VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform"

Transkript

1 vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och kvalitetssäkrade vårdrutiner ger säkrare vård, engagerade medarbetare och stärker patientsäkerheten. Utredning > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00 vård Redaktörsportal Min sida Sök på denna webbplats Tillstånd Hälsoförhållande Utvärdering Åtgärd vård är ett dokumenteringsstöd som följer patientens resa genom vården (Hälsoärende). Syftet är att samma rutin för samma utredning/åtgärd ska gälla oavsett behandlande enhet samt att patienten får samma information oavsett var i länet vårdkontakten tas. KVALITETSSÄKRADE RUTINER vård är ett vertyg för att definiera arbetsflödet, genomlysa och skapa länsövergripande rutiner för att kvalitetssäkra vården. Först när rutinerna är godkända blir informationen sökbar och synlig för konsumenten. M h a metadata går det att filtrera fram rätt information, exempel vårdform, mottagare eller huvudprocess. MÅLET vård ska bidra till en säkrare vård genom att: omfatta styrande dokument utanför journal för patientens resa genom vården. ge samma rutin för samma diagnos/ behandling oavsett var du jobbar i organisationen. Vårdningssidor - Utredning - Somatisk vård + A00-B99 + C00-C99 -Psykiatrisk vård -Tandvård... - Åtgärd + Icke Kirurgisk + Kirurgisk + Provtagning... - Process - Diabeteshandboken - Rädda hjärtat - Rädda hjärnan Vårdningssida A00, Kolera Vårdform Tillstånd Nyckelord Rutiner Kolera diagnos Kolera rutin för omhändertagande ge patienten samma information för samma diagnos eller åtgärd oavsett var i vården kontakten tas. se till att det går snabbt och enkelt att söka fram rätt rutin. informationen ska vara pålitlig och möjlig att spåra bakåt i tiden. leverera en gemensam sökbar plattform. enkelt nås från journalsystemet. styras utifrån internationella/nationella överenskommelser och kodregister. uppmuntra verksamheten att bidra med information runt diagnos/behandling. bygger på att alla användare bidrar och fyller på med information. Utan det engagemanget blir ett vackert men tomt skal! Befattning Specialitet Utredning Åtgärd Utvärdering Patientinformation Information vid Kolera Blogginlägg Hur tar vi emot smittade + Länkar WHO Information om Kolera + + Patientsäkerheten ökar när patienten får samma information och behandling för sin sjukdom oavsett var i länet han eller hon har sökt vård. Producera vårdrutin. Producera vårdrutin Start ny/uppdatera -redaktör Producera rutin Processteam Granska Granskare Utvärdera Granskning -redaktör Revidera -redaktör Godkänna Godkännare Anne-li Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, Publicera rutin

2 vård Dokumentgrupper/Dokumenttyper exempel vård Metadata Dokumentgrupp/dokumenttyp exempel Vårdrutin Utredning + Somatisk vård (ICD10 kod) - Vårdrutin - Patientinformation - Standardaktivitetsplan + Psykiatrisk vård (DMS IV kod) + Tandvård TLV (TLV-diagnos, ICD10 kod) Åtgärd + Tandvård (TLV-åtgärd kod) + Ickekirurgisk (KVÅ icke-kirugisk kod) + Kirurgisk (KVÅ-kirugisk kod) + Tvångsvård (Tvångsvårdsåtgärd) + Läkemedel (ATC kod) + Medicinteknisk (GMDN kod) + Bildtagning (KRÅ kod) + Provtagning (analysnamn, NPU kod) Somatisk Vård vårdrutin Dokumenttyperna under Somatisk vård återfinns under alla dokumentgrupperna. Obligatoriskt kodregister kopplas till dokumentgruppen, visas inom parentesen(). Patientinformation Standard- Aktivitetsplan Metadata dokumentgrupp: Version Skapad av Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Processteam Processledare -redaktör Ansvarig Specialitet Vårdform Huvudprocess Referenser Kodregister (ICD10, KVÅ ) Metadata dokumenttyp: Befattning Godkänd av Godkänd datum Publiceringsstatus Nyckelord Extern publicering Somatisk vård Namn: Kolera ICD10: A00 Version: 1.0, Skapad av: Person A, Skapad datum: Processteam: Person B, Person C -redaktör:person F Processledare: Person D Ansvarig: Person E Specialitet: Medicin Vårdform: Specialicerad vård Huvudprocess: Kolera Vårdrutin: Patientinformation: Koleradiagnos Information vid kolera Befattning: Sjuksköterska Nyckelord: Nyckelord: 1:a besöket Smittskydd Godkänd av: Godkänd av: Person E Person E Godkänd datum: Godkänd datum: Extern Publicering: Ja Söka/filtrera fram vårdrutin. vård Redaktörsportal Min sida Personer Anna Andersson d Fråga mig om: Specialitet Infektioner Vårdform Öppen sjukhusvård Huvudprocess Kolera A00 - Kolera Kolerarutin.. Kolera vaccin.. Kolera, tarmsjukdomar Internet WHO, koleraportalen DN.se, kolera sprider sig Sökportal (http://vis.nll.se/) Funktioner (information) Tjänstelager/ Logisk arkitektur vård My Site Verksamhetsprocesser (stöd/strategiska) Service Livlinan (support) projekt Dokument Media Kalender -plattform Metadata Projekt Sök Redaktörsportal Acceleratorer Plattform tjänster Komponentlager Arbetsflöden Innehållstyper Web Parts Silverlight-xap SharePoint 2010 BDC Standardiserat integrationslager PFD-export Datakällor SQL VAS+ HSA EPi

3 e-dos Norrbottens läns landsting har utvecklat en läkemedelsmodul i journal systemet VAS, som är sömlöst integrerat mot apotekets e-dos-applikation där beställningar hanteras. Ingen inloggning krävs, patienten visas direkt om personen är en av de norrbottningar som är aktiv e-dos-patient. Norrbottens alla användare har tillgång till denna funktion som automatiskt även uppdaterar patientens läkemedelslista i VAS. TILL E-DOS VIA VAS UTAN INLOGGNING Integrationen har flera fördelar: Patientsäkerheten ökar genom att, den i VAS aktuella patienten, automatisk visas i e-dos. Risken att skriva fel personnummer och därmed förskriva läkemedel till fel patient elimineras. Användarvänligheten och tillgängligheten ökar genom att inloggningen försvinner. Lösningen underlättar för förskrivare med många e-dos-patienter eftersom detta tidigare inneburit många inloggningar. Men också för förskrivare med få e-dos-patienter då de ofta haft svårt att komma ihåg sitt lösenord i e-dos. Administrationen minskar hos Apoteket då ökad användning av e- DOS innebär färre vanliga recept att omvandla till e-dos-recept. Kostnaderna för NLL minskar då ökad användning av e-dos ger lägre kostnad per recept. NULÄGE Integrationens SSO-lösning är godkänd av både Apoteket AB och Datainspektionen. Funktionen togs i drift februari 2011 för att öka patientsäkerheten i väntan på införande av de nationella lösningarna för BIF/SITHS. Patientsäkerheten ökar eftersom risken att få fel medicin elimineras. Integration e-dos VAS Följande e-dos-tjänster används i VAS Hämta aktuellt dosrecept Hämtar en patients aktuella dosrecept till VAS läkemedelslista, vy aktuella läkemedel Hämta utsatta ordinationer Hämtar en patients utsatta ordinationer till VAS läkemedelslista, vy utsatta läkemedel Leveransstatus Tjänsten ändrar leveransstatus (dos, vilande avförd eller avliden) för en patient i VAS läkemedelslista. Registrera ny patient Registrering av ny dospatient i edos via VAS Sök boendeenhet Tjänsten söker efter boendeenheter vid upplägg av ny vårdtagare i edos Per Jonsson Nilsson, Norrbottens Läns Landsting, VAS Integration pidos VAS 1. Integrationsmotor Biljettserver 2. e-dos 1. VAS 1. anropar VAS anropar en webtjänst en webbtjänst som tillhandahålls som tillhandahålls av integrationsmotorn av 2. Integrationsmotorn integrationsmotorn anropar biljettservern för att kvittera ut en biljett 3. Biljettservern 2. Integrationsmotorn skickar ett svarsmeddelande anropar biljettservern innehållande för att en biljett 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets kvittera ut en tjänst webtjänst e-dos 5. e-dos 3. Biljettservern skickar svarsmeddelande skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn innehållande 6. Integrationsmotorn en biljett formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS 4. Integrationsmotorn formaterar meddelandet och anropar Apotekets webbtjänst e-dos 5. e-dos skickar ett svarsmeddelande till integrationsmotorn 6. Integrationsmotorn formaterar svarsmeddelandet och skickar det vidare till VAS

4 Koppling Ett dynamiskt formulär har byggts som i första skedet har anpassats för koppling mellan journalsystemet och Journal/kvalitetsregister Nationella DiabetsRegistret (NDR). I framtiden ska fler kvalitetsregister anslutas, exempelvis Kvalitetsregistret RiksKol och SeniorAlert. Då ny registrering görs i journalsystemet hämtas data från andra delar i VAS, vilket underlättar för användaren som inte behöver söka. Om dubbelregistrering krävs i olika syften behövs endast en knapptryckning av ansvarig användare för att informationen ska föras över till kvalitetsregistret. ÖVERSIKTER I VAS I VAS finns möjlighet att skapa och bygga upp behovsanpassade översikter, som till exempel: Översikt vårdplan Riskbedömning Rehabplan Diabetesöversikt Översikterna anpassas till olika ändamål och registreringsfälten kan varieras med exempelvis fritext, vallistor och kodtabeller. För varje enskild variabel i översikterna kan uppgifter hämtas från annan del i VAS, exempelvis från: Journalanteckning Läkemedel Lab För samtliga gäller att det senast registrerade värdet hämtas in till översikten. DIABETESÖVERSIKT I VAS Alla väsentliga uppgifter presenteras i en och samma vy. God möjlighet att se olika trender i utvecklingen av patientens diabetes. Vid nyregistrering hämtas aktuella uppgifter in från lablistan, läkemedelslistan samt tidigare registreringar. Endast förändringar registreras vilket avsevärt förkortar dokumentationstiden. Utvalda delar i Diabetesöversikten kan skrivas ut och lämnas till patienten. Enkelt att söka fram registreringar, exempelvis per patient, vårdenhet eller ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. ELEKTRONISK ÖVERFÖRING FRÅN VAS DIABETESÖVERSIKT TILL NDR Överföringar från VAS till NDR togs i drift i maj Överföringen sker direkt efter godkännande av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Direktkontakt mellan NDR.nu och VAS. Eventuella tveksamheter kan korrigeras direkt av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Krypterad överföring. Patienten kan välja att inte deltaga i kvalitetsregistret. Ingen dubbeldokumentation vilket minskar risken för felregistreringar. Krypterad direkt överföring till NDR:s webbservice efter godkännande av ansvarig användare. XML-formaterad data enligt angiven mall. 1 xml-meddelande per patient och besök. Återkoppling sker direkt till användaren vid eventuella tveksamheter i inrapporterade uppgifter. Anders Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

5 e Processbaserat I framtiden samlar Processbaserat vårdflödesstöd VAS+funktionaliteter i en ny övergripande, enkel och effektiv funktion som följer vårdprocessen med patienten i centrum. Utifrån patientens hälsoproblem ges möjlighet att söka och använda information och beslutsstöd för omhändertagande i specifika situationer. Grafisk presentation ger snabb överblick med möjlighet till fördjupning. Processbaserad vårdflödesstöd innehåller nya kommunikationsmöjligheter, stöd för administrativa åtgärder och information om resurser. vårdflödesstöd En processbaserad journal ökar patientpatientaktivitetsjournal Läkemedel Bokning Remiss Kommunikation översikt plan säkerheten, är kostnadseffektiv, sparar tid Testen Testensson och leder till måluppfyllelse. Resurser nytt jas bättre eftersom mindre tid går åt till Patientöversikt Vårdcentralen att dubbeldokumentera, söka information, Järpen Gemensam skicka och bearbeta information till kvapatienthistoria Aktivitetsplan litetsregister och annat. Med beslutsstöd Hälsoärendeplan 5 Ärftlighet: Ingen känd Socialt: Änka 2 barn. Bor i hus kommer dessutom en säkrare och snab- Ger en bra översikt över patientens hälsohistoria och andra viktiga uppgifter som inte är utan hiss Vårdkontakt Alkoholvanor: Måttlig risk Besök 20 bare vård att kunna planeras och utföras, verksamhetsspecifik Tobaksvanor. Före detta rökare. Vårdtillfälle 3 Slutade för 10 år sedan mindre risk för skillnader i medicinsk Tidigare sjukdomar Op App 1967 Diagnos Nuvarande sjukdomar: Diabetes, Kroniska diagnoser 1 praxis och bättre möjlighet för uppföljning, grön starr, psoriasis. Huvuddiagnoser 6 Läkemedel styrning och lärande skapas. Uppdatera innehåll Gemensam (väsentlig) patienthistoria ökar patientsäkerheten Journal Ingen Anteckningar dubbel39 Omvårdnad 7 dokumentation E-arkiv/scannat material 8 VAD INNEBÄR PROCESSBASERAT Remiss VÅRDFLÖDESSTÖD? Allmän remiss 2 Bild och funktion 6 Patologi/cytologi 0 Snabb och god överblick av patientens Kemisk fysiologi 20 Mikrobiologi 2 tillstånd och aktuella vårdprocesser hitta och Brev/intyg Tydlig styrning av utredning, åtgärder Lätt att Brev 1 uppdatera Intyg 0 och utvärdering av vårdprocesser Medicinskt underlag 3 Nära till beslutsstöd, vårdplaner, komvårdgivare Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Sammanhållen journal munikationsvägar, råd till patient, kliniska riktlinjer med mera Vårdprocessens aktiviteter och besluts- För Strukturerad inmatning via mallar stöd följer patienten, vilket innebär att enskilda Uppföljning och utvärdering all hälso- och sjukvårdspersonal med aktiviteter och hela vårdprocesser kan Enkel rapportering till kvalitetsregister en vårdrelation oavsett vårdenhet, har utvärdering ske. Resultatet av utförda Processbaserat vårdflödesstöd i VAS+ Informationen följer vårdprocessen en tillgång till den samlade informationen. aktiviteter och vårdprocesser kan ligga ligt Patientdatalagen och den generiska Patienten är i centrum och Stuprörtill grund för ändrat arbetssätt och processmodellen stänket är borta. förändrade beslutsstöd. EFFEKTMÅL Färdiga blanketter, mallar för dokumenprocessbaserat vårdflödesstöd tillhanda Sammanställd journalinformation i olika tation och checklistor är lättåtkomligt i håller rätt information vid rätt tillfälle till vyer både textbaserat och grafiskt. arbetsflödet. rätt kompetens för rätt patient. Ny möjlighet till snabb överblick och lättare vägar att hitta journalinformation. Snabb överblick över patientens viktigaste händelser i ett tidsperspektiv. Enklare och mer enhetligt sätt att dokumentera och hämta journalinformation. Koppling till fördefinierade standardiserade mallar och tillgång till beslutsstöd ger strukturerad inmatning och styrning av processerna inom hela vårdgivaren. Nya möjligheter för uppföljning, utvärdering och sammanställning av information. Dessutom förenklar det inmatning av ny information. Genom att arbeta i hälsoärende ges tillgång till beslutsstöd, kopplat till valt hälsoärende, i vårdprocessens olika faser. Anette Larsson, Norrbottens Läns Landsting,

6 Norrbotten öppnar för säker patientinformationsåtkomst kommunen kan enkelt ta del av Landstingets journaler Journalinfo All legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården har rätt att läsa i Norrbottens läns landstings journalsystem VAS för patienter i särskilt boende. Detta till kommunerna ger hela länet bättre förutsättningar att ge god och säker vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Landstinget och länets 14 kommuner har infört det nya arbetssättet efter att det testats och utvärderats. Utbildning har genomförts. Patienten, eller anhörig, lämnar skriftligt sitt samtycke till att journaluppgifterna kan läsas av personalen. NULÄGE 14 kommuner, ca 500 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, har tillgång till följande journalinformation från landstingets journalsystem Journalöversikt inkl epikriser, remisser och svar Röntgenbilder, remisser och svar Läkemedelslista Provöversikt Waranlista Meddelandefunktion UPPNÅDDA EFFEKTER Optimerad och kvalitetssäkrad vårdprocess mellan vårdgivarna Kommunens sköterska kan se bakgrund, syfte och mål med behandlingen och därmed förstå och observera önskade kontra oönskade effekter av behandlingen Ett säkrare bedömningsunderlag för kommunens sköterskor Kommunens sjuksköterska kan på sedvanligt sätt följa upp sin patients laboratorielista/provsvar och vid behov kontakta ansvarig läkare All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget och länets 14 kommuner utgår ifrån EN aktuell och sammanhållen läkemedelslista för patienten. Utvärdering visar att modellen sparar tid hos båda huvudmännen. Modellen ger såväl patientnytta som verksamhetsnytta. Teknisk lösning beskrivet enligt NIT Autentisiering = SITHS-kort Autentisiering = HSA-katalog Åtkomstkontroll Vårdrelation Samtycke Loggning/Logganalys Norrbottens lösning Tvåfaktorsinlogg. Dvs något jag har och något jag vet. Lösenord + mobil eller Lösenord + kodbricka. Upplagd i Norrbottens Läns Landstings (NLL) användardatabas och Active Directory med korrekta behörigheter utifrån överenskommelse för att bekräfta att de är behöriga i NLL:s nätverk Behörighet att komma in i NLL:s journalsystem VAS med den roll och de behörigheter som man kommit överrens om. Kontroll att vårdrelation finns sker genom framtagna rutiner för loggkontroll. Patientens samtycke sker genom att patienten skriver under ett papper. Eftersom patienter i detta fall är sådana som bor i särskilt boende så gäller även anhörigs underskrift ifall patienten inte själv kan ge sitt medgivande. Om patient inte ger sitt samtycke kommer den ej att knytas till boendet och därmed kommer man ej åt informationen. Loggfunktionen i VAS nyttjas och rutin är utarbetad och gäller för samtliga kommuner. er Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting, Carina Kapraali, Haparanda Kommun, Patientsäkerheten stärks i hela länet eftersom den kommunala hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att ge god och säker vård. Utförande sjuksköterska kan kontrollera och vara säker på att ordinationen utförs rätt.

7 Systembyggnad I Norrbotten arbetar MT och IT i samma organisation för att gemensamt utveckla kvaliteten på dokumentationen inom IT. Ett strukturerat och systematiskt Medicinteknisk IT arbetssätt höjer patientsäkerheten genom att minska risken för fel i informationssystemen. I takt med teknikens utveckling har kraven på de alltmer komplexa informationssystemen höjts. Ett omfattande lagoch regelverk ska säkerställa kvalitet och säkerhet inom vårdens alla delar, så också på IT-sidan. Enligt socialstyrelsens föreskrift om hantering av informationssystemen kopplat till medicintekniska produkter ska ansvar och rutiner finnas för såväl servrar som applikationer vad gäller dokumentation, spårbarhet, förebyggande underhåll m.m. Informationssystemet med komponenter som finns kopplat till systemet ska definieras för att tydliggöra kritiska komponenter, kompetenser och möjliggöra tydlig ansvars fördelning på alla nivåer. APPLIKATIONEN MEDUZA Medusa är en applikation som stödjer registrering av utrustning, ärenden och arbetsorderhantering. Denna applikation är ett stöd för att uppfylla kraven. Medusa innehåller funktionalitet för att registrera inventarier, koppla dessa till system, koppla rutiner, kompetenser och övrig dokumentation, samt knyta ärenden och arbetsordrar till olika nivåer MIDS rapport 1 och rapport 2 IEC Medical device software - Part 1: Guidance on the application of ISO to medical device software ISO Risk management IEC i systemen. Detta underlättar möjligheten att säkerställa spårbarhet på vad som är gjort och när i tiden, vilket är en av hörnstenarna för att klara socialstyrelsens krav på hantering. Ett MI system kan bestå av många inventarier som kopplas samman med hjälp av olika systemnivåer. Ett system Omvärden Krav och regelverk ISO IEC ISO ITIL Riskanalys & Händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete MDD 93/ 42/ EEG kan även finnas på flera sjukhusför att spegla hur ett system är uppbyggt har fyra systemnivåer skapats i Medusa. Dessa är Toppnod, översystem, mellansystem och lokala system. Till respektive nivå kan man knyta dokumentation och ärenden. Översystem NLL LabSystem - Användningsområde Mellansystem Labsystem Kiruna geografi/teknik Lokalt System Lägsta nivån i systemet er Ulf Hökfors, Norrbottens Läns Landsting, Stefan Lundström, Norrbottens Läns Landsting, Irene Lundmark, Norrbottens Läns Landsting,

VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se

VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Johan Erixon Sogeti Åke Karlberg Sogeti Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården

Läs mer

Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur

Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur Dagens tekniska stöd genererade ca 30 000 filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner (2003!). Risker? Hur uppfylls egenskaper enl standard? Omvärldsanalys - andra system? Värdegrund?

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum

Lätt att göra rätt med VIS ett ISO baserat IKT-system med patienten i centrum 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 inte bara en champagnefrukost 2004,och framåt: Förarbetena nomineras till Göta priset (x2) samt får hedersomnämnandet Guldskalpellen. Våren 2010 erhåller VIS-vård (Verksamhetens

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Dialogseminarium tema 1: Grundläggande ehälsa Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpoint-presentationen under första

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden

Datum 2014-03-31. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5 Handläggare Elisabeth Karlsson Datum 2014-03-31 Diarienummer ALN-2014-0151.37 Äldrenämnden Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Förslag

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård Dokumentation för överlämning till Socialstyrelsen 2012-12-31 2 Syfte med VIFO-kartan

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Sandra Sjöåker, produktkoordinator Jobbat som läkarsekreterare Diverseutbildad i IT, HCI, psykologi m m Anställd hos journalsystemstillverkare

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet 1 (12) 1 december Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Rutin för kontroll av loggar

Rutin för kontroll av loggar 1(6) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 140630 Gäller från och med: 150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustavsson, Maria

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA BYT UT DENNA GULA RUTA TILL DIN KOMMUNS LOGGA Dokumenttyp Informationssäkerhet Sida Område Systemkartläggning 1 (9) Läs detta och ta därefter bort denna kommentarruta. Denna mall syftar till att användas

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer