Kommerskollegium, Februari ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Kommerskollegium, Februari ISBN:

3 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord Året i korthet Sammanfattande resultatbedömning En väl fungerande inre marknad EU:s externa handelspolitik Handelsutvecklingen Open Trade Gate Sweden Handelsrelaterat utvecklingssamarbete Ekonomiska sanktioner Summering av årets kommunikationsinsatser Kompetensförsörjning Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter

4 1. Generaldirektörens förord Verksamhetsåret 2014 har varit ett förändringens år för Kommerskollegium. Som Sveriges myndighet för utrikeshandel och EU:s inre marknad har vi påverkats av utvecklingen i vår omvärld: vår expertis har efterfrågats när det multilaterala handelssystemet och WTO trampat vatten, när fokus förskjutits mot det framtida avtalet mellan EU och USA och när EU:s inre marknad ifrågasatts alltmer högljutt i den ekonomiska krisens kölvatten. Inom vårt utvecklingssamarbete har ebola-epidemin ändrat förutsättningarna för vår kapacitetsstärkande insats i Liberia. Rysslands agerande i Ukraina med efterföljande sanktioner har varit en utmaning för kollegiet att hantera. Sammantaget har en rad omvärldsförändringar genomsyrat kollegiets verksamhet. Samtidigt har myndigheten nått ett bra resultat. Vi har levererat de underlag och utredningar regeringskansliet efterfrågat, vi har ansvarat för de kontaktpunkter som är placerade på kollegiet, vi har bistått regeringskansliet i pågående förhandlingsprocesser och vi har konkret arbetat med utvecklingsländernas integrering i handelssystemet via OTGS och vårt handelsrelaterade utvecklingssamarbete. Vi ligger i framkant i våra analyser av den förändrade handelsverkligheten med fokus bland annat på tjänstefiering och digitalisering. Kollegiets bidrag är synligt även utanför Sveriges gränser: såväl i OECD, WTO som EU-kommissionen har vi kunnat bidra och sannolikt göra skillnad. Parallellt med förändringarna i omvärlden, som direkt påverkar vår verksamhet, har Kommerskollegium påbörjat ett nödvändigt förändringsarbete inom myndigheten. Som nytillträdd generaldirektör har jag identifierat områden som kan förbättras, delvis med Statskontorets översyn av myndigheten som stöd. Vi har under året fokuserat på hur vi kan säkerställa att kompetensen upprätthålls och utvecklas, hur vi kan bli än mer relevanta för regeringskansliet med specifika policyrekommendationer, hur vi kan lägga grunden för en bättre kommunikation med våra olika målgrupper och även hur vi kan kvalitetssäkra våra analyser och processer. Arbetet kommer att fortsätta under Att våga förändra och förbättra är en förutsättning för att en expertmyndighet som Kommerskollegium både på kort och lång sikt ligger i framkant. Jag är övertygad om att detta interna förändringsarbete lägger grunden för att Kommerskollegium står bättre rustat, inte minst i en tid när våra frågor är mer i fokus än någonsin. Anna Stellinger Generaldirektör 2

5 2. Året i korthet Januari Rapporten No Transfer, No Trade -The Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden publiceras Frukostseminarium om antidumping, samarrangerat med Svensk Handel Informationsträffar om OTGS för utvecklingsländernas ambassader i Stockholm Februari Rapporten Att flytta till Sverige -hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare publiceras Första dialogmöte med myndigheter som möter EU-medborgare i Sverige Miniseminarium på UD om rapporten No Transfer, No Trade Seminarium på regeringskansliet om rapporten Att flytta till Sverige -hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Utbildningsseminarium i Moçambique om tekniska handelshinder Mars Rapporten Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) publiceras Branschmöte om handel, handelspolitik och Kommerskollegiums verksamhet World Trade in the 21st Century publiceras Mottagning för Kommerskollegiums avgående generaldirektör, Lena Johansson Seminarium om rapporten Att flytta till Sverige -hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare April Kommerskollegiums nya generaldirektör, Anna Stellinger, tillträder Faktablad WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer vad innebär det? Seminarium European Business exporting to Sweden för tjänstemän vid EU/EESambassader och företagsfrämjande organisationer Rapporten Solvit Sverige Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året publiceras Presentation av TTIP TBT-utredningen i Washington med USA:s chefsförhandlare Årsrapporten Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU publiceras Maj Rapporten Moving to Sweden. Obstacles to the Free Movement of EU Citizens publiceras PM med frågor och svar om tvistlösningsmekanismen ISDS publiceras Kommerskollegium deltar i ICTSD:s e-15 grupp i Genève om tjänstehandel WCO:s Generalsekreterare besöker Kommerskollegium Kurs för tjänstemannadelegation från Mongoliet med fokus på SPS-frågor Den uppdaterade rapporten Åtgärder för en förbättrad inre marknad publiceras Juni Guiden Fri rörlighet för varor inom EU -regler, begrepp och procedurer publiceras Presentation av TTIP TBT-utredningen i Bryssel med EU:s chefsförhandlare DG Markts chefsekonom besöker Kommerskollegium 3

6 Juli Två liberianska tjänstemannadelegationer besöker Kommerskollegium med fokus på att föra Liberia närmare ett WTO-medlemskap Kommerskollegium talar om TTIP på ekonomiministeriet i Lettland Kommerskollegium talar om handelspolitiska skyddsinstrument i Portugal Beslut om att kalla hem Kommerskollegiums två Liberiastationerade p.g.a. ebolautbrottet Augusti Kommerskollegium blir ansvarig tillståndsmyndighet vid export av vissa produkter samt tjänster som rör dessa produkter till Ryssland Uppdaterad Inremarknadsguide för myndigheter Uppdaterad lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? September Rapporten Making Green Trade Happen publiceras Handelspolitisk grundkurs i Zimbabwe riktad till offentliga och privata aktörer Oktober Medarbetardag med fokus på kvalitetssäkring Miniseminarium på UD om rapporten Making Green Trade Happen Handelspolitisk grundkurs i tre delar med deltagare från UD, Sida och utvecklingsländernas ambassader i Stockholm Workshop i Kiev om anpassning av ukrainska tekniska regler till kraven i frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina Intern workshop för alla medarbetare om kollegiets identitet och kommunikation November Kommerskollegium deltar i OECD:s Global Forum on Trade Frukostseminarium på OECD med Sveriges OECD-delegation om tjänsters betydelse för handel Deltagande i UD:s handelsmöte, med fokus på nya former av protektionism Faktablad Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA TTIP Faktablad Fri rörlighet för tjänster inom EU Kommerskollegium håller i handelsutbildning i Zambia når för första gången fler än 1 miljon sidvisningar under ett år Faktablad Vad är standarder? Kollegiet deltar i ICTSD:s e-15 grupp i Genève om tjänstehandel De sista av årets sammanlagt nio OTGS-exportseminarier genomförs i Makedonien, Tanzania och Colombia. December Statssekreterare Oscar Stenström besöker kollegiet Faktablad En gemensam europeisk marknad Medverkan vid svensk-holländska konferensen Future of Cross-border e-commerce Kommerskollegium genomför i samarbete med NIR en studie kring ursprungsregler i Palestina Den uppdaterade guiden Tjänstedirektivet så påverkas myndigheter och kommuner publiceras 4

7 3. Sammanfattande resultatbedömning Kommerskollegiums uppdrag Kommerskollegium är Sveriges myndighet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska Kommerskollegium bistå med expertstöd i såväl långsiktigt som löpande arbete som rör myndighetens verksamhetsområden och bidra till ökad kunskap inom dessa områden. Bland Kommerskollegiums målgrupper nämns även såväl enskilda företag, konsumenter, privatpersoner, näringslivet i stort som andra myndigheter. Myndigheten ska beakta utvecklingsländernas perspektiv och integrering i handelssystemet. De övergripande målen för Kommerskollegiums arbete är att bidra till: En väl fungerande inre marknad En extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel Ett öppet och starkt multilateralt handelssystem Årsredovisningens struktur Dispositionen för årsredovisningen speglar myndighetens instruktion. Kommerskollegiums centrala uppgifter redovisas i separata kapitel, i vilka vi redovisar och kommenterar nyckeltal och resultat. Utöver de tre centrala uppgifterna ovan gällande EU:s inre marknad (kapitel 4), EU:s externa handelspolitik (5) och handelsutvecklingen (6), redovisar vi arbetet med Open Trade Gate Sweden (7), det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet (8) och ekonomiska sanktioner (9). Vi har valt att redovisa arbetet med ekonomiska sanktioner i ett separat kapitel, eftersom uppdraget är skilt från kollegiets övriga verksamhet. Årsredovisningen avslutas med en summering av årets kommunikationsinsatser (10) och kompetensförsörjning (11), innan det avslutande kapitlet innehållande den finansiella redovisningen (12). Resultatbedömning Kommerskollegium bedömer att myndigheten sammantaget nått ett bra resultat. Vi har levererat de underlag och utredningar Regeringskansliet efterfrågat, vi har ansvarat för och till viss del utvecklat de kontaktpunkter som är placerade på kollegiet, vi har bistått Regeringskansliet i pågående förhandlingsprocesser och vi har konkret arbetat med utvecklingsländernas perspektiv och integrering i handelssystemet via OTGS och vårt handelsrelaterade utvecklingssamarbete. Därutöver har vi hanterat den ansenliga ökningen av sanktionsärenden som EU:s sanktioner mot Ryssland inneburit. Vad gäller kommunikationsinsatserna är vår bedömning att Kommerskollegium nått ut i betydligt större utsträckning än tidigare år. 5

8 I årets årsredovisning har vi infört nyckeltal på flera områden, nyckeltal som inte redovisats tidigare år. När det varit möjligt har vi redovisat dessa nyckeltal även för 2013 och 2012, men det har inte varit görbart i samtliga fall. Därför saknas uppgifter för 2013 och 2012 i enstaka tabeller. Exempelvis angående antalet publikationer, möten och seminarier saknar vi jämförelsetal från föregående år. Att mäta effekterna av Kommerskollegiums verksamhet reser flertalet metodfrågor. I strikt mening innebär effekten av verksamheten skillnaden mellan hur utvecklingen sett ut om Kommerskollegium inte haft någon verksamhet, jämfört med hur utvecklingen ser ut när Kommerskollegium faktiskt bedrivit verksamhet. Denna kontrafaktiska utveckling är svår att mäta. Dessutom finns en tidsaspekt: de långsiktiga effekterna av Kommerskollegiums verksamhet kan dröja många år, inte minst när det gäller systemiska handelspolitiska frågor såsom att driva en frihandelslinje i alla delar av EU:s externa handelspolitik. Slutligen kan tilläggas att det är svårt att med säkerhet fastslå när det är just kollegiets underlag som gjort skillnad. Kommerskollegium kan ha lämnat underlag till regeringen, som regeringen i sin tur valt att använda sig av i EU-sammanhang, och där regeringen lyckats påverka exempelvis EU:s externa handelspolitik i rätt riktning. Att isolera effekten av Kommerskollegiums verksamhet görs svårligen. Dessa svårigheter till trots redovisar vi så långt möjligt såväl resultat som vissa effekter inom Kommerskollegiums olika uppdrag. Nedan följer en kortare sammanfattande bedömning inom respektive område. En väl fungerande inre marknad Kommerskollegiums bidrag till en väl fungerande inre marknad bedömer vi som gott. Antalet expedierade utredningar, yttranden och brev har varit lika stort som föregående år, men hanterats på färre antal timmar. Antalet ärenden för kontaktpunkten för varor, anmälningar enligt tjänstedirektivet och antal Solvitärenden har ökat. Kollegiet har kunnat konstatera effekter av sina insatser gällande ett betydande hinder för personrörligheten som kvarstår i Sverige. Genom Solvit har kollegiet noterat de hinder som det svenska personnumret kan innebära. Kollegiet har tagit avstamp i dessa Solvitärenden och gjort en analys av svårigheterna för EU-medborgare som flyttar till Sverige i rapporten Att flytta till Sverige. Rapporten uppmärksammades och ledde till att regeringen tillsatt en informell arbetsgrupp. En annan effekt är de konkreta förändringar som andra aktörer genomfört med anledning av kollegiets rapport och dialogmöten. EUdoktorander kan numera lättare få personnummer och flera kommuner som krävt personnummer från EU-medborgare för att dessa skulle få tillgång till SFI-undervisning har ändrat sina krav. 6

9 EU:s externa handelspolitik På området EU:s externa handelspolitik ger oss antalet expedierade utredningar, yttranden och brev en indikation på verksamhetens inriktning. Även om det samlade antalet inte ökat, utan ligger något lägre jämfört med föregående år, kan vi notera att de som gäller frihandelsavtal ökat stadigt sedan Det frihandelsavtal som förhandlas mellan EU och USA, TTIP, förklarar i huvudsak ökningen. Vi har valt att särredovisa kostnaderna för kollegiets arbete med de förhandlingsprocesser som är kopplade till TTIP och kommer följa upp dessa under de år förhandlingarna pågår, eftersom TTIP anges vara särskilt prioriterat för regeringen. I den pågående förhandlingsprocessen där många delar av förhandlingarna inte är offentliga och inga delar ännu är klara ännu är det svårt för kollegiet att visa på några effekter av verksamheten avseende TTIP. Däremot kan vi konstatera effekter av vårt långsiktiga arbete med handelspolitiska skyddsinstrument. Efter ett mångårigt fokus på skyddsinstrument från kollegiets håll, har organisationer som exempelvis UNCTAD använt våra analyser som underlag i sitt arbete. Kollegiet har även blivit inbjudet för att tala om skyddsinstrument, exempelvis på utrikesdepartementet i Portugal, ett land som traditionellt inte delat kollegiets och Sveriges syn. Handelsutvecklingen Ett tydligt resultat gällande handelsutvecklingen är effektiviseringen i hanteringen av ärenden. Detta beror på att kollegiet sedan 2012 publicerar handelsstatistiska faktablad på webben. Vad gäller mer effekter av kollegiets verksamhet, kan vi konstatera att publikationen Making Green Trade Happen om miljövaror och de tjänster som är nödvändiga för företagens handel med miljövaror ( indispensable services ) spridits brett med stöd från regeringen. Idéerna i rapporten har plockats upp av EU-kommissionen i arbetet med miljövaruförhandlingarna. Kollegiets begrepp indispensable services har börjat användas av kommissionen. Open Trade Gate Sweden Kollegiets verksamhet inom OTGS har resulterat i något fler seminarier och regelfrågor, men något färre affärsförfrågningar och webinars jämfört med tidigare år. Under året lanserades en ny webbplats för OTGS och motsvarande jämförelsetal för sidvisningar tidigare år saknas därför. 7

10 Handelsrelaterat utvecklingssamarbete Kommerskollegiums handelsrelaterade utvecklingssamarbete har inneburit 18 insatser utomlands och 13 insatser i Sverige under året. Jämförelsetal för föregående år saknas. I vårt enskilt största projekt stöd till Liberia i landets anslutning till WTO genom kapacitetsutveckling har man från Liberia understrukit att vårt stöd bidragit till att föra Liberia närmare en WTO-anslutning. Ebola-epidemin har inneburit en utmaning även för kollegiet, som under senare hälften av 2014 inte hade någon utstationerad personal i Liberia. Även i de till sitt omfång mindre insatserna har återkopplingen från de berörda utvecklingsländerna varit positiv. Ekonomiska sanktioner Antalet inkomna sanktionsärenden till Kommerskollegium har ökat avsevärt under Från 28 ärenden 2012 och 21 ärenden 2013, hade kollegiet att hantera 257 sanktionsärenden under Den stora ökningen har berott på införandet av och det kontinuerliga utökandet av sanktionerna gentemot Ryssland och Ukraina. Vi bedömer resultatet avseende vårt arbete med ekonomiska sanktioner som gott, då vi kunnat hantera ökningen av exporttillstånd, samråd, telefonsamtal från berörda företag, rättslig analys och input inför en rad EU-möten på ett rättssäkert sätt. Kommunikationsinsatser Kommerskollegium har under 2013 och 2014 satsat på att utveckla myndighetens webbplats och därmed nå ut bättre till våra olika målgrupper. Under 2014 har vi kunnat se konkreta resultat: antalet sidvisningar har ökat till över en miljon, antalet nedladdade publikationer har ökat till över och vi har omnämnts i media vid 750 tillfällen, vilket även det är en ökning jämfört med tidigare år. Vi bedömer att vi nått ut bättre och varit relevanta i de handelspolitiska frågor som funnits i den allmänna debatten. Effekterna är svårligen mätbara, men vi bedömer att Kommerskollegiums experter bidrar till att höja kunskapsnivån i de offentliga samtal vi deltar i. 8

11 Tabell 1: Resultat i siffror, några nyckeltal* År Expedierade utredningar/yttranden/brev Antal framtagna publikationer Antal internationella möten som Kommerskollegium deltagit i Antal seminarier/konferenser/- utbildningar som Kommerskollegium hållit i eller framträtt vid Utvecklingssamarbete, antal insatser utanför Sverige Utvecklingssamarbete, antal insatser i Sverige Open Trade Gate Sweden (OTGS) Antal seminarier Antal regelfrågor Antal affärsförfrågningar Antal webinar Antal Sanktionsärenden Sidvisningar på Totalt antal nedladdningar av publikationer Omnämnanden i media *I vissa fall saknas jämförelsetal för 2013 och Tabell 2: Kostnad per verksamhet Utfall i löpande priser (mkr). År mkr andel mkr andel mkr andel En väl fungerande inre marknad 28,8 29,7% 30,3 31,1% 29,5 30,8% EU:s externa handelspolitik 34,9 35,9% 33,5 34,4% 31,5 32,8% Handelsutvecklingen 11,1 11,4% 10,7 11,0% 8,8 9,2% Open Trade Gate Sweden 4,7 4,8% 4,3 4,4% 5,1 5,3% Handelsrelaterat 14,6 15,0% 17,1 17,6% 19,9 20,8% utvecklingssamarbete Ekonomiska sanktioner 3,0 3,1% 1,4 1,4% 1,1 1,1% Summa kostnader (mkr) 97,1 100% 97,3 100% 95,9 100% 9

12 4. En väl fungerande inre marknad Kommerskollegium ska arbeta för en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personal och kapital och som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft. Vi ska verka för ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige. Tabell 3: Publikationer, möten, seminarier, m.m. År 2014* Antal framtagna publikationer 10 Antal internationella möten i EU som Kommerskollegium deltagit i 26 Antal seminarier/konferenser/utbildningar som Kommerskollegium hållit i eller framträtt vid varav i Sverige 39 utanför Sverige 2 *jämförelsetal saknas för 2013 och 2012 Som framgår av tabellen ovan var kollegiets internationella mötesverksamhet avseende EU:s inre marknad under året begränsad till EU, till skillnad från vår mötesverksamhet inom områdena EU:s externa handelspolitik och Handelsutvecklingen. Kollegiet har under året arrangerat och medverkat i fler nationella seminarier och konferenser än internationella. 4.1 Analyser och utredningar på inremarknadsområdet Kommerskollegium arbetar för en väl fungerande inre marknad genom analyser, utredningar och remissvar. En viktig källa för analyserna är de hinder som anmälts till kollegiet av företag och privatpersoner, direkt eller inom ramen för Solvit. Tabell 4: Expedierade utredningar, yttranden och brev År Antal Tid Antal Tid Antal Tid Utredningar/yttranden/brev Under 2014 arbetade kollegiet med ungefär lika många utredningar och yttranden som tidigare år. Tidsåtgången gick dock ner med ca 11 %. Kollegiet har prioriterat kortare löpande utredningar och annan juridisk analys på myndigheten och därmed har någon enstaka större utredning inte slutförts under året. Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kollegiet uppdaterade rapporten Åtgärder för en förbättrad inre marknad som presenterades vid seminariet Vilket EU vill vi ha? i samarrangemang med Ratio och Utrikespolitiska institutet, samt vid seminariet Industrins internationalisering, arrangerat av Industrirådet och Näringsdepartementet. 10

13 Personrörlighet Rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EUmedborgare publicerades och följdes upp av den engelska, omarbetade versionen Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens. I den här rapporten belyser vi förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige. Den svårighet som flest intervjuade lyfte fram var problemen för EU-medborgare att folkbokföra sig och därmed få ett svenskt personnummer. Detta gör att det blir svårt att få tillgång till dels betald sjukvård, dels många andra tjänster och funktioner i samhället. Rapporten presenterades vid ett dialogmöte med myndigheter som möter EU-medborgare som kommer till Sverige samt vid ett seminarium på Regeringskansliet där alla berörda departement deltog. Därefter har ytterligare ett dialogmöte mellan myndigheter hållits och en arbetsgrupp startade inom regeringskansliet på grund av kollegiets utredning. Rapporten presenterades vidare vid ett publikt seminarium där vi även kopplade frågan till företagens behov genom ett företagsexempel och en presentation av vår rapport Making Trade Happen. Rapporten fick uppmärksamhet i media och vi blev ombedda att presentera den i flera andra sammanhang, bl.a. till ledamöter från Riksdagens finansutskott, vid Europadagen, vid en konferens om EU-migranter anordnat av Crossroads samt vid ett europeiskt nätverksmöte där alla Solvitfunktioner deltog. Kommerskollegiums analys- och informationsinsatser riktade till ansvariga myndigheter om personnummerproblematiken har resulterat i konkreta förbättringar för vissa grupper av EU-medborgare i Sverige. Ett exempel är EU-doktorander som numera lättare kan få ett personnummer. En annan grupp som vi har hjälpt är EU-medborgare som vill anmäla sig till SFI-undervisning men saknar personnummer. Flera kommuner som krävde ett personnummer ändrade sina krav efter att Solvitfunktionen vid Kommerskollegium ifrågasatte om kraven var förenliga med EU-rätten. E-handel Enligt regleringsbrevet ska Kommerskollegium uppdatera redan genomförda kartläggningar av e-handelshinder, både på den inre marknaden och utanför EU. En uppdatering av kollegiets kartläggning av handelshinder på den digitala inre marknaden påbörjades under året, men har inte slutförts. Utredningen kommer att färdigställas under första hälften av Under 2014 rapporterade vi löpande till Regeringskansliet om nya handelshinder, bidrog till regeringens Frontrunners e-handelsinitiativ samt medverkade vid svensk-holländska konferensen Future of Cross-border e-commerce där vi presenterade delar av utredningen. Utstationering Under 2014, i linje med tidigare år, har företagare och europeiska ambassader uppmärksammat kollegiet på att den svenska tillämpningen av utstationeringsdirektivet är problematisk. Det handlar om specifika frågor rörande tillämpningen av anmälningsplikten för utstationerad personal: in- 11

14 formation till utländska företagare, tolkningssvårigheter och företagshemligheter. Under 2014 fördjupade kollegiet den analys om anmälningsplikten som vi genomförde 2013 och förde en dialog med Arbetsmiljöverket i frågan. Kollegiet deltog vidare i referensgruppen till utredningen om genomförande av tillämpningsdirektivet. Tjänstedirektivet Vi uppdaterade vår vägledning Tjänstedirektivet så påverkas myndigheter och kommuner som är ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner när de exempelvis ska bevilja tillstånd eller utöva tillsyn över tjänsteverksamhet. Fri rörighet för varor För att skapa en överblick över gällande procedurer och verktyg kopplade till det EU-rättsliga regelverket för varor har kollegiet under 2014 publicerat en guide Fri rörlighet för varor inom EU- regler, begrepp och procedurer. Guiden fungerar som en fördjupning till Kommerskollegiums Inremarknadsguide för myndigheter, som övergripande går igenom EU-rätt med speciell bäring på myndigheters arbete. Kommerskollegium har under 2014 deltagit som expertmyndighet i Marknadskontrollrådet vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och där informerat om internationellt regulativt samarbete, frihandelsförhandlingar samt pågående inre marknadsarbete vid Kommerskollegium. Tekniska regler För att utbyta information och samla in synpunkter inom tekniska regelområdet träffar kollegiet andra berörda intressenter i Forum för Tekniska Regler (FTR, f d Kontaktgruppen för tekniska regler och handelshinder). Syftet med gruppen är att informera och samråda om utvecklingen i EU och globalt inom det tekniska regelområdet, d.v.s. tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse. Under 2014 anordnades två möten som behandlade t.ex. aktuellt föreskrifts- och regelarbete, regulativa frågor och handelshinder i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership- TTIP), Sveriges nya standardiseringsstrategi, regelbevakning inom näringslivet och arbetet i WTO:s kommitté om tekniska handelshinder (TBTkommittén). EU:s standardiseringspolitik Kommerskollegium samarbetar med svenska intressenter för att följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och hålla Regeringen underrättad om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom standardiseringen som är av betydelse för svensk ekonomi tillkom ett uppdrag att redovisa vilka aktörer som särskilt berörs på nationell nivå. Med utgångspunkt i kommissionens årliga arbetsprogram över strategiska prioriteringar 12

15 för den europeiska standardiseringen matchade kollegiet förslagen med svenska aktörer, i detta fall myndigheter. Kollegiet har kontinuerligt bidragit med information och synpunkter inför och deltagit i de möten som ägt rum med den kommitté som upprättats under EU:s standardiseringsförordning 1025/2012. Kollegiet har under året tagit fram ett faktablad om standarder samt har därutöver besvarat frågor angående standardisering. Immaterialrätt Kollegiet har deltagit i Justitiedepartementets referensgrupp för varumärkesöversynen inom EU. Speciellt fokus har varit att följa frågan om möjligheterna att med hänvisning till varumärkesrätten stoppa varor i transit. Flera remisser med immaterialrättslig koppling har besvarats utifrån ett handelsperspektiv. Kollegiet har också inom ramen för 98/34-proceduren gett underlag till Regeringskansliet när det gäller andra EU-medlemsstaters förslag om standardiserade tobaksförpackningar. Offentlig upphandling Kollegiets arbete under 2014 har fokuserat på det nyligen antagna regelverket för offentlig upphandling inom EU. Kollegiet har bland annat deltagit i Socialdepartementets referensgrupp för genomförande av de nya direktiven i svensk rätt och där framfört handelsaspekter på regelverket. Kollegiet har även besvarat ett antal remisser, exempelvis om genomförandet i svensk lag. Kostnaderna för kollegiets arbete med analyser och utredningar inom inremarknadsområdet uppgick till 8,5 mkr vilket är en minskning med 0,5 mkr jämfört med föregående år. 4.2 Kontaktpunkterna enligt tjänstedirektivet och varuförordningen Kommerskollegium har i uppdrag att utveckla kontaktpunkterna för tjänster och varor. Kontaktpunkten för tjänster Enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG) ska det i varje medlemsstat finnas en eller flera elektroniska kontaktpunkter. Tillväxtverket, Konsumentverket och Kommerskollegium samarbetar inom ramen för kontaktpunkten, där myndigheterna ansvarar för olika funktioner. Kollegiet samordnar de tre myndigheternas arbete, bl.a. genom att vara sammankallande till möten med arbetsgrupp och styrgrupp. Arbetsgruppen och styrgruppen har träffats fyra gånger under Kommerskollegium svarar för servicefunktionen inom ramen för kontaktpunkten. Den nås via telefon och e-post och har under 2014 besvarat 50 förfrågningar. Drygt 50 procent av frågorna rör reglerna för olika affärsverksamheter, bland annat hur man praktiskt ska gå till väga för att starta ett företag. Nästan hälften av frågorna avser tjänstedirektivet i sig, vilket är en klar uppgång jämfört med tidigare år. Förfrågningarna till servicefunkt- 13

16 ionen har dock totalt sett minskat något i förhållande till 2013, då 55 förfrågningar inkom. Tabell 5: Kontaktpunkten för tjänster - servicefunktionen År Antal inkomna frågor På EU-nivå leder kommissionen arbetet med att utveckla, förbättra och utvärdera kontaktpunkterna inom ramen för det s.k. EUGO-nätverket. Kommerskollegium har deltagit i två nätverksmöten i Bryssel under Vad gäller medlemsstaternas arbete med kontaktpunkterna är alltjämt den största kvarvarande utmaningen att lösa problematiken kring erkännande av andra medlemsländers e-signaturer och e-legitimationer. För svensk del krävs det fortfarande arbete för att uppfylla direktivets krav i denna del. Arbete pågår särskilt i den tekniska arbetsgruppen för e-procedurer som leds av kommissionen. Under året gjorde kollegiet en analys av webbplatsen och de krav som ställs på kontaktpunkten för tjänster enligt EU-rätten och enligt svensk rätt. Analysens syfte var att skapa ett arbetsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla kontaktpunkten. Kontaktpunkten för varor varuförordningen 764/2008 Kollegiet är sedan 2009 nationell kontaktpunkt för varor enligt EUförordning 764/2008, artikel 10 (varuförordningen). Via kontaktpunkten kan företag och myndigheter få information om regler som gäller i Sverige för en viss produkt. Vidare informeras om principen om ömsesidigt erkännande och hur svenska myndighetsbeslut kan överklagas. Vid frågor om regler avseende en specifik produkt i en annan medlemsstat, hänvisas frågan vidare till kontaktpunkten i den berörda medlemsstaten. Under 2014 fortsatte antalet frågor till kontaktpunkten för varor att öka. Vår bedömning är att ökningen delvis beror på att vi har genomfört ett antal informationsinsatser, främst riktade mot företag. 1 Tabell 6: Kontaktpunkten för varor År Antal inkomna frågor Likt tidigare år kommer de flesta av frågorna från utländska företag som önskar sälja sina produkter i Sverige, samt svenska företag som vill föra in varor till Sverige. Frågorna rör oftast huruvida Sverige har nationella krav utöver EU-kraven för den aktuella produkten samt vilken typ av märkning som krävs. Kontaktpunkten för varor i Danmark har även förmedlat ett 1 Se mer i avsnitt 4.4 Kommunikationsinsatser och EU-rättsligt stöd. 14

17 antal frågor från danska företag som är intresserade av försäljning i Sverige. Ett fåtal frågor ställdes av svenska företag om regler i annat EU-land. Ett litet antal av frågorna har kommit från europeiska studenter som undrat över principen om ömsesidigt erkännande. Kontaktpunkten har även besvarat Kommissionens utvärdering om principen om ömsesidigt erkännande och dess tillämpning, samt informerat allmänheten via Kommerskollegiums webbplats om motsvarande undersökning riktad till företag. Vidare har kontaktpunkten för varor bistått regeringskansliet med underlag till kommittén för ömsesidigt erkännandes sjätte möte i Bryssel. Östersjöstrategin Kollegiet har i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Det handlar om att öka erfarenhetsutbytet mellan de organ i regionen som hanterar kontaktpunkterna för varor och tjänster enligt tjänstedirektivet och varuförordningen, liksom Solvitnätverket. Under 2014 arrangerade kollegiet ett möte i Stockholm, i vilket Danmark, Lettland, Litauen, Norge och Polen deltog. Under 2014 uppgick kostnaderna för kollegiets arbete med kontaktpunkterna till ca 4,6 mkr jämfört med 4,8 mkr föregående år. 4.3 Myndighetssamarbetet inom ramen för IMI Kommissionen har i samarbete med medlemsländerna inrättat ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan myndigheter (IMI). IMI ger myndigheter och kommuner i EU-länderna möjlighet att samarbeta mer effektivt i sin löpande verksamhet. Kommerskollegium är nationell samordnare för myndighetssamarbetet enligt de rättsakter som omfattas av IMI. Samordningsfunktionen handlar främst om att registrera och utbilda svenska myndigheter och kommuner i systemet, liksom att övervaka frågeflödet och se till att svenska myndigheter och andra EU-myndigheter får svar på sina frågor i tid. Kollegiet fungerar här som kontakten mellan svenska myndigheter och kommissionen. Under 2014 deltog kollegiet i två IMAC-IMI working group möten i Bryssel. Totalt har kollegiet registrerat 46 myndigheter i systemet. Av dessa är 11 kommuner och tre är länsstyrelser. Kostnaderna för kollegiets insatser inom detta område uppgick till ca 0,4 mkr vilket är en minskning med 0,5 mkr jämfört med föregående år. Anledningen är att arbetet med IMI löpte rutinmässigt och smidigt under året där flertalet av ärendena hanterades av ett fåtal myndigheter som var väl insatta i systemet. 15

18 4.4 Kommunikationsinsatser och EU-rättsligt stöd Kommerskollegium ska enligt instruktionen informera andra myndigheter, näringslivet och allmänheten om EU:s inre marknad. Kommunikationen är ett medel i uppdraget att verka för ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige. Vidare ska Kommerskollegium rapportera om insatser, inklusive informationsinsatser, och deras resultat avseende kontaktpunkterna för tjänster och varor samt kontaktpunkternas funktion. Redovisningen beträffande förordning 764/2008 sker under Kommunikationsarbetet presenteras mer utförligt i en särskild årsrapport. Vi arbetar med olika mål och strategier för våra olika målgrupper; statliga myndigheter och kommuner, näringsliv och EU-medborgare. Kommunikationsinsatser och stöd riktade mot statliga myndigheter och kommuner Målet för vår kommunikationsverksamhet för statliga myndigheter och kommuner är en ökad medvetenhet hos tjänstemän om när EU-rätten blir aktuell i deras verksamhet och hur de ska tillämpa EU-rätten på rätt sätt. Med anledning av slutsatserna i rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare tog kollegiet initiativ till en dialog, myndigheter emellan, om hur den fria rörligheten fungerar i Sverige och hur myndigheterna kommunicerar med EU-medborgare som kommer hit. Gruppen sammankallades två gånger under året. Arbetsförmedlingen (Eures), Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Svenska Institutet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Universitets- och högskolerådet ingår i gruppen. Kollegiet publicerade en guide som ska ge en överblick över regler, procedurer och verktyg kopplade till det EU-rättsliga regelverket för varor: Fri rörlighet för varor inom EU regler, begrepp och procedurer. Kommerskollegium ger fortlöpande EU-rättsligt stöd till svenska myndigheter och kommuner som efterfrågar det. Inte minst görs detta i samband med att vi yttrar oss över remisser. Vi arbetar också med att göra vår EUhelpdesk, där tjänstemän och handläggare kan få hjälp med EU-rättsliga frågor, mer känd. Uppskattningsvis har vi träffat över 300 tjänstemän från ett 30-tal myndigheter (och organisationer med personrörlighetsverksamhet) vid ett 15-tal tillfällen. Vi har talat om 98/34, fri varurörlighetsregler, varuförordningen, tjänstedirektivet, Solvit och webbplatsen Ditt Europa. Ytterligare exempel på myndighetsinsats var när Kommerskollegium medverkade som talare i Tillväxtverkets Påbyggnadsutbildning om konsekvensutredning överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU för myndigheter som arbetar med författningar. 24 personer från 15 myndigheter var anmälda till utbildningen. 16

19 Kommunikationsinsatser och stöd riktade till näringslivet Målet för vår kommunikationsverksamhet för näringslivet är att företag i ökad utsträckning blir medvetna om sina rättigheter på EU:s inre marknad och vilka nätverk för information och problemlösning som finns när det gäller den fria rörligheten. Vid mässan Eget Företag, den 2-4 oktober på Stockholmsmässan, medverkade Kommerskollegium i en monter med flera andra myndigheter. Vi genomförde tre egna seminarier och medverkade i två seminarier tillsammans med Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi och Vinnova. Upp emot besökare kom under mässans tre dagar. Vi hade personliga kontakter med nära 250 personer i montern. Till våra egna seminarier kom ett 60-tal personer. Kontaktpunkten för varor fick ett flertal ärenden med anledning av mässan. Kommerskollegium bjöd in personal vid EU/EES-ambassader i Stockholm samt andra företagsfrämjade organisationer till det årliga seminariet European Business Exporting to Sweden. Vi medverkade vidare i Business Swedens/handelsministerns två evenemang Exportbuss Norr och berättade om vilken hjälp företag kan få från kollegiet. Vi pratade med sammantaget 90 företag under resorna. För att nå fler små och medelstora företag annonserade kollegiet under året i Dagens Industri, flygplats- och tågmagasin samt flera företagsmagasin. Vi annonserade via Google, med så kallade Google Adwords, för att kunna utvärdera annonsering i print jämfört med digitalt framöver. Kommunikationsinsatser och stöd riktade till EU-medborgare Målet för vår kommunikationsverksamhet för EU-medborgare är att de i ökad utsträckning blir medvetna om sina rättigheter på EU:s inre marknad och om vilka nätverk för information och problemlösning som finns när det gäller den fria rörligheten. Rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EUmedborgare publicerades 2014 och följdes upp av den engelska, omarbetade versionen Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens. Kollegiet presenterade rapporten vid ett seminarium öppet för allmänhet och media. 44 personer kom. Under året byggde vi ut vår webb med sidor om personrörlighet, på både svenska och engelska och försåg Svenska Institutets webbplats Working in Sweden och Business Region Stockholms webbplats Moving to Stockholm med förslag till kompletteringar när det gäller regelverket och EUmedborgarens rättigheter som avser fri rörlighet. Kostnader för kollegiets arbete med kommunikationsinsatser inom inremarknadsområdet uppgick till ca 3,1mkr vilket är en minskning med 0,1 mkr jämfört med föregående år. 17

20 4.5 Handelshinder och fri rörlighet inom EU Tillämpning och analys av anmälningsprocedurerna och arbetet inom 98/34 och WTO/TBT Anmälningsproceduren enligt direktiv 98/34/EG (anmälningsdirektivet) samt WTO:s TBT-avtal 2 gör det möjligt för de deltagande länderna samt kommissionen att granska nationella förslag till tekniska föreskrifter och aktivt avvärja handelshinder. Kommerskollegium hjälper svenska myndigheter och regeringen att bedöma om deras författningsförslag bör anmälas till kommissionen eller WTO:s sekretariat. Kommerskollegium handlägger även svenska myndigheters anmälningar, samt deltar tillsammans med Utrikesdepartementet på de två årliga kommittémöten som är anslutna till anmälningsproceduren enligt anmälningsdirektivet. Det är främst i samband med remissrundan som Kommerskollegium bedömer om myndigheter eller regeringen bör anmäla författningsförslag. Under 2014 besvarade kollegiet 195 remissärenden. Av dessa bedömde vi att 45 författningsförslag omfattades av anmälningsskyldigheten och att 116 förslag inte behövde anmälas. I 34 fall gjorde kollegiet ingen bedömning av anmälningsskyldighet eftersom det inte var relevant för den föreslagna författningsändringen eller därför att remissen i fråga inte innehöll några författningsförslag. Det totala antalet anmälda föreskriftsförslag inom anmälningsproceduren enligt anmälningsdirektivet har minskat under 2014 jämfört med För svensk del ökade dock antalet anmälningar och kollegiet anmälde 38 svenska författningsförslag till kommissionen enligt anmälningsdirektivet. 3 Av de 38 förslagen anmälde kollegiet även 2 förslag till WTO:s sekretariat, enligt TBT-avtalet. Tabell 7: Anmälningar, enligt anmälningsdirektivet, av förslag till tekniska föreskrifter År Svenska anmälningar enl. direktiv 98/34/EG Svenska anmälningar enligt WTO:s TBT-avtal Att notera i förhållande till antalet reaktioner är en kraftig minskning av detaljerade utlåtanden från kommissionen, något som inte Kommerskollegium kan påverka. Under 2013 lämnade kommissionen 92 detaljerade utlåtanden att jämföra med 64 under Agreement on Technical Barriers to Trade (1995). 3 De produktsektorer inom vilka flest förslag anmäldes var transport (9 förslag), byggprodukter (8 förslag) samt jordbruk, fiske och livsmedel (7 förslag). 18

Kommerskollegium, Februari 2016. ISBN: 978-91-88201-11-9

Kommerskollegium, Februari 2016. ISBN: 978-91-88201-11-9 Årsredovisning 2015 Kommerskollegium, Februari 2016. ISBN: 978-91-88201-11-9 Generaldirektörens förord Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Våra

Läs mer

2013:20. Myndighetsanalys av Kommerskollegium

2013:20. Myndighetsanalys av Kommerskollegium 2013:20 Myndighetsanalys av Kommerskollegium MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-09 2013/133-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-05-16 UF2013/29709/ UD/FIM Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Kommerskollegium, Februari ISBN:

Kommerskollegium, Februari ISBN: Årsredovisning 2016 Kommerskollegium, Februari 2017. ISBN: 978-91-88201-24-9 Generaldirektörens förord Att blicka tillbaka över och kort summera 2016 är inte enkelt. På de områden Kommerskollegium har

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor YTTRANDE Enheten för handel och tekniska regler 2015-03-06 Dnr 4.1.1-2014/02217-2 Näringsdepartementet Endast via e-post. SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor Er

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/80014/UD/USTYR (delvis) UF2014/80015/UD/FIM (delvis) UF2014/80418/UD/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

EU, Sverige och den inre marknaden

EU, Sverige och den inre marknaden EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet Betänkande av Inremarknadsutredningen Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR S0LT2009:71

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Kommerskollegium, Februari ISBN:

Kommerskollegium, Februari ISBN: Årsredovisning 2013 Kommerskollegium, Februari 2014. ISBN: 978-91-86575-79-3 GD:s Förord År 2013 var mitt sista år som generaldirektör för Kommerskollegium. Det var samtidigt ett riktigt bra år för kollegiet.

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Kommerskollegium, Februari ISBN:

Kommerskollegium, Februari ISBN: Årsredovisning 2012 Kommerskollegium, Februari 2013. ISBN: 978-91-86575-57-1 Förord Inre marknaden 20-årsjubilerade under året. Det har varit 20 år med enorma framsteg för den ekonomiska integrationen

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Anamaria Deliu 24 januari 2014, Stockholm Det ska handla om Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)? Vad innehåller ett frihandelsavtal? Förhandlingsprocessen

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen - Vad är CPR? - Vilka byggprodukter omfattas? - Prestandadeklaration och CE-märkning - Boverkets roll 120504 Sida 2 Europaparlamentets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:5 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/12080/USTYR (delvis) UD2015/18874/FIM (delvis) UD2015/12273/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Regeringsbeslut III 1 2017-07-06 N2017/04673/PBB Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Remiss Pernilla Lötberg Rättsenheten Datum:2012-04-26 Dnr: 581:2012/ 507677 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Ni får här tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Nyheter på tullområdet

Nyheter på tullområdet Nyheter på tullområdet ATA-carnet- och intygsseminariet Bryssel 17 19 september 2014 Per Anders Lorentzon Införandet av UCC UCC Union Customs Code (Unionens Tullkodex) Diskussionerna började för ca 10

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis?

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis? Promemoria 1(2) 2015-05-05 156/2015, 157/2015 Process Till Boverkets referensgrupp brandskydd Regeringsuppdrag om standarder och standardisering Boverket har två stycken regeringsuppdrag om standarder

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

FAKTA. Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA).

FAKTA. Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA). HT-08/09 Utrikesdepartementet KURSRAPPORT Yrkesförberedande Praktik FAKTA Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA).

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer