TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING"

Transkript

1 TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT

2 Uppdrag: Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl, Natur- och kulturmiljövärdering Status: Rapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Trelleborgs kommun, Tekniska förvaltningen Hans Lilja Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Anna-Karin Ekström Anna Vindelman Karolina Andersson, Samhällsekonomi Ida Marttila, Natur och kultur Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UTGÅNGSPUNKTER OCH AVGRÄNSNINGAR GENOMFÖRANDE BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 INRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 2 INRE VÄST + YTTRE ÖST ALTERNATIV 3 YTTRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 4 YTTRE VÄST + YTTRE ÖST SAMHÄLLSEKONOMI TRAFIKFLÖDEN TRAFIKUPPRÄKNINGSTAL ANLÄGGNINGSKOSTNADER BULLER ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDERING KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR JORDBRUKSMARKEN AV ALTERNATIVEN ÖVRIGA KOMMUNALA VÄRDEN SAMMANSTÄLLNING AV ALTERNATIVENS PÅVERKAN BILAGA 1 TRAFIKANALYS UNDERLAG NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV BILAGA 2 BESKRIVNING AV NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN NATIONELLA INTRESSEN REGIONALA INTRESSEN KOMMUNALA INTRESSEN JORDBRUKSMARK (50)

4 1 Inledning Trelleborgs kommun håller på att ta fram en förstudie för en ringväg runt Trelleborg. Fyra alternativ studeras, två alternativ som är en förlängning av den Västra Ringvägen i öster samt två alternativ för en yttre ringväg. De studerade sträckningarna framgår av bilden nedan. Tyréns uppdrag har bestått av två delar; dels att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl och dels att översiktligt belysa och värdera de natur- och kulturmiljöintressen som kan påverkas av de studerade alternativen. I följande bilder har sträckningarna och korridorerna ovan förenklats till linjer. Dessa avser endast att illustrera det studerade alternativet på ett tydligare sätt. Den nya vägens exakta placering i landskapet är inte bestämd och studeras i senare skeden för de alternativ som är aktuella att gå vidare med. 1.1 Utgångspunkter och avgränsningar Samhällsekonomi Den samhällsekonomiska analysen omfattar det vägnät som ansluter till studerade vägsträckningarna och som kan få en förändrad trafikbelastning till följd av dessa. Utgångspunkten för analysen är trafikflödet på vägnätet idag, enligt de trafikräkningar som finns tillgängliga. En trafikanalys av dessa har genomförts, dels för att bedöma hur trafiken på vägnätet kan se ut med Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen, studiens nollalternativ, dels hur delar av trafikflödet på vägnätet kan omfördelas till följd av de studerade vägsträckningarna. De trafikflöden som omfattas av analysen och de samhällsekonomiska beräkningarna är infartsoch genomfartstrafik i Trelleborg. En eventuell omfördelning av intern trafik i staden har inte studerats. Analysen omfattar inte heller ev tillskott från utbyggnadsområden utan trafikökningar 4(50)

5 till följd av exploatering inom staden hanteras av de uppräkningstal som används i de samhällsekonomiska beräkningarna. I analysen antas att hamnen har flyttat till det nya läget i öster och att ett truck center för den tunga trafiken till hamnen är placerad öster om tätorten. Likaså antas att all trafik till/från hamnen styrs till de studerade vägsträckningarna. Beräkningsmodellen omfattar inte effekter av köbildning och andra trängsel som uppstår när kapaciteten på vägnätet minskar. Sådana effekter behandlas vanligtvis i behovsanalyser för projekt Natur- och kulturmiljö Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden har skett översiktligt. I ett förstudieskede finns varken behov eller möjligheter att gå ner på en detaljerad nivå. Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden fokuserar på nationella och regionala intressen. Några lokala intressen har dock lyfts fram eftersom de utgör skyddsvärda objekt som tas upp i politiskt antagna kommunala dokument såsom Översiktsplan 2010 och Natur- och kulturmiljöplanen. Utöver natur- och kulturmiljövärden har även jordbruksmarkens värde lyfts upp. Detta eftersom alternativen till stor del berör jordbruksmark och eftersom jordbruksmarken i Trelleborg tillhör Sveriges mest produktiva jordbruksmark. 1.2 Genomförande Samhällsekonomi De samhällsekonomiska beräkningarna har utförts i enlighet med Trafikverkets Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5, version samt Effektsamband för transportsystemet Samhällsekonomiska analyser i transportsektorn, version , med hjälp av Trafikverkets beräkningsmodell EVA Effektvärdering vid Väg Analys, version De samhällsekonomiska värderingarna (exkl trafiksäkerhetsvärderingen) i beräkningsprogrammet har uppdaterats till ASEK 5 enligt instruktioner från Trafikverket, då den nya programversionen inte kommit än. I modellen beräknas och värderas de effekter som uppkommer då en förändring genomförs i trafiknätet. Effekterna kan vara positiva eller negativa. Effekter som beräknas i EVA är: Restid Fordonskostnader Trafiksäkerhet Emissioner Drift- och underhållskostnader för vägen Effekterna av en förändring, det vill säga nyttan av förändringen, räknas samman till en årlig summa som sedan för varje år diskonteras till ett samlat nuvärde. Kalkylperioden har satts till 60 år, motsvarande den ekonomiska livslängden för ny väg enligt ASEK 5. Den samlade nyttan jämförs sedan med den investering som krävs för att åstadkomma förändringen. Man jämför då nettot med investering enligt formeln (nyttan-investeringen)/investeringen. Kvoten kallas nettonuvärdeskvot, NNK, och visar om projektet är lönsamt eller inte. En NNK > 0 är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. 5(50)

6 1.2.2 Natur- och kulturmiljö De natur- och kulturmiljövärden som finns inom aktuellt geografiskt område har översiktligt beskrivits. Beskrivningen baseras på planerings- och kartunderlag från länsstyrelsens hemsida, kommunens natur- och kulturmiljöplan och översiktsplan 2010 samt förstudien Ringvägar runt centralorten Trelleborg (Utkast ). Intrång i och påverkan på beskrivna värden av de olika exploateringsalternativen har genomförts med hjälp av en modul för bedömningsgrunder som är utarbetad av Tyréns. Storleken på effekter och konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde (d.v.s. den berörda platsens förutsättningar och värden) och ingreppets/störningens omfattning Sammanställning Avslutningsvis sammanfattas de studerade alternativens konsekvenser i en matris som gör det enkelt att jämföra. Matrisen beskriver med färger hur negativa konsekvenserna, samhällsekonomiskt och för natur- och kulturmiljön, är för respektive alternativ. 6(50)

7 2 Beskrivning av alternativen Nollalternativet och de olika utredningsalternativen beskrivs kortfattat nedan. 2.1 Nollalternativet Nollalternativet utgörs av dagens vägnät inklusive de nyöppnade Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen. 2.2 Alternativ 1 - Inre väst + Inre öst Alternativ 1 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen utmed östra sidan av Trelleborgs tätort och ansluter till Östra Ringvägen vid Fagerängen i sydöstra Trelleborg. Vägen utformas som en vanlig tvåfältsväg med en hastighetsbegränsning på 60 km/tim med tanke på närheten till befintlig bebyggelse. 7(50)

8 Till den Östra Ringvägen kopplas bl a Östervångsvägen i en cirkulationsplats och en förlängning av Malörtsvägen i en trevägskorsning. Korsningen med Engelbrektsgatan byggs om till cirkulationsplats. 2.3 Alternativ 2 - Inre väst + Yttre öst Även alternativ 2 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen, men den östra delen förläggs i ett läge direkt väster om järnvägen. I detta alternativ kopplas Ringvägen till Östervångsvägen i en trevägskorsning och Malörtsvägen förlängning i en cirkulationsplats. I söder kopplas Ringvägen till väg 9 via Dalaleden och till Engelbrektsgatan. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Vägen utformas som vanlig tvåfälts-väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/tim. 2.4 Alternativ 3 Yttre väst + Inre öst I alternativ 3 studeras en yttre ringväg med en sträckning från E6 i väster, norr om Skegrie, via väg 108 till väg 9 i öster. I öster förläggs ringvägen öster om järnvägen och kopplas till väg 9 via Dalaleden, precis som i alternativ 2, dock utan kopplingen till Engelbrektsgatan. På den västra delen utformas vägen som motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/tim. Här planeras för ny anslutningsväg mellan Tommarpsvägen och den nya ringvägen. 8(50)

9 Anslutningen till väg 108 utformas som en större cirkulationsplats. Öster om denna utformas ringvägen som mötesfri landsväg med hastighetsbegränsningen 100 km/tim. Ringvägen kopplas i detta alternativ till Malörtsvägens förlängning samt till väg 667 mellan Mellanköpingevägen och Dalköpinge by. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. 2.5 Alternativ 4 Yttre väst + Yttre öst Alternativ 4 skiljer sig endast från alternativ 3 på den östra delen där den nya ringvägen förläggs i ett läge längre öster om järnvägen. Jämfört med alternativ 3 blir alternativ 4 emellertid endast ca 100 m längre. Även alternativ 1 och 2 kan kopplas till den yttre ringvägens västra del, som ingår i alternativ 3 och 4. Framför allt alternativ 2 skulle då i allt väsentligt överensstämma med alternativ 3. 9(50)

10 3 Samhällsekonomi 3.1 Trafikflöden Trafikflödena på vägnätet har analyserats utifrån tillgängligt underlagsmaterial. Trafikanalysen redovisas i bilaga 1. Tillgängliga trafikräkningar från Trafikverket och Trelleborgs kommun redovisas i bilden nedan. Trafikverkets räkningar avser årsdygnstrafik (ådt) och kommunens räkningar årsvardagsdygnstrafik (åvdt). Räknade trafikflöden, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Utifrån underlagsmaterialet har en bedömning av infartstrafiken till Trelleborg och genomfartstrafiken genom staden från väg E6 i väster, väg 108 i norr, väg 9 i öster och Trelleborgs hamn gjorts. Beroende på alternativ har antagande gjorts avseende hur infartstrafiken och genomfartstrafiken kan omfördelas på vägnätet till följd av de studerade utbyggnaderna. Som en försiktighetsprincip har antagits att endast 50% av de identifierade trafikströmmarna faktiskt förändrar sin körväg till följd av de studerade utbyggnaderna. Dock antas att all hamntrafik flyttas till de nya vägarna. Utöver dessa trafikströmmar kommer även intern trafik inom staden att använda de nya vägarna. Någon bedömning av storleken på dessa interna trafikströmmars omfördelning har inte gjorts, men generellt kan antas att den interna trafiken skulle vara större i de inre alternativen, dvs alternativ 1 och 2 än i de yttre alternativen, dvs alternativ 3 och 4. Inte heller har hänsyn tagits till ev trafiktillskott på vägarna till följd av planerade utbyggnadsområden. I samråd med beställaren har dessa antagits ingå i de trafikuppräkningstal 10(50)

11 som använts i beräkningarna bl a då man inom staden, i det pågående arbetet med den fördjupade översiktplanen, arbetar med två utbyggnadsalternativ Nollalternativet Baserat bl a på dagens trafikflöden enligt räkningarna har en bedömning gjorts av trafikflödet på vägnätet med Hedvägens förlängning, de trafikflöden som utgör nollalternativet i den samhällsekonomiska beräkningen. Bedömda trafikflöden i nollalternativet, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 11(50)

12 3.1.2 Alternativ 1 I alternativ 1 antas den nya vägen huvudsakligen användas av trafik i relationen väg 108-väg 9 samt av infartstrafik från väg 108 och väg 9 till de östra delarna av Trelleborg, som Granlunda, Malörten, Pilevall, men även av trafik mellan hamnområdet och E6 samt väg 108. Bedömda trafikflöden i alternativ 1, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Omfördelningen av trafiken antas avlasta framför allt Bryggaregatan-väg 108 samt Hedvägen- Glasbruksvägen öster om Lundavägen, men även Västra infarten. 12(50)

13 3.1.3 Alternativ 2 Omfördelningen av trafiken i alternativ 2 antas i stort vara densamma som i alternativ 1. Bedömda trafikflöden i alternativ 2, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 13(50)

14 3.1.4 Alternativ 3 I alternativ 3 påverkas trafikföringen i såväl västra som östra Trelleborg. Precis som i alternativ 1 och 2 antas infarts- och genomfartstrafik från väg 108 och väg 9 använda den östra delen av den nya ringvägen. Men även infartstrafik och genomfartstrafik från väg E6 kan antas välja nya vägar till och förbi Trelleborg. Bedömda trafikflöden i alternativ 3, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Det är också troligt att en del av den infartstrafik som flyttat över till Hedvägens förlängning från Västra infarten idag, omfördelas till den nya motorvägen och ansluter till Trelleborg från norr istället. Förutom en avlastning av Bryggaregatan-Lundavägen samt Hedvägen-Björkvägen- Glasbruksvägen antas trafik flytta från Västra infarten-strandgatan-hamngatan till Ringvägen. 14(50)

15 3.1.5 Alternativ 4 Omfördelningen av trafik i alternativ 4 antas vara densamma som i alternativ 3. Bedömda trafikflöden i alternativ 4, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 3.2 Trafikuppräkningstal Nya uppräkningstal för trafiken, framtagna inför den kommande åtgärdsplaneringen, har erhållits från Trafikverket. Dessa används för att räkna upp trafiken på vägnätet till prognosåren 2030 och Personbil 2,1% per år 1,5% per år Lastbil 2,3% per år 2,0% per år I samråd med hamnen har antagits att uppräkningstalen ovan även skall användas för trafik till/från Trelleborgs hamn. 15(50)

16 3.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnader har erhållits från beställaren. Dessa har beräknats till följande: Beräknad kostnad, mkr Alternativ 1 93,6 Alternativ 2 197,5 Alternativ 3 totalt 536,7 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 219,6 Alternativ 4 totalt 525,4 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 208,3 Anläggningskostnaderna omfattar schablonkostnader för planering och projektering samt kostnad för arkeologi och marklösen samt ett tillägg för oförutsett på 10%. Anläggningskostnaden räknas i modellen om till samhällsekonomiska kronor, det vill säga hänsyn tas till indirekta skatter och samhällets kapitalkostnader. Uppräkning sker med 30% för indirekta skatter. Öppningsåret i beräkningarna har satts till år 2015 och byggtiden har antagits till 2 år för alternativ 1 samt 3 år för alternativ 2-4 i enlighet med ASEK 5. Anläggningskostnaden har fördelats på byggtiden enligt ASEK 5. Byggtid År 1 År 2 År 3 Alt 1-50% 50% Alt % 50% 25% 3.4 Buller Någon värdering av antalet bullerutsatta personer i de olika alternativen har inte genomförts inom ramen för projektet. Utgångspunkten har varit att åtgärder har vidtagits eller håller på att vidtas utmed det befintliga gatunätet så att samtliga boende klarar 65 dba ekvivalentnivå vid fasad och där detta inte uppnås klarar inomhusnivåer på 30 dba ekvivalentnivå. De nya vägsträckningarna kommer att medföra att bullerdämpande åtgärder vidtas där så behövs för att innehålla riktvärdena för nybyggnad av infrastruktur. I anläggningskostnaderna ingår en bedömd kostnad för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse i form av skärm. 3.5 Övriga beräkningsförutsättningar Övriga beräkningsförutsättningar framgår av sammanställningen nedan. Öppningsår 2015 Byggtid 2-3 år Basår trafik 2010 Prognosår Prognosår Kalkylperiod 60 år Kalkylränta 3,5% Diskonteringsår 2012 Prisnivå 2010 Skattefaktor % 16(50)

17 3.6 Resultat Nedan redovisas resultaten av de samhällsekonomiska beräkningarna i EVA Alternativ 1 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 1955,3 Fordonskostnader -770,0 Godskostnader (transporttid) 35,3 Trafiksäkerhet 15,3 Emissioner -134,6 Drift och underhåll -35,3 Summa effekter totalt, nytta (N) 1066,0 Kapitaliserad investeringskostnad 115,6 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 8,2 Det kan konstateras att en utbyggnad i enlighet med alternativ 1 är samhällsekonomiskt lönsam. I och med omfördelningen av hamntrafiken till ringvägen ökar trafikarbetet och trots att man flyttar över till en väg med högre körhastigheter ökar restiden något på sträckan. I gengäld flyttar trafiken från ett vägnät med många korsningar, varav flera signalreglerade, varför restiden i korsning minskar och totalt sett erhålls en stor restidsvinst. Trafiksäkerheten beräknas öka något till följd av omfördelningen. Den största vinsten ligger i minskningen av antalet olyckor i korsningarna. Antalet olyckor beräknas öka på vägnätet, men dessa är av lindrigare art och antalet dödade och svårt skadade minskar, vilket ger en trafiksäkerhetsvinst totalt sett. Drivmedelsförbrukningen ökar till följd av det ökade trafikarbetet och den något ökade medelhastigheten. Detta leder i sig till ökade emissioner, bl a beräknas koldioxidutsläpp öka med ca 2500 ton prognosåret Går man in på enskilda länkar kan man dock konstatera att utflyttningen av trafik till ringvägen medför minskade utsläpp lokalt på t ex Hamngatan och Bryggaregatan i centrala Trelleborg. Den nya vägen ligger dock i anslutning till befintlig bebyggelse där ökade utsläpp kan ha viss inverkan, även om vägen förutsätts placeras för att minimera ev störande luftföroreningar. I alternativ 1 beräknas också kostnaderna för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse vara störst Alternativ 2 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 2768,3 Fordonskostnader -965,0 Godskostnader (transporttid) 52,3 Trafiksäkerhet -104,0 Emissioner -155,2 Drift och underhåll -31,7 Summa effekter totalt, nytta (N) 1564,7 Kapitaliserad investeringskostnad 239,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,5 Även alternativ 2 är samhällsekonomiskt lönsam. Jämfört med alternativ 1 medför utbyggnaden en något större nytta, totalt sett, men då anläggningskostnaden mer än dubbelt så hög, så blir nettonuvärdekvoten lägre. 17(50)

18 Utbyggnaden enligt alternativ 2 medför en större ökning av det totala trafikarbetet på det studerade vägnätet men även medelhastigheten ökar. Även här ökar restiden på sträcka medan den minskar i korsning, vilket totalt sett ger stora restidsvinster över kalkylperioden. I gengäld passerar den överflyttade trafiken fler korsningar jämfört med alternativ 1, vilket tillsammans med större trafikarbetet, medför att antalet olyckor och antalet dödade och svårt skadade beräknas öka jämfört med nollalternativet. Den ökade drivmedelsförbrukningen ger en ökning av såväl koldioxidutsläppen, 3300 ton prognosåret 2030, som utsläppen av kvävedioxider och kolväten. Även här minskar utsläppen på de gator i centrum som antas avlastas från trafik jämfört med nollalternativet. Den nya vägen är placerad på avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt är placeringen utmed järnvägen positiv även om bullerdämpande åtgärder mot Kyrkoköpinge kan bli aktuellt. Dessa kan då dämpa buller både från väg och järnväg Alternativ 3 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4781,6 Fordonskostnader -365,6 Godskostnader (transporttid) 114,3 Trafiksäkerhet 67,2 Emissioner -81,0 Drift och underhåll -80,8 Summa effekter totalt, nytta (N) 4435,7 Kapitaliserad investeringskostnad 651,5 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Även alternativ 3 är samhällsekonomiskt lönsamt, huvudsakligen till följd av de restidsvinster som utbyggnaden medför. Jämfört med alternativ 1 och 2 ökar trafikarbetet i alternativ 3 betydligt. I gengäld färdas trafiken på ett betydligt snabbare vägnät och i detta alternativ minskar restiden på såväl sträckan som i korsning. Medelhastigheten ökar med ca 9 km/tim, jämfört med nollalternativet, vilket ger stora restidsvinster. Trafiken färdas på säkrare vägar och även om antalet olyckor ökar beräknas antalet dödade och svårt skadade minska, trots det ökade trafikarbetet, vilket totalt sett leder till trafiksäkerhetsvinster. Den ökade körhastigheten ger emellertid ökad drivmedelsförbrukning med ökade koldioxidutsläpp, ca 2000 ton prognosåret 2030 till följd. Även utsläppen av kvävedioxider ökar, medan kolväteutsläppen beräknas minska. I centrum minskar emellertid utsläppen, även om de ökar totalt på det studerade vägnätet, till följd av minskad trafik här. Den nya vägen ligger inte i närheten av någon samlad bebyggelse. Även i detta alternativ är vägens placering ur bullersynpunkt positiv även om det kan behövas bullerdämpande åtgärder mot Mellanköpinge. 18(50)

19 3.6.4 Alternativ 4 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4752,2 Fordonskostnader -401,8 Godskostnader (transporttid) 112,7 Trafiksäkerhet 64,7 Emissioner -85,7 Drift och underhåll -82,1 Summa effekter totalt, nytta (N) 4360,1 Kapitaliserad investeringskostnad 637,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Det kan konstateras att även alternativ 4 är samhällsekonomiskt lönsamt, främst till följd av restidsvinster som i alternativ 3. Trafikarbetet beräknas öka ytterligare något i alternativ 4 då den studerade vägsträckan är något längre, varför restidsvinsterna blir något lägre än i alternativ 3. Antalet olyckor beräknas öka, men antalet dödade och svårt skadade beräknas minska då man färdas på säkrare vägar. Totalt sett innebär alternativ 4 trafiksäkerhetsvinst. Jämfört med alternativ 3 beräknas drivmedelsförbrukningen öka ytterligare något, vilket ger högre luftföroreningsemissioner. Koldioxidutsläppen beräknas öka med ca 2200 ton prognosåret Precis som i övriga alternativ minskar utsläppen i stadens centrala delar även om de ökar totalt sett över studerade vägnätet. Vägen exakta placering förutsätts ske på behörigt avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt kan det bli aktuellt att vidta åtgärder vid enskilda fastigheter i landskapet Sammanfattning Samtliga studerade alternativ beräknas vara samhällsekonomiskt lönsamma. Framför allt beräknas samtliga alternativ medföra restidsvinster, i alternativ 1 främst då den omfördelade trafiken passerar färre korsningar, i övriga alternativ till följd av ökade körhastigheter. Trafiken flyttar också generellt sett till säkrare vägar, vilket dock i alternativ 2 bl a motverkas av antalet korsningar utmed det nya vägnätet. Det kan också konstateras att ökade körhastigheter generellt leder till ökade koldioxidutsläpp totalt sett. Utflyttningen av trafiken medför dock att utsläppen lokalt inne i de centralare delarna av Trelleborg minskar. Nytta Investering, mkr Nettonuvärdekvot mkr inkl skattefaktorer Alternativ ,0 115,6 8,2 Alternativ ,7 239,8 5,5 Alternativ ,7 651,5 5,8 Alternativ ,1 637,8 5,8 Det kan också konstateras att skillnaden mellan de inre alternativen 1 och 2 och de yttre alternativen 3 och 4 är att de senare även antas medföra en omfördelning av trafik till/från E6. Dessa flöden är större och i kombination med de högre körhastigheterna som den yttre ringvägen ger möjlighet till stora restidsvinster. Både alternativ 1 och 2 skulle kunna kombineras med den västra delen av den yttre ringvägen, där framför allt alternativ 2 sannolikt skulle få en nytta jämförbar med alternativ 3. Anläggningskostnaden ökar också i motsvarande omfattning. 19(50)

20 4 Natur- och kulturmiljövärdering Området som berörs av alternativen utgörs till största delen av tämligen flack jordbruksbygd. Den största delen är uppodlad och intensivt brukad. Endast små rester av orörda områden finns. I det öppna jordbrukslandskapet finns byar och gårdsmiljöer och kulturhistoriska spår kopplat till äldre jordbruk med bevarade pilevallar, hägnads- och vägsystem. De aktuella natur- och kulturmiljövärden som finns i området och som kan påverkas av alternativen är: Naturmiljövärden o Riksintresse 4 kap MB Kustzonen o Generellt biotopskydd o Regionalt naturvårdsprogram Dalköpingeån o Strandskydd o Kommunalt utpekade naturvärden Dalköpingeåns dalgång (Tågarps dalgång) Kulturmiljövärden o Riksintresse för kulturmiljövården Fuglie Mellangrevie mm Gylle Dalköpinge o Regionalt kulturmiljöprogram Skegrie-Fuglie-Hammarlöv-V Tommarp-V Vemmerlöv Dalköpinge-Gislöv-Gylle Trelleborgs stad Kontinentbanan Skånelinjen (Per Albin- linjen) o Fornminnen Jordbruksmark Övriga kommunala natur- och kulturmiljövärden o Hesekillestråket o Kyrkoköpinge Nedan konsekvensbeskrivs de olika alternativens påverkan på dessa natur- och kulturmiljövärden och jordbruksmarken översiktligt. För beskrivning av värdena, se bilaga 1. 20(50)

21 4.1 Konsekvenser för naturmiljön av alternativen Riksintresse för Kustzonen Allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena får inte påverkas negativt. Exploatering får inte påtagligt skada natur- och kulturvärden. Karta 1 Riksintresse för kustzon Alternativ 1 gör i hela sin sträckning intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 1 är de regionala bevarandevärdena Trelleborgs stad, Kontinentbanan och Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Fuglie Mellangrevie. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 2 gör, i så gott som hela sin sträckning, intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 2 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintressena och de regionala bevarandevärdena Fuglie Mellangrevie och Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 3 gör i sin östra del intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 3 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

22 Alternativ 4 gör samma intrång som alternativ 3. Alternativet bedöms inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten Biotopskydd Alléer, småvatten och pilevallar. De flesta småvatten finns i de norra kommundelarna och utanför vägalternativens område. I fortsatt utredning är det viktigt att ta hänsyn till objekt som omfattas av generellt biotopskydd, exempelvis alléer, småvatten och pilevallar i anlutning till jordbruksmark. Det har däremot inte bedömts som möjligt, att i detta översiktliga skede med vägkorridorer som alternativ, bedöma påverkan på enskilda objekt. Generellt kan sägas att de flesta småvatten ligger i de norra kommundelarna och därför utanför vägalternativens lägen. Det är dock inte uteslutet att objekt som omfattas av generellt biotopskydd kan påverkas av samtliga alternativ Strandskydd Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Karta 2 Strandskydd Alternativ 1 berör inte strandskyddade områden. Alternativ 2 går tvärs över Dalköpingeån och berör på så vis strandskydd för Dalköpingeån. Vägens sträckning över Dalköpingeån kan komma att innebära stor påverkan på friluftslivet. Det kan inte heller uteslutas att det sker en påverkan på djur- och växtliv. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Dispens från strandskyddet kan komma att erfordras. Alternativ 3 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. 22(50)

23 Alternativ 4 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Mer om Dalköpingeån, se nedan Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån Meandrande dike, ekologisk särskilt känslig, känslig havsöringsstam, relativt rikt djurliv, men påverkat av föroreningar och dåligt vattenflöde. Känsligt för ytterligare förorening. Omfattas även av strandskydd. Skyddsmotiv är naturtyp, landskapsbild, zoologiska och friluftsliv. Karta 3 Områden med höga naturvärden, enligt kommunens Natur- och kulturmiljöplan. Dalköpingeåns dalgång är belägen strax öster om järnvägen I Länsstyrelsens naturvårdsprogram och i kommunens natur- och kulturmiljöplan lyfts Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån fram som ett värdefullt naturvårdsobjekt. Alternativ 1 berör inte Dalköpingeån. Alternativ 2 skär tvärs över Dalköpingeån direkt söder om väg 667 och går sedan i dalgångens östra kant tills den ansluter den befintliga Dalaleden. Ån och dess omgivningar är redan i dag hårt påverkade av rätning, kulvertering och närsaltläckage samt passerar industrispår och flera vägar. Alternativet försämrar möjligheterna till friluftsliv, påverkar landskapsbilden och kan påverka naturvärdena. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 3 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 4 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Dalköpingeån omfattas av strandskydd, se ovan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

Malungs-Sälens kommun

Malungs-Sälens kommun ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALUNGS-SÄLENS KOMMUN ANALYS AV VÄGTRAFIKEN TILL FÖLJD AV FÖRESLAGEN UTBYGGNAD I SÄLEN- FJÄLLEN Östersund Älvdalen Hamar Trysil Sälenfjällen 1024 70 E45 Mora Ljusdal 71 70 Malung E45

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Handkalkyl: Handledning och Manual Version 2,1. Objekt: Handkalkyl 2.1. Datum: 2010-02-16

Handkalkyl: Handledning och Manual Version 2,1. Objekt: Handkalkyl 2.1. Datum: 2010-02-16 Handkalkyl: Handledning och Manual Version 2,1 Objekt: Handkalkyl 2.1 Innehål: Handledning och Manual Datum: 2010-02-16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Handkalkylering: samhällsekonomiska

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer