Internetfonden 10 Hösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetfonden 10 Hösten"

Transkript

1 Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson Mobiltelefon Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. Nyckelord (3 st) Delaktighet, folkbildning, datorkunskap Projekttid (fr.o.m-t.o.m) Sökt belopp Tidigare ansökan kr Nej 1

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROJEKTTITEL SÖKANDE PRESENTATION AV DEN SÖKANDE OM PROJEKTET SAMMANFATTNING SYFTE MED PROJEKTET BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET AVGRÄNSNINGAR BAKGRUND MÅLGRUPP BESKRIVNING AV ANVÄNDARNYTTAN NYSKAPANDE MÄTBARA MÅL RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER ORGANISATION PROJEKTORGANISATION PROJEKTRESULTAT SPECIFIKATION AV LEVERANS OCH LEVERANSPLAN PROJEKTPLAN ÖVERGRIPANDE TIDPLAN ARBETSMETODIK SPECIFIKATION AV DELPROJEKT/AKTIVITETER/TIDPLAN ÄGANDE AV PROJEKTRESULTATET BIDRAG TILL.SE:S DOMÄNNAMNSVERKSAMHET SPRIDNING OCH NYTTJANDE AV PROJEKTRESULTATET SPRIDNINGSPLAN FÖRVALTNINGSPLAN LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING SE:S ÅTAGANDE FÖR FÖRVALTNING PROJEKTUTVÄRDERING FINANSIERING OCH BUDGET PARTNERS BERÄKNINGSGRUNDER SÖKT BELOPP SPECIFICERAD KOSTNADSFÖRDELNING ÖVRIGT EVENTUELLA BILAGOR

3 1 Inledning 1.1 Projekttitel Folkestads Internetsatsning 1.2 Sökande Namn Företag/Organisation/Person Folkutbildning AB Person-/Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Folke Folkesson Box 00, Folkestad Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 1.3 Presentation av den sökande Folkutbildning AB är ett studieförbund som bedriver folkbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkutbildning AB är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkbildningstanken - alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap - genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkutbildning AB i Folkestad arbetar bland annat med integrationsfrågor och har ett väl utvecklat samarbete med en rad invandrarföreningar i Folkestad. Efter önskemål från flera av våra samarbetsföreningar söker Folkutbildning AB därför medel för att genomföra data- och Internetkurser i syfte att tillgängliggöra Internet för en mycket dator- och Internetovan grupp. Folkutbildning AB har stor erfarenhet av folkbildning genom vår verksamhet i folkhögskolor, kvällskurser, gymnasieskolor och studiecirklar har vi en mycket bred bas att utgå ifrån när projektet ska sjösättas. Förutsättningarna för Folkutbildning AB att genomdriva detta projekt måste anses synnerligen goda då vi har ett stort nätverk av lärare och administratörer, en redan etablerad kontakt med föreningar som efterfrågar projektet, samt lokaler för att genomföra detta. 2 Om projektet 2.1 Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i 3

4 hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. 2.2 Syfte med projektet Projektets målsättning är att tillgängliggöra Internet för personer med liten eller ingen datorvana. Då allt fler myndigheter och privata företag såsom banker och försäkringsbolag idag helt eller delvis har övergått till att använda sig av Internet för sina kundkontakter kan detta projekt möjliggöra för målgruppen att själva ta till sig nödvändig information på dessa platser. Den målgrupp som denna ansökan vänder sig till kan, trots att datorer finns på t.ex. bibliotek, inte tillgängliggöra sig informationen som finns på Internet eftersom de har allt för dåliga datakunskaper för att använda sig av Internet. Beskrivning av problemområdet Allt fler organisationer, myndigheter, politiska partier och andra samhällsnyttiga institutioner flyttar idag ut sin verksamhet på Internet. Detta innebär att Sveriges befolkning i allt större utsträckning måste ha tillgång till Internet för att kunna använda sig av de tjänster dessa institutioner erbjuder. Tillgången till Internet får i dagens Sverige anses vara god 86 % av hushållen i Sverige har tillgång till Internet 1. Utöver detta tillkommer de skolor, bibliotek och andra offentliga institutioner som erbjuder en lokal Internetuppkoppling. Infrastrukturen finns således. Trots detta har många svenskar inte möjlighet att använda sig av Internet. Ett stort antal personer har fortfarande ingen eller mycket liten erfarenhet av att använda sig av datorer, vilket förhindrar dem från att komma åt den information och de tjänster som är förlagda till Internet. Som en del i vår integrationssatsning samarbetar Folkutbildning AB i studiecirkelform med ett antal invandrarföreningar i Folkestad. Flera av dessa har under en lång tid efterfrågat datorkurser så att deras medlemmar ska kunna använda sig av Internet. Folkutbildning AB samarbetar även med Hemkunskapsföreningen. Bland deras Hemkunskapsföreningens medlemmar finns en stor grupp pensionerade kvinnor vilka också under en lång tid har efterfrågat datorkurser. En stor andel av dessa föreningars medlemmar har vare sig en dator hemma eller datorkunskaper nog för att kunna använda sig av Internet ens på de offentliga platser där Internet erbjuds. Då Folkutbildning AB Folkestad inte har resurser att bekosta särskilda insatser för att höja datorkunskaperna hos dessa medlemmar har denna fråga länge legat på is. Internetfondens utbildningsprojekt för att öka den digitala delaktigheten är därför en utmärkt chans för oss att utbilda dessa föreningars medlemmar i dator- och Internetkunskap. Ett beviljat bidrag skulle möjliggöra för Folkutbildning AB att starta ett 1 Källa: Internetstatistik.se, tillgänglig på den 30 augusti

5 projekt för att höja den digitala kompetensen hos denna målgrupp. Den stora kompetens kring folkbildning som Folkutbildning AB i Folkestad har byggt upp under årens lopp gör att förutsättningarna för att projektet ska lyckas är mycket goda. 2.3 Avgränsningar Projektet har inte för avsikt att utbilda Folkutbildning ABs samarbetspartners i allmänhet utan kommer att rikta allt fokus mot de föreningar där behov av ökade datorkunskaper finns. Inte heller riktar sig projektet i detta första steg till samarbetsföreningar utanför Folkestad. På lång sikt hoppas Folkutbildning AB att kunna sprida detta koncept, men för 2011 finns endast planer på att utbilda personer boende i Folkestadsregionen. 2.4 Bakgrund Bland Folkutbildning ABs samarbetsföreningar i Folkestad återfinns bland andra Asylhjälpsföreningen, Afrikanska föreningen, Kurdiska föreningen, och Religiösa föreningen. Ett stort antal medlemmar i dessa föreningar har inga eller mycket dåliga datorkunskaper, varför föreningarna vid upprepade tillfällen efterfrågat datorutbildningar så att medlemmarna kan ta del av grundläggande information som finns på myndigheter och andra organisationers hemsidor. Dessa personer befinner sig i en form av digitalt utanförskap då deras möjligheter att ta till sig svensk samhällsinformation på grund av att deras bristande datorkunskaper är mycket små. Att stärka denna grupps datorkunskaper är därför i allra högsta grad att öka Internetdelaktigheten i Sverige. I ett första steg planeras projektet att pågå under 40 veckor, med start i januari Resultaten av projektet kommer att vara högst mätbara, då deltagarna förväntas göra särskilda datortest i slutet av genomförd utbildning. 2.5 Målgrupp Målgruppen för detta projekt är medlemmar i olika invandrarföreningar i Folkestad samt pensionerade kvinnor i Hemkunskapsföreningen. 2.6 Beskrivning av användarnyttan Detta projekt kommer i ett initialskede utbilda ett trettiotal personer i dator- och Internetkunskap. Tanken med projektet är att efter utbildningen av de första grupperna kunna sprida lärandet genom att grupperna själva vidarebefordrar den kunskap som fåtts genom projektet. Att så sker är högst sannolikt då de föreningar samarbetet avser är mycket aktiva och villiga att som grupp utveckla dessa och andra områden. Då det finns en stor efterfrågan på datorkurser i dessa föreningar hoppas Folkutbildning AB beviljas medel för både själva datorkurserna men även två stycken bärbara datorer, som kan lånas ut till föreningarna när 5

6 datorkurserna hålls. På så sätt uppnås en kontinuitet i projektet, vilket möjliggör för fler personer att ta till sig de kunskaper som är nödvändiga. Kortfattat innebär detta att: - de grupper som får nytta av projektet är invandrare och pensionerade kvinnor med ett enormt stort behov av att lära sig hur datorer och Internet fungerar - dessa personer lär sig de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna navigera på Internet samt hur man går tillväga för att använda sig av särskilda tjänster på samhällsnyttiga sidor såsom bibliotek, banker, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. - användarnyttan för projektdeltagarna är mycket stor då projektet öppnar upp den värld av information som Internet utgör och som till dags dato varit helt stängd för dem - projektet kommer efter ett år (40 veckor) att ha uppnått sitt mål, det vill säga att användarna lärt sig tillräckligt mycket om datorer och Internet för att själva kunna utföra tjänster och självständigt söka information 2.7 Nyskapande Det som framförallt är nyskapande i detta projekt är att det tar hjälp av den administration som redan idag finns på Folkutbildning AB för att kunna bedriva projektet längre än det år som ansökan avser, vilket gör projektet billigt i jämförelse med andra utbildningsinsatser. Varken Folkutbildning AB eller de målgrupper vi vänder oss till har de egna resurser som krävs för att bekosta datorutbildningar. Däremot kan Folkutbildning AB erbjuda många runtomringliggande tjänster, såsom tillgång till flerspråkig personal, lokaler, och personal på regionkontoret som kan administrera och övervaka att utbildningen fortlöper enligt planerna. Då Folkutbildning AB genomför detta projekt i folkbildningssyfte snarare än vinstsyfte kan projektet genomdrivas till en låg kostnad per utbildningsplats. 2.8 Mätbara mål Vid projektets slut ska deltagarna i projektet ha fått så goda kunskaper att de självständigt kan söka information och ta del av samhällstjänster på Internet. Detta kan göras mätbart genom att deltagarna får genomföra ett test efter fullgjord kurs. Vid projektets slut ska ca 30 personer ha uppnått detta mål. Skulle projektet visa sig vara så lyckat som Folkutbildning AB i Folkestad hoppas kan det även komma att spridas till andra regionkontor i Sverige. 2.9 Risker och osäkerhetsfaktorer Den enskilt största risken för detta projekt är att en eller flera deltagare hoppar av projektet. Detta scenario är emellertid osannolikt då just tillgång till Internet vid så många tillfällen lyfts fram som ett högprioriterat område för personlig utveckling. Folkutbildning AB har en tät 6

7 kontakt med de föreningar projektet vänder sig till, vilket innebär att våra handläggare kan stötta och uppmuntra deltagarna att fullfölja projektet. 3 Organisation 3.1 Projektorganisation Roll Beställare Styrgrupp Projektledare Projektdeltagare Övriga Folkutbildning AB Folkestad Folke Folkesson, Folkutbildning AB Folkestad Medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar Datalärare kommer att hålla i själva utbildningen 4 Projektresultat 4.1 Specifikation av Leverans och Leveransplan Nr Leveransförteckning Beskrivning av förväntat resultat Leveransdatum 1 Grundläggande datorkunskaper 2 Grundläggande Internetkunskaper Slutrapport Deltagarna klarar av att hantera grundläggande datorprogram och kan hantera t.ex. Windows skrivbord och ordbehandlingsprogram. Deltagarna klarar av att navigera på Internet, söka information och använda sig av t.ex. nätbaserade bank- skatte- och bibliotekstjänster. Skriftlig utvärdering av projektet lämnas in till.se senast sista december Projektplan 5.1 Övergripande tidplan Projektet ska inledas Projektet ska avslutas Projektet kommer att startas den första januari och sluta den sista december Själva utbildningstillfället kan komma att starta i mitten av januari månad. Varje termin ska 20 veckors studier täckas in. 5.2 Arbetsmetodik Projektet kommer att drivas av tre parter: projektledare från Folkutbildning AB, datalärare, och deltagare. 7

8 Projektledaren från Folkutbildning AB sköter all kontakt med deltagarna och ordnar med bokning av deltagare och lokaler. Projektledaren ser också till att planera in utbildningstillfällena och ansvarar för att utbildningen fortlöper enligt planen. Datalärarna anställs av Folkutbildning AB och arbetar med timersättning. Lärarna ska arbeta efter den av Folkutbildning AB uppsatta målbilden, och ansvarar för att innehållet i utbildningen motsvarar förväntningarna. Folkutbildning AB har redan i dagsläget kontakt med datalärare. Dessa kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterstimme +32 % sociala avgifter. Deltagarna är medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar. De anmäler sig via Folkutbildning ABs projektledare. Respektive förenings ledare sköter kontakten med projektledaren och ansvarar för att föra fram eventuella frågor eller önskemål. Utbildningen en träff á 1,5 timme i veckan per grupp beräknas kunna hållas i Gymnasiet i Folkestad lokaler, där en datasal finns till förfogande för Folkutbildning AB. Gruppstorleken kommer att vara ca 15 personer per grupp, fördelat på två grupper. Efter fullgjord utbildning avslutas utbildningen med ett särkskilt datortest, vilket ska kontrollera att deltagarna har lärt sig de moment utbildningen är avsedd att ge. 5.3 Specifikation av delprojekt/aktiviteter/tidplan Detta projekt kommer att genomföras i två faser. I den första fasen (januari-juni 2011) lär sig deltagarna grundläggande datorkunskaper, vilket är en absolut nödvändighet för att de ska kunna ta till sig projektets andra steg (augusti 2011-december 2011) att lära sig att hantera e-tjänster och söka information på Internet. Generellt för kurserna gäller att teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. I ett första skede kommer kursen att gå igenom grundläggande datahantering, såsom fönsterhantering och hantering av enheter, mappar och filer; att öppna, spara och flytta filer; att använda menyer och sökfunktioner; tillbehör till datorn och program till dessa; tangentbordet och grundläggande tangentbordsfunktioner. I nästa steg kommer de grundläggande programmen att presenteras: Word, Excel, Powerpoint m.fl, med genomgång av varje programs mest grundläggande funktioner. Till höstens Internetdel kommer deltagarna få en kortare teoretisk genomgång i Internets uppbyggnad. De får därefter lära sig att skapa och skicka e-post; hämta filer; göra bankärenden och använda sig av andra myndighetstjänster; söka och värdera information mm. på Internet; fallgropar och möjligheter vid Internetanvändning. 6 Ägande av projektresultatet Ägare av projektresultaten är, i den mån en ägare utöver användarna själva finns, Folkutbildning AB i Folkestad..SE har dock goda möjligheter att ta del av projektresultaten, framförallt genom den utvärdering av projektet som Folkutbildning AB Folkestad planerar att 8

9 göra. Skulle projektet vara uppskattat av såväl.se, Folkutbildning AB och deltagarna själva finns goda möjligheter att utveckla projektet till att gälla fler orter. Då Folkutbildning AB finns representerat på olika orter och har ett stort kontaktnät med just den grupp av personer som detta projekt vänder sig till är en sådan vidareutveckling lätt genomförbart. 6.1 Bidrag till.se:s domännamnsverksamhet Folkutbildning AB kommer där projektet presenteras att informera om att detta finansieras av.se. Vidare finns möjligheter att publicera information om projektet på.se:s webbportal. 7 Spridning och nyttjande av projektresultatet Då projektet är en riktad utbildningsinsats kommer projektet att nå den användargrupp som åsyftas. Efter genomfört projekt finns dock utökade spridningsmöjligheter, både genom att de deltagare som lärt sig att hantera Internet förväntas sprida sin kunskap till sina respektive föreningar, samt att möjligheter att utveckla projektet till andra föreningar och städer finns. 7.1 Spridningsplan Ett särskilt marknadsföringsmaterial kommer att framställas och genom invandrar- och pensionärsföreningar kommer erbjudandet till användarna. 8 Förvaltningsplan 8.1 Långsiktig förvaltning Om önskemål för en fortsättning av projektet finns kommer Folkutbildning AB att söka ytterligare bidrag från antingen.se eller andra samarbetspartners för att kunna utveckla projektet och sprida detta till fler föreningar och städer. För organisation, administration, vidareutveckling och uppföljning står Folkutbildning AB. 8.2.SE:s åtagande för förvaltning.se behöver inte förvalta någon del av projektresultaten, men får så göra om önskemål finns. 9 Projektutvärdering Möjligheterna för utvärdering måste anses synnerligen goda, då Folkutbildning AB har personal som fortlöpande arbetar med deltagarföreningarna och därför har kontinuerlig kontakt med dessa. Efter avslutat projekt kommer Folkutbildning AB att göra en utvärdering för att se huruvida projektmålen uppnåtts och hur deltagarna upplevt projektet. På så sätt kan värdefulla lärdomar dras för det fall projektet utvecklas och utvidgas till kommande år. 9

10 Efter varje avslutad del (juni 2011 samt december 2011) kommer en utvärdering att göras. Utvärderingen genomförs digitalt och resultatet presenteras för.se så snart det är klart. 10 Finansiering och budget 10.1 Partners Någon direkt övrig finansiering finns inte för detta projekt. De kostnader för planering, administrering och uppföljning som projektet innebär kommer dock att täckas av Folkutbildning AB i Folkestad, som avsätter personalresurser för att hantera dessa frågor Beräkningsgrunder De datalärare som Folkutbildning AB i Folkestad kommer att anställa för detta projekt kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterspass, plus 32 % i sociala avgifter. Beräkningarna i denna ansökan görs därför på 300 kr plus sociala avgifter, vilket blir 396 kr per 45- minuterspass. Med två sammanhängande 45-minuterspass en gång i veckan blir detta kr per grupp och år 2, vilket för två grupper (15 pers. per grupp) ger en total årskostnad om kr. Utöver detta söker Folkutbildning AB medel för två stycken bärbara datorer som Folkutbildning AB kan låna ut till föreningarna. Datorerna får föreningarna fritt disponera för självstudier mellan lektionerna. Sökt belopp för inköp av dessa datorer är kr, beräknat på 5000 kr per dator, inklusive ordbehandlingsprogram Sökt belopp kr 10.4 Specificerad kostnadsfördelning Nedan följer en kostnadsberäkning för projektet. Folkutbildning AB lägger ut för kostnaderna inför varje angivet steg, och redovisar därefter kvitton för varje delutbetalning. Leverans Beräknat datum Kostnad 1 Vid projektstart, två bärbara datorer à 5000 kr Vårtermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). 3 Hösttermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). Summa kr 2 Räknat på 40 * 2 (40 veckor, 2 studietimmar per vecka) * 396 (lön för lärare) = kr 10

11 Preliminära önskade utbetalningsdatum från.se: Del 1: 31 januari 2011; Del 2: 30 juni 2011; Del 3: 31 december Övrigt För eventuella frågor, kontakta Folke Folkesson 11.1 Eventuella bilagor Inga bilagor. Ansökan sänds till och ska vara.se tillhanda senast TACK! 11

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06 Internet- och datorguidning på modersmål i Östergötland En utvärdering av integrerad dator- och internetguidning och samhällsorientering på modersmål i Östergötland Rebecca Stenberg Johan Blomgren 2012-11-06

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utvärdering av projektet Servicetrainee

Utvärdering av projektet Servicetrainee RAPPORT 1(25) 2014-03-04 AVN 2014/0077 Handläggare, titel, telefon Sandra Johansen, utredare Anna Nilsson, utredare Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utvärdering

Läs mer