Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida Dnr: ( ) 1(10) Tina Stukan Teresia Widigs Ahlin Anna Rappe Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år Uppdrag Denna promemoria utgör rapporteringen av PTS regeringsuppdrag att samla in och sammanställa länsstyrelsernas, landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län samt Gotlands kommuns och samverkansorganet i Kalmar läns 1 utveckling inom it-infrastrukturområdet. Ovanstående aktörer har sedan den 20 juni 2012 i sina respektive regleringsbrev eller villkorsbrev, uppdraget att: verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås. Dessa ska även: redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom ITinfrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd, samt hur man har bistått Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att följa tillgången på IT-infrastruktur. Detta är bakgrunden till PTS regeringsuppdrag. 1 Hädanefter benämns dessa som länsstyrelser och regioner i promemorian. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(10) PTS redovisade en preliminär sammanställning enligt uppdraget ovan den 28 februari 2013 i vilken svar som sammanställs i denna rapport återfinns 2. Den slutliga sammanställningen redovisas härmed till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 1.2 Metod Metoden för uppdragets genomförande är en webbenkät, som PTS genomförde vid årsskiftet 2012/2013. Enkäten ställdes till berörda aktörer enligt ovan. PTS hade ett motsvarande regeringsuppdrag år 2011, och även då genomfördes en enkät. Till följd av ändring i reglerings- och villkorsbreven omfattas även i enkäten för 2012 Hallands, Skåne, Västra Götalands samt Gotlands och Kalmar län av ovan nämnda uppdrag. I vardera av dessa län har länsstyrelserna och i förekommande fall landstingen, samverkansorganet eller kommunen lämnat gemensamma svar till PTS. Enkäten har även genomgått ett visst utvecklingsarbete, då vissa frågor har fördjupats eller ändrats i annat avseende, varför jämförelser mellan de båda åren inte genomgående kan göras. 1.3 Inledning Förutsättningarna för de aktörer som undersökningen omfattar, skiljer sig åt när det gäller utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Bland annat råder demografiska, geografiska, socioekonomiska och strukturella skillnader. Även organisation och fördelning av arbetsuppgifter mellan aktörerna inom den geografiska regionala indelningen är olika. Exempelvis hanteras kanalisationsstödet i fem fall av andra aktörer än länsstyrelsen (samverkansorganet i Kalmar län, Gotlands kommun, Region Halland, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen). I vissa län ligger planeringen av it-infrastrukturfrågorna på regionen, medan samtliga länsstyrelser hanterar stödet inom landsbygdsprogrammet. Vid ett tudelat ansvar är det viktigt att samarbetet mellan dessa två organ fungerar väl. PTS vill understryka behovet av långsiktig planering och samverkan i it-infrastrukturfrågor. Tillgängliga resurser och prioriteringar, jämte övriga förutsättningar, påverkar incitament och möjligheter att arbeta aktivt med bredbandsfrågor på regional nivå. En kärnfråga är samarbetet inom regionen, mellan i förekommande fall region och länsstyrelse samt mellan kommuner och länsstyrelse. Frågan om samarbete är grundläggande, bland annat för förankring av strategier samt kompetens- och informationsutbyte. Till det senare hör spridningen av kunskap om befintlig och planerad infrastruktur m.m. 2 Dnr: Preliminär sammanställning av länens rapportering avseende utveckling på itinfrastrukturområdet för år 2012 Post- och telestyrelsen 2

3 3(10) PTS vill sammanfattningsvis lyfta fram följande: Utvecklingen inom it-infrastrukturområdet är sett över hela landet positiv. Allt fler län har tagit fram sina respektive regionala bredbandsstrategier eller har dessa under beredning. Det finns dock ett fåtal län som fortfarande inte har påbörjat arbetet. Samverkan mellan olika aktörer inom länet är väsentlig för länets utveckling avseende it-infrastruktur och en bredbandsstrategi är ett viktigt instrument för att realisera/stärka denna. Den regionala nivån är viktig för bland andra kommunerna, som är i behov av stöd när det gäller samordning, kompetens och finansiella medel till bredbandsutbyggnad. Bredbandsstöd är ett viktigt instrument för att öka tillgången till bredband i de områden där det saknas kommersiellt intresse, men även för att upprätthålla kompetens och engagemang i bredbandsfrågor på den regionala nivån. Det finns en potential för ökat lärande mellan länen. Idag hanteras bredbandfrågan på olika sätt. Medan regional hänsyn är positivt innebär dagens modell och hantering transaktionskostnader för samtliga involverade aktörer (marknad, myndigheter och civil samhälle). 1.4 Resultat Nedan sammanfattas och tolkas enkätens resultat. Bredbandsstrategi är ett viktigt instrument för samverkan Hälften av länen har en bredbandsstrategi. Den andra hälften som inte har en bredbandsstrategi avser i de flesta fall att påbörja arbetet med en sådan under år Åtta av tio bredbandsstrategier innehåller en genomförandeplan. Samtliga bredbandsstrategier är kopplade till annan regional planering. En bredbandsstrategi är ett viktigt instrument för flera olika kategorier av aktörer. Den är ett verktyg för att formulera, förankra och samarbeta i frågor som rör bredbandsutbyggnad, samt utgör en koppling till övrig planering inom län, region och kommuner. Tio län hade vid ingången av år 2012 färdiga bredbandsstrategier. Av dessa blev fyra färdigställda under år Ytterligare tre län har sin bredbandsstrategi under beredning vilka beräknas färdigställas under innevarande år. De flesta av de län som fortfarande saknar en regional bredbandsstrategi, 8 län, uppger i undersökningen att de arbetar med eller planerar att påbörja arbetet med en strategi under år Tre län anger dock att de inte har planer på att påbörja arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi under Post- och telestyrelsen 3

4 4(10) En bredbandsstrategi kan ha olika innehåll och tillvägagångssättet att utveckla, bereda, förankra och besluta bredbandsstrategin varierar mellan länen, bland annat beroende av vem som har ansvaret för den och i vilket sammanhang den tas fram. Strategin har i de flesta fall beslutats av länsstyrelse (länsledning), regionstyrelse och regionfullmäktige. Även om fokus och innehåll i somliga avseenden skiljer sig mellan bredbandsstrategier, är vissa komponenter grundläggande, såsom nulägesbeskrivning med kartläggning av it-infrastrukturen och en förteckning över åtgärder för att nå strategins mål (genomförandeplan). På frågan om det finns en genomförandeplan, som visar hur den regionala bredbandsstrategin ska implementeras svarar åtta av de tio län som har en bredbandsstrategi att en sådan plan finns, eller att implementeringen är klar. Ja, i form av en förteckning av åtgärder. Vi bedömer att denna håller god kvalitet och utgör ett bra avstamp inför de kommande aktiviteterna. Till Bredbandsstrategin fanns ett handlingsprogram som är länets bredbandssamordningsgrupps verksamhetsplan. Avrapportering av genomförda åtgärder och aktiviteter sker årligen. Denna omfattar aktiviteter, ansvariga och tider. Till planen är också kopplade resultat- och effektmål. Under rubriken Visioner och Mål finns ett stycke om vägar mot målen: Utarbeta/uppdatera kommunala bredbandsstrategier/handlingsprogram, samförläggning, kommunikation av nyttan, samverkan som beskriver detta. Några lyfter i genomförandeplanen fram samverkan med andra aktörer, bl.a. kommuner: Under 2012 genomfördes ett projekt med bredbandssamordnare i länet. Varje kommun ska ta fram en bredbandsstrategi. En genomförandeplan finns beskriven i bredbandsstrategin. Planen håller på att förankras bland berörda aktörer i regionen och arbetet med ett genomförandeprojekt, med sikte på de uppsatta målen till 2020, kommer troligtvis att starta under Ett fåtal län har svarat att de inte kommer att påbörja arbete med en regional bredbandsstrategi. Länsstyrelser/regioner som inte avser att ta fram en bredbandsstrategi, kan ha valt att utnyttja annan regional planering, exempelvis Post- och telestyrelsen 4

5 5(10) RUP (regional utvecklingsplan) eller RUS (regional utvecklingsstrategi), för att där integrera innehållet motsvarande en bredbandsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ligger till grund där främjandet av utbyggnad av en välutvecklad och länstäckande IT-infrastruktur av hög, konkurrenskraftig kvalité. Emellertid uppger samtliga län som har en bredbandsstrategi, att denna är kopplad till annan regional planering. Förutom ovan nämnda RUS och RUP, nämns tillväxtstrategier, klimat- och energistrategi samt digital agenda. Bredbandsstrategin är ett sektorsprogram, vilket innebär att det tydliggör hur sektorn ITinfrastruktur kan verka få att uppnå de mål som finns uppsatta i det regionala utvecklingsprogrammet. Verktyg för att prioritera bredband Två tredjedelar av länen har personella resurser för att arbeta med bredbandsfrågor, utöver ren stödhantering. Det varierar emellertid hur mycket arbetstid denna resurs har till förfogande för dessa frågor samt vilken slags tjänst personen har (som strateg, projektledare, bredbandscoach etc.). Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad är en viktig faktor för att uppnå engagemang kring bredband. Det finns behov av enhetlig metod och gemensam databas för att mäta bredbandsstödens utfall. Endast hälften av länen har en rutin för att sammanställa bredbandsstödens utfall. Användning av stödmedel till bredbandsutbyggnad Stöd till bredbandsutbyggnad är en kompletterande åtgärd från statens sida för att säkerställa ökad tillgång till bredband i glesbygd. Syftet med bredbandsstöd är att komplettera marknadsmässig utbyggnad där konstruktionen på stödet är uppbyggd för att säkerställa att varje investerad krona ska räcka så långt som möjligt. Sistnämnda åsyftar byalagsmodellen och att stöden ger ett smörjmedel men det är de boende själva måste engagera sig och lägga in tid, kraft och pengar. För att skildra hur länen använt stödmedel, visar tabellen nedan hur mycket stöd som har beviljats till bredbandsprojekt under år 2012 inom ramen för landsbygdsprogrammet (LBP). Tabellen avspeglar vilka andelar medel som har använts som projektstöd (dvs. medel som hämtas ur LBP), PTS medfinansieringsmedel, kommunala medfinansieringsmedel samt privata insatser. Post- och telestyrelsen 5

6 6(10) Län Total projektinvestering Varav projektstöd Varav PTS Varav kommunal Varav privat (LBP) medfinansiering medfinansiering medfinansiering Skåne län kr kr kr kr kr Västra Götalands län kr kr kr 0 kr kr Gotlands län kr kr 0 kr kr kr Hallands län kr kr kr 0 kr kr Kalmar län kr kr kr kr kr Norrbottens län kr kr kr kr kr Västernorrlands län kr kr kr 0 kr 0 kr Västmanlands län kr kr kr kr kr Stockholms län kr kr kr kr 0 kr Kronobergs län kr kr kr kr kr Dalarnas län 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Gävleborgs län kr kr kr kr kr Örebro län kr kr 0 kr 0 kr 0 kr Blekinge län kr kr kr 0 kr 0 kr Jönköpings län kr kr kr 0 kr kr Jämtlands län kr kr 0 kr 0 kr kr Södermanlands län kr kr kr kr kr Västerbottens län 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Östergötlands län kr kr kr kr kr Uppsala län kr kr kr kr kr Värmlands län kr kr kr 0 kr kr Total kr kr kr kr kr Uppföljning av stödens utfall Möjligheten att mäta bredbandsstödens utfall är viktig vid uppföljnings- och analysarbete både på den regionala och nationella nivån. Detta förutsätter att de stödgivande myndigheterna på regional nivå, dvs. länsstyrelser och i förekommande fall regioner, gör regelbundna uppföljningar både under projektens gång och efter deras slutförande. Det saknas idag en enhetlig insamlingsmetod för att mäta bredbandsstödens utfall i dessa två faser. Dessutom krävs olika uppgifter i projektansökningar till olika stödkällor, t.ex. landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet, vilket gör uppföljningar mer krävande, än om det hade rått enhetlighet. Detta kan vara en orsak till att endast hälften av länen anger att de har någon form av rutin för att sammanställa bredbandsstödens utfall. Bland de län som samlar in uppgifter i syfte att följa upp och utvärdera bredbandsstöd, varierar rutinerna och under vilken fas av ett projekt som uppgifterna samlas in. Detta tyder på att det finns ett behov av en enhetlig insamlingsmetod för de befintliga stödordningarna. Post- och telestyrelsen 6

7 7(10) Personella bredbandsresurser Av länen har en majoritet (14 av 21 län) svarat att personella resurser avsatts för arbete med bredbandsfrågor på regional nivå. Med detta avses arbete utöver hantering av stödmedel. Några län som uppger att man inte har en sådan resurs idag, menar att det kan bli aktuellt framöver, att behovet lyfts eller att man tidigare haft en projektanställd för framtagande av bredbandsstrategi. Hur mycket och vilken typ av resurser som länsstyrelser/regioner allokerar till bredbandsfrågor, varierar kraftigt, liksom länens förutsättningar i övrigt. Regionalt engagemang i bredband kan innefatta en mängd aktiviteter och åtgärder. Trots det arbetar vissa län uteslutande med stödhandläggning, eventuellt med fördelning över flera handläggare, så att varje handläggare arbetar med bredband en liten andel av sin arbetstid. I detta avseende är bredbandsstöden viktiga, utöver det faktum att de bidrar till bredbandsutbyggnad de garanterar ett visst engagemang i bredbandsfrågor. En effektiv stödhantering kräver emellertid involvering i hela den process som generar bredbandsprojekt. Denna process innefattar samordning av resurser, tillhandahållande av underlag för marknadsanalyser, arbetet med bredbandsstrategi m.m. Andra län har hel- eller halvtidshandläggare för bredbandsstöd och andra bredbandsrelaterade frågor. Övriga resurser som nämns i enkäten är projektledare, bredbandskoordinator, bredbandssamordnare, it-strateg, infrastrukturstrateg och bredbandscoach. Tjänstemän som besitter kunskap och kompetens inom bredbandsområdet, och har möjlighet att använda hela eller delar av sin arbetstid till att driva bredbandsfrågor, är en viktig faktor i det regionala engagemanget i bredbandsutbyggnaden. Enkäten visar samvariation mellan att ha en bredbandsresurs (exempelvis i form av bredbandscoach, it-strateg eller bredbandskoordinator) och en bredbandsstrategi. Samarbete för enhetlighet samt ökad kunskap och överblick I tre fjärdedelar av länen samarbetar länsstyrelse och regioner kring bredbandsstrategiska frågor. De flesta har genomfört aktiviteter riktade mot kommuner och lokala utvecklingsgrupper för att främja bredbandsutbyggnaden. Länsstyrelserna/regionerna är en viktig resurs för kommuner i bredbandsfrågor. Ett ökat informationsutbyte mellan lokal och regional nivå skulle kunna skapa en förbättrad överblick över befintlig och planerad it-infrastruktur inom länet. Post- och telestyrelsen 7

8 8(10) Samarbete mellan länsstyrelser/regioner i olika delar av landet På frågan om hur man bedriver länsöverskridande samarbete, anges samarbete med omkringliggande län, bl.a. i konkreta projekt, såsom rörande bredbandsutbyggnad över länsgränser och skapandet av redundans i näten, samt samverkan via Bredbandsforum och samverkansgruppen för arbetet med it-infrastruktur (Länssamverkan bredband 2.0). Samarbete mellan länsstyrelse och region inom det egna länet I 15 av de 19 län som har både länsstyrelse och regionförbund 3 har samarbete skett mellan de båda när det gäller strategifrågor. I fem av de 15 länen sker hantering av stödmedel på såväl länsstyrelsen som regionförbundet och samarbete finns kring stödfrågor och strategifrågor. I de 10 län där stödhantering enbart sker hos länsstyrelsen finns ändå frivilligt samarbete med regionförbundet i strategifrågor. I tre län samarbetar man när det gäller stödfrågor, men inte i strategifrågor. Ytterligare tre länsstyrelser har inget samarbete överhuvudtaget med regionförbundet i frågor som rör it-infrastruktur. Samarbete/utbyte mellan länsstyrelse/region och kommunerna Enkäten visar att i princip samtliga respondenter (länsstyrelsen, regionen, eller samverkansorganet) med enstaka undantag under 2012 har genomfört aktiviteter riktade mot kommuner och lokala utvecklingsgrupper, för att främja bredbandsutbyggnaden i mindre tätorter, småorter och glesbygd. Respondenterna uppger att kommunerna önskar flera olika typer av stöd från länsstyrelserna/regionerna. Främst efterfrågas finansiella resurser, men även hjälp vid ansökan om bredbandsstöd, då man uppfattar dessa projekt som tidsoch kompetenskrävande. Övriga önskemål om insatser från den regionala nivån kan röra information till byalag, praktisk vägledning och rådgivning, hjälp vid samordning mellan kommuner samt stöd vid framtagande av kommunala bredbandsstrategier. Sammanfattningsvis och jämfört med tidigare enkät, finns alltjämt ett behov av stöd från kommunernas sida gentemot den regionala nivån. Eftersom det idag är bråttom för flera av kommunerna då kopparledningarna håller på att tas ner upplever kommunerna att de har ett stort behov att lära sig och att sätta sig in i frågor om bredband. Alla kommuner efterlyser stöd och finansiellt stöd de ser gärna att det finns en samordnande resurs på länsnivå för att se helheten för länet när det gäller bredbandsutbyggnaden - så att ingen missar något. Samråd kring strategiarbetet. 3 Alla län förutom Västernorrland och Norrbotten. Post- och telestyrelsen 8

9 9(10) Finansiellt stöd, en resurs som känner till regelverken kring alla olika stöd som finns till bredband och som kan administrera kommungemensamma projekt. Önskan om information, att vi ska informera byalag, praktisk vägledning, rådgivning. Finansiellt stöd, samordnande resurs (person), kompetens. Ja, många kommuner efterfrågar stöd till att ta fram kommunala bredbandsstrategier och vill gärna vara aktivt deltagande i genomförandet av den regionala bredbandsstrategin. Överblick över befintlig och planerad it-infrastruktur Vid utbyggnad av bredband är det av vikt att ha en god bild av såväl befintlig som planerad infrastruktur. Detta är en förutsättning för att kunna göra heltäckande marknadsanalyser och det underlättar vid samförläggningsarbeten samt andra regionala och lokala samarbeten kring it-infrastrukturprojekt. En majoritet av länen uppger att det finns befintlig kartläggning i olika former över it-infrastrukturen i länet (16 av 21 möjliga). Om man ser till antalet län som har en översikt av planerad it-infrastruktur är denna siffra betydligt lägre. Endast fyra av 17 län har svarat att man har översikt över planerad utbyggnad. Några län uppger dock att arbete pågår med att ta fram kartläggning även över planerad it-infrastruktur. När det gäller den egna kartläggningen omnämns bl.a. PTS statistik (bredbandskartläggningen) som en källa till denna. När det gäller regional kartläggning av it-infrastruktur kan det konstateras att det ser mycket olika ut vilken typ av kartläggning man gjort och på vilken nivå denna gjorts. Kartläggning som begrepp kan tolkas på olika sätt vilket framgår av svaren på enkäten. Som exempel refereras bl.a. till att kartläggning gjorts på ett övergripande plan i form av hur mycket som är utbyggt, men omfattar inte var all utbyggnad skett. Kartläggning kan ha gjorts på lokal nivå av vissa kommuner men inte på regional nivå. En förbättrad samverkan och ökat informationsutbyte mellan lokal och regional nivå skulle kunna skapa en förbättrad överblick över befintlig och planerad itinfrastruktur inom länet/regionen. Post- och telestyrelsen 9

10 10(10) 1.5 Ökade krav på den regionala nivån Länsstyrelserna och regionerna har sedan 2009 haft uppdraget att följa utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning mot mindre tätorter, småorter och glesbygd. Uppdraget har sedermera utvecklats till att år 2012 inkludera att samma aktörer ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås med tilläget att utvecklingen inom detta område även ska redovisas. För innevarande år, år 2013, lyder formuleringen i uppdraget som följer: (aktörerna ska): Redovisa hur de verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. Redovisning ska göras i enlighet med Post- och telestyrelsens (PTS) anvisningar senast den 1 februari Redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom it-infrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd, samt hur man har bistått PTS i dess uppdrag att följa tillgången på it-infrastruktur. Redovisningen ska göras i enlighet med PTS anvisningar senast den 1 februari Ovan illustrerar ökade krav på den regionala nivån när det gäller att bidra till att målen i regeringens bredbandsstrategi nås, vilket förutsätter ett fortsatt och i vissa fall intensifierat arbete på it-infrastrukturområdet. Post- och telestyrelsen 10

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-02-18 Dnr: 15-928 1(16) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Blekinge, 12 mars 2014 Teresia Widigs Ahlin Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post en väl fungerande konkurrens

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-01-31 Dnr: 12-10006 1(12) Tina Stukan Anna Rappe Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Uppgifterna gäller stöd inom landsbygdsprogrammet 2014 2020 fram till och med den 30 oktober 2018 Uppföljningen är gjord av Sofia

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om medfinansiering från PTS

Riktlinjer för ansökan om medfinansiering från PTS Datum Vår referens Sida 2012-02-14 Dnr: 12-1027 1(6) Riktlinjer för ansökan om medfinansiering från PTS beslutade den 14 februari 2012. Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) kan lämna stöd i form av

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad för år 2018 samt prognostisering avseende efterfrågan för år

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad för år 2018 samt prognostisering avseende efterfrågan för år PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2019-03-06 Dnr: 19-882 1(10) Digitaliseringsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad för år 2018 samt prognostisering avseende efterfrågan för

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete

Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete e Regeringen Regerings beslut 2017-12-21 N2017/07839/RTS IV5 Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 Regeringens

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Stöd till bredband en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Stöd till bredband en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Stöd till bredband en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Uppgifterna gäller stöd inom landsbygdsprogrammet fram till och med den 31oktober 2018) Uppföljningen är gjord av Matilda Ambré och Åke Svensson

Läs mer

2018 års marknadsanalys för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet

2018 års marknadsanalys för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet 1(2) MARKNADSANALYS 2018-06-20 Dnr 3.2.17-06898/2018 Landsbygdsavdelningen 2018 års marknadsanalys för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 Post- och telestyrelsens underlag för 2018 års marknadsanalys

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-02-27 Dnr:17-625 1(13) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2016 1.1 Sammanfattning

Läs mer

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet IT-politik Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden (dnr N2014/1927/ITP) Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig i huvudsak positiv

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016

Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2016 Sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna Mars 2017 Sammanfattning Den ökande digitaliseringen av samhället innebär

Läs mer

Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren

Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren Kalmar Länstrafik Stab och sekretariat TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-04-17 Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen,

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens 2016-02-25 Dnr: 16-720 1(23) Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen har beslutat att under perioden 2015-2020 avsätta medel för en funktion som regional bredbandskoordinator i alla län.

Läs mer

Företagsamheten 2018 Hallands län

Företagsamheten 2018 Hallands län Företagsamheten 2018 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Infrastruktur för rekreation och turism en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Infrastruktur för rekreation och turism en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Infrastruktur för rekreation och turism en uppföljning inom landsbygdsprogrammet Uppgifterna gäller stöd inom landsbygdsprogrammet 2014 2020 fram till och med den 21 maj 2018 Uppföljningen är gjord av

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

STYRELSEKARTLÄGGNINGEN MARS Andelen kvinnor på styrelse poster fortsätter att öka

STYRELSEKARTLÄGGNINGEN MARS Andelen kvinnor på styrelse poster fortsätter att öka STYRELSEKARTLÄGGNINGEN MARS 2018 Andelen kvinnor på styrelse poster fortsätter att öka INNEHÅLL 03 04 05 06 07 08 09 11 12 FÖRORD Stor potential för tillväxt i våra företag STYRELSEKARTLÄGGNINGEN 2018

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen

SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT. Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen SAMVERKAN FÖR REGIONALA KUNSKAPSLYFT Per Fröling Regionaliseringsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen Årsmötets beslut 2015 Årsmötet 2015 beslutade om att föreningen tillsätter en central resurs för att

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

m. fl. Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

m. fl. Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna 8 Regeringen Regerings beslut 2017-12-07 N2017/07501/KSR 12 Näringsdepartementet Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping m. fl. Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna Regeringens beslut

Läs mer

Företagsamheten 2018 Norrbottens län

Företagsamheten 2018 Norrbottens län Företagsamheten 2018 Norrbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Företagsamheten 2018 Norrbottens län

Företagsamheten 2018 Norrbottens län Företagsamheten 2018 Norrbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2016 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den Översikt verksamhet Vägledande politiska målsättningar - Bredbandsstrategin och Digitala agendan Många olika aktörer och lösningar i bredbandsutbyggnaden Staten

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagsamheten 2018 Södermanlands län

Företagsamheten 2018 Södermanlands län Företagsamheten 2018 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västerbottens län

Företagsamheten 2018 Västerbottens län Företagsamheten 2018 Västerbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer