INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA"

Transkript

1 INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA NATIONELLT NÄTVERK FÖR LÄKARSEKRETERARE STOCKHOLM Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Kommunikation och Information Bild 1

2 VEM ÄR JAG? Universitetslektor i Datavetenskap med inriktning mot informationssäkerhet, Högskolan Skövde Läkarsekreterare 1978 Filosofie doktor i data- och systemvetenskap 2008 Information Security in Distributed Healthcare - Exploring the needs for achieving patient safety and patient privacy Bild 2

3 VEM ÄR VÅRDEN TILL FÖR? Huvudaktör Patienten/medborgaren Övriga aktörer Vård- och omsorgspersonal och en mängd andra intressenter God och säker informationshantering en förutsättning för att uppnå patientsäkerhet. Nationell E-hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Bild 3

4 PATIENTSSÄKERHET Definition av patientsäkerhet enligt SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen skydd mot vårdskada - resultatet av åtgärder mot risker, tillbud och negativa händelser ger skydd mot vårdskada Definition vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd En granskning av slumpvis utvalda journaler visade att det kan vara upp till patienter som skadas och som avlider till följd av en vårdskada varje år (Patientsäkerhetsutredningen, SOU 2008:117) Bild 4

5 PATIENTINTEGRITET Definition integritet enl NE (2011) Rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). Bild 5

6 PATIENTSÄKERHET OCH PATIENTINTEGRITET En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är patientfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2011) Bild 6

7 MEN VERKLIGHETEN ÄR NÅGOT ANNAT Bild 7

8 Bild 8

9 Bild 9

10 EN PATIENTPROCESS BLAND MÅNGA ANDRA Bild 10

11 VAD KAN VI GÖRA ÅT DET? Bild 11

12 SVAGA SÄKERHETSLÖSNINGAR Rose-Mharie Åhlfeldt, IKI Bild 12

13 INFORMATIONSSÄKERHET - VISION Rätt information Till rätt person Vid rätt tidpunkt Till rätt plats Bild 13

14 VAD ÄR SKYDDSVÄRT? INFORMATIONSTILLGÅNGAR Information kan finnas i pappersform i IT-system i människors huvuden Informationstillgångar i en organisation brukar delas in i: Hårdvara Fysiska informationsresurser som används för att lagra eller behandla information. Mjukvara Programvara, register etc. som används i hårdvara för att hantera information. Data Det reella innehållet i hårdvara och program. Människor Bild 14

15 HOT OCH SÅRBARHET Hot Informationstillgångar Skyddsåtgärder Viktiga begrepp Informationstillgång Hot Sårbarhet Sannolikhet Konsekvens Risk Bild 15

16 INFORMATIONSSÄKERHETENS FYRA VIKTIGA EGENSKAPER Tillgänglighet Möjligheten att utnyttja informationstillgångar efter behov i förväntad utsträckning och inom önskad tid Riktighet Egenskap att information inte obehörigen, av misstag eller på grund av funktionsstörning har förändrats. Konfidentialitet Avsikten att innehållet i ett informationsobjekt inte får göras tillgängligt eller avslöjas för obehöriga. Spårbarhet Möjlighet att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i systemet till en identifierad användare. Bild 16

17 INFORMATIONSSÄKERHETSMODELLEN Patientsäkerhet Patientintegritet Tillgänglighet Konfidentialitet Spårbarhet Riktighet Egenskaper Informationssäkerhet Säkerhetsåtgärder Teknisk säkerhet Administrativ säkerhet IT-säkerhet Fysisk säkerhet Formell Informell Datasäkerhet Kommunikationssäkerhet Extern Intern Bild 17

18 AUTENTISERING KONTROLL AV UPPGIVEN IDENTITET Lösenord Smarta kort Biometriska Flerfaktorslösning Något man vet lösenord, pinkod Något man har - smart kort Något man är - tumavtryck, irisigenkänning Bild 18

19 VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID LÖSENORDSHANTERING? Komplicerade lösenord Använd minst 8 tecken Undvik kända ord och namn, eller ngt som ngn annan kan koppla till dej som person. Försök att ha ett system för uppläggningen Utgå från begynnelsebokstäverna i en mening, i kombination med ovanstående punkter. Hantering Om du måste skriva ner lösenordet, gör det någonstans som inte kan relateras med den tjänst som du använder lösenordet till. Undvik att återanvända lösenord Använd unika lösenord för alla kritiska tjänster Bild 19

20 ÅTKOMSTKONTROLL BEHÖRIGHETSMODELL/LOGGNINGSMODELL Begränsad tillgänglighet styrd av behörighet Tillgänglighet Fri tillgänglighet under ansvar Behörighetstilldelning och behörighetskontroll Den som tilldelar behörighet har ANSVAR Kontroll av loggar och behörighet Tillgång till information under eget ANSVAR System och administration för tilldelning och kontroll av behörighet System och administration för kontroll och uppföljning av loggar Kontroll av identitet (autentisering) Tidstämpling Bild 20

21 INFORMATIONSSÄKERHETSMODELLEN Patientsäkerhet Patientintegritet Tillgänglighet Konfidentialitet Spårbarhet Riktighet Egenskaper Informationssäkerhet Säkerhetsåtgärder Teknisk säkerhet Administrativ säkerhet IT-säkerhet Fysisk säkerhet Formell Informell Datasäkerhet Kommunikationssäkerhet Extern Intern Bild 21

22 LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Planera Genomföra Följa upp Förbättra Förberedelser Grundläggande analys Utforma LIS Införa LIS Övervaka Granska Utveckla skyddet Fastställa säkerhetsåtgärder Verksamhetsanalys Planera genomförande Övervaka Förbättra LIS Säkra ledningens engagemang Riskanalys Utforma säkerhetsprocesser Konstruera och anskaffa Granska Förbättra informationssäkerheten Ta fram projektplan GAP-analys Utforma policy och styrande dokument Införa Ledningens genomgång Kommunicera förbättringarna Beslut 1 Beslut 2a Beslut 2b Beslut 3 Beslut 4 Plan Do Check Act Rose-Mharie Åhlfeldt, IKI Bild 22

23 VÅRDENS FRAMTIDA INFORMATIONSSYSTEM - VISION I FORM AV EN DEMONSTRATOR Ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde Bild 23

24 VIKTIGA MÅL FÖR DEN FRAMTIDA PROCESSEN Handlägga, planera och tidsboka vårdbegäran (från annan vårdgivare och patient) samma vardag som den inkommer Alla förberedelser innan patientmötet ska vara genomförda. Dagens arbete ska göras idag Alla patienter ska ha fått sina förväntningar bemötta. Alla patientmöten ska ha formulerade och kommunicerade mål. Alla mål med patientmötet ska vara uppnådda när mötet avslutats. Patientmötet ska vara dokumenterat under mötet Patient ska ha tillgång till dokumentation av mötet i handen då mötet avslutas. Patientbesöket ska ha noll fel, inga senare reklamationer och/ eller justeringar Bild 24

25 PROCESSTÖDET SPEGLAR VERKLIGHETEN OCH KOPPLAR UNDERLIGGANDE SYSTEM Bild 25

26 PROCESSTÖDET DRIVER PROCESSEN OCH KOPPLAR SYSTEMEN Bild 26

27 PATIENTVYN ETT EXEMPEL FRÅN PROCESSTÖDET Bild 27

28 VIKTIGA PRINCIPER FÖR DET FRAMTIDA PROCESSTÖDET Patienten i fokus Processtödet fokuserar på patientens väg genom vårdkedjan och på flödet av information både medicinsk och administrativ - mellan kedjans olika aktörer Dokumentation till patienten Gemensam målbild inför besök Patienten har möjlighet att ange förväntningar på mötet Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt plats och rätt person Processtödet arbetar med standardiserad information Strukturerade arbetsflöden och effektivare informationshantering Det blir bättre för ALLA men fokus på patient och medborgare Bild 28

29 VIKTIGA PRINCIPER FÖR DET FRAMTIDA PROCESSTÖDET Effektiva informationsflöden Processtödet driver processen framåt och kan därmed hålla ordning på informationen och säkerställa att personalen arbetar med rätt saker vid olika tidpunkter Behandling och undersökningar bokas elektroniskt Bokning och samordning av patientens behandlingar och undersökningar sker elektroniskt Bild 29

30 VIKTIGA PRINCIPER FÖR DET FRAMTIDA PROCESSTÖDET Förbättrad säkerhet Processtödet utgår från nationella system för säker identifiering och behörighetskontroller som t.ex. smarta kort och plattformar med säker infrastruktur Processtödet kommunicerar med övriga system Patientsäkerheten är den största vinsten med detta arbete Ökad samordning och tillgänglighet Integrationen möjliggörs dels genom nationella lösningar som t.ex. NPÖ, dels på processnivå i processtödet Bild 30

31 SLUTSATS De absolut största utmaningarna när det gäller implementation av vårdens framtida informationssystem avseende informationskvalitet och ligger i områdena: Styrning och ansvar Processyn Standardisering Kvalitetssäkring av informationsutbytet mellan det tänkta processtödet och underliggande system Bild 31

Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie

Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie Institutionen för kommunikation och information Examensarbete i informationssystemutveckling 10p C-nivå Vårterminen 2007 Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 REVISIONSRAPPORT Grundläggande IT-säkerhet Landstinget Halland Februari 2003 Rolf Aronsson Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 Anders Personsgatan 12, 416 64 Göteborg E-post: rolf.aronsson@komrev.se www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 AN-2013/720.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Riktlinje

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer