Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012"

Transkript

1 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

2 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi (AG 5) Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

3 Slutrapportering arbetsgrupp 5 Deltagare: PTS (Ordf), SJV, Skanova, SKL, SSNF, LRF, TVV, LS Örebro & Trafikverket ICT Mål: ge förslag på en långsiktig och uthållig lösning för bredbandsutbyggnad i områden där marknaden inte fyller behovet Förväntade resultat Förankrade och underbyggda förslag Samsyn mellan involverade aktörer Bättre kännedom om initiativ och satsningar på bredband Uppnådda resultat 3 huvudförslag och 9 rekommendationer. Formellt uppdrag till länsstyrelserna. Ställningstagande om moms från Skatteverket. Prioritering av bredband regionalt inför kommande strukturfondsprogram. Avtalsmallar för byanät 3 S T Y R G R U P P S M Ö T E

4 Landsbygdens vs stadsmiljö Gemensamma nämnare Snarlika behov oavsett geografisk hemvist Befolkningsdensitet 1500 inv/km 2 Små skillnader i inkomster (köpkraft) Likartade preferenser (betalningsvilja) 3,5 inv/km 2 Ett för högt pris för slutkunden hämmar bredbandsinvesteringar Landsbygd Städer 4 S T Y R G R U P P S M Ö T E

5 Portfölj av instrument för att adressera bredbandstillgången på landsbygden Instrument Öka efterfrågan genom subventioner Aktör Öka utbudet genom kostnadsreducering Direkt Ge Stöd (Kontant ersättning, konsultation, maskiner) Reducera etableringskostnader (Grävkostnader, avtal, anläggningstekniker) Indirekt Erbjud skatte- och avdragsmöjligheter ( BIT-avdrag ) Eliminera sökkostnader (Matchningsprocess, ansvarsfördelning, nätöversikt) 5 S T Y R G R U P P S M Ö T E

6 Tre huvudförslag Bredbandskoordinatorer En väg in Långsiktighet i stödsystemet En fast punkt Byalagskarta En aggregering av efterfrågan 6 S T Y R G R U P P S M Ö T E

7 Nio rekommendationer 1. Använd vägbankerna för fiberutbyggnad 2. Uppmana aktörerna att göra marknadsanalyser tillsammans 3. Planera näten genom att använda data och skapa översiktskartor 4. Kräv en digital agenda som inkluderar en bredbandsstrategi för att vara berättigad till stödmedel 5. Möjliggör resultatmätning via gemensamma indikatorer för stödhanterande aktörer 6. Stöd och lär av varandra genom en byanätens motsvarighet till REV (Riksförbundet Enskilda vägar) 7. Skapa ordning och kvalitetskontroll genom en byanätsdeklaration 8. Skala upp Fiber till byn konceptet 7 9. S T Y RUtred G R U P P S M Ö Tmikrolån E

8 Bredbandskoordinatorer - En väg in Formellt mandat inte tillräckligt, uppdraget rymmer för många frihetsgrader Konkreta aktivitetsområden för en bredbandskoordinator 1. Kunskapsöversikt (Kartbild) 2. Utbildning (Fiber till byn möten) 3. Nätverk (Träffa aktörer) Krävs tydligt utpekat ansvar Koordinator - Inrätta en funktion på länsstyrelse eller en region som kan koordinera bredbandsfrågor mellan alla aktörer Ett erbjudande om möjlighet till ersättning efter fullgjort arbete (minst kr) 4. Rådgivning (Svara på frågor) 8 S T Y R G R U P P S M Ö T E

9 Långsiktighet i bredbandsstödet En fast punkt i tillvaron Temporära insatser skapar 1. Transaktionskostnader (Inlärning och förändring) 2. Ställtider (Omställning av processer och rutiner) 3. Risk (Osäkerhet om framtiden) Infrastrukturinvesteringar fordrar planering Produktgenerering kräver tydlighet Förtroende tar tid att skapa Femårigt anslag 9 S T Y R G R U P P S M Ö T E

10 Byanätskarta Aggregera efterfrågan Byggnation på landsbygden är kostnadsdrivande. Matchningsprocessen (mellan olika byalag och mellan byalag och operatörer) är idag fragmenterad. Bättre information ger en positiv ekvation + SUMMA 1/ Kontroll över grävkostnader (25-40 kr/m) 2/ Hantering av markintrångsfrågan (Reciprokt) 3/ Samordning av boende och aktörer(aggregerad efterfrågan) 4/ Kompetens Byanäten kan byggas billigare och storskaligt Byalag Professionella nätbyggare 10 S T Y R G R U P P S M Ö T E

11 Kommungruppen Lägesrapport (AG 6) Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

12 Robusthetsgruppen Förslag till direktiv för en ny arbetsgrupp (AG 7) Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

13 Bakgrund tidigare arbete inom Bredbandsforum Lösningsgruppens (AGIV) förslag inom Standardisering och dokumentation Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur Standardisera anläggningstekniker för ny infrastruktur Slutsatser/bedömningar från Lösningsgruppen (AGIV) Behov av att se över de rådande förutsättningarna för nätens robusthet och stärka dem på vissa punkter Behov att ytterligare diskutera det samhällskritiska perspektivet avseende fiberbaserad infrastruktur Bredbandsstrategi för Sverige Insatsområde 4: Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät 13 S T Y R G R U P P S M Ö T E

14 Direktivsförslag Robusthetsgruppen (arbetsgrupp VII) Genomföra en förstudie - identifiera hinder för att vidmakthålla och utveckla infrastrukturens robusthetsnivå Ta fram förslag på hur det långsiktigt kan säkerställas att infrastrukturen håller god kvalitet och dokumenteras Ordförande Anne-Marie Fransson Arbetet slutrapporteras senast den 31 maj S T Y R G R U P P S M Ö T E

15 Investeringar Förslag till hantering Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

16 Investeringsgrupp? Målsättning: 90 procent bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020, Status: Idag är har ca 50 procent tillgång till 100 Mbit/s Utmaning: Konkurrensaspekter 1. ledande aktörer 2. exponering av affärshemligheter och affärsstrategier Kärnfråga: Hur långt når marknadsmässiga investeringar? Metod: 1. Skapa ett transparent beräkningsunderlag 2. Estimera marknadskrafternas räckvidd m a p bredbandsinvesteringar 16 S T Y R G R U P P S M Ö T E

17 Istället för en Investeringsgrupp A. Förslag - Initiera en förstudie inom bredbandsforum Uppdrag till kansliet att utifrån offentliga uppgifter över bredbandstillgången och kostnader för utbyggnad i Sverige estimera förutsättningarna att nå målet i bredbandstrategin och målen på europeisk nivå beaktat marknadsmässiga investeringarna. B. Utvärdera medfinansiering och prognostisera stödbehov Regeringen har givit PTS i uppdrag att bedöma behovet av förändring i medfinansiering för bredbandsstöd samt att göra en sammantagen bedömning av stödbehov fram S T Y R G R U P P S M Ö T E

18 Ny arbetsgrupp hösten 2012 Förslag till ny arbetsgrupp om Byanät för synpunkter Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

19 Byanätsgruppen Tid: september 2012 maj 2013 Bakgrund: Den svenska modellen med byalagsledd utbyggnad på landsbygden kommer att öka i betydelse och gå in i en ny fas (förvaltning) Syfte: Uppmärksamma de huvudsakliga utmaningar som planering, byggnation och förvaltning av byanät medför 19 Relevanta aspekter processen för bredbandsbyggnation utbyggnadskostnaderna för byalag kommersiella förutsättningar för byalagsledd utbyggnad förekomst av byalag med intresse för bredbandsbygggnation kvaliteten på byanät som anläggs samordning av byanät kapitaltillgången för byanät incitamentsstrukturen S T Y R G R U P P S M Ö T E Tänkbara resultat av arbetet Estimat på efterfrågan & betalningsviljan Ett byanätsregister En byanätsdeklaration En byanätens motsvarighet till REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) Tillgång till likviditet för byalag Beskrivning av byanätsprocessen inkl överlåtelse av nät Analyserat av möjlighet till installationsavdrag för byanät.

20 Uppföljning av arbetsgruppernas förslag Översikt av statsus för de förslag som lagts av forumets arbetsgrupper Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012

21 Om uppföljningen Stående punkt vid styrgruppsmötena Översikt av aktiviteter samt bedömning av status Grönt Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning. Gult Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats. Rött Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats. Kansliets bedömning baseras bl.a. på underlag från styrgruppen Utgör ingen utvärdering 21 S T Y R G R U P P S M Ö T E

22 Vad har hänt med arbetsgruppernas förslag? Översikt status maj 2012 (feb 2012) Status Totalt Hinder Finansiering Nytta Lösningar Strategi & stöd /antal förslag AG 2, jan 2011 AG 1, maj 2011 AG 3, sep 2011 AG 4, dec 2011 AG 5, maj (5) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 12 (7) 1 (2) 3 (2) 8 (3) 8 (11) (1) 5 (10) 3 22 S T Y R G R U P P S M Ö T E

23 Några punkter Regionerna bör ta fram en bredbandsstrategi (förslag 1 i sammanställningen, förslag från AG 1) Kommunrelaterade förslag (förslag 5, 8-11, från AG 3 och 4) Dokumentera och kartlägg samt kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur (förslag 13 och 14, från AG 4) Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur (förslag 15, från AG 4) Staten bör ge Svenska Kraftnät (SvK) ett uttalat ansvar för bredbandsinfrastruktur (förslag 19, från AG 4) 23 S T Y R G R U P P S M Ö T E

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer