TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING"

Transkript

1 TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT

2 Uppdrag: Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl, Natur- och kulturmiljövärdering Status: Rapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Trelleborgs kommun, Tekniska förvaltningen Hans Lilja Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Anna-Karin Ekström Anna Vindelman Karolina Andersson, Samhällsekonomi Ida Marttila, Natur och kultur Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UTGÅNGSPUNKTER OCH AVGRÄNSNINGAR GENOMFÖRANDE BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 INRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 2 INRE VÄST + YTTRE ÖST ALTERNATIV 3 YTTRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 4 YTTRE VÄST + YTTRE ÖST SAMHÄLLSEKONOMI TRAFIKFLÖDEN TRAFIKUPPRÄKNINGSTAL ANLÄGGNINGSKOSTNADER BULLER ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDERING KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR JORDBRUKSMARKEN AV ALTERNATIVEN ÖVRIGA KOMMUNALA VÄRDEN SAMMANSTÄLLNING AV ALTERNATIVENS PÅVERKAN BILAGA 1 TRAFIKANALYS UNDERLAG NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV BILAGA 2 BESKRIVNING AV NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN NATIONELLA INTRESSEN REGIONALA INTRESSEN KOMMUNALA INTRESSEN JORDBRUKSMARK (50)

4 1 Inledning Trelleborgs kommun håller på att ta fram en förstudie för en ringväg runt Trelleborg. Fyra alternativ studeras, två alternativ som är en förlängning av den Västra Ringvägen i öster samt två alternativ för en yttre ringväg. De studerade sträckningarna framgår av bilden nedan. Tyréns uppdrag har bestått av två delar; dels att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl och dels att översiktligt belysa och värdera de natur- och kulturmiljöintressen som kan påverkas av de studerade alternativen. I följande bilder har sträckningarna och korridorerna ovan förenklats till linjer. Dessa avser endast att illustrera det studerade alternativet på ett tydligare sätt. Den nya vägens exakta placering i landskapet är inte bestämd och studeras i senare skeden för de alternativ som är aktuella att gå vidare med. 1.1 Utgångspunkter och avgränsningar Samhällsekonomi Den samhällsekonomiska analysen omfattar det vägnät som ansluter till studerade vägsträckningarna och som kan få en förändrad trafikbelastning till följd av dessa. Utgångspunkten för analysen är trafikflödet på vägnätet idag, enligt de trafikräkningar som finns tillgängliga. En trafikanalys av dessa har genomförts, dels för att bedöma hur trafiken på vägnätet kan se ut med Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen, studiens nollalternativ, dels hur delar av trafikflödet på vägnätet kan omfördelas till följd av de studerade vägsträckningarna. De trafikflöden som omfattas av analysen och de samhällsekonomiska beräkningarna är infartsoch genomfartstrafik i Trelleborg. En eventuell omfördelning av intern trafik i staden har inte studerats. Analysen omfattar inte heller ev tillskott från utbyggnadsområden utan trafikökningar 4(50)

5 till följd av exploatering inom staden hanteras av de uppräkningstal som används i de samhällsekonomiska beräkningarna. I analysen antas att hamnen har flyttat till det nya läget i öster och att ett truck center för den tunga trafiken till hamnen är placerad öster om tätorten. Likaså antas att all trafik till/från hamnen styrs till de studerade vägsträckningarna. Beräkningsmodellen omfattar inte effekter av köbildning och andra trängsel som uppstår när kapaciteten på vägnätet minskar. Sådana effekter behandlas vanligtvis i behovsanalyser för projekt Natur- och kulturmiljö Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden har skett översiktligt. I ett förstudieskede finns varken behov eller möjligheter att gå ner på en detaljerad nivå. Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden fokuserar på nationella och regionala intressen. Några lokala intressen har dock lyfts fram eftersom de utgör skyddsvärda objekt som tas upp i politiskt antagna kommunala dokument såsom Översiktsplan 2010 och Natur- och kulturmiljöplanen. Utöver natur- och kulturmiljövärden har även jordbruksmarkens värde lyfts upp. Detta eftersom alternativen till stor del berör jordbruksmark och eftersom jordbruksmarken i Trelleborg tillhör Sveriges mest produktiva jordbruksmark. 1.2 Genomförande Samhällsekonomi De samhällsekonomiska beräkningarna har utförts i enlighet med Trafikverkets Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5, version samt Effektsamband för transportsystemet Samhällsekonomiska analyser i transportsektorn, version , med hjälp av Trafikverkets beräkningsmodell EVA Effektvärdering vid Väg Analys, version De samhällsekonomiska värderingarna (exkl trafiksäkerhetsvärderingen) i beräkningsprogrammet har uppdaterats till ASEK 5 enligt instruktioner från Trafikverket, då den nya programversionen inte kommit än. I modellen beräknas och värderas de effekter som uppkommer då en förändring genomförs i trafiknätet. Effekterna kan vara positiva eller negativa. Effekter som beräknas i EVA är: Restid Fordonskostnader Trafiksäkerhet Emissioner Drift- och underhållskostnader för vägen Effekterna av en förändring, det vill säga nyttan av förändringen, räknas samman till en årlig summa som sedan för varje år diskonteras till ett samlat nuvärde. Kalkylperioden har satts till 60 år, motsvarande den ekonomiska livslängden för ny väg enligt ASEK 5. Den samlade nyttan jämförs sedan med den investering som krävs för att åstadkomma förändringen. Man jämför då nettot med investering enligt formeln (nyttan-investeringen)/investeringen. Kvoten kallas nettonuvärdeskvot, NNK, och visar om projektet är lönsamt eller inte. En NNK > 0 är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. 5(50)

6 1.2.2 Natur- och kulturmiljö De natur- och kulturmiljövärden som finns inom aktuellt geografiskt område har översiktligt beskrivits. Beskrivningen baseras på planerings- och kartunderlag från länsstyrelsens hemsida, kommunens natur- och kulturmiljöplan och översiktsplan 2010 samt förstudien Ringvägar runt centralorten Trelleborg (Utkast ). Intrång i och påverkan på beskrivna värden av de olika exploateringsalternativen har genomförts med hjälp av en modul för bedömningsgrunder som är utarbetad av Tyréns. Storleken på effekter och konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde (d.v.s. den berörda platsens förutsättningar och värden) och ingreppets/störningens omfattning Sammanställning Avslutningsvis sammanfattas de studerade alternativens konsekvenser i en matris som gör det enkelt att jämföra. Matrisen beskriver med färger hur negativa konsekvenserna, samhällsekonomiskt och för natur- och kulturmiljön, är för respektive alternativ. 6(50)

7 2 Beskrivning av alternativen Nollalternativet och de olika utredningsalternativen beskrivs kortfattat nedan. 2.1 Nollalternativet Nollalternativet utgörs av dagens vägnät inklusive de nyöppnade Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen. 2.2 Alternativ 1 - Inre väst + Inre öst Alternativ 1 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen utmed östra sidan av Trelleborgs tätort och ansluter till Östra Ringvägen vid Fagerängen i sydöstra Trelleborg. Vägen utformas som en vanlig tvåfältsväg med en hastighetsbegränsning på 60 km/tim med tanke på närheten till befintlig bebyggelse. 7(50)

8 Till den Östra Ringvägen kopplas bl a Östervångsvägen i en cirkulationsplats och en förlängning av Malörtsvägen i en trevägskorsning. Korsningen med Engelbrektsgatan byggs om till cirkulationsplats. 2.3 Alternativ 2 - Inre väst + Yttre öst Även alternativ 2 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen, men den östra delen förläggs i ett läge direkt väster om järnvägen. I detta alternativ kopplas Ringvägen till Östervångsvägen i en trevägskorsning och Malörtsvägen förlängning i en cirkulationsplats. I söder kopplas Ringvägen till väg 9 via Dalaleden och till Engelbrektsgatan. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Vägen utformas som vanlig tvåfälts-väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/tim. 2.4 Alternativ 3 Yttre väst + Inre öst I alternativ 3 studeras en yttre ringväg med en sträckning från E6 i väster, norr om Skegrie, via väg 108 till väg 9 i öster. I öster förläggs ringvägen öster om järnvägen och kopplas till väg 9 via Dalaleden, precis som i alternativ 2, dock utan kopplingen till Engelbrektsgatan. På den västra delen utformas vägen som motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/tim. Här planeras för ny anslutningsväg mellan Tommarpsvägen och den nya ringvägen. 8(50)

9 Anslutningen till väg 108 utformas som en större cirkulationsplats. Öster om denna utformas ringvägen som mötesfri landsväg med hastighetsbegränsningen 100 km/tim. Ringvägen kopplas i detta alternativ till Malörtsvägens förlängning samt till väg 667 mellan Mellanköpingevägen och Dalköpinge by. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. 2.5 Alternativ 4 Yttre väst + Yttre öst Alternativ 4 skiljer sig endast från alternativ 3 på den östra delen där den nya ringvägen förläggs i ett läge längre öster om järnvägen. Jämfört med alternativ 3 blir alternativ 4 emellertid endast ca 100 m längre. Även alternativ 1 och 2 kan kopplas till den yttre ringvägens västra del, som ingår i alternativ 3 och 4. Framför allt alternativ 2 skulle då i allt väsentligt överensstämma med alternativ 3. 9(50)

10 3 Samhällsekonomi 3.1 Trafikflöden Trafikflödena på vägnätet har analyserats utifrån tillgängligt underlagsmaterial. Trafikanalysen redovisas i bilaga 1. Tillgängliga trafikräkningar från Trafikverket och Trelleborgs kommun redovisas i bilden nedan. Trafikverkets räkningar avser årsdygnstrafik (ådt) och kommunens räkningar årsvardagsdygnstrafik (åvdt). Räknade trafikflöden, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Utifrån underlagsmaterialet har en bedömning av infartstrafiken till Trelleborg och genomfartstrafiken genom staden från väg E6 i väster, väg 108 i norr, väg 9 i öster och Trelleborgs hamn gjorts. Beroende på alternativ har antagande gjorts avseende hur infartstrafiken och genomfartstrafiken kan omfördelas på vägnätet till följd av de studerade utbyggnaderna. Som en försiktighetsprincip har antagits att endast 50% av de identifierade trafikströmmarna faktiskt förändrar sin körväg till följd av de studerade utbyggnaderna. Dock antas att all hamntrafik flyttas till de nya vägarna. Utöver dessa trafikströmmar kommer även intern trafik inom staden att använda de nya vägarna. Någon bedömning av storleken på dessa interna trafikströmmars omfördelning har inte gjorts, men generellt kan antas att den interna trafiken skulle vara större i de inre alternativen, dvs alternativ 1 och 2 än i de yttre alternativen, dvs alternativ 3 och 4. Inte heller har hänsyn tagits till ev trafiktillskott på vägarna till följd av planerade utbyggnadsområden. I samråd med beställaren har dessa antagits ingå i de trafikuppräkningstal 10(50)

11 som använts i beräkningarna bl a då man inom staden, i det pågående arbetet med den fördjupade översiktplanen, arbetar med två utbyggnadsalternativ Nollalternativet Baserat bl a på dagens trafikflöden enligt räkningarna har en bedömning gjorts av trafikflödet på vägnätet med Hedvägens förlängning, de trafikflöden som utgör nollalternativet i den samhällsekonomiska beräkningen. Bedömda trafikflöden i nollalternativet, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 11(50)

12 3.1.2 Alternativ 1 I alternativ 1 antas den nya vägen huvudsakligen användas av trafik i relationen väg 108-väg 9 samt av infartstrafik från väg 108 och väg 9 till de östra delarna av Trelleborg, som Granlunda, Malörten, Pilevall, men även av trafik mellan hamnområdet och E6 samt väg 108. Bedömda trafikflöden i alternativ 1, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Omfördelningen av trafiken antas avlasta framför allt Bryggaregatan-väg 108 samt Hedvägen- Glasbruksvägen öster om Lundavägen, men även Västra infarten. 12(50)

13 3.1.3 Alternativ 2 Omfördelningen av trafiken i alternativ 2 antas i stort vara densamma som i alternativ 1. Bedömda trafikflöden i alternativ 2, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 13(50)

14 3.1.4 Alternativ 3 I alternativ 3 påverkas trafikföringen i såväl västra som östra Trelleborg. Precis som i alternativ 1 och 2 antas infarts- och genomfartstrafik från väg 108 och väg 9 använda den östra delen av den nya ringvägen. Men även infartstrafik och genomfartstrafik från väg E6 kan antas välja nya vägar till och förbi Trelleborg. Bedömda trafikflöden i alternativ 3, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Det är också troligt att en del av den infartstrafik som flyttat över till Hedvägens förlängning från Västra infarten idag, omfördelas till den nya motorvägen och ansluter till Trelleborg från norr istället. Förutom en avlastning av Bryggaregatan-Lundavägen samt Hedvägen-Björkvägen- Glasbruksvägen antas trafik flytta från Västra infarten-strandgatan-hamngatan till Ringvägen. 14(50)

15 3.1.5 Alternativ 4 Omfördelningen av trafik i alternativ 4 antas vara densamma som i alternativ 3. Bedömda trafikflöden i alternativ 4, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 3.2 Trafikuppräkningstal Nya uppräkningstal för trafiken, framtagna inför den kommande åtgärdsplaneringen, har erhållits från Trafikverket. Dessa används för att räkna upp trafiken på vägnätet till prognosåren 2030 och Personbil 2,1% per år 1,5% per år Lastbil 2,3% per år 2,0% per år I samråd med hamnen har antagits att uppräkningstalen ovan även skall användas för trafik till/från Trelleborgs hamn. 15(50)

16 3.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnader har erhållits från beställaren. Dessa har beräknats till följande: Beräknad kostnad, mkr Alternativ 1 93,6 Alternativ 2 197,5 Alternativ 3 totalt 536,7 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 219,6 Alternativ 4 totalt 525,4 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 208,3 Anläggningskostnaderna omfattar schablonkostnader för planering och projektering samt kostnad för arkeologi och marklösen samt ett tillägg för oförutsett på 10%. Anläggningskostnaden räknas i modellen om till samhällsekonomiska kronor, det vill säga hänsyn tas till indirekta skatter och samhällets kapitalkostnader. Uppräkning sker med 30% för indirekta skatter. Öppningsåret i beräkningarna har satts till år 2015 och byggtiden har antagits till 2 år för alternativ 1 samt 3 år för alternativ 2-4 i enlighet med ASEK 5. Anläggningskostnaden har fördelats på byggtiden enligt ASEK 5. Byggtid År 1 År 2 År 3 Alt 1-50% 50% Alt % 50% 25% 3.4 Buller Någon värdering av antalet bullerutsatta personer i de olika alternativen har inte genomförts inom ramen för projektet. Utgångspunkten har varit att åtgärder har vidtagits eller håller på att vidtas utmed det befintliga gatunätet så att samtliga boende klarar 65 dba ekvivalentnivå vid fasad och där detta inte uppnås klarar inomhusnivåer på 30 dba ekvivalentnivå. De nya vägsträckningarna kommer att medföra att bullerdämpande åtgärder vidtas där så behövs för att innehålla riktvärdena för nybyggnad av infrastruktur. I anläggningskostnaderna ingår en bedömd kostnad för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse i form av skärm. 3.5 Övriga beräkningsförutsättningar Övriga beräkningsförutsättningar framgår av sammanställningen nedan. Öppningsår 2015 Byggtid 2-3 år Basår trafik 2010 Prognosår Prognosår Kalkylperiod 60 år Kalkylränta 3,5% Diskonteringsår 2012 Prisnivå 2010 Skattefaktor % 16(50)

17 3.6 Resultat Nedan redovisas resultaten av de samhällsekonomiska beräkningarna i EVA Alternativ 1 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 1955,3 Fordonskostnader -770,0 Godskostnader (transporttid) 35,3 Trafiksäkerhet 15,3 Emissioner -134,6 Drift och underhåll -35,3 Summa effekter totalt, nytta (N) 1066,0 Kapitaliserad investeringskostnad 115,6 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 8,2 Det kan konstateras att en utbyggnad i enlighet med alternativ 1 är samhällsekonomiskt lönsam. I och med omfördelningen av hamntrafiken till ringvägen ökar trafikarbetet och trots att man flyttar över till en väg med högre körhastigheter ökar restiden något på sträckan. I gengäld flyttar trafiken från ett vägnät med många korsningar, varav flera signalreglerade, varför restiden i korsning minskar och totalt sett erhålls en stor restidsvinst. Trafiksäkerheten beräknas öka något till följd av omfördelningen. Den största vinsten ligger i minskningen av antalet olyckor i korsningarna. Antalet olyckor beräknas öka på vägnätet, men dessa är av lindrigare art och antalet dödade och svårt skadade minskar, vilket ger en trafiksäkerhetsvinst totalt sett. Drivmedelsförbrukningen ökar till följd av det ökade trafikarbetet och den något ökade medelhastigheten. Detta leder i sig till ökade emissioner, bl a beräknas koldioxidutsläpp öka med ca 2500 ton prognosåret Går man in på enskilda länkar kan man dock konstatera att utflyttningen av trafik till ringvägen medför minskade utsläpp lokalt på t ex Hamngatan och Bryggaregatan i centrala Trelleborg. Den nya vägen ligger dock i anslutning till befintlig bebyggelse där ökade utsläpp kan ha viss inverkan, även om vägen förutsätts placeras för att minimera ev störande luftföroreningar. I alternativ 1 beräknas också kostnaderna för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse vara störst Alternativ 2 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 2768,3 Fordonskostnader -965,0 Godskostnader (transporttid) 52,3 Trafiksäkerhet -104,0 Emissioner -155,2 Drift och underhåll -31,7 Summa effekter totalt, nytta (N) 1564,7 Kapitaliserad investeringskostnad 239,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,5 Även alternativ 2 är samhällsekonomiskt lönsam. Jämfört med alternativ 1 medför utbyggnaden en något större nytta, totalt sett, men då anläggningskostnaden mer än dubbelt så hög, så blir nettonuvärdekvoten lägre. 17(50)

18 Utbyggnaden enligt alternativ 2 medför en större ökning av det totala trafikarbetet på det studerade vägnätet men även medelhastigheten ökar. Även här ökar restiden på sträcka medan den minskar i korsning, vilket totalt sett ger stora restidsvinster över kalkylperioden. I gengäld passerar den överflyttade trafiken fler korsningar jämfört med alternativ 1, vilket tillsammans med större trafikarbetet, medför att antalet olyckor och antalet dödade och svårt skadade beräknas öka jämfört med nollalternativet. Den ökade drivmedelsförbrukningen ger en ökning av såväl koldioxidutsläppen, 3300 ton prognosåret 2030, som utsläppen av kvävedioxider och kolväten. Även här minskar utsläppen på de gator i centrum som antas avlastas från trafik jämfört med nollalternativet. Den nya vägen är placerad på avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt är placeringen utmed järnvägen positiv även om bullerdämpande åtgärder mot Kyrkoköpinge kan bli aktuellt. Dessa kan då dämpa buller både från väg och järnväg Alternativ 3 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4781,6 Fordonskostnader -365,6 Godskostnader (transporttid) 114,3 Trafiksäkerhet 67,2 Emissioner -81,0 Drift och underhåll -80,8 Summa effekter totalt, nytta (N) 4435,7 Kapitaliserad investeringskostnad 651,5 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Även alternativ 3 är samhällsekonomiskt lönsamt, huvudsakligen till följd av de restidsvinster som utbyggnaden medför. Jämfört med alternativ 1 och 2 ökar trafikarbetet i alternativ 3 betydligt. I gengäld färdas trafiken på ett betydligt snabbare vägnät och i detta alternativ minskar restiden på såväl sträckan som i korsning. Medelhastigheten ökar med ca 9 km/tim, jämfört med nollalternativet, vilket ger stora restidsvinster. Trafiken färdas på säkrare vägar och även om antalet olyckor ökar beräknas antalet dödade och svårt skadade minska, trots det ökade trafikarbetet, vilket totalt sett leder till trafiksäkerhetsvinster. Den ökade körhastigheten ger emellertid ökad drivmedelsförbrukning med ökade koldioxidutsläpp, ca 2000 ton prognosåret 2030 till följd. Även utsläppen av kvävedioxider ökar, medan kolväteutsläppen beräknas minska. I centrum minskar emellertid utsläppen, även om de ökar totalt på det studerade vägnätet, till följd av minskad trafik här. Den nya vägen ligger inte i närheten av någon samlad bebyggelse. Även i detta alternativ är vägens placering ur bullersynpunkt positiv även om det kan behövas bullerdämpande åtgärder mot Mellanköpinge. 18(50)

19 3.6.4 Alternativ 4 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4752,2 Fordonskostnader -401,8 Godskostnader (transporttid) 112,7 Trafiksäkerhet 64,7 Emissioner -85,7 Drift och underhåll -82,1 Summa effekter totalt, nytta (N) 4360,1 Kapitaliserad investeringskostnad 637,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Det kan konstateras att även alternativ 4 är samhällsekonomiskt lönsamt, främst till följd av restidsvinster som i alternativ 3. Trafikarbetet beräknas öka ytterligare något i alternativ 4 då den studerade vägsträckan är något längre, varför restidsvinsterna blir något lägre än i alternativ 3. Antalet olyckor beräknas öka, men antalet dödade och svårt skadade beräknas minska då man färdas på säkrare vägar. Totalt sett innebär alternativ 4 trafiksäkerhetsvinst. Jämfört med alternativ 3 beräknas drivmedelsförbrukningen öka ytterligare något, vilket ger högre luftföroreningsemissioner. Koldioxidutsläppen beräknas öka med ca 2200 ton prognosåret Precis som i övriga alternativ minskar utsläppen i stadens centrala delar även om de ökar totalt sett över studerade vägnätet. Vägen exakta placering förutsätts ske på behörigt avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt kan det bli aktuellt att vidta åtgärder vid enskilda fastigheter i landskapet Sammanfattning Samtliga studerade alternativ beräknas vara samhällsekonomiskt lönsamma. Framför allt beräknas samtliga alternativ medföra restidsvinster, i alternativ 1 främst då den omfördelade trafiken passerar färre korsningar, i övriga alternativ till följd av ökade körhastigheter. Trafiken flyttar också generellt sett till säkrare vägar, vilket dock i alternativ 2 bl a motverkas av antalet korsningar utmed det nya vägnätet. Det kan också konstateras att ökade körhastigheter generellt leder till ökade koldioxidutsläpp totalt sett. Utflyttningen av trafiken medför dock att utsläppen lokalt inne i de centralare delarna av Trelleborg minskar. Nytta Investering, mkr Nettonuvärdekvot mkr inkl skattefaktorer Alternativ ,0 115,6 8,2 Alternativ ,7 239,8 5,5 Alternativ ,7 651,5 5,8 Alternativ ,1 637,8 5,8 Det kan också konstateras att skillnaden mellan de inre alternativen 1 och 2 och de yttre alternativen 3 och 4 är att de senare även antas medföra en omfördelning av trafik till/från E6. Dessa flöden är större och i kombination med de högre körhastigheterna som den yttre ringvägen ger möjlighet till stora restidsvinster. Både alternativ 1 och 2 skulle kunna kombineras med den västra delen av den yttre ringvägen, där framför allt alternativ 2 sannolikt skulle få en nytta jämförbar med alternativ 3. Anläggningskostnaden ökar också i motsvarande omfattning. 19(50)

20 4 Natur- och kulturmiljövärdering Området som berörs av alternativen utgörs till största delen av tämligen flack jordbruksbygd. Den största delen är uppodlad och intensivt brukad. Endast små rester av orörda områden finns. I det öppna jordbrukslandskapet finns byar och gårdsmiljöer och kulturhistoriska spår kopplat till äldre jordbruk med bevarade pilevallar, hägnads- och vägsystem. De aktuella natur- och kulturmiljövärden som finns i området och som kan påverkas av alternativen är: Naturmiljövärden o Riksintresse 4 kap MB Kustzonen o Generellt biotopskydd o Regionalt naturvårdsprogram Dalköpingeån o Strandskydd o Kommunalt utpekade naturvärden Dalköpingeåns dalgång (Tågarps dalgång) Kulturmiljövärden o Riksintresse för kulturmiljövården Fuglie Mellangrevie mm Gylle Dalköpinge o Regionalt kulturmiljöprogram Skegrie-Fuglie-Hammarlöv-V Tommarp-V Vemmerlöv Dalköpinge-Gislöv-Gylle Trelleborgs stad Kontinentbanan Skånelinjen (Per Albin- linjen) o Fornminnen Jordbruksmark Övriga kommunala natur- och kulturmiljövärden o Hesekillestråket o Kyrkoköpinge Nedan konsekvensbeskrivs de olika alternativens påverkan på dessa natur- och kulturmiljövärden och jordbruksmarken översiktligt. För beskrivning av värdena, se bilaga 1. 20(50)

21 4.1 Konsekvenser för naturmiljön av alternativen Riksintresse för Kustzonen Allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena får inte påverkas negativt. Exploatering får inte påtagligt skada natur- och kulturvärden. Karta 1 Riksintresse för kustzon Alternativ 1 gör i hela sin sträckning intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 1 är de regionala bevarandevärdena Trelleborgs stad, Kontinentbanan och Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Fuglie Mellangrevie. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 2 gör, i så gott som hela sin sträckning, intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 2 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintressena och de regionala bevarandevärdena Fuglie Mellangrevie och Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 3 gör i sin östra del intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 3 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

22 Alternativ 4 gör samma intrång som alternativ 3. Alternativet bedöms inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten Biotopskydd Alléer, småvatten och pilevallar. De flesta småvatten finns i de norra kommundelarna och utanför vägalternativens område. I fortsatt utredning är det viktigt att ta hänsyn till objekt som omfattas av generellt biotopskydd, exempelvis alléer, småvatten och pilevallar i anlutning till jordbruksmark. Det har däremot inte bedömts som möjligt, att i detta översiktliga skede med vägkorridorer som alternativ, bedöma påverkan på enskilda objekt. Generellt kan sägas att de flesta småvatten ligger i de norra kommundelarna och därför utanför vägalternativens lägen. Det är dock inte uteslutet att objekt som omfattas av generellt biotopskydd kan påverkas av samtliga alternativ Strandskydd Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Karta 2 Strandskydd Alternativ 1 berör inte strandskyddade områden. Alternativ 2 går tvärs över Dalköpingeån och berör på så vis strandskydd för Dalköpingeån. Vägens sträckning över Dalköpingeån kan komma att innebära stor påverkan på friluftslivet. Det kan inte heller uteslutas att det sker en påverkan på djur- och växtliv. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Dispens från strandskyddet kan komma att erfordras. Alternativ 3 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. 22(50)

23 Alternativ 4 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Mer om Dalköpingeån, se nedan Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån Meandrande dike, ekologisk särskilt känslig, känslig havsöringsstam, relativt rikt djurliv, men påverkat av föroreningar och dåligt vattenflöde. Känsligt för ytterligare förorening. Omfattas även av strandskydd. Skyddsmotiv är naturtyp, landskapsbild, zoologiska och friluftsliv. Karta 3 Områden med höga naturvärden, enligt kommunens Natur- och kulturmiljöplan. Dalköpingeåns dalgång är belägen strax öster om järnvägen I Länsstyrelsens naturvårdsprogram och i kommunens natur- och kulturmiljöplan lyfts Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån fram som ett värdefullt naturvårdsobjekt. Alternativ 1 berör inte Dalköpingeån. Alternativ 2 skär tvärs över Dalköpingeån direkt söder om väg 667 och går sedan i dalgångens östra kant tills den ansluter den befintliga Dalaleden. Ån och dess omgivningar är redan i dag hårt påverkade av rätning, kulvertering och närsaltläckage samt passerar industrispår och flera vägar. Alternativet försämrar möjligheterna till friluftsliv, påverkar landskapsbilden och kan påverka naturvärdena. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 3 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 4 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Dalköpingeån omfattas av strandskydd, se ovan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer