Välkommen. Gemensam servicefunktion 1 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen. Gemensam servicefunktion 1 september 2010"

Transkript

1 Välkommen Gemensam servicefunktion 1 september 2010

2 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

3 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

4 Ledarskap Synligt och närvarande ledarskap Tydligt ledarskap utifrån en gemensam värdegrund Klart Ledarskap Besöka samtliga arbetsställen under hösten Enhetschefer svetsar samman medarbetare i respektive process Vision GSF ska genom god service och kostnadseffektiva processer stödja en framgångsrik utveckling av hela koncernen. GSF ska betraktas som den bästa tänkbara leverantören av administrativa tjänster till samtliga förvaltningar.

5

6 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Nya roller - Kund och Leverantörsförhållandet Tjänstekatalog och Serviceavtal Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge

7 Agenda Vad är en Gemensam Servicefunktion? Nya roller - Kund och Leverantörsförhållandet Tjänstekatalog och Serviceavtal

8 Vad är en Gemensam servicefunktion, GSF (Shared Service Center, SSC)? ESV:s definition: Med Shared service menas en samordning (koncentration) av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att erbjuda tjänster till interna samarbetspartners (kunder) med det gemensamma målet att ge såväl interna som externa kunder och organisationer ett högre värde. Shared service center (SSC) är den organisatoriska benämningen på den enhet där man samlar och utför denna service. Verksamheten förläggs i en separat organisation eller enhet. SSC ansvarar för att förmedla en eller flera arbetsuppgifter, genom standardisering eller kompetenskoncentration, till kärnverksamheten. Syftet med att bilda ett gemensamt SSC är vanligtvis att åstadkomma kostnadsbesparingar, en ökad servicegrad och/eller att säkerställa en viss kompetensnivå. Kärnverksamheten kan då koncentrera sig på sina huvudprocesser. Organisationen uppnår stordriftsfördelar och större enhetlighet i utförandet av tjänsterna.

9 Värdeskapande i två dimensioner Värdeökning för övriga organisationen Utvecklad styrning Mått och uppföljning Ökad kontroll SLA Process, end to end Standardisering Konsolidering Hur effektivt GSF utför sitt uppdrag

10 Status - Shared Service Center (Gemensam Servicefunktion) etableringar (Europa våren 2010) Hacket Group, 2010

11 Vilka funktioner? Deloitte Global Shared Service Survey, 2009

12 Vilka ekonomiprocesser? Deloitte Global Shared Service Survey, 2009

13 Vilka HR-processer? Deloitte Global Shared Service Survey, 2009

14 Utveckling Deloitte Global Shared Service Survey, 2009

15 Agenda Vad är en Gemensam Servicefunktion? Nya roller - Kund och Leverantörsförhållandet Tjänstekatalog och Serviceavtal

16 Främsta anledningarna att etablera en gemensam servicefunktion Kostnadsbesparingar Personalrationalisering, möta naturliga avgångar Lägre kostnader för IT och infrastruktur Mer resurser till kärnverksamheten Standardisering Högre kvalitet genom ökad standardisering och förbättrade rutiner Ökad flexibilitet vilket förenklar anpassning till ändrade omvärldskrav Minskad sårbarhet för frånvaro (planerad/oplanerad) Kvalitet och kontroll Förbättrad uppföljning och beslutsstöd Effektivare kontrollsystem Ökad jämförbarhet och benchmarking Snabbare rapportering Kompetens och service Underlag för att hålla specialistkompetens inom specifika områden Förbättrad tillgänglighet, alltid tillgång till kvalificerade resurser Tillgång till modernare och effektivare IT-system Oberoende organisation Alla enheter (interna kunder) behandlas lika Driva standardisering i övriga organisationen Skapa geografiskt fristående organisation Eliminera HK-fokus

17 Syftet med GSF är att optimera tjänsteleveranser Syftet med en gemensam servicefunktion är att optimera tjänsteleveranser med avseende på kostnadseffektivitet, flexibilitet samt hög kvalitet till alla kunder Hur uppnå bättre prestationer? Kombination av det bästa av de två modellerna: Kostnadseffektivitet Central modell GSF modell Decentral modell Eliminerar dubbelarbete genom standardisering av processer och system Konsoliderar och rekonstruerar stödfunktioner genom att bilda GSF Ombildar den kvarvarande organisationen och upprättar ansvarsområden samt beställarkompetens i de operationella enheterna Etablerar solidariskt ansvar för resultatet genom tvåväga leveransavtal (SLA) Drivs som en verksamhet med starkt fokus på kundservice och kostnadseffektivitet Service/Flexibilitet

18 GSF vs. centraliserad stödfunktion Gemensam servicefunktion Centraliserad stödfunktion Kundorienterad (fokus verksamheten) Fokus på HK Tjänster baserade på kundens behov Tillhandahållen tjänstenivå Kärnverksamhet Stödverksamhet Totalt kostnads- och intäktsansvar Begränsat kostnads- och intäktsansvar Hög grad av standardisering Låg grad av standardisering

19 GSF vs. centraliserad stödfunktion Övergång från centralisering till att få ut full nytta av en gemensam funktion. Risk att organisationen stannar här och går miste om den totala nyttan av att införa ett GSF (standardisering, värdeökning, bättre kontroll, högre effektivitet, skalfördelar ökad servicegrad). Fungerande struktur för kundrelationer Uppföljning och mått/kpi Helhetssyn på processer end-to-end Fördelar Etablering Konsolidering Centraliserad organisation Ständig förbättring Re-engineering Tydliga tjänster och SLA Fördelarna som uppnåddes med centraliseringen minskar pga otydligt Otydlighet kring tjänsteleveranser Otydliga roller kund/leverantörsförhållande samt brist på delat ansvar för prestationer och med tiden ökande skuggkostnader och ansvar Back-office - mentalitet Uppbyggnad av skuggfunktioner Gemensam servicefunktion

20 Exempel på utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Processutveckling Implement best practise Standardisering Do things the same way 30% 20% 10% 0% Konsolidering Come together Sida 21

21 Övergången till GSF Att etablera en ny kultur hos både leverantören och de interna kunderna är en förutsättning för att skapa känslan av solidariskt ansvar för prestationsnivån Övergången till en gemensam servicefunktion inkluderar följande fyra steg: Konsolidering av processer och organisation Tydlig kund/ leverantörs-relation Ökad transparens av kostnader och tjänster Delat ansvar över prestationsnivå Etablera organisation och konsolidera processer Säkerställ tvärfunktionell förståelse för leveransen Organisera efter kundansvar och skapa förståelse för kundens verksamhet Oberoende och formell relation mellan koncern, kunder och GSF Etablering av Serviceavtal, SLA Governancestruktur som reglerar samarbetet mellan kund och leverantör Katalog över tjänsteutbud och priser Kommunikation kring kostnadsdrivare Utveckling av prismodell Processbaserade mål och KPIer internt på GSF End-to-end process förbättringsarbete Mål hos center och kund länkade till övergripande strategi

22 Beställarrollen GSFs huvudmotpart inom förvaltningarna går från att har varit ansvarig för den operativa driften av processerna till att bli beställare av tjänster. Beställarrollen fokus: Anpassa den egna organisationen efter de nya förutsättningarna undvik skuggorganisation Skapa tydliga roller och ansvar inom förvaltningen som kan interagera med den nya serviceenheten och dess forum Skapa förståelse för de nya gränssnitten och serviceavtalen Fokusera på leveranserna från serviceenheten istället för hur processen genomförs Utmana egna speciallösningar/specialbehov och ge stöd till standardiseringsambitionen Skapa kunskap och förståelse för vad som driver kostnader per tjänst dvs arbeta med att ge kvalitativ input till serviceenheten Ge stöd till bra kompetensöverföring Respektera och ha förståelse för inkörningsproblematik - rimliga förväntningar

23 Agenda Vad är en Gemensam Servicefunktion? Nya roller - Kund och Leverantörsförhållandet Tjänstekatalog och Serviceavtal

24 Tjänstekatalog, GSF Basutbudet Ekonomiservice Patientservice Löneservice Kundfakturering Internfakturering Leverantörsfakturor Anläggningsregister Kassa och Bank Kundfakturering Kassaredovisning /kontantfil Frikortshantering Regelverk Patientkontorsadministration Nyanställning/Anst.förändring Ny lön Närvaro Frånvaro Resor/Utlägg Avdrag Lön/ekonomi Pensionsservice Övrig HR Övrig Ekonomi Pensionshantering Avgångsförmåner /trygghetsavtal Intern adm., utveckling, riskanalys Ekonomisk hantering Försäkringshantering Intern adm., utveckling, riskanalys Ekonomisk hantering Diverse tjänster Diverse tjänster = Ingår i basutbudet = Tilläggstjänst

25 Löneservice Basutbudet Nyanställning/ anställningsförändring Frånvaro Lön/ekonomi Ny lön Uppehållsanställda Kombinationsanställda Uppdragstagare Timanställda Avslut av anställning Förtroendevalda Organisationsförändring Tjänstledigheter Semesterhantering Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Högriskskydd Sjukfrånvaro Förebyggande sjuk, Vilande sjukersättning, Rehabersättning Sjukersättning Tidsbegränsad Sjukersättning Tillsvidare Hantering av löneskuld Konteringar, fördelningar och rättningar Ny lön eller lönetillägg (ej löneöversyn) Ny lön vid löneöversyn Närvaro Avdrag Resor och utlägg Närvaro Utmätning Skatt Löneväxling Intresseavdrag Övriga avdrag Resor och utlägg = Ingår i basutbudet = Tilläggstjänst

26 Löneservice Ny lön Ny lön eller lönetillägg (ej löneöversyn) GSF registrerar inkommet underlag från Primaförvaltningar. Eventuell retroberäkning görs. GSF kontrollerar inkommet underlag för Heromaförvaltningar. Eventuell retroberäkning görs. Ny lön vid löneöversyn GSF kontrollerar inkomna fel- och kontrollistor samt registrerar timavlönade. För Heromaförvaltningar aktiveras även retroberäkningar. = Ingår i basutbudet = Tilläggstjänst

27 Löneservice Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Ny lön vid löneöversyn Beslut om ändring av lön i samband med löneöversyn Attesterat och rätt underlag via förhandlingssystem Kontroll av export kontra protokoll Aktiviteter som ingår i BAStjänsten Ny lön Ändring av lön ny lön registreras i förhandlingssystemet och överförs till Prima Kontakt med GSF i godtid Protokoll eller annat standardiserat underlag skickas till GSF Utförs av Kunden X X X Utförs av GSF När Noteringar Behörig chef ansvarar för riktigheten i underlaget Får inte vara oklart. Pnr, namn, ny lön ev tillägg, samt fr o m datum måste finnas med Mottager kontrollistor X Kontroll görs. Tar kontakt med kunden vid tveksamhet Manuell registrering av timavlönade X Kontroll med typ lönekostnadslista X Kostnadsansvarig Import fr PSF X När fil inkommit Hanteras av funktionsförvaltare för Heroma Retroberäkning X När fil inkommit Aktiveras för utbetalning för Heromakunder

28 Varför Serviceavtal (SLA)? SLA är det viktigaste verktyget för att beskriva den tjänst som ska levereras samt hur leveransen ska utföras och styras. Utan SLA finns det en uppenbar risk för missförstånd och tolkningar av vem som ska göra vad och utifrån vilka kriterium. Viktigt förändrings- och förvaltningsverktyg, som leder till: Tydligare roller - kund/leverantör Tydliga gränssnitt i processer Uppdelning i basutbud och tilläggstjänster Ökad möjlighet att påverka hela processen Ökad verksamhetskännedom hos GSF Kunderna får en ökad förståelse för GSFs arbete och vad som driver kostnader Möjlighet att mäta och följa upp leveranser Olika innebörd i olika faser Initialt signalerar ett SLA framförallt att en förändring är på gång och att man kommer att etablera ett tydligare kund/leverantörsförhållande med tydligare roller och ansvar. I senare/mognare skede blir formalian viktigare och sådant som servicenivåer, mått och priser får större fokus i relationen.

29 Serviceavtal Framgångsfaktorer SLA är ett tvåvägs-dokument Kunden tror ibland att SLA endast är till för att hålla leverantören ansvarig när något går fel. En framgångsrik leverans kräver ett delat ansvar för prestationen. Förstå att det inte räcker med att ta fram ett SLA-dokument För att lyckas krävs att båda parter förstår, förankrar, uppdaterar och kontinuerligt utvecklar dokumentet. Bygg in rätt incitament i SLAerna Om ett SLA ska fungera över tiden krävs det att båda parters mål och prioriteringar tas tillvara och kopplas till incitament och/eller påföljder. Balansera enkelhet och detaljinformation Ett SLA måste ha tillräcklig detaljnivå för att tydligt beskriva tjänsten och dess utförande samtidigt som det måste vara så enkelt som möjligt för att underlätta administration, kommunikation och att sprida förståelsen för tjänsterna.

30 Frågor och reflektioner?

31 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

32 Regionservice organisation HK HR-avdelning Ekonomiavdelning FM-avdelning Verksamhetsutvecklingavd Fastighetsutvecklingsavd Ledning Servicedirektör Kommunikationsavdelning Fastighetsdistrikt Affärsområden Projektledning Fastighetsdistrikt Universitetssjukhus GSF Skånetransport Skånetvätt Skåneteknik Enhet för lokalplanering Enhet för produktion/teknik Fastighetsdistrikt Akut- och närsjukvård

33

34 Kommunikationspolicy Kommunikation är grunden i ett ledningsansvar. Ledare på alla nivåer har ansvar för kommunikationen med medarbetarna och för att skapa ett kommunikativt arbetsklimat. Utdrag ur Region Skånes kommunikationspolicy

35 Kommunikation i linjen I Region Skåne använder vi linjekommunikation. Det innebär att informationen går i linjen via cheferna. Cheferna har ansvar för att säkra kommunikationen inom sin enhet/avdelning.

36 Varför linjekommunikation Region Skåne är en stor organisation och rutinerna för intern kommunikation måste vara uttalade och tydliga. Medarbetarna vill först och främst ha information från den egna chefen. Den närmaste chefen ses ofta som pålitlig och kan ge svaret på frågan: - Vad betyder detta för oss? Andra kanaler (intranät, personaltidning, och e-post) är inte lika viktiga, men fungerar som komplement.

37 Så här funkar det Förvaltningschef Affärsområdeschef Områdeschef Enhetschef Medarbetare

38 Regionservice och GSF Så här ska det fungera Chefer informerar sina medarbetare inom x antal dagar/timmar På följande sätt: Möten E-post Etc. Intranät detta läggs på intranätet E-post? detta skickas via e-post Nyhetsbrev? Finns det?

39 GSF - kundsida

40 GSF - intranät

41 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

42 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

43 Nuläge Prioriterade områden hösten 2010 Teamledarrollen Lokaler Övrigt

44 Gemensam servicefunktion Övergång från centralisering till att få ut full nytta av ett Shared Service initiativ Risk att organisationen stannar här och går miste om den totala nyttan av att införa ett SSC (standardisering, värdeökning, bättre kontroll, högre effektivitet, skalfördelar ökad servicegrad). Fungerande governancestruktur Uppföljning och mått/kpi Helhetssyn på processer end-to-end Fördelar Etablering Konsolidering Centraliserad organisation Ständig förbättring Re-engineering Tydliga tjänster och SLA Otydlighet kring tjänsteleveranser Otydliga roller och ansvar Back-office - mentalitet Uppbyggnad av skuggfunktioner Shared Service Center

45 Prioriterade områden under hösten 2010 Tydliga ledarskapet Informations- och utbildningsinsatser Gemensamma rutiner inom GSF Skapa arbetsplaster som präglas av kompetens och utveckling då gemensam servicefunktion skall bidra till kvalité utifrån Region Skånes övergripande processer

46 Nuläge Prioriterade områden hösten 2010 Teamledarrollen Lokaler Övrigt

47 Teamledarrollen Daglig ledning av det operativa arbetet Arbete i den dagliga driften Coacha teamet Jobbavstämning dvs korta regelbundna samtal kring det operativa arbetet med teamet Lyfta problemområden till enhetschef Viss operativ kundkontakt

48 Kompetens Intresse av att utveckla och leda andra människor Djup ämneskunskap

49 Rekryteringsprocess Kort avstämning med alla sökande Intervju med utvalda Test genom självskattning där personliga egenskaper tydliggörs genom samtal. Referenser Tillträdesdag 1 november

50 Intresseanmälan Ansökningstiden förlängs t o m Personligt brev och CV skall komplettera redan gjorda ansökningar Nytillkomna ansökningar skickas till Områdescheferna

51 Nuläge Prioriterade områden hösten 2010 Teamledarrollen Lokaler Övrigt

52 Nuläge lokaler Lokal inom sjukhusområdet i Malmö Ingen flytt under bokslutsperioden och lönekörningsdagar Flytt till KRST efter bokslutsprocess avseende processerna övrig ekonomi och leverantörsfakturor/ar Möte kring lokalfrågan i början på september

53 Nuläge Prioriterade områden hösten 2010 Teamledarrollen Lokaler Övrigt

54 Nuläge övrigt Bemanningsplanering lediga tjänsteunderlag Lokal samverkansgrupp håller på och formeras Projektet består till sommaren 2011 ekonomi- och rekryteringsprocess/er Sker förändring inom processen patientadministration unik information kring dessa förändringar skickas ut måndagen den 6 september.

55 Agenda Presentation av stab och chefer Vad innebär det att arbeta i en gemensam servicefunktion Pär Hedin Intern kommunikation Patrik Lundström Hur hanteras framtagen risk- och konsekvensanalys Nuläge Praktisk information

56 Praktisk information Informations- och utbildningsaktiviteter HR rutiner inom gemensam servicefunktion Flextid Patientservice

57 Informations- och utbildningsaktiviteter Processbeskrivning inom ekonomiområdet Logica - utbildning inom ekonomiområdet Ekonomi policy/regelverk Sekretesslagstifning Patientregelverk HR-policy/regelverk Bemötande och förhållningssätt Serviceutbildning (Gemensamt mål Regionservice) Utbildning - tidredovisningsmodul Helpdeskutbildning Utsedda i helpdeskslingan

58 Informations- och utbildningsaktiviteter Aula information Nuläge per oktober Aula information Nuläge den 1 december Gemensamt arbetssätt Deltagande i ESF-kurser

59 Informations- och utbildningsaktiviteter Processbeskrivning Ekonomi* 13 september Lilla Aulan vid Medicinskt forskningscentrum (MFC) SUS Malmö 15 september Föreläsningssal 1, Kioskgatan USIL 21 september Lilla sessionssalen i Kristianstad Processbeskrivningar Patient inkl kundreskontra 15 september Föreläsningssal 1, Kioskgatan USIL * Kundfakturor, Internfakturor, Leverantörsfakturor, Anläggningsredovisning, Kassa och Bank, Administration av användare, behörigheter och ekonomikoder

60 Praktisk information Informations- och utbildningsaktiviteter HR rutiner inom gemensam servicefunktion Flextid

61 HR-rutiner GSF Löneadministratör Jessica Lindstrand Personalredogörare Bodil Bokander Sjukanmälan sker i första hand till närmsta chef per telefon. Sjukförsäkran skickas ut av personalredogörare. Ledigheter/reseräkning beviljas av närmsta chef se blankett på PAwebben

62 HR-rutiner GSF Resor i tjänsten - Färdtidsersättning För restid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden utgår i stället för lön sk färdtidsersättning. Beloppen och närmare regler framgår av AB 07 (AB05). Färdtidsersättning kan endast utgå vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten, men utgår dock ej vid utlandsförrättning

63 HR-rutiner GSF Lönerevision 2010 avlämnade förvaltning hanterar detta Lönerevision 2011 Lönekartläggningen håller på att tas fram utifrån de geografiska skillnaderna som ev. kan finnas Medarbetarenkäten Springlife deltar ej GSF i

64 HR-rutiner GSF Lokal samverkansgrupp håller på och formeras Ledningsgrupp och utökad ledningsgrupp varje måndag Nya namn Löneservice, Patientservice, ekonomiservice, HR service

65 Praktisk information Information- och utbildningsaktiviteter HR rutiner inom gemensam servicefunktion Flextid

66 Flextid Syfte Syftet med flextid är att medarbetaren ska kunna påverka sin arbetstid dagligen om verksamheten tillåter.

67 Flextid Normaltid Ordinarie arbetstid då flextid inte tillämpas (schema) Flextid Tid mellan bestämda klockslag då medarbetaren kan fullgöra ordinarie arbetstid

68 Flextid Avstämningsperiod Den tidsrymd efter vilken fullgjord arbetstid ska stämmas av mot ordinarie arbetstid Två ggr/år höst och vår Flextidssaldo Det plus- eller minussaldo av ordinarie arbetstid som medarbetaren har vid avstämningsperiodens slut

69 Flextid Avstämning av saldo Vid avstämning max +25 timmar och minst -20 timmar Övertid För beordrad arbetstid som ligger utanför ordinarie arbetstid, d v s normaltiden, gäller AB, Allmänna Bestämmelser

70 Flextid Registrering ska göras när arbetet börjar och slutar. Lunchrast 30 min dras automatiskt varje dag. Vid längre rast sker registrering ut/in. Flexledighet kan beviljas hela dagar om flexsaldot och verksamheten tillåter.

71 Varmt välkommen 23 september 2010 i Malmö TILL ALLA MEDARBETARE inom affärsområde Gemensam Servicefunktion VARMT VÄLKOMMEN till Regionservice Varmt Välkommen dag för det nya affärsområdet Gemensam Servicefunktion. Dagen kommer att innehålla mingel, lunch och information under trivsamma former och vi hoppas även kunna bjuda på ett och annat skratt denna eftermiddag. Dagens syfte är som namnet Varmt Välkommen! OBS! ev specialkost meddelas senast den 15 september till Susann Lidholm, Plats: Glasklart, Dockplatsen i Malmö Datum: 23 september Tid: ca 16:00 Ännu en gång VARMT VÄLKOMMEN!

72 Gemensam servicefunktion Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den A Lincoln

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll... 3 1.1 Beställare...3 1.2 Begrepp...3 1.3 Tjänsteutbud...4 1.4 Avgiftsinformation...4 1.5 Utlämnande

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter Moderator: Leif Lind, ESV Regeringen om Statens servicecenter Oskar Thorslund, Regeringskansliet, Finansdepartementet Statens servicecenter nuläge

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

~ i Östergötland 7.<{ dfi LOKALT KOLLEKTIVAVTAL OM FLEXIBEL ARBETSTID FÖR LÄKARE. Parter: Landstinget i Östergötland - Östergötlands Läkarförening

~ i Östergötland 7.<{ dfi LOKALT KOLLEKTIVAVTAL OM FLEXIBEL ARBETSTID FÖR LÄKARE. Parter: Landstinget i Östergötland - Östergötlands Läkarförening ~~ ~ i Östergötland FÖRHANDLINGS PROTOKOLL 2004-11-12 2004-11-29 LiÖ 2004-43 LOKALT KOLLEKTIVAVTAL OM FLEXIBEL ARBETSTID FÖR LÄKARE Parter: Landstinget i Östergötland - Östergötlands Läkarförening Närvarande:

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice Ledning Göran Elsmén Bitr. servicedirektör 046-15 34 28 070-512 15 74 goran.elsmen@skane.se. Datum 2010-01-20 1 (9) Fastighets- och servicenämnden Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06 Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06 2014-10-01 Metoder Hur har cheferna det? Enkät Klusteranalys Hur presterar organisationen? - Verksamhetsstudie

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Projektägare: Sambruk Intresseförening för verksamhetsutveckling och e-förvaltning 74 kommuner (ca 3,9 miljoner innevånare) 2 regionförbund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Enkät - Lönerelaterade bastjänster

Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkätundersökning för att sammanställa förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster hos de myndigheter som i dag inte är kunder

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer