Internetfonden 10 Hösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetfonden 10 Hösten"

Transkript

1 Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson Mobiltelefon Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. Nyckelord (3 st) Delaktighet, folkbildning, datorkunskap Projekttid (fr.o.m-t.o.m) Sökt belopp Tidigare ansökan kr Nej 1

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROJEKTTITEL SÖKANDE PRESENTATION AV DEN SÖKANDE OM PROJEKTET SAMMANFATTNING SYFTE MED PROJEKTET BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET AVGRÄNSNINGAR BAKGRUND MÅLGRUPP BESKRIVNING AV ANVÄNDARNYTTAN NYSKAPANDE MÄTBARA MÅL RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER ORGANISATION PROJEKTORGANISATION PROJEKTRESULTAT SPECIFIKATION AV LEVERANS OCH LEVERANSPLAN PROJEKTPLAN ÖVERGRIPANDE TIDPLAN ARBETSMETODIK SPECIFIKATION AV DELPROJEKT/AKTIVITETER/TIDPLAN ÄGANDE AV PROJEKTRESULTATET BIDRAG TILL.SE:S DOMÄNNAMNSVERKSAMHET SPRIDNING OCH NYTTJANDE AV PROJEKTRESULTATET SPRIDNINGSPLAN FÖRVALTNINGSPLAN LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING SE:S ÅTAGANDE FÖR FÖRVALTNING PROJEKTUTVÄRDERING FINANSIERING OCH BUDGET PARTNERS BERÄKNINGSGRUNDER SÖKT BELOPP SPECIFICERAD KOSTNADSFÖRDELNING ÖVRIGT EVENTUELLA BILAGOR

3 1 Inledning 1.1 Projekttitel Folkestads Internetsatsning 1.2 Sökande Namn Företag/Organisation/Person Folkutbildning AB Person-/Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Folke Folkesson Box 00, Folkestad Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 1.3 Presentation av den sökande Folkutbildning AB är ett studieförbund som bedriver folkbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkutbildning AB är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkbildningstanken - alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap - genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkutbildning AB i Folkestad arbetar bland annat med integrationsfrågor och har ett väl utvecklat samarbete med en rad invandrarföreningar i Folkestad. Efter önskemål från flera av våra samarbetsföreningar söker Folkutbildning AB därför medel för att genomföra data- och Internetkurser i syfte att tillgängliggöra Internet för en mycket dator- och Internetovan grupp. Folkutbildning AB har stor erfarenhet av folkbildning genom vår verksamhet i folkhögskolor, kvällskurser, gymnasieskolor och studiecirklar har vi en mycket bred bas att utgå ifrån när projektet ska sjösättas. Förutsättningarna för Folkutbildning AB att genomdriva detta projekt måste anses synnerligen goda då vi har ett stort nätverk av lärare och administratörer, en redan etablerad kontakt med föreningar som efterfrågar projektet, samt lokaler för att genomföra detta. 2 Om projektet 2.1 Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i 3

4 hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. 2.2 Syfte med projektet Projektets målsättning är att tillgängliggöra Internet för personer med liten eller ingen datorvana. Då allt fler myndigheter och privata företag såsom banker och försäkringsbolag idag helt eller delvis har övergått till att använda sig av Internet för sina kundkontakter kan detta projekt möjliggöra för målgruppen att själva ta till sig nödvändig information på dessa platser. Den målgrupp som denna ansökan vänder sig till kan, trots att datorer finns på t.ex. bibliotek, inte tillgängliggöra sig informationen som finns på Internet eftersom de har allt för dåliga datakunskaper för att använda sig av Internet. Beskrivning av problemområdet Allt fler organisationer, myndigheter, politiska partier och andra samhällsnyttiga institutioner flyttar idag ut sin verksamhet på Internet. Detta innebär att Sveriges befolkning i allt större utsträckning måste ha tillgång till Internet för att kunna använda sig av de tjänster dessa institutioner erbjuder. Tillgången till Internet får i dagens Sverige anses vara god 86 % av hushållen i Sverige har tillgång till Internet 1. Utöver detta tillkommer de skolor, bibliotek och andra offentliga institutioner som erbjuder en lokal Internetuppkoppling. Infrastrukturen finns således. Trots detta har många svenskar inte möjlighet att använda sig av Internet. Ett stort antal personer har fortfarande ingen eller mycket liten erfarenhet av att använda sig av datorer, vilket förhindrar dem från att komma åt den information och de tjänster som är förlagda till Internet. Som en del i vår integrationssatsning samarbetar Folkutbildning AB i studiecirkelform med ett antal invandrarföreningar i Folkestad. Flera av dessa har under en lång tid efterfrågat datorkurser så att deras medlemmar ska kunna använda sig av Internet. Folkutbildning AB samarbetar även med Hemkunskapsföreningen. Bland deras Hemkunskapsföreningens medlemmar finns en stor grupp pensionerade kvinnor vilka också under en lång tid har efterfrågat datorkurser. En stor andel av dessa föreningars medlemmar har vare sig en dator hemma eller datorkunskaper nog för att kunna använda sig av Internet ens på de offentliga platser där Internet erbjuds. Då Folkutbildning AB Folkestad inte har resurser att bekosta särskilda insatser för att höja datorkunskaperna hos dessa medlemmar har denna fråga länge legat på is. Internetfondens utbildningsprojekt för att öka den digitala delaktigheten är därför en utmärkt chans för oss att utbilda dessa föreningars medlemmar i dator- och Internetkunskap. Ett beviljat bidrag skulle möjliggöra för Folkutbildning AB att starta ett 1 Källa: Internetstatistik.se, tillgänglig på den 30 augusti

5 projekt för att höja den digitala kompetensen hos denna målgrupp. Den stora kompetens kring folkbildning som Folkutbildning AB i Folkestad har byggt upp under årens lopp gör att förutsättningarna för att projektet ska lyckas är mycket goda. 2.3 Avgränsningar Projektet har inte för avsikt att utbilda Folkutbildning ABs samarbetspartners i allmänhet utan kommer att rikta allt fokus mot de föreningar där behov av ökade datorkunskaper finns. Inte heller riktar sig projektet i detta första steg till samarbetsföreningar utanför Folkestad. På lång sikt hoppas Folkutbildning AB att kunna sprida detta koncept, men för 2011 finns endast planer på att utbilda personer boende i Folkestadsregionen. 2.4 Bakgrund Bland Folkutbildning ABs samarbetsföreningar i Folkestad återfinns bland andra Asylhjälpsföreningen, Afrikanska föreningen, Kurdiska föreningen, och Religiösa föreningen. Ett stort antal medlemmar i dessa föreningar har inga eller mycket dåliga datorkunskaper, varför föreningarna vid upprepade tillfällen efterfrågat datorutbildningar så att medlemmarna kan ta del av grundläggande information som finns på myndigheter och andra organisationers hemsidor. Dessa personer befinner sig i en form av digitalt utanförskap då deras möjligheter att ta till sig svensk samhällsinformation på grund av att deras bristande datorkunskaper är mycket små. Att stärka denna grupps datorkunskaper är därför i allra högsta grad att öka Internetdelaktigheten i Sverige. I ett första steg planeras projektet att pågå under 40 veckor, med start i januari Resultaten av projektet kommer att vara högst mätbara, då deltagarna förväntas göra särskilda datortest i slutet av genomförd utbildning. 2.5 Målgrupp Målgruppen för detta projekt är medlemmar i olika invandrarföreningar i Folkestad samt pensionerade kvinnor i Hemkunskapsföreningen. 2.6 Beskrivning av användarnyttan Detta projekt kommer i ett initialskede utbilda ett trettiotal personer i dator- och Internetkunskap. Tanken med projektet är att efter utbildningen av de första grupperna kunna sprida lärandet genom att grupperna själva vidarebefordrar den kunskap som fåtts genom projektet. Att så sker är högst sannolikt då de föreningar samarbetet avser är mycket aktiva och villiga att som grupp utveckla dessa och andra områden. Då det finns en stor efterfrågan på datorkurser i dessa föreningar hoppas Folkutbildning AB beviljas medel för både själva datorkurserna men även två stycken bärbara datorer, som kan lånas ut till föreningarna när 5

6 datorkurserna hålls. På så sätt uppnås en kontinuitet i projektet, vilket möjliggör för fler personer att ta till sig de kunskaper som är nödvändiga. Kortfattat innebär detta att: - de grupper som får nytta av projektet är invandrare och pensionerade kvinnor med ett enormt stort behov av att lära sig hur datorer och Internet fungerar - dessa personer lär sig de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna navigera på Internet samt hur man går tillväga för att använda sig av särskilda tjänster på samhällsnyttiga sidor såsom bibliotek, banker, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. - användarnyttan för projektdeltagarna är mycket stor då projektet öppnar upp den värld av information som Internet utgör och som till dags dato varit helt stängd för dem - projektet kommer efter ett år (40 veckor) att ha uppnått sitt mål, det vill säga att användarna lärt sig tillräckligt mycket om datorer och Internet för att själva kunna utföra tjänster och självständigt söka information 2.7 Nyskapande Det som framförallt är nyskapande i detta projekt är att det tar hjälp av den administration som redan idag finns på Folkutbildning AB för att kunna bedriva projektet längre än det år som ansökan avser, vilket gör projektet billigt i jämförelse med andra utbildningsinsatser. Varken Folkutbildning AB eller de målgrupper vi vänder oss till har de egna resurser som krävs för att bekosta datorutbildningar. Däremot kan Folkutbildning AB erbjuda många runtomringliggande tjänster, såsom tillgång till flerspråkig personal, lokaler, och personal på regionkontoret som kan administrera och övervaka att utbildningen fortlöper enligt planerna. Då Folkutbildning AB genomför detta projekt i folkbildningssyfte snarare än vinstsyfte kan projektet genomdrivas till en låg kostnad per utbildningsplats. 2.8 Mätbara mål Vid projektets slut ska deltagarna i projektet ha fått så goda kunskaper att de självständigt kan söka information och ta del av samhällstjänster på Internet. Detta kan göras mätbart genom att deltagarna får genomföra ett test efter fullgjord kurs. Vid projektets slut ska ca 30 personer ha uppnått detta mål. Skulle projektet visa sig vara så lyckat som Folkutbildning AB i Folkestad hoppas kan det även komma att spridas till andra regionkontor i Sverige. 2.9 Risker och osäkerhetsfaktorer Den enskilt största risken för detta projekt är att en eller flera deltagare hoppar av projektet. Detta scenario är emellertid osannolikt då just tillgång till Internet vid så många tillfällen lyfts fram som ett högprioriterat område för personlig utveckling. Folkutbildning AB har en tät 6

7 kontakt med de föreningar projektet vänder sig till, vilket innebär att våra handläggare kan stötta och uppmuntra deltagarna att fullfölja projektet. 3 Organisation 3.1 Projektorganisation Roll Beställare Styrgrupp Projektledare Projektdeltagare Övriga Folkutbildning AB Folkestad Folke Folkesson, Folkutbildning AB Folkestad Medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar Datalärare kommer att hålla i själva utbildningen 4 Projektresultat 4.1 Specifikation av Leverans och Leveransplan Nr Leveransförteckning Beskrivning av förväntat resultat Leveransdatum 1 Grundläggande datorkunskaper 2 Grundläggande Internetkunskaper Slutrapport Deltagarna klarar av att hantera grundläggande datorprogram och kan hantera t.ex. Windows skrivbord och ordbehandlingsprogram. Deltagarna klarar av att navigera på Internet, söka information och använda sig av t.ex. nätbaserade bank- skatte- och bibliotekstjänster. Skriftlig utvärdering av projektet lämnas in till.se senast sista december Projektplan 5.1 Övergripande tidplan Projektet ska inledas Projektet ska avslutas Projektet kommer att startas den första januari och sluta den sista december Själva utbildningstillfället kan komma att starta i mitten av januari månad. Varje termin ska 20 veckors studier täckas in. 5.2 Arbetsmetodik Projektet kommer att drivas av tre parter: projektledare från Folkutbildning AB, datalärare, och deltagare. 7

8 Projektledaren från Folkutbildning AB sköter all kontakt med deltagarna och ordnar med bokning av deltagare och lokaler. Projektledaren ser också till att planera in utbildningstillfällena och ansvarar för att utbildningen fortlöper enligt planen. Datalärarna anställs av Folkutbildning AB och arbetar med timersättning. Lärarna ska arbeta efter den av Folkutbildning AB uppsatta målbilden, och ansvarar för att innehållet i utbildningen motsvarar förväntningarna. Folkutbildning AB har redan i dagsläget kontakt med datalärare. Dessa kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterstimme +32 % sociala avgifter. Deltagarna är medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar. De anmäler sig via Folkutbildning ABs projektledare. Respektive förenings ledare sköter kontakten med projektledaren och ansvarar för att föra fram eventuella frågor eller önskemål. Utbildningen en träff á 1,5 timme i veckan per grupp beräknas kunna hållas i Gymnasiet i Folkestad lokaler, där en datasal finns till förfogande för Folkutbildning AB. Gruppstorleken kommer att vara ca 15 personer per grupp, fördelat på två grupper. Efter fullgjord utbildning avslutas utbildningen med ett särkskilt datortest, vilket ska kontrollera att deltagarna har lärt sig de moment utbildningen är avsedd att ge. 5.3 Specifikation av delprojekt/aktiviteter/tidplan Detta projekt kommer att genomföras i två faser. I den första fasen (januari-juni 2011) lär sig deltagarna grundläggande datorkunskaper, vilket är en absolut nödvändighet för att de ska kunna ta till sig projektets andra steg (augusti 2011-december 2011) att lära sig att hantera e-tjänster och söka information på Internet. Generellt för kurserna gäller att teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. I ett första skede kommer kursen att gå igenom grundläggande datahantering, såsom fönsterhantering och hantering av enheter, mappar och filer; att öppna, spara och flytta filer; att använda menyer och sökfunktioner; tillbehör till datorn och program till dessa; tangentbordet och grundläggande tangentbordsfunktioner. I nästa steg kommer de grundläggande programmen att presenteras: Word, Excel, Powerpoint m.fl, med genomgång av varje programs mest grundläggande funktioner. Till höstens Internetdel kommer deltagarna få en kortare teoretisk genomgång i Internets uppbyggnad. De får därefter lära sig att skapa och skicka e-post; hämta filer; göra bankärenden och använda sig av andra myndighetstjänster; söka och värdera information mm. på Internet; fallgropar och möjligheter vid Internetanvändning. 6 Ägande av projektresultatet Ägare av projektresultaten är, i den mån en ägare utöver användarna själva finns, Folkutbildning AB i Folkestad..SE har dock goda möjligheter att ta del av projektresultaten, framförallt genom den utvärdering av projektet som Folkutbildning AB Folkestad planerar att 8

9 göra. Skulle projektet vara uppskattat av såväl.se, Folkutbildning AB och deltagarna själva finns goda möjligheter att utveckla projektet till att gälla fler orter. Då Folkutbildning AB finns representerat på olika orter och har ett stort kontaktnät med just den grupp av personer som detta projekt vänder sig till är en sådan vidareutveckling lätt genomförbart. 6.1 Bidrag till.se:s domännamnsverksamhet Folkutbildning AB kommer där projektet presenteras att informera om att detta finansieras av.se. Vidare finns möjligheter att publicera information om projektet på.se:s webbportal. 7 Spridning och nyttjande av projektresultatet Då projektet är en riktad utbildningsinsats kommer projektet att nå den användargrupp som åsyftas. Efter genomfört projekt finns dock utökade spridningsmöjligheter, både genom att de deltagare som lärt sig att hantera Internet förväntas sprida sin kunskap till sina respektive föreningar, samt att möjligheter att utveckla projektet till andra föreningar och städer finns. 7.1 Spridningsplan Ett särskilt marknadsföringsmaterial kommer att framställas och genom invandrar- och pensionärsföreningar kommer erbjudandet till användarna. 8 Förvaltningsplan 8.1 Långsiktig förvaltning Om önskemål för en fortsättning av projektet finns kommer Folkutbildning AB att söka ytterligare bidrag från antingen.se eller andra samarbetspartners för att kunna utveckla projektet och sprida detta till fler föreningar och städer. För organisation, administration, vidareutveckling och uppföljning står Folkutbildning AB. 8.2.SE:s åtagande för förvaltning.se behöver inte förvalta någon del av projektresultaten, men får så göra om önskemål finns. 9 Projektutvärdering Möjligheterna för utvärdering måste anses synnerligen goda, då Folkutbildning AB har personal som fortlöpande arbetar med deltagarföreningarna och därför har kontinuerlig kontakt med dessa. Efter avslutat projekt kommer Folkutbildning AB att göra en utvärdering för att se huruvida projektmålen uppnåtts och hur deltagarna upplevt projektet. På så sätt kan värdefulla lärdomar dras för det fall projektet utvecklas och utvidgas till kommande år. 9

10 Efter varje avslutad del (juni 2011 samt december 2011) kommer en utvärdering att göras. Utvärderingen genomförs digitalt och resultatet presenteras för.se så snart det är klart. 10 Finansiering och budget 10.1 Partners Någon direkt övrig finansiering finns inte för detta projekt. De kostnader för planering, administrering och uppföljning som projektet innebär kommer dock att täckas av Folkutbildning AB i Folkestad, som avsätter personalresurser för att hantera dessa frågor Beräkningsgrunder De datalärare som Folkutbildning AB i Folkestad kommer att anställa för detta projekt kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterspass, plus 32 % i sociala avgifter. Beräkningarna i denna ansökan görs därför på 300 kr plus sociala avgifter, vilket blir 396 kr per 45- minuterspass. Med två sammanhängande 45-minuterspass en gång i veckan blir detta kr per grupp och år 2, vilket för två grupper (15 pers. per grupp) ger en total årskostnad om kr. Utöver detta söker Folkutbildning AB medel för två stycken bärbara datorer som Folkutbildning AB kan låna ut till föreningarna. Datorerna får föreningarna fritt disponera för självstudier mellan lektionerna. Sökt belopp för inköp av dessa datorer är kr, beräknat på 5000 kr per dator, inklusive ordbehandlingsprogram Sökt belopp kr 10.4 Specificerad kostnadsfördelning Nedan följer en kostnadsberäkning för projektet. Folkutbildning AB lägger ut för kostnaderna inför varje angivet steg, och redovisar därefter kvitton för varje delutbetalning. Leverans Beräknat datum Kostnad 1 Vid projektstart, två bärbara datorer à 5000 kr Vårtermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). 3 Hösttermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). Summa kr 2 Räknat på 40 * 2 (40 veckor, 2 studietimmar per vecka) * 396 (lön för lärare) = kr 10

11 Preliminära önskade utbetalningsdatum från.se: Del 1: 31 januari 2011; Del 2: 30 juni 2011; Del 3: 31 december Övrigt För eventuella frågor, kontakta Folke Folkesson 11.1 Eventuella bilagor Inga bilagor. Ansökan sänds till och ska vara.se tillhanda senast TACK! 11

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning ABF Stockholm, 2012 Ett projekt finansierat av Internetfonden Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING 3 2 PROJEKTBESKRIVNING 3 2.1 DEFINIERADE MÅL

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 UTBILDNINGSKATALOG 1(13) 2007-10-01 Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 Allmänna villkor för utbildning inom e-posten...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt NKe-post 2007/2008...3

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Social boendeträning med IT-stöd Slutrapport till Internetfonden 2010 Höst. 2012-01-30 SHIS Néstor Pérez.SE

Social boendeträning med IT-stöd Slutrapport till Internetfonden 2010 Höst. 2012-01-30 SHIS Néstor Pérez.SE Social boendeträning med IT-stöd Slutrapport till Internetfonden 2010 Höst 2012-01-30 SHIS Néstor Pérez.SE Innehåll Inledning... 4 Projektuppdrag... 4 Etablering av projektet... 5 Driftområdena... 6 Resultat

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU Kommunkontoret 8WYHFNOLQJVSURMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU " " " " " Projektbeskrivning av Bo Bäckman 2002-05-15

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer