EKONOMISKT PERSPEKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISKT PERSPEKTIV"

Transkript

1 MARKNADSBREV TILL KUNDER I SEB PRESSLAGT 6/ Dagens genombrott inom informationsteknologin kallas ofta för en industriell revolution. Det finns inga etablerade vetenskapliga begrepp eller någon gemensam taxonomi för exakt hur man definierar en sådan revolution och man ska vara medveten om att det ligger i konsulters och medias intresse att blåsa upp förändringarna. Min uppfattning är likväl att termen är berättigad i så måtto att den symboliserar en omvälvning som ger långa, stora och breda konsekvenser tvärsöver hela ekonomin. Med det synsättet går vi just nu igenom en tredje industriell revolution. Den första kom i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet, med ångmaskinen som central drivkraft. Den andra kom 100 år senare, med explosionsmotorn och elmotorn som bärare. Den tredje kommer nu, ytterligare 75 år senare, med kiselchipset och glasfiberoptiken i centrum. Dylika industriella omvälvningar skapar dynamik i många olika led. Inledningsvis kanske man inte ser det, eller så förefaller denna dynamik vara begränsad till en sektor eller ett enskilt användningsområde. Men efter hand sprider sig den nya teknikens genomslag till allt fler sektorer. Explosionsmotorn utgör ett illustrativt exempel. När den sattes på hjul och bilen blev vanlig omvandlades transporter, distribution, boende, städer och förorter på ett sätt som de första innovatörerna aldrig kunnat föreställa sig. Det samma gäller elmotorn. Till att börja med stod den för sig själv, stor och klunsig på fabriksgolvet, och drev en rad mindre apparater via remmar och kugghjul. Inte förrän den hade krympt och decentraliserats till att driva en rad mindre apparater direkt kunde den omvandla både hushåll och industri. I dag tänker vi inte ens på att alla de apparater vi dagligen använder alltifrån spisar och tvättmaskiner till videoapparater, datorer och leksaker alla drivs av elmotorer. Vi tar dem för givna. Ungefär samma sak gäller datorerna. Under sina första decennier var de stora apparater i särskilda (avspärrade!) rum, och sköttes av mystiska män i vita rockar vilka talade ett språk som ingen annan förstod. Kostnaderna var stora och produktivitetseffekten var låg. Så sent som i den statliga Produktivitetsdelegationens betänkande (som jag var Lars Gunnar Aspman

2 Det dröjde nästan 40 år efter premiären innan 50 miljoner amerikanska hushåll hade radio. För utnyttjandet av Internet är motsvarande tidsperiod 5 år. med om att lägga fram) 1991 kunde vi inte se några tillväxteffekter av den nya tekniken; den kostade helt enkelt fortfarande för mycket. Men under det senaste decenniet har datorerna krympt, blivit användarvänliga och börjat genomsyra produktions- och distributionsprocesser överallt. Därmed kommer också produktivitetseffekterna. Genom att stora språng samtidigt tagits i telekommunikationstekniken har datorerna kunnat kopplas ihop i nätverk vilket öppnar för ännu större konsekvenser, när de blir än mer användarvänliga. Dessa konsekvenser kommer på några decenniers sikt att vara så omfattande att de knappast går att analysera i dag. Skola och högre utbildning kommer att radikalt ändra karaktär och organisation när Internet bokstavligen gör världens samlade kunskap direkt tillgänglig för varje elev. Vårt sätt att kommunicera och umgås förändras. Vad följden blir för partiväsen och dagens form av parlamentarisk demokrati vet ingen. Denna uppsats begränsar sig dock till den snävare och enklare frågan om de ekonomiska konsekvenserna av den pågående och de närmaste årens tekniska utveckling. Slutsats: Vi är mitt inne i en tredje industriell revolution, driven av teknologiska omvälvningar inom IT. Denna revolution får väldiga effekter på både makro- och mikronivå effekter som vi än så länge bara sett en första början av, och som vi knappast anar; precis lika lite som de första innovatörerna av el- och bensinmotorerna för 100 år sedan kunde ana hur deras strävanden skulle stöpa om ekonomi och livsvillkor för hela mänskligheten. We ain t seen nothin yet! Konsekvenserna för olika branscher, konsumenter och företag beror naturligtvis på vart den tekniska utvecklingen går. Jag inskränker mig här till den tekniska utvecklingen inom IT-sektorn, även om genteknik och materielteknik också kommer att vara viktiga. Som alla förstår är osäkerheten monumental (de flesta tekniska spådomar ter sig töntiga i backspegeln), och vi kan förutse experiment och att olika konkurrerande tekniker och lösningar kommer att spreta åt olika håll. Här likväl ett axplock av trender som jag tror kommer att dominera de närmaste åren. Hårdvara: Moores lag gäller under överskådlig tid: Dvs processorerna blir allt snabbare. Samtidigt växer minneskapaciteten snabbt. Datorerna och chipsen blir därmed mindre och smartare. Bredband: Möjligheterna att skicka stora datamängder ökar mycket snabbt betydligt snabbare än vad de flesta trodde bara för några år sedan. Flaskhalsen blir den sista biten ut till det individuella hushållet, där glasfiber blir för dyrt. Här pågår omfattande tänkande och olika lösningar konkurrerar med varandra. 2 Interface människa-dator: I dag skriver vi på tangentbord. Snart kommer röststyrning och på sikt säkert andra typer av interaktion via blick, känsel etc. Den viktiga poängen är att datakraften kommer att bli betydligt lättare att använda även för vanligt folk, både vad gäller intellektuell hanterbarhet och möjlighet att transportera/bära med sig datakraften. Ett inslag i förbättrat interface är bättre displayer och skärmar: Platta skärmar kommer att slå igenom i stor skala, om ett antal år kanske de också är transportabla och vikbara. Nya applikationer och datateknik kommer att komma fram på nya områden, som vi i dag har svåra att föreställa oss. Självklart kommer all möjlig kommunikation mellan användare att snabbt bli alltmer sofistikerad; kan sändas och läsas av från allt fler typer av apparater, videokonferensandet ökar i om-

3 fattning, simultantolkning kan ske automatiskt via datorn etc etc. Snabbare överföring kommer att göra verklig interaktivitet möjlig och vanlig. Vi kommer inte bara att chatta och prata sekventiellt, i tur och ordning, utan vi kommer att kunna arbeta med samma projekt/text/ritning samtidigt även om vi befinner oss på olika ställen. Att vi får mycket enklare att manipulera digitaliserad information innebär också stora möjligheter för underhållningsbranschen (varje konsument kan själv manipulera inspelad musik, film etc etc). Explosionen av kommunikation gör det nödvändigt att snabba på utvecklingen av filter, sållningsmekanismer och push-teknik. Här pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Datatekniken kommer på ett enklare och mindre iögonenfallande plan att bli embedded i alla möjliga produkter och processer. Fler av dessa kommer att bli tänkande eller snarare självreglerande (tänk i termer av inbyggda termostater i allt fler produkter). På de finansiella marknaderna har vi sett en liten föraning av detta i form av program som automatiskt slår larm eller tom köper och säljer vid givna spärrar/nivåer/förutbestämda signaler. Men framöver kommer elektroniken över allt i industrin att också kopplas samman med olika typer av elektromekaniska mikromotorer, innehållande sensorer och givare, vilka därmed kan fungera i en mekanisk omgivning, i maskiner och i produkter av allehanda slag. Enorma resurser satsas på att kombinera dessa tekniker med medicinsk teknologi; självdiagnostik, självreglerande medicinering, läkarbehandling (t.o.m operationer) över nätet (via fjärrstyrda robotar), etc etc. Likartade tekniker utvecklas också för att skapa simulatorer som underlättar generera fjärrstyrd undervisning av många olika slag. Inom industri och tjänsteproduktion blir det fortsatt enklare att massproducera skräddarsydda produkter; dvs producera i långa serier men samtidigt använda datorstyrning och elektronisk kontroll av lager och leveranser för att ändå skräddarsy och producera mot beställning. Dessa möjligheter finns redan i dag (typexempel bilindustrin), men sprider sig till allt fler branscher. Slutsats: I allmänna ordalag gäller att kommunikation över stora avstånd och i grupp kommer att bli betydligt mer lättillgänglig och användarvänlig och samtidigt mer sofistikerad. Maskiner och apparater inom alla branscher blir intelligentare och kan länkas samman. Tidigare industriella revolutioner har satt igång långa vågor av tillväxt. Mönstret är inte entydigt, och det störs av olika chocker (krig mm), men under 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 Lager/försäljn. i tillverkningsindustrin ytan kan man ändå se ett samband (jag skrev faktiskt min lic-avhandling om detta en gång i tiden). En del av efterkrigstidens snabba 1,4 Lager/försäljning i näringslivet 1,4 1,3 1, Ett dramatiskt exempel på hur den nya tekniken påverkar makroekonomin är att lagerstyrningen praktiskt taget eliminerat den gamla lagercykeln. Bilden visar hur lagrens andel av försäljningen i tillverkningsindustrin (den övre kurvan) och den privata sektorn som helhet (den undre kurvan) såväl fallit som blivit mindre volatil. Det medför för det första att en mindre andel av kapitalet binds i lager, för det andra att lagerförändringar inte alls får samma konjunkturdrivande effekter som förr. 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 tillväxt (utöver det som förklaras av återuppbyggnad efter kriget, catch-upeffekter mm) kan således förklaras av explosions- och elmotorernas sammantagna omvandling av hela samhällsstrukturen; den våldsamma ökningen av hushållskapitalvaror (moderniseringen och mekaniseringen av hushållslivet), hela bilismens genombrott och allt som kom med den (vägnät, förorter, distributionsapparaten mm). Tillbakagången under 80-talet förklaras förutom av oljekriser och inflation också delvis av att dessa teknologier mognat ut och tappat en del av sin nyskapande, omvandlande kraft. Om hypotesen om en tredje industriell revolution är riktig skulle vi därmed nu se inledningen till en ny till- 3

4 växtepok. Hur lång den kan bli, vet ingen. Tidigare epoker har kommit stötvis och varat runt 20 år innan de brutits av olika chocker, varefter en ny tillväxtfas kommit då teknologierna utvecklats ytterligare ett steg. Men om så blir fallet även denna gång kan man bara spekulera om. Rimligen kommer det att ta åtskilliga decennier innan de ovan beskrivna tekniska innovationerna brutit igenom i så många länder och branscher att de uttömt sin kraft. Det betyder att en rad år framöver kommer att kännetecknas av kostnadssänkande teknisk utveckling starkare konsumenter förbättrad information och lägre transaktionskostnader. Därför finns möjligheter att åtminstone det kommande decenniet i global skala kännetecknas av god tillväxt och låg inflation. Exakt vad tillväxten kan bli i siffror är omöjligt att veta, inte minst för att våra statistiska aggregat inte förmår fånga utvecklingen i tjänstesektorn eller högre kvalitet på varor och tjänster sär- skilt väl och det är där de viktigaste effekterna kommer. Sannolikt underskattar vi den verkliga tillväxten. Men att även den uppmätta tillväxten under de närmaste 10 åren givet att vi inte drabbas av chocker såsom finanskriser eller krig bör bli betydligt högre än under perioden är en säker prognos. Sannolikt blir också inflationen fortsatt låg. Det beror främst på en annan faktor, nämligen att centralbankerna numera är mer självständiga och tillika tuffare mot inflationen. Men den nya tekniken kommer under många år framöver att sänka kostnaderna via en rad kanaler i flera branscher. Snabbare produktivitetstillväxt, högre transparens (via den nya kommunikationsteknologin), globaliseringen och den skärpta konkurrensen (som ju i hög grad är en följd av den tekniska utvecklingen), etc alla dessa effekter talar för lägre inflation. Seriösa ekonomer tvistar om de kvantitativa effekterna och många renläriga betonar att allt detta egentligen handlar om en sänkning av prisnivån snarare än en dämpning av inflationstakten. Däri har de rätt i teorin. Men i verkligheten tar det åtskilliga år för dessa engångseffekter att slå igenom fullt ut, och därför yttrar de sig i praktiken som låg inflation under flera år. Kombinationen av hårdare penningpolitik, snabb industriell omvandling (utslagning av gamla sektorer) och ökad konkurrens driver också fram en förändring av lönebildning och arbetsmarknad. Arbetsmarknaden blir mer fragmentiserad i och med att kollektivens (och därmed fackföreningarnas) betydelse försvagas. Projektanställningar blir vanligare och lönerna sätts mer utifrån individuell produktivitet. Resultatet blir att även kostnadstrycket från arbetsmarknaden tenderar att dämpas. Slutsats: Det är fullt rimligt att anta att den sammanlagda ekonomiska tillväxten blir starkare utan att inflationen drivs upp. Det här betyder inte att en helt ny ekonomi uppstått eller att nya ekonomiska lagar plötsligt börjat gälla, utan att de gamla sambanden under ett antal år tänjs en aning via de stora tekniska och strukturella förändringarna i ekonomin. Inget konstigt i detta. Men för att effekterna skall förverkligas fullt ut krävs också att marknaderna främst arbetsmarknaden är tillräckligt flexibla för att kunna svara på den nya teknikens utmaningar. Vi återkommer till detta under diskussionen om ekonomisk politik nedan. mit i fokus. Dessa marknader tycks uppvisa andra utbuds- och efterfrågesamband än vanliga industribranscher. Det är framför allt fyra egenheter som är viktiga i denna nätverksekonomi : Produkterna blir mer värda ju fler som har dem. En ensam telefon är inte mycket att ha man kan inte ringa till någon annan. Men ju fler som skaffar sig telefon desto mer värdefull blir den, då fler och fler kopplas samman i nätverk. Detsam- 4 Många marknader kommer enligt vad som sagts ovan att fungera mer effektivt. Förbättrad information och lägre transaktionskostnader gör det möjligt för konsumenterna att shoppa runt och välja leverantör mer effektivt. Teknisk utveckling pressar kostnaderna och globaliseringen drar in nya länder och regioner på världsmarknaden; en effekt är överproduktion i flera branscher. IT-revolutionen har medfört att tjänsteproduktion inom kommunikations- och informationsbranscher komma gäller faxar, datorer (som länkas via Internet), personsökare och så vidare. Här gäller således inte ekonomernas vanliga tes om avtagande marginalnytta i konsumtionen; tvärtom ökar nyttan ju fler som är sammankopplade i nätverket. Styckkostnaderna faller kraftigt i flera av dessa branscher. Det som är dyrt är att framställa det första dataprogrammet, eller den första inspelningen av CD-skivan eller filmen. Men att sedan tillverka fler det vill

5 säga att kopiera dessa kostar nästan ingenting, i synnerhet inte om det går att göra digitalt. Med digital teknik är dessutom den sista kopian lika bra som den första. Här gäller således inte heller antagandet om avtagande avkastning. För att användarna av de olika produkterna faxar, datorer med mera skall kunna mötas i nätverket och kommunicera bland annat ladda ner de allt billigare produkterna krävs att deras olika kommunikationssystem fungerar ihop. Det är viktigt att standards utvecklas, som gör att dataprogram, modem och elektronisk post med mera verkligen fungerar i nätverk. Konsumenterna vill helst bara använda de programvaror etc som I nätverksekonomin kommer utbud och efterfrågan att te sig annorlunda än på vanliga marknader. Eftersom produkten blir mer värdefull ju fler som har tillgång till den, kan man tolka det som att efterfrågekurvan lutar positivt. Eftersom stordriftsfördelarna samtidigt är påfallande vid digital kopiering faller styckkostnaderna och utbudskurvan lutar negativt. Detta gör att marknader som kännetecknas av nätverksekonomi lätt blir instabila. De tippar ofta över i monopol, åtminstone under en kortare period, då någon aktör på marknaden intar en dominerande position. Eftersom det är lönsamt att snabbt erövra en sådan position, är företagen på dylika marknader ofta villiga att göra nästan vad som helst - till och med skänka bort sina produkter - för att växa snabbt och aggressivt. Jämför till exempel browserkriget mellan Netscape och Microsoft. även andra använder. Det samt möjligheten att etablera standards gör att företag har starka drivkrafter att växa snabbt för att få en dominerande marknadsställning. Får de en sådan kommer deras produkter att vara starkt efterfrågade, de kan skapa standards och det blir nästan omöjligt för andra med likartade produkter att utmana dem. Sådana marknader är därför sällan oligopol eller konkurrensmarknader. I stället utvecklas de ofta till monopol i alla fall under en period. Man talar om att dessa marknader tippar ; the winner takes it all. För det enskilda företaget gäller på dessa marknader vinna eller försvinna. Sedan går den tekniska utvecklingen vidare, nya typer av nätverk uppstår och något annat företag förmår erövra ett nytt monopol. Nätverksmarknaderna har därför annorlunda utbuds- och efterfrågeförhållanden än traditionella marknader. Att produkterna blir mer värdefulla ju fler som har dem kan tolkas som att efterfrågekurvan lutar positivt i stället för negativt (se vidstående diagram). Samtidigt uppvisar sådana marknader ofta negativt lutande utbudskurvor (i stället för positivt lutande) på grund av stora skalfördelar; företagen har incitament att snabbt skaffa sig en dominerande marknadsställning, och marknaderna utvecklas ofta till tillfälliga monopol som dock snabbt bryts sönder och ersätts av nya, i takt med att tekniken utvecklas. Några debattörer ser dessa egenheter som så avgörande att de talar om ny ekonomi, där traditionella mikroekonomiska lagar satts ur spel. De flesta ekonomer ser dock dessa nätverksfenomen som specialfall av de traditionella utbuds- och efterfrågemodellerna. Och även under kommande år kommer det mesta av den information som produceras i och av företagen att vara företagsspecifik eller av föga intresse för stora skaror. Slutsats: Marknadseffekterna av den nya tekniken blir snabbt omvälvande i några branscher, men de gamla ekonomiska lagarna dominerar i de flesta branscher och under överskådlig tid. Även för dessa gäller dock att konkurrensen skärps. Att den tekniska utvecklingen tar språng just inom IT har stora konsekvenser för företag och management. Ekonomerna sätter transaktionskostnader och tillgången till information i centrum för sina teorier om varför företagen ser ut som de gör och varför olika marknader har olika företagsstruktur (Robert Coase fick nobelpris för detta). Information och informationshantering står inte bara för stora kostnader inom alla branscher och företag, de kan också i en djupare mening sägas vara kittet som håller samman företaget. Den viktiga poängen här är att ny informationsteknologi snabbt ändrar karaktären på detta kitt och därmed 5 bryter upp nuvarande företagsstrukturer snabbare än vad som någonsin tidigare skett under andra industriella omvälvningar. Information avgör kundrelationer, varumärke och hur värdekedjan i produktionen styrs. Fram till nu har informationen om och i företaget och om dess produkter legat framför allt i produkterna. Men när nu alla knyts

6 ihop i elektroniska nätverk kan informationen losskopplas från produkternas fysiska innehåll och lokalisering. Den traditionella länken mellan flödet av produktrelaterad information och själva produktflödet bryts. Informationen lösgörs från dess fysiska bärare. Därmed uppstår helt nya affärsmöjligheter, då information och produkter kan separeras och därefter ställas samman i helt nya kombinationer. Managementlitteraturen kallar detta unbundling. Den traditionella värdekedjan bryts upp, och kan sättas samman igen på helt nya sätt. Gamla branscher och företag kan snabbt ändra karaktär. Detta betyder att företagens framgång och börsvärde plötsligt kan undergå våldsamma kast. I tider av snabb teknisk utveckling uppträder nya tekniker och produkter som snabbt kan konkurrera ut gamla affärsidéer. En rad exempel finns på att även mycket välskötta företag plötsligt fått benen kapade under sig av nya tekniker, som gjort deras produkter obsoleta. Och tvärtom kan uppstickare som lyckas befinna sig på rätt plats i rätt tid med ny teknologi bli enormt framgångsrika. Under de senaste åren har t.ex Microsoft blivit världens högst värderade företag, trots att det omsätter en bråkdel av jättar som GM. Allt detta får en rad konsekvenser för management: Företagens styrning ändrar karaktär. I och med att informationen flödar rikare, på alla ledder, och människor kan kopplas samman i nätverk vilka blir mer värdefulla ju fler deltagare de har (jfr resonemanget om marknader ovan) blir strikt hierarkiska företag mindre effektiva. Platta organisationer med större informationsflöde i nätverk ger utrymme för bättre beslut på lägre nivåer. Framgång förutsätter att företagsledningarna verkligen driver på för att platta till organisationen och skapa utrymme för mindre enheter att agera mer självständigt, ta eget ansvar och utgöra egna resultatenheter. Uppmuntra infospridning: I nätverksekonomin blir informationen bättre och mer värdefull ju fler som har den. Man bör satsa på systematisk informationsspridning och uppmuntra alla anställda att söka och exploatera all möjlig info och kunskap om allt de behöver för att fullgöra sin uppgift. Man kan också tjäna på att utbilda kunderna och få in fler i mer utvecklade nätverk. Interaktivitet är centralt. Att sitta på egen information och utestänga andra från den i hopp om att den har knapphetsvärde fungerar allt mer sällan. Detta låter sig sägas. Men det är svårt att genomföra det i praktiken. För att företaget skall kunna ställa om måste ledningen gå före. I företag som lyckas är det vanligt att alla i koncernledningen tar eget aktivt ansvar för teknikutvecklingen. Alla använder och testar företagets elektroniska service och produkter samt ger också aktivt internt synpunkter och tips på förbättringar. Intranätet är den centrala infospridaren, och pappersanvändning för blanketter, redovisning, PM, reseräkningar mm är bannlyst. Stretch goals har emellanåt använts för att chocka igång snabba förändringar och tvinga folk att tänka nytt. I en platt, modern och humankapitalintensiv organisation är det nödvändigt att utbilda och stimulera alla anställda att höja kompetens och själva lära sig mer teknik. Kvinnlig och multikulturell kompetens bör befordras aktivt. Omvälvande Stor effekt Viss effekt Ingen effekt 6 Länken mellan kund och företag (gäller både företagskunder och sluteller privatkunder) ändrar också karaktär. Man når kunder på annat sätt och med andra metoder. Tradeoffen mellan bredd och kvalitet ändrar karaktär, eftersom man kan nå många fler med info över hela världen, oberoende av var produktionen äger rum eller var produkterna finns. Det går att vara både bred och djup samtidigt. Som en konsekvens härav ändras mellanhändernas roll abrupt. Kund och leverantör kan finna varandra enklare och snabbare givet att informationssystemet kan selektera. Traditionella mellanhänder av typ grossister går en snabb död till mötes om de inte lyckas göra om sig till elektroniska informationshanterare och navigatörer vilket är svårt för äldre företag av den typen. Däremot finns uppenbarligen en jättemarknad för just vad vi kan kalla för navigatörer. Ett konkret exempel: Amazon.com är inte en traditionell mellanhand som hanterar fysiska produkter. Det är en elektronisk informationssammanställare, som länkar kunder med olika förlags listor över titlar samt recensioner mm, och som därefter länkar vidare till ett annat postorder- och transportföretag. Just detta exempel och att Amazon m.fl. ber om registrering och uppgifter om kunden visar också möjligheterna att nyttja data om kunden för data mining och upprättande av statistik och info om kunderna. Detta för att sedan kunna skräddarsy reklam och erbjudanden om vissa produkter och produktmix. Detta Medan en klar majoritet internationella företagsledare tillmäter Internet viss betydelse idag, ser det stora flertalet en stor eller omvälvande effekt om tre år. Nu Om 3 år

7 blir allt viktigare i takt med att kunderna fragmentiseras i olika nischer och subkulturer. Möjligheterna öppnas till en ny sorts djupa och samtidigt snabbt föränderliga kund- och leverantörsrelationer, där man ständigt är uppdaterad om ändrade behov och förutsättningar. Detta öppnar också för skräddarsydda lösningar där företagen kan prisdifferentiera mer än tidigare något som blir nödvändigt i en värld med allt hårdare prispress. I en värld där informationen flödar gäller det att fånga kundernas uppmärksamhet. Har man websida gäller det att göra den så spännande som möjligt för att få folk att stanna till. Varumärket blir ohyggligt viktigt, liksom personliga ansikten, mediakontakter och språkrör utåt. Det finns dock risker i nätverksekonomin: Eftersom informationssystem mm tenderar att utvecklas till dyra, monopolliknande lösningar (jfr resonemanget om marknadsstrukturerna ovan) finns samtidigt betydande risk för inlåsningseffekter i system. Det gäller både privatpersoner och företag. Mer konkret: Har man väl valt NT eller SAP mm som systemlösningar är det dyrt att byta. Har man nyligen skaffat CD-spelare eller video väntar man länge innan man är säker på att DVD kan fungera som ersättning och att det kommer att finnas titlar tillgängliga. För företagskunden finns starka incitament att söka förhandla sig till en friare situation, för leverantören att söka låsa in kunden än mer. Här öppnas en ny typ av förhandlingsspel. För det enskilda företaget på en sådan här marknad gäller att snabbt söka nå marknadsdominans. Stordrift och inlåsningseffekter gör då att man kan erövra monopol. För att nå kritisk massa och få marknaden att tippa i den riktningen gör många nästan vad som helst för att snabbt lansera sina produkter och ta marknadsandelar. Därav vanan att ibland ge bort produkter (jfr browser-kriget mellan Netscape och Microsoft). Produktcyklerna blir kortare. Tekniken förändras snabbt på flera fronter samtidigt. Ofta betyder det att man bör undvika att lägga alla ägg i samma korg. Den snabba tekniska utvecklingen gör att enteknologiföretag kan bli extremt sårbara. Man bör experimentera mer, satsa på och testa flera lösningar och vara beredd på att en del försök misslyckas och ha resurser för det. För att uppmuntra kreativitet och försäkra sig mot att nya tekniker/produkter gör de gamla obsoleta är det ofta fördelaktigt att låta särskilda enheter utveckla och testa nytt även i direkt konkurrens med företagets (tidigare) kärnverksamhet. Flexibilitet är uppenbarligen alldeles nödvändig i en värld där allting flyter och där nya tekniker växer upp och dör snabbare än tidigare. I praktiken betyder det ofta en långt gående decentralisering med affärsområden som styr sig själva och undergrupper som tillåts experimentera och pröva nya vägar. Det leder än en gång tillbaka till behovet av rik informationsspridning och platta organisationer. I ett läge där allt mer av verksamheten kan bli virtuell är det inte säkert att man behöver lika mycket fysiskt eller finansiellt kapital som tidigare. Samtidigt blir verksamheten mer riskfylld och volatil i tider av snabb teknisk omvandling och globalisering. Kapitalrationalisering och risk management växer i betydelse. Slutsats: Management måste vara beredd på stora omvälvningar. Den nya tekniken gör att hierarkier fungerar sämre och att informationen i nätverken blir mer effektiv om den sprids vidare. För att minska risken att ny teknik och nya produkter helt underminerar verksamheten, kan det vara lämpligt att uppmuntra alternativa tekniker, produkter och lösningar; i praktiken sker detta ofta bäst genom att organisera dessa alternativa verksamheter i separata enheter. Den finansiella sektorn är en av de branscher som först kommer att genomgå stora och snabba förändringar. Skälet är att finanssektorn i så hög utsträckning arbetar med att samla och sammanställa information, och att det finns stora möjligheter att genom ny teknik unbundle dess produkter. Den nya tekniken är helt klart inte bara något som driver på gamla mönster utan något som gör det möjligt att snabbt skapa helt nya produkter och distributionskanaler. Retail banking står uppenbarligen inför stora förändringar. Gårdagens banking innefattade en vertikalt integrerad värdekedja där ett antal olika produkter paketererades, såldes och cross-såldes via ett eget kontorsnät. Elektronisk banking ses nu av 7 många som en annan, men billigare distributionskanal. Men om ovanstående analys är riktig, kommer förändringarna att bli mer djupgående än så. I takt med att nätverken växer och blir mer sofistikerade kommer allt fler kunder att få tillgång till information längs nya kanaler och välja friare mellan olika transaktionstjänster. Redan i dag använder tiotals miljoner amerikaner regelbundet perso-

8 nal-financial-management mjukvara (exempelvis Microsoft Money eller Intuit Quicken) för att hantera sin privatekonomi. Utbudet av sådana program ökar hela tiden, samtidigt som även avancerad ekonomisk info/analys samt uppdatering i realtid går att få gratis via mängder av källor, ofta direkt på någon av de stora portalerna. Man kan misstänka att det bara är en tidsfråga innan allianser bildas mellan software-producenter, portaler och andra websiter å ena sidan och ett antal banker eller finansiella institutioner å den andra. När tekniken utvecklas, elektroniska pengar blir vanligare och säkerhetsproblemen löses, kan man mycket väl tänka sig att ett antal portaler både tillhandahåller gratis software och info och direkt access till ett antal olika banker. Streaming video och audio gör det möjligt att se och lyssna till olika bankers rådgivare direkt över nätet och jämföra dem. Då blir kundens valfrihet total inte bara för enklare transaktioner utan för allt fler sorters tjänster. Den nya tekniken möjliggör kundsegmentering och skräddarsydda produkter. Data mining av kundregistreringar och annan info om kunderna bör underlätta detta, liksom att skapa olika kombinationer av redan existerande produkter. Med skräddarsydda produkter kan också prissättningen differentieras långt mer effektivt. Tidigare har man antagit att ITgenombrotten skulle medföra kundsegmentering i två stora grupper. Dels billiga transaktioner över nätet, dels mer sofistikerad (och dyr avgiftsbelagd) privat rådgivning. Schwab var exempel på det förstnämnda, medan de traditionella bankerna och finanshusen var exempel på det sistnämnda. Men under det senaste året har gränserna börjat suddas ut. En stor spelare som Merrill Lynch erbjuder sålunda numera total valfrihet för kunderna att själva kombinera ihop paket av tjänster som utförs över nätet respektive kräver personlig rådgivning. Självfallet innefattar den satsningen också automatisk sammanställning av kundprofiler för varje kontakt. Här går utvecklingen nu i rasande takt. Commercial banking och corparate banking står också inför utmaningar. Här har en hel del redan skett. De tidigare fasta relationerna mellan bank och storföretag har brutits upp, sedan flera år. Disintermediering (kapitalförsörjning via kapitalmarknaderna i stället för via banklån) och nischning har skapat fragmentisering. E-commerce och e-business skapar nu nya kanaler för företagskunderna. De kan dels hitta varandra enklare, utan traditionella mellanhänder, dels skapas utrymme för nya intermediärer att kliva in för att filtrera och sortera. Självklart gäller som en följd både av låg inflation och låga räntor samt av automatiseringen av betalningarna att det blir allt svårare att tjäna pengar på att hantera betalningssystem. Det blir uppenbarligen svårare att tjäna pengar på float (dvs att skära emellan genom att låta pengarna stå inne en dag eller två på det egna kontot); i synnerhet då räntenivån är nedpressad. Se bara hur Postgirot på några få år gått från att vara kassako till att bli problembarn Trading har också genomgått stora förändringar, via elektronisk handel. Men internet och näthandel lär driva dessa vidare. Gradvis har marknaden kluvits i e-trading med mycket låga avgifter å ena sidan och full-service brokers med höga avgifter å den andra. Men trycket på de traditionella högserviceföretagen har ökat, i takt med att marknaden har blivit mer transparent och informationen flödar fritt Idag sker 37 procent av privatpersoners aktiehandel i USA över nätet. I slutet av nästa år kan andelen ha stigit till 50 procent. Därmed har alltfler ifrågasatt det rimliga i en fortsatt klyvning. Fler företag erbjuder numera avgiftsfri trading, gratis research on-line etc. Tanken med att ge bort dessa tjänster gratis är att man med dem som lockbete hoppas kunna dra kunden över till service med högre avgifter och högre marginaler. Denna strukturomvandlingen av marknaden har bara börjat; vi kommer att få se fler experiment En viktig slutsats är att kreditvärdering och kreditrisk blir allt viktigare i den finansiella sektorn i ett läge då inflation och räntor pressas lågt, samtidigt som företag och branscher är utsatta för hårt omvandlingstryck vilket betyder att dagens storföretag kan vara förlorare i morgon. För egen del ser jag stort behov av tätare samarbete mellan makro- och mikroanalys. Slutsats: Den finansiella sektorn står inför en enorm omvälvning, där såväl tjänsternas innehåll som distributionskanalerna stöps om. Det betyder också omfattande omstruktureringar för de företag som är verksamma på dessa marknader. Och då har jag ändå inte behandlat de effekter som kan uppträda på ännu längre sikt, då elektroniska pengar helt tagit över betalningssystemen. 8

Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel

Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel 3 Näringslivets funktionssätt förändras I Framtidsprojektets första rapport beskrivs ganska ingående olika effekter som bl a globaliseringen och IT-utvecklingen

Läs mer

m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson

m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson & teldok. tatik m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson atik rapport i programmet Telematik 2004 är på samma gång VINNOVA-rapport VR 2002:nr

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD

Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD TITEL (svensk): Perspektiv på nätverksamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld TITLE

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Ura 2000:9 ISSN 1401-0844 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Uppsats 15 högskolepoäng Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Samhällsomvandling och arbetsliv

Samhällsomvandling och arbetsliv Samhällsomvandling och arbetsliv Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

T2001. TelematiK. Cybershoppare, intermediarer. & digitala handelsman. & TeLDOK. Elektronisk handel i ett hushallsperspektiv.

T2001. TelematiK. Cybershoppare, intermediarer. & digitala handelsman. & TeLDOK. Elektronisk handel i ett hushallsperspektiv. 2001 TelematiK & TeLDOK Cybershoppare, intermediarer.. & digitala handelsman Elektronisk handel i ett hushallsperspektiv o.. Lennart Forsebäck T2001 telematik och hushållen Denna rapport i programmet Telematik

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen?

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Nr 9 Juni 2002 Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Kunskapskluster i Stockholmsregionen? 2 Förord Sedan början av 90-talet har många offentliga näringspolitiska insatser syftat till att bygga upp eller

Läs mer