana som bor i särskilt boende så gäller även anhörigs underskrift ifall patienten inte själv kan ge sitt medgivande. Om patient inte ger sitt samtycke kommer den ej att knytas till boendet och därmed kommer man ej åt informationen. Loggfunktionen i VAS nyttjas och rutin är utarbetad och gäller för samtliga kommuner. er Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting, Carina Kapraali, Haparanda Kommun, Patientsäkerheten stärks i hela länet eftersom den kommunala hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att ge god och säker vård. Utförande sjuksköterska kan kontrollera och vara säker på att ordinationen utförs rätt.

7 Systembyggnad I Norrbotten arbetar MT och IT i samma organisation för att gemensamt utveckla kvaliteten på dokumentationen inom IT. Ett strukturerat och systematiskt Medicinteknisk IT arbetssätt höjer patientsäkerheten genom att minska risken för fel i informationssystemen. I takt med teknikens utveckling har kraven på de alltmer komplexa informationssystemen höjts. Ett omfattande lagoch regelverk ska säkerställa kvalitet och säkerhet inom vårdens alla delar, så också på IT-sidan. Enligt socialstyrelsens föreskrift om hantering av informationssystemen kopplat till medicintekniska produkter ska ansvar och rutiner finnas för såväl servrar som applikationer vad gäller dokumentation, spårbarhet, förebyggande underhåll m.m. Informationssystemet med komponenter som finns kopplat till systemet ska definieras för att tydliggöra kritiska komponenter, kompetenser och möjliggöra tydlig ansvars fördelning på alla nivåer. APPLIKATIONEN MEDUZA Medusa är en applikation som stödjer registrering av utrustning, ärenden och arbetsorderhantering. Denna applikation är ett stöd för att uppfylla kraven. Medusa innehåller funktionalitet för att registrera inventarier, koppla dessa till system, koppla rutiner, kompetenser och övrig dokumentation, samt knyta ärenden och arbetsordrar till olika nivåer MIDS rapport 1 och rapport 2 IEC Medical device software - Part 1: Guidance on the application of ISO to medical device software ISO Risk management IEC i systemen. Detta underlättar möjligheten att säkerställa spårbarhet på vad som är gjort och när i tiden, vilket är en av hörnstenarna för att klara socialstyrelsens krav på hantering. Ett MI system kan bestå av många inventarier som kopplas samman med hjälp av olika systemnivåer. Ett system Omvärden Krav och regelverk ISO IEC ISO ITIL Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete MDD 93/ 42/ EEG kan även finnas på flera sjukhusför att spegla hur ett system är uppbyggt har fyra systemnivåer skapats i Medusa. Dessa är Toppnod, översystem, mellansystem och lokala system. Till respektive nivå kan man knyta dokumentation och ärenden. Översystem NLL LabSystem - Användningsområde Mellansystem Labsystem Kiruna geografi/teknik Lokalt System Lägsta nivån i systemet er Ulf Hökfors, Norrbottens Läns Landsting, Stefan Lundström, Norrbottens Läns Landsting, Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting,

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer