Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl (kaffe serveras från 9.00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)"

Transkript

1 KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl (kaffe serveras från 9.00) Plats: Utvandrarnas Hus, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges sammanträde kan följas via radio, tv och webb-tv genom Regionförbundet södra Småland i samarbete med Öppna Kanalen Växjö. Fullmäktiges handlingar finns tillgängliga på GUNNAR NORDMARK Ordförande förbundsfullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Ewa Carlsson (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Per Elgestam (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Nilsson Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Elisabeth Sigfridsson (KD) Växjö

2 Förbundsfullmäktige Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (S) Anders Mårtensson (S) Växjö Mats Öhrn (MP) Daniel Hagberg (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Carina Ek (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Gerd Lansler (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Åsa Karlsson Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 2

3 Förbundsfullmäktige Föredragningslista förbundsfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen den 25 mars 2011, kl Sammanträdets öppnande 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 3. Godkännande av föredragningslistan../. 4. Allmänhetens frågestund kl Ledamöternas frågestund 6. Framtida regionbildning Miniseminariet leds av förbundsfullmäktiges ordförande Gunnar Nordmark. 7. Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2010, samt fråga om ansvarsfrihet./../. 8. Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2010./. 9. Aktuella frågor för regional utveckling./. 10. Lägesrapport från trafikhuvdmannen./. 11. Försäljning av Öresundståg (X31-fordon) till vagnbolaget Transitio AB./. 12. Inköp av begagnade Öresundståg från SJ./. 13. Länstrafiktaxa Sommarerbjudande 2011./. 14. Länstransportplan Kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård./. 15. Fria bussresor för länets skolungdomar - motion./. 16. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag./. 17. Anmälningsärenden (finns tillgängliga på och vid sammanträdet) a. Regionstyrelsens protokoll b. Regionstyrelsens protokoll Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö och på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 3

4 Förbundsfullmäktige Ärende 6 Framtida regionbildning - diskussion Dnr Förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Styrelsen beslöt 41/11 att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett diskussionsunderlag avseende bildande av regionkommun inför diskussion vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars Underlaget beskriver förutsättningar för att bilda regionkommun, tidplan, regionala förutsättningar/fakta och en kartläggning av samarbete tillsammans med angränsanden län inom tillväxt, kultur, hälso- och sjukvård och infrastruktur- och kollektivtrafik. Underlaget ska ses som ett diskussionsunderlag utifrån vilket fullmäktige kan debattera en framtida regionbildning. Diskussionen kommer att ledas av förbundsfullmäktiges ordförande. Inledningsvis ger förbundsstyrelsens ordförande sin syn på regionbildning, därefter lämnas en kort sammanfattning av diskussionsunderlaget. Bifogade handlingar - Diskussionsunderlag inför en framtida regionbildning inklusive bilagor

5 PM Diskussionsunderlag inför en framtida regionbildning Uppdrag Regionstyrelsen beslöt 41/11 att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett diskussionsunderlag avseende bildande av regionkommun inför diskussion vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars Landstingsstyrelsen fattade ett likalydande beslut den 1 mars 2011 och beslöt att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en kartläggning inför kommande regionförstoring. De båda kartläggningarna har lagts samman i ett och samma dokument inför förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars Underlaget beskriver förutsättningar för att bilda regionkommun, tidplan, regionala förutsättningar/fakta och en kartläggning av samarbete tillsammans med angränsanden län inom tillväxt, kultur, hälso- och sjukvård och infrastruktur- och kollektivtrafik. Inledning Regionfrågan är på intet sätt ny i Sverige. Behovet av nya, större och finansiellt starkare regioner (regionkommuner) lyftes redan på 1960-talet. Ett antal statliga utredningar senare och regeringens beslut att permanenta försöksregionerna Skåne och Västra Götaland samt införandet av två nya regionkommuner Halland och Gotland, gör att frågan återigen är högaktuell i det lokala och regionala Sverige. Regeringens ställningstaganden om regionkommuner Regeringspartierna presenterade i januari 2009 en överenskommelse om bildandet av regionkommuner. Den innebär bl.a. att det även i fortsättningen ska finnas en direktvald regional politisk nivå med beskattningsrätt, och att en regionreform Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

6 kommer att genomföras med bland annat en permanentning av försöksverksamhet i Skåne och Västra Götaland. Samtidigt har regeringen klargjort att den inte avser att lägga förslag om indelningen i regionkommuner utan att processen istället ska ske underifrån. Det innebär att regionkommunerna får formas vid diskussioner i olika delar av landet med deltagande av landsting, regioner och kommuner. Permanentning av försöksverksamheten Regeringen lade i mars 2010 fram en proposition med lagförslag om permanentning av försöksverksamheten med det regionala utvecklingsuppdraget i Västra Götalandsregionen och Region Skåne fr.o.m Den nya lagen gäller även Halland och Gotland. Uppgifterna för regionerna blir desamma som Västra Götalandsregionen och Region Skåne haft sedan bildandet Ansvarskommittén En mycket viktig del i Kammarkollegiets bedömning om bildande av nya regionkommuner är Ansvarskommitténs förslag som lades fram i februari Ansvarskommittén konstaterade i sitt slutbetänkande (SOU 2007:10) Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft att en rad viktiga samhällsuppgifter löses bäst på regional nivå. En förutsättning för det är att det skapas väsentligt större och mer robusta regioner än dagens normallän med ca invånare. Förslaget är därför att dagens landsting ersätts med 6-9 regionkommuner, som ges ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Hälso- och sjukvården kräver väsentligt större befolkningsunderlag än dagens normallandsting för att i längden klara kunskapsförsörjning och att upprätthålla en fungerade sjukvård som är tillgänglig och håller hög kvalitet. På motsvarande sätt kräver regionala utvecklingsfrågor ett betydligt vidare geografiskt perspektiv när man ska planera infrastruktur och kollektivtrafik och skapa förutsättningar för tillväxt, företagande och ett levande kulturliv. En bristande förändringsförmåga och utvecklingskraft i den offentliga sektorn medför enligt kommittén att samhället på sikt inte kan upprätthålla den välfärdsnivå som människor förväntar sig. De nya regionkommunerna föreslås ha gemensam läns- och regionkommunindelning, 1-2 miljoner invånare, ett eget regionsjukhus, minst ett universitet med fasta forskningsresurser, arbetsmarknadsregionerna år 2030 som byggstenar och medborgare som kan känna anknytning dit. (20) 2

7 Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Parallellt med arbetet att bilda regionkommuner har regeringen tillsatt en särskild utredare, Mats Sjöstrand, med uppgift att se över den statliga regionala förvaltningen. Utredaren ska ge förslag på hur den kan bli tydligare och mer samordnad. Förslag ska lämnas om en ändrad länsindelning i de fall där en ändrad landstingsindelning kan bli aktuell. Utredaren ska också ge förslag på lagstiftning om indelningsdelegerade för landsting mot bakgrund av de initiativ som tagits om en ändrad landstingsindelning. Utredningen ska vara klar 15 december I januari 2010 fick utredaren tilläggsdirektiv. Utöver det ursprungliga uppdraget ska utredaren, utifrån Kammarkollegiets yttrande, pröva om det är möjligt att finna en gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav avseende Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting samt Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs läns landsting. Om önskemål framförs från andra landsting om indelningsändringar ska utredaren bistå dessa i att finna en geografisk indelning som kan leda till bestående fördel. Sveriges kommuner och landsting positiva till nya regionkommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiva till bildandet av regionkommuner. SKL arbetar aktivt för att stödja processen. SKL har i uppdrag från sin kongress att verka för att nya regionkommuner formas. I ett beslut 21 januari 2010 har SKL:s styrelse lagt fast vissa riktlinjer för SKL:s fortsatta engagemang i frågan. SKL anser att det är av största vikt att en regionreform genomförs. Förbundet delar Ansvarskommitténs bedömning att de framtida regionkommunerna behöver bli större och färre än idag för att klara det regionala utvecklingsuppdraget, även om en flexibel tillämpning av riktvärden för invånarantal m.m. behövs. En lägesrapport om regionfrågan har lämnats till SKL:s styrelse. I rapporten finns förslag på hur en framtida regional indelning skulle kunna se ut (se bilaga). OECD:s rapport om Sverige OECD har haft regeringens uppdrag att genomföra en s.k. territoriell analys av Sverige. Rapporten Territorial Reviews Sweden överlämnades till regeringen i februari OECD tar bl.a. upp frågor kring regionstrukturen i Sverige i sin analys av tillväxt- och utvecklingspolitiken och rekommenderar att den försöksmodell med regionalt självstyre som finns i Västra Götaland och Skåne (20) 3

8 etableras även på andra håll. Vidare menar OECD att sammanslagna/större regioner bör övervägas där det är ekonomiskt försvarbart. Regionala ramar - I förbundsfullmäktiges yttrande över Ansvarskommitténs utredning anges att regionförbundet ser gärna att Kronobergs län i framtiden i första hand ingår i en regionkommun med Skåne som bas, i andra hand i en regionkommun tillsammans med hela eller delar av angränsande län. Länet behöver dock inte hållas ihop utan kommunerna utgör minsta byggstenarna och de kan själva välja regionkommuntillhörighet. Därutöver har frågan diskuterats vidare genom bland annat motioner men inga nya beslut har fattats i ärendet. - Miljöpartiet i Kronobergs län vill se ett samgående med något eller några kringliggande län. Ett sammanhållet Småland bör vara utgångspunkt för regionbildningen. För en funktionell regionbildning är det viktigt att finna naturliga partners med likvärdiga förutsättningar så att en hållbar regional utvecklingskraft åstadkoms inom hela området. - Folkpartiets Länsförbund i Kronobergs län har tillsammans med våra systerförbund i Blekinge och Skåne vid ett flertal tillfällen tagit ställning för att bilda en sydsvensk region bestående av Blekinge, Kronoberg och Skåne och andra regioner eller delar därav som vill ansluta sig. - Moderaterna har formellt tagit ställning vid flera länsförbundsstämmor (vårt högsta beslutande organ på länsnivå) för en sydsvensk region med Skåne. - Socialdemokraterna i Kronobergs län har vid tidigare distriktskongress tagit ställning för en sydsvensk region med Skåne som bas, men kan vara större. - Vänsterpartiet i Kronobergs län har tagit ställning för utgångspunkt Småland men kan innefatta Blekinge och Östergötland också, eventuellt även Sörmland. - Kristdemokraterna i Kronoberg har gjort följande principiella ställningstagande: 1) En kommande region måste vara så stor att den kan utgöra en reell samtalspart med europeiska städer och regioner. 2) Kronoberg bör inbegripas i en region som, rent geografiskt, har sin sträckning söderut. - Centerpartiet Kronoberg vill ingå i en regionkommun med Småland som bas, med eller utan Blekinge. (20) 4

9 Tidplan för arbetet med regionkommuner Nationell tidplan De län som avser att bilda regionkommuner ska lämna in en ansökan till den av regeringen utsedda myndigheten Kammarkollegiet. Kammarkollegiet bedömer varje enskild ansökan utifrån vissa kriterier som bl.a. innefattar Ansvarskommitténs förslag, se ovan. Beslut om att bilda regionkommun tas av regeringen. Förslag om indelning i nya regionkommuner behöver enligt SKL vara klara senast 31 januari 2012, bland annat för att den av regeringen tillsatta utredningen om statens regionala förvaltning ska presenteras i december 2012, se nedan. Regional tidplan Nya regionkommuner kan bildas tidigast 1 januari En ansökan om att bilda regionkommun ska vara inlämnad till Kammarkollegiet senast 31 januari Eftersom ansökningarna kräver en tydlig lokal och regional förankring bör ett förslag på regionbildning sändas på remiss till berörda kommuner och landsting senast andra halvåret (20) 5

10 Grundläggande fakta Åldersstruktur Kronobergs län har en sedan länge stabil befolkningsökning. Det är framförallt Växjö kommun som bidrar till befolkningsökningen, men på senare år även kommuner som Älmhult och Ljungby. Inflyttningen till Kronoberg sker till stor del från angränsande län, men också med en betydande del från utlandet. Nuvarande åldersstruktur för länets befolkning visar en låg andel barn i låg- och mellanstadieåldrar, en hög andel unga år samt en hög andel i åldrarna år. Åldersstruktur är dock en faktor som ständigt förändras, i takt med att födelsetal och in-/utflyttningar ökar eller minskar. I Kronobergs län är den förväntade livslängden hög för både kvinnor och män. Födelsetal Antalet födda barn och fruktsamheten (genomsnittligt antal födda barn per 1000 kvinnor i fruktsam ålder) varierar över tid. Kring 1990 gick födelsetalen upp kraftigt, för att tio år senare ha minskat till den lägsta nivån på fyrtio år. Övriga Smålandslän upplevde ungefär samma kraftiga svängningar, liksom riket som helhet. De senaste fem åren har den naturliga folkökningen i länet legat på ett litet men stadigt plus, dvs. antalet födda har överstigit antalet avlidna. Skillnaderna är dock betydande mellan länets kommuner, endast Växjö och Alvesta kommuner har haft positivt födelsenetto den senaste femårsperioden. Utbildningsnivå och förvärvsarbete Andelen med eftergymnasial utbildning ökar och är högre i Kronoberg än i övriga smålandslän. Av befolkningen i åldrarna år har 27 % minst treårig eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån varierar dock mycket mellan kommunerna. Förvärvsfrekvensen i länet är högre än i riket (2008). Åldersfördelningen hos de som är förvärvsarbetande visar att det idag är en större andel äldre, år, jämfört med år Andelen unga, år, har ökat, medan andelen år är i stort sett samma som Antalet arbetssökande har ökat kraftigt sedan Det är fler män än kvinnor som är arbetssökande, vilket delvis kan bero på att kvinnor i högre omfattning söker sig till studier. (20) 6

11 Skatteunderlag Kronobergs län Skatteunderlag 2011, tusen kronor per invånare Kommun/Region Skatteunderlag Index riket=100 Alvesta 158,0 91 Lessebo 150,3 87 Ljungby 162,9 94 Markaryd 148,5 85 Tingsryd 152,2 88 Uppvidinge 151,3 87 Växjö 168,6 97 Älmhult 173,6 100 Kronoberg län 163,3 94 Riket 173,7 100 Källa: Statistiska Centralbyrån Flyttströmmar Kronobergs län har haft ett positivt flyttnetto de senaste tio åren tack vare hög inflyttning från utlandet. Det inrikes flyttnettot har varit negativt sedan 1990-talet. Den dominerande gruppen av flyttare utgörs av ungdomar, och detta gäller såväl in- som utflyttning. Inrikes inflyttning till länet sker främst från Skåne, Västra Götalands och Jönköpings län. Inrikes utflyttning sker främst till Skåne, Västra Götalands och Stockholms län (storstadsregionerna). Det sker också en betydande utflyttning till utlandet. (20) 7

12 Pendling Pendlingen till och från länets kommuner har ökat betydligt. Det är fler kvinnor än män som pendlar. Räknat till antalet pendlare är pendlingsrelationerna störst till och från Skåne, Jönköpings och Kalmar län. Drygt hälften av den totala inpendlingen från Skåne 2009 var till Älmhults kommun. Inpendlingen från Jönköpings län sker främst till Växjö kommun, men också till Uppvidinge och Ljungby kommuner. Inpendlingen från Kalmar län är störst till Växjö och Uppvidinge kommuner. Störst utpendling till Skåne sker från Växjö, Älmhult och Markaryd kommuner, till Jönköpings län från Växjö, Ljungby och Alvesta kommuner och till Kalmar län från Växjö, Lessebo och Uppvidinge kommuner. Inpendlingen över kommungräns är klart störst för Älmhult och Tingsryd kommuner, och minst för Växjö och Markaryd kommuner. Utpendlingen över kommungräns är störst för Uppvidinge, Växjö och Ljungby kommuner. Kartor över tätortspendlingen i länet visar att ett antal större tätorter har ett stort pendlingsomland, dvs. de hämtar arbetskraft från och bidrar med arbetskraft till många andra tätorter. Likaså finns ett antal tätorter med endast enstaka pendlingsrelationer, och för dessa dominerar pendlingsrelationerna till och från Växjö. Kronobergs län är ett pendlingslän, med stor arbetspendling inom länet. Studiependling räknas inte med i statistiken. Se vidare kartbilder över tätortspendlingen i länet (se bilagor). Möjligheten att arbetspendla till angränsande län är relativt stor. Kronobergs län har flera dagliga tåg och bussförbindelser med större tätorter i angränsande län. (20) 8

13 Nedan visas arbetspendling totalt 2008 (20) 9

14 Nedan visas total arbetspendling 2008 för kvinnor (20) 10

15 Nedan visas total arbetspendling 2008 för män FA-regioner och regionförstoring Nutek (numera Tillväxtverket) gjorde 2005 indelningen av landets kommuner i s.k. Funktionella planerings- och analysregioner (FA-regioner). Indelningen baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men hänsyn har även tagits till andra faktorer som trender i arbetspendlingen och andra faktorer som kan förändra resmönstren på ett genomgripande sätt. Kronobergs kommuner ingår i följande FA-regioner: - Älmhult (Älmhult och Osby kommuner) - Ljungby (Ljungby och Markaryd kommuner) - Växjö (Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner) FA-region Älmhult är alltså den enda i länet som går över länsgränsen. (20) 11

16 Sedan 1970-talet har antalet lokala arbetsmarknadsregioner (SCB:s indelning) minskat som en följd av att arbetspendlingen mellan kommuner, som tidigare ingått i olika LA-regioner, stiger över en viss nivå. Genom regionförstoring har vi i Sverige kunnat förena ett spritt boendemönster med en funktionell urbanisering. Det innebär att människor i stor utsträckning har kunnat bo kvar i sina hemorter, trots att jobben allt mer har koncentrerats till större tätorter. Kontinuerliga förbättringar när det gäller möjligheter att pendla, skapar förutsättningar för en bärkraftig landsbygd och livskraftiga tätorter i hela länet. Kronobergs län ett konkurrenskraftigt län Västsvenska Industri- och handelskammaren har nyligen presenterat en rapport över de svenska regioner som bäst har möjligheter att möta den internationella konkurrensen. Regionerna är storstadsregionerna Stockholm Solna, Göteborg, Malmö Lund och Växjö. Gemensamma nämnare är bland annat en hög befolkningstillväxt, en hög andel invånare under 65 år, ett högt nyföretagande och en hög utbildningsnivå. Sambandet mellan storleken på den lokala arbetsmarknaden och dess placering är väldigt tydligt. (20) 12

17 Sammanställning över befintliga samarbeten med angränsande län Nedan redogörs för samarbete med angränsande län inom regional tillväxt (näringsliv, miljö och kompetensfrågor), regional kultur, transportinfrastruktur/kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Området hälso- och sjukvård redogörs för i separat bilaga. Vi vill att läsaren har i åtanke att redogörelsen är ett axplock av de regionala samarbeten som pågår och ger på intet sätt en fulltäckande bild. Näringsliv, miljö, kompetensfrågor Nätverk och organisationer Möbelriket Aluminiumriket Ab Glasriket Bolmenbygden Entreprenörsregionen Samarbete mellan företag och offentliga aktörer inom Kronoberg och Jönköping (framförallt Växjö och Värnamo) Branschorganisation med företagsmedlemmar från hela landet. Kommuner från Kronoberg (Växjö, Uppvidinge), Kalmar (Vimmerby) samt Jönköpings län (Vetlanda, Nässjö, Jönköping) är medlemmar. Samarbetsbolag med glasindustri samt Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner. Turismsamarbete mellan Ljungby, Värnamo, Hylte och Gislaved kommuner. Samarbete mellan 11 kommuner i Kronoberg (Markaryd, Älmhult och Ljungby), Halland, Jönköping och Västra Götaland Energikontor Sydost Leader Linné Leader Småland Sydost Miljösamverkan Sydost Linnéuniversitetet och regionen Kommuner, landsting i Blekinge, Kalmar och Kronoberg är medlemmar. Rf södra Småland är medlem, Rf Kalmar län och Region Blekinge diskuterar medlemskap. Landsbygdsutveckling inom EU:s landsbygdsprogram. Kronoberg (Alvesta, Ljungby, Markaryd, Växjö, Älmhult) och Jönköpings län (Värnamo kommun) deltar. Landsbygdsutveckling inom EU:s landsbygdsprogram. Kronoberg (Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge) och Kalmar län (Emmaboda, Nybro, Torsås) deltar. Gemensam organisation för Kronoberg och Blekinge län. Samverkan sker även med Miljösamverkan i Kalmar. Gemensamt universitet Kalmar och Växjö. Olika arbetsgrupper med representanter (20) 13

18 från Kronoberg och Kalmar (tjänstemannanivå). Kompetensplattformar Yrkeshögskola AV Media Samverkan sker genom nätverk och gemensamma initiativ mellan Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Jönköping samt i viss mån även Västra Götaland, Skåne och Halland. Analysarbete, konferenser och marknadsföring gemensamt mellan Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping. Tätt samarbete mellan AV Media Kalmar län och Kronobergs län. Tillsammans har AV- Media Kalmar län och AV-Media Kronoberg slutit ett centralt avtal med Linnéuniversitetet som från och med 2011 garanterar universitetets samtliga lärare och studenter tillgång till våra strömmande utbud. Samarbete sker även till viss del med Jönköping (filminköp/visningar, utbildningar etc.) Cheferna för de tre AV-Media träffas regelbundet. Regionala samarbeten i projektform OECD Territorial Review Smålands-inkubatorerna Trästrategi Småland Regionförbunden i Småland och Blekinge har under 2010 beslutat att anlita OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad Territorial Review för området; en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential inför framtiden. OECD kommer i november 2011 att ha ett utkast klart för behandling. Atrinova affärsutveckling AB i Oskarshamn, Inkubatorn i Kronoberg AB i Växjö och Kalmar Science Park tecknade en samarbetsförklaring i februari Regionförbundet södra Småland har under 2010 haft en central roll att koordinera samarbetet. Syftet med projektet är att ta fram en gemensam strategi för att identifiera, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Blekinge län Kronobergs och Kalmar län Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län (20) 14

19 Funktionsanalys av Innovationssystemet i Småland Blekinge DISK Delta Garden Partnerskap Småland ALMI Invest KRUT- Kreativ utveckling Designregion Småland Våga Växa vinna prioritera och samordna insatser mot trärelaterad industri i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Region Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge genomfört en analys rörande regionens innovationssystem. Regionförbundet södra Småland delfinansierade en större satsning på de industriella kärnkompetensområden Trä, Aluminium och Tunga fordon. Avslutas december Regionförbundet södra Småland delfinansierade projektet Delta Garden, som handlade om nya modeller för deltagande. Projektet avslutades december AB Destination Småland driver tillsammans med sina motsvarigheter ett gemensamt projekt för att utveckla varumärket Småland. Riskkapitalbolag för Småland och Öarna som medfinansieras av samtliga regionförbund, staten och regionalfonden. Projekt för utveckling av kreativa sektorn. Avslutades december Projekt som drivs av Svensk industridesign tillsammans med kommuner i Kronoberg Regionförbundet södra Småland medfinansierar. Gemensamt projekt för ALMI i Kronoberg, Jönköping och Gotland. Avslutades december Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Blekinge län Kronoberg, Kalmar, Jönköping, och Blekinge län Kronoberg, Kalmar och Blekinge län Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Kronoberg, Kalmar, Jönköpings och Gotlands län. Kronoberg, Östergötland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Sörmland (Växjö, Lessebo), Kalmar (Nybro) samt Jönköpings län (Sävsjö, Värnamo). (20) 15

20 Kultur Sydost Regionteatern Blekinge-Kronoberg Länsbibliotek Sydost Musik i Syd Nätverk för Cultural planning Storsydost Scenkonst Sydost Riksteatern Samarbete på kulturområdet mellan regionförbunden Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Finns avsiktsförklaring reviderad Har två gemensamma verksamheter Reaktor Sydost (film) och Dans i Sydost. Utbyter erfarenheter bl.a. kring arbete med kulturella och kreativa näringar. Ägs av Blekinge, Kronoberg och Växjö kommun. Ägs gemensamt av Blekinge och Kronoberg. Musik i Kronoberg finns kvar som egen organisation. Verksamheten utförs dock tillsammans med Skåne i Musik i Syd. Riksomfattande nätverk med Kronobergs län som initiativtagare Samarbete på tjänstemannanivå kring vissa aktiviteter i samband med arbetet med Kulturplan. Samarbetet består av Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet Östsam (Östergötland). Samarbete mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg, Byteatern (Kalmar), Dans i Sydost och Riksteaterföreningarna i Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Diskuterar utbud, arrangörsfrågor och gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet mellan teaterkonsulenterna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Fungerar som kollegor för varandra. Ökat samarbete mellan styrelserna. På gång med sammanslagning av Riksteaterorganisationerna i Kalmar och Kronoberg. Internationellt Euroregion Baltic Småland Blekinges Europakontor i Bryssel Nordsjöprogrammet Södra Östersjöprogrammet YC3- Youth cross border cooperation and communication Moment Samarbetsorganisation runt Östersjön. Kalmar, Kronoberg och Blekinge har medlemskap från Sverige. Ägs gemensamt av regionförbunden i Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Blekinge. Medverkan i programmets kommittéer och tjänstemannakontakter. Från Sverige deltar Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Skåne och Värmland. Medverkan i programmets kommittéer och tjänstemannakontakter. Från Sverige deltar Kronoberg, Skåne, Kalmar och Blekinge Projekt kring ungdomsinflytande i Södra Östersjön inom ramen för ERB. Kalmar, Blekinge och Kronoberg deltar från Sverige. Projekt kring vattenrening inom Södra Östersjöprogrammet. Kronoberg, Kalmar och Blekinge deltar från Sverige. (20) 16

21 SydSam SydSam är en samarbetsorganisation för regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan i Sydsverige. Medlemmar är Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet Södra Småland, Region Halland, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Region Skåne (20) 17

22 Transportinfrastruktur och kollektivtrafik Kollektivtrafik Inom kollektivtrafikområdet samarbetar Regionförbundet södra Småland genom länstrafiken med: - Kalmar Läns Trafik AB (KLT) som ägs gemensamt av Landstinget och länets tolv kommuner och ansvarar på deras uppdrag för all kollektivtrafik med buss och tåg i Kalmar län. - Blekinge trafiken Länets landsting och kommuner är gemensam huvudman för den kollektiva persontrafiken i Blekinge län inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst. - Skånetrafiken Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafik i Skåne med tåg, buss och serviceresor med bil. - Jönköpings länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980 och ägs gemensamt av landstinget och de tretton kommunerna i Jönköpings län. Länstrafikbolagen samarbetar genom såväl formaliserade samarbeten, såsom samverkansbolag. - Kust till Kust AB Kust till Kust AB är ett samarbete mellan trafikutövaren SJ och länstrafikbolagen i Jönköpings-, Kronobergs-, Blekinge och Kalmar län samt Västtrafik. Inom bolaget sker samverkan om frågor som avser trafik, taxor och marknadsföring av tågtrafiken. - Öresundståg AB Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik. Trafiken utförs av DSBFirst (och SJ på sträckan Alvesta-Kalmar). - Sydtaxan Sydtaxan gäller för länsöverskridande resor mellan Skåne, Halland, Västa Götaland, Kronoberg och Blekinge. Avsikten är att de län som omfattas av Öresundstågstrafiken gemensamt i samverkansbolag skall bedriva frågor som avser utveckling av trafiken, taxor, marknadsföring, ombordsservice m.m. (20) 18

LÄGET I REGIONFRÅGAN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER. Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN

LÄGET I REGIONFRÅGAN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER. Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN 1 Förord SKL har de senaste åren genomfört ett antal seminarier om regionfrågan tillsammans med styrelseordföranden och oppositionsledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5)

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5) 2016-10-05 1(5) Vårt diarienr: KS.2016.140 Fi2016/02568/K Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Gislaveds kommun har getts möjlighet att

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Statens regionala indelning

Statens regionala indelning 2012-02-21 1 (8) Avdelningen för Ekonomi och styrning Bo Per Larsson Statens regionala indelning Bakgrund Denna PM behandlar statens regionala indelning utifrån kommun- och landstingssektorns perspektiv.

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

förändrad regional indelning

förändrad regional indelning Promemoria Finansdepartementet 2008 05 26 Fi2008/4137 Förändrad regional indelning Redovisning av uppdrag att samordna diskussioner om förändrad regional indelning Jan Åke Björklund 2 Förändrad regional

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443 KALLELSE Datum 2016-09-28 Kommunstyrelsen Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande Leif Zetterberg (C) Christian Nordberg (MP) Håkan Welin (L) Fred Rydberg (KD)

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss . Kommunstyrelsen BENGTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-14 12(33) Finansdepartementet KS 220 Dnr KSN 2016-000587 Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan En förnyad syn på regionfrågan Nuläge och bakgrund Östergötland är ett flerkärnigt tillväxtområde med ett unikt läge mellan de tre större tillväxtregionerna. Vi ser att våra grannar kan tillföra Östergötland

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Närvarande: Johan Assarsson, projektledare Jonas Rastad, Region Skåne (via video i Malmö) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

SAMMANDRAG AV SOU 2016:48 REGIONAL INDELNING TRE NYA LÄN

SAMMANDRAG AV SOU 2016:48 REGIONAL INDELNING TRE NYA LÄN SAMMANDRAG AV SOU 2016:48 REGIONAL INDELNING TRE NYA LÄN Utredningen har haft fyra utgångspunkter för en ny indelning i län och landsting: Jämnstarka län och landsting befolkningens storlek är viktig eftersom

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling MISSIV 1(1) 2013-12-18 LJ 2013/1767 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling av Krösatågen Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska upphandling

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 37 Dnr KS/2016:160/00 Ks 134 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Anta

Läs mer

Mandatfördelning i större regioner

Mandatfördelning i större regioner Mandatfördelning i större regioner EN STUDIE UTIFRÅN DE TRE SENASTE VALEN Mandatfördelning i större regioner 1 Mandatfördelning i större regioner 2 Förord Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:27 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaring Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer