Marknadsanalys en överblick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys en överblick"

Transkript

1 Datum: Patrik Sandgren Telefon: Marknadsanalys en överblick Sammanfattning En empirisk genomgång av marknadsanalyserna som ligger till grund för beslut om bredbandsstöd visar på skillnader i omfång, kvalitet och vilka uppgifter som inkluderas. En orsak till detta är att analyserna utförs av byalag som inte har adekvat möjlighet att få den överblick som krävs. För att nå skaleffekter och reellt värde med marknadsanalyserna bör 1. Analysens syfte och obligatoriska uppgifter förtydligas och korrigeras. 2. Genomförande hanteras på regionalnivå av länsstyrelsen eller regionen. Bakgrund Bredbandsutvecklingen i Sverige skall vara marknadsdriven. Endast där det finns ett marknadsmisslyckande skall staten intervenera. För att vara berättigad till bredbandsstöd behöver det därför kunna säkerställas att marknaden inte kommer att bygga ut på kommersiell grund. Som ett led i detta ställs krav på att en marknadsanalys ska genomföras innan offentliga stöd kan komma ifråga. Jordbruksverket - som i nuläget är den primära myndigheten för bredbandsstöd till landsbygden - understryker därför att en stödsökande: måste göra en marknadsanalys för att bland annat visa hur tillgången på bredband ser ut... Länsstyrelsen och kommunen kan hjälpa till med vissa uppgifter. Det är bra (att) i ett tidigt skede ta kontakt med kommunen för att få veta vilka planer som finns. Din marknadsanalys ska innehålla: En beskrivning av det område där du tänker anlägga bredbandsnätet. En kartläggning av vilka möjligheter till bredband som redan finns i området. Vilket sorts bredband som du tänker bygga, om det är ett grundläggande nät för bredband eller nästa generations snabba bredbandsnät så kallat NGA-nät. Bredbandsforum, PTS, Box 5398, Stockholm. Telefon: Webbplats: E-post:

2 Marknadsanalysen tar sikte på att ringa in det område som kan vara aktuellt för stöd och samtidigt redogöra för befintlig infrastruktur och marknadsaktörernas utbyggnadsplaner för de kommande tre år. Marknadsanalysen skall offentliggöras och vara tillgänglig i en månad innan beslut fattas om ett projekt skall beviljas bredbandsstöd eller inte. Som underlag för marknadsanalysen har Jordbruksverket tagit fram en mall som fungerar vägledande för de uppgifter som är av vikt att inkludera. 1 Blanketten innehåller utöver ovannämnda punkter även frågor om det tänkta projektet i termer av estimerat antal timmar, antal hushåll och kilometer nät. 2 I nuläget har i storleksordningen 200 projekt för bredbandsstöd beviljats stöd. 3 För dessa har marknadsanalyser publicerats. Syfte Denna promemoria syftar till undersöka utformning och användning av de marknadsanalyser som legat till grund för stöd. Detta kommer att göras med utgångspunkt från två hypoteser som är vägledande för analysen. Hypoteserna har ställts upp enligt följande: Hypotes A. Hypotes B. Det finns en stor variation i den process som föregått marknadsanalyserna. De marknadsanalyser som genomförts baseras på olika tolkningar om hur mycket information som behöver presenteras och verifieras. Grundantagandet är att om hypoteserna ovan stämmer innebär det sammantaget att omfång, kvalitet och vilka uppgifter som i praktiken inkluderats i marknadsanalyserna skiljer sig åt. Detta skapar utmaningar för att kunna dra slutsatser och göra jämförelser, vilket kan innebära transaktionskostnader som försvårar en effektiv utbyggnad av bredband. Metod För att testa ovanstående två hypoteser empiriskt har nära 50 publicerade marknadsanalyser studerats. Därtill har över 20 djupintervjuer genomförts med involverade aktörer. 4 Kombinerat med marknadsanalyserna har intervjuerna syftat till att ge kvalitativ förståelse kring två frågor: 1. Hur uppfattas aktörerna att marknadsanalysen ska användas och hur bedöms den ha använts i praktiken? 5 1 I de fall projekt finansieras utan stöd från PTS måste projektsumman överstiga euro (ca 1,8 miljoner kr) för att analysen ska publiceras. 2 Mallen finns tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida och har inkluderats i Appendix. I mallen inkluderas även möjlighet att söka medfinansiering hos PTS och intygande om att nätet kommer drivas öppet och icke-diskriminerande. 3 Avser endast de projekt som PTS har medfinansierat. 4 Se appendix för lista över intervjuade aktörer. Intervjuerna har genomförts av konsultföretaget Stelacon på uppdrag av Bredbandsforum. 5 Med användning avses att söka svar på om det exempelvis finns något fall där en aktör agerat eller haft synpunkter på den information som framkommit i marknadsanalysen. Närliggande är också frågan om aktörerna har uppmärksammat att marknadsanalyserna presenterats? Bredbandsforum 2/10

3 2. Vilka uppgifter uppfattar aktörerna behöva inkluderas för att bedöma marknadsmässig utbyggnad det vill säga vad behövs för att kunna bedöma om det finns bredbandsnät tillgängligt i ett specifikt område eller om utbyggnad kommer att ske i ett specifikt område? Utgångspunkten har varit att den första av de ovannämnda frågorna ger en uppskattning om det finns en samstämmighet kring den process som kringgärdar marknadsanalysen medan sistnämnda fråga ger en indikation på nivån av kunskap och information som behövs för en marknadsanalys. Promemorian är strukturerad för at ge en sammanfattande genomgången av marknadsanalyserna och de genomförda intervjuerna. Detta sker genom att först ge en övergripande betraktelse av publicerade marknadsanalyser. Detta följs sedan av en kortare redogörelse för processen som kringgärdar marknadsanalysen samt deras innehåll. Promemorian avslutas med sammanfattande slutsatser. Redovisning av undersökta marknadsanalyser och intervjuer med aktörer Publicerade marknadsanalyser En genomgång av publicerade marknadsanalyser visar att nästintill alla län i nuläget har publicerade marknadsanalyser på sina webbplatser. Vid en genomgång är dock några aspekter direkt iögonfallande. - Bristande aktualitet: För det första är flera av de analyser som finns publicerade inte aktuella, den äldsta bland de identifierade marknadsanalyserna dateras till oktober Bristande standardisering: För det andra har en handfull av de sökande i sina marknadsanalyser valt att inte använda Jordbruksverkets blankett för att genoföra sin marknadsanalys. Detta inkluderar också att de sökande tagit sig större frihetsgrader i fråga om vad de bedömer som relevant innehåll. 7 - Bristande underlag: För det tredje saknas i mer än hälften av de studerade marknadsanalyserna en karta över de områden som är föremål för den tänkta utbyggnaden. En närmare granskning av de marknadsanalyser som använt Jordbruksverkets blankett visar därtill att flertalet brustit i uppgiftslämning. Endast fem marknadsanalyser innehåller de uppgifter som efterfrågas på blanketten. Vid sidan om avsaknad av karta över planerad sträckning för bredbandsnätet saknas uppgifter om bland annat nätägare, (trots att det angivits att bredbandsinfrastruktur finns i området). 6 Det är oklart varför de gamla analyserna fortfarande finns tillgängliga, men tillgängligheten göra de facto att de kan tjäna som inspiration för sökanden som är på väg att genomföra marknadsanalyser. Gemensam nämnare för de utdaterade marknadsanalyserna är att de rör sig om förstudier och marknadsanalyser för större områden. 7 De som inte använt Jordbruksverkets blankett har gjort beskrivningar efter det fria skönet. Omfångsmässigt är dessa ca en halv till ett par sidor. Bredbandsforum 3/10

4 Att uppgifterna varierar och delvis saknas indikerar att det i nuläget råder skilda uppfattningar kring vad som ska publiceras, vilket indikerar skilda uppfattningar om vilka uppgifter en marknadsanalys behöver innehålla. De studerade marknadsanalyserna ger en bild av att praktiken skiljer sig åt mellan olika länsstyrelser. Vissa länsstyrelser förefaller medvetet valt att endast publicera själva marknadsanalysblanketten - medan andra valt att lägga ut karta. I vissa fall har hela projektplanen för det tänkta bredbandsprojektet publicerats, möjligen för att skapa en större förståelse i vilket sammanhang bredbandsutbyggnaden skall genomföras. En tentativ förklaring till den identifierade skillnaden är att det finns en låg efterfrågan på att ta del av marknadsanalyserna. Intervjuer med involverade aktörer stärker detta antagande och pekar på att informationen i marknadsanalyserna uppfattas som knapphändig. Bland annat framhålls att informationen ofta är känd sedan tidigare men att den samtidigt inte är tillräckligt relevant för kunna göra en helhetsbedömning. 8 Samtidigt betonas att mer uppgifter skulle kräva mer arbete, något som knappast är önskvärt bland de sökande. Den bristande efterfrågan verifieras också av det faktum att intervjuerna samfällt ger bilden av att det är mycket sällsynt att någon har invändningar eller tar kontakt med länsstyrelsen med anledning av publicerade marknadsanalyser. 9 Marknadsanalysprocessen Inför en ansökan om stöd är det vanligt med relativt omfattande kontakter mellan framförallt byalag och länsstyrelserna. 10 Länsstyrelserna upplever att de i praktiken fungerar som ett nav kring allt som rör bredbandsfrågor, även om de själva bedömar att deras primära uppgift är att ge stöd kring själva ansökan. De frågor som uppkommer handlar dock i mycket liten utsträckning om marknadsanalys. Av intervjuerna blir det också tydligt att praxis på länsstyrelserna skiljer sig åt. Informationen som delges sökande skiljer sig åt. Beroende på län kan en sökande: A. Rekommenderas att helt avstå från kontakter med operatörer och nätägare. B. Uppmuntras att kontakta valfria operatörer och nätägare. C. Beordras att inkomma med uppgifter från ett specifikt antal nätägare. I intervjuerna med aktörer uppger byalagen också att det är värdefullt att ha kontakt med andra byalag för att inhämta information och ta del av erfarenheter, inte minst vad gäller kontakter med operatörer och nätägare. Frågorna byalag emellan handlar ses inte som en del av marknadsanalysen även om de är inriktade på frågor kring vilka operatörer som ska kontaktas och vilka frågor som ska ställas Exempel är uppgifter om budget för projektet, när byggnationen ska göras och hur nätet kommer förvaltas saknas, vilket framhålls som relevant. 9 En anledning till detta kan dock vara att marknadsanalyserna helt enkelt är svåra att hitta på länsstyrelsernas webbplatser. 10 I intervjuerna framhålls också kommunerna som viktiga av både byalag och länsstyrelser. Kommunerna uppfattas ha en bra överblick av bredbandsutbyggnadsprocesserna och har relativt goda möjligheter att erbjuda handfast hjälp. Kommunerna kan i sin tur, genom kontakten med byalagen, kännedom om var det finns intresse för utbyggnad. 11 Sistnämnda bedöms som särskilt relevant eftersom operatörerna av byalagen uppfattas som ovilliga att lämna ut information. Den information som delges uppfattas därtill som svår att värdera. Bredbandsforum 4/10

5 Från operatörshåll upplevs kontakterna med byalag som disparata och tidskrävande, vilket bland annat förklaras av att kunskapsbasen hos byalagen är mycket ojämn. Även operatörerna framhåller dock att frågorna sällan är kopplade till marknadsanalyserna. Den primära källan för den information som ligger till grund för marknadsanalysen skaffar sig byalagen genom egengjorda enkäter / marknadsundersökningar. De verktyg som finns att tillgå, exempelvis Bredbandskartan används i begränsad utsträckning. Värdet av informationen som kan ges genom tjänsten uppfattas som relativt låg. Insatsen för att genomföra marknadsanalysen förefaller skilja sig åt. Av intervjuerna att döma finns det ingen tydlig samsyn bland byalagen med avseende på den arbetsbörda som marknadsanalysen fordrar. I stort förefaller tillgång till kompetens eller engagemang vara faktorer som avgör vilken tidsvolym som lagts ner för att färdigställa analysen och nå en kvalitetsnivå som uppfattas som rimlig. Detta kan också vara en viktig delförklaring till att kvaliteten på marknadsanalyserna skiljer sig kraftigt åt. Noterbart i sammanhanget är att marknadsanalyser eller förstudier i vissa län genomförts över större områden med stöd av t ex Leader och kommunen. Där så varit fallet har marknadsanalysarbetet underlättats påtagligt. Den generella uppfattningen är också att ansvaret för marknadsanalysens genomförande bör lyftas från byalagen i syfte att nå en högre och jämnare kvalitetsnivå. Marknadsanalysens innehåll På samma sätt som det finns skilda uppfattning kring hur marknadsanalysen ska genomföras råder skilda uppfattningar kring vad en marknadsanalys av värde bör innehålla. En återkommande ståndpunkt är att marknadsanalysen fyller sitt syfte när den ger ett kvitto på hur bredbandstillgång och utbyggnad ser ut i ett visst område. Intentionen skiljer sig dock från verkligheten. En dominerande uppfattning är nämligen att marknadsanalysen endast är ett formkrav utan reellt värde (i form av beslutsunderlag när stödansökningar ska bedömas). 12 De frågor som marknadsanalysen ska ge svar på och som stipulerats i Jordbruksverkets blankett för ändamålet är dessutom föremål för tolkning. Ett exempel på detta utgörs av uppgiften över antalet hushåll och företag som anges få bredband via projektet. För det första är det ofta svårt att avgöra vilken typ av hushåll som avses; är det exempelvis antalet hushåll som tecknat sig för utbyggnad eller på annat sätt bekräftat att de är med i projektet, eller är det alla hushåll som finns i ett specifikt område? För det andra är uppgifterna ofta svåra att kontrollera om tvivel skulle uppstå. Vanligtvis saknas källa och förklarande text till de uppgifter som lämnas Lägg där till att vissa uppgifter som antalet uppskattade ideella timmar betraktas som irrelevanta. 13 En anledning till detta tolkningsutrymme kan vara att det in nuläget saknas skriftlig information om hur marknadsanalysen ska genomföras, även avsaknad av instruktioner/anvisningar kring ifyllande och förklaringar/definitioner av termer som används skapar uppenbart visst utrymme för tolkningar. Bredbandsforum 5/10

6 Kritiken mot marknadsanalyserna täcker också in att det inte efterfrågas information om framtida utbyggnadsplaner. Denna aspekt gör det svårt att snabbt verifiera om marknaden har intention att bygga ut bredband inom tre-fem år, vilket är ett grundkriterium för att vara stödberättigad. Slutsatser Två teser ställdes inledningsvis upp i denna promemoria. Den första hypotesen stadgade att det finns stor variation i den process som föregått marknadsanalyserna fullbordande. Den andra hypotesen gjorde gällande att de marknadsanalyser som genomförts baseras på olika tolkningar om hur mycket information som behöver presenteras och verifieras. Genom att undersöka de marknadsanalyser som publicerats och genom att intervjua aktörer med insikt i frågan går det att konstatera att hypoteserna kan verifieras. Det finns goda skäl att hävda att marknadsanalyserna skiljer sig åt med avseende på såväl omfång som kvalitet och vilka uppgifter som i praktiken inkluderats. Skillnaderna bidrar till osäkerhet och skapar transaktionskostnader, vilket kan försvårar en effektiv utbyggnad av bredband. Marknadsanalyserna är en viktig del i arbetet att säkerställa att offentliga investeringar inte tränger undan marknadskrafterna. Samtidigt är den nuvarande formen av marknadsanalyser inte optimal. Skillnader i tolkningar, processer och innehåll gör det svårt att jämföra marknadsanalyserna och säkerställa användbarheten. Det blir också tydligt att en starkt bidragande orsak till bristerna i den nuvarande ordningen kan knytas till att byalag åläggs genomföra marknadsanalyser. När amatörer utan vare sig upparbetade kontakter med marknaden, insikt i telekommarknaden och med begränsade informationsverktyg, skall leda i bevis att bredbandsutbyggnaden inte kommer att ske är det föga förvånande att resultatet många gånger blir mediokert. Med hänsyn till sin förmåga och förutsättningarna gör de sökande ett fullgott jobb. Deras engagemang är imponerande. Det underlag som produceras och som ska användas som beslutsstöd är dock tvivelaktigt och pekar på att processen runt marknadsanalys bör förändras. Ur ett nationellt perspektiv finns ett stort behov att försöka föra in frågan om marknadsanalys i det övergripande planeringsarbetet runt bredband som bedrivs på kommuner och i regioner. Frågan kring marknadsanalys kan - och bör - kopplas till det regionala arbetet med bredbandsstrategi och digital agenda. Länsstyrelserna och regionerna har en central roll att fylla i detta avseende och bör se en sammanhängande empiriskt grundad marknadsanalys som en av sina uppgifter på bredbandsområdet. Detta skulle också vara ett erkännande av att marknadsanlysarbetet är komplext och kräver kompetens. För en fullgod analys torde det bland annat fordras god insikt i tillgången till bredbandsinfrastruktur, översikt av pågående markarbeten och möjlighet till samförläggning, planerade byggnationer (exempelvis planering av nya bostadsområden), vetskap om kontaktvägar med centrala aktörer (exempelvis nätägare och väghållare). Detta har både regioner och länsstyrelser men saknas hos byalag. I syfte att förbättra marknadsanalysen med avseende på kvaliteten vore det därför önskvärt att genomföra följande: Bredbandsforum 6/10

7 1. Ge länsstyrelserna och regionerna ansvaret för marknadsanalys och inkludera detta som en del i deras övergripande bredbandsstrategiarbete. Marknadsanalyserna kan sedan nyttjas av byalagen när dessa önskar söka bredbandsstöd. 2. Gör en översyn av innehållet i de nuvarande marknadsanalyserna. Detta inkluderar att tydliggöra syfte och säkerställa att innehållet svarar upp mot de uppgifter som behövs för en ackurat bedömning av den kommande bredbandstillgången. Detta innefattar också att från centrala myndigheter ge instruktioner som minskar tolkningsutrymmet kring vad uppgifterna avser belysa. 3. Stärk kvaliteten på inlämnade uppgifter. Ett första steg vore att kräva användning av ett vedertaget referenssystem (källhänvisning) så att det blir transparent hur uppgiften inhämtats. Bredbandsforum 7/10

8 Appendix Intervjuade aktörer Nationell myndighet Jordbruksverket Länsstyrelser och regioner Länsstyrelsen Kronoberg Länsstyrelsen Södermanland Länsstyrelsen Uppsala Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen Östergötland Region Västerbotten Gräsrotsorganisation Coompanion Byalag MassaNet ekonomiska förening, Kronoberg Västra Rekarne Fibernät, Södermanland Dunderbo Vägsamfällighet, Uppsala Gettjärn - Hälserud fiber, Värmland Storbäcks intresseförening, Västerbotten Fiber i Gammalkil, Östergötland Kommun Lycksele kommun Marknadsaktörer Skanova Telenor Quadracom Stadsnät Dala Energi Stadsnät Vetab Vetlanda Bredbandsforum 8/10

9 Appendix - Marknadsanalysblankett från Jordbruksverket Bredbandsforum 9/10

10 Bredbandsforum 10/10

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013

Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II. Stockholm, 11:e Februari 2013 Byanätsgruppen Arbetsgruppsmöte II Stockholm, 11:e Februari 2013 Agenda 1. Öppnande av möte 2. Syftet med dagens möte och rekapitulering av förra mötet 3. Återrapportering från styrgruppsmöte inkl. frågan

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Så gör vi i länen Hantering av bredbandsstöd för landsbygden på länsstyrelserna

Så gör vi i länen Hantering av bredbandsstöd för landsbygden på länsstyrelserna Datum: 2013-03-22 UTKASTVERSION 1.0 Under utveckling - Ej för citering DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren patrik.sandgren@pts.se Så gör vi i länen Hantering av bredbandsstöd för landsbygden på länsstyrelserna

Läs mer

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Datum: 2012-05-21 MISSIV TILL SLUTRAPPORT SAMBANDSGRUPPEN Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Kärnan i utmaningen med bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem Jordbruks verket PROJEKTSTÖD Bilaga nr 3 - marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-02-18 Dnr: 15-928 1(16) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012

Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-04-30 Dnr: 12-9571 (13-1726) 1(10) Tina Stukan Teresia Widigs Ahlin Anna Rappe Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet

Läs mer

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband Bilaga nr PROJEKTSTÖD marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS 3 Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd till bredband. Om

Läs mer

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet IT-politik Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden (dnr N2014/1927/ITP) Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig i huvudsak positiv

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Begäran av uppgifter om anslutningspunkter i fastigheter i fibernät per den 1 oktober 2008

Begäran av uppgifter om anslutningspunkter i fastigheter i fibernät per den 1 oktober 2008 Sänd frågeformuläret till: D.nr. 08-10187/23 PTSbredband@pts.se Begäran av uppgifter om anslutningspunkter i fastigheter i fibernät per den 1 oktober 2008 # Begäran gäller aktiva och inaktiva anslutningspunkter

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

SmåKoms synpunkter i sammanfattning

SmåKoms synpunkter i sammanfattning 2013-10-31 naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Yttrande: Effektivare bredbandsstöd, SOU 2013:47 SmåKoms synpunkter i sammanfattning SmåKom efterfrågar en proaktiv politik från statsmakterna,

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Blekinge, 12 mars 2014 Teresia Widigs Ahlin Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post en väl fungerande konkurrens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Mars 2017 Sammanfattning Den ökande digitaliseringen av samhället innebär

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra. 2013-10-22 Anders Oksvold

Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra. 2013-10-22 Anders Oksvold Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra 2013-10-22 Anders Oksvold Bakgrund Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås.

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Datum: 2015-01-07 Diarienummer: 14-4628 Internt arbetsmaterial

Datum: 2015-01-07 Diarienummer: 14-4628 Internt arbetsmaterial Datum: 2015-01-07 Diarienummer: 14-4628 Internt arbetsmaterial Remissversion Patrik Sandgren Perspektiv byanät - en kartläggning av lokalt ägda bredbandsnät och deras åsikter om processen för att bygga

Läs mer

Datum: 2015-01-26 Diarienummer: 14-4628 utkastversion

Datum: 2015-01-26 Diarienummer: 14-4628 utkastversion Datum: 2015-01-26 Diarienummer: 14-4628 utkastversion Version 2 Patrik Sandgren Perspektiv byanät - en kartläggning av lokalt ägda bredbandsnät och deras åsikter om processen för att bygga bredband på

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september 2011 Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli 3. Slutrapportering Arbetsgrupp III - Nyttan med bredband Patrik Sandgren Bredbandsforums

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-01-31 Dnr: 12-10006 1(12) Tina Stukan Anna Rappe Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Patrik Sandgren Stockholm 2011 05 31 2010-11-25 ARBETSMATERIAL Leverans och resultat Leverans Traditionell slutrapport av enkelt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet!

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! I DETTA NYHETSBREV: Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! Åsa Odell har ordet Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp Från styrgruppsmötet En miljard till bredband Kanalisation för bättre bredband IT

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 REDOVISNING Dnr 604-6488-2014 2015-09-29 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Bidragsregler projektstöd 2014

Bidragsregler projektstöd 2014 Bidragsregler projektstöd 2014 Villkoren i stödet kommer att se ut på det sätt som vi beskriver i informationen här. Eftersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-02-27 Dnr:17-625 1(13) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016 1.1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad?

Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad? Är det möjligt att ge stöd till mobilutbyggnad? Stöd till passiv infrastruktur genom EU-kommissionens gruppundantag Projektet mindre än 10 miljoner euro Saknas 3G respektive avancerade trådlösa accessnät

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer