Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 13 juni 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 13 juni 2017"

Transkript

1 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den

2 Agenda

3 Agenda 1. Statsrådet hälsar välkommen (inkl. runda runt bordet) 2. Slutredovisning Nystartsgruppen 3. Beslut om direktiv och ordförande för ny arbetsgrupp med landsbygdsfokus 4. Fika 5. Förslag om arbetsgrupp med kommunfokus 6. Ny process för uppföljning, prioritering och genomförande av förslag 7. Kansliets verksamhet 8. Övriga frågor 9. Kommande möten 10. Mötet avslutas

4 Slutredovisning av Nystartsgruppen Catarina Wretman, PTS

5 Bemanning i arbetsgruppen Region Sörmland PTS Falköpings kommun IT&Telekomföretagen Comhem Telia IP Only SKL IBM Ericsson Svenska Stadsnätsföreningen

6 Prioriterade områden där det finns faktorer som hämmar bredbandstillgången Landsbygd Långa avstånd och därigenom höga kostnader. Kommunala processer Ineffektiva processer och avsaknad av transparens på lokal nivå. Kommunalt engagemang Samverkan Information och kommunikation Robusthet Digitalisering Brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer. Aktörer som inte samverkar och koordinerar sina aktiviteter. Bristen på information och kommunikation. Bristande robusthet och driftsäkerhet. Att digitalisering inte prioriteras.

7 Färdplan med tre typer av insatser Arbetsgrupp Projektifierat gemensamt arbete ledda av representant från styrgruppen med bred sammansättning Dialoggrupper Mindre temporära ad-hoc konstellationer för samarbete runt specifika frågor Enskilda aktiviteter Engångsinsatser för att ta om hand mindre avgränsade uppgifter

8 Arbetsgrupper 1. En landsbygdsgrupp med fokus på att ta fram en strategi för landsbygden 2. En kommungrupp med fokus på både engagemang och processer 3. En samverkansgrupp inom fem strategiska områden 4. En robusthetsgrupp med fokus på kraven i framtidens nät och tjänster 5. En digitaliseringsgrupp med fokus på regionala och lokala strategier Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband Utbyggnad i kommersiellt svagare områden. Rollfördelning i bredbandsarbetet mellan kommuner och regioner Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden Åtgärder för att stärka robustheten i näten på alla nivåer

9 Dialoggrupper 1. Kommunikatörsnätverk 2. Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn 3. Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd 4. Dialoggrupp med fokus på information till kommuner 5. Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden 6. Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur 7. Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster

10 Tänkbara enskilda aktiviteter (1 av 2) Ändringar av regleringsbrev för myndigheter som påverkar bredbandsbyggnationen i syfte att skapa ett tydligt samstämmigt uppdrag att bidra till bredbandsstrategins måluppfyllelse. Ändringar av uppdrag för statliga aktörer som innehar fiber så att det tydliggörs att dessa ska bidra till bredbandsstrategins måluppfyllelse genom engagemang på svart fiber- och kanalisationsnivå. Spridning av en standardiserad fiberföreningsdeklaration Handledning om hur aktörer ska arbeta med Utbyggnadslagen Inventering av informationsmaterial om bredband Upplysning om behovet att uppdatera kommunala bredbandsstrategier och tydliggörande av de kommunala bredbandskoordinatorernas uppdrag Studie av hur bredbandskoordinatorernas mandat skulle kunna stärkas Workshop om hur näten hänger ihop och diskussion om vem som kan ta ansvar för helheten.

11 Tänkbara enskilda aktiviteter (2 av 2) Uppdatering och spridning av SKLs markavtal Utredning av anmälningsplikt för byanät Workshop för att lista kommuners och marknadsaktörers uppfattning om vad som påverkar investeringar av bredband. Inspel utifrån ett bredbandsperspektiv till regeringens pågående översyn av befintlig lagstiftning som motverkar digitalisering. Synliggörande och intensifierat arbetet för att säkerställa elleveranser till bredbandsinfrastrukturen Informationsinsatser för att sprida konceptet Robust fiber, upplysa om krav på nätägare i lag och föreskrifter samt vikten av kvalitet (även på landsbygden)

12 Mars Juni Sep Dec Mars Juni Sep Dec Mars Juni Sep Dec Arbetsgrupper Landsbygd Digitalisering Kommun Robusthet Dialoggrupper Samverkan Kommunikatörsnätverk Information till kommuner Framtida bredbandsstöd Myndigheter om gemensamt bredbandsuppdrag Omvärldsbevakning och teknisk framsyn Aktörer med fiber och offentligt ägande Upphandlingsråd Enskilda aktiviteter Information om utbyggnadslagen, förändringar av regleringsbrev, uppdatering av SKLs markavtal, etc.

13 Slutrapportens upplägg Rapport uppdelad i flera delar Missiv Färdplan En delrapport per utmaningsområde

14 Framtida arbete Uppföljning och planering av förslag Arbete påbörjat

15 Presentation av Landsbygdsgrupp Beslut om direktiv och ordförande Patrik Sandgren, Bredbandsforums kansli

16 Utgångspunkt Målen i bredbandsstrategin är ambitiösa Utbyggnaden på landsbygden är en utmaning Marknadssituationen har förändrats Olika modeller för utbyggnad regionalt och lokalt Behövs svar på hur byggnationen kan underlättas

17 Förslag på mål för gruppen Målet med arbetsgruppen är att med utgångspunkt i regeringens bredbandsmål lämna förslag på hur en vägledning för landsbygdens bredbandsutbyggnad skulle kunna se ut.

18 Förslag på fokusområden Fokus 1 Vita områden Geografisk analys Teknikval Kostnader Byanät Top down / Bottom up Fokus 2 Offentliga aktörer Komplett. insatser Roller vid utbyggnad Koordinatorer Strategier Samverkansavtal Fokus 3 Slutanvändare Betalningsvilja Användning Mobilt bredband Anslutningsgrad Efteranslutningar

19 Förslag på genomförande Förslag på ordförande: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen Förslag på genomförandeperiod: Juni 2017 styrgruppens första möte 2018 Förslag på direktiv: Utsänt till styrgruppen inför mötet

20 Förslag till beslut Styrgruppen ger Mikael Ek i uppdrag att leda en arbetsgrupp med landsbygdsfokus enligt föreslaget direktiv och genomförandeperiod. Styrgruppsmöte # mars 2017

21 Fikapaus

22 Kommungrupp Initiala tankar från kansliet Patrik Sandgren, Bredbandsforums kansli

23 2 utmaningsområden -> 1 arbetsgrupp Kommunalt engagemang Kommunala processer Kommungruppen en arbetsgrupp för ökad transparens och engagemang i bredbandsutbyggnad lokalt

24 Utmaningen lokala förutsättningar för utbyggnad av bredband Kommunerna nyckelaktörer och behöver engagera sig i frågan Engagemanget viktigt då kommunen berörs i flera av sina roller Samhällsplanerare Upphandlare Markägare Tjänstetillhandahållare Nätägare

25 Syfte och mål: att skapa större enhetlighet och medvetenhet Målet är kunna producera och sammanställa: ett faktabaserat jämförbart underlag på hur processerna som styr bredbandsbyggnationen lokalt är utformade och en analys av vad detta innebär för utbyggnaden. en uppdaterad, utvecklad och moderniserad Bredbandsguide, den guide för lokalt engagemang i bredbandsfrågor som Bredbandsforum tidigare tagit fram och spridit till Sveriges kommuner.

26 Samverkan för att främja bredbandsutbyggnad Specifikt bör gruppen i sitt arbete kunna ge svar på: Hur en kommunal bredbandsstrategi kan realiseras Hur upphandlingar bör genomföras som möjliggör konkurrensutsättning med så många aktörer som möjligt Vilken betydelse aggregerad efterfrågan kan ha för en marknadsmässig utbyggnad Spridning av information om alternativa förläggningstekniker. Hur kommunalt engagemang i bredbandsfrågor kan mätas. Hur marknadens kommersiella aktörer kan underlätta för den kommunala samhällsplaneringen

27 Områden och kommande uppdrag att förhålla sig till Regeringen har i bredbandsstrategin aviserat flera uppdrag på området. Arbetsgruppen måste förhålla sig och ta del av underlag från bl.a. följande områden: Tillståndsprocesser som berör bredband. Analys av graden av transparens i de regelverk som omger byggnationstillstånd för bredband lokalt Handläggningstider för grävtillstånd Nyttoanalys av vinster som bredbandstillgång genererar i en kommun Ägardirektiv till stadsnät

28 Förslag till beslut Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att ta fram ett direktiv till en arbetsgrupp med kommunfokus till nästa styrgruppsmöte.

29 Uppföljning, prioritering, och genomförande av förslag Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli

30 Ny process för uppföljning, prioritering och genomförande av förslag Syfte Öka transparensen i uppföljningen Öka styrgruppens involvering i prioritering och genomförande Öka möjligheten att aktivt bidra till förslagens, rekommendationernas och aktiviteternas genomförande Tre huvuddelar 1. Årlig prioritering i styrgruppen 2. Tydlig rollfördelning mellan Bredbandsforums kansli och styrgruppen. 3. Indelning i förslag, rekommendationer och ad hoc- aktiviteter.

31 Styrgruppsmöte februari Kansliet redovisar status och redogör för genomförda aktiviteter Beslutade aktiviteter genomförs Kansliet sammanställer Status Styrgruppsmöte oktober Diskussion och prioritering i styrgruppen av ej genomförda förslag och rekommendationer. Beslut om aktiviteter eller åtgärder för att hjälpa genomförandet Kansliet gör en större sammanställning med hjälp av styrgruppen och relevanta aktörer. Inklusive tillgängliga resurser (från kansliet men även andra) Beslutade aktiviteter genomförs Kansliet sammanställer Status Styrgruppsmöte juni Kansliet redovisar status och redogör för genomförda aktiviteter

32 Styrgruppens viktiga roller i processen Komplettera Förslag till nya aktiviteter Konkretisera rekommendationer Prioritera Prioriterade förslag, rekommendationer, och aktiviteter under året Avskriva inaktuella förslag och rekommendationer Allokera Ägarskap av aktiviteter Resurser

33 Inför styrgruppsmöte i oktober Augusti: Styrgruppen lämnar underlag Prioritering av befintliga förslag Nya förslag Resurser September: Kansliet sammanställer underlag Oktober: Diskussion i styrgruppen

34 Förslag till beslut Styrgruppen beslutar om att införa en ny process för uppföljning, prioritering och genomförande av förslag i enlighet med kansliets förslag.

35 Rapport från kansliet

36 Pågående arbete kopplat till Nystartsgruppens förslag Aktivitet Ansvarig Status Grupp med fokus på behovet av och villkor för ett nytt bredbandsstöd Grupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnad Översyn av regleringsbrev Handledning kring utbyggnadslagen Bredbandsforum PTS inom ramen för bredbandsstrategin Regeringskansliet PTS Möte efter sommaren Första möte efter sommaren Bredbandsforums kansli kommer med förslag via PTS Bredbandsforums kansli involverade Anmälningsplikt PTS Bredbandsforums kansli involverade

37 Erfarenheter efter två år med regionala bredbandskoordinatorer Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli

38 Två år med regionala bredbandskoordinatorer Tillsätta och Kunskap och Nuläge, utmaningar utforma rollen nätverk och lösningar Beslut 15 maj 2015 Utbildning i Kartlägga nuläge i län samverkansledning och kommuner Inriktningsdokument och programförklaring Uppstartsmöte februari 2016 PTS bredbandsskola Möten med kommuner, marknadsaktörer, Identifiera utmaningar och möjliga lösningar Samverkan på regional, lokal och myndigheter, m.fl. nationell nivå

39 Koordinatorerna har kunskap och nätverk hur ta tillvara? Bredbandskoordinatorerna har: Kunskap om regionala och lokala behov och möjliga lösningar. Nätverk med kommuner och lokala/regionala marknadsaktörer.

40 Exempel på utmaningar Vita fläckar och landsbygd Ökat marknadsintresse, förändrade förutsättningar för stödmedel och marknadsmässig utbyggnad Konsumenternas efterfrågan avgörande Regionala lösningar olika kommunala modeller Stadsnätens roll

41 Exempel på utmaningar Infrastruktur för digitalisering Mjuk infrastruktur Samordning

42 Ny fas i det regionala bredbandsarbetet Forma koordinatorsrollen, bygga kunskap och nätverk Erfarenhetsutbyte och hitta gemensamma lösningar

43 ETT INITIATIV FRÅN BREDBANDSFORUM Byanätsforums framtid Mattias Svanold, Bredbandsforums kansli

44 Bakgrund Byanätsforum startade i mars 2015 Information, nätverk, och möjlighet att ställa frågor Ingår i Bredbandsforums kanslis ordinarie verksamhet Långsiktig lösning? Byanätsforum uppskattas 360 deltagande byanät, hög aktivitet i diskussionsgruppen Nytt informationsmaterial produceras löpande Begränsade möjligheter till vidareutveckling Juridisk rådgivning? Företräda byanätens och landsbygdens intressen? Konkreta produkter i form av exv. försäkringar?

45 Vägval och inriktning Flytta Överför Byanätsforums funktioner till relevant aktör (samverkansprojekt mellan Hela Sverige ska Leva, Coompanion, och LRF) Fortsätt Styrgruppen prioriterar byanätsfrågor inom ram för Bredbandsforums kansli Avsluta Byanätsforum som särskild funktion inom Bredbandsforum avslutas, frågor gällande bredband på landsbygden hanteras inom Bredbandsforums arbetsgrupper

46 Förslag till beslut Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att, om projektansökan beviljas, påbörja processen att överföra Byanätsforum till samverkansprojektet mellan Hela Sverige ska Leva, LRF, och Coompanion

47 Övriga frågor

48 Kommande möte

49 Kommande möten # 23 den 11 oktober 2017 kl # 24 den 20 februari 2018 kl

50 Tack!

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020 Datum: 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Färdplan 2020 Nystartsgruppen har valt att fokusera på sju utmaningsområden. Vissa av dessa utmaningar har identifierats av tidigare arbetsgrupper

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Slutrapport från Bredbandsforums Nystartsgrupp Sverige har höga ambitioner på bredbandsområdet. Regeringens nya bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt verksamhet Vägledande politiska målsättningar - Bredbandsstrategin och Digitala agendan Många olika aktörer och lösningar i bredbandsutbyggnaden Staten

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 11 oktober 2017

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 11 oktober 2017 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den Agenda Agenda 1. Ordföranden hälsar välkommen 2. Behandling av tidigare lagda förslag 3. Förslag till arbetsgrupp för bättre samverkan och effektivare processer på

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 29 mars 2017

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 29 mars 2017 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den 29 mars 2017 Bredbandsstrategin Presentation och diskussion Helena Bäckström, Näringsdepartementet Sverige helt uppkopplat 2025 Näringsdepartementet Tillsammans når

Läs mer

Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum

Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum Datum: 2017-05-09 Uppföljning, prioritering och genomförande av förslag inom Bredbandsforum Förslag till ny process Målsättningen med detta förslag till process för uppföljning, prioritering och genomförande

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen har beslutat att under perioden 2015-2020 avsätta medel för en funktion som regional bredbandskoordinator i alla län.

Läs mer

Kommungruppen, möte 1

Kommungruppen, möte 1 Kommungruppen, möte 1 18 oktober 2017 Ordförande Gunilla Glasare, SKL Välkomna till det första mötet med Kommungruppen Arbetsgruppen för bättre samverkan och effektivare processer på kommunal nivå Mål

Läs mer

Styrgruppens möte den 20 februari 2018

Styrgruppens möte den 20 februari 2018 Styrgruppens möte den Agenda Styrgruppens möte den Agenda 1. Statsrådet Peter Eriksson hälsar välkommen Runda runt bordet 2. Slutredovisning arbetsgrupp landsbygd 3. Statusredovisning arbetsgrupp kommun

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 18 februari 2016

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 18 februari 2016 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt verksamhet Tre samverkansuppdrag Nationellt Regering Myndigheter Nationella operatörer Intresseorganisationer Regionalt Länsstyrelser Regioner Kommuner

Läs mer

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 19 juni 2018

Möte i Bredbandsforums styrgrupp. Den 19 juni 2018 Möte i Bredbandsforums styrgrupp Den 19 juni 2018 Agenda Agenda 1. Ordföranden hälsar välkommen 2. Slutredovisning förstudie Robusthet och förslag till ny arbetsgrupp Robust infrastruktur för samhällstjänster

Läs mer

Verksamhetsplan För Bredbandsforums kansli

Verksamhetsplan För Bredbandsforums kansli Verksamhetsplan 2017 För Bredbandsforums kansli Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Diarienummer Dnr 17-xxxx

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar sina aktiviteter. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 1 oktober 2015

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 1 oktober 2015 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt forumets verksamhet Samverkan på tre nivåer Nationellt Regering Myndigheter Nationella operatörer Intresseorganisationer Regionalt Länsstyrelser Regioner

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den 9 juni 2015 Bredband till villa Slutrapport från Villagruppen Tre viktiga slutsatser om bredband till villa Stora regionala och kommunala skillnader Kommunernas

Läs mer

Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013

Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013 Hur ska styrgruppen följa upp och verka för genomförande av arbetsgruppsförslag? Förslag för styrgruppens ställningstagande den 2 oktober 2013 Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden

Läs mer

Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte

Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte Minnesanteckningar från Kommungruppens första möte 18 oktober 2017, Stockholm Deltagare; Gunilla Glasare (ordförande) SKL Anders Fredriksson Knivsta kommun Eric Åkerlund Västra Götalandsregionen Ingemar

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av transparens på lokal nivå. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Arbetsgruppsmöte med Nystartsgruppen Möte nummer fem

Arbetsgruppsmöte med Nystartsgruppen Möte nummer fem Arbetsgruppsmöte med Nystartsgruppen Möte nummer fem Förslag och lösningar till nästa steg Stockholm, 2012-02-21 Agenda Välkomna Formerna för fortsatt samarbete i arbetsgruppen samt godkännande av utmaningsområde

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Nytta (AG III) Sep Lösningar (AG IV) Dec 2011

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Nytta (AG III) Sep Lösningar (AG IV) Dec 2011 Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Grönt Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.

Läs mer

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi

Läs mer

Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar

Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från Bredbandsutredningen & Mobilt bredbandsrapporten Presentation för Bredbandssamverkan Västra Götaland Bredbandsutveckling

Läs mer

Bredbandsforum verksamhet 2016

Bredbandsforum verksamhet 2016 Bredbandsforum verksamhet 2016 Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Bredbandsforum verksamhet 2016 Diarienummer:

Läs mer

Utmaningar för fortsatt bredbandsutbyggnad i Sverige

Utmaningar för fortsatt bredbandsutbyggnad i Sverige Utmaningar för fortsatt bredbandsutbyggnad i Sverige Slutrapport från Bredbandsforums Nystartsgrupp Juni 2017 Utmaningar för fortsatt bredbandsutbyggnad i Sverige Slutrapport från Bredbandsforums Nystartsgrupp

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde per oktober 205 Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen

Läs mer

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Mars 2017 Sammanfattning Den ökande digitaliseringen av samhället innebär

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011 Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Status till grönt under perioden Grönt Gult Rött Åtgärder har

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag Utveckling vad gäller prioriterade och nya förslag juni oktober 2014 nr Förslag Ny status Kommentar 40 Uppdrag till PTS att ta samlat grepp om inomhustäckning

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen Årsmötets beslut 2015 Årsmötet 2015 beslutade om att föreningen tillsätter en central resurs för att

Läs mer

Infrastruktur för digitalisering. 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS

Infrastruktur för digitalisering. 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS Infrastruktur för digitalisering 27 september 2018 Ordförande Dan Sjöblom, PTS Välkomna till det första mötet med Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering Mål för dagens möte Att jag

Läs mer

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi!

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! I DETTA NYHETSBREV Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! Peter Eriksson har ordet Nya mål för hela Sverige Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna Kommunernas roll

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 11 mars 2015

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 11 mars 2015 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den Översikt Bredbandsforums verksamhet Bredbandsforum 2015 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SAMORDNAD EFTERFRÅGAN VILLA Förslag NY AG (Bubblare)

Läs mer

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016 Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper oktober 2016 Sammanfattning av status och utveckling per sakområde Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen

Läs mer

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 1

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 1 Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 1 27 september 2018, Stockholm Deltagare Dan Sjöblom (ordförande) Anna Runius Anne Mousa Ståhl Jan Ollinen Jimmy Persson Magnus Rudehäll Michaela

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 2

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 2 Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 2 8 november 2018, Stockholm Deltagare Dan Sjöblom (ordförande) Anna Runius Jan Ollinen Jimmy Persson Jörgen Svärdh Lars Lundberg Magnus Rudehäll

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandtillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och därigenom höga kostnader Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden

Läs mer

Mandatgruppen. Möte I Stockholm,

Mandatgruppen. Möte I Stockholm, Mandatgruppen Möte I Stockholm, 2014 04 02 Mötesagenda 1. Öppnande av mötet / Välkomna! + Gruppfotografering 2. Bordet runt (Presentation) 3. Näringsdepartementets intresse för Bredbandsforums Mandatgrupp

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015 Datum: 2014-04-24 Kristina Lindbom, Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens sjätte möte den 24 april 2015 Deltagare Mattias Grafström Björn Bodin Camilla Jönsson Cecilia Norlander

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Kommungruppen, möte 7

Kommungruppen, möte 7 Kommungruppen, möte 7 Arbetsgruppen för bättre samverkan och effektivare processer på kommunal nivå 31 maj 2018 Deltagare möte 7 Ordförande: Nicklas Liss-Larsson Gruppdelatagare: Anders Fredriksson Elin

Läs mer

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Patrik Sandgren Stockholm 2011 05 31 2010-11-25 ARBETSMATERIAL Leverans och resultat Leverans Traditionell slutrapport av enkelt

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Praktikfallsgruppen. Slutrapport

Praktikfallsgruppen. Slutrapport Praktikfallsgruppen Slutrapport Omsorg genom bredband -digitalisering i praktiken Förstudie gällande konkreta användningsfall i kommunal omsorg larmfunktion med tal kamera för nattillsyn på distans videokonferensmöjlighet

Läs mer

Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator

Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator Bredband i Västra Götaland Möte i Kinna 2016-10-27 Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator Vad är en regional bredbandskoordinator? Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att avsätta medel för regionala

Läs mer

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013 Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II Stockholm, 11:e Februari 2013 Agenda 1. Öppnande av möte 2. Syftet med dagens möte och rekapitulering av förra mötet 3. Återrapportering från styrgruppsmöte inkl. frågan

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Sammanställning av svar på frågor i sommarbrevet

Sammanställning av svar på frågor i sommarbrevet Sammanställning av svar på frågor i sommarbrevet 20190823/Arbetsgruppen för nytt bredbandsstöd Allmänt PTS har fått in 49 svar (22 augusti) på sommarbrevet från bl.a. nationella nätbyggare, kommunalt ägda

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Grönt Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är viktiga

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 23 oktober 2014

Regeringens Bredbandsforum. styrgruppsmöte den 23 oktober 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den Mandatgruppen så här är ökad bredbandssamverkan möjlig Mandatgruppen Kärnan i uppdraget Att diskutera förhållandet, resursfördelning och ansvar för bredbandsutbyggnad

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Byanätsgruppen. Arbetsgruppen för bredband i hela landet. Möte I LRF, Stockholm

Byanätsgruppen. Arbetsgruppen för bredband i hela landet. Möte I LRF, Stockholm Byanätsgruppen Arbetsgruppen för bredband i hela landet Möte I LRF, Stockholm 2012 09 26 Upplägg 1. Regeringens engagemang för bredband på landsbygden 2. Välkomna - ordföranden har ordet 3. Presentationsrunda

Läs mer

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Datum: 2012-05-21 MISSIV TILL SLUTRAPPORT SAMBANDSGRUPPEN Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Kärnan i utmaningen med bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Läs mer

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september 2011 Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli 3. Slutrapportering Arbetsgrupp III - Nyttan med bredband Patrik Sandgren Bredbandsforums

Läs mer

Plan för bredbandsutbyggnaden

Plan för bredbandsutbyggnaden Plan för bredbandsutbyggnaden i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:104 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades

Läs mer

Minnesanteckningar från Kommungruppens andra möte

Minnesanteckningar från Kommungruppens andra möte Minnesanteckningar från Kommungruppens andra möte 13 november 2017, Stockholm Deltagare; Gunilla Glasare (ordförande) SKL Anders Fredriksson Knivsta kommun Elin Bertilsson Karlstads el- och stadsnät Ingemar

Läs mer

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 4

Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 4 Infrastruktur för digitalisering minnesanteckningar från möte 4 12 februari 2019, Stockholm Deltagare Dan Sjöblom (ordförande) Anna Runius Jan Ollinen Jimmy Persson Lars Lundberg Magnus Rudehäll Maria

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2017

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2017 Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2017 Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Mars 2018 Sammanfattning Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Grönt Gult Rött Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam

Läs mer

Kommungruppen, möte november 2017 Ordförande Gunilla Glasare, SKL

Kommungruppen, möte november 2017 Ordförande Gunilla Glasare, SKL Kommungruppen, möte 2 13 november 2017 Ordförande Gunilla Glasare, SKL Ordförande: Gunilla Glasare Gruppdelatagare: Anders Fredriksson Elin Bertilsson Eric Åkerlund Ingemar Svensson Jonas Olsson Kajsa

Läs mer

Den regionala agendan antagen i RS 3 november

Den regionala agendan antagen i RS 3 november Den regionala agendan antagen i RS 3 november http://www.vgregion.se/sv/vastra- Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Infrastruktur/Digitalage nda/ En första förstudie tar vi till politiken inom

Läs mer

Byanäten. Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Patrik Sandgren REV, Årsstämma, 2015

Byanäten. Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Patrik Sandgren REV, Årsstämma, 2015 Byanäten Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden Patrik Sandgren REV, Årsstämma, 2015 Agenda 1. Utmaningen 2. Bredbandsläget 3. Stödmöjligheter 4. Byanätsmodellen 5. Verktyg Budskap

Läs mer

Minnesanteckningar från Kommungruppens fjärde möte

Minnesanteckningar från Kommungruppens fjärde möte Minnesanteckningar från Kommungruppens fjärde möte 24 januari 2018, Stockholm Deltagare; Nicklas Liss-Larsson (ordförande) Anders Fredriksson Elin Bertilsson Eric Åkerlund Ingemar Svensson Jonas Olsson

Läs mer

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet!

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! I DETTA NYHETSBREV: Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! Åsa Odell har ordet Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp Från styrgruppsmötet En miljard till bredband Kanalisation för bättre bredband IT

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband

Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband Agenda Vår referens Sida 2010-08-09 Arbetsgruppsmöte 1(11) Bredbandsforums kansli Patrik Sandgren 08-678 57 13 bredbandsforum@pts.se Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband

Läs mer

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Ärende 13 1 (5) Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Denna handlingsplan avser Södertälje kommuns planerade åtgärder för att uppfylla den av kommunen beslutade bredbandsstrategin (KS 16/398). Syftet

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Datum: 2014-01-29 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Deltagare Mattias Grafström Björn Bodin Camilla

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige Regionsamverkan Sydsverige 2,6 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning Bredband inom RSS Samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella målen nås. ur Årsberättelse för RSS 2017

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Bredbandsforum verksamhet 2015

Bredbandsforum verksamhet 2015 Bredbandsforum verksamhet 2015 Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandsforum.se E-post: kontakt@bredbandsforum.se Bredbandsforum verksamhet 2015 Diarienummer:

Läs mer

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen UTKASTVERSION II. ARBETSMATERIAL. PATRIK SANDGREN 2011 09-29 Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Regeringens bredbandsstrategi har en tydlig målsättning

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är viktiga

Läs mer

Bredbandslyftet. Vägledning till kommuner för bättre bredbandsutbyggnad

Bredbandslyftet. Vägledning till kommuner för bättre bredbandsutbyggnad Bredbandslyftet Vägledning till kommuner för bättre bredbandsutbyggnad Bredbandslyftet - Vägledning till kommuner för bättre bredbandsutbyggnad Slutrapport från Bredbandsforums Kommungrupp, juni 2018 Diarienummer

Läs mer

Minnesanteckningar från Kommungruppens femte möte

Minnesanteckningar från Kommungruppens femte möte Minnesanteckningar från Kommungruppens femte möte 8 mars 2018, Stockholm Deltagare: Gunilla Glasare (ordförande) Camilla Jönsson Elin Bertilsson Eric Åkerlund Ingemar Svensson Jonas Olsson Lars Sandqvist

Läs mer