Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON"

Transkript

1 Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1

2 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal mellan.se:s Internetfond och Bygg Din Framtid. Projektperioden var ett år från den 15 juni Beviljade medel var för arbetskostnader kr och för utrustning och omkostnader högst kr mot verifierade utlägg. Projektperioden har efter framställan från BDF förlängts med två månader inom oförändrad ekonomisk ram. Uppdragsavtalet anger hur arbetskostnaden ska fördelas mellan sex leverabler. På grund av oförutsedda händelser begärde BDF våren 2010 en ändrad fördelning av medel mellan leverablerna. Den ändrade fördelningen godkändes av Internetfonden den 9 april I enlighet med uppdragsavtalet har månatliga lägesrapporter lämnats till Internetfonden. T.o.m. månadsskiftet juli/augusti 2010 har 14 månadsrapporter lämnats. Avtalade leverabler har fakturerats med betalningsdagar enligt följande: Projektstart, 25 juni 2009, Interaktivt Forum, 15 november 2009 Användarplan, 31 december 2009 Inrättande av ECDL testcenter, 15 maj 2010 Grundkurser ECDL, 16 augusti 2010 Teknikplan, 10 september 2010 Slutrapport, 30 september 2010 (ännu ej fakturerad) SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr Utrustning och omkostnader har fakturerats för sammanlagt kr. Övergripande projekt/sammanhang Från projektavtalet citeras: Bygg Din Framtid samarbetar sedan flera år med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS. Stiftelsen är Stockholms stads organ för sociala bostäder. Stiftelsen driver och förvaltar sammanlagt 18 bostadsanläggningar med 2234 bostadsenheter och 568 platser inom hotellhemsverksamheten för familjer. Fem av anläggningarna innehåller nära 700 genomgångsbostäder för ungdomar. En stor andel av de boende hos SHIS befinner sig i utanförskap. För att minska utanförskapet vill SHIS bl.a. öka användningen av Internet. SHIS bedriver ett utvecklingsarbete med syfte att dels öka antalet ungdomsbostäder, dels pröva olika modeller för att på ett bättre sätt förbereda ungdomarna för ett självständigt liv med arbete och egen bostad. I Nybohovs ungdomsbostäder sker utvecklingsarbetet i samverkan med frivilliga organisationer, däribland BDF. SHIS har även kontakter med den engelska organisationen Foyer Federation som är en brittisk riksorganisation för s.k. Foyers, ett ungdomsboende med allsidigt stöd till ungdomarna, och med anställningsbarhet som det primära målet för verksamheten. Sedan projektavtalet skrevs har förändringar skett i ledningen för SHIS. Den politiska styrelsen avsatte den tidigare ledningen för kansliet och tillsatte en ny. Den nya ledningen avbröt våren 2009 samarbetet med BDF när det gäller utvecklingen av ett intranät i Nybohovs ungdomsbostäder. Vi vet inte hur den nya ledningen ser på fortsatt utveckling av nya modeller för ungdomsboende. En av våra leverabler, ett interaktivt forum för hyresgästerna i Nybohov som vi med godkännande från SHIS 2

3 placerat på deras webbhotell, släcktes ned och förstördes oavsiktligt. BDF har i projektets slutfas öppnat en kontakt med bostadsrättsföreningen Nybohov 1. Vi ser goda möjligheter till fortsatt samarbete med dem bland annat när det gäller installation av bredband till alla lägenheter i Nybohovs ungdomsbostäder. Syftet med projektet Syftet med projektet var enligt avtalet att utveckla metoder som väsentligt kunde öka Internetanvändningen bland hyresgästerna i Nybohovs ungdomsbostäder. En ökad Internetanvändning skulle ge ungdomarna bättre möjligheter att hitta den samhällsinformation de behöver och bättre möjligheter att söka utbildning, arbete och egen bostad. Resultatet avsågs bli användbart även på SHIS övriga anläggningar med ungdomsbostäder. Som en del av vår användarplan gjorde vi en omfattande enkät om hyresgästernas datorinnehav och användning av Internet. Resultatet var delvis ett annat än vi väntat oss. Fler än vi trott hade egna datorer och använde regelbundet Internet. Det fanns emellertid klagomål på hur tekniken fungerade; och när vi frågade efter hyresgästernas kunskaper om datorer och Internet visade det sig att så många som en tredjedel ansåg sig ha bristfälliga kunskaper om detta. Ökad Internetanvändning kan stimuleras/uppnås genom Bättre teknik i huset Utbildning av hyresgästerna Mätbara mål, projektresultat Utvecklingsmålen enligt avtalet var följande: Med kursiv text beskriver vi hur målen har uppfyllts. En användarplan ska kartlägga behovet av utbildning för hyresgästerna i dator- och Internetanvändning och föreslå former för hur utbildningen ska genomföras. Planen ska tas fram under det första halvåret av projektet. Under det andra halvåret ska olika tillämpningar testas i praktiken och ge underlag för en ansökan för det andra projektåret. (Mätbart: planen föreligger, ja/nej; tillämpningar har prövats, ja/nej) En användarplan enligt ovan presenterades i november Till den bilades en enkät som besvarats av 108 personer. Enkäten gav värdefull information för projektets fortsättning. Vi har prövat ECDL som modell för vår utbildning med gott resultat. En teknik- och ekonomiplan ska klargöra hur Internet på bästa och billigaste sätt ska göras tillgängligt för hyresgästerna i Nybohov. Därvid ska även studeras tekniska förutsättningar för hur SHIS och andra aktörer snabbt och enkelt ska kunna nå hyresgästerna med angelägen lokal information och erbjudanden om aktiviteter. Tekniken ska om möjligt samordnas med de kompletteringar som ska göras för att göra Internet tillgängligt. Teknikplanen ska ge underlag för en ansökan avseende det andra projektåret (Mätbart: teknikplanen föreligger, ja/nej). Teknik- och ekonomiplanen fördröjdes bland annat av de ändrade förutsättningarna för samarbetet med SHIS. Teknikplanen redovisades till Internetfonden den 7 augusti Planen visar att det finns ekonomiskt förmånliga lösningar för att väsentligt förbättra hyresgästernas tillgång till Internet. 3

4 Ett Internetbaserat forum för hyresgästerna i Nybohov ska etableras där hyresgästerna själva kan publicera diskussionsinlägg m.m. I ett första steg gör vi det som en särskild hemsida. Den kommer att öppnas under första projektåret. (Mätbart: finns det ett Internetbaserat forum vid årets slut, ja/nej) Ett internativt forum öppnades den 6 oktober 2009 men stängdes av misstag i mitten på mars Intresset från de boende hade så långt varit ganska begränsat. Det fanns ett 50-tal registrerade användare, men inläggen var få. Spridning/Användarmål Minst 20 hyresgäster ska under projektåret ha deltagit i studiecirklar om grundläggande datoroch Internetanvändning. Målet är uppfyllt Minst 50% av hyresgästerna ska någon gång ha besökt datahörnan under året Vi har inte tillförlitlig statistik för att kunna säga hur många som besökt datahörnan. Datahörnans öppethållande är kopplat till Trygghetspatrullens närvaro i huset. Den har efter beslut i ledningen för SHIS minskat från sex till fyra dagar per vecka och i konsekvens med detta har även datahörnans öppethållande minskat. Vi befarar att antalet besökare också minskar. Minst 80% av ungdomarna i Nybohov ska vid årets slut vara kända som aktiva Internetanvändare. Enkäten visade att över 80% av hyresgästerna redan använder Internet. Många anger dock att de har bristfälliga kunskaper om webbläsare och sökmotorer. Minst 50% av hyresgästerna ska under året ha besökt vårt nya interaktiva forum på Internet. Målet uppfylldes inte Minst 20% av hyresgästerna ska under året ha gjort egna presentationer och diskussionsinlägg på det interaktiva forumet. Målet uppfylldes inte Månadsvis rapportering ska från projektstart göras till Nätverksgruppen för Nybohov (se avsnitt 3) och när så är lämpligt till ledningsgruppen och styrelsen för SHIS. Målet är uppfyllt Operationella mål Två till tre studiecirklar i grundläggande dator- och Internetanvändning ska ha genomförts under det första projektåret. Två ECDL-kurser har genomförts En kartläggning av hyresgästernas Internetanvändning ska redovisas efter det första halvåret. Målet är uppfyllt Att till rimlig kostnad hitta ett ännu bättre client-serverprogram och installera det så snart som möjligt efter projektstart. Vi har inte hittat något bättre än det vi använder Ett interaktivt forum på Internet ska öppnas under projektets första halvår. Målet uppfylldes. Forumet stängdes av misstag i mars

5 Spridning och användning av projektresultatet Projektresultatet har successivt delgetts de organisationer som ingår i nätverket för Nybohovs ungdomsbostäder. Där ingår numera även bostadsrättsföreningen Nybohov 1 och Liljeholmens Stadshotell som har lokaler i samma byggnad. Vad vi nu kan överblicka kommer projektresultatet att användas på följande sätt: 1. Bostadsrättsföreningen Nybohov 1 har deklarerat att de gärna medverkar till ett bättre och stabilare bredband till hyresgästerna i SHIS ungdomsbostäder. Diskussioner om detta kommer att inledas mellan SHIS och bostadsrättsföreningen efter sommaruppehållet. 2. Vi ser möjligheter att förlänga vår ECDL-licens ytterligare ett år och sälja utbildning och tester för den typ av målgrupp som vi arbetat med. 3. En Intranätmodul kommer att utvecklas av en grupp inom Stockholms Universitet. Den kan bl.a. vara intressant att använda i Nybohov. Avslutande kommentar Har projektets syfte att utveckla metoder som väsentligt kan öka Internetanvändningen bland hyresgästerna i Nybohovs ungdomsbostäder uppnåtts eller främjats? Användarplanen har genom den bilagda enkäten för första gången visat hur dator- och Internetanvändningen ser ut i den aktuella målgruppen. Bilden var som ovan nämnts delvis en annan än vi väntat oss. Denna nya kunskap har stort värde som bakgrund för diskussionen om fortsatta insatser för utbildning och förbättrad teknik. Vi bedömer att framför allt Teknikplanens förslag - att genom ett samarbete mellan bostadsrättsföreningen och SHIS enligt högskolemodellen ge alla ungdomsbostäder i Nybohov Internetuppkoppling via ett gemensamt intranät med en kapacitet till varje lägenhet på 100 Mb/s till lägre kostnad än vad Internetleverantörer på marknaden kan erbjuda - väsentligt skulle kunna öka Internetanvändningen, främst genom att fler nya användare skulle tillkomma. Man skulle ytterligare kunna stimulera Internetanvändningen genom utbildning. Kanske kan sådan ordnas genom insatser från BDF och andra frivilligorganisationer. BDF kommer tillsvidare att behålla sitt ECDL-testcenter och förlänga licensen. Tanken att etablera ett Internetbaserat forum för hyresgästerna i Nybohov där hyresgästerna själva kunde publicera diskussionsinlägg m.m. kunde inte fullföljas. Flera orsaker bidrog till detta. SHIS och övriga aktörer var inte intresserade att bidra med intressant information. Därmed blev forumet inte intressant för hyresgästerna heller. Slutpunkten blev att forumet släcktes ned genom ett tekniskt misstag. Denna rapport godkändes av projektets styrgrupp den 27 augusti Tack för samarbetet! BDF har mångårig erfarenhet av att arbeta med projekt stödda av olika bidragsgivare som Europeiska socialfonden, Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen. I jämförelse med dessa har vi upplevt samarbetet med Internetfonden.SE som välstrukturerat, smidigt och obyråkratiskt. 5

6 6

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer