Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015"

Transkript

1 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den 9 juni 2015

2 Bredband till villa Slutrapport från Villagruppen

3 Tre viktiga slutsatser om bredband till villa Stora regionala och kommunala skillnader Kommunernas hantering av bredbandsfrågor har avgörande betydelse Tidigare identifierade utmaningar kvarstår Villahushållens efterfrågan viktig drivkraft för bredbandsutbyggnad Behov av tydlig information till villahushåll som stöd vid val av bredbandsanslutning Risk att vissa villor och områden hamnar utanför fiberutbyggnaden Viktigt att följa utvecklingen och förutsättningarna för kommersiell utbyggnad i dessa områden

4 Kommunernas betydelse för bredbandsutbyggnad Tidigare identifierade utmaningar kvarstår, stora skillnader mellan kommuner Främja kommunalt engagemang och förståelse för nytta Villagruppen rekommenderar att Regeringen inför finansiellt stöd till kommunala bredbandskoordinatorer Regionala bredbandskoordinatorer ger kommuner praktiskt stöd i att genomföra kommunala bredbandsstrategier Uppföljning, riktlinjer och vägledning Villagruppen föreslår att SKL ser över och verkar för ökad spridning av SKLs förslag till markavtal Boverket följer upp och vid behov ser över riktlinjerna Elektroniska kommunikationer i planeringen. Villagruppen rekommenderar även att berörda organisationer får i uppdrag att analysera kommunernas hantering av bredbandsfrågor

5 Konsumenternas efterfrågan Upplevd nytta i förhållande till pris avgör villaägares val Stora variationer i pris och prismodeller Oskäliga avtalsvillkor förekommer Viktigt att synliggöra behovet av bredband för framtidens användning Villagruppens föreslår att Marknadsaktörer, offentliga organisationer och intresseföreningar använder och sprider Villagruppens informationsmaterial om bredband till villa. Konsumentverket undersöker förutsättningarna för en branschöverenskommelse om avtalsvillkor vid bredbandsanslutning.

6 Vissa villor och områden riskerar att hamna utanför fiberutbyggnaden Villagruppens rekommendation Fördjupad analys av olika segment av villamarknaden och dess förutsättningar för kommersiell utbyggnad. Fortsatt arbete PTS planerar att i bredbandskartläggningen för 2015 genomföra en fördjupad analys av villamarknaden med fastighetsdata.

7 Inga digitala tjänster utan bredband! Slutrapport från AG samordnad efterfrågan

8 Inga digitala tjänster utan bredband Nyttofokus ökar intresset för bredbandssamordning Geografisk samordning bör intensifieras

9 Nyttan är mer än pengar Insatskostnad (kr/t)*t Nytta, vinster & kostnader <10 km 20 km 40 km 60 km Milersättning (kr/km)*km Restidskostnad (kr/t)*t Nytta & vinster i näringslivet Utvecklingskostnad Nytta & vinster i fjärravläsning Nytta & vinster i e- hemtjänst Tid

10 Staten kompletterar regional samordning Uppgifter för en regional bredbandskoordinator: Behovskartläggning och bristanalys Dialog och samverkan Påtala robusthetsaspekter Samordna finansieringskällor Påvisa nyttan

11 Strategiskt stödja upphandling

12 Arbetsgruppens förslag Arbetsgruppen föreslår att Krav ställs på politiskt förankrad strategi samt samverkansplattform för funktionen regional bredbandskoordinering En regional bredbandskoordinator utför vissa viktiga uppgifter vilka konkretiserats i rapporten (kap. 2) Ny funktion tas fram i Bredbandskartan som visar om en kommun har en bredbandskoordinator Analys genomförs av möjligheter till samordning och samförläggning med a) statens bredbandsinfrastruktur och b) statliga vägar Välfärdsteknologisnurran vidareutvecklas Informationsinsatser genomförs mot företag och myndigheter i samband med översynen av anskaffningsvägledningen Ett Välfärdsforum inrättas Ett projekt initieras för stöd i upphandling/tjänstekoncessioner av infrastruktur för bredband Arbetsgruppen rekommenderar att Aktivt, förankrat bredbandsbeslut fattas (kap. 3) En lokal bredbandskoordinator utför vissa viktiga uppgifter vilka konkretiseras i rapporten (kap. 2) Översynen av bredbandsstrategin med avseende på digitala tjänster inbegriper en diskussion om kvalitetsparametrar Regionala informationsinsatser till medborgare om användning av digitala tjänster även innefattar behov av och nytta med bredbandsinfrastruktur Riktas mot Näringsdepartementet (uppdrag) samt regionala offentliga aktörer (genomförande) Näringsdepartementet (uppdrag) samt regionala offentliga aktörer (genomförande) Post- och telestyrelsen Utredningen Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur samt regeringen (tilläggsdirektiv (b)) Myndigheten för delaktighet Post- och telestyrelsen IT&Telekomföretagen med stöd från regeringen (initiativ till införande har redan tagits) Upphandlingsstödet, Sveriges Kommuner och Landsting samt IT&Telekomföretagen Kommuner Kommuner Mottagare är Näringsdepartementet Näringsdepartementet (uppdrag) samt Bredbandsforums kansli och/eller PTS (genomförande)

13 Översikt forumets verksamhet

14 Bredbandsforum 2015 April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars Förslag ny AG Förberedelser Ny AG Ta fram förslag ny AG Förberedelser BYANÄT Kansliets löpande verksamhet Bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat (kansliet) Översyn av BREDBANDSSTRATEGI (Näringsdepartementet) MANDAT BBF 2016 (Näringsdepartementet) # 16 STYRGRUPP # 17 # 18

15 Arbetsgrupp oktober 2015 Tre förslag för ställningstagande och inriktningsbeslut

16 Genomförandegruppen Praktisk tillämpning av BBF:s förslag Stöd i utbyggnadsprocessen

17 Praktikfallsgruppen Klargöra centrala bredbandsbegrepp Få bort faktorer som hämmar utvecklingen av digitala tjänster

18 Interaktionsgruppen Skärskåda och förbättra processer Främja samverkan för smidigare utbyggnad +

19 Ny arbetsgrupp oktober 2015 styrgruppens ställningstagande Interaktionsgruppen Genomförandegruppen Praktikfallsgruppen

20 Förslagsuppföljning Status förslag juni 2015

21 Status för arbetsgruppernas förslag juni Regioner och kommuner: Beslut om regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat 2. Markåtkomst: Utredningar pågår 3. Byanät och stöd: Kommissionens godkännande och nationell marknadsanalys för landsbygdsprogrammet Robusthet: Vägledningar och förläggningscertifikat På gång Inte genomförda Genomförda 5. Mobilt bredband: Översyn av bredbandsstrategin 6. Nytta och efterfrågan: Nytt område i Samordnad efterfrågan och Villa

22 1. Regioner och kommuner Ansvar, planering och samordning Regeringen beslutade den 28 maj att inrätta funktionen regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat. Återstår förslag om förtydligat ansvar, kommunala bredbandskoordinatorer, planering och uppföljning. Nya förslag AG Villa föreslår att Boverket får i uppdrag att följa upp och vid behov se över riktlinjerna om Elektroniska kommunikationer i planeringen enligt PBL (jmf även tre tidigare förslag) AG Samordnad efterfrågan föreslår en ny funktion i PTS bredbandskarta som visar kommuner som har bredbandskoordinator. AG Samordnad efterfrågan lämnar förslag om innehåll i uppdraget till regionala bredbandskoordinatorer.

23 2. Markåtkomst och statens roll tillträde till mark och användning av befintlig infrastruktur Implementering av utbyggnadsdirektivet pågår. Stomnätsutredningen förlängd till 11 januari Tidigare identifierade utmaningar kvarstår och påtalas igen i AG Villa och AG Samordnad efterfrågan. Nya förslag AG Villa föreslår att SKL ser över och ökar spridningen av SKL:s markavtal. AG Samordnad efterfrågan föreslår att utredning av vinsterna med samförläggning inkluderas i Stomnätsutredningen.

24 3. Byanät, stöd och strategi utmaningar för bredband i hela landet Byanätsforum har ca 200 medlemmar Ny programperiod för landsbygds- och regionalfondsprogrammen. Kommissionen godkände satsningar inom Landsbygdsprogrammet den 26 maj. Jordbruksverket har publicerat en marknadsanalys för landsbygdsprogrammet. Förslag om enhetliga stödregler och helpdesk återstår

25 4. Robusta nät standardisering och dokumentation PTS har tillsammans med branschen inlett arbete för att ta fram vägledning för anläggning av fibernät och förläggningscertifikat. Nya förslag AG Samordnad efterfrågan föreslår åtgärder för att kommunicera PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation. För närvarande pågår uppdatering av vägledningen. AG Samordnad efterfrågan föreslår projekt för att stödja kommuner och andra offentliga aktörer i upphandling av robusta elektroniska kommunikationer.

26 5. Mobilt bredband i hela landet Regionala dialogmöten om mobiltäckning har genomförts. Pågående arbete med samhällsmaster och 700 MHz-bandet. Målsättning för mobilt bredband diskuteras i samband med översynen av Bredbandsstrategi för Sverige. Mobilt bredband ingår i Bredbandskoordinatorernas uppdrag. 3 1 Genomförda På gång

27 6. Nytta och efterfrågan Arbetsgrupp Samordnad efterfrågan har arbetat med frågor om nytta med bredband. Arbetsgruppen föreslår att På gång Inte genomförda Genomförda IT&Telekomföretagen inrättar ett Välfärdsforum Myndigheten för delaktighet vidareutvecklar Välfärdsteknologisnurran Arbetsgrupp Villa har undersökt villahushållens efterfrågan på fiberanslutning. Villagruppen föreslår att Marknadsaktörer, offentliga organisationer och intresseföreningar använder och sprider Villagruppens informationsmaterial om bredband till villa.

28 Bredbandsstrategi för Sverige - Information från Näringsdepartementet om översynen

29 Åtgärder för Byanät - Lägesrapportering upprättande av organisation för byanät

30 Avslutat Kartläggning Djupsstudier Lansering Webbsida Pågående Nyhetsbrev Handbok Intressentmöten Medlemsvärv Planerat Konferens Försäkring Enkät Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

31 Bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat - Information från Näringsdepartementet

32 Bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat - Kansliets inledande reflektioner

33 Möjligheter och utmaningar för Bredbandskoordinatorerna Att bidra till ökade förutsättningar för investeringar och utbyggnad av bredband Att minska glappet mellan nationell och kommunal och lokal nivå Att stärka konkurrensen regionalt och kommunalt Att vara konkreta så att arbetet får faktiskt genomslag Att komma in i befintliga processer så att arbetet faktiskt får genomslag Att bidra till lärande inom och mellan län Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

34 Vad bidrar för det nationella sekretariatet med Stöd och nätverk för koordinatorerna (lärande genom nätverk och utbildning, goda exempel och jämförelser) Att det nationella perspektivet beaktas genom kunskap och kontakter med nationella aktörer Att förståelsen för regionala och kommunala förutsättningar och perspektiv ökar hos nationella aktörer Uppföljning av arbetet Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

35 Regionala bredbandskoordinatorer Ett sätt att främja bredbandsutbyggnad i 290 kommuner Nationella aktörer Bredbandsforum Marknadsaktörer Myndigheter Regionala bredbandskoordinatorer samordnar kommuner och andra aktörer stöttar och främjar regional bredbandsutbyggnad har kunskap om regionala förutsättningar Syfte med Nationellt sekretariat Skapa nätverk och främja regional samverkan Sprida kunskap, goda exempel och utbilda Följa upp koordinatorernas verksamhet Kommuner och andra aktörer Kommuner och andra aktörer Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

36 Verksamhetsberättelse 2014 Nils Hertzberg, Bredbandsforums kansli

37 SYFTE Stärka dialog och samverkan samverkan Förbättra förutsättningar förutsättningar utbyggnad för utbyggnad Öka kunskap och medvetenhet Öka kunskap om och bredbands medvetenhet betydelse om bredbands betydelse VERKSAMHET Ta fram konstruktiva förslag Ta fram konstruktiva förslag Följa upp förslagen Följa upp förslagen Kommunicera om Kommunicera om bredband bredbandets betydelse betydelse Utveckla verksamheten Utveckla verksamheten Stöd Byanäten Ge stöd till byanäten KOSTNADER Styrgrupp Styrgrupp Arbetsgrupper Arbetsgrupper Kommunikation Kommunikation Stöd till Byanät Ge stöd till byanäten Övrigt främjande Övrigt Styrning främjande och utveckling Styrning och utveckling Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

38 Översikt verksamhet MOBIL ROBUSTHET (II) MANDAT VILLA SAMORDNAD EFTERFRÅGAN BYANÄT UTVÄRDERING STYRGRUPP Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

39 Ta fram förslag och följa upp dem 13 nya förslag har lagts fram Hög grad av genomförande Mobilgruppen Robusthetsgruppen (II) Mandatgruppen 26 (14) 19 (22) 7 (5) Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

40 Kommunicera om bredbandets betydelse Hemsida Twitter Deltagande vid 29 externa evenemang varav 17 som talare utöver AG Bredbandsforums nyhetsbrev med ca 800 prenumeranter i början på 2015 Bredbandskartan Forumets kommunikationsinsatser har sammantaget bidragit till att öka konskapen om bredbandsstrategin samt om forumets verksamhet och resultat. Insatserna har även bidragit till att öka insynen i forumet och göra verksamheten transparent. Vi bedömer därför att Bredbandsforum har haft en viktig kunskapsutvecklande funktion på nationell nivå. Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

41 Utveckla verksamheten Behålla och utveckla ett kompetent och engagerat kansli Löpande styrning, uppföljning och utveckling Kompetensutveckling Utvärdering av statskontoret Rekrytering Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

42 Ge stöd till byanäten Kartläggning Djupsstudier Lansering av Webbsida Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

43 Övriga frågor

44 Kommande möten

45 Kommande möte i Bredbandsforums styrgrupp # 17 Tisdagen den 1 oktober 2015 kl Styrgruppsmöte # 16 9 juni 2015

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde per oktober 205 Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 1 oktober 2015

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 1 oktober 2015 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt forumets verksamhet Samverkan på tre nivåer Nationellt Regering Myndigheter Nationella operatörer Intresseorganisationer Regionalt Länsstyrelser Regioner

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt verksamhet Vägledande politiska målsättningar - Bredbandsstrategin och Digitala agendan Många olika aktörer och lösningar i bredbandsutbyggnaden Staten

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 11 mars 2015

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 11 mars 2015 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den Översikt Bredbandsforums verksamhet Bredbandsforum 2015 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SAMORDNAD EFTERFRÅGAN VILLA Förslag NY AG (Bubblare)

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 18 februari 2016

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 18 februari 2016 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt verksamhet Tre samverkansuppdrag Nationellt Regering Myndigheter Nationella operatörer Intresseorganisationer Regionalt Länsstyrelser Regioner Kommuner

Läs mer

Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013

Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013 Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013 Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 29 mars 2017

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 29 mars 2017 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den 29 mars 2017 Bredbandsstrategin Presentation och diskussion Helena Bäckström, Näringsdepartementet Sverige helt uppkopplat 2025 Näringsdepartementet Tillsammans når

Läs mer

Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum

Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum Datum: 2017-05-09 Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum Förslag till ny process Målsättningen med detta förslag till process för uppföljning, prioritering och genomförande

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Utveckling vad gäller prioriterade och nya förslag juni oktober 2014 nr Förslag Ny status Kommentar 40 Uppdrag till PTS att ta samlat grepp om inomhustäckning

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen har beslutat att under perioden 2015-2020 avsätta medel för en funktion som regional bredbandskoordinator i alla län.

Läs mer

Verksamhetsplan För Bredbandsforums kansli

Verksamhetsplan För Bredbandsforums kansli Verksamhetsplan 2017 För Bredbandsforums kansli Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Diarienummer Dnr 17-xxxx

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016 Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016 Sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Nytta (AG III) Sep Lösningar (AG IV) Dec 2011

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Nytta (AG III) Sep Lösningar (AG IV) Dec 2011 Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Grönt Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 23 oktober 2014

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 23 oktober 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den Mandatgruppen så här är ökad bredbandssamverkan möjlig Mandatgruppen Kärnan i uppdraget Att diskutera förhållandet, resursfördelning och ansvar för bredbandsutbyggnad

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011 Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Status till grönt under perioden Grönt Gult Rött Åtgärder har

Läs mer

Bredbandsforum verksamhet 2015

Bredbandsforum verksamhet 2015 Bredbandsforum verksamhet 2015 Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Bredbandsforum verksamhet 2015 Diarienummer:

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Utveckling vad gäller prioriterade och nya förslag februari juni 2014 nr Förslag Ny status Kommentar 22 Stimulera samförläggning genom samordningsersättning

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020 Datum: 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020 Nystartsgruppen har valt att fokusera på sju utmaningsområden. Vissa av dessa utmaningar har identifierats av tidigare arbetsgrupper

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 19 juni 2018

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 19 juni 2018 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den 19 juni 2018 Agenda Agenda 1. Ordföranden hälsar välkommen 2. Slutredovisning förstudie Robusthet och förslag till ny arbetsgrupp Robust infrastruktur för samhällstjänster

Läs mer

Styrgruppens möte den 20 februari 2018

Styrgruppens möte den 20 februari 2018 Styrgruppens möte den Agenda Styrgruppens möte den Agenda 1. Statsrådet Peter Eriksson hälsar välkommen Runda runt bordet 2. Slutredovisning arbetsgrupp landsbygd 3. Statusredovisning arbetsgrupp kommun

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 11 oktober 2017

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 11 oktober 2017 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den Agenda Agenda 1. Ordföranden hälsar välkommen 2. Behandling av tidigare lagda förslag 3. Förslag till arbetsgrupp för bättre samverkan och effektivare processer på

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 13 juni 2017

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 13 juni 2017 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den Agenda Agenda 1. Statsrådet hälsar välkommen (inkl. runda runt bordet) 2. Slutredovisning Nystartsgruppen 3. Beslut om direktiv och ordförande för ny arbetsgrupp med

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Slutrapport från Bredbandsforums Nystartsgrupp Sverige har höga ambitioner på bredbandsområdet. Regeringens nya bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat

Läs mer

Praktikfallsgruppen. Slutrapport

Praktikfallsgruppen. Slutrapport Praktikfallsgruppen Slutrapport Omsorg genom bredband -digitalisering i praktiken Förstudie gällande konkreta användningsfall i kommunal omsorg larmfunktion med tal kamera för nattillsyn på distans videokonferensmöjlighet

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015 Datum: 2014-04-24 Kristina Lindbom, Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015 Deltagare Mattias Grafström Björn Bodin Camilla Jönsson Cecilia Norlander

Läs mer

Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar

Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från Bredbandsutredningen & Mobilt bredbandsrapporten Presentation för Bredbandssamverkan Västra Götaland Bredbandsutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Datum: 2014-01-29 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Deltagare Mattias Grafström Björn Bodin Camilla

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer

Den regionala agendan antagen i RS 3 november

Den regionala agendan antagen i RS 3 november Den regionala agendan antagen i RS 3 november http://www.vgregion.se/sv/vastra- Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur/Digitalage nda/ En första förstudie tar vi till politiken inom

Läs mer

Bredbandsforum verksamhet 2016

Bredbandsforum verksamhet 2016 Bredbandsforum verksamhet 2016 Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Bredbandsforum verksamhet 2016 Diarienummer:

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september 2011 Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli 3. Slutrapportering Arbetsgrupp III - Nyttan med bredband Patrik Sandgren Bredbandsforums

Läs mer

Bredband Region Kronoberg Höstforum. Lena Carlborg, Bredbandsskoordinator 15 december 2017

Bredband Region Kronoberg Höstforum. Lena Carlborg, Bredbandsskoordinator 15 december 2017 Bredband Region Kronoberg Höstforum Lena Carlborg, Bredbandsskoordinator 15 december 2017 Region Kronoberg har ett bredbandssamordningsuppdrag Regeringsbeslut 2015 att införa Regionala Bredbandskoordinatorer,

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi

Läs mer

Inga digitala tjänster utan bredband!

Inga digitala tjänster utan bredband! Inga digitala tjänster utan bredband! Bredbandsforums arbetsgrupp Samordnad efterfrågan för framtidssäkert bredband Maj 2015 1 Sammanfattning Att använda digitaliseringens möjligheter är själva syftet

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi!

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! I DETTA NYHETSBREV Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! Peter Eriksson har ordet Nya mål för hela Sverige Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna Kommunernas roll

Läs mer

Kommungruppen, möte 1

Kommungruppen, möte 1 Kommungruppen, möte 1 18 oktober 2017 Ordförande Gunilla Glasare, SKL Välkomna till det första mötet med Kommungruppen Arbetsgruppen för bättre samverkan och effektivare processer på kommunal nivå Mål

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum

Regeringens Bredbandsforum Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den Framtidssäker kommunikation - Lösningar för robust bredband Bredbandsforums Robusthetsgrupp 1 Robusthetsgruppens uppdrag Att hantera identifierade utmaningar

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är

Läs mer

Plan för bredbandsutbyggnaden

Plan för bredbandsutbyggnaden Plan för bredbandsutbyggnaden i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:104 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades

Läs mer

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen Årsmötets beslut 2015 Årsmötet 2015 beslutade om att föreningen tillsätter en central resurs för att

Läs mer

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Ärende 13 1 (5) Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Denna handlingsplan avser Södertälje kommuns planerade åtgärder för att uppfylla den av kommunen beslutade bredbandsstrategin (KS 16/398). Syftet

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Mandatgruppen. Möte I Stockholm,

Mandatgruppen. Möte I Stockholm, Mandatgruppen Möte I Stockholm, 2014 04 02 Mötesagenda 1. Öppnande av mötet / Välkomna! + Gruppfotografering 2. Bordet runt (Presentation) 3. Näringsdepartementets intresse för Bredbandsforums Mandatgrupp

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Patrik Sandgren Stockholm 2011 05 31 2010-11-25 ARBETSMATERIAL Leverans och resultat Leverans Traditionell slutrapport av enkelt

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Grönt Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.

Läs mer

Infrastruktur för digitalisering. 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS

Infrastruktur för digitalisering. 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS Infrastruktur för digitalisering 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS Välkomna till det första mötet med Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering Mål för dagens möte Att jag

Läs mer

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Mars 2017 Sammanfattning Den ökande digitaliseringen av samhället innebär

Läs mer

Bredbandsstrategi Burlövs kommun

Bredbandsstrategi Burlövs kommun 1/5 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:9 DIARIENUMMER KS/2018:459-005 Bredbandsstrategi 2018 2022 Burlövs kommun Strategisk inriktning för bredbandsutbyggnaden i Burlövs kommun Burlöv är en kommun i stark tillväxt

Läs mer

Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte

Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte 18 oktober 2017, Stockholm Deltagare; Gunilla Glasare (ordförande) SKL Anders Fredriksson Knivsta kommun Eric Åkerlund Västra Götalandsregionen Ingemar

Läs mer

Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator

Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna 2016-10-27 Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator Vad är en regional bredbandskoordinator? Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att avsätta medel för regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014.

Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014. Datum: 2014-08-15 Stina Levin, Bredbandsforums kansli Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014. tagare Organisation Deltagare

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredbandspolicy för Danderyds kommun

Bredbandspolicy för Danderyds kommun Policy 1 (8) Bredbandspolicy för Danderyds kommun Författad av: Plan- och exploatering Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Giltighetstid: Version: 1.0 Policy 2 (8) Innehållsförteckning Vad är

Läs mer

Bredbandsstrategi för Alingsås kommun

Bredbandsstrategi för Alingsås kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12:e december 2018, 227 Inledning Alingsås kommun växer och räknar med fortsatt befolkningsökning de närmsta tio åren. Detta skapar utmaningar inom flera områden som miljö,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet!

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! I DETTA NYHETSBREV: Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! Åsa Odell har ordet Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp Från styrgruppsmötet En miljard till bredband Kanalisation för bättre bredband IT

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-02-18 Dnr: 15-928 1(16) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Inledning Bakgrund Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, arbetsgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Bordet runt, presentation 3. Fastställande av dagordning 4. Bakgrund och Uppdraget SBBF och AG1 5.

Läs mer

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP)

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-19 Dnr: 13-6142 1(9) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013 Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II Stockholm, 11:e Februari 2013 Agenda 1. Öppnande av möte 2. Syftet med dagens möte och rekapitulering av förra mötet 3. Återrapportering från styrgruppsmöte inkl. frågan

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet IT-politik Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden (dnr N2014/1927/ITP) Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig i huvudsak positiv

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Info från TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Info från TRF 2019-03-21 Info från TRF 1. Handlingsprogram Landsbygds- och skärgårdsstrategin 2. Skärgårdsmedel 3. Bredband 4. Regionala Serviceprogrammet 5. Kartläggning företagande 2019-05-15 1. Handlingsprogram Uppdrag

Läs mer

Svar på remiss av betänkande, Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser(sou 2015:99)

Svar på remiss av betänkande, Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser(sou 2015:99) Beslut Datum Vår referens 2017-02-24 Dnr: 16-10335 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: M2015/04128/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se E-post: bredbandsforum@pts.se Bredbandsforums verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016

Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-23 Dnr: 17-1548 1(30) Karin Fransén, SA1, karin.fransen@pts.se Emma Gunnesson, KK1 Rita Hammarstedt, NS2 Kristina Lindbom, Bredbandsforum Resultat från undersökning

Läs mer