TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING"

Transkript

1 TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT

2 Uppdrag: Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl, Natur- och kulturmiljövärdering Status: Rapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Trelleborgs kommun, Tekniska förvaltningen Hans Lilja Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Anna-Karin Ekström Anna Vindelman Karolina Andersson, Samhällsekonomi Ida Marttila, Natur och kultur Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UTGÅNGSPUNKTER OCH AVGRÄNSNINGAR GENOMFÖRANDE BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 INRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 2 INRE VÄST + YTTRE ÖST ALTERNATIV 3 YTTRE VÄST + INRE ÖST ALTERNATIV 4 YTTRE VÄST + YTTRE ÖST SAMHÄLLSEKONOMI TRAFIKFLÖDEN TRAFIKUPPRÄKNINGSTAL ANLÄGGNINGSKOSTNADER BULLER ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDERING KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN AV ALTERNATIVEN KONSEKVENSER FÖR JORDBRUKSMARKEN AV ALTERNATIVEN ÖVRIGA KOMMUNALA VÄRDEN SAMMANSTÄLLNING AV ALTERNATIVENS PÅVERKAN BILAGA 1 TRAFIKANALYS UNDERLAG NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV BILAGA 2 BESKRIVNING AV NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN NATIONELLA INTRESSEN REGIONALA INTRESSEN KOMMUNALA INTRESSEN JORDBRUKSMARK (50)

4 1 Inledning Trelleborgs kommun håller på att ta fram en förstudie för en ringväg runt Trelleborg. Fyra alternativ studeras, två alternativ som är en förlängning av den Västra Ringvägen i öster samt två alternativ för en yttre ringväg. De studerade sträckningarna framgår av bilden nedan. Tyréns uppdrag har bestått av två delar; dels att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl och dels att översiktligt belysa och värdera de natur- och kulturmiljöintressen som kan påverkas av de studerade alternativen. I följande bilder har sträckningarna och korridorerna ovan förenklats till linjer. Dessa avser endast att illustrera det studerade alternativet på ett tydligare sätt. Den nya vägens exakta placering i landskapet är inte bestämd och studeras i senare skeden för de alternativ som är aktuella att gå vidare med. 1.1 Utgångspunkter och avgränsningar Samhällsekonomi Den samhällsekonomiska analysen omfattar det vägnät som ansluter till studerade vägsträckningarna och som kan få en förändrad trafikbelastning till följd av dessa. Utgångspunkten för analysen är trafikflödet på vägnätet idag, enligt de trafikräkningar som finns tillgängliga. En trafikanalys av dessa har genomförts, dels för att bedöma hur trafiken på vägnätet kan se ut med Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen, studiens nollalternativ, dels hur delar av trafikflödet på vägnätet kan omfördelas till följd av de studerade vägsträckningarna. De trafikflöden som omfattas av analysen och de samhällsekonomiska beräkningarna är infartsoch genomfartstrafik i Trelleborg. En eventuell omfördelning av intern trafik i staden har inte studerats. Analysen omfattar inte heller ev tillskott från utbyggnadsområden utan trafikökningar 4(50)

5 till följd av exploatering inom staden hanteras av de uppräkningstal som används i de samhällsekonomiska beräkningarna. I analysen antas att hamnen har flyttat till det nya läget i öster och att ett truck center för den tunga trafiken till hamnen är placerad öster om tätorten. Likaså antas att all trafik till/från hamnen styrs till de studerade vägsträckningarna. Beräkningsmodellen omfattar inte effekter av köbildning och andra trängsel som uppstår när kapaciteten på vägnätet minskar. Sådana effekter behandlas vanligtvis i behovsanalyser för projekt Natur- och kulturmiljö Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden har skett översiktligt. I ett förstudieskede finns varken behov eller möjligheter att gå ner på en detaljerad nivå. Beskrivningen av natur- och kulturmiljövärden fokuserar på nationella och regionala intressen. Några lokala intressen har dock lyfts fram eftersom de utgör skyddsvärda objekt som tas upp i politiskt antagna kommunala dokument såsom Översiktsplan 2010 och Natur- och kulturmiljöplanen. Utöver natur- och kulturmiljövärden har även jordbruksmarkens värde lyfts upp. Detta eftersom alternativen till stor del berör jordbruksmark och eftersom jordbruksmarken i Trelleborg tillhör Sveriges mest produktiva jordbruksmark. 1.2 Genomförande Samhällsekonomi De samhällsekonomiska beräkningarna har utförts i enlighet med Trafikverkets Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5, version samt Effektsamband för transportsystemet Samhällsekonomiska analyser i transportsektorn, version , med hjälp av Trafikverkets beräkningsmodell EVA Effektvärdering vid Väg Analys, version De samhällsekonomiska värderingarna (exkl trafiksäkerhetsvärderingen) i beräkningsprogrammet har uppdaterats till ASEK 5 enligt instruktioner från Trafikverket, då den nya programversionen inte kommit än. I modellen beräknas och värderas de effekter som uppkommer då en förändring genomförs i trafiknätet. Effekterna kan vara positiva eller negativa. Effekter som beräknas i EVA är: Restid Fordonskostnader Trafiksäkerhet Emissioner Drift- och underhållskostnader för vägen Effekterna av en förändring, det vill säga nyttan av förändringen, räknas samman till en årlig summa som sedan för varje år diskonteras till ett samlat nuvärde. Kalkylperioden har satts till 60 år, motsvarande den ekonomiska livslängden för ny väg enligt ASEK 5. Den samlade nyttan jämförs sedan med den investering som krävs för att åstadkomma förändringen. Man jämför då nettot med investering enligt formeln (nyttan-investeringen)/investeringen. Kvoten kallas nettonuvärdeskvot, NNK, och visar om projektet är lönsamt eller inte. En NNK > 0 är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. 5(50)

6 1.2.2 Natur- och kulturmiljö De natur- och kulturmiljövärden som finns inom aktuellt geografiskt område har översiktligt beskrivits. Beskrivningen baseras på planerings- och kartunderlag från länsstyrelsens hemsida, kommunens natur- och kulturmiljöplan och översiktsplan 2010 samt förstudien Ringvägar runt centralorten Trelleborg (Utkast ). Intrång i och påverkan på beskrivna värden av de olika exploateringsalternativen har genomförts med hjälp av en modul för bedömningsgrunder som är utarbetad av Tyréns. Storleken på effekter och konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde (d.v.s. den berörda platsens förutsättningar och värden) och ingreppets/störningens omfattning Sammanställning Avslutningsvis sammanfattas de studerade alternativens konsekvenser i en matris som gör det enkelt att jämföra. Matrisen beskriver med färger hur negativa konsekvenserna, samhällsekonomiskt och för natur- och kulturmiljön, är för respektive alternativ. 6(50)

7 2 Beskrivning av alternativen Nollalternativet och de olika utredningsalternativen beskrivs kortfattat nedan. 2.1 Nollalternativet Nollalternativet utgörs av dagens vägnät inklusive de nyöppnade Hedvägens förlängning och Västra Ringvägen. 2.2 Alternativ 1 - Inre väst + Inre öst Alternativ 1 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen utmed östra sidan av Trelleborgs tätort och ansluter till Östra Ringvägen vid Fagerängen i sydöstra Trelleborg. Vägen utformas som en vanlig tvåfältsväg med en hastighetsbegränsning på 60 km/tim med tanke på närheten till befintlig bebyggelse. 7(50)

8 Till den Östra Ringvägen kopplas bl a Östervångsvägen i en cirkulationsplats och en förlängning av Malörtsvägen i en trevägskorsning. Korsningen med Engelbrektsgatan byggs om till cirkulationsplats. 2.3 Alternativ 2 - Inre väst + Yttre öst Även alternativ 2 utgör en förlängning av den Västra Ringvägen, men den östra delen förläggs i ett läge direkt väster om järnvägen. I detta alternativ kopplas Ringvägen till Östervångsvägen i en trevägskorsning och Malörtsvägen förlängning i en cirkulationsplats. I söder kopplas Ringvägen till väg 9 via Dalaleden och till Engelbrektsgatan. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Vägen utformas som vanlig tvåfälts-väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/tim. 2.4 Alternativ 3 Yttre väst + Inre öst I alternativ 3 studeras en yttre ringväg med en sträckning från E6 i väster, norr om Skegrie, via väg 108 till väg 9 i öster. I öster förläggs ringvägen öster om järnvägen och kopplas till väg 9 via Dalaleden, precis som i alternativ 2, dock utan kopplingen till Engelbrektsgatan. På den västra delen utformas vägen som motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/tim. Här planeras för ny anslutningsväg mellan Tommarpsvägen och den nya ringvägen. 8(50)

9 Anslutningen till väg 108 utformas som en större cirkulationsplats. Öster om denna utformas ringvägen som mötesfri landsväg med hastighetsbegränsningen 100 km/tim. Ringvägen kopplas i detta alternativ till Malörtsvägens förlängning samt till väg 667 mellan Mellanköpingevägen och Dalköpinge by. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. 2.5 Alternativ 4 Yttre väst + Yttre öst Alternativ 4 skiljer sig endast från alternativ 3 på den östra delen där den nya ringvägen förläggs i ett läge längre öster om järnvägen. Jämfört med alternativ 3 blir alternativ 4 emellertid endast ca 100 m längre. Även alternativ 1 och 2 kan kopplas till den yttre ringvägens västra del, som ingår i alternativ 3 och 4. Framför allt alternativ 2 skulle då i allt väsentligt överensstämma med alternativ 3. 9(50)

10 3 Samhällsekonomi 3.1 Trafikflöden Trafikflödena på vägnätet har analyserats utifrån tillgängligt underlagsmaterial. Trafikanalysen redovisas i bilaga 1. Tillgängliga trafikräkningar från Trafikverket och Trelleborgs kommun redovisas i bilden nedan. Trafikverkets räkningar avser årsdygnstrafik (ådt) och kommunens räkningar årsvardagsdygnstrafik (åvdt). Räknade trafikflöden, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Utifrån underlagsmaterialet har en bedömning av infartstrafiken till Trelleborg och genomfartstrafiken genom staden från väg E6 i väster, väg 108 i norr, väg 9 i öster och Trelleborgs hamn gjorts. Beroende på alternativ har antagande gjorts avseende hur infartstrafiken och genomfartstrafiken kan omfördelas på vägnätet till följd av de studerade utbyggnaderna. Som en försiktighetsprincip har antagits att endast 50% av de identifierade trafikströmmarna faktiskt förändrar sin körväg till följd av de studerade utbyggnaderna. Dock antas att all hamntrafik flyttas till de nya vägarna. Utöver dessa trafikströmmar kommer även intern trafik inom staden att använda de nya vägarna. Någon bedömning av storleken på dessa interna trafikströmmars omfördelning har inte gjorts, men generellt kan antas att den interna trafiken skulle vara större i de inre alternativen, dvs alternativ 1 och 2 än i de yttre alternativen, dvs alternativ 3 och 4. Inte heller har hänsyn tagits till ev trafiktillskott på vägarna till följd av planerade utbyggnadsområden. I samråd med beställaren har dessa antagits ingå i de trafikuppräkningstal 10(50)

11 som använts i beräkningarna bl a då man inom staden, i det pågående arbetet med den fördjupade översiktplanen, arbetar med två utbyggnadsalternativ Nollalternativet Baserat bl a på dagens trafikflöden enligt räkningarna har en bedömning gjorts av trafikflödet på vägnätet med Hedvägens förlängning, de trafikflöden som utgör nollalternativet i den samhällsekonomiska beräkningen. Bedömda trafikflöden i nollalternativet, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 11(50)

12 3.1.2 Alternativ 1 I alternativ 1 antas den nya vägen huvudsakligen användas av trafik i relationen väg 108-väg 9 samt av infartstrafik från väg 108 och väg 9 till de östra delarna av Trelleborg, som Granlunda, Malörten, Pilevall, men även av trafik mellan hamnområdet och E6 samt väg 108. Bedömda trafikflöden i alternativ 1, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Omfördelningen av trafiken antas avlasta framför allt Bryggaregatan-väg 108 samt Hedvägen- Glasbruksvägen öster om Lundavägen, men även Västra infarten. 12(50)

13 3.1.3 Alternativ 2 Omfördelningen av trafiken i alternativ 2 antas i stort vara densamma som i alternativ 1. Bedömda trafikflöden i alternativ 2, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 13(50)

14 3.1.4 Alternativ 3 I alternativ 3 påverkas trafikföringen i såväl västra som östra Trelleborg. Precis som i alternativ 1 och 2 antas infarts- och genomfartstrafik från väg 108 och väg 9 använda den östra delen av den nya ringvägen. Men även infartstrafik och genomfartstrafik från väg E6 kan antas välja nya vägar till och förbi Trelleborg. Bedömda trafikflöden i alternativ 3, totalt antal fordon/antal tunga fordon. Det är också troligt att en del av den infartstrafik som flyttat över till Hedvägens förlängning från Västra infarten idag, omfördelas till den nya motorvägen och ansluter till Trelleborg från norr istället. Förutom en avlastning av Bryggaregatan-Lundavägen samt Hedvägen-Björkvägen- Glasbruksvägen antas trafik flytta från Västra infarten-strandgatan-hamngatan till Ringvägen. 14(50)

15 3.1.5 Alternativ 4 Omfördelningen av trafik i alternativ 4 antas vara densamma som i alternativ 3. Bedömda trafikflöden i alternativ 4, totalt antal fordon/antal tunga fordon. 3.2 Trafikuppräkningstal Nya uppräkningstal för trafiken, framtagna inför den kommande åtgärdsplaneringen, har erhållits från Trafikverket. Dessa används för att räkna upp trafiken på vägnätet till prognosåren 2030 och Personbil 2,1% per år 1,5% per år Lastbil 2,3% per år 2,0% per år I samråd med hamnen har antagits att uppräkningstalen ovan även skall användas för trafik till/från Trelleborgs hamn. 15(50)

16 3.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnader har erhållits från beställaren. Dessa har beräknats till följande: Beräknad kostnad, mkr Alternativ 1 93,6 Alternativ 2 197,5 Alternativ 3 totalt 536,7 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 219,6 Alternativ 4 totalt 525,4 Varav västra delen 317,1 Varav östra delen 208,3 Anläggningskostnaderna omfattar schablonkostnader för planering och projektering samt kostnad för arkeologi och marklösen samt ett tillägg för oförutsett på 10%. Anläggningskostnaden räknas i modellen om till samhällsekonomiska kronor, det vill säga hänsyn tas till indirekta skatter och samhällets kapitalkostnader. Uppräkning sker med 30% för indirekta skatter. Öppningsåret i beräkningarna har satts till år 2015 och byggtiden har antagits till 2 år för alternativ 1 samt 3 år för alternativ 2-4 i enlighet med ASEK 5. Anläggningskostnaden har fördelats på byggtiden enligt ASEK 5. Byggtid År 1 År 2 År 3 Alt 1-50% 50% Alt % 50% 25% 3.4 Buller Någon värdering av antalet bullerutsatta personer i de olika alternativen har inte genomförts inom ramen för projektet. Utgångspunkten har varit att åtgärder har vidtagits eller håller på att vidtas utmed det befintliga gatunätet så att samtliga boende klarar 65 dba ekvivalentnivå vid fasad och där detta inte uppnås klarar inomhusnivåer på 30 dba ekvivalentnivå. De nya vägsträckningarna kommer att medföra att bullerdämpande åtgärder vidtas där så behövs för att innehålla riktvärdena för nybyggnad av infrastruktur. I anläggningskostnaderna ingår en bedömd kostnad för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse i form av skärm. 3.5 Övriga beräkningsförutsättningar Övriga beräkningsförutsättningar framgår av sammanställningen nedan. Öppningsår 2015 Byggtid 2-3 år Basår trafik 2010 Prognosår Prognosår Kalkylperiod 60 år Kalkylränta 3,5% Diskonteringsår 2012 Prisnivå 2010 Skattefaktor % 16(50)

17 3.6 Resultat Nedan redovisas resultaten av de samhällsekonomiska beräkningarna i EVA Alternativ 1 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 1955,3 Fordonskostnader -770,0 Godskostnader (transporttid) 35,3 Trafiksäkerhet 15,3 Emissioner -134,6 Drift och underhåll -35,3 Summa effekter totalt, nytta (N) 1066,0 Kapitaliserad investeringskostnad 115,6 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 8,2 Det kan konstateras att en utbyggnad i enlighet med alternativ 1 är samhällsekonomiskt lönsam. I och med omfördelningen av hamntrafiken till ringvägen ökar trafikarbetet och trots att man flyttar över till en väg med högre körhastigheter ökar restiden något på sträckan. I gengäld flyttar trafiken från ett vägnät med många korsningar, varav flera signalreglerade, varför restiden i korsning minskar och totalt sett erhålls en stor restidsvinst. Trafiksäkerheten beräknas öka något till följd av omfördelningen. Den största vinsten ligger i minskningen av antalet olyckor i korsningarna. Antalet olyckor beräknas öka på vägnätet, men dessa är av lindrigare art och antalet dödade och svårt skadade minskar, vilket ger en trafiksäkerhetsvinst totalt sett. Drivmedelsförbrukningen ökar till följd av det ökade trafikarbetet och den något ökade medelhastigheten. Detta leder i sig till ökade emissioner, bl a beräknas koldioxidutsläpp öka med ca 2500 ton prognosåret Går man in på enskilda länkar kan man dock konstatera att utflyttningen av trafik till ringvägen medför minskade utsläpp lokalt på t ex Hamngatan och Bryggaregatan i centrala Trelleborg. Den nya vägen ligger dock i anslutning till befintlig bebyggelse där ökade utsläpp kan ha viss inverkan, även om vägen förutsätts placeras för att minimera ev störande luftföroreningar. I alternativ 1 beräknas också kostnaderna för bullerdämpande åtgärder mot befintlig bebyggelse vara störst Alternativ 2 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 2768,3 Fordonskostnader -965,0 Godskostnader (transporttid) 52,3 Trafiksäkerhet -104,0 Emissioner -155,2 Drift och underhåll -31,7 Summa effekter totalt, nytta (N) 1564,7 Kapitaliserad investeringskostnad 239,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,5 Även alternativ 2 är samhällsekonomiskt lönsam. Jämfört med alternativ 1 medför utbyggnaden en något större nytta, totalt sett, men då anläggningskostnaden mer än dubbelt så hög, så blir nettonuvärdekvoten lägre. 17(50)

18 Utbyggnaden enligt alternativ 2 medför en större ökning av det totala trafikarbetet på det studerade vägnätet men även medelhastigheten ökar. Även här ökar restiden på sträcka medan den minskar i korsning, vilket totalt sett ger stora restidsvinster över kalkylperioden. I gengäld passerar den överflyttade trafiken fler korsningar jämfört med alternativ 1, vilket tillsammans med större trafikarbetet, medför att antalet olyckor och antalet dödade och svårt skadade beräknas öka jämfört med nollalternativet. Den ökade drivmedelsförbrukningen ger en ökning av såväl koldioxidutsläppen, 3300 ton prognosåret 2030, som utsläppen av kvävedioxider och kolväten. Även här minskar utsläppen på de gator i centrum som antas avlastas från trafik jämfört med nollalternativet. Den nya vägen är placerad på avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt är placeringen utmed järnvägen positiv även om bullerdämpande åtgärder mot Kyrkoköpinge kan bli aktuellt. Dessa kan då dämpa buller både från väg och järnväg Alternativ 3 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4781,6 Fordonskostnader -365,6 Godskostnader (transporttid) 114,3 Trafiksäkerhet 67,2 Emissioner -81,0 Drift och underhåll -80,8 Summa effekter totalt, nytta (N) 4435,7 Kapitaliserad investeringskostnad 651,5 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Även alternativ 3 är samhällsekonomiskt lönsamt, huvudsakligen till följd av de restidsvinster som utbyggnaden medför. Jämfört med alternativ 1 och 2 ökar trafikarbetet i alternativ 3 betydligt. I gengäld färdas trafiken på ett betydligt snabbare vägnät och i detta alternativ minskar restiden på såväl sträckan som i korsning. Medelhastigheten ökar med ca 9 km/tim, jämfört med nollalternativet, vilket ger stora restidsvinster. Trafiken färdas på säkrare vägar och även om antalet olyckor ökar beräknas antalet dödade och svårt skadade minska, trots det ökade trafikarbetet, vilket totalt sett leder till trafiksäkerhetsvinster. Den ökade körhastigheten ger emellertid ökad drivmedelsförbrukning med ökade koldioxidutsläpp, ca 2000 ton prognosåret 2030 till följd. Även utsläppen av kvävedioxider ökar, medan kolväteutsläppen beräknas minska. I centrum minskar emellertid utsläppen, även om de ökar totalt på det studerade vägnätet, till följd av minskad trafik här. Den nya vägen ligger inte i närheten av någon samlad bebyggelse. Även i detta alternativ är vägens placering ur bullersynpunkt positiv även om det kan behövas bullerdämpande åtgärder mot Mellanköpinge. 18(50)

19 3.6.4 Alternativ 4 EVA-värderade effekter Samhällsekonomisk nytta, mkr Restid 4752,2 Fordonskostnader -401,8 Godskostnader (transporttid) 112,7 Trafiksäkerhet 64,7 Emissioner -85,7 Drift och underhåll -82,1 Summa effekter totalt, nytta (N) 4360,1 Kapitaliserad investeringskostnad 637,8 inkl skattefaktorer (I) Nettonuvärdekvot, NNK, (N-I)/I 5,8 Det kan konstateras att även alternativ 4 är samhällsekonomiskt lönsamt, främst till följd av restidsvinster som i alternativ 3. Trafikarbetet beräknas öka ytterligare något i alternativ 4 då den studerade vägsträckan är något längre, varför restidsvinsterna blir något lägre än i alternativ 3. Antalet olyckor beräknas öka, men antalet dödade och svårt skadade beräknas minska då man färdas på säkrare vägar. Totalt sett innebär alternativ 4 trafiksäkerhetsvinst. Jämfört med alternativ 3 beräknas drivmedelsförbrukningen öka ytterligare något, vilket ger högre luftföroreningsemissioner. Koldioxidutsläppen beräknas öka med ca 2200 ton prognosåret Precis som i övriga alternativ minskar utsläppen i stadens centrala delar även om de ökar totalt sett över studerade vägnätet. Vägen exakta placering förutsätts ske på behörigt avstånd från befintlig bebyggelse. Ur bullersynpunkt kan det bli aktuellt att vidta åtgärder vid enskilda fastigheter i landskapet Sammanfattning Samtliga studerade alternativ beräknas vara samhällsekonomiskt lönsamma. Framför allt beräknas samtliga alternativ medföra restidsvinster, i alternativ 1 främst då den omfördelade trafiken passerar färre korsningar, i övriga alternativ till följd av ökade körhastigheter. Trafiken flyttar också generellt sett till säkrare vägar, vilket dock i alternativ 2 bl a motverkas av antalet korsningar utmed det nya vägnätet. Det kan också konstateras att ökade körhastigheter generellt leder till ökade koldioxidutsläpp totalt sett. Utflyttningen av trafiken medför dock att utsläppen lokalt inne i de centralare delarna av Trelleborg minskar. Nytta Investering, mkr Nettonuvärdekvot mkr inkl skattefaktorer Alternativ ,0 115,6 8,2 Alternativ ,7 239,8 5,5 Alternativ ,7 651,5 5,8 Alternativ ,1 637,8 5,8 Det kan också konstateras att skillnaden mellan de inre alternativen 1 och 2 och de yttre alternativen 3 och 4 är att de senare även antas medföra en omfördelning av trafik till/från E6. Dessa flöden är större och i kombination med de högre körhastigheterna som den yttre ringvägen ger möjlighet till stora restidsvinster. Både alternativ 1 och 2 skulle kunna kombineras med den västra delen av den yttre ringvägen, där framför allt alternativ 2 sannolikt skulle få en nytta jämförbar med alternativ 3. Anläggningskostnaden ökar också i motsvarande omfattning. 19(50)

20 4 Natur- och kulturmiljövärdering Området som berörs av alternativen utgörs till största delen av tämligen flack jordbruksbygd. Den största delen är uppodlad och intensivt brukad. Endast små rester av orörda områden finns. I det öppna jordbrukslandskapet finns byar och gårdsmiljöer och kulturhistoriska spår kopplat till äldre jordbruk med bevarade pilevallar, hägnads- och vägsystem. De aktuella natur- och kulturmiljövärden som finns i området och som kan påverkas av alternativen är: Naturmiljövärden o Riksintresse 4 kap MB Kustzonen o Generellt biotopskydd o Regionalt naturvårdsprogram Dalköpingeån o Strandskydd o Kommunalt utpekade naturvärden Dalköpingeåns dalgång (Tågarps dalgång) Kulturmiljövärden o Riksintresse för kulturmiljövården Fuglie Mellangrevie mm Gylle Dalköpinge o Regionalt kulturmiljöprogram Skegrie-Fuglie-Hammarlöv-V Tommarp-V Vemmerlöv Dalköpinge-Gislöv-Gylle Trelleborgs stad Kontinentbanan Skånelinjen (Per Albin- linjen) o Fornminnen Jordbruksmark Övriga kommunala natur- och kulturmiljövärden o Hesekillestråket o Kyrkoköpinge Nedan konsekvensbeskrivs de olika alternativens påverkan på dessa natur- och kulturmiljövärden och jordbruksmarken översiktligt. För beskrivning av värdena, se bilaga 1. 20(50)

21 4.1 Konsekvenser för naturmiljön av alternativen Riksintresse för Kustzonen Allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena får inte påverkas negativt. Exploatering får inte påtagligt skada natur- och kulturvärden. Karta 1 Riksintresse för kustzon Alternativ 1 gör i hela sin sträckning intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 1 är de regionala bevarandevärdena Trelleborgs stad, Kontinentbanan och Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Fuglie Mellangrevie. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 2 gör, i så gott som hela sin sträckning, intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 2 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintressena och de regionala bevarandevärdena Fuglie Mellangrevie och Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Alternativ 3 gör i sin östra del intrång i riksintresse för kustzonen. Alternativet bedöms dock inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten. Riksintresse för kustzon sammanfaller med vissa utpekade natur- och kulturmiljövärden. De som berör alternativ 3 är Dalköpingeåns dalgång, inklusive strandskydd för ån, Kontinentbanan, Skånelinjen och riksintresset och det regionala bevarandevärdet Gylle Dalköpinge. För värdering av dessa se under vartdera intresset nedan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

22 Alternativ 4 gör samma intrång som alternativ 3. Alternativet bedöms inte påverka allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena, varmed ingen negativ konsekvens bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv kopplat till kusten Biotopskydd Alléer, småvatten och pilevallar. De flesta småvatten finns i de norra kommundelarna och utanför vägalternativens område. I fortsatt utredning är det viktigt att ta hänsyn till objekt som omfattas av generellt biotopskydd, exempelvis alléer, småvatten och pilevallar i anlutning till jordbruksmark. Det har däremot inte bedömts som möjligt, att i detta översiktliga skede med vägkorridorer som alternativ, bedöma påverkan på enskilda objekt. Generellt kan sägas att de flesta småvatten ligger i de norra kommundelarna och därför utanför vägalternativens lägen. Det är dock inte uteslutet att objekt som omfattas av generellt biotopskydd kan påverkas av samtliga alternativ Strandskydd Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Karta 2 Strandskydd Alternativ 1 berör inte strandskyddade områden. Alternativ 2 går tvärs över Dalköpingeån och berör på så vis strandskydd för Dalköpingeån. Vägens sträckning över Dalköpingeån kan komma att innebära stor påverkan på friluftslivet. Det kan inte heller uteslutas att det sker en påverkan på djur- och växtliv. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Dispens från strandskyddet kan komma att erfordras. Alternativ 3 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. 22(50)

23 Alternativ 4 påverkar strandskyddet på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser. Mer om Dalköpingeån, se nedan Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån Meandrande dike, ekologisk särskilt känslig, känslig havsöringsstam, relativt rikt djurliv, men påverkat av föroreningar och dåligt vattenflöde. Känsligt för ytterligare förorening. Omfattas även av strandskydd. Skyddsmotiv är naturtyp, landskapsbild, zoologiska och friluftsliv. Karta 3 Områden med höga naturvärden, enligt kommunens Natur- och kulturmiljöplan. Dalköpingeåns dalgång är belägen strax öster om järnvägen I Länsstyrelsens naturvårdsprogram och i kommunens natur- och kulturmiljöplan lyfts Dalköpingeåns dalgång och Dalköpingeån fram som ett värdefullt naturvårdsobjekt. Alternativ 1 berör inte Dalköpingeån. Alternativ 2 skär tvärs över Dalköpingeån direkt söder om väg 667 och går sedan i dalgångens östra kant tills den ansluter den befintliga Dalaleden. Ån och dess omgivningar är redan i dag hårt påverkade av rätning, kulvertering och närsaltläckage samt passerar industrispår och flera vägar. Alternativet försämrar möjligheterna till friluftsliv, påverkar landskapsbilden och kan påverka naturvärdena. Det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 3 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Alternativ 4 berör och påverkar intresset på samma vis som alternativ 2 och 3, det vill säga det går inte att utesluta att alternativet kan innebära stora negativa konsekvenser för Dalköpingeån och dalgången. Dalköpingeån omfattas av strandskydd, se ovan. Uppdrag: Ringvägar, Trelleborg, Samhällsekonomisk kalkyl (50)

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( )

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( ) Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång (2010 2021) och föregående (2004 2015) 2008-12-15 Carsten Sachse, Vägverket Konsult Rev081218Peo

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta EVA Grundrapport Effektanalys Karta EVA Grundrapport 2(13) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ÖVERSIKT... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. TRAFIKOMFÖRDELNING... 6 4. EFFEKTREDOVISNING... 7 5.

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Yttrande över granskning av Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad, översiktsplan för Trelleborgs kommun

Yttrande över granskning av Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad, översiktsplan för Trelleborgs kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) 2014-03-20 Dnr 401-356-14 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanna Elgåker 010-22 41 304 hanna.elgaker@lansstyrelsen.se Trelleborgs kommun

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Kompletterande PM till Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:02

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Kompletterande PM till Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:02 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kompletterande PM till Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:02 2 (19) Titel: Kompletterande PM till Bullerutredning Landvetter Datum: 2012-04-10 Beställare:

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge

Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge Väg E6 Trelleborg-Vellinge Objektnr: 881054 Datum: 2008-12-06 Rev: 2009-01-26 Rev: 2009-05-27 Kalkyl PM Väg E6 Trelleborg-Vellinge 1(6) Kalkyl-PM Datum: 2009-05-27 Beteckning: Väg E6 Trelleborg-Vellinge

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

PM Trafikprognos tillhörande vägplan Väg 601, delen Tiarpsallén-Kustvägen

PM Trafikprognos tillhörande vägplan Väg 601, delen Tiarpsallén-Kustvägen PM Trafikprognos tillhörande vägplan Väg 601, delen Tiarpsallén-Kustvägen Halmstads kommun, Halland 2014-04-04 Objekt: 130 131 Titel: PM Trafikprognos Utgivningsdatum: 2014-04-04 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKBULLERUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKBULLERUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKBULLERUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikbullerutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 av (5) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV SVINABERGA 14:4 OCH SVINABERGA 14:13 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN VARFÖR MILJÖBEDÖMNING & MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt 6 kap. miljöbalken och

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Detaljplan för Rhodin 2 och 3 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning,

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer