Internetfonden 10 Hösten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetfonden 10 Hösten"

Transkript

1 Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson Mobiltelefon Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. Nyckelord (3 st) Delaktighet, folkbildning, datorkunskap Projekttid (fr.o.m-t.o.m) Sökt belopp Tidigare ansökan kr Nej 1

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROJEKTTITEL SÖKANDE PRESENTATION AV DEN SÖKANDE OM PROJEKTET SAMMANFATTNING SYFTE MED PROJEKTET BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET AVGRÄNSNINGAR BAKGRUND MÅLGRUPP BESKRIVNING AV ANVÄNDARNYTTAN NYSKAPANDE MÄTBARA MÅL RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER ORGANISATION PROJEKTORGANISATION PROJEKTRESULTAT SPECIFIKATION AV LEVERANS OCH LEVERANSPLAN PROJEKTPLAN ÖVERGRIPANDE TIDPLAN ARBETSMETODIK SPECIFIKATION AV DELPROJEKT/AKTIVITETER/TIDPLAN ÄGANDE AV PROJEKTRESULTATET BIDRAG TILL.SE:S DOMÄNNAMNSVERKSAMHET SPRIDNING OCH NYTTJANDE AV PROJEKTRESULTATET SPRIDNINGSPLAN FÖRVALTNINGSPLAN LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING SE:S ÅTAGANDE FÖR FÖRVALTNING PROJEKTUTVÄRDERING FINANSIERING OCH BUDGET PARTNERS BERÄKNINGSGRUNDER SÖKT BELOPP SPECIFICERAD KOSTNADSFÖRDELNING ÖVRIGT EVENTUELLA BILAGOR

3 1 Inledning 1.1 Projekttitel Folkestads Internetsatsning 1.2 Sökande Namn Företag/Organisation/Person Folkutbildning AB Person-/Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Folke Folkesson Box 00, Folkestad Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 1.3 Presentation av den sökande Folkutbildning AB är ett studieförbund som bedriver folkbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkutbildning AB är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkbildningstanken - alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap - genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkutbildning AB i Folkestad arbetar bland annat med integrationsfrågor och har ett väl utvecklat samarbete med en rad invandrarföreningar i Folkestad. Efter önskemål från flera av våra samarbetsföreningar söker Folkutbildning AB därför medel för att genomföra data- och Internetkurser i syfte att tillgängliggöra Internet för en mycket dator- och Internetovan grupp. Folkutbildning AB har stor erfarenhet av folkbildning genom vår verksamhet i folkhögskolor, kvällskurser, gymnasieskolor och studiecirklar har vi en mycket bred bas att utgå ifrån när projektet ska sjösättas. Förutsättningarna för Folkutbildning AB att genomdriva detta projekt måste anses synnerligen goda då vi har ett stort nätverk av lärare och administratörer, en redan etablerad kontakt med föreningar som efterfrågar projektet, samt lokaler för att genomföra detta. 2 Om projektet 2.1 Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i 3

4 hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp. 2.2 Syfte med projektet Projektets målsättning är att tillgängliggöra Internet för personer med liten eller ingen datorvana. Då allt fler myndigheter och privata företag såsom banker och försäkringsbolag idag helt eller delvis har övergått till att använda sig av Internet för sina kundkontakter kan detta projekt möjliggöra för målgruppen att själva ta till sig nödvändig information på dessa platser. Den målgrupp som denna ansökan vänder sig till kan, trots att datorer finns på t.ex. bibliotek, inte tillgängliggöra sig informationen som finns på Internet eftersom de har allt för dåliga datakunskaper för att använda sig av Internet. Beskrivning av problemområdet Allt fler organisationer, myndigheter, politiska partier och andra samhällsnyttiga institutioner flyttar idag ut sin verksamhet på Internet. Detta innebär att Sveriges befolkning i allt större utsträckning måste ha tillgång till Internet för att kunna använda sig av de tjänster dessa institutioner erbjuder. Tillgången till Internet får i dagens Sverige anses vara god 86 % av hushållen i Sverige har tillgång till Internet 1. Utöver detta tillkommer de skolor, bibliotek och andra offentliga institutioner som erbjuder en lokal Internetuppkoppling. Infrastrukturen finns således. Trots detta har många svenskar inte möjlighet att använda sig av Internet. Ett stort antal personer har fortfarande ingen eller mycket liten erfarenhet av att använda sig av datorer, vilket förhindrar dem från att komma åt den information och de tjänster som är förlagda till Internet. Som en del i vår integrationssatsning samarbetar Folkutbildning AB i studiecirkelform med ett antal invandrarföreningar i Folkestad. Flera av dessa har under en lång tid efterfrågat datorkurser så att deras medlemmar ska kunna använda sig av Internet. Folkutbildning AB samarbetar även med Hemkunskapsföreningen. Bland deras Hemkunskapsföreningens medlemmar finns en stor grupp pensionerade kvinnor vilka också under en lång tid har efterfrågat datorkurser. En stor andel av dessa föreningars medlemmar har vare sig en dator hemma eller datorkunskaper nog för att kunna använda sig av Internet ens på de offentliga platser där Internet erbjuds. Då Folkutbildning AB Folkestad inte har resurser att bekosta särskilda insatser för att höja datorkunskaperna hos dessa medlemmar har denna fråga länge legat på is. Internetfondens utbildningsprojekt för att öka den digitala delaktigheten är därför en utmärkt chans för oss att utbilda dessa föreningars medlemmar i dator- och Internetkunskap. Ett beviljat bidrag skulle möjliggöra för Folkutbildning AB att starta ett 1 Källa: Internetstatistik.se, tillgänglig på den 30 augusti

5 projekt för att höja den digitala kompetensen hos denna målgrupp. Den stora kompetens kring folkbildning som Folkutbildning AB i Folkestad har byggt upp under årens lopp gör att förutsättningarna för att projektet ska lyckas är mycket goda. 2.3 Avgränsningar Projektet har inte för avsikt att utbilda Folkutbildning ABs samarbetspartners i allmänhet utan kommer att rikta allt fokus mot de föreningar där behov av ökade datorkunskaper finns. Inte heller riktar sig projektet i detta första steg till samarbetsföreningar utanför Folkestad. På lång sikt hoppas Folkutbildning AB att kunna sprida detta koncept, men för 2011 finns endast planer på att utbilda personer boende i Folkestadsregionen. 2.4 Bakgrund Bland Folkutbildning ABs samarbetsföreningar i Folkestad återfinns bland andra Asylhjälpsföreningen, Afrikanska föreningen, Kurdiska föreningen, och Religiösa föreningen. Ett stort antal medlemmar i dessa föreningar har inga eller mycket dåliga datorkunskaper, varför föreningarna vid upprepade tillfällen efterfrågat datorutbildningar så att medlemmarna kan ta del av grundläggande information som finns på myndigheter och andra organisationers hemsidor. Dessa personer befinner sig i en form av digitalt utanförskap då deras möjligheter att ta till sig svensk samhällsinformation på grund av att deras bristande datorkunskaper är mycket små. Att stärka denna grupps datorkunskaper är därför i allra högsta grad att öka Internetdelaktigheten i Sverige. I ett första steg planeras projektet att pågå under 40 veckor, med start i januari Resultaten av projektet kommer att vara högst mätbara, då deltagarna förväntas göra särskilda datortest i slutet av genomförd utbildning. 2.5 Målgrupp Målgruppen för detta projekt är medlemmar i olika invandrarföreningar i Folkestad samt pensionerade kvinnor i Hemkunskapsföreningen. 2.6 Beskrivning av användarnyttan Detta projekt kommer i ett initialskede utbilda ett trettiotal personer i dator- och Internetkunskap. Tanken med projektet är att efter utbildningen av de första grupperna kunna sprida lärandet genom att grupperna själva vidarebefordrar den kunskap som fåtts genom projektet. Att så sker är högst sannolikt då de föreningar samarbetet avser är mycket aktiva och villiga att som grupp utveckla dessa och andra områden. Då det finns en stor efterfrågan på datorkurser i dessa föreningar hoppas Folkutbildning AB beviljas medel för både själva datorkurserna men även två stycken bärbara datorer, som kan lånas ut till föreningarna när 5

6 datorkurserna hålls. På så sätt uppnås en kontinuitet i projektet, vilket möjliggör för fler personer att ta till sig de kunskaper som är nödvändiga. Kortfattat innebär detta att: - de grupper som får nytta av projektet är invandrare och pensionerade kvinnor med ett enormt stort behov av att lära sig hur datorer och Internet fungerar - dessa personer lär sig de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna navigera på Internet samt hur man går tillväga för att använda sig av särskilda tjänster på samhällsnyttiga sidor såsom bibliotek, banker, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. - användarnyttan för projektdeltagarna är mycket stor då projektet öppnar upp den värld av information som Internet utgör och som till dags dato varit helt stängd för dem - projektet kommer efter ett år (40 veckor) att ha uppnått sitt mål, det vill säga att användarna lärt sig tillräckligt mycket om datorer och Internet för att själva kunna utföra tjänster och självständigt söka information 2.7 Nyskapande Det som framförallt är nyskapande i detta projekt är att det tar hjälp av den administration som redan idag finns på Folkutbildning AB för att kunna bedriva projektet längre än det år som ansökan avser, vilket gör projektet billigt i jämförelse med andra utbildningsinsatser. Varken Folkutbildning AB eller de målgrupper vi vänder oss till har de egna resurser som krävs för att bekosta datorutbildningar. Däremot kan Folkutbildning AB erbjuda många runtomringliggande tjänster, såsom tillgång till flerspråkig personal, lokaler, och personal på regionkontoret som kan administrera och övervaka att utbildningen fortlöper enligt planerna. Då Folkutbildning AB genomför detta projekt i folkbildningssyfte snarare än vinstsyfte kan projektet genomdrivas till en låg kostnad per utbildningsplats. 2.8 Mätbara mål Vid projektets slut ska deltagarna i projektet ha fått så goda kunskaper att de självständigt kan söka information och ta del av samhällstjänster på Internet. Detta kan göras mätbart genom att deltagarna får genomföra ett test efter fullgjord kurs. Vid projektets slut ska ca 30 personer ha uppnått detta mål. Skulle projektet visa sig vara så lyckat som Folkutbildning AB i Folkestad hoppas kan det även komma att spridas till andra regionkontor i Sverige. 2.9 Risker och osäkerhetsfaktorer Den enskilt största risken för detta projekt är att en eller flera deltagare hoppar av projektet. Detta scenario är emellertid osannolikt då just tillgång till Internet vid så många tillfällen lyfts fram som ett högprioriterat område för personlig utveckling. Folkutbildning AB har en tät 6

7 kontakt med de föreningar projektet vänder sig till, vilket innebär att våra handläggare kan stötta och uppmuntra deltagarna att fullfölja projektet. 3 Organisation 3.1 Projektorganisation Roll Beställare Styrgrupp Projektledare Projektdeltagare Övriga Folkutbildning AB Folkestad Folke Folkesson, Folkutbildning AB Folkestad Medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar Datalärare kommer att hålla i själva utbildningen 4 Projektresultat 4.1 Specifikation av Leverans och Leveransplan Nr Leveransförteckning Beskrivning av förväntat resultat Leveransdatum 1 Grundläggande datorkunskaper 2 Grundläggande Internetkunskaper Slutrapport Deltagarna klarar av att hantera grundläggande datorprogram och kan hantera t.ex. Windows skrivbord och ordbehandlingsprogram. Deltagarna klarar av att navigera på Internet, söka information och använda sig av t.ex. nätbaserade bank- skatte- och bibliotekstjänster. Skriftlig utvärdering av projektet lämnas in till.se senast sista december Projektplan 5.1 Övergripande tidplan Projektet ska inledas Projektet ska avslutas Projektet kommer att startas den första januari och sluta den sista december Själva utbildningstillfället kan komma att starta i mitten av januari månad. Varje termin ska 20 veckors studier täckas in. 5.2 Arbetsmetodik Projektet kommer att drivas av tre parter: projektledare från Folkutbildning AB, datalärare, och deltagare. 7

8 Projektledaren från Folkutbildning AB sköter all kontakt med deltagarna och ordnar med bokning av deltagare och lokaler. Projektledaren ser också till att planera in utbildningstillfällena och ansvarar för att utbildningen fortlöper enligt planen. Datalärarna anställs av Folkutbildning AB och arbetar med timersättning. Lärarna ska arbeta efter den av Folkutbildning AB uppsatta målbilden, och ansvarar för att innehållet i utbildningen motsvarar förväntningarna. Folkutbildning AB har redan i dagsläget kontakt med datalärare. Dessa kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterstimme +32 % sociala avgifter. Deltagarna är medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar. De anmäler sig via Folkutbildning ABs projektledare. Respektive förenings ledare sköter kontakten med projektledaren och ansvarar för att föra fram eventuella frågor eller önskemål. Utbildningen en träff á 1,5 timme i veckan per grupp beräknas kunna hållas i Gymnasiet i Folkestad lokaler, där en datasal finns till förfogande för Folkutbildning AB. Gruppstorleken kommer att vara ca 15 personer per grupp, fördelat på två grupper. Efter fullgjord utbildning avslutas utbildningen med ett särkskilt datortest, vilket ska kontrollera att deltagarna har lärt sig de moment utbildningen är avsedd att ge. 5.3 Specifikation av delprojekt/aktiviteter/tidplan Detta projekt kommer att genomföras i två faser. I den första fasen (januari-juni 2011) lär sig deltagarna grundläggande datorkunskaper, vilket är en absolut nödvändighet för att de ska kunna ta till sig projektets andra steg (augusti 2011-december 2011) att lära sig att hantera e-tjänster och söka information på Internet. Generellt för kurserna gäller att teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. I ett första skede kommer kursen att gå igenom grundläggande datahantering, såsom fönsterhantering och hantering av enheter, mappar och filer; att öppna, spara och flytta filer; att använda menyer och sökfunktioner; tillbehör till datorn och program till dessa; tangentbordet och grundläggande tangentbordsfunktioner. I nästa steg kommer de grundläggande programmen att presenteras: Word, Excel, Powerpoint m.fl, med genomgång av varje programs mest grundläggande funktioner. Till höstens Internetdel kommer deltagarna få en kortare teoretisk genomgång i Internets uppbyggnad. De får därefter lära sig att skapa och skicka e-post; hämta filer; göra bankärenden och använda sig av andra myndighetstjänster; söka och värdera information mm. på Internet; fallgropar och möjligheter vid Internetanvändning. 6 Ägande av projektresultatet Ägare av projektresultaten är, i den mån en ägare utöver användarna själva finns, Folkutbildning AB i Folkestad..SE har dock goda möjligheter att ta del av projektresultaten, framförallt genom den utvärdering av projektet som Folkutbildning AB Folkestad planerar att 8

9 göra. Skulle projektet vara uppskattat av såväl.se, Folkutbildning AB och deltagarna själva finns goda möjligheter att utveckla projektet till att gälla fler orter. Då Folkutbildning AB finns representerat på olika orter och har ett stort kontaktnät med just den grupp av personer som detta projekt vänder sig till är en sådan vidareutveckling lätt genomförbart. 6.1 Bidrag till.se:s domännamnsverksamhet Folkutbildning AB kommer där projektet presenteras att informera om att detta finansieras av.se. Vidare finns möjligheter att publicera information om projektet på.se:s webbportal. 7 Spridning och nyttjande av projektresultatet Då projektet är en riktad utbildningsinsats kommer projektet att nå den användargrupp som åsyftas. Efter genomfört projekt finns dock utökade spridningsmöjligheter, både genom att de deltagare som lärt sig att hantera Internet förväntas sprida sin kunskap till sina respektive föreningar, samt att möjligheter att utveckla projektet till andra föreningar och städer finns. 7.1 Spridningsplan Ett särskilt marknadsföringsmaterial kommer att framställas och genom invandrar- och pensionärsföreningar kommer erbjudandet till användarna. 8 Förvaltningsplan 8.1 Långsiktig förvaltning Om önskemål för en fortsättning av projektet finns kommer Folkutbildning AB att söka ytterligare bidrag från antingen.se eller andra samarbetspartners för att kunna utveckla projektet och sprida detta till fler föreningar och städer. För organisation, administration, vidareutveckling och uppföljning står Folkutbildning AB. 8.2.SE:s åtagande för förvaltning.se behöver inte förvalta någon del av projektresultaten, men får så göra om önskemål finns. 9 Projektutvärdering Möjligheterna för utvärdering måste anses synnerligen goda, då Folkutbildning AB har personal som fortlöpande arbetar med deltagarföreningarna och därför har kontinuerlig kontakt med dessa. Efter avslutat projekt kommer Folkutbildning AB att göra en utvärdering för att se huruvida projektmålen uppnåtts och hur deltagarna upplevt projektet. På så sätt kan värdefulla lärdomar dras för det fall projektet utvecklas och utvidgas till kommande år. 9

10 Efter varje avslutad del (juni 2011 samt december 2011) kommer en utvärdering att göras. Utvärderingen genomförs digitalt och resultatet presenteras för.se så snart det är klart. 10 Finansiering och budget 10.1 Partners Någon direkt övrig finansiering finns inte för detta projekt. De kostnader för planering, administrering och uppföljning som projektet innebär kommer dock att täckas av Folkutbildning AB i Folkestad, som avsätter personalresurser för att hantera dessa frågor Beräkningsgrunder De datalärare som Folkutbildning AB i Folkestad kommer att anställa för detta projekt kostar mellan 249 kr 355 kr per 45-minuterspass, plus 32 % i sociala avgifter. Beräkningarna i denna ansökan görs därför på 300 kr plus sociala avgifter, vilket blir 396 kr per 45- minuterspass. Med två sammanhängande 45-minuterspass en gång i veckan blir detta kr per grupp och år 2, vilket för två grupper (15 pers. per grupp) ger en total årskostnad om kr. Utöver detta söker Folkutbildning AB medel för två stycken bärbara datorer som Folkutbildning AB kan låna ut till föreningarna. Datorerna får föreningarna fritt disponera för självstudier mellan lektionerna. Sökt belopp för inköp av dessa datorer är kr, beräknat på 5000 kr per dator, inklusive ordbehandlingsprogram Sökt belopp kr 10.4 Specificerad kostnadsfördelning Nedan följer en kostnadsberäkning för projektet. Folkutbildning AB lägger ut för kostnaderna inför varje angivet steg, och redovisar därefter kvitton för varje delutbetalning. Leverans Beräknat datum Kostnad 1 Vid projektstart, två bärbara datorer à 5000 kr Vårtermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). 3 Hösttermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle). Summa kr 2 Räknat på 40 * 2 (40 veckor, 2 studietimmar per vecka) * 396 (lön för lärare) = kr 10

11 Preliminära önskade utbetalningsdatum från.se: Del 1: 31 januari 2011; Del 2: 30 juni 2011; Del 3: 31 december Övrigt För eventuella frågor, kontakta Folke Folkesson 11.1 Eventuella bilagor Inga bilagor. Ansökan sänds till och ska vara.se tillhanda senast TACK! 11

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande.

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande. 1. Engelska A online S:ta Birgittas folkhögskola Projektledare Gordon McCulloch e-postadress info@stabirgitta.com Tel 08-702 14 04 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att förbättra språkundervisning

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 UTBILDNINGSKATALOG 1(13) 2007-10-01 Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 Allmänna villkor för utbildning inom e-posten...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt NKe-post 2007/2008...3

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Grunduppgifter om den allmänna nyhetstidningen som ansökan avser

Grunduppgifter om den allmänna nyhetstidningen som ansökan avser 1/5 2017-03-20 Ansökan om utvecklingsstöd Observera att detta inte är en ansökningsblankett. Ansökan görs i Myndigheten för press, radio och tv:s ansökningsportal. Grunduppgifter sökande Allmän nyhetstidning

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2010-2011 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan och avbokning...2 Inställda kurser...2 Pris...2

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Slutrapport av projekt DIABETES

Slutrapport av projekt DIABETES HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2008-09-01 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning ABF Stockholm, 2012 Ett projekt finansierat av Internetfonden Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING 3 2 PROJEKTBESKRIVNING 3 2.1 DEFINIERADE MÅL

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer